UITSLAG VERKIEZINGEN 25 MEI 2020 dl 6

SANTOKHI KRIJGT GOOD-TO-GO VAN INTERNATIONALE KAPITAALMARKT

Jun 25, 2020

De internationale kapitaalmarkt heeft hoge verwachtingen van Chandrikapersad Santokhi die zich opmaakt om de nieuwe president van Suriname te worden.

De waarde van de staatsobligatie van USD 550 miljoen is binnen een week met 5% versterkt. Dit is de hoogste stijging voor dit jaar. De staatsobligatie kwam sinds de maand maart in een neerwaartse spiraal terecht en had tot aan de verkiezingen van 25 mei een waarde van ruim 40% waard. Sinds 27 mei is er een lichte stijging te merken. Per 16 juni had de staatsobligatie 42% van haar formele waarde bereikt en twee dagen later was dit 46,3%. Op 24 juni werd de staatsobligatie op de Luxembourg Stock exchange voor 47,8% genoteerd. Binnen een maand steeg de staatsobligatie dus met meer dan 7%.

Marktanalisten leggen een direct verband met de verkiezingsuitslag. Volgens hen is er vertrouwen in de nieuwe regering die medio jullie zal moeten aantreden. Investeerders verwachten dat de nieuwe regering een prudent en streng financieel beleid voert om verdere verslechtering van de economische situatie in het land een haalt toe te roepen.

Santokhi is blij met het vertrouwen vanuit de internationale kapitaalmarkt, maar als het van hem afhangt zal Suriname de bond moeten afkopen. De renteaflossingen drukken te zwaar op de reeds beperkte middelen. Er zijn enkele opties die momenteel bekeken worden waaronder het vermogen dat er ligt bij Surinamers in diaspora. Van deze groep zitten de meesten in Nederland en die hebben een vermogen van minimaal Euro 2 miljard. Indien er een deal met hen beklonken kan worden om tegen een lage rente van 1%-2% een bedrag van USD 500 miljoen te lenen, dan zal hij er niet voor schromen om de staatsobligatie af te kopen. Dit is veel rendabeler dan de 9,25% die momenteel betaald moet worden aan de huidige bondholders. “Dat is een voorbeeld”, legt de VHP-voorzitter uit over de opties die Suriname heeft. Er zijn nog een aantal oplossingen om aan ‘goedkoop’ kapitaal te komen, maar die worden verder uitgewerkt door deskundigen van de nieuwe coalitie waarin ook de ABOP, NPS en PL zitting hebben. https://unitednews.sr/santokhi-krijgt-good-to-go-van-internationale-kapitaalmarkt/

Mensenrechtenorganisatie wil geen ‘gratie’ voor Bouterse

25/06/2020 17:03 – Ivan Cairo

Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

Oud-legerleider sprak zijn gehoor gepassioneerd toe nadat hij voor de Krijgsraad was verschenen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De nieuwe regering zal op geen enkele wijze de rechtsgang in het Decembermoordenstrafproces moeten frustreren en geen gratie moeten verlenen aan hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten. Deze eis heeft de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 gesteld tijdens een hoorzitting met de leiders van de aankomende coalitie.

De stichting wilde van de voorzitters van VHP, Abop, NPS en PL de zekerheid dat de nieuwe coalitie en regering “volledige medewerking zullen verlenen bij de uitvoering van het vonnis, wat de uiteindelijke uitslag ook mag zijn”. “Iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Wij rekenen op de eerbiediging van de trias politica”, zegt stichtingsvoor­zitter Sunil Oemrawsing­h.

De politieke leiders hebben geen enkele toezegging gedaan. Zij hebben slechts gezegd de inzichten van de stichting te hebben aangehoord en dat “de periode van onrecht goed afgesloten moet worden”. De stichting wil ook dat de gewijzigde Amnestiewet van april 2012 snel wordt ingetrokken waarmee zou worden voldaan aan de wettelijke verplichting van de republiek Suriname om de internationale rechtsor­de te bevorderen. Volgen­s de organisatie is het strafproces ook internationa­al gevolgd en heeft de aannam­e van de gewijzig­d­e Amnestiewet de diplomatie­ke en multilatera­le betrekkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van Suriname negatief beïnvloed.

Ook wil de mensenrechtenorganisatie dat het Staatsbesluit van 30 maart 2015, over het ontstaan van het recht op weduwenpensioen opnieuw wordt bekeken, omdat het tegen de Grondwet is. Suriname heeft zich via internationale verdragen verbonden tot bescherming en verdediging van mensenrechten. De landen worden actief aangespoord om zich te verzetten tegen discriminatie op alle gronden, waaronder gender, ras, leeftijd, seksuele geaardheid en godsdienst of levensovertuiging. Het steekt de mensenrechtenorganisatie dat in het Staatsbesluit de voorwaarde staat dat “partners van verschillende sekse” moeten zijn, om aangemerkt te worden als een duurzaam samenlevingsverband te hebben. Dit betekent volgens de stichting dat die groep van mensen die niet aan deze omschrijving voldoet uitgesloten is om weduwenpensioen te krijgen, terwijl iedereen wel de volledige premie betaalt.

Over vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens die gaan over schending van mensenrechten in Suriname wordt voorgesteld om snel met slachtoffers, nabestaanden en belangenorganisaties te praten. Onder meer wordt de uitvoering van de Kaliña en Lokono-, Saamaka- en Moiwanavonnissen aangevoerd. Ook wordt voorgesteld onderwijsprogramma’s te ontwikkelen om op de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december op alle scholen in het land aandacht aan mensenrechten te besteden. De stichting wil 25 februari als nationale vrije dag afgeschaft hebben en pleit voor het instellen van een nationale ombudsman voor klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van de overheid.

Politie-inspecteur Herma­n Gooding die in augustus 1990 bij de uit­­-oe­fen­ing van zijn taak is vermoor­d zal ook geëerd dienen te worden, door het nieuwe hoofdbureau van politie naar hem te vernoemen. De politieke leiders werden aangespoord de bouw van het hoofdbureau van politie onverkort voort te zetten, wat als symbool voor eerherstel van het korps zou kunnen dienen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/25/mensenrechtenorganisatie-wil-geen-gratie-voor-bouterse/

Bouterse bewilligt en krabbelt daarna terug

25 Jun, 2020, 00:00

foto
 Nu Desi Bouterse en Jennifer Geerlings-Simons hun verkiezing niet aanvaarden, schuiven Stephan Tsang en Soewarto Moestadja op. 

NDP-lijsttrekker in Paramaribo, president Desi Bouterse, heeft in eerste instantie wel bewilligd dat hij zijn verkiezing voor De Nationale Assemblee zal aanvaarden. Hij heeft daarna te kennen gegeven dat hij niet zal  toetreden tot De Nationale Assemblee. Nadat Starnieuws dit bericht had gepubliceerd – dat Bouterse heeft bewilligd – leek de hel te zijn losgebarsten. Verschillende NDP-bestuursleden hebben tegenover journalisten ontkend dat Bouterse heeft bewilligd. Er is echter geen officiële verklaring gekomen dat de NDP-topman daadwerkelijk niet heeft bewilligd.  Verschillende media, waaronder de Ware TijdTimes of Suriname en zelfs staatsmedium STVS hebben ook gemeld dat Bouterse heeft bewilligd. Geprobeerd is Starnieuws door het slijk te halen over een eenvoudige mededeling dat iemand die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing als Assembleelid, zijn kandidatuur daadwerkelijk aanvaardt. Er is tot publicatie overgegaan van de bewilliging door de politicus, nadat minstens vijf bronnen zijn geraadpleegd, onder wie twee heel dichtbij de president. Diverse functionarissen bij het hoofdstembureau Paramaribo zijn op de hoogte van de bewilliging van de gekozen kandidaat, Bouterse. Ook zij hebben dit aan meerdere personen verteld. Van de aanvaarding van de verkiezing wordt door het hoofdstembureau een kennisgeving opgemaakt voor de president, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau. Deze kennisgeving was al voorbereid, nadat de gekozen kandidaat zijn bewilliging naar het hoofdstembureau stuurde. Het gaat om een standaard bewilliging Model XII, met kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene op basis van artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling.  Starnieuws zal geen personen noemen bij wie de informatie is geverifieerd, omdat bescherming van bronnen onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd. Zelfs in dit geval waar bronnen zijn teruggekomen op hun verklaring, zullen wij de namen niet noemen. Bepaalde figuren zullen nooit meer als bron worden gebruikt, omdat hun ruggengraat niet stevig genoeg blijkt te zijn.  Indien er een fout gemaakt zou zijn door dit medium, zou dat per ommegaande gecorrigeerd worden, zoals dat gebruik is. Maar waar er geen fouten gemaakt zijn, zal niet ertoe overgegaan worden om een correctie te plegen, ongeacht hoeveel mensen de waarheid om zeep willen helpen. Nita Ramcharan, hoofdredacteur van Starnieuws, is bereid haar functie neer te leggen als het niet waar is dat Bouterse eerst heeft bewilligd, en daarna een brief heeft geschreven dat hij zijn verkiezing niet aanvaardt.  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59306

Regeringsoverdracht vindt vóór 12 augustus plaats

25 juni 2020 om 12:43

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft tijdens een persconferentie meegedeeld, dat de regeringsoverdracht vóór 12 augustus plaatsvindt. Foto: Suriname Herald

De huidige regering is bereid om de overdracht eerder te doen aan de nieuwe coalitieregering. Het streven is om midden juli de regeermacht over te nemen. Dit gaf Chan Santokhi vandaag te kennen tijdens een persconferentie van de leiders van de nieuwe regering gevormd door de VHP, ABOP, NPS en PL. De presidentskandidaat gaf aan dat men momenteel bezig is met het proces om te bewilligen.

Hij zei verder dat de strijd al is gestreden en het volk heeft gesproken. Het traject om de coalitie te vormen is ingezet.

Verder hebben de coalitieleiders het proces van hearings gestart. Er worden ongeveer honderd organisaties gehoord. Santokhi gaf aan dat de hearings bedoeld zijn om de bijdragen en inzichten van de organisaties mee te nemen in het nieuwe beleid. Het gaat om de betrokkenheid van deze organisaties in dit proces. De hearings gaan door en zullen nu niet meer door de leiders worden gedaan, maar door vertegenwoordigers van de coalitiepartners.

De coalitieleiders gaan zich nu bezighouden met het kiezen van de voorzitter en ondervoorzitter in De Nationale Assemblee. De presidentskandidaat gaf verder aan dat dit in place moet zijn, zodat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot het kiezen van een president en vicepresident.

Vishmohanie Thomas https://www.srherald.com/suriname/2020/06/25/regeringsoverdracht-vindt-voor-12-augustus-plaats/

Devaluatie van de militaire rang generaal-majoor

25 juni 2020 om 10:26

Foto: NII

Waar de lagere rangen in het leger heel lang moeten wachten op hun welverdiende bevordering, wordt de minister van Defensie uit het niets bevorderd tot generaal-majoor. Dit, terwijl die beste man de nationale veiligheid niet heeft kunnen waarborgen. Enkele illegaal overstekende mensen bij de grens, gaven hem al heel veel kopzorgen, laat staan een echt buitenlands binnenstormend legerbataljon. Het resultaat van die illegaal overstekende mensen was er: Lockdown!

Dit lijkt op hetzelfde verschijnsel als bij zijn baas president Desi Bouterse: Van sergeant naar luitenant-kolonel. Direct zeven rangen omhoog, zonder daartoe gevolgde opleidingen. Bouterse had zelf een functievereiste daarvoor opgesteld: couppleger. Pleeg je een coup, dan kun je direct een bevordering krijgen van sergeant naar luitenant-kolonel. Bliksemcarrière heet dat.

Wat is er zo mis met de bevordering van minister Benschop?
Hij is minister van Defensie, maar krijgt een bevordering binnen het leger; de hoogste bevordering ook nog. Indien je bevorderd wordt binnen het leger, wil dat zeggen dat je dus al die tijd ook in dienst was bij het leger. Indien je minister wordt, is het gebruikelijk dat je afstand doet van je vorige functie. Het is uiterst ongebruikelijk dat je naast het ministerschap, ook nog een andere functie bekleedt bij de organisatie die onder jouw ministerie valt. Dit komt erop neer dat de heer Ronni Benschop minister was met betrekking tot de organisatie waar de militair Benschop in dienst was. Het gaat dus in beide gevallen nog steeds om één en dezelfde persoon. Dit noemt men “conflict of interest”.

Eventuele bevorderingen van de militair Benschop, kon minister Benschop zelf regelen. De slager keurde zijn eigen vlees dus. Mooi is dat. Je bent minister en je laat jezelf bevorderen in het leger, door je positie als minister daarvoor aan te wenden. Misbruik van positie heet dat.

Wij vragen ons af waarom alleen minister Benschop de bevordering op dit moment gekregen heeft. Hij kan toch niet de enige persoon zijn binnen het leger die een bevordering op dit moment verdient? Het is wel tegenstrijdig dat de man die verantwoordelijk is voor de lockdown, de hoogste bevordering krijgt. Hij kan verantwoordelijk gehouden worden voor de lockdown, omdat de bewaking van de grenzen onder zijn verantwoordelijkheid viel. Hij kon de situatie met betrekking tot enkele illegaal overstekende mensen niet managen, met als gevolg veel coronabesmettingen.

Deze bevordering heeft direct een devaluatie van de betreffende bevordering als gevolg; het heeft geen waarde. Er is geen dekking voor de bevordering (net zoals bij de waarde van geld, moet er een dekking voor zijn). Die dekking krijg je in dit geval middels opleidingen, competenties en prestaties. Door de gebrekkige dekking van zijn bevordering, wordt er weinig waarde gehecht aan zijn bevorderde rang. Weinigen zullen de selfmade generaal-majoor serieus nemen. De andere rangen binnen het leger, behouden onverkort hun waarde, want die hebben een dekking middels opleiding en competenties.

Gelet op het bovenstaande, kunnen wij de bevordering niet echt begrijpen. Zijn er familiebanden tussen de president en minister Benschop? Is er sprake van nepotisme? De reden waarom wij ons dit afvragen, is het feit dat president Bouterse bewezen heeft zijn familie te accommoderen in cruciale posities.

Er is meer respect op te brengen voor een soldaat 1, die zijn rang verdiend heeft, dan voor een generaal-majoor die het op oneigenlijke wijze verkregen heeft. Alle soldaten van de lagere rangen: van ons krijgen jullie een saluut! Jullie hebben hard moeten werken voor de rangen die jullie hebben en die hebben jullie niet cadeau gekregen. Nogmaals, saluut!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier https://www.srherald.com/columns/2020/06/25/devaluatie-van-de-militaire-rang-generaal-majoor/

Valutatransacties in het openbaar

June 22, 2020De informele sector is bij het wisselen van vreemde valuta, weer helemaal actief en wel in het openbaar. “Wissele, wissele, mammie”, is herboren. Op de foto die in de binnenstad werd vastgelegd, wordt vreemd geld voor een hogere koers door wisselaars aan de man gebracht. Taferelen uit de ‘revo’ zijn nu officieel terug. https://dagbladdewest.com/2020/06/22/valutatransacties-in-het-openbaar/

Verklaring van de OAS over het verkiezingsproces in Guyana

Publicatie datum: 24 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart in Guyana in al haar fasen begeleid, met inbegrip van de nationale hertelling in Georgetown van 6 mei tot 8 juni 2020. De waarnemers van de OAS waren aanwezig om het totale aantal geldige stemmen in elke regio vast te stellen en in tabelvorm te brengen – totalen die vervolgens door de Chief Elections Officer werden bevestigd en aan de verkiezingscommissie van Guyana (GECOM) werden voorgelegd.

De GECOM is dus al in het bezit van een resultaat op basis van de geldige stemmen die op 2 maart 2020 zijn uitgebracht, door middel van een hertelling die door alle belanghebbenden is goedgekeurd. Onder deze omstandigheden verwacht het secretariaat-generaal van de OAS dat iedereen die de geldigheid van een van deze stemmen wil aanvechten, dit moet doen door middel van een bij het Hooggerechtshof ingediend verzoekschrift, nadat GECOM de verkiezingsuitslag op basis van de hertellingsgegevens heeft bekendgemaakt.

De verkiezingen van Guyana voor 2020 zijn herhaaldelijk en uitgebreid geëvalueerd door zowel de nationale als de regionale rechtbanken. Hoewel het secretariaat-generaal van de OAS pleit voor het recht van alle burgers op toegang tot de verkiezingsrechtspraak, is er een dunne lijn tussen het recht op verhaal en het gebruik van de rechtbanken om het verkiezingsproces te vertragen.

Het valt niet te ontkennen dat deze verkiezingen lang genoeg hebben geduurd. Het proces in Guyana moet worden beëindigd, op basis van de resultaten van de nationale hertelling en met respect voor de wil van de meerderheid van de kiezers. De OAS blijft zich inzetten voor de versterking van de democratie in Guyana, in de hoop op een rechtvaardige en eerlijke afronding van het huidige proces. https://surinamenieuwscentrale.com/content/verklaring-van-de-oas-over-het-verkiezingsproces-guyana

Verzetzaak Bouterse in 8 december proces weer uitgesteld

Publicatie datum: 23 jun 2020 | Bron: Waterkant

In Suriname is de verzetzaak van Desiré Bouterse, met betrekking tot het 8 decemberstrafproces en het uitgesproken vonnis van 20 jaar gevangenisstraf, wederom verschoven door de Krijgsraad. De verzetzaak zou dienen op 30 juni a.s. maar is nu voor de vierde keer uitgesteld en dit keer naar 30 juli 2020.

Bouterse werd op 29 november 2019 door de Surinaamse krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Surinaamse Decembermoorden in 1982. Enkele dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan.

Hij verscheen hiervoor op 22 januari dit jaar in persoon en gekleed in militair tenue voor de rechter, maar stond na enkele minuten weer buiten omdat de Krijgsraad niet voltallig was. De zaak werd verdaagd naar maart, maar toen brak de corona pandemie uit.

Nadat de verzetzaak op 22 januari reeds was verschoven naar 31 maart, was de krijgsraad genoodzaakt om die wederom te verschuiven vanwege de ontstane situatie inzake COVID-19. De zaak stond daarna voor 29 april op de rol bij de krijgsraad, maar dat ging ook niet door en werd verschoven naar dinsdag 30 juni.

Nu is bekend dat ook 30 juni niet doorgaat en dat die zitting een maand is uitgesteld naar 30 juli 2020. https://surinamenieuwscentrale.com/content/verzetzaak-bouterse-8-december-proces-weer-uitgesteld

Nieuwe regering kan miljarden USD terughalen

Publicatie datum: 23 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

June 23, 2020 | De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), heeft haar kiezers en achterban beloofd, zich in te spannen ten behoeve van het terugvorderen van crimineel verkregen middelen. In dat kader heeft de PRO gisteren, maandag 22 juni, een memorandum aangeboden aan de samenwerkende coalitie VHP, ABOP, NPS en PL, waarin zij enkele voorstellen puntsgewijs heeft uitgewerkt die geen nieuwe regelgeving vereisen, geen financiële investering, maar slechts politieke wil, toewijding en communicatie.

Het voorstel van de PRO houdt in, dat de nieuwe regering door middel van een route naar budgetneutraal USD 2 miljard aan inkomsten voor de Staat Suriname binnen 36 maanden tijd kan binnenhalen. Hieronder de punten die de PRO heeft aanbevolen:

  1. Onder het presidentschap van Desi Bouterse is meer dan USD 3 miljard uit de staatskas verdwenen en meer dan USD 200 miljoen van spaarders verduisterd door de regering.

De partij die een kruistocht tegen corruptie beloofde, werd de partij van verdwenen kasreserves, het Carifesta-schandaal, naschoolse njang patu en keer op keer ‘Zand erover’. Niet één politieke functionaris werd in 10 jaar tijd vervolgd en niet één SRD werd teruggehaald voor de staatskas.

  1. Leningen van iedere rechtspersoon waar de overheid zeggenschap over heeft, zullen qua doelmatigheid en rechtmatigheid volgens artikel 24 en 25 Comptabiliteitswet, ‘at arms length’ beoordeeld dienen te worden aan de hand van de voorwaarden, gestelde zekerheden en nakoming. Direct wanneer blijkt dat hierin tekortgeschoten is, zoals in de gevallen bij de overheidsbanken aan politieke functionarissen, zal onmiddellijk ingevorderd, geveild en volledig terugbetaald moeten worden. Als de corrupte profiteurs niet daartoe in staat zijn, volgen direct gevangenisstraffen, beslagen en veiling van alle bezittingen.  De aantredende regering kan daar in augustus 2020 mee beginnen en naar schatting vanaf november 2020 gemiddeld maandelijks USD 20 miljoen mee incasseren voor tenminste 24 maanden.
  2. Iedere uitgave boven de SRD 1.500.000,- in de periode van september 2009 tot en met september 2019, zal aan de hand van artikel 18 en 19 Comptabiliteitswet 1952 en artikel 40 Wet Regionale Organen ex tunc beoordeeld dienen te worden op basis van de aanbestedingsplicht. Alle gevallen van onderhandse gunning dienen onderwerp te zijn van kritisch civiel en strafvorderlijk onderzoek en er zal onmiddellijk loonbeslag kunnen volgen onder de ministers die daaraan meegewerkt hebben. De aantredende regering kan vanaf januari 2021 actief onderzoek starten en vanaf april 2021 de salaris- en pensioenbetalingen van minstens 65 ministers opschorten en 2 miljarden SRD terugvorderen, dan wel achterstanden opschorten en verrekenen.
  3. Een diepgaand verhaalonderzoek kan nationaal, maar vooral internationaal, tot aan de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) ingericht worden, aan de hand van United Nations Convention against Corruption en bilaterale rechtshulpverzoeken.

De aantredende regering kan in april 2021 daarmee van start en zal vanaf maart 2022 tussen 800 miljoen en 1,5 miljard aan vreemde valuta terugvorderen

  1. Suriname zijn diplomatieke relaties op bilateraal, multilateraal en supranationaal niveau, zijn in te zetten voor rechtshulpverzoeken, nadere financiering, know how en data-uitwisseling vanwege het internationaal gevaar van straffeloosheid terzake drugs-/narcotica aspect en verbanden, financiering van terrorisme en witwassen.

Het aantrekken van internationale onderzoekers die buiten het stelsel van lokale invloeden staan en het aanbieden van eigen deskundigen ter uitwisseling voor verbanden met die overheden en organisaties die voor dezelfde doeleinden objectieve, buitenlandse onderzoekers kunnen inzetten.

  1. De dubbele nationaliteit van corruptie verdachten en het nationaliteitsbeginsel zijn in te zetten voor rechtsingang en toegang tot beslag voorwerpen in het buitenland, aangiftes tegen de corrupte ambtsdragers in die jurisdicties. Artikel 5 Wetboek van Strafrecht (Nederland).
  2. Pentitiregelingen voor kroongetuigen en spijtoptanten, met waar gepast gedeeltelijke immuniteit en strafverminderingen, wanneer veroordeling van aanzienlijk hoger gerangeerde mede daders rechtstreeks daartoe te herleiden zijn.
  3. Het benoemen van de Anti-corruptie Commissie (artikel 2 Anti-corruptiewet 2017) op 1 oktober 2020 kan naar schatting 20 procent van de begrotingsuitgaven verminderen.
  4. Vrienden, familie en overige profiteurs dienen in de onderzoeken betrokken. Dit is meestal de vindplaats van kapitaal en deze stro-mensen zijn vaak minder rigide en bedreven in opsporing en verhoor ontsnappen.
  5. Het herinvesteren van minimaal 10 procent van de teruggevorderde bedragen in een gezamenlijke taskforce voor wijder onderzoek, garandeert duurzame spin offs en gecontinueerd succes en geloof in de daadkracht en integriteit van de aantredende regering. https://surinamenieuwscentrale.com/content/nieuwe-regering-kan-miljarden-usd-terughalen

KWAAD BLOED

June 22, 2020De verkiezingen zijn voorbij en de huidige regering onder leiding van de NDP, is weggestemd. Het kabinet Bouterse is momenteel demissionair en moet tot de officiële overdracht van de staatsmacht in de maand augustus, zich bezighouden met het afhandelen van lopende zaken. Het moet zaken in alle rust verder begeleiden en daarbij geen exceptionele handelingen plegen. Althans, dat is de normale gang van zaken. Bijvoorbeeld moeten de sociale uitkeringen normaal en op tijd plaatsvinden en de komende maand dient het vakantiegeld aan werkers binnen de publieke sector, uitgekeerd te worden. Het zal geen verbazing tot gevolg hebben, dat de regering deze uitgaven grotendeels monetair zal financieren, gezien haar zeer penibele solvabiliteitspositie. Het gaat steeds moeilijker en dat hebben de seniorenburgers ook deze maand weer geconstateerd, omdat op vrijdag 19 juni, de AOV tot grote teleurstelling van velen, niet was gestort. Velen zijn zwaar verarmd geraakt en nu zelfs genoodzaakt in zon en regen veel te dicht op elkaar te staan om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket, dit geeft aan hoe ernstig de situatie in het land wel is. En terwijl grote delen in de samenleving  door slecht economisch en financieel beleid in de afgelopen tien jaar, nu afhankelijk  zijn  geraakt van pakketten, heeft de regering gemeend haar leden, ex-leden en adviseurs, met terugwerkende kracht, zwaar financieel te bevoordelen. Hooggeplaatste loyalisten van het regiem Bouterse, worden op de valreep bevorderd en happen geld (lees: miljoenen) in de schoot geworpen. De laatste restjes worden verdeeld en geld dat hoognodig is en kan worden ingezet ten faveure van de gemeenschap na de machtsoverdracht in augustus, wordt nu onder politieke loyalisten verdeeld. Heeft veel weg van een ordinaire laatste kaalslag c.q. plundering van het volksvermogen. Kwaadwilliger kan het nog maar nauwelijks. Ook de benoemingen en bevorderingen zijn heel opvallend. Aan deze bevorderingen zijn natuurlijk verschillende emolumenten verbonden, die de komende regering zal moeten nakomen, terwijl die tegen een vrijwel lege staatskas aankijkt. Allemaal opzettelijke handelingen om het komende kabinet nu reeds te destabiliseren en dat in een  periode dat we ook nog te maken hebben met de bestrijding van de COVID-19 pandemie, die ook in ons land  dodelijke slachtoffers maakt.  Uit de handelingen van de demissionaire regering Bouterse blijkt, dat ze lak heeft aan wat men van haar handelen denkt. Haar verkwistend beleid en wel tegen beter weten in, voert zij tot het laatste moment uit en laat het oplossen van al de huidige vraagstukken, over aan het aankomende kabinet. Maar ze vergeet één ding en dat is, dat het volk al haar handelingen de afgelopen jaren heeft gevolgd en door zijn stemgedrag, haar heeft afgewezen. De benoemingen, bevorderingen, en grove financiële bevoordelingen van loyalisten en ex-leden van de ministerraad, zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben zeker meer kwaad bloed bij de samenleving gezet. Zal zeker meer nadeel voor de NDP en haar leiding opleveren. https://dagbladdewest.com/2020/06/22/kwaad-bloed-2/

NDP niet verschenen op consultatie ‘nieuwe coalitie’ (update)

22 Jun, 2020,  10:28

foto

De NDP is niet ingegaan op de uitnodiging van de ‘nieuwe coalitie’. De NDP stond als eerste op de lijst van de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL. Vandaag worden de gesprekken gestart met politieke partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen.  De ‘hearings’ met de politieke partijen worden gevoerd in hotel Marriot. Er was drie kwartier uitgetrokken voor de NDP, terwijl anderen partijen een half uur de tijd hebben. Er zijn voor de hele dag meetings gepland. Als tweede op de lijst staat de BEP. Starnieuws verneemt dat BEP-voorzitter Ronny Asabina heeft bevestigd dat hij ingaat op de uitnodiging. In de eerste ronde hebben de politieke leiders bijkans zestig maatschappelijke organisaties gesproken. Het ligt in de bedoeling dat de visies van het ‘maatschappelijke middenveld’ verwerkt worden in het regeerprogramma. De ‘nieuwe coalitie’ heeft beloofd de organisaties nauw te betrekken bij het regeerbeleid en de dialoog open te houden.  Albert Ramdin, die de hearings coördineert, zegt aan Starnieuws dat de brief die in het weekend gestuurd was naar de NDP, niet terechtgekomen was bij de leiding van de partij. Er is sinds gisteravond overleg geweest. Vanmorgen is afgesproken dat met de NDP dinsdag een onderhoud is. Dit gesprek is bevestigd, er is niks aan de hand, zegt Ramdin.  Clairy Linger van de NDP, zegt aan Starnieuws dat het geen onwil is van de zijde van de NDP. De brief is niet op het juiste adres bezorgd, waardoor er geen actie kon worden ondernomen. Pas vanmorgen wist de NDP van de uitnodiging. Er is een afspraak gemaakt voor dinsdag 10.00 uur.  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59263

Verregaande afspraken met Guyana van eminent belang

June 22, 2020De politieke situatie in Guyana dreigt zwaar uit de hand te lopen als gevolg van perikelen na de gehouden verkiezingen. Ongeacht de uitdrukkelijke wil van de kiezers in Guyana bij de verkiezingen, is het zo dat de huidige president David Granger, zich niet gewonnen wil geven en de beslissing van het volk naast zich neerlegt. Naar aanleiding hiervan wordt geconstateerd dat de etnische snaren die zich al decennialang spelen onder de Guyaneze bevolking, worden aangewakkerd. In Suriname kan gevreesd worden, dat indien de situatie uit de hand loopt in Guyana, wij straks ook nog te kampen zullen hebben met vluchtelingen uit het buurland. DA’91- voorzitter, Angelique Del Castilho om een reactie gevraagd, zegt dat wij ons inderdaad zorgen moeten maken, omdat Guyana ons buurland is. Volgens haar is het daarom van eminent belang, dat de nieuwe coalitie nu al besluiten neemt en verregaande afspraken maakt met Guyana. “Van de zittende regering verwacht ik het niet meer, omdat zij nu demissionair is en eigenlijk nu al moet overdragen aan de nieuwe regering”, aldus Del Castilho. “Het kan sowieso leiden tot een massale toestroom van Guyanezen naar ons land, omdat men bevreesd is voor calamiteiten en zoveel mogelijk een veilige plek probeert te zoeken”, stelt Del Castilho. Volgens haar ligt het nu aan de nieuwe regering, om goed op te treden en ook de Guyanese autoriteiten te herinneren aan de democratie en de veiligheid van land en volk. Ook met het oog op de COVID-19 pandemie is de kans groot, dat deze eventuele vluchtelingen ook positief kunnen zijn en dan hierheen vluchten. “Dan zitten wij hier met een nog groter probleem en krijgen de poppen aan het dansen”, aldus Del Castilho. Del Castilho zegt dat deze kwestie sowieso een discussiepunt moet worden, omdat het om twee buurlanden gaat. “We moeten nu vooruit kijken en acties ondernemen.” Del Castilho is van mening, dat wij niet zomaar toegang moeten verlenen aan mensen, maar dat het een must is voor de nieuwe regering, deze zaken goed te blijven volgen. De Surinaamse autoriteiten zullen volgens haar scherper moeten optreden. “Deze situatie in Guyana zal bij calamiteiten aldaar ons als land niet goed doen, omdat we op dit moment andere uitdagingen hebben”, aldus Del Castilho. https://dagbladdewest.com/2020/06/22/verregaande-afspraken-met-guyana-van-eminent-belang/