EEN VALUTA WET OM DE TEGENSTELLING ARM EN RIJK AAN TE SCHERPEN.

 

Auteur: Angela Fernald

23-03-2020

Het oude stokpaardje van verdeel de samenleving is weer van stal gehaald. Zet de armen op tegen de rijken en tel uit je winst, denkt Desi Bouterse.

Vooropgesteld, armen hebben geen valuta rekeningen. Dus de wet kan nooit tegen hen gericht zijn, is de conclusie die het leeuwendeel van de achterban van de NDP trekt. Maar dit is een foute conclusie omdat de armoede door de regering is veroorzaakt vanwege hun leenbereid en het claimen dat de overgrote meerderheid van ons volk achter de regering staat. Deze leugen loochenstraft zichzelf want de middenklasse, de ruggengraat van elke samenleving, neemt het op tegen de armoede veroorzakers.

De valse President die binnen eigen gelederen ervaart dat het kapitaal afstand neemt van zijn beleid en zijn politieke partij de rug toe keert, denkt terug te moeten slaan met de aanval op de valuta bonzen. Niet alleen de grote kapitaal krachtige partij bonzen veelal met een Hindoestaanse achtergrond keren de President de rug toe, maar meer nog de grote achterban bestaande uit voornamelijk creolen is zwaar teleurgesteld in de niet waargemaakte beloften van hun volks president en zoeken hun toevlucht tot met name de grootste oppositie partij, de VHP. In gedekte termen wordt de grootste oppositie partij die de grootste bedreiging vormt voor Bouterse zijn regiem op lafhartige wijze aangevallen als zouden zij de oorzaak zijn van de ineengestorte economie en de valuta schaarste.  Het zijn de grote bonzen rond Bouterse zelf die hem de rug hebben toegekeerd en met wie deze valse president mee wil afrekenen. Een wet zou hen een kopje kleiner moeten maken en de valuta van de markt af moeten romen, zodanig dat de zwarte markt een zware dreun wordt verkocht. Maar deze kortzichtige aanval op de valuta bonzen heeft met economie niks te maken maar wordt wel onder die noemer gepresenteerd aan het volk. Vandaar dat het totale middenveld op staat tegen deze aanval op de economie. Voor de economie is het moordend dat de Centrale Bank van Suriname de enige instantie is waar valuta gekocht kunnen worden tegen een bankkoers die de helft is van de zwarte markt koers. De zwarte markt koers voor een dollar is momenteel 15 SRD tegen een Centrale bank koers van 7,50. Het gevolg van de nieuwe wet betekent tegen deze achtergrond dat de dollars zullen worden vastgehouden en niet van de markt af zullen vloeien richting Centrale bank, omdat de dollars voor import, huishuur, reizen en studiegeld tegen een hogere koers op de zwarte markt zijn ingekocht. Dus wie gaat nu voor minder geld, minder srd’s dus, zijn dollars naar de cambio brengen? Wie een dollar verkoopt krijgt minder SRD’s dan wanneer die persoon de dollar op de zwarte markt verkoopt. De zwarte markt versla je met een pakket maatregelen en niet met een wet die averechts zal werken, namelijk die eerder het Surinaams geld verder zal devalueren, minder waard worden, ten opzichte van de dollar omdat de zwarte markt koers met deze wet nog meer zal stijgen wat betekent dat iedereen op de zwarte markt dus veel meer Surinaams geld zal moeten neertellen voor een dollar. Dat de dollars vastgehouden zullen worden is vast en zeker als men er meer SRD’s voor kan krijgen. Alleen een gek brengt zijn dollars tegen deze achtergrond naar de Centrale bank voor een tegenwaarde van 7,50. Dus de cambio’s en het hele economische leven worden met deze wet van de Assemblee juist in de war geschopt. Integendeel zal door de schaarste die juist door deze wet veroorzaakt wordt de zwarte markt koers verder oplopen. Er is totaal geen enkel vertrouwen in de regering noch de Nationale Assemblee die heeft aangetoond te werken voor de regering. Met de door deze wet veroorzaakte koersstijgingen zullen de prijzen verder de lucht inschieten. En nu komt het gemene van de NDP partij politiek om de hoek kijken. Het arme deel van het volk wordt voorgehouden dat deze wetgeving gemaakt is om hen te beschermen en kijk nu wie tegen deze wet in verzet komen, juist ja de RIJKEN. De eerste aanval van deze regering betrof de aanval op de artsen die het volk zouden uitbuiten en dat was dus een argument om de socialistische CUBAANSE artsen binnen te halen. Nu wordt het zwaar onderdrukte volk voor gehouden dat het dus niet de regering, niet Bouterse en niet de coalitie zijn die debet zijn aan de armoede van het volk, maar dat het de mensen met geld zijn die meer geld willen maken over de ruggen van het volk. De NDP is ten einde raad, Desi Bouterse ziet zichzelf al in de oppositie belanden dus wordt alles uit de kast gehaald om het arme volk nog te laten stemmen op de NDP, desnoods door het verder totaal kapot maken van de economie. Ook naar de CFATF moet de Nationale Assemblee natuurlijk een statement maken dat zij zogenaamd het witwassen aanpakt door Amerikaanse dollars van de markt af te romen. Maar was het niet juist de regering die via CHOTELAL de VS DOLLARS van de FED de markt inpompte? was het niet juist de regering die aan de haal ging met de kasreserve van de burgers? Eerst verkocht men met goedkope dollars verkregen van de CBvS via Chotelal aan de bevolking tegen een hogere koers. Dus de mensen hun eigen dollars bij de CBvS werden weer aan hen verkocht tegen een hogere koers, dus Surinamers moesten meer SRD’s neertellen bij Chotelal voor hun eigen geld. Het ging hierbij om tientallen miljoenen die via Chotelal verkocht is geworden. Tel uit de winst? Waar is die winst naar toe gegaan? 

Met het op slot gooien van de zwarte markt krijgt de regering de dollars echt niet bij de CBvS. De CBvS is zo goed als failliet en is naarstig op zoek naar dollars. Maar op deze manier wordt het van kwaad tot erger. Een totale opdroging van de CBvS dreigt met deze wet te ontstaan. En dit tegen de achtergrond van de al in een diep dal geraakte economie vanwege het leenbeleid. Komt nog bij kijken dat de regering volgende maand mei zal moeten beginnen met de AFLOSSINGEN van de leningen. Suriname zit in een miljarden schuldenlast en kan zijn aflossingen reeds lang niet betalen vanwege de CCC rating en de maatregel van de FED dat de CBvS geen dollars meer mag opnemen van de Amerikaanse rekening vanwege het schenden van de afspraken en regelgeving omtrent besteding van deze gelden.  Dit is een complete herhaling van de jaren 80 en 90. Waarom niet jaren eerder met deze wet gekomen? Waarom niet een volledig pakket van maatregelen in plaats van lossen floddrers? De NDP heeft deze wet als laatste troef willen inzetten om het arme volk voor haar te winnen. In 2010 had men dit moeten doen met een pakket van maatregelen, maar men heeft eerst tien jaren zijn zakken gevuld en komt nu met losse flodders. We krijgen met de losse flodders weer rijen voor benzine, rijen voor voedsel en een illegale valuta handel die niet te beteugelen valt. Dit losse-flodder beleid van de regering loopt synchroon met de gelegenheidswetgeving van de Nationale Assemblee.

Rusland: ‘Valutawet was nooit in voordeel minderbedeelden’

 

Gregory Rusland maakt zich zorgen over leningenbeleid regering ...

May 8, 2020

Volgens NPS-voorzitter, Gregory Rusland, was de wet valutaverkeer van 21 maart jl. nooit bedoeld om de minderbedeelden van goedkope dollars te voorzien, maar was slechts een afleiding van de financiële puinhoop, die de regering van het land heeft gemaakt. “De verkiezingen naderen, dus men is bezig op allerlei manieren zand in de ogen van de gemeenschap te strooien”, zegt Rusland. Dit zei hij naar aanleiding van de beslissing die de rechter heeft genomen, met betrekking tot het opschorten van deze wet. Volgens de rechter moet de wet onmiddellijk opgeschort worden, omdat deze niet op de juiste manier tot stand is gekomen en hij ook nog in strijd is met de grondwet. Echter is de initiatiefnemer van deze wet, Amzad Abdoel de mening toegedaan dat de rechter niet bevoegd is deze wet, niet rechtsgeldig te verklaren, gezien die in het hoogste college van de staat tot stand is gekomen. Hij geeft aan, zaken niet zo te zullen laten en zal daartoe het gisteren geïnstalleerde Constitutioneel Hof om zijn oordeel vragen. Rusland vertelt dat de Coalitie een wet had gepresenteerd die de wisselkantoren zou moeten controleren, echter werd tijdens de behandeling een totaal andere wet behandeld. Op grond hiervan, zou de NPS fractie de vergadering hebben verlaten, waarna de wet werd doorgedrukt. “Het kan niet zo zijn, dat er een voorstel wordt gedaan en dat er totaal iets anders wordt behandeld. Dat is misleiding en daar staan wij niet achter”, stelt Rusland. Volgens Rusland is hij zeker voorstander van een lage koers, echter komt deze tot stand door vraag en aanbod. Rusland zegt voorts dat het onmogelijk is een koers in bedwang te houden, als je zelf niet voldoende middelen hebt. “Er is geen valuta en ook geen goud, waarmee wil je dan de koers gaan bepalen? We merken dat ook na het ingaan van de wet, de koers niet is gedaald. Er was juist sprake van die gevaarlijke zwarte markt koers, waarvoor wij ook hadden gewaarschuwd”, aldus Rusland. Volgens hem heeft de regering in tien jaren tijd een beleid gevoerd van meer uitgaven doen dan inkomsten verwerven, wat haar binnen zeer korte tijd, de das heeft omgedaan. “Als je meer uitgeeft dan je verdient, dan ga je op een gegeven moment lenen. Maar dan moet je aflossen, echter kan dat niet, want je investeert niet in de productiesector”, zegt de voorzitter. Hij vindt dat de eerstvolgende regering zal moeten sparen en vooral zal moeten komen tot een herschikking van de leningen. “We hebben ademruimte nodig, maar dat geld ga je moeten investeren, waardoor het meer wordt en je sneller kunt aflossen”, aldus Rusland.

SBV stelt leiding CBVS ultimatum

31 Mar, 2020 00:00

foto

 De handelsbanken overwegen de CBvS voor het gerecht te slepen als de terugbetalingsovereenkomst niet getekend wordt vóór 2 april. 

 

 

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, tot 2 april de tijd gegeven om de terugbetalingsovereenkomst van de bijkans US$ 100 miljoen aan gebruikte termijndeposito te ondertekenen. 

 

De SBV voelt zich gesterkt door het oordeel van de procureur-generaal waarin hij onomwonden heeft vastgesteld dat de zogenaamde vrijwaringsclausule in de terugbetalingsovereenkomst, ongeoorloofd is. Roemer heeft te kennen gegeven pas tot ondertekening over te gaan, wanneer in de vrijwaringsclausule staat dat niemand van de CBvS, de leiding en de raad van commissarissen, civielrechtelijk noch strafrechtelijk mag worden vervolgd. 

 
Naast de vrijwaringsclausule om niet naar de rechter te gaan, speelt ook nog de aankoop van een terrein door de CBvS voor US$ 20 miljoen een rol. Dit terrein drukte zwaar in de boeken van De Surinaamsche Bank. Het terrein is van Panaso NV, een jointventure tussen de Assuria en De Surinaamsche Bank. Het geschil over de geldigheid van de onroerendgoedtransactie moet naar goedvinden van de CBvS worden beslecht. 
 
Indien Roemer de terugbetaalovereenkomst niet tekent vóór 2 april zonder de twee volgens de SBV oneigenlijke eisen, zullen de handelsbanken tot hun spijt genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen tegen de CBvS te treffen. Gedacht wordt aan het aanspannen van een kort geding tegen de CBvS. De banken zijn sinds januari met deze kwestie bezig. 

Alweer geraaskal over de valutawet

31 Mar, 2020, 04:51

foto

 
Het werk van een advocaat is, de belangen van zijn cliënt te verdedigen en daartoe alle mogelijke middelen in te zetten. Die middelen bestaan ook wel eens uit leugens. Bijvoorbeeld wanneer mensen bezig zijn een zedenzaak te verdedigen. Maar ook in civiele aangelegenheden gebeurt dat. Alleszins begrijpelijk dat je geld moet zien te maken als advocaat, ook al zou dat betekenen dat je moet draaien en verdraaien.
 
De gewaardeerde Gaetano Best heeft een dusdanig nietszeggende, wazige en niet concrete reactie gegeven, dat die meer een persoonlijke aanval op mij lijkt en een reactie om zijn cliënt een case aan te praten, dan iets anders. Het op Starnieuws weigeren te bespreken van een memo die al sinds dag 1 op straat ligt, is maar een smoesje om te verhullen dat er geen case is tegen de valutawet. Natuurlijk begrijpen we dat er geld moet worden uitgeklopt bij de cliënt (in casu de VSB) doch daarbij ondergetekende van allerlei koeterwaals te betichtingen, is verre van ethisch noch minder professioneel. 
 
Voor de duidelijkheid: mijn conclusies zijn niet gebaseerd op sec het verhaal van Gaetano Best, doch op meerdere bronnen en inzichten. Dat de gewaardeerde Gaetano Best een bepaalde verbeelding erop nahoudt, kan mij niet euvel worden geduid. Als hij nou eens concreet aangaf waarom mijn conclusie niet klopt en wat ik uit context zou hebben gehaald, viel er wat over te zeggen. In de ruimte kunnen we allemaal wel iets schreeuwen naar elkaar zonder iets te zeggen. 
 
De valutawet kan overigens  nimmer onrechtmatig zijn. De valutawet is rechtmatig en legitiem. Tot slot kan worden vastgesteld dat tot nu toe geen van de schreeuwlelijken concreet heeft kunnen aangeven waarmee men het zo oneens is. Ik roep de regering op de wet uit te voeren. Hiermee sluit ik deze discussie dan ook af. 
 
Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram
 
 

ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH

mr. H.A.M. ESSED

hessed@herslaws.sr

mr. T.A.M. KENSM/L tkensmil@herslaws.sr

mr. R. SOHANSINGH rsohansingh@herslaws.sr

mr. N.R.J. /LAH/BAKS nilahibaks@herslaws.sr

mr. P.R. SOHANSINGH psohansingh@herslaws.sr

mr. dr. G.N. BEST gbest@herslaws.sr

mr. l.A. NAZIR inazir@herslaws.sr

mr. K.D. SEOPERSHAD kseopershad@herslaws.sr

Prins Hendrikstraat # 74-78 Paramaribo Suriname Telefoon : (597) 424231 Fax: (597) 420944

Inzake:

Implementatie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT)

Geachte heer Renten,
Naar aanleiding van uw verzoek om advies met betrekking tot de implementatie van de Wet Con-

trole Valutaverkeer en Transactiekantoren, bericht ik u hierbij graag als volgt.

1. Inleiding

Op 23 maart 2020 heeft de president van de Republiek Suriname de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, hierna te noemen “WCVT”, bekrachtigd. De WCVT is eveneens op 23 maart 2020 in het Staatsblad is gepubliceerd (S.B. 2020 no. 73), zodat de wet ingevolge artikel 11 lid 3 WCVT op 24 maart in werking is getreden. Onderhavige memo heeft als hoofddoel uw onder- neming in staat te stellen aan de belangrijkste bepalingen van voormelde wettelijke regeling te voldoen.

In plaats van een uitputtende bespreking van de WCVT , is in deze memo ervoor gekozen de focus te leggen op de , voor de alledaagse bedrijfsvoering , belangrijkste bepalingen.

ll. Het accepteren van contante betaling in valuta

Op ·grond van artikel 3 lid 1 WCVT is het sedert 24 maart 2020 eenieder verboden om contante betalingen in vreemde valuta te plegen of te accepteren. Ingeval partijen in weerwil van voormelde bepaling een vreemde valutatransactie contact afwikkelen , plegen zowel de betaler als de ontvan- g.er een economisch delict.

111. Contracteren in vreemde valuta

Verreweg de meest bezwarende bepalingen uit de WCVT voor bedrijven en particulieren, zijn die welke ingrijpen in bestaande rechtsverhoudingen . Zo stelt artikel 10 lid 3 WCVT – een overgangs- bepaling – dat de bij inwerkingtreding van deze wet bestaande overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lrd 2 binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de WCVT dienen te worden gewaar- deerd in Surinaamse dollar tegen de wisselkoers van de Centrale Bank.

Artikel 3 lid 2 WCVT bepaalt dat het eenieder verboden is om overeenkomsten te sluiten waarbij contante betalingen of ontvangsten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar k#n

Republic Bank (Suriname) N.V. (RBL) rek. no. SRD: 0531.21.4554 /USO: 0596.03.7536 /EURO: 0592.03.7523 De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) rek. no. SRD: 70.85.540 I USO: 70.85.559 /EURO: 70.85.567 Hakrinbank N.V. rek. no. SRD: 20.967.94.13 /USO: 20.855.77.48 /EURO: 20.855.77.59
Bezoek onze website: www.essedsohansingh.com/nl

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
T.a.v.: de voorzitter,
De heer B. Renten

Prins Hendrikstraat nr. 18 Alhier

Paramaribo, 25 maart 2020

plaatsvinden. Deze bepaling is buitengewoon ongelukkig geformuleerd. In vrijwel geen enkele overeenkomst staat immers dat contante betaling in vreemde valuta niet kan plaatsvinden , waar- door nagenoeg alle overeenkomsten toestaan dat betaling in vreemde valuta contant kan plaats- vinden . Het gevolg is dat nagenoeg alle overeenkomsten , waarbij partijen hebben afgesproken dat de betaling in vreemde valuta moet plaatsvinden, vallen binnen de reikwijdte van artikel 10 lid 3 WCVT .

Gelet op het voorgaande, valt een overeenkomst alleen dan niet binnen de reikwijdte van artikel 10 lid 3 WCVT , indien daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de prestatie, bestaande uit de betaling van een geldsom in vreemde valuta, bij uitsluiting moet worden verricht door overmaking van voor- melde geldsom in vreemde valuta op een in die overeenkomst genoemde bankrekening..Iedere overeenkomst die na 24 maart 2020 wordt gesloten en waarbij wordt overeengekomen dat een prestatie moet worden verricht, bestaande uit de betaling van een geldsom in vreemde valuta, dient een bepaling als voormeld te bevatten om te voorkomen dat de overeenkomst van rechts- wege nietig is, als bedoeld in artikel 3 lid 3 WCVT .

Indien een voor 24 maart 2020 gesloten overeenkomst een dergelijke bepaling ontbeert, kan de partij bij de overeenkomst die recht heeft op de prestatie, te weten het betaald krijgen van een geldsom in vreemde valuta, (oftewel de schuldeiser) de wederpartij die voormelde prestatie moet verrichten (oftewel de schuldenaar) verzoeken om de overeenkomst – met het oog op het buiten de reikwijdte van artikel 10 lid 3 WCVT brengen daarvan – aan te passen in voormelde zin . Indien de wederpartij dat echter weigert, zal de overeenkomst of beter gezegd, de obligatoire verplichting bestaande uit de betaling van een geldsom in vreemde valuta, ingevolge artikel 10 lid 3 WCVT, moeten worden gewaardeerd in Surinaamse dollar tegen de wisselkoers van de Centrale Bank. Met andere woorden , de contractspartij die eerst verplicht was te betalen in vreemde valuta , moet ingaande 24 april 2020 , uit hoofde van artikel 10 lid 3 WCVT , diezelfde prestatie kunnen verrichten in Surinaamse dollar, omgerekend tegen de tegen die tijd geldende koers van de Centrale Bank.

IV. Offreren en factureren in vreemde valuta

Artikel 3 lid 5 houdt een verbod in om prijzen van goederen en diensten in een andere munte.enheid aan te geven dan de Surinaamse dollar. Deze bepaling staat echter haaks op artikel 3 lid 2 WCVT , welke contracteren in vreemde valuta mogelijk maakt, mits in de overeenkomst wordt opgenomen dat de betaling in vreemde valuta louter kan geschieden door middel van overmaking op een bank- rekening..Indien contracteren in vreemde valuta mogelijk blijft, moeten offreren en factureren in vreemde valuta logischerwijs ook mogelijk blijven. Immers gaat in het contractenrecht het aanbod aan de wilsovereenstemming vooraf en vergt het betaald krijgen van een geldsom (al dan niet in vreemde valuta) veelal dat de schuldenaar het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht. Echter volgt uit artikel 3 lid 5 WCVT dat het aangeven van prijzen in vreemde valuta , waaronder in ieder geval moet worden verstaan offreren en factureren , verboden is. Voormelde bepaling is dan ook te kwalificeren als fundamenteel onuitvoerbaar.

V. WCVT is innerlijk tegenstrijdig

In de Memorie van Toelichting bij de WCVT staat bij de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3 WCVT dat “Het gebruik van vreemde valuta voor lokale transactie wordt verboden”. Nergens in de wet blijkt echter van zo een bepaling . Integendeel blijkt uit artikel 3 lid 1 WCVT slechts dat contante betalingen in vreemde valuta niet langer zijn toegestaan. In de volgende zin van de toelichting bij artikel 3 WCVT staat dat “Girale transacties zijn nog altijd vrij en wordt ook gestimuleerd”. Met enige moeite kan voormelde stelling wel worden gekoppeld aan artikel 3 lid 2 WCVT. Immers blijkt uit artikel 3 lid 2 dat het verboden is om overeenkomsten te sluiten waarbij contante betaling in vreemde valuta kan plaatsvinden. A contrario kan dan hoogstens worden geredeneerd dat het w~el toegestaan is om overeenkomsten te sluiten, waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat betaling

2

vreemde valuta /outer giraal mag plaatsvinden. De stelling dat girale transacties, in vreemde valuta welteverstaan , nog altijd vrij zijn , klopt dus niet helemaal : het is contractanten uit hoofde van artikel 3 lid 2 WCVT slechts toegestaan overeen te komen dat een betaling mag c.q. moet worden verricht in vreemde valuta, indien in de overeenkomst uitdrukkelijk vermeld staat dat de betaling giraal moet plaatsvinden.

Tot slot bevat de Memorie van Toelichting bij de WCVT geen nadere toelichting bij artikel 10 lid 3 WCVT. Dat is op z’n minst opmerkelijk, aangezien deze bepaling voor veel cliënten verreweg de meest bezwaarlijke zal zijn.

De vraag is welke waarde in het kader van de interpretatie van artikel 10 juncto artikel 3 lid 2 WCVT, bij voormelde stand van zaken, moet worden gehecht aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3 WCVT. Zal een rechter op grond van voormelde toelichting kunnen oordelen dat artikel 3 lid 2 WCVT anders moet worden geïnterpreteerd dan hetgeen wat uit een simpele grammaticale interpretatie blijkt? Daarvoor is nodig dat de artikelsgewijze toelichting voldoende handvatten aan- reikt om vast te stellen wat de bedoeling van de wetgever met de betreffende bepaling was, het- geen in casu helaas niet het geval is. Het eerste probleem dat in de weg staat aan het achterhalen van de bedoeling van de wetgever is dat de artikelsgewijze toelichting niet de afzonderlijke leden van een artikel bespreekt, maar een algemene bespreking bevat van alle leden van een artikel tezamen. Het tweede probleem is dat voormelde citaten uit de artikelsgewijze toelichting geen enkele heJderheid verschaffen over de vraag naar de bedoeling van de wetgever, aangezien ze of geheel of gedeeltelijk haaks staan op de bewoordingen van de betreffende bepalingen. Tot slot mag de rechter zich, voor wat betreft de uitleg van een wettelijke bepaling, alleen baseren op formele rechtsbronnen , waardoor uitlatingen van de regeringspartij in de media, op sociale media of in flyers niet kunnen worden meegenomen bij de (wetshistorische) interpretatie van een bepaald artikel.

VI. Geen straf op overtreding artikel 10 lid 3 WCVT

Artikel 9 lid 1 WCVT stelt dat op overtreding van de daarin opgesomde bepalingen uit de WCVT de Wet Economische Delicten van toepassing is. Nog daargelaten of de formulering van deze bepaling bewerkstelligt dat overtreding van voormelde bepalingen een economisch delict is, komt de overgangsbepaling van artikel 10 lid 3 WCVT – inhoudende de plicht om bestaande overeen- komsten te waarderen in Surinaamse dollar – niet in de opsomming van artikel 9 lid 1 WCVT voor. Op het niet waarderen van voor 24 maart 2020 gesloten overeenkomsten in Surinaamse dollar staat derhalve geen enkele sanctie.

VI 1. Conclusie

Op grond van het voorgaande, luidt de conclusie dat bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten betreffenqe een te verrichten prestatie in vreemde valuta eenvoudigweg kan worden voldaan aan de WCVT, door het invoegen van een specifieke bepaling, zodat de wet in dat opzicht geen be- perkingen oplevert voor het aangaan van nieuwe schuldverplichtingen in vreemde valuta.

Bij bestaande schuldverplichtingen die luiden in vreemde valuta, daarentegen, zullen schuldena- ren mogelijk bij de rechter kunnen afdwingen dat zij de vreemde valuta-schuldverplichting kunnen voldoen door betaling in Surinaamse dollar tegen de koers van de Centrale Bank. Een schuldenaar zou in het ergste geval – indien de schuldeiser weigert het equivalent van de schuld in Surinaamse dollar te aanvaarden – zelfs bevrijdend kunnen betalen door middel van storting van voormeld equivalent in Surinaamse dollar in de consignatiekas.

Met meewerkende schuldenaren kan echter een wijziging in de bestaande overeenkomst worden overeengekomen, zodat ook bij deze overeenkomsten betaling in vreemde valuta mogelijk blijft.”

3

 
    

PG bevestigt diefstal kasreserve door regering

March 30, 2020

De Procureur Generaal (PG), mr. Roy Baidjnath, zou schriftelijk hebben gereageerd op het verzoek van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zijn mening te geven en wel met betrekking tot de uitsluitingsclausule die de Centrale Bank wenst van de Surinaamse Bankiers Vereniging. Hij merkt op, dat de handelingen van de verantwoordelijken bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS), die geresulteerd hebben in de verdwijning van de kasreserve, terecht gekwalificeerd kunnen worden als te zijn een wederrechtelijke onttrekking aan de handelsbanken. Volgens een verklaring van de handelsbanken zouden ze maandenlang zijn misleid en ook nog verkeerd zijn geïnformeerd, over het doel van de kasreserve die zij moesten opslaan bij de CBvS. De PG merkte verder op dat de SBV in haar brief van 16 maart aanvoerde, dat de genoemde verantwoordelijken van de CBvS de wederrechtelijke onttrekkingen toegeven en dat de laatstgenoemde met de handelsbanken een overeenstemming wenst te bereiken, over de terugbetaling. Dit alles is volgens de PG voldoende om te concluderen, dat iedere uitsluiting van aansprakelijkheid(Zowel civiel- en alsook strafrechtelijk)van de CBvS, niet op wet is gebaseerd en derhalve als onwetmatig dient te worden beschouwd. Bovendien kan volgens de PG de CBvS geen dwang uitoefenen, om een dergelijke uitsluitingsclausule in de overeenkomst te doen opnemen cq te handhaven. Mocht de CBvS persisteren in haar houding, zal dit als maatschappelijk onbetamelijk kunnen worden aangemerkt. De PG geeft verder aan, dat Indien de banken door de houding van de CBvS schade ondervinden, er  zelfs een actie op grond van onrechtmatige daad kan volgen. Ter zake van het eerder genoemde is Baidjnath van mening dat er overwogen moet worden om een civielrechtelijke procedure op te starten bij de rechter.

De koers en de valutawet

30 Mar, 2020, 23:06

foto

De koers is een ingewikkelde materie. Mensen die geen economische achtergrond hebben, kunnen verstrikt raken in allerlei misleidende theorieën. In veel ontwikkelingslanden wordt harde valuta gebruikt voor spaar en transactiedoeleinden. Suriname is hierin helemaal niet uniek. In veel Latijns-Amerikaanse landen maken deposito’s en kasgeld in harde valuta verreweg het grootste deel van de geldhoeveelheid uit (Voorhoeve, 1999). Vaak zijn schulden, met name externe schulden, van bedrijven in ontwikkelingslanden grotendeels in buitenlandse valuta. Dit noemt men dollarisering. Dit betekent het grootschalig gebruik van Amerikaanse dollar als betaalmiddel of valuta voor het vaststellen van prijzen. Dit doet zich voor in landen met een zwakke munt.
 
De dollarisering is een reactie op economisch instabiliteit. Harde valuta vertegenwoordigen een vastere waarde. Niemand wil sparen in een munteenheid die snel kan devalueren. In landen met een grote informele sector is er ook de informele dollarisering. Suriname kent een grote informele sector dus ook een grote informele dollarisering. Informele dollarisering legt een enorme druk op de wisselkoers. Dat een regering maatregelen wil treffen om dollarisering tegen te gaan is goed. De vraag is echter: Welke maatregelen kan je treffen gezien de grote informele sector en de instabiele economie?
 
Als je mij vraagt zijn er twee mogelijkheden:
Een gedegen analyse van de Surinaamse economie en op basis daarvan duurzame oplossingen bedenken of paniekmaatregelen.
De afgelopen periode heeft deze regering maatregelen genomen die meer lijken op paniekmaatregelen. In tegenstelling tot goed doordacht economisch beleid zullen paniekmaatregelen meer druk zetten op de wisselkoers. 
 
Enkele maatregelen cq besluiten van deze regering die meer onrust creëerden:
Verdwijning van meer dan 100 miljoen kasreserve.
– Een president die een uitspraak doet over de hoogte van de wisselkoers. Elke econoom weet dat als een autoriteit een uitspraak doet over een koers, dit de koers onder druk zet.
Het fenomeen ‘Chotelal’. Dit is de kern van het probleem. Dit fenomeen is een product van onze informele economie. Niemand weet waar zijn dollars vandaan komen.
– Experiment Wet: Een valutawet wordt voorbereid en aangenomen in DNA zonder belangrijke stakeholders. Hoe kan een parlement een wet aannemen om het valutaverkeer te regelen zonder afstemming met het orgaan dat dit moet uitvoeren, namelijk de centrale bank? De moederbank heeft kennis van monetaire instrumenten en kan dit soort wetten beter beoordelen dan een DNA waar financiële kennis niet altijd aanwezig is.
 
Deze zaken creëren alleen maar onrust op de financiële markt en stuwt de koers onnodig omhoog. Economie is menselijk gedrag. Zodra er onzekerheid is gaat men vluchten in valuta. Dit zal door deze wet niet veranderen. Mijn keuze zou zijn om een gedegen onderzoek te doen naar dollarisering in de Surinaamse economie. Dit is geen onderwerp voor politiek gestuntel en experiment. Ik las op deze nieuwssite dat een Assembleelid zei dat de gewone burger blij is met de wet. Een grotere onzin bestaan niet. Een gewone burger draagt geen kennis van economische mechanismen en kan niet beoordelen of een economische maatregel effect zal hebben op zijn of haar situatie. Een beoordeling van iemand op straat is daarom niet relevant. Suriname is niet het enige land met dit probleem. Zoals ik al eerder heb aangegeven is dat een probleem van vele landen in Latijns-Amerika. 
 
Er zijn landen die zelfs over zijn gestapt naar de dollar als officiële munt. El Salvador (2001) en Ecuador (2000) zijn twee voorbeelden hiervan. Op Jamaica was in 2016 45% van alle deposito’s in US-dollars (Collinder, 2016). Hoe groot is de dollarisatie in Suriname? Wat kunnen we leren van El Salvador en Ecuador? Is de dollar als munteenheid een optie voor Suriname? Je verliest daarbij wel de controle en bent in hoge mate afhankelijk van het beleid van Washington. Dit zijn de uitdagingen van de dollarisatie van de Surinaamse economie. Een wet aannemen is geen oplossing voor het probleem. Een gedegen economisch beleid is dat wel.
 
John Misidjan MSc
 
Bronnen:
Voorhoeve, A. (1999). Dollarisering gewenst? 577 – 581.
Collinder, A www.jamaicaobserver.com
http://www.jamaicaobserver.com/business/jamaican-dollarisation-one-of-highest-in-the-region—imf_74676

Advocaat Best: 'Valutawet' is onrechtmatige wetgeving

28 Mar, 2020, 22:41

foto

 
Advocaat Gaetano Best zegt het te betreuren dat mevrouw Mansaram, in een artikel op Starnieuws, een memo, die hij voor cliënten heeft geschreven, over de implementatie van een aantal bepalingen uit de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT), volledig uit zijn verband trekt, daaruit selectief citeert en daar vervolgens een conclusie aan verbindt waar de memo geen enkele grondslag voor biedt. 
 
De reactie van Best luidt als volgt:
“Mijn professionaliteit en beroepsethiek staan eraan in de weg een memo, die ik op verzoek van cliënten heb geschreven, op Starnieuws te bespreken. De door Mansaram getrokken conclusie, als zou uit mijn memo blijken dat er met de “Valutawet” niets aan de hand is, is echter volstrekt onjuist.
 
Integendeel ben ik na bestudering van de WCVT van oordeel dat deze wet (i) op een onbehoorlijke wijze tot stand is gekomen; (ii) getuigt van een fundamenteel gebrek aan inzicht in zowel wetgevingstechniek alsook het bestaande wettelijke stelsel betreffende de regulering van het deviezenverkeer; (iii) leidt tot onevenredig nadeel zijdens ondernemingen en particulieren; en (iv) derhalve onrechtmatige wetgeving is.”

De oorlog om de ‘valutawet’

27 Mar, 2020, 19:41

foto

De wetgevende macht heeft een gedurfde stap ondernomen. Een initiatiefwet ter regulering van het valutaverkeer, is goedgekeurd. Daarna zijn enkele actoren zich gaan roeren. Bankiers, bedrijfsleven en de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 
 
De VSB heeft legal advice gevraagd aan het advocatenkantoor Essed en  Sohansingh. Als ik het 4 pagina`s tellend advies van de gewaardeerde Gaetano Best inkijk, is er in grote lijnen niets aan de hand. Het advies is toegespitst op een 4-tal punten betrekking hebbende op voor de bedrijfsvoering belangrijke aspecten.
1. Het accepteren van betalingen in vreemde valuta 
2. Het contracteren in vreemde valuta 
3. Het offreren in vreemde valuta 
4. Geen straf op overtreding artikel 10 lid 3 WVCT (valutawet)
 
De conclusie van dit legal advice is interessant voor alle betrokkenen: 
Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten betreffende een te verrichten prestatie in vreemde valuta kan eenvoudigweg worden voldaan aan de WCVT, door het invoegen van een specifieke bepaling, zodat de wet in dat opzicht geen beperkingen oplevert voor het aangaan van nieuwe schuldverplichtingen in vreemde valuta.
Bij bestaande schuldverplichtingen die luiden in vreemde valuta, daarentegen, zullen schuldenaren mogelijk bij de rechter kunnen afdwingen dat zij de vreemde valuta-schuldverplichting kunnen voldoen door betaling in SRD tegen de koers van de CBvS. Een schuldenaar zou in het ergste geval – indien de schuldeiser weigert het equivalent van de schuld in Surinaamse dollar te aanvaarden – zelfs bevrijdend kunnen betalen door storting van voormeld equivalent in SRD in de consignatiekas.
 
Met meewerkende schuldenaren kan echter een wijziging in de bestaande overeenkomst worden overeengekomen, zodat ook bij deze overeenkomsten betaling in vreemde valuta mogelijk blijft.
Aangezien het wettelijke verbod om te offreren en factureren in vreemde valuta haaks staat op het recht om, weliswaar onder voorwaarden, te contracteren in vreemde valuta, is het lastig handvatten aan te reiken voor handelen in lijn met artikel 3 lid 5 WCVT. Indien de intentie van degene, die in een offerte een aanbod doet, is om een overeenkomst aan te gaan in vreemde valuta, is het volstrekt onlogisch om de prijs van het goed of de dienst in de aan de overeenkomst voorafgaande offerte uit te drukken in SRD. 
 
Evenmin is het logisch om te factureren in SRD, indien partijen, daaraan voorafgaand, uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat giraal betaald moet worden in vreemde valuta. Daartegenover staat dat artikel 9 lid 1 WCVT overtreding van artikel 3 lid 5 WCVT beschouwt als een economisch delict. Voor dit probleem is vooralsnog geen juridische oplossing voor handen.
Aldus de legal advice naar de VSB toe.
Er is in principe niets dat de uitvoering van de wet in de weg staat. Waarom de VSB zoveel commotie maakt is dus zeer onduidelijk. 
 
De bankiersvereniging heeft haar bezwaren nog altijd niet gespecificeerd maar heeft wel een verklaring uitgegeven waarin wordt benadrukt dat men het pad van dialoog wenst te volgen om wijzigingen in de wet opgenomen te krijgen. Mijn inzicht is dat de bezwaren van de bankiersvereniging welke ik kan gissen, opgevangen kunnen worden door de bijzondere bepalingen van de valutawet die ruimte biedt om in overleg met de CBvS zaken vast te leggen. 
 
Kijken we naar de brief die de governor van de CBvS heeft gestuurd naar het staatshoofd, dan is vaagheid het enige dat daaruit voortvloeit. Geen concrete bezwaren waardoor de indruk ontstaat dat de wet niet goed wordt begrepen of wenst te worden begrepen. Ik ben het wel eens met dhr Roemer dat er sprake dient te zijn van contract vrijheid. Hij doelt kennelijk op de spaarzin in valuta doch de huidige macro-economische omstandigheden vragen een bijzondere aanpak. 
De angst van dhr Roemer voor politisering van het ondersteunend toezichthoudend orgaan is niet valide omdat hij  voorbijgaat aan de marktwerking. Het lijkt alsof de governor vergeten is mee te nemen dat de CBvS de koers bepaalt! 
 
Heeft met de aanname de CBvS nog steeds de autoriteit om een marktconforme koers te bepalen? JA! Wordt CBvS overruled door toezichtsorgaan. NEE! Dus waar gaat de commotie eigenlijk over? Je zou kunnen proeven dat dhr Roemer zich druk maakt om de rol van toezichthouder op kredietwezen. Is die bezorgdheid valide? NEE. Als lid van toezichtsorgaan bepaalt CBvS namelijk nog steeds allocatie van valuta naar marktpartijen. 
 
De valutawet is naar mijn mening juist in lijn met wat de CBvS al een tijdje tracht te doen namelijk ontmoediging van valuta leningen. CBvS heeft al tijdje banken onder druk gezet om valuta leningen te beperken en bestaande om te zetten in SRD. Als overgang werd 10 jaar gehanteerd. De huidige wet is alleen rigoureuzer en dat wordt ingegeven door feiten en omstandigheden. 
Over de internationale praktijk is dhr Roemer erg vaag. In Nederland heb je DNB en AFM die samen toezicht uitoefenen. Dus toezicht KAN! In de VS heb je Fed en Sec en Elizabeth Warren. Dus het KAN! De governor heeft niet hard kunnen maken hoe de CBvS  wordt uitgehold.
 
De wet is een gedurfde wet en is erg goed ontvangen door de samenleving die erg moe is van hoge koersen en de zoektocht naar valuta om aan verschillende verplichtingen te kunnen voldoen. 
Deze wet beschermt de gewone burger en is geenszins een onuitvoerbare wet , integendeel. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de meeste bezwaren middels goede afspraken tussen de verschillende actoren tot het verleden kunnen behoren. 
Ik roep alle betrokken partijen op de weg van dialoog te blijven volgen. Ook roep ik op tot stevigere informatie voorziening naar belanghebbenden toe. 
 
Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

NAAR MIJN MENING: EEN GENIALE SET VAN DE NDP, LIJKT HET OP HET EERSTE GEZICHT WARE HET NIET DAT GEEN REKENING IS GEHOUDEN MET DE NIEUWE ACTOR IN HET NDP SCENARIO DIE ROET IN HUN ETEN HEEFT GEGOOID. DE NIEUWE GOVENOR VAN DE CBvS MAURICE ROEMER IS GEEN PUPPET ON A STRING!! EN DE WOORDEN VAN DE WETENSCHAP ZIJN ANDERS DAN DE WOORDEN VAN PATRONAGE EN VRIENDJESPOLITIEK-SCENARIO'S.
(angela fernald)

Woorden kunnen verdraaid worden. Daden niet.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

CHOTELAL en de miljoenen winst uit de Naschoolse opvang “Njang Patu”.
Bron: Evaluatie rapport Project Naschoolse Opvang en Begeleiding 2016, opgesteld een commissie, benoemd door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
Loyaliteit loont. Corruptie loont. Zucht. Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Just Doewet

Bijna iedereen in ons land houdt van mooie patta’s. 👟
Vooral onze jongens Die maken geen grappen met patta’s. De patta’s blijven schoon, ookal is heel Suriname onder water.
Ik wil daarom de huidige comotie rondom de koerswet en de banken vergelijken met patta’s:

Het probleem heeft namelijk niets te maken met wel of niet van je land houden of van geld houden. Het heeft alles te maken met waarde en de garantie die je daarbij hebt.

Een patta als Nike Air Jordan heeft een bepaalde waarde. Stel je voor dat jij zulke patta’s verkoopt. Je hebt afspraken met de firma Nike, want jij bent de officiële dealer. Indien de klant niet tevreden is, kan jij de garantie geven dat hij nieuwe krijgt. Je kent de kwaliteit van de schoen, het draagcomfort, kortom, het is een goed product en daar staat een vaste prijs tegenover.

En op een dag komt er een president die zegt: stop! Jij mag vanaf vandaag geen Nike meer verkopen, jij moet ons lokale merk ‘Mike’ verkopen!
Je weet dat ‘Mike’ je alleen maar spang ede gaat geven. Want de zool van de ‘Mike’ schoen laat los als het regent. Je voeten gaan stinken want het ademt niet…De directie van de ‘Mike’ fabriek hebben eeuwig ruzie met het personeel dat ze staken. Je geloofd in lokaal ondernemerschap, maar het product moet nog verder verbeterd worden. Je moet dus alle zekerheden die je had met ‘Nike’ nu omruilen voor alle onzekerheden met “Mike”

Welke ondernemer zit daar nu op te wachten?

En dit probleem hebben onze banken nu ook. Het probleem is niet dat ze geen of minder koerswinst kunnen maken. Het probleem is dat ze de zekerheden die een harde valuta hen biedt nu moeten inleveren voor alle onzekerheden van de SRD. Want alle valuta moet rechtstreeks naar de CbvS. En de banken krijgen SRD in kas. Dus Mike op de schappen in plaats van Nike!
Dat is het grootste probleem.
En daar verzetten zij zich nu tegen.

Waarde gaat samen met vertrouwen. En deze regering heeft de SRD ontwaard en ons vertrouwen beschaamd.
Dat hebben de banken niet veroorzaakt. Maar deze regering.

Ik hoop dat je het nu begrijpt.
Deel dit met iedereen.
Laten we ervoor zorgen dat ons land financieel gezond blijft en begrijpen hoe zaken werken.

Just #doewet

Open brief aan de Bankiersvereniging

GFC NIEUWS- Het Platform Progressieve Burgers, is een platform dat in het leven is geroepen naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen in de Republiek Suriname.

Dit initiatief van de oprichters is mede ingegeven doordat zij volkomen overrompeld zijn geworden, door de eenzijdige aankondiging van enkele commerciële banken, dat zij voornemens zijn hun deuren voor het publiek te sluiten op woensdag 25 maart.

 

Als reden wordt aangegeven dat dit besluit het gevolg is van de op zaterdag 21 maart aangenomen wet “Controle valutaverkeer en transactiekantoren”, en dat zij het oneens zijn met de Wet.

De banken worden verder gesteund door de bij hun opererende vakbonden, terwijl er geen sprake is van een arbeidsgeschil nog minder een conflict tussen partijen.

Dit ingenomen standpunt en besluit, is onacceptabel voor ons als burgers, klanten en cliënten van deze banken, omdat deze eenzijdig is genomen en afgekondigd, zonder ons daarin te kennen.

Wij zijn ons bewust van onze rechten en doen derhalve het dringend beroep op u, de door de banken voorgenomen maatregel, terstond terug te draaien.

Het is onacceptabel dat het volk, welke nu gebukt gaat onder de thans heersende besmettingsgevaar van het COVID-19 virus, en voor haar gezondheid moet instaan, op de koop toe slachtoffer is, van een powerplay die gevoerd wordt door de directies van de commerciële banken in samenwerking met enkele vakbonden, en de dienstverlening abrupt en eenzijdig, naar de burgers en cliënten toe, stopzet.

Wij als burgers hebben onze maandelijkse verplichtingen waar we aan dienen te voldoen en worden hierdoor in een ongewenste positie gemanoeuvreerd, vanwege enge en onduidelijke belangen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het ethisch onverantwoord is, van deze bankdirecteuren, om misbruik te maken van de huidige situatie, door zich te verzetten tegen een wetsproduct, dat goedgekeurd is door de Wetgevende Macht, De Nationale Assemblee als Hoge College van Staat.

Wij spreken de hoop uit dat de Surinaamse burgers en cliënten, mogen rekenen op uw steun en dat van uw organisatie en verzoeken dat toegang wordt geboden tot de dienstverlening van de banken.

Wij zijn voorstander van de weg van communicatie en overleg, tussen de banken en de Regering, totdat een oplossing is gevonden en er meer duidelijkheid is.

Wij doen derhalve een dringend beroep op u en uw instantie, het daarheen te willen leiden dat dit voorgenomen besluit, niet verder ten uitvoer wordt gebracht en dat de bankdirecteuren, met de Bankwet in de hand, worden aangezegd, zo niet opgedragen, af te zien van deze burger onvriendelijke handeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Het Platform Progressieve Burgers

https://www.gfcnieuws.com/open-brief-aan-de-bankiersvereniging/

Regering overtreedt eigen wet controle valutaverkeer

25 Mar, 2020, 23:03

foto
   


 
Met de aangekondigde maatregelen van de president voor het importeren van basisgoederen in afwijking van de CBvS-koers afgelopen maandag, lijkt de regering de eigen wet Controle Valutaverkeer van de NDP-coalitie, te overtreden. Ook de bekendmaking van de minister van Financiën dat de NDP-topper en ondernemer Chotelal ‘goedkope dollars’ beschikbaar zal stellen voor importeurs, druist in tegen de bepalingen van de wet. Kennelijk realiseert de NDP-coalitie zich dat de haastig in elkaar gezette wet het eigen beleid doorkruist om op korte termijn de koers te beteugelen. Het volk moet zich nu ernstig zorgen maken om wat zij mag verwachten in de komende twee tot drie maanden.
 
Met het eenzijdig bepalen door de president van de koers op SRD 8.50 voor basisgoederen, overtreedt de regering de eigen goedgekeurde wet. Want zegt artikel 2 van de wet, “het is een ieder verboden voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Bank (CBvS)”. Ook de regering hoort volgens de nieuw aangenomen wet de wisselkoers van de CBvS te hanteren. Deze wet staat namelijk meerdere koersen niet toe. 
 
Momenteel is de gepubliceerde wisselkoers van de CBvS voor de US‑dollar SRD 7.52 (verkoop). Veel lager dan wat de president de samenleving voorhoudt waartegen medicijnen en basisgoederen nu worden geïmporteerd. Of moeten we een officiële devaluatie verwachten wat in feite zal betekenen dat de prijzen van zaken als medicijnen en benzine omhoog zullen gaan en het leven dus duurder wordt voor het volk? Wat er ook zal gebeuren, nu is formeel medegedeeld door de president dat medicijnen en basisgoederen die nu tegen de koers van SRD 7.52 voor een US-dollar worden geïmporteerd, duurder zullen worden.
 
Ook de bekendmaking van de minister van Financiën dat de NDP-topper en ondernemer Chotelal ‘goedkope dollars’ beschikbaar zal stellen voor importeurs druist tegen de bepalingen van de wet. Hoe zal NDP-topper Chotelal, die noch de Centrale bank, noch een algemene bank en noch een geldovermakingskantoor is, dan deze goedkope dollars “tegen een redelijke koers” ter beschikking kunnen stellen (lees: verkopen) zonder de wet te overtreden? Zal Chotelal ook niet de wet overtreden indien ‘de redelijke koers” afwijkt van de gepubliceerde CBvS koers? Of zal Chotelal de goedkope kasreserve interventie dollars die hij onlangs heeft mogen kopen van de CBvS, weer tegen 7.52 verkopen? Of gaat het om girale verkopen van US-dollars tegen een hogere koers dan 7.52 en wijst hij samen met de minister van Financiën ons de weg naar de ‘nieuwe digitale zwarte markt’ voor valuta?
 
Hoe het ook zij, over de nieuwe wet Controle Financiële Transacties zal nog veel worden gesproken. Met het regeerbeleid van de bijna afgelopen 5 jaren dat gericht is geweest op het bevoordelen van enkele NDP-toppers en uitverkoop van Suriname aan buitenlandse bedrijven, moeten we de NDP-coalitie niet erg serieus nemen met met de “ideologische” argumenten waarom deze wet ingevoerd wordt. De samenleving wordt onterecht verdeeld in “mensen met geld” en de zogenaamde ‘mofina wan’s’. Dat de koers moet worden gestabiliseerd staat als een paal boven water en is iedereen mee eens. Meer dan 10 jaren had de NDP coalitie de tijd om op een “ideologische” wijze daar invulling aan te geven door te investeren in de productie sectoren om zo duurzame werkgelegenheid en meer verdienmogelijkheden te creëren voor de ‘mofina wan’s’. Nu dit niet is gedaan, integendeel, de ‘Mofina wan’s’ zijn juist verarmd en -afhankelijk gemaakt van pakketten, zal het volk met het nodige wantrouwen moeten kijken naar de wijze waarop deze wet zal worden toegepast.
 
Henk Ramnandanlal

Riyaz Akhtar, president Bouterse geen lafaard?

President Bouterse. Foto: Ranu Abhelakh/Reuters

Ongelofelijk hypocriet, hoe de NDP-broodschrijver Riyaz Akhtar (ondersteunt door Sharmila), andersdenkenden gratuit beschuldigt van grappenmakerij. Weet deze man wel wat een grappenmakerij is? Het ingezonden stuk (Bouterse is geen lafaard) stikt er in ieder geval van.

Kent u een video die viraal ging, waarbij president Desi Bouterse, Rachied Doekhie en nog een gozer aan de borreltafel zaten te zingen op het Kabinet van de President? Die derde gozer is in het echt Riyaz Akhtar. Het artikel van Riyaz Akhtar ademt ook het niveau van dat gezang aan de borreltafel in die betreffende video, hoewel het gescreend en mede geschreven is door Sharmila.

Riyaz Akhtar, ik zal je laten zien dat het een leugen is dat Bouterse geen lafaard is. Lees goed voordat je mij ook van grappenmakerij beschuldigt.

1. Ik zal maar een zeer recent voorbeeld aanhalen. Bouterse laat eerst een wetswijziging inzake de geldtransactiekantoren sturen naar alle actoren. Achteraf bleek dat hij een scenario klaar had liggen om tijdens de behandeling van die wetswijziging in De Nationale Assemblee, een compleet andere wet door de strot te duwen. Hij heeft iedereen in de maling genomen, op een lafhartige wijze.

2. De Bankiersvereniging was, net als alle andere betrokken actoren, compleet verrast door deze nieuwe wet. Naar aanleiding hiervan heeft de bankiersvereniging een gesprek gehad met president Bouterse. Het doel van dat gesprek was om Bouterse ervan te overtuigen om de nieuwe “Valutawet” niet te ondertekenen. Tijdens dat gesprek zei Bouterse tegen de Bankiersvereniging, dat hij in overweging zal nemen of hij de nieuwe wet wel of niet zal ondertekenen. Toen Bouterse die uitspraak deed, had hij die wet reeds ondertekend. Hij heeft de Bankiersvereniging in de maling genomen met zijn laffe daad en uitspraak.

3. Hij heeft nimmer het woord willen voeren op een plek waar hij weerwoord zou kunnen krijgen. Zo is hij altijd gedokt voor de rechter, wetende dat hij kritische vragen zal krijgen van de rechter. Hij had wel het hoogste woord op de berm, de plek waar hij geen weerwoord krijgt, de plek die een broeinest is van Sharmila’s en Riyazzen. Toen Bouterse zag dat hoger beroep en de persoonlijke gang naar de rechtbank zijn laatste redmiddel was, is hij wel naar de rechtbank gegaan, maar hij had dan wel fysieke ondersteuning nodig van duizenden mensen. Toen hij de 15 mensen op 8 december 1982 berechtte, hadden die ter dood veroordeelden geen enkele steun, geen enkel proces; zij waren zelfs weerloos en hadden geen weerwoord. Toen Bouterse zelf berecht werd, wilde hij wel steun van duizenden mensen en wilde hij wel weerwoord. Dat is pas laf zijn.

4. Hij is bang om te verschijnen in het parlement, want daar zal hij weerwoord krijgen en daar wordt hij door minimaal drie heren opgewacht: Belfort, Gajadien en Jogi. Toen Bouterse onverwachts een bolwassing kreeg van Belfort, vertrok hij met de staart tussen de benen uit het parlement, om vervolgens niet meer terug te komen. Buiten het parlement heeft hij wel het hoogste woord, maar in het parlement durft hij niet eens te komen.

5. Ongewapende en totaal onmachtige mensen heeft hij volgens het vonnis van de rechter, laten doodschieten op 8 december 1982. Hij gaf wel anderen de schuld ervan.

6. Hij heeft alleen zijn eigen zoon (Meriba) gratie verleend, maar zonen van anderen mochten wel hun straf volledig uitzitten.

7. Volgens Robert van Trikt wist Bouterse meer over de herkomst van de Chotelal-dollars. Bouterse zei dat de valuta kasreserve van de banken/burgers veilig was, maar aan de andere kant verstrekte hij een deel van die kasreserve aan Chotelal. Vervolgens liet hij burgers hun eigen dollars kopen bij Chotelal.

8. Toen hij de dollars van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) eenmaal in handen had, zei hij tegen de IDB dat hij zich niet meer zal houden aan de voorwaarden van de IDB; maar daarvoor sprak hij wel andere taal tegen de IDB en maakte allerlei beloften naar de IDB toe.

9. Voor de verkiezingen paaide hij de kiezers met kinderen, met een project naschoolse opvang. Na de verkiezingen schafte hij dat project af. Op deze lafhartige manier is Bouterse aan die vele zetels gekomen, waarover Riyaz Akhtar het heeft.

10. Voor de verkiezingen zei hij dat economische vooruitzichten van het land goed waren. Direct na de verkiezingen zei hij dat economische vooruitzichten van het land slecht waren. De verhoogde AOW en kinderbijslag, waarmee hij de kiezers voor de gek heeft gehouden voor de verkiezingen, waren na de verkiezingen minder waard dan voor de verhoging. Door deze laffe misleiding is hij aan die zetels gekomen.

Genoeg zo, Riyaz?

Volgens Riyaz Akhtar worden de belangrijke sectoren in het land beheerst door aanhangers van de oppositie, zoals de gezondheidszorg (Vereniging van Medici in Suriname), het onderwijs, de cambio’s (prijzen van producten in winkels etc.) en niet te vergeten de rechterlijke macht. De regering zou gechanteerd worden door deze sectoren, waardoor de wisselkoers hoger werd. Ik denk dat hij de wisselkoers bedoelt, want volgens hem hebben niet alleen “vraag en aanbod” een invloed op de wisselkoers, maar ook de eerder aangehaalde chantage naar de regering toe. Dit lijkt op een borrelpraat.

Het zijn niet de medici die zorg moeten dragen voor medicijnen. Dus de medici kunnen nimmer verantwoordelijk zijn voor schaarste aan medicijnen. Het is niet het onderwijsveld dat zorg moet dragen voor leermiddelen. Er zijn diverse rechterlijke uitspraken geweest in het voordeel van de NDP, maar in dat geval moesten wij de rechtstaat respecteren; toen waren het goede rechters. Hij wil doen overkomen alsof deze sectoren medeverantwoordelijk zijn voor de hoge wisselkoers. Sinds wanneer hebben deze sectoren het spel van “vraag een aanbod” beïnvloed? Riyaz Akhtar heeft dit spel van “vraag en aanbod” duidelijk niet begrepen, dus hij kan terug naar de eerste klas van de muloschool.

Hij probeert heel mooi zand in de ogen te strooien door anderen de schuld van de wisselkoersstijging te geven. Het feit dat de wisselkoers in juni 2010 al begon te stijgen, heeft niets te maken met de uitspraken van Ram Sardjoe. Het heeft te maken met de onrust op de kapitaalmarkt, vanwege het historisch bewezen financieel wanbeleid van Bouterse en de NDP. Iedereen ging uit vrees zijn SRD omzetten in valuta, waardoor de vraag naar valuta groter werd dan het aanbod. Door die grote vraag begon de wisselkoers te stijgen in juni 2010.

De schrijver denkt een punt te hebben door heer Ram Sardjoe in zijn stuk te bespreken, maar dat heeft hij niet. Dat internet blijft een wonderlijk fenomeen. Onbegrijpelijk dat mensen zich zo kunnen laten gaan. Ik kan u tal van voorbeelden geven (niet enkel hier) waar onderbuikjes van NDP-adepten leeg moeten. Met het toetsenbord in de aanslag tovert men de meest ranzige en beledigende teksten uit dit toetsenbord, daarvan is men zich bewust.

Bouterse geen lafaard? Dat is gebrek aan historisch besef.

Marcel van Ommeren
marcel.van.ommeren.123@gmail.com

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/03/26/riyaz-akhtar-president-bouterse-geen-lafaard/

BREAKING!!

*GOVERNOR ROEMER VERTELT DE WAARHEID OVER VALUTAWET*

MijnSuriname heeft via onze bron bij het ministerie van financien de hand weten te leggen op een zeer belangrijke brief van 23 maart die Roemer heeft gestuurd naar #LUMMEL.
In deze brief is de Governor ongekend fel en laat geen spaan heel van de wet:
– De koers zal OMHOOG gaan
– De wet zal leiden tot gevoelens van ONRUST in de samenleving
– Klanten zullen besluiten tot OPNAME van hun valutategoeden
– Banken hebben ONVOLDOENDE VALUTA om hierin te voorzien
– Het doel van de wet (lagere koers) zal NIET worden gerealiseerd
– De wet staat op gespannen voet met andere wetten
– Het huidige tekort aan valuta wordt nog lager
– De Centrale Bank verliest haar autonomiteit
Roemer vraagt #LUMMEL met klem om de wet NIET te bekrachtigen.

Met de brief van Roemer is de waarheid over de valutawet blootgelegd! Nu begrijpt iedereen waartoe welke financiele ELLENDE deze wet zal leiden.

Het is duidelijk dat de regering met deze wet alleen nog meer ellende gaat creeeren voor ons burgers.

Met deze brief heeft Roemer getoond waarachtig en integer te zijn en het hart voor Suriname op de juiste plek te hebben!
Wij staan achter Roemer en zullen hem bijstaan in zijn strijd voor financiele  in Suriname.
CHAPEAU MAURICE ROEMER!

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

COMMENTAAR: WIE LEIDT ONS?

25/03/2020 12:00

COMMENTAAR: Wie leidt ons?

 

PRESIDENT DESI BOUTERSE is al heel lang niet in zijn goeden doen, om het maar eufemistisch te stellen. Hij begeeft zich nog nauwelijks onder het volk en als hij in het openbaar verschijnt, dan is het meestal op bijeenkomsten van zijn NDP of ergens waar hij op een andere manier voordeel uit denkt te kunnen halen. Hij vergadert achter gesloten deuren wel met deze en gene over de heersende crisissituatie die de samenleving aangaat en dan moet je maar hopen dat daar iets van naar buiten komt.

Op deze plek is al vaker gesteld dat Bouterse als leider van het volk volledig faalt. Steeds meer rijzen er twijfels over zijn (ook geestelijke) gesteldheid. Hij heeft maandag tijdens een bijeenkomst met importeurs tot drie maal toe gezegd dat zij US dollars kunnen krijgen tegen een koers van SRD 5,85. Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme moest zich daarna haasten om mee te delen dat de president zich had ‘vergist’ en dat hij SRD 8,50 bedoelde. Hoe is het in ‘s hemelsnaam mogelijk dat het staatshoofd over zo iets belangrijks zo zit te klungelen?

Is er dan niemand binnen zijn omvangrijke en geldverslindende propagandamachine die deze koers voor hem op een briefje heeft geschreven omdat hij dingen niet kan onthouden? Het is niet de eerste keer dat hij zichzelf voor schut heeft gezet. Voorbeelden te over, met als dieptepunt de zeer verwarrende persconferentie die hij begin februari gaf.

Zijn ‘tralala’ staat op onder meer sociale media symbool voor alles dat wordt beschouwd als klinkklare onzin. Beweringen dat hij tijdens die persconferentie dronken was, zijn door het NII nooit tegengesproken of weerlegd, wat heel wat zegt. Want Limbo en zijn comparanten zijn er altijd als de kippen bij om recht te kletsen wat krom is. Maar dit was zo overduidelijk krom; dit viel niet recht te kletsen.

Het lijkt erop dat het Bouterse totaal niet interesseert dat het volk nu dubbel in de ellende zit: de financiële chaos waar deze regering ons in heeft gestort en het coronavirus. Overigens, over dat laatste hebben we op de inhoudloze opgenomen toespraak na, van hem ook niet gehoord.

Het doet de vraag rijzen wie ons land in werkelijkheid leidt. Is Bouterse nog wel in staat om Suriname door deze zwarte periode te loodsen? Of hebben figuren als Gillmore Hoefdraad van Financiën, NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams en andere getrouwen eigenlijk de touwtjes in handen en nemen zij steeds weer de voor het land slechte (maar voor zichzelf waarschijnlijk zeer voordelige) beslissingen?

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/25/commentaar-wie-leidt-ons/
We zijn Moe-dig

SURINAME VOLGT ECONOMISCHE LIJN VENEZUELA


De laatste reis van de minister van Financiën, vóór het eerste covid-19 geval in Suriname en de daarop volgende sluiting van het luchtruim, was naar de VS en Venezuela.


Nu weten we waarom hij naar Venezuela ging, die geen geld heeft om ons te lenen. Hij ging daar les volgen over het Venezolaans deviezensysteem. En aldus kregen we een weekje later de valuta verkeer wet.


https://www.facebook.com/andyhosafado/videos/2601409566807670/

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Anthony Nekrui
25-03-2020

FB vrienden – wilt u dit massaal delen!!

Op 21 maart is de Cubaanse grondwet in feite in de Assemblee aangenomen.

Er waren mensen die mij niet wilden geloven toen ik in begin februari zei dat de regering Bouterse al jullie privé dollars en euros zou omzetten in SRDs. Bouterse heeft niet gewacht tot 25 mei en heeft op 21 maart j.l. gauw een wet aangenomen die hem de macht geeft UW dollars en euros af te pakken en u daarvoor SRDs terug te geven. Wat hij in feite doet is hij STEELT jullie dollars en euros.

Dit is hetzelfde concept van Fidel Castro van Cuba.

Dat wil zeggen dat Bouterse de Surinaamse Grondwet opzij heeft geschoven zonder decreet of wetswijziging van de Assemblee. Hij heeft radicaal dit Cubaanse concept ingevoerd. Na 25 mei zal dit doorgezet worden door ook uw land en bouwkavels te confisqueren. Fidel Castro heeft ook alle bezittingen van de burgers en buitenlandse bedrijven geconfisqueerd. Bouterse steelt vandaag uw dollars en euros, morgen steelt hij uw grond, bouwkavels en uw bedrijven.

Politieke partijen in Suriname, hardwerkende ondernemers, landbouwers, gootgrond bezitters: jullie kunnen het land redden!! Ga samenwerken, sluit een covenant en bundel uw krachten tegen dit monster dat communisme en dictatuur heet. Bouterse heeft het communisme en de dictatuur geïntroduceerd. U kunt deze koers nog ombuigen door samen te gaan werken.

Mensen vraag u af: hoe komt het dat er zo veel Cubanen, Venezuelanen en Haiitianen in Suriname werken – als zij het zo goed is in hun eigen land hebben. Het antwoord is dat het in hun eigen land helemaal niet zo goed gaat. Jaaa, de dictators hebben alles maar de mensen hebben niets.

Alle doktoren verdienen een flat inkomen van 100 dollars, iedere taxi chauffeur of horeca personeel die een dollartje verdient moet dat inleveren. Gaat u googlen en lees over de Cubaanse situatie.

Surinamers, jullie kunnen binnenkort niet meer het land uit voor een reis, u zult geen vakantie kunnen boeken want u hebt geen dollars of euros – net als de Cubanen zal een enkeling kunnen vluchten. De massa zal moeten creperen.

Denk na! Politieke partijen ga samenwerken en redt Suriname, REDT Suriname!!
Max Ghazi – Text.

Curtis Hofwijks

25-03-2020

Velen snappen het nog niet. Wie heeft ons in deze economische crisis gebracht? Zoveel leningen. Zoveel corruptie. Zoveel zelfverrijking. Nu komt deze zelfde NDP met een wet waarmee ze zogenaamd de ARMEN willen helpen. Het is niet de eerste keer dat ze een omstreden wet aannemen binnen recordtijd en als een dief in de nacht.
1. Eerst de zelfamnestie wet.
2. Dan de wet op staatsschuld
3. De Alcoa wet
4. En nu de wet valuta verkeer
Al deze wetten zijn erop gericht om zichzelf vrij te pleiten of hun falen te verdoezelen.
De samenleving heeft de rassenhaat vanuit de NDP succesvol kunnen bestrijden. Wanneer ze beweren dat “ding koeli e fuck a kondre up” dan moet je ze vragen wie Dillip Sardjoe is. Kries K. van Combe markt. Poenai. Chotelal. Parmessar. Oedit. En nog zoveel anderen. Allemaal Hindoestanen en NDPers. Noem 1 rijke neger binnen de NDP. 1 maar. De rassenstrijd heeft niet gewerkt. MAAR LET OP!
NU PROBEREN ZE HET MET KLASSEN STRIJD. RIJKEN EN ARMEN! ALS JE TEGEN DE WET BENT BEN JE RIJK. EN WIL JE DE ARMEN UITBUITEN. HEEL GEVAARLIJK EN GEWIEKS. Als je de ondernemers kapot heb gemaakt, wie gaat al de arbeiders aan het werk nemen?
DE NDP IS EEN DUIVELSE NEST. VERDEEL EN HEERS

DE MEDIA BERICHTEN

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

VES-voorzitter: “President negeert alle economische wetmatigheden”

Winston Ramautarsing. Foto: Suriname Herald

President Desi Bouterse negeert alle economische wetmatigheden en alle mensen die een beetje verstand hebben van economie, geeft Winston Ramautarsing, voorzitter van Vereniging van Economisten in Suriname (VES) te kennen tegenover Suriname Herald over de aanname van de ‘nieuwe’ Valutawet. Hij merkt op dat de president ook het advies van governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om de wet niet te bekrachtigen, heeft genegeerd.

De governor heeft in een brief die naar mediahuizen is doorgelekt en op sociale media circuleert, kenbaar gemaakt dat de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, ingrijpende sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen zal hebben voor de bank, de financiële sector en de samenleving.

De governor schrijft dat deze nieuwe wet op gespannen voet staat met de Bankwet, de Deviezenwet en de Wet herleiding en vernoeming Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar en wettelijke regelingen. De maatregelen die in de wet zijn opgenomen om de inefficiëntie in de valutamarkt te minimaliseren, zijn volgens Roemer niet realistisch. Dit, omdat niet alleen door de inefficiënties op de valutamarkt de wisselkoers onder druk is komen te staan, maar ook door macro-economische onevenwichtigheid, vooral ingegeven door een structureel groot fiscaal tekort.

Ramautarsing merkt op dat ook politici van de NDP hun bezwaren over de wet kenbaar hebben gemaakt want het gaat het probleem niet oplossen. De voornaamste oorzaak van het niet beschikken over voldoende valuta is omdat Suriname veel meer uitgeeft dan dat zij verdient. Volgens hem heeft de regering jarenlang stelselmatig op een veels te grote voet geleefd. Wat nu gebeurd is, is de prijs die de regering moet gaan betalen waarbij de waarde van de Surinaamse dollar zwakker wordt want als land wordt er niet meer aan valuta verdiend.

Ramautarsing geeft aan dat er maandelijks SRD 390 miljoen moet worden bijdrukt wat betekent dat de waarde van de Amerikaanse dollar niet hetzelfde kan blijven. De schuld schuiven in schoenen van de cambio’s, rijke mensen en anderen betekent voor hem dat de regering niet weet hoe de economie werkt.

De enige manier om uit deze financiële malaise te geraken is om productie te stimuleren en onnodige importen te limiteren, benadrukt Ramautarsing.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/27/ves-voorzitter-president-negeert-alle-economische-wetmatigheden/

Auto-importeurs vrezen faillissement

27/03/2020 00:00 – Merredith Bruce

Pan American Motors.

Pan American Motors. Foto: dWT  

PARAMARIBO – De Vereniging van Auto-importeurs in Suriname (Vaips) stelt dat ondernemers in de branche met de nieuwe ‘valutawet’ op een faillissement afstevenen.

Voorzitter Satjendew Jainath zegt in gesprek met de Ware Tijd dat de branche niet gekend is bij de totstandkoming van deze wet. Hij werpt op dat autozaken hun voertuigen tegen zeer hoge koersen hebben moeten inkopen en inklaren, daarbij meegenomen de hoge kosten die zijn gemaakt om de voertuigen op de markt te krijgen. “Als we de USD-verkoopprijzen nu omzetten naar SRD-prijzen met een bankkoers van 7.50 kunnen deze ondernemers zich failliet verklaren.”

Jainath haalt aan dat er voorheen meerdere devaluaties zijn geweest en hebben de ondernemers schaarse winsten gemaakt, in sommige gevallen zelfs verliezen geleden door de ‘dead stock’ voorraden. Met de ontstane situatie door de valutawet zal het moeilijk zijn om het hoofd boven water te houden.

De Vaips-voorzitter zegt dat de verliezen als gevolg van het ontstane koersverschil een kettingreactie hebben: ondernemers zullen niet meer in staat zijn om hun personeel uit te betalen, hypotheken en andere schulden kunnen niet meer afgelost worden. Hij vraagt zich af welke garantie de banken kunnen geven dat er voldoende US dollars beschikbaar zijn om de import van auto’s te kunnen betalen.

Een ander aspect uit de wet waar de vereniging zich zorgen over maakt, betreft de voorwaarden bij de aankoop van vreemde valuta. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme stelt, zoals in de wet is omschreven, een lijst vast van essentiële importgoederen, tenminste de categorieën van voedingsmiddelen, medicamenten, productiemiddelen en voor de overheid noodzakelijke producten. Jainath vreest op basis hiervan dat de sector “weg geprioriteerd” zal worden. “We worden dan bijna net als Cuba waar men haast geen luxe goederen heeft.”

Pan American Motors hanteert intussen al SRD-prijzen. De onderneming heeft op sociale media echter veel kritiek over zich geen gehad van personen die hebben geconstateerd dat de prijzen gebaseerd zijn op de hoge wisselkoers en niet op de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname, zoals de aangepaste wet voorschrijft. Een directielid van het bedrijf dat anoniem wil blijven, zegt dat de onderneming “met passen en meten” een dusdanige kostenberekening heeft gemaakt die voor zowel de onderneming als de klant voordelig uitpakt en waarmee het ontstane koersverschil enigszins gecompenseerd kan worden.

“Een koers van 7.50 valt niet te hanteren om de kostencalculatie te maken, omdat we de dollars op de zwarte markt tegen een hoge koers hebben aangekocht.” Hij zegt dat de onderneming dan nog verlies lijdt. Jainath zegt dat leden in de branche nu met de handen in het haar zitten, omdat er een aantal onzekerheden zijn ontstaan. Hij noemt het belangrijk dat er een overbruggingsperiode wordt ingesteld zodat de ondernemers hun bestaande voorraad die tegen de hoge koers is ingekocht alsnog kunnen kwijtraken. “Dan zien we wel hoe verder met de wet.”

De vereniging bereidt een brief voor aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) waarin de zorgpunten over de wet zijn vervat. HI en T minister Stephen Tsang heeft niet gereageerd op vragen hierover die de redactie naar hem heeft opgestuurd.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/27/auto-importeurs-vrezen-faillissement/
Banken zullen nog niet werken volgens de nieuwe Valutawet

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, zal overleg treden met De Nationale Assemblee over de Wet controle Valutaverkeer en transactiekantoren. Maar tot dan is met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging afgesproken dat de banken vooralsnog niet zullen werken met de door president Desi Bouterse afgekondigde wet.

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft met governor Roemer gesproken over de pijnpunten in de Wet controle Valutaverkeer en transactiekantoren en hoe invulling te gegeven aan deze wet. Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de CBvS verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de Wet toezicht bank- en kredietwezen”.

De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de CBvS. De governor zal in verder overleg treden met DNA, omdat de CBvS uitvoering dient te geven aan deze wet.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/26/banken-zullen-nog-niet-werken-volgens-de-nieuwe-valutawet/

Chotelal stelt geen valuta meer ter beschikking van importeurs

26 Mar, 2020, 13:11

foto

De constructie waarbij de ondernemer Chotelal vreemde valuta ter beschikking stelde van importeurs, is onmiddellijk gestopt. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een bericht. 
 
Nu de wet, die ordening zal brengen in het valutaverkeer en transactiekantoren, van kracht is, is de constructie die voorheen gehanteerd werd niet meer nodig. Volgens de regering worden importeurs via de Centrale bank van Suriname voorzien van de nodige valuta om de importen binnen te halen.
 
Onlangs is in De Nationale Assemblee de ‘wet Controle op het valutaverkeer en transactiekantoren’ aangenomen. Deze wet is intussen bekrachtigd door het staatshoofd en afgekondigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna dit departement tot publicatie in het staatsblad is overgegaan. 

DSB opent deuren na onderhoud CBvS-governor

26 Mar, 2020, 14:25

foto

De Surinaamsche Bank heeft vanaf 12:30 uur haar deuren weer geopend voor het publiek. Het besluit volgt na een onderhoud tussen de DSB-directie en de governor van de Centrale Bank van Suriname. In een verklaring zegt de DSB dat er goede afspraken zijn gemaakt met de governor.
 
De verklaring van DSB:
De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname goede afspraken gemaakt om de rechten van haar klanten te beschermen en haar medewerkers de juiste instructies te kunnen geven om hun werk veilig te doen – zonder dat zij hierbij geacht worden de wet te overtreden.
 
Op basis van dit onderhoud en de gedane toelichtingen en toezeggingen heeft De Surinaamsche Bank het comfort om wederom haar kantoren – conform de aangepaste dienstverlening die per 24 maart is ingegaan – vanaf 12.30 uur vanmiddag te heropenen.
 
Er is een vervolgafspraak gemaakt om in de komende dagen in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, diverse Bonden en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, voor de betreffende wet de noodzakelijke aanpassingen en uitwerkingen nader uit te werken.
 
De intentie van De Surinaamsche Bank is om de dialoog over deze wet open te houden en gezamenlijk met alle stakeholders te komen tot een wet die daadwerkelijk, met respect voor het volk en behoud van hun rechten, het valutaverkeer in Suriname normaliseert. 

Voeg je koptekst hier toe

Breaking: CBvS geeft bankiers instructie om Bankwet te volgen

26 Mar, 2020, 20:50

foto

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee. De dienstverlening van de banken blijft ongewijzigd, totdat de CBvS verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen. 
 
Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft donderdagmorgen een uitgebreid gesprek gehad met de governor. Tijdens dit gesprek is aan de orde geweest de bezwaren in de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en hoe invulling te gegeven aan deze wet. De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de CBvS. 
 
Intussen is bekend geworden dat ook governor Roemer ernstige bezwaren heeft tegen de wet die in werking is getreden. Hij had president Desi Bouterse schriftelijk maandag gevraagd om de wet niet af te kondigen. Dezelfde dag is de wet van kracht geworden. Roemer ging gedetailleerd in op de wet, waarbij hij stelde dat de positie van de CBvS uitgehold wordt. De wet is volgens hem in strijd met andere wetten en bepalingen. De koersen komen niet onder druk te staan door inefficiënties op de valutamarkt, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, vooral ingegeven door een structureel begrotingstekort, stelde Roemer. 
 
Bericht Surinaamse Bankiersvereniging
“Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 
 
Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. 
 
De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  

De valutavalstrik van een falend regime

 
 Hans Moison

De bankiers zijn het spuugzat en hebben dinsdag 24 maart om 12.00 uur ’s middags alle kantoren gesloten. Zo kan het niet langer. De NDP-coalitie heeft de Surinaamse samenleving een gruwel van een wet door de keel geduwd, die tot ontwrichting van de economie en de samenleving zal leiden. De bankiers zullen geen uitvoering geven aan de wet.

Het lijkt een scenario van een slechte B-film, maar het gebeurt allemaal echt. Het regime van president Desi Bouterse loopt op zijn laatste benen en verliest aanhang. Het Surinaamse volk kan niet meer rondkomen met het zuur verdiende geld dat rap zijn waarde verliest. Boodschappen zijn onbetaalbaar. Bouterse ziet een reddingsboei. De prijzen in de winkels moeten snel omlaag, want de verkiezingen zijn al over twee maanden. Dat kan maar op één manier. In een wet zal worden vastgelegd dat de import van basisgoederen tegen een lage valutakoers plaatsvindt. De Nationale Assemblée, of eigenlijk alleen de coalitie, neemt de wet aan in de vroege ochtend van zaterdag 21 maart. De oppositieleden zijn na een marathonzitting vóór de stemming opgestapt.

De aangenomen wet blijkt een geheel andere te zijn dan de wet die eerder als voorstel is ingediend. Alle maatschappelijke geledingen zijn stomverbaasd wanneer zij zaterdagmorgen het nieuws vernemen en protesteren tegen de slechte nieuwe wet. De president geeft de bankiers de gelegenheid om hun grieven te uiten en spreekt maandag 23 maart met hen. Op dat moment heeft hij de wet al bekrachtigd door deze te ondertekenen, maar dat vertelt hij hen niet. De bankiers voelen zich bedonderd door het staatshoofd. Het bedrijfsleven is ook fel tegen de nieuwe wet gekant. In overleg wordt besloten om op woensdag 25 maart het werk neer te leggen en bedrijven en ondernemingen gesloten te houden.

Er is procedureel en inhoudelijk veel mis met deze wet. Ik belicht vier aspecten: het democratische proces, de monetaire doelstelling, de neveneffecten van de wet, en tot slot wat de president eigenlijk wil. 

Het democratische proces

De coalitie is van mening dat de wet volgens de regels tot stand is gekomen. De voorzitter van De Nationale Assemblée heeft de vergadering en de stemming over de wet doorgang laten vinden en de meerderheid van de leden heeft voorgestemd. Voilà! Maar zo werkt een democratie niet. Wanneer een ingrijpend wetsvoorstel, dat van grote betekenis is voor het volk en het bedrijfsleven, door het parlement moet worden behandeld, dan moeten concepten daarvan met belanghebbenden en representatieve organisaties worden besproken. Dat is bedoeld om draagvlak te creëren en af te tasten of het wetsvoorstel op brede steun van de gemeenschap kan rekenen. Daarna dienen de leden van het parlement in de gelegenheid te worden gesteld om de teksten en de toelichting grondig te bestuderen en te bespreken tijdens vergaderingen van De Nationale Assemblée.

De indieners van het wetsvoorstel hebben de oppositie een poets gebakken. In februari 2020 dienden zij een wetsvoorstel in voor aanpassing van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, vooral om straffen voor illegale cambio’s te verhogen. Pas in een zeer laat stadium is dit wetsvoorstel flink aangepast om allerlei andere zaken te regelen die niets te maken hebben met geldtransactiekantoren. In feite wordt een geheel nieuw voorstel ingediend voor de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. Het zal niemand verbazen dat het volgzame klapvee van de coalitie in De Nationale Assemblée geen kritische vragen stelde over de wet en deze aannam. Men was het roerend met elkaar en met de baas eens. Hier is sprake van een parlementaire coup.

De monetaire doelstelling

De waarde van de Surinaamse dollar (SRD) is in een vrije val geraakt door de financieel-economische en monetaire chaos die de NDP-regering gedurende de afgelopen tien jaar heeft gecreëerd. Omdat de coalitie de waardedaling geen halt toe kan roepen, grijpt men naar het middel van gelegenheidswetgeving. Het is een illusie, een dwaze misvatting, dat de koers van de Surinaamse munt met wetgeving kan worden gereguleerd. De waarde van een munt wordt in stand gehouden door verstandig financieel-economische en monetair beleid. Daar is de afgelopen jaren geen sprake van geweest. Vooral in de laatste maanden is duidelijk geworden hoe groot de chaos is.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is al jaren technisch failliet en publiceert geen jaarrekeningen na 2014. De CBvS heeft geen deviezenreserves meer en wordt op de been gehouden door de kasreserves van de algemene banken. De kasreserves in vreemde valuta van de algemene banken stonden in het verleden op rekeningen bij sterke banken in het buitenland. Onder valse voorwendselen heeft de CBvS deze grotendeels laten overhevelen naar de failliete CBvS. Begin dit jaar bleek 200 miljoen Amerikaanse dollar (USD) uit deze kasreserves te zijn geplunderd. President Desi Bouterse, minister van Financiën Gillmore Hoefdraad en president-commissaris van de CBvS Vijay Kirpalani, liegen tegen het volk dat er niets aan de hand is. ‘Uw geld is veilig’, maar het gaat wel jaren duren om het terug te betalen, als dat al gaat lukken. De betalingsbalans en de enorme staatsschuld maken dat vrijwel onmogelijk. Zie hier waarom de SRD vrijwel niets meer waard is.

Nadat de wet bekend werd bij het publiek ontstond er drukte bij de cambio’s omdat mensen nog snel hun USD wilden wisselen tegen de gunstige koers. Daardoor daalde de koers van de USD even. De coalitie en enkele andere mensen die het principe van vraag en aanbod niet begrijpen, dachten dat de wet nu al zijn effect liet zien. Dat is natuurlijk niet het geval. De koers van de SRD wordt pas stabiel wanneer de financieel-economische en monetaire parameters op orde zijn. Dat kan nog lang duren. Wanneer het mogelijk zou zijn om de koers bij wet te regelen dan stel ik voor dat de coalitie ook een wetsvoorstel indient waarin staat dat Surinamers niet langer besmet worden met het coronavirus. Wie weet helpt dat ook.

De neveneffecten van de wet

De CBvS bepaalt volgens de wet de wisselkoers die bij alle transacties wordt gebruikt: een koers van pakweg 7,5 SRD in een USD, terwijl de reële koers al ongeveer 15 SRD is. Banken brengen volgens de wet bij valutatransacties de door de CBvS vastgestelde transactiekosten in rekening. Transacties in contant geld vinden alleen in SRD plaats. Goederen en diensten worden in SRD geprijsd en geadverteerd. Overeenkomsten waarbij betalingen of ontvangsten in vreemde valuta worden afgesproken, zijn verboden. Dergelijke overeenkomsten worden binnen dertig dagen na inwerkingtreding van de wet tegen de eerder bedoelde koers uitgevoerd.

Contante vreemde valuta worden bij banken gekocht. Banken verkopen vreemde valuta aan natuurlijke personen alleen voor ‘reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van credit cards’. Wisselkantoren verkopen vreemde valuta aan de CBvS tegen een koers en een winstmarge die de CBvS bepaalt. De opbrengsten in vreemde valuta uit exporten van bedrijven moeten ten minste voor vijftig procent (mijnbouw) respectievelijk zestig procent (overige) in Suriname blijven. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme kan de import van niet-essentiële goederen tijdelijk beperken. De wet stelt zware sancties op overtredingen: vier tot zes jaar gevangenisstraf en boetes tot een miljoen Surinaamse dollar.

De wet is een gedrocht en is niet goed doordacht. De wet legt enerzijds een grote beperking op aan de vrije markt die daardoor niet langer functioneert en anderzijds ontwricht de wet bestaande structuren. De irreële koers van de SRD, transactietarieven voor banken en winstmarges voor cambio’s worden gedicteerd door de CBvS. De illegale handel in vreemde valuta zal sterk toenemen en nog meer ondergronds gaan. De cambio’s kunnen de deuren sluiten en het personeel naar huis sturen. De importeurs van basisgoederen kunnen goedkoop inkopen om de prijzen in de winkels laag te houden, maar de exporteurs zien de omzetten en winsten verdampen vanwege de lage koers. Ondernemers worden in hun vrijheid beperkt omdat de overheid kan bepalen voor welke importen vreemde valuta beschikbaar worden gesteld. Sparen in USD wordt onmogelijk gemaakt voor mensen die geen USD verdienen, want je kunt alleen USD kopen voor specifieke doelen na overlegging van bewijsmateriaal. Maar wie wil zijn spaarpot met SRD vullen die steeds minder waard worden? Er wordt toezicht gehouden op de naleving van de regels door een nieuw orgaan dat alle ruimte biedt voor nepotisme en politieke benoemingen.

Wat de president eigenlijk wil

De president wil de verkiezingen in mei winnen maar hij is niet meer zo zeker van zijn zaak. Zijn aanhang is weinig kritisch en volgzaam. Veel mensen begrijpen vanzelfsprekend weinig van financieel-economische en monetaire beschouwingen en halen hun schouders op wanneer iemand roept dat de CBvS failliet is. Zolang zij maar te eten en te drinken hebben gaat het goed met ze. Door de waardedaling van de SRD wordt dat laatste een probleem. De portemonnee is steeds sneller leeg omdat de prijsstijgingen in de winkel niet gecompenseerd kunnen worden door meer loon. Wanneer het volk gaat mopperen over het dure dagelijkse leven wordt de positie van de president bedreigd. De Consumentenkring is één van de weinige partijen die de wet toejuicht omdat deze meer stabiliteit en zekerheid betekent voor de consument. De prijzen gaan omlaag. Wat deze organisatie niet begrijpt is dat deze sigaar uit eigen doos de consument op langere termijn duur komt te staan. Het land gaat eraan ten gronde.

De president heeft het volk lang tevreden kunnen houden door bijvoorbeeld niet te voldoen aan de verstandige voorwaarden die het IMF stelde voor gunstige leningen, maar alle potjes zijn inmiddels leeg, de kasreserves zijn geplunderd en de overheid kan nauwelijks meer lenen. Er moet elke maand enorm veel aan rente en aflossing worden betaald. Dan probeer je als kat in het nauw die rare sprongen maakt, met een wet de waarde van de SRD te reguleren. De inhoud van de wet en de aanname ervan duiden op intellectuele armoede en een totalitair regime in een ontwrichte samenleving. Het Surinaamse volk is inmiddels wijs genoeg om dat niet langer te accepteren.

De gevolgen

Wanneer deze wet ten uitvoer wordt gebracht zal de werkelijke waarde van de SRD nog verder worden uitgehold en in de loop van het jaar imploderen. Bouterse speculeert erop dat dit pas na de verkiezingen gebeurt. En wie betaalt de rekening? In het beste geval kan de CBvS voldoende USD aankopen tegen een lage koers om de importeurs te voorzien van goedkope USD. In het slechtste geval maakt de CBvS groot verlies op deze transacties en worden de kasreserves van de banken in vreemde valuta nog verder leeggeplunderd. De exporteurs lijden grote verliezen.

Uiteindelijk betalen de Surinamers de rekening omdat zij de komende tientallen jaren meer belasting zullen moeten gaan betalen om de verliezen en het negatieve eigen vermogen van de CBvS te compenseren. Bovendien is het maar de vraag of zij hun spaargeld, dat als kasreserve via de banken bij de CBvS is gestald, ooit terug zullen krijgen. Deze regering heeft een onverzadigbare behoefte aan geld. Om haar doelstellingen te bereiken krijgt de regering steeds meer dictatoriale en autoritaire trekken. Zij is daarbij blind voor de realiteit en de gerechtvaardigde verlangens van de Surinaamse bevolking en het bedrijfsleven. De gevolgen voor Suriname zijn desastreus en zullen pas in volle omvang blijken nadat de nieuwe regering na de verkiezingen is aangetreden.

Hans Moison

https://www.dbsuriname.com/2020/03/26/de-valutavalstrik-van-een-falend-regime/?fbclid=IwAR0Xa0A-0gQZ7yOePwz5FTmnlPg-BNgY_lgUSQCn0ip-owRmcRndQYCzuZk

 

Bedrijfsleven begint rechtszaak om controversiële 'valutawet'

26/03/2020 18:57 – Ivan Cairo

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De bedrijfslevenorganisaties VSB, Asfa, Survam en de bankiersvereniging beginnen uiterlijk vrijdag een rechtszaak tegen de Staat vanwege de omstreden ‘valutawet’ die dinsdag door de regering is afgekondigd. De bedrijven en de meeste banken die woensdag dicht waren uit protest tegen de inwerkingtreding van de ‘valutawet’ zullen donderdag weer open zijn. Echter, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank houden de deuren nog dicht.

De gang naar de rechter is ingezet omdat na een urenlang onderhoud woensdag met de leiding van het parlement de organisaties geen garanties hebben gekregen dat de bezwaren die zij hebben uit voornoemde wet zullen worden geschrapt. Het bedrijfsleven zal de kantonrechter vragen een oordeel te vellen over hun bezwaren tegen de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

De bankiers blijven erbij dat voorafgaand aan de goedkeuring van de wet er geen overleg tussen hen en De Nationale Assemblee was. Ook hebben zij geen instructies van de Centrale Bank van Suriname gekregen hoe ze invulling moeten geven aan de wet. “Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaad om te komen tot goed overleg met De Nationale Assemblee voor het bespreken en aanpassen van deze wet.”

De bedrijfslevenorganisaties en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zeggen in afzonderlijke persberichten dat ze een langdurig gesprek hadden met parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en ondervoorzitter Melvin Bouva. “Partijen hebben uitvoering gesproken en er zijn afspraken gemaakt om samen te kijken naar wijzigingen in de wet”, aldus de organisaties.

De SBV stelt dat er afspraken zijn gemaakt om samen met een werkgroep van het parlement de wet nader aan te passen. Afgesproken is om vrijdag om de tafel te gaan. Op basis van de toezegging van de leiding van het parlement is besloten om de dienstverlening donderdag te hervatten. Dit ook tegen de achtergrond van de salarisbetalingen die moeten plaatsvinden en “de uitdagende tijden vanwege de COVID-19-crisis”.

De andere bedrijfslevenorganisatie hebben aangegeven “zich constructief op te zullen stellen, echter is er geen enkele garantie gegeven dat wij tot een bevredigend eindproduct kunnen komen”. Omdat de leiding van het parlement geen garantie kon geven, hebben de organisaties ervoor gekozen een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen. Maandag worden de leden opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken en verder te nemen stappen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/26/bedrijfsleven-begint-rechtszaak-om-controversi%C3%ABle-valutawet/
CENTRALE BANK GOVERNOR ROEMER IN BRIEF AAN BOUTERSE :NIEUWE VALUTA WET NIET WERKBAAR, POSITIE CENTRALE BANK WORDT UITGEHOLD

Mar 26, 2020

Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname heeft nadat in De Nationale Assemblee de nieuwe valutawet door de coalitie is aangenomen terstond een brief gestuurd naar president Desi Bouterse met en afschrift naar minister Gilmore Hoefdraad van Financiën.

Daarin zegt Roemer dat de nieuwe wet niet werkbaar is, zijn doel zal missen en dat met het instellen van een controle orgaan de positie van de centrale bank wordt uitgehold en haar onafhankelijke positie wordt aangetast. De centrale bank zal niets anders zijn dan een werk arm van dit orgaan en wordt in grote mate afbreuk gedaan aan de primaire functie van de centrale bank en wel het in stand houden van de waarde van de Surinaamse munt. De brief is op maandag 23 maart verzonden aan de president met het dringend verzoek de wet niet af te kondigen. Echter heeft Bouterse de adviezen van Roemer naast zich neergelegd en de wet toch getekend en afgekondigd.

De governor vreest voor het politiseren van het in de wet opgenomen controle orgaan. Volgens hem moet voorkomen worden dat de bevoegdheden van het toezichtsorgaan Valutatransacties en transactiekantoren ondermijnd werken op die van de centrale bank ingevolge de bankwet, de Wet Kredietwezen en de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren. Roemer stelt dan ook voor dat de artikelen 6 en 7 uit de wet worden geschrapt.

Volgens Roemer is de nieuwe wet in strijd met bestaande wetten zoals de bankwet en de deviezenwet. De deviezenwet staat volgens hem wel toe dat een persoon vreemde valuta in ‘Chartale (contanten) en in girale vorm mag beschikken.

Uit de nieuwe wet blijkt echter dat dat allen mag voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van creditcards. Contractvrijheid wordt beperkt met gevolgen voor het verzekeringswezen, voor toeleveringsbedrijven aan de mijnbouwsector komen onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Roemer schrijft het volgende aan de president, : Er dient naar het oordeel van de bank ernstig rekening te worden gehouden dat afkondiging van de wet, in artikel 34 van de algemene bankvoorwaarden die recent zijn afgekondigd door de Surinaamse Bankiersvereniging kunnen leiden tot gevoelens van onrust in de samenleving. Klanten van banken, vooral zij die valuta aanhouden bij een commerciële bank, kunnen als gevolg van deze mogelijke onrust besluiten tot opname van hun vreemde valuta tegoeden bij banken. Hoewel de banken op grond van richtlijnen die zijn uitgegeven door de bank geacht worden voldoende vreemde valuta aan te houden om te kunnen voldoen aan opnames van het publiek, moet worden afgewacht of de banken thans aan verhoogde  opnames kunnen voldoen.

Roemer zegt in de brief dat de nieuwe wet regels vaststelt die behoren tot de taken van de centrale bank, zoals de wisselkoersen. “Benadrukt moet worden dat de maatregelen in deze nieuwe wet bedoeld zijn om ordening van het valutaverkeer te optimaliseren en daarmee inefficiënties in de valutamarkt te minimaliseren. Echter is dit niet realistisch omdat niet alleen door de inefficiënties op de valutamarkt de wisselkoers onder druk is komen te staan, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, zoals een structureel groot fiscaal tekort.

Roemer zegt dat wanneer de nieuwe wet integraal in beschouwing wordt genomen slechts enkele artikelen daaruit nog overeind kunnen blijven staan, omdat de andere artikelen geschrapt kunnen worden en anderen al in de bankwet en andere wettelijke regels zijn opgenomen.

https://unitednews.sr/centrale-bank-governor-roemer-in-brief-aan-bouterse-nieuwe-valuta-wet-niet-werkbaar-positie-cenrale-bank-wordt-uitgehold/

Nurmohamed: “Bouterse is de hoofdoorzaak van koersstijgingen”

Riad Nurmohamed

In gesprek met Dagblad Suriname zegt parlementariër Riad Nurmohamed dat de oppositie, de VHP, reeds in 2013 waarschuwde voor de slechte economische situatie. De staatsschuld was toen 3,3 miljard en in 2015 wat het bijna 8 miljard. “Vanwege de hoge uitgaven van de regering Bouterse-1 en de hoge schulden was de regering Bouterse-1 genoodzaakt te devalueren. Maar dat werd niet gedaan tot de verkiezingen. Zo heeft Bouterse het volk gepakt op 25 mei 2015. Direct na de verkiezingen werd er gedevalueerd. Toen kreeg je de hoge koersen. Anno 2020 is er een schuld van 22 miljard. Er moet wederom gedevalueerd worden tot 1 op 10 of 12, maar president Bouterse probeert mensen weer zand in de ogen gooien. Hij komt nu met een misleidende wet. De koers wordt niet met een wet bepaald. Dat is de grootste onmogelijkheid. Bouterse houdt het volk voor de gek. De grafieken zijn het bewijs daarvan. Hij is de oorzaak van de koersstijgingen. De staatsschuld is zo hoog dat er per jaar 100 miljoen Amerikaanse dollars afgelost moet worden. Die dollars zijn er niet en de regering gaat door met weer teveel uitgeven dan dat er wordt verdiend. En dit financieel economisch probleem moet Bouterse oplossen. Maar dat kan je alleen doen als je kader in huis hebt dat verstand heeft van bestuur van een land”, aldus Nurmohamed.

SAM

https://www.dbsuriname.com/2020/03/25/nurmohamed-bouterse-is-de-hoofdoorzaak-van-koersstijgingen/?fbclid=IwAR0ih8c-AiLhdamujY36gOEMTKVcOVnlVycvQUC5B3sFABYc_Kt7uYdFAbo

Visuele reactie: Chotelal stelt valuta ter beschikking

26 Mar, 2020, 11:53

foto

Ik heb de cijfers uit het artikel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek gevisualiseerd. De eerste figuur geeft een overzicht van het aandeel van de import per jaar uit China (over de periode 2015-2019). Uit de figuur blijkt dat de importcijfers nergens boven de 10% uit komen.
 

 

De tweede figuur toont dat het totale percentage importen uit China (CN) over de periode 2015-2019 rond de 8% ligt.
Beide figuren tonen aan dat de importen uit China in contrast zijn met onderstaande passage uit het artikel:
‘Hoefdraad deelt mee dat de importen uit China maandelijks 30% uitmaken van de totale importen.’
 

Ronald Lieuw-Sjong

Next Step Consulting NV

Curaçao

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57760

.

Geen valuta meer via Chotelal; Centrale Bank voorziet in behoefte valuta importeurs

Nu de wet, die ordening moet brengen in het valutaverkeer en de transactiekantoren, van kracht is, is de constructie die voorheen gehanteerd werd waarbij de ondernemer Chotelal vreemde valuta ter beschikking stelde van importeurs onmiddellijk gestopt.

De regering benadrukt via het Nationaal Informatie Instituut, dat importeurs via de Centrale Bank van Suriname voorzien zullen worden van de nodige valuta om de importen binnen te halen.

Onlangs is in De Nationaal Assemblee de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren aangenomen. Deze wet is intussen bekrachtigd door president Desi Bouterse en inmiddels door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/26/geen-valuta-meer-via-chotelal-centrale-bank-voorziet-in-behoefte-valuta-importeurs/

CBvS: Valutawet in strijd met Bankwet

26/03/2020 10:55 – Ivan Cairo

CBvS: Valutawet in strijd met Bankwet

 

PARAMARIBO – In een brief aan president Desi Bouterse wijst governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, het staatshoofd erop dat de deze week door hem afgekondigde ‘valutawet’ “op gespannen voet staat met de Bankwet en wettelijke regelingen”. “Het is evident dat de Bank geen bijdrage heeft geleverd aan deze wet, daar zij vooraf niet is gehoord dan wel geïnformeerd over de inhoud van de Nota van wijziging, hetgeen wel noodzakelijk is gezien het onderwerp van de wet, namelijk het valutaverkeer”, schrijft de governor in zijn brief van 23 maart.

Hij merkt op de de centrale bank een totaal andere wet van het parlement voorgeschoteld had gekregen om van commentaar te voorzien. Roemer geeft aan dat de nieuwe wet goede elementen heeft voor verdere ordening van het valutaverkeer en de financiële sector. Hij geeft echter aan dat in de wet geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de verplichte verkoop van gerepatrieerde exportopbrengsten aan de centrale bank. “Alleen al hierdoor zal het belangrijkste doel van deze wet niet worden gerealiseerd”, zegt de CBvS-president.

De bank is trouwens voorstander van een hoger percentage wat repatriëring van exportopbrengsten betreft dan in de controversiële wet is opgenomen en dat deze verplicht aan de Bank verkocht dienen te worden. De governor stelt voor dat de Deviezencommissie de algemene beschikking hieromtrent uitgeeft, aangezien deze kwestie op haar werkterrein ligt. Roemer voert verder aan dat wat betreft de taken en bevoegdheden van verschillende instituten die reeds in andere wetten zijn geregeld, de nieuwe valutawet op “gespannen voet” staat met de Bankwet, de Deviezenwet en de wet Herleiding en Vernoeming Surinaamse Gulden naar Surinaamse dollar.

“Dezerzijds rijst de vraag of de aangenomen wet uitvoerbaar is en of het doel zal worden bereikt dat door deze wet wordt beoogd. Vooralsnog zijn de nodige twijfels, omdat de congtractvrijheid van partijen sterk wordt beperkt en het vrijheidsprincipe als grondrecht wordt tenietgedaan”, aldus de CBvS-topman. Hij wijst de president erop dat afkondiging van de wet zou kunnen leiden to “gevoelens van onrust in de samenleving” en een bankrun zou kunnen ontstaan van klanten die hun vreemde valuta tegoeden bij de handelsbanken weghalen.

Of de banken aan een verhoogde opname van vreemde valuta door het publiek kunnen voldoen moet worden afgewacht, vooral tegen de achtergrond van het huidig tekort aan contante vreemde valuta, merkt hij verder op. Roemer waarschuwt dat ofschoon de valutawet bedoeld is om de druk op de wisselkoers te verminderen, verhoogde opnames van het publiek een averechts effect hebben en leiden tot “een verdere opwaartse druk op de koers, met grote nadelige gevolgen van dien”. De Centrale Bank heeft voorts ernstige bezwaren tegen het in stellen van een toezichtorgaan “met verregaande bevoegdheden zoals het overal kunnen binnen treden van deze toezichthouders waar zij een redelijk vermoeden hebben dat de wet wordt overtreden”.

Roemer: “Als de wet integraal in beschouwing wordt genomen dan komt het de Bank voor dat slechts enkele artikelen nog overeind staan, omdat de anderen zoals eerder gesteld geschrapt kunnen worden en weer anderen reeds binnen het kader van de Bankwet vallen of andere wettelijke regelen”. De governor adviseerd presidnt Bouterse de wet niet te bekrachtigen. Dat is intussen al gedaan en is de wet sinds dinsdag deze week van kracht. Uit protest hiertegen zullen de bankiersvereniging en het bedrijfsleven een rechtszaak tegen de Staat beginnen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/26/cbvs-valutawet-in-strijd-met-bankwet/
Breaking: ook governor Roemer tegen nieuwe wet!

In een brief waar Dagblad Suriname de hand op wist te leggen – en welke naar onze informatie authentiek is – van CBvS directeur Maurice Roemer aan president Bouterse, geeft ook de governor flink af op de nieuwe wet. De brief is gedateerd 23 maart, en Roemer vraagt daarin de president de wet niet te bekrachtigen.

Roemer gaat in het drie pagina’s tellend schrijven in op al de onvolkomenheden en fouten in de wet, alsook welke gevolgen de nieuwe wet zal hebben. Onder andere stelt hij in de brief dat

 • De koers OMHOOG zal gaan
 • De wet zal leiden tot gevoelens van ONRUST in de samenleving
 • Klanten zullen besluiten tot OPNAME van hun valutategoeden
 • Banken ONVOLDOENDE VALUTA hebben om hierin te voorzien
 • Het doel van de wet (lagere koers) NIET zal worden gerealiseerd
 • De wet op gespannen voet staat met andere wetten
 • Het huidige tekort aan valuta nog lager zal worden
 • De Centrale Bank haar autonomie ermee kwijtraakt

Maurice Roemer was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Hieronder ziet u een afschrift van het schrijven.

https://www.dbsuriname.com/2020/03/26/breaking-ook-governor-roemer-tegen-nieuwe-wet/?fbclid=IwAR2b2tuGsWK6YozAPZRW4-_P6ETbJm7P_1Lc8vUDNWyJ1T9RaMp5_g7NGT8

Voeg je koptekst hier toe

Abdoel: Wet brengt onrust bij rose maffia

26 Mar, 2020,14:00

foto
 Amzad Abdoel, initiatiefnemer wet. 

“De wet brengt ook geen onrust binnen de samenleving,” vindt NDP-fractieleider Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. De samenleving is volgens hem content ermee. “De wet brengt onrust bij de rose maffia die via de banken, de cambio’s en anderen dat hele valutaverkeer van het land in handen had. De wet komt het volk tegemoet. De wet brengt nu ook naar boven welke actoren zich niet aan bestaande wetten hebben gehouden. De wet brengt transparantie wat nu door de wereld wordt geëist. De wet brengt ordening en structurering. De wet brengt verlichting voor het volk en het toezichtorgaan fungeert alleen als een ondersteuning om die doelen te realiseren,” zegt Abdoel. 
 
Abdoel zegt via de media kennis genomen te hebben van de brief die governor Maurice Roemer naar de president Desi Bouterse heeft geschreven.  “Als initiatiefnemer heb ik met aandacht gelezen wat de zorgpunten zijn van de governor. Hij geeft aan dat de CBvS niet gehoord is. Wij willen bij deze aangeven dat bij de voorbereiding de CBvS tot twee keren toe is uitgenodigd. Bij een ontwerpwet worden niet alleen de artikelen van een ontwerp besproken maar de totale gedachte achter het ontwerp. De gedachte om koersopdrijving en prijsopdrijving radicaal te bestrijden en zoveel als mogelijk te elimineren is met alle actoren die aanwezig waren besproken. Ik heb een simpele vraag voor governor. In de bankwet met name artikel 9 lid 1 staat duidelijk verwoord dat de bank tot taak heeft het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname. ‘Hoe is aan deze functie inhoud gegeven na de situatie van koersopdrijving is ontstaan’?”
 
“Ik begrijp de bezorgdheid van de governor ook niet dat het toezicht van de bank onderuit wordt gehaald. De huidige wet is in geen enkel opzicht in strijd met het toezicht zoals beschreven in de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen artikelen 13 tot en met 22 of de Wet Toezicht op Geldwisselkantoren artikelen 17 tot en met 26. De wet komt ook niet op gespannen voet met de Bankwet, de Deviezenwet (trouwens de Deviezenwet is aan de kant geschoven met een Algemene beschikking, anders waren we ook niet in deze situatie belandt) of de Wet Herleiding en Vernoeming van de Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar. Ook dat is door onze juristen bekeken. Wij kijken volgaarne wat de tegenstrijdigheden zijn en tussen welke artikelen en leden.”
 
Abdoel zegt het eens over te zijn dat bij de repatriatie niet concreet aangegeven is dat de middelen omgezet moeten worden door de bank in SRD, maar indien de bank dat wenst kan dat ook via de Deviezencommissie middels een beschikking. “Zelfs repatriëring hoefde niet vastgelegd worden in een wet indien het optreden en beleid de afgelopen decennia correct waren geweest. Maar wij hebben het gedaan omdat het een must is. 
De bezorgdheid ten aanzien van artikel 3 lid 2 is ook begrijpelijk. Echter hebben wij sterk het vermoeden dat dit artikel en lid niet goed genoeg begrepen wordt. Het gaat hier slechts om overeenkomsten waarbij er met contanten wordt betaald. In strijd met andere wetten is het echter niet,” meent Abdoel. 

Afkondiging 'valutawet' betekent niet het einde

26/03/2020 08:31 – Merredith Bruce

Volgens NDP-parlementariër Daniëlla Sumter begrijpt nog niet iedereen de 'valutawet'.

Volgens NDP-parlementariër Daniëlla Sumter begrijpt nog niet iedereen de ‘valutawet’. Foto: DNA  

PARAMARIBO – De Stichting Centre for Public Affairs (CPAS) maakt zich op om namens de gewone burger een rechtszaak aan te spannen die de werking van de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren voorlopig moet opheffen. Dit, in afwachting van de uitkomst van een op te starten bodemprocedure.

Jurist Anand Biharie die de stichting vertegenwoordigt, zegt dat de organisatie volgens haar statuten als doelstelling heeft om het belang van het publiek te behartigen. Hij constateert dat de wet het publieke belang schaadt; burgers zullen niet vrijelijk toegang kunnen hebben tot hun tegoeden in vreemde valuta. “Als je dat wil, moet je voldoen aan de voorwaarden.”

Dat de wet al is afgekondigd, betekent volgens Biharie niet het einde voor personen die zich hierin niet kunnen terugvinden. “Wanneer de regering of de assemblee het nalaat om het beschermd belang van burgers te beschermen, is die burger gerechtigd om bij de rechter aan te kloppen voor rechtsbescherming.”

Hij legt uit dat de banken, cambio’s en andere groepen die ook van plan zijn om naar de rechter te stappen, dit alleen namens zichzelf kunnen doen. “Niet namens het belang van de burger.” Echter, de stichting kan op basis van haar statuten wel namens de burger opkomen. CPAS heeft al van twee personen een gelddonatie gehad om te procederen. 

Volgens Biharie is De Nationale Assemblee bevoegd om de wet in te trekken. NDP-parlementariër Daniëlla Sumter, één van de initiatiefnemers, denkt niet dat dit zal gebeuren. “We hebben te hard gewerkt hiervoor en ik heb te lang uitgekeken naar dit moment”, zegt ze tegen de Ware Tijd.

Sumter zegt dat de wet de eerste belangrijke stap is om te komen tot ordening van het valutaverkeer. Er moet een overbruggingsperiode komen om valutareserves op te bouwen. Dit onder de strenge voorwaarde tot verplichte aanhouding van een bepaald minimum. De politica ervaart de kritiek als indicaties dat “nog niet iedereen het begrijpt”.

Ze stelt dat de artikelen in de wet niet uit de lucht zijn gegrepen, maar in overeenstemming zijn met soortgelijke wetgeving in andere landen. “Nergens op Trinidad zal je zien dat men speculeert met dollars. De repatriëring van exportopbrengsten hebben we op 60 procent gesteld, maar in sommige landen zoals in Guyana is dat zelfs hoger.”

Sumter zegt juist reacties te hebben ontvangen van personen die blij zijn met de wet en die zich zelf afvragen waarom deze niet eerder is aangenomen. Voor groepen die zich niet kunnen terugvinden in de wet, zegt ze dat er ruimte bestaat tot dialoog.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/26/afkondiging-valutawet-betekent-niet-het-einde/
DSB-deuren dicht; bond Hakrinbank nog in actie

26 Mar, 2020, 00:00

foto

 Steven Coutinho, CEO van DSB 

 

De leiding van De Surinaamsche Bank (DSB) en de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) vinden dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren tegenstrijdigheden bevat, waardoor het niet mogelijk is het werk naar behoren uit te voeren. De HWO was dinsdag in actie gegaan, waarna deze overgenomen is door de directie. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) adviseerde haar leden om de deuren van banken te sluiten. Vandaag wordt de dienstverlening hervat, behalve door DSB. De directie van Hakrinbank betreurt het dat de staking van de bond niet wordt opgeheven. 
 
Algemeen directeur van DSB, Steven Coutinho, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de wet rechtsonzekerheid creëert. Omdat een aantal zaken niet duidelijk is, kan de directie de werknemers niet instrueren hoe bepaalde transacties moeten plaatsvinden. Hierdoor weten werknemers niet hoe te handelen en wat aan klanten gezegd moet worden. Hoe moeten transacties in vreemde valuta plaatsvinden en mag er nog een fee in US-dollar en euro gevraagd worden, zoals dat gebruikelijk is bij de bank. De wet is vatbaar voor verschillende interpretaties omdat bijvoorbeeld een definitie voor transactie ontbreekt, legt de bankier uit. Hoe moeten overmakingen in deviezen plaatsvinden, vraagt hij zich af. 
 
Coutinho zegt dat hij blij is dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, de SBV later op de dag ontvangt. “We hebben guidance nodig om met deze wet te kunnen werken”, voert de bankdirecteur aan. Hij merkt op dat er heel goede elementen zijn in de wet, maar er zijn ook bepalingen die volgens hem absoluut niet kunnen. De SBV is niet gekend in wat er geworden is van de wet. Hij is blij dat er een constructief gesprek is geweest met de leiding van De Nationale Assemblee. Vrijdag wordt er verder om de tafel gezeten. “Maar intussen is de wet in werking getreden, en wet is wet, maar voor ons niet uitvoerbaar. Om onze werknemers en de klanten te behoeden willen wij eerst duidelijkheid hebben,” zegt Coutinho. 
 
Guno Castelen, voorzitter van HWO, laat optekenen dat de bond, in overleg met C-47, in actie is gegaan. De amendementen in de wet moeten op tripartiete basis gevoerd worden. Nu is alleen gesproken met de werkgevers, terwijl de vertegenwoordigers van de werknemers niet gekend zijn. In de uitvoering moeten de werknemers met deze wet werken. Castelen zegt dat dispensatie is verleend aan de ICT-medewerkers in verband met de voorbereiding van de totale lockdown in de strijd tegen Covid-19. Medewerkers die de salarisverwerking doen, ATM-aanvullingen en internationale overmakingen hebben vrijstelling. Voor het overige is het actieparool niet gewijzigd. In de ochtend is er een beraad met de overige bonden van de financiële sector, waarbij een standpunt ingenomen zal worden. 
 
“We hebben een beroep gedaan op de vakbond bij Hakrinbank om de actie op te schorten. Aan ons is aangegeven dat het een actie van de C-47 bonden is in de financiële sector en dat eerst afstemming binnen dat verband moet plaatsvinden,” zegt CEO Rafiek Sheoradj Panday van de Hakrinbank aan Starnieuws. Hij zegt dat later op de dag de HWO zal meedelen wat het standpunt is, maar de actie is niet opgeschort.
 

Behalve DSB openen andere banken donderdag de deuren

25 Mar, 2020, 21:48

foto

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) deelt in een persbericht mee dat de banken donderdag weer open gaan. De Surinaamsche Bank blijft echter gesloten. Hierover zullen nog mededelingen volgen. Morgen is er een gesprek met de Centrale Bank van Suriname over de bezwaren in de ‘valutawet’. 
 
De SBV, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Vereniging van Assurantie Maatschappijen, hebben woensdag een lang en breedvoerig gesprek gevoerd met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva. Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee, vrijdag. 
 
Op advies van het bestuur van de SBV hebben verschillende commerciële banken op 24 maart om 13.00 uur, de deuren gesloten voor het publiek, nadat bekend werd dat de wet, Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren in werking was getreden. Er is gekozen voor het stoppen van de dienstverlening naar het publiek, omdat de Surinaamse Bankiersvereniging het oneens is met de wijze waarop deze wet is aangenomen en afgekondigd. Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen De Nationale Assemblee en de betrokken partijen en er is geen informatie gegeven door de Centrale Bank van Suriname, hoe de banken invulling dienen te geven aan de wet. Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaad om te komen tot een goed overleg met De Nationale Assemblee voor het bespreken en aanpassen van deze wet.   
 
Gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen, is het voorstel om de banken per 26 maart 2020, wederom te openen voor het publiek. Hierbij is er rekening gehouden met de eind van de maand salarisbetalingen en de uitdagende tijden vanwege de COVID-19 (corona) crisis.  
 
De Surinaamse Bankiersvereniging kiest voor het pad van dialoog om te komen tot een wetswijziging en indien de gesprekken niet succesvol zijn, zal er gezocht  worden naar andere rechtsingangen. 

Reactie ABS op: Chotelal stelt valuta ter beschikking

25 Mar, 2020, 11:11

foto

 
We hebben heden kennis genomen van uw bericht ‘Chotelal stelt valuta ter beschikking van importeurs’ en vragen gaarne uw aandacht voor het volgende met betrekking tot de passage: “Hoefdraad deelt mee dat de importen uit China maandelijks 30% uitmaken van de totale importen.”
 
We gaan er vooralsnog van uit dat de minister zich heeft vergist of foutief is geciteerd door het Nationaal Informatie Instituut (NII). Als de importen uit China maandelijks 30% bedragen, dan moet ook op jaarbasis het aandeel van China 30% zijn en dat is bij lange na niet het geval. Onderstaand de cijfers waarover het Algemeen Bureau voor de Statistiek beschikt vanuit het Douane ASYCUDA bestand (Het betreft dus de handel in goederen. Voor diensten moet u de betalingsbalans van de Centrale Bank hebben).
 
 
Algemeen Bureau voor de Statistiek,
Iwan Sno, directeur ABS/GBS Suriname    

Banken blijven ook na vandaag gesloten

De Surinaamsche Bank. Foto: Harmen Boerboom/NOS

De Finabank, Hakrinbank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, Surichange bank en Godo blijven na vandaag gesloten voor het publiek. Dat verneemt Suriname Herald. De banken zijn vanaf vandaag gesloten uit protest over de manier waarop de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren tot stand is gekomen en de verregaande implicaties van deze wet voor de samenleving, gaf Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), te kennen tegenover Suriname Herald.

De bankiersvereniging, ondersteund door alle commerciële banken, eist dat er een gedegen wet wordt geamendeerd. Frangie geeft aan dat de vereniging een goed gesprek had met president Desi Bouterse. Echter heeft het staatshoofd verzuimd om de bankiers toen mee te delen dat de wet al getekend en gepubliceerd was. Het gesprek is gevoerd, nadat de wet was getekend. Het stoort de bankiers dat zo’n belangrijke informatie hen is onthouden.

Frangie vraagt begrip van de samenleving voor dit ongerief, waarbij de banken de dienstverlening hebben moeten stopzetten. Hij benadrukt dat de SBV protesteert tegen de wet in het belang van de samenleving om haar geld veilig te stellen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/25/banken-blijven-ook-na-vandaag-gesloten/

Banken blijven gesloten!

Uit betrouwbare bron verneemt Dagblad Suriname dat het voor wat de banken betreft géén eendaagse actie betreft.

De banken zullen gesloten blijven, zegt een bankautoriteit aan onze redactie, totdat duidelijk wordt hoe verder te gaan, met name voor wat betreft de ontstane situatie rond de nieuwe en volgens hun onuitvoerbare en dus niet te handhaven valutawet die reeds is afgekondigd.

 

Talloze ondernemingen kondigen sluiting aan (updated)

Op het internet en met name op social media kondigt het ene bedrijf na het andere voor morgen 25 maart, precies twee maanden vóór de geplande verkiezingen, hun sluiting aan.

Zoals het er nu naar uitziet, zal deze woensdag een Stille Woensdag gaan worden…

 

https://www.dbsuriname.com/2020/03/24/talloze-ondernemingen-kondigen-sluiting-aan/?fbclid=IwAR334qmLG375f8_WEwmmekyPQ7K30eBOz6a7LM8cxU1Y3eThIW-_spkOkvs

C-47: ONTWERP WET CONTROLE VALUTAVERKEER EN TRANSACTIEKANTOREN Slechte kwaliteit wetgeving!

Op zaterdag 21 maart 2020 heeft De Nationale Assemblée de ontwerp Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren goedgekeurd. En volgens de berichtgeving van afgelopen maandag zou de President de ontwerpwet hebben bekrachtigd. Dit ondanks de enorme golf aan kritiek van verschillende maatschappelijke groeperingen over zowel het proces van goedkeuring als de inhoud van de ontwerpwet. Volgens de considerans van de ontwerpwet is de wet nodig voor de duurzame ontwikkeling van Suriname, voor een betere handhaving van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 en voor het tegengaan van moneylaundering en financiering van terrorisme. Hoewel niet kan worden ontkend dat de wet enkele positieve zaken bevat, is het ook overduidelijk dat de wet zaken bevat die heel neagtief kunnen uitwerken.

Het handelen van de regering c.q. de coalitie is doorzichtig. De ontwerp Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren moet het beeld van een daadkrachtige regering c.q. President wekken. Zogenaamd een President die doet wat hij keer op keer heeft beloofd, nl. de koers omlaag brengen. Op straat wordt juist gegrapt dat de koers steeds omhoog gaat als de President beloofd die omlaag te zullen brengen. De wet zal de koers niet structureel omlaag brengen. Daarvoor zijn er andere maatregelen nodig, waaronder prudent financieel beleid. Verscheidene maatschappelijke groeperingen, waaronder het bedrijfsleven, delen van de vakbeweging en de Vereniging van Economisten hebben jarenlang keer op keer gewaarschuwd voor het agressief en ondaardacht leen-, uitgaven- en corruptie faciliterend beleid van de regering. Tevergeefs, de regering c.q. de President is Oost-Indisch doof. Elk advies werd/wordt afgedaan als afbouwende kritiek. Waarvoor toen is gewaarschuwd is thans uitgekomen. De koers is op hol geslagen. In plaats van ombuiging van het beleid door betrokkenheid van zoveel mogelijk stakeholders, graaft de regering zich juist in. Op vrij sluwe heeft de coalitie de voornoemde ontwerpwet goedgekeurd. Dit terwijl aan maatschappelijke groeperingen, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), juist een andere voorstel tot wetswijziging is voorgehouden. De oppositie heeft begrijpelijkerwijs niet hieraan meegewerkt. Dit scheelt de coalitie niet. Met alle haast moet de zoveelste gelegenheidswet aan de samenleving worden opgedrongen. Een ware tirannie van de smalle meerderheid!

Niet alle gevolgen van ontwerp Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zijn te overzien. Wat nu wel te overzien is, baart onze leden wel enorm zorgen. De werkgevers, vereniging in deze de VSB, hebben reeds van zich laten horen. De wet maakt volgens hen dat willekeur wordt toegepast. Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bepaalt welke goederen wel of niet geïmporteerd mogen worden. Er is veel rechtsonzekerheid in de wet die niet goed in elkaar zit. Hierdoor ontstaat er willekeur. Men verwacht dat er een bankrun kan ontstaan als de wet wordt afgekondigd. Ook De Algemene Aannemers Vereniging heeft gewezen op de consequenties van de inwerkingtreding van de wet op de constructiesector, met name de aannemers. Ook daar ligt de baanzekerheid van werknemers op het spel. Vermeld moet worden dat ook de positie van de Centrale Bank van Suriname zoals die bij wet is vastgesteld, wordt ondermijnt door een ander instituut in het leven te roepen die wordt belast met toezichthoudende taken.

Wij roepen de regering op om de belangen van het volk voorop te stellen en te komen met maatregelen die structureel rust zullen brengen op het financieel front. Hierbij moeten alle relevante maatschappelijke groeperingen functioneel worden betrokken.

Wij roepen C-47 op om met alle haar ten dienste staande middelen en in samenwerking met zoveel mogelijk gelijkgerichte groeperingen in actie te komen tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en handelingen van de regering om onze economie verder te verzieken.

Hoogachtend,

 • de Progressieve Vakcentrale 47, C-47
 • De Surinaamse Bank Werknemers Organisatie, DSBWO
 • De Hakrinbank Werknemers Organisatie, HWO
 • De Surinaamse Volkskredietbank Werknemers Organisatie, SVWO
 • De Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie, NOBWO
 • De Algemene Bond voor Banken in Suriname. ABBS
 • De Self Relaince Werknemers Organisatie, SRWO
 • De Organisatie voor Werknemers bij Assuria Suriname, ORWASS
 • De Parsasco Werknemers Organisatie, ParWO
 • De Bond van Personeel bij het Algemeen Statistiek Bureau, BPABS
 • De Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie, CBSWO

NAMENS DEZE

R.Berenstein

https://www.dbsuriname.com/2020/03/24/c-47-ontwerp-wet-controle-valutaverkeer-en-transactiekantoren-slechte-kwaliteit-wetgeving/?fbclid=IwAR2R3g2qO8Ykcr_T41Hz_V8M5sGStGEvUndaDiny42YcvnSNS7WQFpbIf3U

Succesvolle “toeteractie” NPS

De Nationale Partij Suriname heeft haar leden en de Surinaamse burgerij vandaag opgeroepen om 21:00 uur 10 tot 15 minuten lang te claxoneren als uiting van protest tegen het handelen van de regering.

De direkte aanleiding, de “druppel die de emmer deed overlopen”, was de aanname van de nieuwe valutawet.

Aangezien protesten met grote groepen mensen vanwege de corona crisis niet mogelijk zijn, riep de partij ieder die tegen de wet en de mogelijke gevolgen is op mee te doen aan dit protest. “De regering neemt een loopje met het volk!”, zei de regering in haar oproep.

Voor zover Dagblad Suriname heeft kunnen verifiëren, was de actie succesvol, omdat uit vele buurten gerapporteerd werd dat zoals gevraagd was de burgerij zou toeteren gedurende zowat een kwartier. Of er een vervolg komt op de actie, is ons nog niet bekend.

https://www.dbsuriname.com/2020/03/24/succesvolle-toeteractie-nps/?fbclid=IwAR0dYoCrx4U8EEdr0Vzk5Gl8NJyPJV8oygLTSs3E0gL3wTacq_m_ibOTqw8

BEDRIJFSLEVEN SOLIDAIR: SLUITING COMMERCIËLE BANKEN KRIJGT KETTINGREACTIE

Mar 24, 2020

De commerciële banken hebben vandaag hun deuren gesloten, gevolgd door alle leden van de VSB, ASFA en de Algemene Aannemers Vereniging.

Op Fernandes Bakkerij na zal ook de Fernandes Group haar deuren sluiten, en conform de laatste berichten ook bijna alle winkelzaken in de Hermitage Mall.

Al deze bedrijven gaan collectief over tot sluiting uit protest over de wijze waarop de inwerkingtreding van de omstreden wet “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” heeft plaatsgevonden alsook de verregaande implicaties van deze wet voor de samenleving. De bedrijfsorganisaties VSB en ASFA zullen deze kwestie middels een kort geding voor de rechter brengen.

Naar verluidt zal de staking zeker een week duren, tenzij de regering de zeer opgedrukte valuta wet voor die tijd teniet doet. De powerplay die nu tussen de regering en het bedrijfsleven plaatsvindt zorgt voor nog meer lamlegging van het bedrijfsleven en angst onder de samenleving.

Salarissen zullen wel worden verwerkt. Ook de ATM’s van alle banken zijn voor alsnog open.

Brief VSB naar de leden:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

‘Binnenvallen op zoek naar valuta’

25 maart 2020

Wisselkoersen US dollar en euro verder gestegen in Suriname
 

[INGEZONDEN] – Er is veel commotie ontstaan rondom de nieuwe ‘Valutawet’. Enkelingen zijn van mening dat een wet de koers omlaag kan brengen. Verstandigen wijzen op de ervaringen in de jaren ’80 en in Venezuela waar een vergelijkbare wet was ingevoerd. Optisch lijkt de wet bedoeld de minder draagkrachtige burger te helpen. Maar juist die wordt het slachtoffer van de zwarte markt en de alsmaar stijgende koersen.

 

Over de economische effecten van de wet zal ik het verder niet hebben. Die zijn nu al zichtbaar. Wat ik hier wil bespreken is een obscure bepaling in de wet die elke mensenrechtenactivist zal doen gruwen. Het is nu namelijk toegestaan dat een ambtenaar van het nieuwe ‘Valuta Toezichtsorgaan’ elke woning kan betreden en daar valuta in beslag kan nemen. Het enige wat de Valutawet vereist, is dat de ambtenaar een ‘redelijk vermoeden’ heeft dat er valuta wordt gewisseld in de woning en dat hij ‘vergezeld’ is van een hulpofficier (inspecteur van politie).

Invallen in een woning leidt tot huisvredebreuk en is een inbreuk op een grondrecht. De woning is bij uitstek een plaats van privacy. Het is de plek waar je je eigendommen bewaard. Elke inbreuk op dit grondrecht is daarom uitzonderlijk en vereist de nodige zorgvuldigheid. De wet laat daarom alleen een Rechter-Commissaris (RC) toe je woning te doorzoeken en zaken in beslag te nemen. Van deze functionaris kan worden aangenomen dat hij zorgvuldig en verantwoordelijk te werk zal gaan.

De Valutawet gaat nu toestaan dat elke aangewezen ambtenaar van het toezichtsorgaan een woning mag binnentreden en valuta in beslag kan nemen. Aan deze ambtenaar zijn geen opleidings- of integriteitseisen gesteld. De minister van Financiën kan iedereen aanwijzen, bijvoorbeeld ook zijn tuinman. De minister gaat hiermee op de stoel van de rechterlijke macht zitten.

De burger is hiermee overgelaten aan de grillen van een toevallige ambtenaar. Het is bekend dat er dagelijks in vele woningen en bedrijven huis-tuin-keuken valutatransacties plaatsvinden. De tuinman mag nu al deze woningen en kantoren binnenvallen en de valuta in beslag nemen – zolang hij maar een ‘redelijk vermoeden’ heeft. 

Het is ongeloofwaardig dat de regering met nog twee maanden te gaan denkt even snel de economie te kunnen repareren met een wet. Waarom was deze wet dan niet al 58 maanden eerder aangenomen? Er is dus een andere reden om in de holst van de nacht zo een ingrijpende wet aan te nemen. Saillant detail is dat de wet zwijgt over wat er met de inbeslaggenomen valuta gaat gebeuren. Dat zet je toch wel aan het denken.

dr. mr. ir. Viren Ajodhia

https://www.waterkant.net/suriname/2020/03/25/binnenvallen-op-zoek-naar-valuta/

Suriname dreigt opnieuw in diepe chaos te belanden

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) kan zich niet terugvinden in de wijze waarop de “Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren” zaterdag in De Nationale Assemblee (DNA) is behandeld en aangenomen.

Voor de behandeling van de ontwerpwet in tweede ronde begon, werd DNA geconfronteerd met een nota van wijziging door de initiatiefnemers, die naar mening van de partij niet aansloot op de oorspronkelijke wijziging van de Wet op geldwisselkantoren van 2012. Deze nota van wijziging was ook voor de DOE-fractie een compleet nieuwe insteek, schrijft de partij in een persbericht.

DOE-fractieleider Carl Breeveld heeft daarom ook gepleit voor het verdagen van de vergadering, zodat het nieuwe wetsproduct kon worden bestudeerd door zowel DNA-leden als actoren in onze samenleving. Hierdoor zou draagvlak gecreëerd worden. Deelname aan de verdere beraadslagingen vond de DOE-fractie niet nodig, omdat de meerderheid koos voor voortzetting van de behandeling, terwijl er nauwelijks ruimte was om dit wetsproduct nader te bestuderen.

Verschillende actoren in de samenleving waaronder banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren hebben dan ook na aanname hun afkeuring hierover uitgesproken. Banken sloten gisteren zelfs eerder hun deuren en naar verluid zullen die tot nader order gesloten blijven. Hoe zullen burgers deze week hun salarissen ontvangen, die door werkgevers op de banken worden overgemaakt, vraagt de partij zich af.

Zwarte markt
De wet moet als doel hebben de ontwaarding van de Surinaamse dollar (SRD) tegen te gaan. Dit zal niet werken, zoals deze nooit heeft gewerkt tijdens de tachtiger jaren. Volgens DOE zal het alleen maar de zwarte markt verder stimuleren en valutakoersen en de prijzen negatief beïnvloeden.

“De totale samenleving zal weer verworden tot een chaos. Bedrijven zullen over de kop gaan en de werkloosheid zal een vlucht nemen. Slechts enkelen zoals partijfinancierders van de coalitie en bevriende bedrijven zullen profiteren van de situatie en zichzelf verrijken”, staat in het persbericht.

DOE heeft steeds betoogd dat slechts behoorlijk bestuur en verhoging van de productie kunnen bijdragen tot het bereiken van dit doel en niet deze ingreep die gepleegd wordt om wettelijk de koers van de Amerikaanse dollar te bepalen. Tijdens de behandeling in eerste ronde is dat ook door de DOE-fractie betoogd.

De slechte positie waarin de SRD zich op dit moment bevindt, houdt verband met het slecht gevoerde beleid, waarin geen vertrouwen is. De partij vindt dat de koers van de buitenlandse valuta verder omhoog schoot toen het US$ miljoenenschandaal bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) rond de kasreserve middelen openbaar werd. Die oorzaak is bij de behandeling door de coalitie heel slim buiten beschouwing gelaten. De samenleving vluchtte in de US$ als gevolg van de slechte economische situatie in Suriname.

Burgers kunnen nu in Suriname geen transacties meer doen in vreemde valuta en er wordt, volgens de nieuwe wet, een unit in het leven geroepen die, buiten bestaande rechtsinstituten om, controle hierop zal moeten uitoefenen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan een van de taken van de CBvS als monetaire autoriteit. Zij is het toezichthoudend orgaan voor wat betreft financiële transacties.

Wat er volgens DOE moest gebeuren is daadwerkelijke uitvoering van de Bankwet, waarin een prominente rol is weggelegd voor de CBvS. DOE is altijd voorstander geweest van ordening van de samenleving, waaronder het plegen van normale betalingen in SRD en het plegen van slechts bepaalde transacties in valuta nationaal.

De partij meldt verder in het persbericht dat het zo goed als zeker is dat dit doel door de aanname van deze wet niet zal worden bereikt. Daarom wordt het standpunt gehandhaafd dat deze wet in deze vorm niet ten goede komt van de samenleving en roept de totale samenleving op krachtig hiertegen te protesteren.

Vakbonden commerciële banken eisen intrekking Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren

Robby Berenstein. Foto: Suriname Herald

De vakbonden bij de commerciële banken eisen dat de goedgekeurde Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren wordt teruggedraaid. Zolang dit niet gebeurt, zullen de banken gesloten blijven, zegt de voorzitter van vakcentrale C-47 Robby Berenstein in gesprek met Suriname Herald.

De vakbondsman merkt verder op dat het parlement de betrokken actoren in de maling heeft genomen, omdat de wet waarvoor men adviezen heeft gevraagd tijdens de behandeling plotseling is veranderd. Volgens Berenstein is de wet, zoals die is ingediend, niet fout. Waar het om gaat is dat het parlement op het laatste moment met een andere wet op tafel is gekomen, wat nooit is afgesproken met de betrokken actoren. Hij zegt dat de wet niet alleen voor de banken nadelig is, maar ook voor de werkende klasse.

Het punt waar het nu om gaat is dat de regering niet alle actoren heeft aangehoord. In het parlement is gewoon een wet aangenomen om politiek te scoren, beweert Berenstein. Het is een politieke stunt, waarmee de regering probeert om de koers kunstmatig laag te houden voor verkiezingswinst.

De situatie op de financiële markt eist volgens de vakbondsman iets anders dan wat de regering nu beoogt met de wet. De regering moet juist de oorzaak aanpakken. Er is geen monetaire stabiliteit, zegt hij. Bovendien is er een regering die ongebreideld geld uitgeeft aan zaken die niet van belang zijn. Met deze actie hebben de banken volgens Berenstein een signaal gegeven, dat dit zo niet verder kan.

Verder merkt hij op, dat de regering door een aantal personen is geadviseerd om de wet niet in haar huidige vorm af te kondigen. Dit is volgens de vakbondstopper weer het bewijs dat het land te maken heeft met een regering, die niet luistert naar actoren waarmee zij samen moet werken.

Iets na twaalf uur gistermiddag hebben de banken massaal hun deuren gesloten. De vakbonden hebben hun onvrede geuit over de wet, die zaterdagochtend door de coalitiefractie in het parlement is aangenomen.

Deze wet moet volgens de regering ordening brengen in de koersontwikkeling in het land. Zo mogen cambio’s geen dollars meer verkopen dan alleen opkopen. Wat zij hebben opgekocht moet binnen twee dagen overdragen worden aan de Centrale Bank van Suriname. Burgers die valuta willen, kunnen die na goede onderbouwing kopen bij de commerciële banken.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/25/vakbonden-commerciele-banken-eisen-intrekking-wet-controle-valutaverkeer-en-transactiekantoren/

Consumentenkring juicht ‘valutawet’ toe

24/03/2020 21:27 – Merredith Bruce

Consumentenkring juicht ‘valutawet’ toe

Foto: Facebookpagina Albert Alleyne  

PARAMARIBO – In tegenstelling tot enkele groepen die hun afkeuring hebben uitgesproken over de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, is de consumentenkring juist blij. “De wet betekent meer stabiliteit en zekerheid voor de consument, wat voor een heleboel mensen onplezierig is”, zegt voorzitter Albert Alleyne tegen de Ware Tijd.

Een voor zijn organisatie belangrijk punt uit de wet is dat er geen andere wisselkoers dan alleen die van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) mag gelden. De organisatie heeft de afgelopen periode vaker aan de bel getrokken over de hoge prijzen in de winkel als gevolg van de hoge en niet-eenduidige wisselkoers. Alleyne hoopt dat de controle op handhaving onafhankelijk en transparant geschiedt.

Hoewel hij de wet grotendeels toejuicht, vindt hij dat enkele zaken bijgesteld moeten worden voor een betere werking. Volgens de wet mogen de cambio’s hun opgekochte vreemde valuta alleen aan de moederbank verkopen. Echter, hij vreest dat niet alles naar de bank zal gaan. Hij stelt daarom voor dat er vanuit de CBvS zelf wisselkantoren worden ingezet zodat men het vertrouwen heeft dat de vreemde valuta “zeker bij de bank terechtkomt”.

Raymond Hasnoe van de Vereniging Surinaamse Winkeliers vindt de wet geen oplossing voor de valutacrisis. Hij spreekt van een “gelegenheidswet”. Het belangrijkste wat volgens hem zou moeten gebeuren is verhoging van de productie om meer Amerikaanse dollars te verdienen en het tekort, wat nu een nijpend probleem is, op te vangen. Het kan er bij hem niet in dat er een wet wordt aangenomen zonder de andere groepen die kritiek hebben geuit gedegen te consulteren. “We weten dat de verkiezingen er aankomen. Dat de regering dus met zo een wet komt doet je denken aan een populistische maatregel.” 

Enkele importeurs met wie de redactie vorige week sprak over de hoge prijzen van goederen, noemden de hoge wisselkoers als voornaamste oorzaak hiervan. Waar de ‘valutawet’ als doel heeft om rust te brengen op dit front, verwacht Irene Spangenthal van HEM Suriname hiermee echter een averechtse werking. “Dit is niet de oplossing”, zegt ze stellig. “Er moet juist geprobeerd worden om met de bancaire sector maatregelen te treffen die het vertrouwen herstel len.” Spangenthal constateert dat de “eenzijdig doorgedrukte” wet het vertrouwen nog verder wegneemt.

Radjen Ramsoedit, directielid bij Combé Markt, denkt dat de wet wel zal werken “als iedereen zich eraan houdt”. Hij verwacht een betere werking als de regering ervoor zorgt dat er meer wordt geproduceerd om meer valuta binnen te krijgen. Ramsoedit merkte maandag al een lichte daling van de US dollar-koers die rond twaalf uur ‘s middags één op twaalf was.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/24/consumentenkring-juicht-valutawet-toe/

 

Bankiers: Nieuwe valutawet is niet uitvoerbaar

24/03/2020 19:06

Bankiers: Nieuwe valutawet is niet uitvoerbaar

 

PARAMARIBO – De Hakrinbank, Finabank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, Godo Bank, Surichange Bank, VCB en Trustbank Amanah hebben dinsdagmiddag tot nader order de deuren voor het publiek gesloten. De directe aanleiding voor dit besluit is de inwerkingtreding van de omstreden ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ die volgens de Surinaamse Bankiersvereniging niet uitvoerbaar is.

Dinsdagmorgen hebben de banken vernomen dat de voornoemde wet in het staatsblad gepubliceerd is en per 23 maart 2020 van kracht is, zonder dat de banken geïnformeerd zijn hoe uitvoering gegeven moet worden aan de wet. Aangezien de wet niet uitvoerbaar is, kunnen en zullen de banken hieraan ook geen uitvoering geven, laat de Surinaamse Bankiersvereniging weten in een persbericht. De vereniging heeft aangegeven dat zij de vreemde wijze waarop de wet is aangenomen ten zeerste afkeurt. 

Het bestuur heeft geprobeerd de leden van De Nationale Assemblee ervan te overtuigen, de wet niet aan te nemen zonder nauw overleg met alle relevante partijen. De wet is daarnaast technisch zwak, is in strijd met bestaande wet- en regelgeving en is niet uitvoerbaar. De vereniging geeft aan dat ze maandag in een persoonlijk onderhoud met de president gevraagd heeft om de wet niet af te kondigen, maar nader te bespreken met alle belanghebbenden en aan te passen onder leiding van de Centrale Bank van Suriname.

De president heeft volgens de bankiers het bestuur aangehoord en heeft aangegeven het gevraagde in overweging te nemen, maar heeft verzuimd te vermelden dat de wet op dat moment al bekrachtigd was. De Surinaamse Bankiersvereniging geeft met het sluiten van de banken voor het publiek een duidelijk en krachtig signaal af dat zij het ook in het belang van de samenleving oneens is met de ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/24/bankiers-nieuwe-valutawet-is-niet-uitvoerbaar/
VES solidair in de strijd tegen onacceptabele wet

25 Mar, 2020, 04:28

foto

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft met veel verontwaardiging kennisgenomen van het aanpassen van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren op 21 maart. De Nationale Assemblee heeft middels een geheel nieuw wetsproduct ‘de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren‘ die de controle op het valutaverkeer moet reguleren de samenleving opgezadeld met een juridisch en economisch gedrocht.
 
Vrijwel direct na de aanname van deze wet in de volksvertegenwoordiging werd protest aangetekend door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam). Niets heeft mogen baten. Zowel vanuit de media als de samenleving zijn er in de afgelopen dagen vele vragen binnengekomen bij de VES, waaruit opgemaakt kan worden dat deze wet de gehele burgerij bezighoudt en kan zorgen voor ernstige ontwrichting van het financieel-economisch verkeer. 
 
Daar nu blijkt dat de betreffende wet reeds op 23 maart in werking is getreden moeten wij constateren dat de regering moedwillig voorbij is gegaan aan verzoeken en adviezen van diverse maatschappelijke groepen en deskundigen in ons land. De VES betreurt het dat beleidsmakers nog steeds niet beseffen dat geforceerde wetten die geen draagvlak hebben in de samenleving ons land en volk niet ten goede komen. 
 
Wij hebben kennisgenomen van de oproep van de VSB, ASFA en Survam om de bedrijven en kantoren vandaag, 25 maart, uit protest te sluiten en kunnen ons volledig terugvinden de visie van de SBV ten aanzien van dit wetsproduct. De economenvereniging verklaart zich derhalve solidair met de door bovengenoemde partijen aangekondigde acties, zegt de VES in een persbericht. 

Verzekeringsmaatschappijen ook dicht vandaag

25 Mar, 2020, 03:33

foto

Alle verzekeringsmaatschappijen in Suriname zullen vandaag gesloten zijn voor het publiek. De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) staat vierkant achter het standpunt van het bedrijfsleven, dat opgeroepen heeft om de deuren vandaag te sluiten uit protest tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. 
 
Ondanks de oproep van diverse maatschappelijke groeperingen en deskundigen heeft de regering er toch voor gekozen om de wet af te kondigen en daarmee in werking te laten treden. De Survam herhaalt dat deze wet een averechts effect zal hebben en “betreurt het dat beleidsmakers nog steeds niet tot het besef zijn gekomen dat dergelijke wetten ons land en volk niet ten goede komen”. 
 
De Survam kan zich volledig terugvinden in de oproep van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de visie van de Bankiersvereniging over het wetsproduct en verklaart zich hierbij solidair met de door partijen aangekondigde acties. “Wij vragen begrip van onze klanten en relaties voor deze noodzakelijke stap die genomen wordt in ’s Lands belang,” zegt de Survam. In deze organisatie zijn verenigd: Assuria Schadeverzekering, Fatum, Parsasco en Self Reliance. 

Op SPSB na alle banken dicht; bedrijfsleven sluit deuren

25 Mar, 2020, 00:00

foto

Op de Surinaamse Postspaarbank na zijn alle banken vandaag pot dicht. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Algemene Aannemersvereniging hebben besloten de deuren vandaag ook te sluiten. Verschillende bedrijven hebben in bekendmaking meegedeeld dat ze dicht zijn. Het bedrijfsleven en de financiële sector hebben solidariteitsbetuigingen van verschillende organisaties gekregen. Ook de Vereniging van Cambiohouders zal de deuren sluiten. 
 
De Hakrinbank, Finabank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, GODO, Surichange Bank en Trustbank Amanah, hebben vanaf gisteren tot nader order de deuren voor het publiek gesloten. De directe aanleiding voor dit besluit is de inwerkingtreding van de omstreden wet ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren‘. Aangezien de wet niet uitvoerbaar is, kunnen en zullen de banken hieraan ook geen uitvoering geven, zegt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV). 
 
Het bestuur van SBV keurt de vreemde wijze waarop de wet is aangenomen ten zeerste af. Geprobeerd is coalitieleden ervan te overtuigen, de wet niet aan te nemen zonder nauw overleg met alle relevante partijen. De wet is daarnaast technisch zwak, is in strijd met bestaande wet- en regelgeving en is niet uitvoerbaar, stellen de bankiers en het bedrijfsleven. 
 
De SBV heeft maandag in een persoonlijk onderhoud met president Desi Bouterse gevraagd om de wet niet af te kondigen, maar nader te bespreken met alle belanghebbenden en aan te passen onder leiding van de Centrale Bank van Suriname. De president heeft het bestuur aangehoord en heeft aangegeven het gevraagde in overweging te nemen, maar heeft verzuimd te vermelden dat de wet op dat moment al bekrachtigd was. Gisteren is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. SBV, het bedrijfsleven, het verzekeringswezen en diverse andere organisaties geven met het sluiten van de banken voor het publiek een duidelijk en krachtig signaal af. 
 
U kunt de wet zoals gepubliceerd in het Staatsblad, hier downloaden. 
 

Ook aannemersvereniging legt plat

24 Mar, 2020, 21:07

foto

 
De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) ondersteunt de acties van het bankwezen, de VSB en de ASFA tegen de afkondiging van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. In een verklaring zegt AAV– voorzitter, Anthony Wong, dat ze hiermee hun ongenoegen uiten. “Eventuele juridische stappen tegen deze wet die hieruit mochten voortvloeien, zullen wij ten volle ondersteunen.”
 
Ook voor de AAV is het onacceptabel dat zij met het bedrijfsleven dat al zwaar is getroffen door de financiële malaise in Suriname zonder respect worden behandeld, terwijl het de motor van de economie is.
 
De AAV roept dan ook al haar leden op om het werk voor 1 dag neer te leggen en dat is morgen, 25 maart.

Breaking: VSB en ASFA sluiten morgen bedrijven

24 Mar, 2020, 15:39

foto

 
Bedrijven zullen morgen hun deuren sluiten om de actie van de banken te ondersteunen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben dit besluit genomen. 
 
De VSB en ASFA hebben eerder al kenbaar gemaakt dat ze Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren veel rechtsonzekerheid en willekeur met zich meebrengt. Net als de Surinaamse Bankiersvereniging is de president gevraagd om de wet niet af te kondigen. Terwijl er gesproken werd, had president Desi Bouterse zijn handtekening al onder de wet gezet. De wet is vandaag in werking getreden. 
 
Starnieuws verneemt dat de VSB en ASFA een dag nodig hebben om de gang naar de groene tafel voor te bereiden. Daarom sluiten ze hun bedrijven. Dit betekent dat Fernandes ook geen brood zal bakken. Het bedrijfsleven vindt dat een duidelijk signaal belangrijker is in dit stadium. Daarom gaan de deuren van de bedrijven dicht. 
 
De bankstaking is op advies van de Surinaamse Bankiersvereniging. Nagenoeg alle banken doen mee aan deze actie. Salarissen zullen wel worden verwerkt. Ook de ATM’s zijn voorlopig nog open. 

Commerciële banken sluiten deuren; bankiers ontstemd over werkwijze president

Eblein Frangie. Foto: Suriname Herald

De commerciële banken hebben vandaag vanaf 12.00 uur ‘s middags de deuren gesloten. De banken zijn tot sluiting overgegaan uit protest over de manier waarop de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren tot stand is gekomen en de verregaande implicaties van deze wet voor de samenleving, geeft Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) te kennen tegenover Suriname Herald. De banken kunnen geen uitvoering geven aan de wet, zegt hij.

De SBV heeft alle banken het advies gegeven om te sluiten. Dit advies is door verschillende banken opgevolgd. De banken hebben tegenover de vereniging bevestigd dat ze hun deuren sluiten. Het gaat onder andere om de Finabank, Hakrinbank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, Surichange bank en Godo.

De bankiersvereniging, ondersteund door alle commerciële banken, eist dat er een gedegen wet wordt geamendeerd. Frangie geeft aan dat de vereniging gisteren een goed gesprek had met president Desi Bouterse. Echter heeft het staatshoofd verzuimd om de bankiers toen mee te delen dat de wet al getekend en gepubliceerd was. Het gesprek is gevoerd, nadat de wet was getekend. Het stoort de bankiers dat zo’n belangrijke informatie hen is onthouden.

Het is niet duidelijk hoe lang de banken hun deuren gesloten houden voor het publiek. “Wij willen een goede wet hebben want de wijze hoe deze wet is aangenomen, is niet correct”, zegt Frangie.

Zo is de bankiersvereniging niet eens gehoord bij de totstandkoming van de wet. De banken kunnen geen uitvoering geven aan de wet en zijn van oordeel dat de inhoud van de wet niet correct is.

Hij vraagt begrip van de samenleving voor dit ongerief, waarbij de banken de dienstverlening hebben moeten stopzetten. Frangie benadrukt dat de SBV protesteert tegen de wet in het belang van de samenleving om haar geld veilig te stellen.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/24/commerciele-banken-sluiten-deuren-bankiers-ontstemd-over-werkwijze-president/

Banken massaal op slot

24/03/2020 14:17 – Ivan Cairo

Banken massaal op slot

PARAMARIBO – Uit protest tegen de nieuwe controversiële cambiowet hebben commerciële banken dinsdag hun deuren gesloten. In eerste instantie had de vakbond bij de Hakrinbank haar leden opgeroepen de werkplek onmiddellijk te verlaten. In het weekend had de Surinaamse Bankiersvereniging zich al gebogen over een volledige lamlegging van de dienstverlening.

Hakrinbank, De Surinaamsche Bank, Finabank, Republic Bank, Godo en Surichange bank sloten hun deuren, nadat de bankiersvereniging het advies had gegeven om te sluiten. C-47-voorzitter Robby Berenstein zegt desgevraagd dat de Volkscredietbank woensdag op slot gaat.

De omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren die dinsdag is afgekondigd stuitte op felle protest van bankiers, het bedrijfsleven, de verzekeringssector en de vakbeweging. Ook oppositiepartijen zijn ertegen. Volgens deze organisaties zal de nieuwe wet desastreuze gevolgen hebben voor de totale samenleving.

Het wordt niet uitgesloten dat de sluiting deze hele week zal duren. Intussen zijn de banken en vakorganisaties bezig juridische stappen voor te bereiden om de uitvoering van de gewraakte wet te stuiten. Vooralsnog is onduidelijk of ATM-machines bevoorraad zullen worden, mochten die tijdens de banksluiting leegraken.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/24/banken-massaal-op-slot/
Breaking: Particuliere banken sluiten hun deuren uit protest

24 Mar, 2020, 13:29

foto

 
 
Hakrinbank, De Surinaamsche Bank, Finabank, Republic Bank, Godo en Surichange bank hebben hun deuren gesloten. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft het advies gegeven om te sluiten. Voorzitter Eblein Frangie bevestigt dit tegenover Starnieuws. 
 
 De actie van de vakbond bij Hakrinbank wordt overgenomen door de directie. De omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is vandaag afgekondigd. “De Wet heeft grote disruptieve negatieve impact op economische actoren en zal veel schade toebrengen aan het bankwezen. We nemen derhalve de actie over”, zegt Hakrinbank algemeen directeur Rafiek Sheoradj Panday desgevraagd aan Starnieuws. 
 
De actie vanuit de banken is vanwege de afkondiging van de wet op valutatransacties en valutaverkeer. Aan het publiek wordt begrip gevraagd. De banken zijn bezig na te gaan welke juridische stappen ze kunnen ondernemen. De wet brengt volgens hen veel rechtsonzekerheid met zich mee. 
 
 

Hakrinbank gesloten, personeel staakt

24 Mar, 2020, 12:19

foto

 
De Hakrinbank is gesloten. De personeelsbond bij de Hakrinbank onder leiding van Guno Castelen heeft het werk neergelegd uit onvrede over de afkondiging van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. President Desi Bouterse heeft de wet gisteren bekrachtigd, nadat het zaterdag in de vroege ochtend na een maratonzitting was aangenomen in het parlement. De wet is inmiddels afgekondigd.
 
De actie bij de Hakrinbank wordt ondersteund door de bonden van de vakcentrale C-47, zegt Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale aan Starnieuws. Hij zegt dat niet alle bonden dezelfde strategie hebben. Er wordt gewerkt op twee fronten. De overige bonden van C-47 zijn bezig juridische acties voor te bereiden tegen de wet.
 
Algemeen directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheoradj Panday bevestigt tegenover Starnieuws dat de de bankinstelling gesloten is. Het is nog onduidelijk of de ATM’s nog zullen worden bevoorraad.
 
Vanuit de samenleving, maatschappelijke en politieke organisatie is er veel kritiek geuit op de omstreden wet waarin onder andere is opgenomen dat er geen cash valutatransacties binnen Suriname mogen worden gedaan. Cambio’s mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. En valuta uit de export moet weer naar de nationale deviezenreserve gaan.

Chotelal stelt valuta ter beschikking van importeurs

24 Mar, 2020, 00:37

foto
 Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. 

Ondernemer Bishnoepersad Chotelal zal via een redelijke koers US-dollars ter beschikking stellen aan importeurs, die deze valuta in ruil voor SRD’s kunnen betrekken bij de staatsbanken. Dit laat minister Gillmore Hoefdraad van Financien optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de Surinaamse Postspaarbank en de Volkscredietbank. 
 
De regering zal met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan tafel gaan zitten om na te gaan hoe alle importen uit China via de swap deal kunnen worden veiliggesteld. Hoefdraad deelt mee dat de importen uit China maandelijks 30% uitmaken van de totale importen. De regering wil deze importen veiligstellen door zoveel mogelijk gebruik te maken van de in 2015 getekende en begin 2019 verlengde swap deal. 
 
Deze overeenkomst stelt Suriname in staat om tegen de Chinese renminbi (de officiële valuta van de Volksrepubliek China) importen uit dat land te kunnen krijgen. De renminbi’s zitten in feite gewoon in China, terwijl de importen veiliggesteld kunnen worden door zoveel mogelijk van de faciliteit gebruik te maken, stelt Hoefdraad. 
 
Het bespreken van de swap deal met de Centrale Bank is een van de maatregelen die de regering wil treffen als antwoord op de grote vraag naar dollars op de markt. Hoefdraad meent naast deze twee stappen en het afkondigen van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zeker tot wat meer rust op de valutamarkt zullen leiden.

Bedrijfsleven en financiële sector bezig met juridische stappen

24 Mar, 2020, 00:00

foto
 Bryan Renten, voorzitter van VSB. 

Het bedrijfsleven, de financiële sector en C-47 zijn met hun juristen juridische stappen aan het voorbereiden. Zij hebben president Desi Bouterse gevraagd om de ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ niet te bekrachtigen. De president heeft de wet, die na een marathon-zitting zaterdagochtend is goedgekeurd met 26 stemmen, gisteren bekrachtigd. Verwacht wordt dat de wet later op de dag wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Hierna krijgt de wet rechtskracht. 
 
Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt in gesprek met Starnieuws dat in de wet verregaande besluiten zijn genomen, zonder dat de betrokken sectoren zijn geraadpleegd. De commissie van rapporteurs heeft de mening gevraagd over een totaal andere wet, dan wat het geworden is. “Wij zijn op een verkeerd been geplaatst door De Nationale Assemblee”, zegt Renten. De VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de verzekeringsmaatschappijen (Survam), enkele banken en C-47 zullen gezamenlijk gerechtelijke stappen ondernemen. 
 
De wet maakt dat willekeur wordt toegepast. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, bepaalt welke goederen wel of niet geïmporteerd mogen worden. Er is veel rechtsonzekerheid in deze wet die niet goed in elkaar zit, zegt Renten. Hierdoor ontstaat er willekeur. Veel mensen zijn verontrust door bepalingen in de wet. Renten verwacht dat er een bankrun kan ontstaan als deze wet afgekondigd wordt. Diverse zaken waar het bedrijfsleven en de financiële sector niet eens mee zijn, zijn kenbaar gemaakt aan de president. 
 
“Wij zijn verbaasd dat ondanks de vele bezwaren die kenbaar gemaakt zijn, de wet toch is bekrachtigd door de president”, zegt Renten. Hij voert aan dat de president juist zegt dat hij anderen wil betrekken, maar dat toch zonder overleg een wet met drastische maatregelen doorgedrukt is. “In elk geval is er geen sprake van partnerschap,” benadrukt de VSB-topman. Renten zegt dat ook het bedrijfsleven geen baat heeft bij een hoge koers, maar zo’n wet is niet het juiste instrument hiervoor. Hij voert aan dat de koers alleen omlaag gaat door de juiste instrumenten. Duurzaam de koers omlaag brengen, gebeurt in samenspraak met de stakeholders en niet op deze manier. 

Rush op SRD's bij cambio's

23/03/2020 17:49 – Ivan Cairo

De Centrale Bank van Suriname.

De Centrale Bank van Suriname. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Bij veel geldwisselkantoren is er maandag een grote toeloop van mensen die vreemde valuta omwisselen in Surinaamse dollars. Dit als gevolg van de aanname van een nieuwe cambiowet zaterdag door het parlement waarin is vastgesteld dat vanaf de afkondiging van voornoemde wet de centrale bankkoers gehanteerd dient te worden bij transacties. Mensen proberen nu massaal hun vreemde valuta tegen de nog hoge koers om te wisselen voordat de wet in werking treedt.

President Desi Bouterse heeft maandag zijn handtekeni g onder de nieuwe wetgeving geplaatst en is het nu wachten op afkondiging en publicatie in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Door het bankwezen, bedrijfsleven, verzekeringswezen en vakbeweging is forse kritiek geleverd op de totstandkoming van de wet.

“Op dit moment is de SRD onder grote druk. Als dit zo aanhoudt taken de cambio’s straks door hun voorraad Surinaamse dollars heen”, zegt een leidinggevende in cambiosector. De officiële wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname is nog SRD 7.52. Bij cambio’s kon maandag nog SRD 9.00 – SRD 10.00 ontvangen worden.

In de nieuwe wet is het verboden dat cambio’s vreemde valuta verkopen aan burgers. Ze mogen uitsluitend opkopen. Wat ze hebben opgekocht moet binnen twee werkdagen met een vastgestelde winstmarge worden verkocht aan de Centrale Bank van Suriname. Op overtreding van de wet staan gevangenisstraffen tot 4 jaar en geldboetes van SRD 1 miljoen en verbeurdverkkaring van in beslag genomen gelden. Geldwisselkantoren riskeren ook intrekking van hun verguning. Een speciaal toezichthoudend orgaan zal samen met de Centrale Bank van Suriname toezien op naleving van de wet.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/23/rush-op-srds-bij-cambios/
President Bouterse zet handtekening onder omstreden wet

23 Mar, 2020, 15:02

foto
 President Desi Bouterse bekrachtigt de wet die zaterdagochtend is aangenomen in De Nationale Assemblee. (Foto: NII) 

President Desi Bouterse heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren bekrachtigd. Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse zaken hierna afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. 
 
De wet houdt in:
1. Er mogen geen cash valuta transacties binnen Suriname worden gedaan. Dus u mag niemand betalen met cash valuta en niemand mag u vragen om met cash valuta te betalen. In Suriname betalen we met SRD! De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of behoorlijk omlaag gaat. U als gewone burger zonder valuta rekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken. 
 
2. Girale valuta transacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt, of als u een rekening wil betalen in het buitenland van uw valuta rekening. 
 
3. Iedereen mag zijn valuta houden, thuis of op de bank. De regering neemt geen dollars of euro’s van niemand.
 
4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank zijn, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening
 
5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken! 
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WIL! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald. 
 
6. Cambio’s mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen, voorzien van de nummers,  aan de Centrale Bank verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de centrale Bank verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst. . 
 
7. Contracten in valuta waarbij u cash valuta moet betalen moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet. De op dat moment geldende bank koers wordt daarvoor gebruikt. 
 
8. Als u geen valuta rekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland, voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een credit card heeft die moet worden aangezuiverd. De Centrale Bank kan in overleg met de banken dit verder regelen. 
 
9. Als u geen valuta rekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken cash valuta kopen om op reis te gaan. Tot welk bedrag? Daarover is in deze wet niets gezegd. De meeste banken geven tot op dit moment een bepaald maximum, maar dat heeft niets met deze wet te maken. 
 
10. Net als vroeger (vanaf vóór de onafhankelijkheid) moeten de valuta uit export weer naar de nationale deviezen reserve gaan. De wet geeft aan dat tenminste een deel van de uit export verdiende deviezen weer naar de centrale bank gaat om de nationale valuta reserves van de bank op te bouwen. Dit is in andere landen ook normaal (en vroeger ook in Suriname ook, maar toen bleven vrijwel 100% van de export deviezen op de Centrale Bank).
De wet geeft aan dat het deel van de export deviezen dat volgens deze wet moet worden ingewisseld op de Centrale Bank in het algemeen 60% is en 50% voor de mijnbouw sector.
De exporteurs krijgen hun geld natuurlijk in SRD tegen de officiële koers. Wanneer ze weer grondstoffen etc. moeten importeren krijgen ze ook die officiële koers. 
Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan. 
 
11. De Centrale Bank moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar.  De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen. 
 
12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.
 
13. Als de bank aangeeft dat er in een jaar minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden in dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezen inkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. 
 
14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productie middelen en zaken die de overheid nodig heeft. 
 
Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen maar in eerste instantie worden de import uitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt of groter wordt. 
 
15. De straffen voor mensen die zich aan deze wet niet houden staan in de wet economische delicten. 
Straffen voor cambio’s die zich niet aan de wet houden kunnen maximaal zijn in beslagname en verbeurd verklaring van goederen maar ook boetes, of intrekking van de vergunning. 
 
16. Er is een controle orgaan in het leven geroepen, waarvan de leiding bestaat uit onder andere de directeuren van alle instanties die nu al met controle en/of handhaving zijn belast.  Dit controle orgaan heeft toegang tot de cambio’s en mag controle uitoefenen en verder onderzoek doen als er redelijke verdenking bestaat dat  de wet wordt overtreden. Er staat in de wet niets over binnenvallen. 
 
Ingeval bij het onderzoek van een bedrijf waarover een redelijk vermoeden  van overtreding van deze wet bestaat ook een woonhuis moet onderzocht, is er een beschermende bepaling opgenomen:  woonhuizen gaat de controle instantie niet binnen zonder de toestemming van de bewoner of met de in Suriname gebruikelijke toestemming voor huiszoeking. dit is een gebruikelijke bepaling in wetgeving over het onderzoeken van woningen. 
 
17. Bedrijven die valuta aanvragen voor import maar de opgegeven zaken niet importeren of slechts gedeeltelijk importeren om zodoende de extra dollars vast te houden of te verhandelen zullen die extra dollars moeten teruggeven als dit wordt ontdekt. Dit is een economisch delict en zal dus ook boetes of andere sancties die in de wet economische delicten staan tot gevolg hebben. 
 
We verwachten een positief effect van deze maatregelen op de koers, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen. 
 
Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezen reserve aan iedereen te geven en de deviezen voorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.

President vergist zich; basisgoederen voor SRD 8.50 koers

23 Mar, 2020, 14:28

foto
   


 
President Desi Bouterse heeft tot drie maal toe tijdens de bijeenkomst met de vakcentrales vandaag gezegd dat basisgoederen voor een koers van SRD 5.85 voor de US$ geïmporteerd zullen worden. Intussen blijkt dat de president zich heeft vergist. Er zullen US-dollars beschikbaar gesteld worden door de overheid voor SRD 8.50 voor import van basisgoederen. 
 
Tijdens het onderhoud met het bedrijfsleven heeft minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme op een vraag meegedeeld dat het gaat om een vergissing. Diverse andere personen rond de president hebben Starnieuws ook meegedeeld dat de president zich vergist heeft. Hij had SRD 8.50 moeten zeggen. Het bedrijfsleven plaatste vraagtekens bij dat US$ 5.85 zou gelden voor basisgoederen. 
 
De vakbeweging was al ingenomen met de mededeling van het staatshoofd, want de basisgoederen zouden dan significant omlaag gaan. De officiële koers van de Centrale Bank van Suriname is SRD 7.52 voor de US-dollar. In De Nationale Assemblee is zaterdagmorgen een wet aangenomen om te komen tot één koers. Met de koers van SRD 8.50 voor basisgoederen, zullen er toch weer meerdere koersen zijn. 

Import basisgoederen voor SRD 5.85 voor US$ (update)

23 Mar, 2020, 12:25

foto
   


 
President Desi Bouterse heeft de vakbeweging vandaag meegedeeld dat een koers van SRD 5.85 voor de US-dollar gehanteerd zal worden voor import van basisgoederen. Alle gerenommeerde importeurs zullen hierbij worden betrokken. Het is belangrijk dat de basisgoederen bereikbaar blijven voor het volk, heeft Bouterse aangegeven. Starnieuws verneemt dat er een pakket van maatregelen zal worden getroffen. Deze mededeling blijkt een vergissing te zijn van de president.  De koers moet zijn SRD 8.50 voor de US$. 
 
De president heeft de vakcentrales CLO, C-47, Moederbond, PWO, COL, OSAV en FAL meegedeeld dat sinds de aanname van de ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactie’ de koers behoorlijk gedropt is. Volgens de president hanteren de banken al rond de SRD 10 voor de US-dollar. Starnieuws verneemt dat het aanbod van vreemde valuta toegenomen is sinds de aanname van de wet. De US$ wordt aangeboden voor SRD 12, de verkoopprijs ligt rond SRD 14. 
 
De president heeft meegedeeld aan de vakbeweging dat de wet wel zal worden afgekondigd, ondanks het feit dat het bedrijfsleven en de financiële sector een beroep op hem heeft gedaan om de wet aan te houden. Bouterse legde uit dat de wet nodig is om ordening te brengen in het valutaverkeer. Hij heeft ook een onderhoud met het bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging. 
 
De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) had aangedrongen bij de president om belastingverlichtende maatregelen door te voeren. Er wordt verder hierover gesproken met een technische commissie. Het ligt in de bedoeling om in april de belastingverlichting door te voeren. 

VIREN ADJODJA: “DE ZWARTE MARKT KOMT TERUG (WISSELEN MAMMIE)”

 

Viren Adjodja

23-03-2020

Op verzoek hierbij wat uitleg over de valutawet die onlangs is aangenomen. Ik geef eerst de belangrijkste bepalingen aan en daarna de consequenties.

Opm vooraf: Deze wet heeft geen effecten op bestaande valutategoeden. Deze blijven (vooralsnog) buiten schot.

Belangrijkste bepalingen:

1. De wet verbiedt alle handel en betalingen in CASH valuta. Dit mag nu alleen nog in SRD.

2. Bij alle transacties is het verplicht de Centrale Bank koers te gebruiken (7.50).

3. GIRALE betalingen in valuta zijn nog steeds toegestaan maar ook op CBVS koers.

4. Men mag geen valuta meer kopen bij cambios of particilieren.

5. Burgers kunnen alleen bij banken valuta kopen tegen CBVS koers, maar alleen voor de volgende doeleinden: reis, medisch, studie, onderhoudsplicht, en aanzuivering credit cards.

6. Bedrijven kunnen voor importen alleen bij banken valuta kopen tegen de CBVS koers.

Wat zijn de gevolgen?

A. Burgers: Het cash aanbod van dollars wordt met de wet beperkter. De vraag blijft hetzelfde. Er zal zich dus een zwarte markt vraag ontwikkelen voor cash dollars.

B. Crediteuren met een valutavordering (bv huisbaas) zullen geen SRD betaling accepteren op CBVS koers. Zij zullen girale overmaking in valuta eisen in valuta. De meeste burgers hebben echter geen valutarekening en zullen dus ‘illegaal’ toch cash betalen. Dit voedt de vraag op de zwarte markt nog meer.

C. Bedrijven gaan geen CBVS dollars bij banken kunnen kopen, die zijn er immers niet. Zij zullen dus of niet meer importeren (lege schappen) of op de zwarte markt kopen.

D. Er zal een arbitragemogelijkheid ontstaan. ‘Kennissen’ zullen tegen CBVS valuta mogen kopen voor virtuele importen (vgl met EA van jaren 80) en deze op de zwarte markt verkopen.

De eindconclusies:

1. De zwarte markt komt terug (wisselen mammie).

2. Verschil tussen CBVS en zwarte markt koers gaat een aantal mensen erg rijk maken.

Deze wet maakt alles dus nog erger. Is het domheid, is het bewust? We dont know.

Bron|Viren Ajodhia

https://unitednews.sr/viren-adjodja-de-zwarte-markt-komt-terug-wisselen-mammie/

AAV: Nieuwe wet houdt faillissement in van aannemers

23 Mar, 2020, 05:27

foto

 
(Aangeboden)
 
Ook de aannemerij bezorgd over de consequenties van de nieuwe wet “houdende regels met betrekking tot “verdere ordening” van valuta transacties en het valutaverkeer”. De gevolgen kunnen desastreus zijn en zelf op zeer kort termijn lijden tot faillissementen binnen de bouw en constructie sector. 
 
Net als ‘wijziging De Wet op de Staatsschuld’ is de wet ‘verdere ordening van Valuta Transacties en het Valuta Verkeer’ als een dief in de nacht door gedrukt. De Algemene Aannemers Vereniging heeft met grote verwarring en bezorgdheid kennis genomen van de nieuw aangenomen wet ‘Met betrekking  tot verdere ordening van Valuta Transacties en het Valuta Verkeer’. Vooropgesteld dat de bedoelingen van de regering en De Nationale Assemblee goed waren, ontstaat toch grote twijfel hierover en met name over de wijze waarop deze wet is tot stand gekomen. Er wordt een vergadering geconvoceerd waarin in elk geval als agendapunt niet is opgenomen de behandeling van de wet: HOUDENDE REGELS MET BETREKKING TOT VERDERE ORDENING VAN VALUTA TRANSACTIES EN HET VALUTAVERKEER”.  
 
Vervolgens wordt na de opening van de vergadering de behandeling van voornoemde wet wel op de agenda opgenomen en na protest van de oppositie dat een zo belangrijke agenda wijziging niet kan plaats vinden zonder convocatie en informatie vooraf, brengt de voorzitter de agenda wijziging in stemming en wordt de agenda wijziging aangenomen en de wet behandeld en aangenomen. Elke zelf respecterende democratische organisatie, zoals De Nationale Assemblee, zou moeten zijn moet weten dat een dergelijke belangrijke agenda wijziging alleen kan plaatsvinden met toestemming van de gehele Assemblee. De consequenties hiervan zijn des voorzitters. 
 
Verder mag de vraag rijzen of de volksvertegenwoordigers wel de belangen van het volk dienen als zo een belangrijke wet niet vooraf tot in de details is besproken, en geëvalueerd is en er consensus is bereikt met de stake holders. Dat de wetswijziging vergaande consequenties zal hebben voor alle ondernemers in dit land en zeker op korte termijn de volledige aannemerij zal treffen wordt door de 26 voorstemmers totaal niet beseft. 
 
In de aannemerij is het niet ongebruikelijk zeker gelet op de niet voorspelbare koers ontwikkelingen en prijs stijging van materialen, dat uitvoeringscontracten zeker als ze lang lopend zijn in vreemde valuta worden afgesloten en dat de opdrachtgever de betaling ook in vreemde valuta doet meestal middels girale overmaking. Zoals gebruikelijk wordt een significant deel van de bouwkosten door de aannemer en/of zijn leverancier voorgefinancierd. Wat zal de consequentie voor de aannemer zijn die nu zijn betaling tegen een koers ontvangt gelijk aan de Centrale Bank koers maar de schulden terug moet betalen aan de leveranciers in SRD tegen een ingekochte koers van SRD 14.00. 
 
JUIST JA DE AANNEMER(S) GAAT of GAAN FAILLIET
1) ze worden opgezadeld met een groot verlies die zij nergens kunnen verhalen 
2) ze hebben al loon aanpassingen doorgevoerd bij de nieuwe koersontwikkelingen die niet meer teruggedraaid kunnen worden 
3) er zijn financieringscontracten aangegaan met financiële instellingen in vreemde Valuta die terug moeten worden betaald of mag dat thans ook in SRD tegen de koers van de Centrale Bank? Dan zal de consequentie zijn dat het bankwezen in Suriname die grote kredieten heeft uitstaan in vreemde valuta ogenblikkelijk instort.  
 
En zo kunnen we maar doorgaan met de gevolgen. Dit zijn de consequenties van een ondoordacht en in allerijl in elkaar getimmerde wetgeving die geen duidelijkheid verschaft in wat er bedoeld wordt. Het is dus zaak dat de Assemblee en de regering duidelijkheid geven over wat nu werkelijk met de wet wordt bedoeld wat nu wel mag en wat niet en daarmede in ogenschouw neemt de consequenties van haar beslissingen. 

Berenstein: Gewraakte wet mag niet in werking treden

23 Mar, 2020, 03:58

foto
 Vakbondsleider Robby Berenstein 

De besturen van de vakbonden bij diverse banken komen vandaag bijeen om een standpunt in te nemen over de Wet op Controle Valutaverkeer. Vakbondsleider Robby Berenstein (voorzitter C-47) zegt aan Starnieuws dat de bonden geschokt zijn over de wet die is aangenomen. “Het zijn de werkers die uitvoering moeten geven aan deze wet, die niet in het voordeel is van de bancaire sector. Wij eisen dat deze wet niet in werking treedt,” deelt Berenstein mee. 
 
De vakbondsleider verwijst naar de verklaring van de Surinaamse Bankiersvereniging waarin is aangegeven dat er geen afstemming is gepleegd over de ingrijpende maatregelen. De bankiers hebben eveneens een beroep gedaan op president Desi Bouterse om de wet niet af te kondigden. Berenstein merkt op dat er al een enorme crisis gaande is rond het Coronavirus. De werkers worden blootgesteld aan enorme gevaren en nu is ook een gelegenheidswet aangenomen door de coalitie. 
 
Zonder de sector te betrekken bij zulke aangrijpende maatregelen, zal de wet niet werken, vindt Berenstein. Hij merkt op dat de wet ook veel technische onvolkomenheden heeft en dat deze gewoon is doorgedrukt. De coalitie heeft geen oor gehad naar de bezwaren die werden aangekaart en heeft de wet doorgedrukt met 26 leden. Berenstein voert aan dat er concrete besluiten genomen zullen worden door de besturen. “Wij kunnen nu geen algemene ledenvergadering houden, omdat grote bijeenkomsten verboden zijn. Maar de besturen zullen zich uitspreken over de situatie en met een standpunt komen”, deelt de vakbondsleider mee. 

Cambiohouders: Wet is stap terug naar stenen tijdperk

23 Mar,2020,  01:11

foto

Het bestuur van de Vereniging van Cambiohouders roept op tot dialoog. De aangenomen wet over ‘controle valutaverkeer en transactiekantoren’ moet ingetrokken worden door De Nationale Assemblee. De wet zal de totale economie in gijzeling nemen en is een stap terug naar het stenen tijdperk. Op de president wordt een beroep gedaan de wet niet af te kondigen. Met alle betrokkenen moet er om de tafel worden gezeten. 
 
“Met een verlammend en schokkend gevoel ontwaakte de financiële sector van ons land in de vroege ochtend van zaterdag 21 maart toen via de media werd vernomen dat in het holst van de nacht door de coalitieleden in De Nationale Assemblee de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren was doorgedrukt en aangenomen. Het bestuur van het Surinaams Cambiowezen was nog op maandag 16 maart jl. uitgenodigd door de Commissie van Rapporteurs om van gedachte te wisselen over de aanpassing van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. 
 
Tijdens dit onderhoud heeft het bestuur de achterliggende gedachten van deze voorgestelde wetswijziging welke een stringentere aanpak van de illegaliteit beoogde, ondersteund en toegejuicht en haar inzichten gedeeld met de aanwezige DNA-leden. Wat echter de totale financiële sector heeft geschokt, is dat uiteindelijk een totaal andere wet uit de bus is komen rollen welke de totale economie van Suriname hard zal treffen en het vrije valutaverkeer in gijzeling zal worden genomen. Onwillekeurig ontstaat een onbehaaglijk gevoel dat er geen sprake was een oprecht bedoelde dialoog vanuit de Commissie van Rapporteurs en dat de uitgenodigde stakeholders slechts als garnering erbij zijn gehaald ter legitimering van de wet welke men voor ogen had. 
 
De eventuele goede intenties die de coalitie mogelijk voor ogen had met de wijziging van de Wet toezicht Geldtransactiekantoren om de wisselkoersstijging te bedwingen, zijn met de nieuwe wet, geheel tenietgedaan en zal eerder een tegenovergesteld resultaat worden bevorderd. Door de geldtransactiekantoren te doen binden aan een verplichte verkoop van alle ingekochte valuta aan de Centrale Bank tegen een mogelijk ‘’kunstmatig en niet realistische’’ opgelegde koers zal betekenen dat de aanbieders van vreemde valuta een grote bocht zullen maken om de cambio’s en de weg geopend wordt voor een florerende zwarte markt. 
 
Voorbij is gegaan aan het feit dat onze economie voor een groot deel een cashmarkt karakter heeft en dat met name de vitale goud- en visserijsector verplicht om snel transacties op cash basis te kunnen doen. De ondergrondse parallelmarkt zal dan de wisselkoersen zonder enige dreiging kunnen bepalen en een groot deel van het valutaverkeer zal zich gaan voltrekken buiten elk zicht en controle van de autoriteiten. De cambio’s die van oudsher zowel in goede en slechte tijden altijd een steunpilaar zijn geweest voor het Surinaams bedrijfsleven, zullen geheel buitenspel worden geplaatst, hun deuren vermoedelijk moeten sluiten tegen de oneigenlijke concurrentie. De exportsector die nu al met kunst en vliegwerk overleeft en zorg draagt voor werkgelegenheid met veel economische spin-off en ook in belangrijke mate bijdraagt aan valuta op de vrije markt, zal door deze wet ook diep worden getroffen door de verplicht gestelde afdrachtsregeling. 
 
Het moment dat de handel, ook niet meer vrijelijk haar valuta kan gaan inzetten voor het betalen van buitenlandse leveranciers en de importen afhankelijk zullen worden gesteld van de goedkeuring van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, zal dit betekenen dat we perioden van schaarste tegemoet mogen zien en de poort geopend wordt voor willekeur en ongelijke concurrentie in de hand zal worden gewerkt door toepassing van favoritisme naar specifieke marktpartijen. 
 
Dat het bedrijfsleven en particulieren nu enkel voor afgebakende doeleinden hun valutarekeningen zullen mogen aanspreken, is een stap terug naar het stenen tijdperk en geen motiverende noch productie stimulerende maatregel. Dan nog is zeer de vraag in hoeverre de in deze wet genoemde nieuwe instituten onpartijdig en deskundig zullen worden bemenst en hoe de lange termijn handhaving van de wet zal plaatsvinden. Deze wet zal de nu al wankelende Surinaamse economie eerder in een constante gijzeling houden, verlammend en contraproductief werken en ons nog verder van huis brengen. 
 
De Vereniging van Cambiohouders doet een klemmend beroep op de president van de republiek om deze wet niet te doen bekrachtigen en aan te dringen bij DNA om deze wet terug te doen nemen om hierna met alle stakeholders nogmaals rond de tafel te gaan om deze wet te doen herzien ter voorkoming dat nog meer rampspoed zal worden afgeroepen over land en volk. 
 
Het Surinaamse cambiowezen spreekt de hoop uit dat het gezonde verstand bij de verantwoordelijke wetgevers zal prevaleren boven alle mogelijke andere enge en korte termijn doelen welke men mogelijk voor ogen had of heeft.  Het cambiowezen staat open om haar bijdrage te leveren aan een open, eerlijke en constructieve dialoog.

Survam kondigt (gerechtelijke) stappen aan tegen wet

23 Mar, 2020, 00:00

foto

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) beraadt zich over te nemen gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen om te voorkomen dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren in werking treedt. Deze wet zal niet alleen voor de verzekeringsbranche, maar ook voor andere maatschappelijke groepen in de samenleving desastreuze gevolgen hebben, zegt Survam in een verklaring. Van Survam maken alle in Suriname gevestigde  verzekeringsmaatschappijen deel, te weten: Assuria Schadeverzekering, Fatum, Parsasco en Self Reliance (waar Maurice Roemer, vóór hij governor werd van de Centrale Bank van Suriname, algemeen directeur was). 
 
“De Survam heeft met verontwaardiging kennis genomen van de aanname van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren op 21 maart 2020. Daarmee heeft de meerderheid van de volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee wederom gedemonstreerd geen voorstander te zijn van respectvolle dialoog met relevante stakeholders in de aanpak van nationale vraagstukken. 
 
De Survam betreurt het dat wederom geconstateerd moet worden dat onze volksvertegenwoordigers niet in staat blijken te zijn, te leren uit de debacles uit het recente verleden die het gevolg zijn geweest van deze aanpak; wij denken daarbij aan de Wet Basiszorgverzekering uit 2014.   
 
De Survam is op geen enkele wijze geïnformeerd of gehoord over de ontwerp-wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. Tijdens de behandeling en na de aanname van dit wetsproduct is komen vast te staan dat delen van het parlement en de sociale partners die wel geïnformeerd waren over een concept-wet, tijdens de openbare vergadering verrast geworden zijn met een totaal ander wetsproduct dan hetgeen besproken was en op de agenda stond. De Nationale Assemblee heeft met dit handelen getoond niet te schromen voor misleiding van de totale Surinaamse gemeenschap in een poging haar onvermogen te verbloemen om een open en eerlijke dialoog aan te gaan met materiedeskundigen en relevante stakeholders over de aanpak van de huidige financiële crisis. 
 
De Survam blijft voorstander van regulering van het betalings- en deviezenverkeer, maar is van mening dat de aangenomen Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren een averechts effect zal hebben op de valutakoersen en niet zal bijdragen aan een oplossing van de huidige crisis. Deze wet zal niet alleen voor de verzekeringsbranche, maar ook voor andere maatschappelijke groepen in de samenleving, desastreuze gevolgen hebben. 
 
De Survam onderschrijft de visie van de Surinaamse Bankiersvereniging dat de wet in deze vorm niet uitvoerbaar is. De Survam is zich aan het beraden over de te nemen gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen om te voorkomen dat deze wet in werking treedt”.

Bouterse is geen lafaard

President Bouterse in het presidentieel paleis, in juli 2019. Foto: Ranu Abhelakh/Reuters

Helaas voor het duo “Laurel en Hardy” heb ik ook lessen economie gekregen op school en begrijp ik heel goed dat de prijs van een product en dienst wordt bepaald door vraag en aanbod. Wat het duo grappenmakers bewust verzuimt te vermelden is dat de belangrijke sectoren in het land worden beheerst door aanhangers van de oppositie zoals de gezondheidszorg (Vereniging van Medici in Suriname), het onderwijs, de cambio’s (prijzen van producten in winkels etc.) en niet te vergeten de rechterlijke macht. Wanneer je deze sectoren beheerst dan heb je de meest kwetsbare sectoren in handen om een regering te kunnen chanteren. Natuurlijk is een president machtiger dan particulieren om in te kunnen grijpen. Zij die politiek begrijpen weten dat wanneer je gaat ingrijpen, je bezig bent met politieke zelfmoord. Vooral wanneer die rechterlijke macht die onafhankelijk zou moeten zijn, vaak in het voordeel van de oppositie beslist.

In het artikel “De perverse poortwachters van Bouterse en de aanslag op het intellect” geven de grappenmakers aan “Het lijkt alsof de NDP een uitgebreid propagandanetwerk heeft dat haar politieke leider en voorzitter Bouterse vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt. Men kent geen schaamte meer”. Om dit te begrijpen heb je geen kennis nodig van economie noch van politiek, maar simpel logisch inzicht. Het duo grappenmakers gedraagt zich nu als vreemden in Jeruzalem omdat in elke politieke partij je verdedigers hebt. Wanneer de NDP een uitgebreid groot aantal zetels heeft, dan is het meer dan logisch dat je ook een uitgebreid aantal NDP’ers zult hebben die hun voorzitter zullen verdedigen. Een voorzitter die geen gehoor geeft aan de eisen van het IMF om de subsidie volledig af te schaffen, noem ik niet gewetenloos. Een voorzitter die er niet voor kiest om ambtenaren brodeloos te maken, noem ik niet gewetenloos en zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen.

Wat gewetenloos en schaamteloos is, is een voorzitter die denkt dat hij president van Suriname is door brieven te schrijven naar internationale organisaties om geen leningen meer te verstrekken aan Suriname. Wat gewetenloos en schaamteloos is, is een voorzitter die pretendeert een nationale politieke partij te hebben, terwijl het nog steeds een etnische politieke partij is die etnisch denkt en handelt. Wat gewetenloos en schaamteloos is, is een voorzitter die aspirant DNA-kandidaten het gevoel geeft alsof de partij een nationale politieke partij is die openstaat voor andere bevolkingsgroepen, maar op het laatste moment laat hij ze als een baksteen vallen. Dat noem ik gewetenloos en schaamteloos!

Volgens het duo grappenmakers zou de leider Bouterse anderen de schuld geven van zijn falen en is daarom een lafaard. Het niet kunnen beheersen van de wisselkoersen voor vreemde valuta is geen indicator om te kunnen meten of een leider faalt. De verkiezingsuitslag is wel een indicator om dat te kunnen meten. In 2005 had de MC/NDP 15 zetels, 23 zetels in 2010 en 26 zetels in 2015. Op 25 mei 2020 zal het volk bepalen of de leider Bouterse heeft gefaald. Bouterse is geen lafaard, maar treft op het juiste moment de juiste maatregel wanneer dat politiek verstandig is. Dat is het verschil.

In het artikel “Surinames vicepresident ziet begin instabiliteit” d.d. 3 juni 2010 zegt Ramdien Sardjoe “De contouren van naderende economische instabiliteit zijn al zichtbaar. De prijzen in de winkels stijgen, dollars zijn schaars en wisselkoersen gaan omhoog. Sardjoe ziet de trend doorgaan. En dat al helemaal nu het politieke klimaat is omgeslagen. Er heerst onzekerheid. Mensen zetten hun geld om in dollars. We betreuren dat er een andere verkiezingsuitslag is dan wij hadden verwacht”. Met dit soort uitspraken gooit Ramdien Sardjoe olie op het vuur, terwijl hij als toenmalige vicepresident juist de orde en rust in het land dient te handhaven. Als vicepresident zou hij de president juist moeten adviseren om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de wisselkoersen niet omhoog gaan waardoor je geen instabiliteit krijgt.

De nieuwe regering was nog niet aangetreden en regering-Venetiaan-Sardjoe had alle gelegenheid om maatregelen te treffen, maar heeft dat niet gedaan. Wat nog erger is dat je als toenmalige vicepresident niet de wil van het volk respecteert die massaal heeft gestemd op de NDP. Zo een toenmalige vicepresident noem ik niet alleen een lafaard, maar ook een vijand van het volk omdat hij ervoor kiest om het volk te laten pinaren en schuift het probleem bewust op het bord van de nieuwe regering die zal aantreden. Het is te begrijpen want de VHP is nooit een nationale politieke partij geweest en zal het ook nooit worden.

Volk van Suriname, wie vertelt nu leugens over de wisselkoersen? De coalitie of de oppositie? HINT: “De koers vertoont sinds 21 maart een dalende trend”

Riyaz Akhtar

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/03/22/bouterse-is-geen-lafaard/

De informele dollarisering van de Surinaamse economie

De regering is voornemens om de perikelen rond de snel devaluerende Surinaamse dollar (SRD) van de laatste weken een halt toe te roepen. Hiervoor is de initiatiefwet ‘Transacties in vreemde valuta’ aangenomen in DNA. Deze wet zorgt momenteel voor veel onrust in de samenleving en de commerciële banken dreigen zelf om de banken te sluiten als men deze wet niet terugdraait.

Op zich is het beschermen van de eigen valuta ten opzichte van een buitenlandse valuta geen slecht idee. Wij van STREI! zijn ons er ook van bewust dat de informele dollarisering van onze economie een zware druk legt op onze SRD. Als wij de SRD weer stabiel willen maken zullen er maatregelen tegen verdere dollarisering moeten worden genomen.

Waar de regering met deze wet echter finaal de fout ingaat, is dat men dit doet om de koers omlaag te krijgen en dat is een zeer onverstandig uitgangspunt. Een koers krijg je namelijk niet omlaag met een paar regels in een wet, maar met goed en betrouwbaar monetair economisch beleid.

Het is jammer dat Suriname het moet doen met mensen die geen kaas hebben gegeten van economie en het land hierdoor verder de verdoemenis in helpen. De initiatiefwet ‘Transacties in vreemde valuta’ zou een valide wet zijn als de eigen munt een sterke positie had in onze economie en gepaard ging met een devaluatie van de SRD. Hierdoor zou er meer vertrouwen in de nationale munt zijn en is er geen gevaar dat de SRD aan waarde kan verliezen. Het zou het volk dan om het even zijn of men US$, euro of SRD in het bezit heeft. De vraag bij deze wet is hoe men de regels in deze wet gaat controleren?

Suriname staat tegenwoordig niet bekend om het feit dat we overlopen van de controle-instituten. Het sentiment van de burger kan nooit bedwongen worden met een paar regels in de wet. Deze wet is daarom nu al zo lek als een mandje en zal voor een verdere verzwakking van de eigen SRD-munt zorgen. Helaas voorzien wij een snel oplopende SRD koers en flinke prijsstijgingen in de winkels, wat voor veel ellende zal zorgen onder de bevolking, want de lonen, uitkeringen en pensioenen zullen niet navenant worden verhoogd.

Dollarisering Surinaamse economie
Door onze zwakke en kwakkelende munt gaan er vaak stemmen op om onze economie officieel en volledig te dollariseren. Dat wil zeggen, de SRD volledig te vervangen door de US$. Oncontroleerbare koersinflatie van de eigen munt en het risico om bankroet te raken stimuleren doorgaans dollarisatie in een land. Als de overheid deze trend van ondeskundig regeren blijft voortzetten, zal de drang om te dollariseren alleen maar toenemen. Maar is dat wel wenselijk? Wat zijn de voor- of nadelen van een volledige dollarisatie van onze economie?

De voordelen van een volledige dollarisatie zijn:
-Vanwege de stabiele US$ kan het de handel en buitenlandse investering in Suriname bevorderen.
-Er bestaan geen omwisselingskosten meer voor handelstransacties in US$ met andere landen die ook de US$ hanteren. (Dit scheelt jaarlijks miljoenen US$ aan kosten).
-De inflatie in Suriname zal met de US$ als nationale munt eindelijk gestabiliseerd worden en daardoor ook het prijspeil waardoor de behoefte aan cambio’s wegvalt.
-De korte en de lange rente zullen conform het Amerikaanse monetaire beleid stabiel blijven en de economie stimuleren en de koopkracht doen toenemen. (Er kan gemakkelijker geleend worden tegen lage rentetarieven).

De nadelen zijn:
-Het proces van het omzetten van US$ naar SRD kost enorm veel geld en kan het begrotingstekort in het land verder doen oplopen met alle gevolgen van dien.
-Het besluit tot volledige dollarisatie is moeilijk terug te draaien als men weer wil overgaan naar de SRD.
-Er kan geen eigen monetair beleid meer gevoerd worden. De FED voert namelijk het monetaire beleid van de US$ en hierdoor raak je een stuk van je onafhankelijkheid kwijt. Suriname kan niet meer zijn eigen geld drukken en zeker ook geen US-dollars.
-Bij een sterke US-Dollar-positie in de wereld komt onze concurrentiepositie in gevaar en raken we ons comparatief voordeel (goedkoper produceren in de eigen SRD-munt en tegen harde buitenlandse valuta verkopen) kwijt.

De overheid heeft door haar wan-en leningenbeleid en door haar ondeskundigheid geen mogelijkheden om meer valuta-inkomsten te genereren. Alle aflossingen van de staat moeten in US$ plaatsvinden, waardoor de staat weinig valuta overhoudt om aan haar binnenlandse verplichtingen te kunnen voldoen.

Het beetje dat er nog over blijft wordt gebruikt voor de zogenaamde ‘verworvenheden’ zoals de pakkettenstrategie, straatje bouwen, bruggetje en korte snelweg opleveren, de achterban tevreden houden, in dit laatste jaar voor de verkiezingen. Nu de druk op de SRD wordt opgevoerd en de zwarte marktkoers naar 1 op 15 is gestegen, wil men eindelijk actie ondernemen. Wel, hier geldt duidelijk het geval van ‘wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put’.

Peter M Wolff
#STREI!

https://www.surinamepolitics.nl/wp-admin/post.php?post=2896&action=elementor#

AANGEBODEN: VSB teleurgesteld in coalitieleden DNA

22/03/2020 14:03

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Op 16 maart heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op verzoek van de Commissie van Rapporteurs commentaar geleverd op de wijziging wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. Met verbijstering vernam de VSB dat op zaterdag met het indienen van een nota van wijzigingen door de coalitie een totaal andere wet namelijk ‘Wet controle valutaverkeer en transactie kantoren’ is aangenomen.

De VSB is een voorstander van een goede regulering van ons betalings- en deviezenverkeer en deze wet bevat zeker enkele goede aspecten. Echter de wijze waarop deze wet tot stand is gekomen is hoogst onfatsoenlijk. De VSB is gevraagd om commentaar te leveren op een wetsproduct om vervolgens te moeten vernemen dat er een wezenlijk andere wet in behandeling is genomen zonder dat daarover overleg is gepleegd met de belangrijkste stakeholders.

Dat maakt dat De Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd. Daarnaast bevat de wet enorme onvolkomenheden en onduidelijkheden en creëert alleen nog meer onzekerheid in de samenleving. De VSB waarschuwt wederom voor het plegen van gelegenheidswetgeving zonder dat de onderliggende factoren die nu hebben geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse munt worden aangepakt.

Het vertrouwen in het financieel beleid van deze regering is sterk aangetast en wetgeving zoals deze versterkt het juist wantrouwen dat nu al heerst. Suriname gaat door een moeilijke periode en met de Covid-19-pandemie is er geen zicht op hoe lang deze situatie zal duren. Juist nu is er saamhorigheid nodig en volledige aandacht voor de bestrijding van deze pandemie. Het past dan ook niet dat de overheid en in deze De Nationale Assemblee op deze wijze met haar medestanders omgaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze wet het beoogde doel niet zal bereiken en er juist het tegenovergestelde zal gebeuren, namelijk het ontwikkelen van een zwarte markt zoals dat zich eerder heeft voorgedaan. Wij roepen de president dan ook op om deze wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante stakeholders.

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/22/aangeboden-vsb-teleurgesteld-in-coalitieleden-dna/

NPS: Wet om persoonlijke ego president te strelen

22 Mar, 2020, 20:38

foto

 

De Nationale Partij Suriname (NPS) stelt dat er geen tijd is voor gelegenheidswetgeving en onderonsjes, gericht op korte termijn politiek gewin en het strelen van het persoonlijke ego van de president die zogenaamd de koers zou droppen. De partij zegt in een verklaring de president de Wet op Controle Valutaverkeer in heroverweging moet nemen en deze vooral niet moet afkondigen.  

 
NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt in een verklaring: 
“De NPS heeft kennis genomen van de nieuwe wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren, die op dubieuze wijze door de NDP in het holst van de nacht van 20 op 21 maart 2020 in DNA is aangenomen. Als partij, die kan bogen op decennia lange ervaring in het oplossen van de immense sociaal-economische problemen, waarin NDP-regeringen ons land telkens weer stort, maakt de NPS zich ernstige zorgen over de ingrijpende gevolgen, die de afkondiging van deze wet met zich zal brengen voor burgers en bedrijven. Daargelaten dat de wet mogelijk een paniek reactie bij het publiek en, met name de rekeninghouders bij de banken zal kunnen veroorzaken, dreigt ook het gehele economisch leven in ons land verder ontwricht te raken, door deze kortzichtige en ondoordachte handeling van de NDP-fractie, ondersteund door de regering van president  D.D. Bouterse.
 
Gedreven door uiterst populistische motieven, heeft de NDP een wet goedgekeurd, die het behoorlijk functioneren van de financiële sector verder zal ontwrichten, waarmee ook het fragiele vertrouwen dat het publiek nog heeft in de algemene banken, volledig teniet wordt gedaan. De kennelijke bedoeling van de haastig aangenomen wet is om nog voor de algemene verkiezingen het volk valselijk te kunnen voorhouden dat hoegenaamd kordaat is opgetreden tegen de vlucht, die de wisselkoers van vreemde valuta door het incompetente beleid van de regering Bouterse heeft genomen. 
 
De regering en haar volgzame coalitie hebben kennelijk echter onvoldoende geleerd uit hun financiële misslagen van het verleden en beseffen onvoldoende dat de wisselkoers zich onder de huidige omstandigheden, niet laat dirigeren door een wet. De bron van de vlucht van de wisselkoers is gelegen in het structurele wanbeleid van de regering, in het bijzonder de minister van Financiën; het funeste beleid van de Centrale Bank; de geïnstitutionaliseerde corruptie en de onrechtmatige toe-eigening van de kasreserves door de staat. 
 
De harde ervaring is dat onder NDP regeringen (1980-1987, 1990-1991, 1996-2000, 2010-2020), steeds weer een aanslag wordt gepleegd op de waarde van de Surinaamse munten, het privé vermogen van de burgers, die na harde arbeid de waarde van hun spaargelden en pensioenen steeds weer zien verdampen. Vooral seniore burgers, die horen te genieten van hun pensioen, lopen de kans opnieuw te worden gedegradeerd tot bedelaars.
 
Met de recent goedgekeurde wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren zal het aanbod van vreemde valuta verder afnemen, met als gevolg dat er hierdoor een nog grotere zwarte markt ontstaat, met een koers die de huidige straatkoers van SRD 17.50 voor de US-dollar, ruim overstijgt. Al deze effecten zullen een negatieve impact hebben op de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid en leiden tot een verdere verarming van ons volk.
De Centrale Bank van Suriname heeft al een negatief eigen vermogen en zal bij het wankelen van de algemene banken, niet de middelen hebben om deze banken de reddende hand te bieden. Ons heel financieel-economisch bestel dreigt dus in elkaar te storten.
 
Gelet op de traumatische schokken, die het volk nu reeds moet incasseren als gevolg van de Corona-crisis, alsmede de op ons afkomende dreigende wereld recessie, kan de goedkeuring van deze ingrijpende wet als zeer onverantwoordelijk en zeer onmaatschappelijk worden gekenmerkt. Gegeven de omstandigheden, zou de regering zich in dit tijdsgewricht daarom hoofdzakelijk moeten richten op de Corona-crisis en de mogelijke gevolgen van de op ons af komende wereldrecessie. 
 
Het is daarom geboden dat alle resources in onze samenleving worden gemobiliseerd om het hoofd te bieden tegen de werkelijke problemen, waarmee het Surinaamse volk te kampen heeft. Er is geen tijd voor gelegenheidswetgeving en onderonsjes, gericht op korte termijn politiek gewin en het strelen van het persoonlijke ego van de president die zogenaamd de koers zou droppen.
 
De NPS roept daarom de president van de Republiek Suriname op om i.o.m de betrokken maatschappelijke groeperingen en in het belang van vooral zij die geen waardevaste inkomens hebben, zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen en de wet Controle Valuta verkeer en Transactiekantoren te heroverwegen en vooral niet af te kondigen.”

SBV: Raak niet in paniek en geen onnodig bezoek aan banken

22 Mar, 2020, 15:27

foto

 

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) doet een beroep op het publiek “om in het kader van de stabiliteit van het financiële systeem, maar nog meer in het belang van uw gezondheid, niet in paniek te raken en geen onnodig fysiek bezoek te brengen aan de bank”. De SBV hebben maandag overleg met president Desi Bouterse. Er wordt een beroep op hem gedaan om de zaterdag aangenomen wet niet af te kondigen. Benadrukt wordt dat de wisselkoers alleen gestabiliseerd kan worden door evenwichtig fiscaal en eenduidig monetair beleid. 

 
Verklaring van de SBV:
De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennisgenomen van de aanname van de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”, in De Nationale Assemblee van Suriname. Alhoewel er goede elementen in de wet zijn die noodzakelijk zijn voor de ordening van het valutaverkeer in Suriname, betreuren wij en keuren wij de wijze waarop deze wet aangenomen is af. De initiatiefnemers hebben het initiatiefvoorstel “houdende de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012” naar de banken gestuurd ter becommentariëring welke ook geschied is.  
 
De essentie van de becommentariëring was dat elke vorm van aanpak van de illegaliteit wordt toegejuicht. Echter willen wij kenbaar maken dat de continue stijging van de wisselkoers het gevolg is van onevenwichtig fiscaal beleid alsook niet eenduidig monetair beleid. Het opleggen van meer boetes zal dus niet resulteren in een verlaging van de wisselkoers. Voorts hebben de banken aangegeven graag het grotere kader te willen bespreken over de rol van cambio’s in het kader van de National Risk Assessment en de aangescherpte Financial Action Task Force regelgeving.   
 
Tijdens de behandeling van de voornoemde wet, is er een geheel andere wet, “Wet ordening valutatransacties en valutaverkeer 2020”, toegevoegd. Deze toegevoegde wet is niet naar de banken, als belangrijkste stakeholder die uitvoering dient te geven hieraan, opgestuurd. Tijdens de behandeling van de wet hebben bestuursleden van de Surinaamse Bankiersvereniging getracht, om leden van De Nationale Assemblee, ervan te overtuigen de wet niet aan te nemen, zonder met de relevante stakeholders te hebben overlegd. De draft en ook de uiteindelijke wet is naar de visie van de banken onuitvoerbaar, in strijd met bestaande wet- en regelgeving, best practices en wetgeving technisch zwak. Ook de rol van de monetaire autoriteit de Centrale Bank van Suriname en de deviezencommissie, wordt door deze wet uitgehold door een Unit in het leven te roepen.  
 
Alhoewel de wet goede elementen bevat om het risicoprofiel van het financiële systeem omlaag te brengen, zal de bestaande wet niet resulteren in de daling van de wisselkoers noch in het verhogen van de transparantie van wisseltransacties. Zeker niet in deze periode waarin het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem moet worden hersteld na het debacle van de kasreserve en het nog niet getekende terugbetaalcontract met de Centrale Bank van Suriname.   
  
De banken hebben op maandag 23 maart 2020 een overleg met de President van de Republiek Suriname en zullen hem vragen de wet niet af te kondigen, maar terug te sturen voor bespreking met de banken en overige stakeholders.  
 
Aangezien de banken geen officiële informatie hebben ontvangen van de Centrale Bank van Suriname, noch van het Ministerie van Financiën en De Nationale Assemblee op welke wijze om te gaan met de tegenstrijdigheden en de onuitvoerbaarheid van de wet, zullen en kunnen de banken geen nadere informatie of uitvoering geven hieraan.   
 
De banken benadrukken dat de SRD-USD-wisselkoers slechts gestabiliseerd kan worden, indien er evenwichtig fiscaal beleid en eenduidig monetair beleid wordt gevoerd. 
 
Wij doen daarom een beroep op u, om in het kader van de stabiliteit van het financiële systeem, maar nog meer in het belang van uw gezondheid, niet in paniek te raken en geen onnodig fysiek bezoek te brengen aan de bank. Wij zullen na het gesprek met de President van de Republiek Suriname u nader informeren over de volgende stappen. 

PALU: Financiële maatregelen uiterste wanhoopsdaad NDP-coalitie

22 Mar, 2020, 15:06

foto
   


 
Volgens de PALU zijn de in alle haast genomen financiële maatregelen een uiterste wanhoopsdaad van de NDP-coalitie die aan het eigen ad-hoc en op vriendjespolitiek gebaseerde beleid dreigt ten onder te gaan. De goedgekeurde nieuwe wet lijkt puur bedoeld te zijn om te kunnen beschikken over valuta van hardwerkende Surinamers om zo een dreigend verlies bij de aanstaande verkiezingen te minimaliseren. De samenleving dreigt weer de dupe te worden van de NDP‑coalitie die het eigen enge partijbelang voorop stelt. Boven op de voelbare dreiging en gevolgen van de bestrijding van het Covid-19 virus zullen de genomen financiële maatregelen meer chaos dan ordening brengen, zegt de PALU in een verklaring. 
 
Door het “van-dag-tot-dag” regeerbeleid van regering Bouterse II, het constant ondergeschikt maken van het Surinaamse belang aan buitenlandse bedrijven, corruptieschandalen en het bevoordelen van een kleine groep partijtoppers is de NDP-coalitie het vertrouwen totaal kwijt. Dit vertrouwen kan slechts hersteld worden op de korte termijn met het aantreden van een nieuwe regering die de juiste besluiten neemt. Volgens de PALU moeten juist financiële maatregelen van deze aard genomen worden met een zo breed mogelijk maatschappelijk gedragen lange termijnvisie. De vraag “Waar willen wij zijn met onze samenleving op de lange termijn” moet daarbij centraal staan. Anders zullen dit soort gelegenheidswetgevingen slechts van korte duur blijken te zijn en zullen meer pijn betekenen voor het volk. 
 
De komende regering, zeker indien de PALU deel daarvan zal uitmaken, zal deze wet terstond moeten terugdraaien. Met prioriteit zal een brede maatschappelijke discussie moeten worden opgestart hoe wij op lange termijn de inrichting van onze samenleving zien. En centraal daarbij zal moeten zijn de inrichting van de Surinaamse economie op de lange termijn, met de belangrijke vraag daarbij, welke duurzame economische activiteiten zullen uiteindelijk de motoren moeten worden van onze verdiensten. De inrichting van het monetaire en bancaire systeem met de wettelijke regelingen voor financiële transacties zullen dan de gunstige randvoorwaarden voor die economische activiteiten moeten creëren.
 
De aanname van de nieuwe wet voor financiële transacties zal het vertrouwen in de SRD en het regeerbeleid niet doen terugkomen. Integendeel, met grote argwaan wordt uitgekeken naar de uitvoering van de aangenomen wet en hoe partijtoppers verder bevoordeeld zullen worden. Het past in elk geval in het ad-hoc regeerbeleid van de bijna afgelopen 5 jaren. Want een van de grootste oorzaken van de ontwaarding van de SRD door ondoordachte overheidsbestedingen zal hiermee niet weggemaakt worden. Ook aan het vele lenen zonder een financieringsplan en weinig investeringen in de productie zal hiermee niet een einde komen. De wanhoopsdaad om de koersen te beteugelen met een slechte wet zal juist de koers omhoog stuwen.
 
De nieuwe wet roept meer vragen op dan die oplossingen aandraagt in het valutaverkeer. Om te beginnen zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de koers vaststellen. De eerste vraag die rijst, op basis waarvan zal dit plaatsvinden? Beleidsmakers bekend met economische processen weten dat de koers niet eenzijdig ‘autoritair’ kan worden bepaald. Anders hadden vele landen dit reeds doorgevoerd en de binnenlandse geldpers oneindig kunnen laten draaien door eenzijdig een gunstige valuta-koers vast te stellen. Duidelijk is dus dat bij onvoldoende aanbod van dollars via de CBvS de zwarte markt in valuta wederom zal bloeien, ondanks de hoge boetes en straffen.
 
Voorts worden valuta overeenkomsten bij het afkondigen van deze wet nietig verklaard. Lopende valuta overeenkomsten moeten binnen 30 dagen gewijzigd worden. Klanten mogen dan slechts in SRDs betalen. De vraag daarbij is hoe bedrijven en banken die valuta hebben uitgegeven aan hun valuta zullen komen. Zal het aanbod van dollars via de CBvS en de particuliere banken nu plotseling dan wel toenemen na afkondiging van de wet? Hoe mooi deze maatregel ook klinkt, de vraag die rijst, wat zal gebeuren met de beschikbaarheid van dollars en het economisch verkeer indien het verschil tussen de officiële CBvS-koers en de zwarte marktkoers groter wordt? Bovenop de verliezen die bedrijven momenteel lijden door afgenomen verkopen door maatregelen tegen het Covid-19 virus, zal dit een grote klap blijken te zijn voor vele productiebedrijven. Het beeld van de jaren 80 en 90 van lege schappen en dure producten tegen de zwarte marktkoers zal wederom terugkomen in Suriname.
 
Ook zal een Toezichtsorgaan in het leven worden geroepen met heel veel macht om huis- en bedrijfszoekingen te doen onder toezicht van de politie en zonder toestemming van het Openbaar Ministerie. Niet te verantwoorden deviezen voorraden zullen terstond in beslag kunnen worden genomen. De directe vraag hierbij rijst, zullen cambio’s en ondernemers van partij toppers ontzien worden door dit Toezichtsorgaan, zoals we in de afgelopen vijf jaren dat hebben meegemaakt?
 
Via het ministerie van HIT zullen de importen van goederen gereguleerd worden. Exporterende bedrijven worden volgens de wet gedwongen 60% van hun deviezen verdiensten uit het buitenland terug te brengen naar Suriname. Het ministerie van HIT zal dan bepalen of er deviezen worden toegekend aan importeurs en/of producenten voor de aankoop van inputs. Hier rijst de vraag op basis van welk argument goedkeuringen zullen plaatsvinden van deviezenaanvragen door de minister van HIT en de CBvS. Zullen wederom bevriende importeurs alle voorzieningen toebedeeld krijgen?
 
De NDP-coalitie heeft duidelijk in wanhoop deze maatregelen genomen puur om het verlies aan partijzetels te beperken. Alleen een nieuwe regering kan deze neerwaartse spiraal ombuigen met juiste maatregelen die genomen worden met een zo breed mogelijke maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning van de samenleving.

VSB vraagt president wet niet af te kondigen; teleurgesteld

22 Mar, 2020, 13:17

foto

 
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) roept president Desi Bouterse op om de wet die zaterdag is aangenomen in De Nationale Assemblee niet af te kondigen. De VSB zegt teleurgesteld te zijn in de coalitieleden. Volgens het bedrijfsleven zal deze wet niet werken. Er is sprake van gelegenheidswetgeving.
 
“Op 16 maart heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op verzoek van de Commissie van Rapporteurs commentaar geleverd op de wet Wijzing Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. Met verbijstering vernam de VSB dat op zaterdag 21 maart met het indienen van een nota van wijzigingen door de Coalitie een totaal andere wet namelijk “Wet controle valutaverkeer en transactie kantoren” is aangenomen.  
 
De VSB is een voorstander van een goede regulering van ons betalings- en deviezenverkeer en deze wet bevat zeker enkele goede aspecten. Echter de wijze waarop deze wet tot stand is gekomen is hoogst onfatsoenlijk. De VSB is gevraagd om commentaar te leveren op een wetsproduct om vervolgens te moeten vernemen dat er een wezenlijk andere wet in behandeling is genomen zonder dat daarover overleg is gepleegd met de belangrijkste stakeholders. Dat maakt dat De Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd. 
 
Daarnaast bevat de wet enorme onvolkomenheden en onduidelijkheden en creëert alleen nog meer onzekerheid in de samenleving.  
 
De VSB waarschuwt wederom voor het plegen van gelegenheidswetgeving zonder dat de onderliggende factoren die nu hebben geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse munt worden aangepakt. Het vertrouwen in het financieel beleid van deze regering is sterk aangetast en wetgeving zoals deze versterkt het juist wantrouwen dat nu al heerst.  
 
Suriname gaat door een moeilijke periode en met de Covid-19 pandemie is er geen zicht op hoe lang deze situatie zal duren. Juist nu is er saamhorigheid nodig en volledige aandacht voor de bestrijding van deze pandemie. Het past dan ook niet dat de overheid en in deze de Nationale Assemblee op deze wijze met haar medestanders omgaat.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze wet het beoogde doel niet zal bereiken en er juist het tegenovergestelde zal gebeuren, namelijk het ontwikkelen van een zwarte markt zoals dat zich eerder heeft voorgedaan. 
 
Wij roepen de president dan ook op om deze wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante stakeholders,” staat in het persbericht van VSB. 

Banken ontstemd over aanname wet; overwegen sluiting

22 Mar, 2020, 12:19

foto
   


 
De  Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) is gisteravond bijeen geweest om te overleggen over de wet die zaterdagochtend in De Nationale Assemblee is aangenomen. De bankiers zijn ontstemd hierover. Zij zijn vooraf niet gekend over de ingrijpende veranderingen die, nadat ze hun mening gegeven hadden over de initiatiefwet, zijn doorgevoerd. Starnieuws verneemt dat overwogen wordt om maandag de banken te sluiten. Er zou een bericht worden uitgegeven rond 12.00 uur, maar de discussies zijn nog gaande over de acties die ondernomen zullen worden. 
 
Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft zich gebogen over de verregaande bepalingen in de wet. De cambiohouders zijn ook niet te spreken over de maatregelen die getroffen zijn. Er zijn veel onduidelijkheden over hoe de wet uitgevoerd zal worden. De gehele bancaire en financiële sector is in rep en roer. Verschillende betrokkenen zijn verrast met de drastische wijziging van de wet en zijn in overleg. Er moet nog een definitief besluit worden genomen welke actie de banken gaan ondernemen. Ze willen dat de wet wordt teruggedraaid. 
 
Niemand mag een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het is eenieder verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Cambio’s mogen alleen valuta verkopen aan de CBvS. Transacties mogen niet meer in vreemde valuta. 
 
Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de CBvS na overleg vastgestelde reguliere banktransactiekosten. Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die bij beschikking van de CBvS is vastgesteld en door haar bekendgemaakt. 

Doekhie: Waidoe wilde als 26e coalitielid power play tonen

22 Mar, 2020, 02:27

foto

 Assembleelid William Waidoe vrijdagavond in De Nationale Assemblee. 

 

 
Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) meent dat collega William Waidoe munt wilde slaan uit de situatie tijdens de vergadering over aanpassing van de wet over geldwisselkantoren. Hij was het 26e coalitielid en dacht power play te kunnen spelen door mee te delen dat hij niet later dan 23.00 uur zou vergaderen. “Hij dacht zeker dat ik niet meer zou komen, maar ik had de presentielijst vroeg getekend en volgde de vergadering vanuit een andere locatie en zou terugkomen wanneer er gestemd zou worden, zegt Doekhie in gesprek met Starnieuws. Assembleevoorzitter Jennifer Simons had ook meegedeeld dat met het oog op het Coronavirus niet alle leden in de zaal plaats zouden nemen. 
 

Waidoe deelde tijdens de vergadering die heel lang duurde en laat was begonnen mee dat hij op zijn gezondheid moet letten. “Ik heb keer op keer gezegd dat als jullie dat niet willen doen, is voor jullie rekening”. De vergadering werd op dat moment geleid door vicevoorzitter Melvin Bouva. “Daar mag u voor kiezen, lid Waidoe, niemand zal u beperken. Als u weg wil gaan, staat u daartoe vrij. Maar dat betekent niet dat de vergadering niet op de uitgezette lijn voortgaat”, stelde Bouva. 

 
Zoals door Waidoe aangekondigd, verliet hij het Assembleegebouw na 23.00 uur, 25 coalitieleden achterlatend. De oppositie was eerder uit protest vertrokken. Doekhie merkt op dat hij daarna terug is gekeerd waardoor de vergadering gewoon kon worden voortgezet. De NDP-fractie had besloten de wet hoe dan ook af te ronden onder aanvoering dat dringende ordening van het valutaverkeer nodig is. De protesten van de oppositie over dat de wet compleet veranderd is en dat stakeholders die hun mening gegeven hebben over het ontwerp, misleid zijn door de wijzigingen die achteraf aangebracht zijn. De coalitie vindt dat de wet juist in het voordeel werkt van ‘de kleine man’ en dat alle goederen en diensten nu in SRD worden geprijsd. Ook zal er één koers zijn die door de Centrale Bank van Suriname wordt bepaald. 
 
Doekhie merkt op dat Waidoe wist dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door het vonnis dat geveld is de vergadering niet zouden bijwonen. Hier maakte hij misbruik. “Maar we hebben de wet die belangrijk is voor de ordening van het valutaverkeer in orde kunnen maken. Deze wet is nodig om de rust te brengen op de valutamarkt en de koers te beheersen,” zegt Doekhie. Hij blijft erbij dat Waidoe zijn kracht in Nickerie nog moet tonen, want volgens Doekhie heeft hij nog niet veel mensen op eigen kracht op de been kunnen brengen. 

De perverse poortwachters van Bouterse en de aanslag op het intellect

President Bouterse en zijn minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

Zullen wij het vak Economie afschaffen op school? Steeds weer vernemen wij dat anderen de wisselkoers opdrijven en dat het niet de schuld is van de NDP-regering. Onlangs heeft ook de president gezegd dat anderen de wisselkoers omhoog “persen”. Het lijkt alsof de NDP een uitgebreid propagandanetwerk heeft dat haar politieke leider en voorzitter Bouterse vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt. Men kent geen schaamte meer. Elke keer als er ophef is rond NDP-voorman Bouterse zie je dat als het ware op commando de verdedigingslinies geactiveerd worden. Die beschikken op afroep over een uitgebreid propagandanetwerk dat de leider vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt.

Zijn poortwachters (denk aan Fáya Pepré Nieuws, Bakana Tori, Amzad Abdoel, Ramon Abrahams, Ronald Hooghart, Kenneth Slooten, etc.) nemen geen blad voor de mond en tonen geen enkel zelfinzicht of zelfreflectie. Het laatste akkefietje op propagandatour te Pokigron is daar een mooi voorbeeld van. Sterker nog, Bouterse hemzelf wil alweer de valutakoers omlaag brengen en toont ook geen zelfreflectie. Wij zijn de telling inmiddels ook kwijt van het aantal keer dat hij dat beloofd heeft.

De poortwachters van de NDP plegen een aanslag op het intellect van de samenleving. De basale kennis van het vak Economie beheerst de NDP niet eens. Wij vragen ons af, of zoveel NDP’ers de eerste lesstof van het vak Economie gemist hebben. Nee toch?

Wie de muloschool doorlopen heeft en in de eerste klas van de middelbare school gezeten heeft, zal tijdens de eerste les van het vak Algemene Economie in de schoolboeken gelezen hebben dat de prijs van wat dan ook, niet tot stand komt door toedoen van bepaalde personen of partijen. Elke prijs komt tot stand door vraag en aanbod (ook de wisselkoers dus). Komt deze wijsheid van ons? Neen, deze wijsheid komt uit de schoolboeken. Klikt u hier voor de betreffende pagina uit de schoolboeken als bewijs, dat de prijs tot stand komt door vraag en aanbod en dus niet door toedoen van enkele personen of partijen. Dit, om te voorkomen dat de poortwachters van de NDP deze wijsheid als ‘fake’ afdoen.

Onze jeugd wordt in verwarring gebracht door de grove leugens over de wisselkoers. Aan de ene kant leren zij iets anders op school, terwijl aan de andere kant de Ocer-wetenschappen iets anders vertellen. Indien de NDP deze eerste lesstof Economie negeert en dus iets anders verkondigt dan hetgeen onze jeugd op school leert, dan kunnen wij het vak Algemene Economie of Economie 1 afschaffen op school. Het vak kunnen wij ook uit het onderwijssysteem halen. Het Ocer-onderwijs of de Ocer-wijsheid gaan dan toch boven de schoolwijsheid. Wat voor zin heeft dit vak dan?

Hoewel de president de Middelbare Handelsschool niet afgemaakt heeft, heeft hij minimaal de eerste klas van deze school bezocht. Dus hij heeft ook de kennis van het vak Economie inzake prijsbepaling tot zich genomen. Tegen beter weten in, verkondigt hij dus iets anders. Dat is pas opzettelijke manipulatie, misleiding en ophitsing. Wij denken niet dat zulke persoonlijkheden er moeite mee zouden hebben om het volk dom te houden. In het land der blinden is er maar één oog koning. Dit schijnt zeer toepasselijk te zijn voor de NDP. President, u en uw poortwachters zijn bezig met ophitsing en verdeeldheid zaaien; grensoverschrijdende ophitsing welke zelfs grenst aan opruiing in onze mooie pluriforme samenleving.

Een leider die een ander de schuld geeft van zijn eigen falen, is een lafaard.
Anderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de morserij in de (financiële) staatshuishouding van dit moment. Deze regering is verantwoordelijk voor het brokobana monetair beleid van dit moment. Indien anderen in staat zijn de wisselkoers op te drijven, waarom hebben ze dat nu pas gedaan en niet reeds in de eerste NDP-regeerperiode? Of hielden die mensen of cambio’s zo veel van de NDP tijdens de eerste regeerperiode? De president weet dondersgoed dat het niet de cambio’s zijn die de wisselkoers bepalen. Reden waarom hij ze niet aanpakt.

President, u zegt eigenlijk dat anderen meer macht hebben dan u. U geeft zichzelf daarmee een brevet van onvermogen. U bent de president, u en uw regering dienen de gepaste maatregelen te treffen tegen die anderen die de koers opdrijven volgens u. U heeft alle middelen om de cambio’s aan te pakken. U toont totale machteloosheid, terwijl u de macht in handen heeft.

U treedt niet op, maar u ‘huilt’ wel.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/03/21/de-perverse-poortwachters-van-bouterse-en-de-aanslag-op-het-intellect/

Coalitie keurt ingrijpende wijzigingen valutaverkeer goed

21 Mar, 2020, 05:14

foto

 Oppositieleden wijzen bij het verlaten van de zaal Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op dat de wet compleet is gewijzigd en dat dit niet kan. (Beeld: DNA) 

 

Niemand mag een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit verbod is mogelijk geworden door een wet die na een marathonzitting zaterdagmorgen om 5.00 uur is aangenomen door de coalitie (26 stemmen). De oppositie (zes Assembleeleden) had om 02.45 uur ‘s lands vergaderzaal uit protest verlaten. Het is eenieder verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Cambio’s mogen alleen valuta verkopen aan de CBvS. Transacties mogen niet meer in vreemde valuta. Goederen en diensten mogen alleen in SRD worden geprijsd. 

 
Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de CBvS na overleg vastgestelde reguliere banktransactiekosten. Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die bij beschikking van de CBvS is vastgesteld en door haar bekendgemaakt. De Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 is veranderd in regels met betrekking tot verdere ordening van valutatransacties en het valutaverkeer (Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren). De oppositie stelde dat het hier om een nieuwe wet gaat, waarbij zelfs de naam is veranderd. 
 
Asiskumar Gajadien (VHP), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Marlon Budike (NPS) hebben een dringend beroep gedaan op Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om de behandeling te verdagen. Zij voerden aan dat de nota van wijziging met zulke ingrijpende bepalingen nader bestudeerd moeten worden. Er is volgens hen een compleet nieuwe wet ingediend. Gajadien zei dat “stakeholders compleet misleid zijn”. Volgens hem is deze wet bedoeld om het valutaverkeer te doen ophouden. Volgens hem is er een parlementaire coup gepleegd. Etnel zei dat er alleen chaos gecreëerd wordt met deze wet. De koers zal hierdoor niet omlaag gebracht worden, voerde Breeveld aan. Er is geen sprake van meedenken, meedoen en meebeslissen. Budike zei dat hij niet kan meewerken aan deze wet, want hij is geconvoceerd voor behandeling van een andere wet. Simons bracht het voorstel van verdaging van de vergadering in stemming. Dit werd afgestemd met 25 tegen en 6 vóór en zij waste haar hand in onschuld. “Het parlement heeft gezegd dat wij moeten doorgaan”, stelde ze. 
 
Initiatiefnemer Amzad Abdoel zei op vragen van zijn partijgenoten dat de oppositie weggelopen is omdat gebleken is dat de wet niet is zoals zij dat op Facebook hebben gesteld. Het is een gedurfde wet ter ordening van het valutaverkeer. Mensen mogen nog steeds valutarekeningen hebben, vreemde valuta op hun rekening storten en weghalen. Zij krijgen daarvoor normaal hun euro’s en US-dollar. Ook via Western Union krijgen mensen de valuta die overgemaakt is uit het buitenland. Het is voor de algemene banken verboden om vreemde valuta te verkopen aan natuurlijke personen anders dan voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van credit cards.
 
 
Abdoel legde uit dat het gaat om ordening van het valutaverkeer en versterking van de positie van de CBvS. Er zal ook één koers gelden en niet zoals nu verschillende koersen. Alle rechtspersonen of natuurlijke personen zijn verplicht ten minste zestig procent van hun exportopbrengsten te repatriëren. Abdoel voerde aan dat het gaat om natuurlijke hulpbronnen van Suriname. Het geld moet terugvloeien naar Suriname. Het is verwachtbaar dat deze wet per ommegaande zal worden afgekondigd. Vicepresident Ashwin Adhin zei bij de aanname dat het geld veilig is. En alles wordt nu in SRD betaald. “Voor noodzakelijke dingen is uw geld daar. Wat niet noodzakelijk was, is weggehaald. Deze wet is een handvat om meer grip te krijgen op de koers. Voor de nationalisten is het geloof in eigen kunnen. We geloven in de Surinaamse dollars en niet in euro of dollar,” zei Adhin. Er komt een pakket van maatregelen. Voor iedereen is het goed nieuws, want de koers zal niet meer fluctueren. Niemand krijgt de schuld van allerlei zaken, stelde Adhin. De CBvS is versterkt. 
 
U kunt hier downloaden de originele wet, het initiatiefvoorstel en de wet zoals gewijzigd. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *