TOTALE OPPOSITIE NOG OP HET KERMIS TERREIN VAN BOUTERSE. EEN VOLK NOG IN DE SLAAFSE PATRONAGE CARROUSEL

19 april 2020 8:04 am

 

Auteur: Angela Fernald

Mijn stelling:

Bouta wikt en Bouta schikt keer op keer. Hij isoleert en blijft de oppositieleiders tegen elkaar opzetten om zo de verdeeldheid in stand te houden. Wantrouwen scheppen onder zijn politieke vijanden blijkt een beproefd concept te zijn. MAPANE en NIEUWE WIND of NIEUW TIJDPERK kunnen hierdoor maar moeilijk postvatten.

Die “Djuka’s” waren a-nationalisten en huurlingen betaald door Nederland. Met de denkwijze van het nationalisme is Brunswijk gestuit en zijn de wapens neergelegd nadat er democratische verkiezingen in het vooruitzicht waren gesteld. Het JUNGLE COMMANDO heeft dus wel degelijk wat af kunnen dwingen en de militairen naar de achtergrond weten te drukken. Na de binnenlandse oorlog is dit feit niet goed geinterpreteerd door de oppositie en bleven de Marrons de gevaarlijke huurlingen die het binnenland als hun eigendom beschouwen. Dat is de tweede dwaling die Desi Bouterse de natie liet geloven en de verklaring na de GRONDENRECHTEN CONFERENTIE ademde de geest uit van de “hebzuchtige en domme Inheemsen en Marrons” die een staat in een staat wilden vestigen.

Post Slolkertsijver werd overvallen op 21 juli 1986, militairen zijn ontwapend en krijgsgevangen gemaakt, de Binnenlandse Oorlog was begonnen.

Op weg naar de verkiezingen 25 mei 2020 is de binnenlandse oorlog nimmer geanalyseerd door welke oppositionele politieke partij dan ook. De positie van de leider van het Jungle commando eveneens. Nog steeds zit Suriname met haar denken in de positie van “die domme djuka’s”.  De grootste politieke partij de VHP die Suriname wil redden had beter moeten weten, zeker toen zij haar partij opengooide voor alle bevolkingsgroepen. Voor het eerst in de geschiedenis ging de VHP oppositie voeren in het binnenland. Helaas op dezelfde leest geschoeid als  wat de NDP ook doet, zieltjes te winnen. Om de NDP te kunnen verslaan zou het zieltjes winnen achterwege moeten blijven en zou het van strategisch inzicht hebben getuigt als de VHP een strategisch partnerschap was aangegaan met de ABOP, de politieke partij voortgesproten uit de binnenlandse oorlog. Vanwege het patronage systeem is het hoppen en overlopen en samenwerken met de vijand een realiteit die niet uit de weg kan worden gegaan. Daarom vertrouwt niemand elkaar in Suriname. Om het oprechte vertrouwen te krijgen van het arme volk is het een voorwaarde om af te rekenen met dit patronage systeem en in de eerste plaats dus de veredelaars van dit systeem, Desi Bouterse en zijn NDP clan, te verslaan. Hoe dat moeten is een vertrouwensband door middel van analyse te smeden met de gehele oppositie. Dit vertrouwensplan zou de verantwoordelijkheid van de VHP moeten zijn. Er zijn talrijke kansen geweest om een vertrouwensband te smeden met de oppositie maar de VHP liet die allemaal aan zich voorbij gaan. Ook de NPS werd door de VHP op afstand gezet. De NPS bleef niks anders dan met de ABOP de MAPANE BEWEGING als culturele band te smeden, maar een politieke voortzetting bleef helaas uit. Het zijn de NPS en de VHP die op persoonlijke analyse de onderliggende strijd tegen de PL en de ABOP voeren  vanwege hun verraad door samen te werken met de NDP in 2010 en 2015, totdat Bouterse hen er allebei uittrapte.  De politieke analyse en betekenis van met name de ABOP is door de VHP over het hoofd geslagen. Juist omdat vanwege het patronage systeem niemand te vertrouwen is, had dit denken doorbroken kunnen worden door de geboden kansen van samenwerking aan te grijpen, zoals toen de MAPANE beweging geproclameerd werd. Historische feiten mogen niet weggedrukt worden. Feit is dat het de Creolen zijn die zowel in de stad als het binnenland altijd het voortouw hebben gehad. De VHP moet niet denken dat zij met de orange movement dit historische feit kunnen uitwissen. Hier zit de kardinale denkfout bij de VHP, haar politiek-historische analyses kloppen niet. En precies hierom, door dit gebrek aan analytisch inzicht, is de VHP zich op de kermis van Desi Bouterse aan het bewegen en een soort Juan Guiaido rol aan het spelen. Nu zelfs ook de VS is afgestapt van het “Juan Guiaido-scenario” moet de VHP leiding toch inzien dat zij haar grote kans om door middel van samenwerking en lijstverbindingen de NDP te verslaan, lelijk heeft verkeken. De VS willen zowel van Maduro als Juan Guiaido af en willen een totaal nieuw zakelijke leiding in Venezuela. Van de internationale politiek moeten de wijze lessen getrokken worden. De VHP leiding heeft zich verkeken door al in een zeer vroeg stadium haar kracht te etaleren en haar partijleider in de positie van toekomstig president te plaatsen. Dit egocentrisme en egoisme van de leider van de VHP breekt haar nu vlak voor de verkiezingen op. Er is veel ontevredenheid over niet alleen het opengooien van de VHP maar meer nog dat dit opengooien niet die vruchten zal opwerpen die de VHP dacht te kunnen vangen door het binnenhalen van populaire laaggeschoolde personen uit andere politieke partijen. Dit scenario zal vroeg of laat de VHP opbreken omdat het totaal geen enkel verschil maakt met wat de NDP doet, het binnenhalen van weglopers. 

De discussie moet gevoerd worden dat politiek niet betekent “dieven met dieven te vangen” en dus activisten en entertainers naar voren te schuiven op kandidaatlijsten. Politiek is een wetenschap en de scholing van een  een volksvertegenwoordeiger moet minimaal een HBO niveau zijn. Ministers en de President dienen het profiel van een academicus te hebben met de nadruk op intellectuele vaardigheden en een wetenschappelijke inborst. Suriname dient af te rekenen met de denkwijze dat het Hoi-Polloi ontwikkeling kan brengen want dat is nergens ter wereld nog bewezen. Wetenschappers en intellectuelen met een academische graad kunnen ontwikkeling brengen. Dat is het harde feit waar Surinamers niet over durven te praten. En zolang deze discussie uitblijft zal het “hoi-Polloi” het hoogste woord blijven voeren in Suriname en Suriname een bananen republiek blijven. 

Wie zich op het kermisterrein van Bouterse begeeft moet weten dat hij op Maffia gebied is. Op zijn minst zouden de bezoekers een rode barret of militaire camouflage bovenkleding kunnen aandoen om af te schrikken met op de heup een cowboy-set met speelgoed pistool of een houten houwer of lans. Maar geheel ongewapend het maffia terrein betreden en te denken dat de strijd in jou voordeel beslecht zal kunnen worden, is pure naiviteit en miscalculatie. Verkeerde prognoses worden keer op keer door de oppositie gemaakt, hetzij dat de ABOP alleen vanwege haar historie duidelijker taal durft te spreken zowel in body-language en in wat zij daadwerkelijk doen. Goed of fout, de toon wordt wel gezet, het is de taal van de laaggeschoolden maar ook de taal die de maffia-leiding verstaat. Helaas is vanwege het patronage het onderwijsniveau in Suriname heel laag, slechts ongeveer 5% van de bevolking heeft een hogere beroepsopleiding of Universiteit op zak. En Desi Bouterse heeft niets liever dan dit patronagesysteem in stand te houden. Maar het dilemma, de gekke tegenstelling is juist dat het ongeschoolde volk juist verlangd naar de tijd van weleer toen alles onder leiding van de hoog geschoolde Surinamers ten tijde van het kolonialisme veel ordelijker verliep en waar de armoede veel minder schrijnend was dan nu het geval is onder het regiem van Bouterse met zijn zogenaamde revolutie.

Economie

De VHP onderschat tevens de nieuwe rol van de Hindoestaanse grootkapitalisten die hun plek binnen de ABOP gevonden hebben met het oog op het binnenland. De strijd die economisch woedt in Nickerie binnen de rijstsector mag niet licht worden opgevat, evenals de positie van Top NDP-er Rachid Doekhi in Nickerie die het binnen zijn eigen politieke partij aan de stok kreeg met de toppers Desi Bouterse en Ramon Abrahams. Is het toeval of is er misschien een link tussen wat er in Nickerie  gebeurt in het hart van de rijstproductie, wat er verder gebeurt in het illegaal de grenzen oversteken in met name het Marowijne gebied en de hulp van de Indiaanse kapitein uit Erowarte en twee militairen, met wat er gebeurd is door de Nationale Veiligheidsdiensten met de aanpak van de ex-militair Cairo van de politieke partij STREI, en de inbraak in de auto van Mathoera??? Donderdag 16 april Cairo naar zaterdag 19 april Mathoera is een verschil van twee dagen. 

De mythe van het Leonsberg akkoord

29 Jun, 2020, 04:42

foto

De democratische staatsordening van Suriname die in 1975 werd ingesteld, is door de staatsgreep van de militairen op 25 februari 1980 in de verdere historische ontwikkeling doorkruist. De grondwet werd overboord gegooid en een militaire dictatuur werd gevestigd, om daarna door compromissen met de voormalige politieke leiders die weggeschoten waren, de democratische rechtstaat te herstellen.
 
Er van uitgaande dat 25 februari 1980 het beginpunt van de huidige president in het Surinaamse politiek spectrum is, moet gezegd worden dat hij ondanks de mensenrechtenschendingen die diepe wonden in onze ontwikkeling hebben geslagen, steeds compromissen met zijn voormalige tegenstanders kon sluiten. Bouterse heeft in deze situaties de regie altijd stevig in de hand gehad en ook al maakte hij publieke afspraken, er bleef steeds in de gemeenschap hangen dat de oude politieke leiders aan Bouterse hebben beloofd dat hij en de zijnen niet verantwoordelijk zouden worden gesteld voor de ernstige mensenrechten schendingen.
 
Zo is hardnekkig het verhaal in de gemeenschap blijven hangen dat bij het Leonsberg akkoord van 1987 concessies aan Bouterse zijn gedaan. Ook de ontkenningen van de gezaghebbende politiek zwaargewicht als Jagernath Lachmon hebben dit verhaal niet uit de wereld geholpen. Lachmon heeft nog enkele weken vóór zijn dood, hij overleed op 18 oktober 2001, zich op geïrriteerde toon tegenover de journalist Roy Khemradj, die zijn ‘politiek testament’ schreef, over deze aangelegenheid uitgelaten. Hij zei daarbij o.m. “Er is een handtekening van Bouterse, van mij, Arron en van Soemita. Dat is het Leonsberg akkoord geweest. Er staat niets anders in dan dat we in de toekomst bij verkiezingscampagne elkander niet moeten aanvallen, zodat men gaat denken dat alles wat wij hebben opgebouwd een spelletje is geweest…”
 
Dezer dagen hebben er gesprekken tussen Chandrikapersad Santokhi, politieke erfgenaam van Lachmon, als leider van de VHP en Desi Bouterse, president van Suriname, plaatsgevonden te Leonsberg, in verband met de regeringswisseling, want als de tekenen niet bedriegen lijkt Santokhi Bouterse af te lossen.
 
In de media, inclusief de sociale media wordt er weer veel betekenend naar het Leonsberg akkoord verwezen. Een verslaggever vroeg zich af of er niet weer achterkamer afspraken zijn gemaakt, zoals bij het Leonsberg akkoord. Dit alles ondanks toentertijd in de Ware Tijd van 11 augustus 1987 een verslag van het overleg werd gepubliceerd, waaruit  mede op grond van de gebeurtenissen in die periode ( o.m. een grote massameeting van politieke partijen, waar de militaire machthebbers van langs kregen) makkelijk kon worden vastgesteld waarom dat overleg te Leonsberg.
 
Wat is het epistel dat Leonsberg akkoord wordt genoemd en waarom moest er overleg worden gepleegd.
Van alle compromissen die de voormalige dictator met de politieke leiders van toen is aangegaan voor de herdemocratisering, is de overeenkomst van 23 november 1985 de belangrijkste. Op 23 november 1985 verklaarden Desi Bouterse, die toen voorzitter van het Militair Gezag, tevens voorzitter van de 25 februari beweging was en de voorzitters van de drie grote politieke partijen van voor de staatsgreep respectievelijk J. Lachmon, H.A.E. Arron en W. Soemita, plechtig dat zij een politiek akkoord hadden om de informeel gevoerde politieke dialoog voort te zetten. De dialoogpartners, zoals zij toen werden genoemd, hebben nog meer verklaard, maar voor dit kort artikel is dat irrelevant.
 
Zonder dit akkoord zou op 30 september 1987 het Surinaamse volk niet in de gelegenheid worden gesteld, om in een referendum al dan niet zijn goedkeuring te geven aan het voorontwerp van de grondwet. Hier is dus de basis gelegd voor de eerste algemene verkiezingen na de staatsgreep. Na de vaststelling van de datum van de verkiezingen op 25 november 1987, kwamen de politieke partijen in stelling en in de week voor tien augustus 1987 vond een grote massameeting van de VHP, NPS en KTPI plaats aan de Coppenamestraat. Deze massameeting (natuurlijk hetgeen daar allemaal gezegd is) was de steen des aanstoot voor wat het Leonsberg akkoord wordt genoemd.
 
In het Leonsberg akkoord van 10 augustus 1987 werd gesteld dat de Bevelhebber van het Nationaal Leger de Commandant D.D. Bouterse overleg gepleegd heeft met de voorzitters van de NPS, de VHP en de KTPI en de tekst luidt verder:
Alle gesprekspartners waren het over eens, dat er sprake is van een verstoring in de relatie tussen de politieke partijen, het Nationaal Leger en binnen het Topberaad. De partners bevestigen dat er naar wegen moeten worden gezocht om in het Nationaal belang de verstoorde relatie op te heffen.
 
Zowel de bevelhebber van het Nationaal Leger als de voorzitters der politieke partijen onderkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om in alle rust en oprechtheid te werken aan de stabiliteit en nationale eenheid als basis voor de realisering van de waarachtige democratie.
De Bevelhebber heeft met genoegen kennis genomen van de verzekering van de voorzitters, dat zij een zo goed mogelijke relatie met het Nationaal Leger  nastreven.
 
De voorzitters van de politieke partijen hebben met grote waardering kennis genomen van de herhaalde garantie van de Bevelhebber van het Nationaal Leger, dat het Nationaal Leger de uitslag van de verkiezingen zal respecteren.
De gesprekspartners onderkennen, dat vanaf de dag dat de Bevelhebber van het Nationaal Leger het initiatief nam tot een nationaal dialoog, een zeer vruchtbare en geloofwaardige verhouding heeft bestaan. Dit heeft geresulteerd in het politieke akkoord van 23 november 1985, de volledige participatie van de politieke partijen in het Topberaad en in de Regering, overeenstemming over de concept-grondwet, het besluit om op 30 september het referendum te houden en algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 november 1985.” 
 
Dit werd ondertekend door Bouterse, Lachmon, Arron en Soemita. Uit de inhoud van dit ‘akkoord’ en de omstandigheden die er toe hebben geleid dat de Bevelhebber van het Nationaal Leger toen overleg met de politieke leiders, waarbij deze ook hun grote waardering voor het gedrag van de bevelhebber hebben uitgesproken, komt het mij voor dat er meer sprake was van een waarschuwing door de bevelhebber dan iets anders.
 
Armand W. Van der San

Wij gaan over tot de orde van de dag

Mahinder Jogi. Foto: Suriname Herald

Wij, Sunil Sookhlall & Kries Mahabier betreuren dat er per abuis in een eerdere column van ons melding is gemaakt over het lidmaatschap van VHP-oudgediende, de heer Stanley Raghoebarsing met betrekking tot de Surinaamse Staatsraad en evenwel dat er geen jaarverslagen gepubliceerd zouden zijn tijdens zijn ministerschap.

Hij was geen lid van de Staatsraad en de jaarverslagen tijdens zijn periode als minister van LVV zijn wel gepubliceerd. Of de heer Raghoebarsing jaarverslagen tijdens zijn periode als minister van PLOS heeft gepubliceerd, is niet bekend.

Echter doen de aspecten met betrekking tot het lidmaatschap van de Staatsraad en de jaarverslagen helemaal niks af aan de geconstateerde slechte politiek- bestuurlijke managementkwaliteiten van de heer Stanley Raghoebarsing.

De commentaren die wij gekregen hebben, wilden ons doen geloven dat de heer Raghoebarsing de enige en beste econoom is van Suriname en de VHP. Of dat wel zo is, laten wij in het midden. Wat wij wel vinden, is dat er nu een nieuwe economie is, waarbij nieuwe economen nodig zijn.

Wij gaan over tot orde van de dag.

…………………………………………………………………………………………………………………

Mahinder Jogi, de ‘woordvoerder’ van de mastodonten (oude garde) heeft gesproken

Nederlanders van Surinaamse afkomst zouden zich bezig moeten houden met de Nederlandse politiek en niet met de Surinaamse politiek, aldus Jogi. Vóór de verkiezingen was de slogan naar Surinaamse Nederlanders toe: “U heeft geen stemrecht maar wel een stem.” Wij vragen ons af, wat daarvan overgebleven is.
Overigens een zeer vreemde opmerking van Jogi, terwijl de gezinnen van veel VHP-oudgedienden een Nederlands paspoort hebben.

In een fatsoenlijke partij zegt men dat wij elkaar erop aanspreken als dingen niet goed zijn gegaan. Dat zou moeten betekenen dat wij niet een partij van allemansvrienden zijn, maar een partij van echte vrienden; echte vrienden zeggen elkaar bij tijd en wijle de waarheid. Niet om te beschadigen, maar om te verbeteren. Het lijkt er echter op dat bij de weging van competenties/geschiktheid voor politiek bestuurlijk functies niet gekeken moet worden naar draagvlak, maar vooral gezocht moet worden naar het gebrek hieraan.

Waar men president Desi Bouterse ‘opa’ noemde in de verkiezingscampagnes, is Jogi pleitbezorger van de ‘VHP-opa’s’, hun kinderen en kleikinderen. Raar en hypocriet dat mensen als Mahinder Jogi moreel hoog te paard gaan zitten, omdat er een kritisch stuk is verschenen over slecht presterende oudgedienden van de VHP. Toch bedienen die schimpscheuten zich van de ad hominem.

Mahinder Jogi is de ultieme belichaming van de steeds maar niet volgevreten mens die steeds aankondigt, maar geen afscheid kan nemen van de actieve politiek. Nu vier keer op rij, die een apert gebrek aan intellectuele inhoud compenseert met de inhoud van dit interview om aandacht te vragen voor de oudgedienden, dus ook voor zich zelf.

Wij zullen het gedrag van Mahinder Jogi hier niet verder bespreken, maar wij geven echt de voorkeur aan de opvolgers van Jogi en alle oudgedienden.

En wát denkt zo’n Jogi met dit interview dan te bereiken? Dit lijkt sterk op een geregisseerd pleidooi en charme offensief om de oudgedienden weer te accommoderen. Jogi is de woordvoerder daarvan.

Grote schoonmaak gewenst, juist nu.

Sunil Sookhlall & Kries

https://www.srherald.com/columns/2020/06/22/wij-gaan-over-tot-de-orde-van-de-dag/Mahabier

Jogi: “Oude garde VHP levert een wezenlijke bijdrage”

Mahinder Jogi. Foto: Suriname Herald

“Wij hebben een bijdrage geleverd bij de VHP hoe krom of scheef”, zegt Mahinder Jogi, die voor de derde keer gekozen is als parlementariër voor de VHP in Saramacca, met betrekking tot kritiek naar de oudere generatie binnen de partij. Jogi geeft tegenover Suriname Herald aan, dat veel VHP’ers die gezien worden als de ‘oude garde’ jaren en nog steeds een bijdrage leveren om vele vraagstukken te bestuderen en beschrijven voor de partij.

Jogi kan zich absoluut niet terugvinden in de kritiek die geleverd wordt op de ‘oudgedienden van de VHP’ door onder andere de Suriname Herald-columnisten Sunil Sookhlall en Kries Mahabier. Integendeel is hij juist van oordeel, dat het de oude generatie is die zich continue heeft ingezet voor de partij en het land. “Wij zijn hier gebleven in Suriname en hebben lief en leed gedeeld”, zegt hij.

De herkozen parlementariër vindt dat de oude garde niet gecriminaliseerd moet worden, omdat ze werkt. Jogi benadrukt dat hij niet tegen Nederlanders is, maar hij is van oordeel dat die zich moeten bezighouden met de Nederlandse politiek en niet met de Surinaamse politiek.

Hij vindt de kritiek op onder andere oud-minister Stanley Ragoebharsing onterecht, want het gaat hier om een man die de partij heeft geholpen om vele vraagstukken te helpen bestuderen. Hij heeft toen ook een wezenlijke bijdrage geleverd toen hij minister was.

De herkozen parlementariër is van oordeel dat wanneer personen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd, zowel jong als oud, ze met respect behandeld moeten worden. “Wanneer je oud bent geworden, betekent het toch niet dat je opzij gezet moet worden? Zet je jouw ouders opzij, omdat ze oud zijn geworden?”, vraagt hij.

Jogi benadrukt dat vele personen van de oude garde nog steeds een bijdrage leveren, omdat ze het doen voor land en volk en niet om een positie te krijgen. Ze doen het uit een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat zij de knowhow hebben en die beschikbaar stellen. Het zijn volgens Jogi zaken, die gewaardeerd moeten worden.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/22/jogi-oude-garde-vhp-levert-een-wezenlijke-bijdrage/

Dreamteam van Chan Santokhi, oog in oog met de VHP-mastodonten

Stanley Raghoebarsing. Beeld: Apintie Televisie

De wil van het volk mag mij een worst wezen. Zo zal dit bij velen van de VHP-mastodonten (oudgedienden) omgaan in de donkere krochten van hun hersenen. Het Surinaamse electoraat heeft niet alleen de transformatie van Santokhi aangekondigd en bevestigd, maar ook massaal afscheid genomen van de oudgedienden van de VHP. Het gedrag van deze oud bestuurlijke elite, die Suriname inmiddels van verre bezien vanuit de hangmat, is uitgesproken minachtend en regentesk (arrogant): de mastodonten beginnen via hun lobbynetwerk weer een plaats voor hun vrienden, kennissen en families in het bestuurlijk apparaat op te eisen.

In een tijd dat de kiezer juist schreeuwt om directe en transparante zeggenschap, is het niet verstandig om de kiezer zijn keuze te ontnemen. In plaats daarvan moeten wij juist zoeken naar nieuwe vormen die de kiezer meer invloed en vertrouwen geven. Daarbij is het noodzakelijk dat jonge, getalenteerde bestuurders een kans krijgen.

De VHP wil steeds maar niet leren van het verleden, de fragmentatie (versplintering) van het kiezersvolk heeft gemaakt dat er zoveel nieuwe partijen hebben deelgenomen aan de verkiezing. De VHP kan steeds maar geen afscheid nemen van haar mastodonten met hun regenteske brutaliteit. Het feit dat de NDP in 2010 en 2015 de verkiezingen glansrijk heeft gewonnen is zeker aan de politieke arrogantie, het elitair, minachtend, en neerkijkend gedrag van de VHP-oudgedienden te wijten.

Zo zie je maar weer. In veel verhalen hoor je nog steeds diverse namen opduiken die zeker verantwoordelijk gehouden mogen worden voor de toenmalige neergang van de VHP (2010 en 2015). Ook voor de neergang van Suriname, veroorzaakt door de NDP, mogen deze mastodonten verantwoordelijk gehouden worden. Door hun toedoen is de NDP aan de macht gekomen en die heeft er op haar beurt een flink potje van gemaakt.

In de wandelgangen komen steeds de namen voorbij van families, vrienden, waaronder Sardjoe, Ajodhia, Urmila Ramlagansing, Rathipal, Randjietsingh, Kandhai, etc. Allen VHP-oudgedienden. Wat ons steeds merkwaardig voorkomt, is de naam van oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en staatsraadlid Stanley Raghoebarsing.

Ter illustratie, een voorbeeld
Stanley Raghoebarsing: vijf jaar minister van LVV, vijf jaar minister van PLOS, vijf jaar lid van de Staatsraad. Een aantal jaar president-commissaris van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

In totaal heeft hij dus minimaal 15 jaar lang cruciale (politiek-bestuurlijke) functies bekleed namens de VHP. Er moet toch een moment zijn dat het genoeg is? Juist, in 2010 en 2015 had het volk gezegd dat het genoeg is; zij heeft massaal op de NDP gestemd.

Als wij kijken naar de prestaties van Raghoebarsing op de diverse ministeries, dan zien wij dat hij er niks van gebakken heeft. Hij heeft er een potje van gemaakt. Het rendement van zijn politiek-bestuurlijke functies is niet noemenswaardig succesvol geweest. Bijvoorbeeld: als minister van LVV had hij ervoor moeten zorgen dat de pluimveesector zou floreren. Het tegendeel bleek waar te zijn: Dilip Sardjoe importeerde meer plofkippen, waardoor het binnenlandse pluimvee kapot werd gemaakt.

Als dat niet genoeg is, heeft hij in de afgelopen periode flink geld verdiend als consultant in de rijstsector. De staat waarin de rijstsector zich bevindt, is mede een resultaat van zijn ‘consultancy’ en zijn ministerschap van LVV. Zijn periode als president-commissaris van het AZP is ook niet succesvol geweest.

Naar verluidt wordt zijn naam genoemd als aankomende minister van Financiën. De minister van Financiën bepaalt het financieel-economisch beleid in het land. Die beïnvloedt de portemonnee van de burgers. Dit is dus een zeer belangrijk ministerie welke je niet kunt toevertrouwen aan personen met een bewezen slechte staat van dienst.

Hiernaast wordt in één adem de naam van Raghoebarsing genoemd als mogelijke governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het behoeft geen betoog meer, dat gezien zijn disfunctioneren in diverse functies, hij niet de persoon zou moeten zijn die in aanmerking zou moeten komen voor cruciale functies. Ergens moet er toch een moment van zelfreflectie zijn, dat de heer Raghoebarsing zegt: “ik pas niet in die functie”.

Het ministerie van Financiën kun je ook niet toevertrouwen aan personen die behoren tot het spinnenweb van verzekeraars, bankiers en anderen, die betrokken waren bij het dubieuze project Blauw Meer.

Cruciale bestuursfuncties kun je evenmin toevertrouwen aan mensen die behoren tot het spinnenweb van de geruchtmakende “15 procent-Sardjoe-regeling”. Het vervelende karakter van witteboordencriminaliteit is dat deze heel moeilijk bewezen kan worden, omdat het zich vaak afspeelt op het vlak van gelegaliseerde criminaliteit (ook corruptie). Wie de schijn tegen zich heeft, moet ver blijven van cruciale functies.

In het Wederopbouwplan van de VHP, dat mede door Raghoebarsing is geschreven, wordt er gesproken over “Politiek-bestuurlijke vernieuwingen”, “Goed bestuur”, etc. Precies op dit punt moet Raghoebarsing een spiegel voorgehouden worden, op basis van zijn eigen statement.

Verder wordt in het Wederopbouwplan van de VHP gesproken over transparantie. Chan Santokhi was enige minister die een jaarverslag van zijn ministerie liet opstellen, dat is pas transparantie. Raghoebarsing heeft in zijn tienjarige ministerschap nimmer een jaarverslag kunnen of willen produceren. Allen die in het verleden de transparantie niet in acht genomen hebben, dienen een spiegel voor zich te houden.

De mastodonten hebben ons wel eens in de wandelgangen laten blijken dat wij niets van politiek begrijpen. Neen, inderdaad niet; wij begrijpen deze politiek niet. Leg maar uit, zodat het kiezersvolk het ook begrijpt. Kunt of wilt u het kiezersvolk niet uitleggen, dan zal het kiezersvolk het u wel uitleggen bij de komende verkiezingen.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/19/dreamteam-van-chan-santokhi-oog-in-oog-met-de-vhp-mastodonten/

'Gebrek aan beleid creëert chaos en anarchie na valutawet'

19 Apr, 2020, 08:37

foto
  Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter PALU.  

Het gebrek aan beleid creëert momenteel chaos en anarchie zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU, naar aanleiding van het feit de cambio’s de koers hebben aangepast naar SRD 9.50 voor de US$. Hij zegt dat de houding bij de regering van “laat maar gaan” ervoor zorgt dat alles mag en alles kan. Met het omhoog gaan van de zwarte markt koers voor de US-dollar zijn de prijzen in de winkels weer aan het stijgen. 
 
De ideologische argumenten door de NDP-beleidsmakers aangevoerd bij de invoering van de nieuwe valutawet zijn nergens zichtbaar. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de particuliere banken hebben ondertussen de nieuwe valutawet naast zich neergelegd. De regering lijkt dat te accepteren. Maar de chaos gaat verder. Enkele particuliere banken geven inmiddels in ruil voor valuta de SRD-tegenwaarde ondanks de richtlijnen van de CBvS. Welke koers daar gehanteerd wordt is nog onduidelijk. Duidelijk is dat de officiële door de CBvS genoteerde koers van SRD 7.52 voor US$ 1 door niemand meer gehanteerd wordt. Terwijl nu juist een krachtig beleid wordt verwacht van de regering, is van regeringszijde slechts een doodse stilte te bemerken.
 
Het volk wordt inmiddels flink de dupe van de chaos en de anarchie. De prijzen in de winkels zijn omhoog aangepast en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) zit kennelijk met de handen in het haar, meent de politicus. Ondanks de controle van HIT blijken winkeliers conform de prijzen van de importeurs te werken die veel hebben betaald voor hun dollars. Naast bouwmaterialen stijgen ook lokaal geproduceerde eerste levensbehoeften als rijst, fruit en groenten. De CBvS hanteert een andere koers die afwijkt van de eigen wettelijk vastgelegde en gepubliceerde koers. De banken zouden zijn geïnstrueerd om valuta transacties te hanteren tegen een koers van SRD 10 voor de US$. Ondanks dat de afgekondigde valutawet voorschrijft dat alle transacties moeten geschieden volgens de officieel gepubliceerde koers van de CBvS van SRD 7.52 zien wij dat de moederbank haar eigen beleid uitstippelt, zegt Ramnandanlal. 
 
Klanten van de particuliere banken zitten momenteel helemaal in het donker. Valutaleningen mogen nog steeds niet in SRD worden afbetaald, zoals de valutawet dat voorschrijft. Valuta rekeninghouders krijgen ondanks richtlijnen van de CBvS de SRD-tegenwaarde bij PIN-automaten. Welke koers de banken daar hanteren is voor de samenleving onduidelijk.
Dat de cambio’s nu hun koersen omhoog hebben bijgesteld. is de laatste handeling van de CBvS die tegen de valutawet indruist. “Het ergerlijke in dit alles is een gebrek aan regeerbeleid. Inmiddels is uitgelekt dat de regering een importstop zal leggen op ‘luxe goederen’. De vraag rijst waar de grens getrokken zal worden of iets als luxe of als levensbehoeften zal worden aangemerkt”, vraagt de PALU-topper zich af. 
 
Nu is reeds duidelijk dat de productiesector hard wordt geraakt, niet alleen door de maatregelen tegen de Covid-19 pandemie, maar ook door een gebrek aan beleid om in elk geval de productiesector tegemoet te treden. Door de valutawet is de verwachting dat exporteurs van Surinaamse productiegoederen de SRD-tegenwaarde zullen krijgen via de CBvS en de particuliere banken, maar naar de zwarte markt zullen moeten voor het kopen van de nodige onderdelen en inputs. Net als tijdens de regering-Venetiaan I zullen door het koersverschil vele lokale producenten hierdoor in financiële nood geraken en ten onder gaan.
 
Met een goed regeerbeleid had dit alles voorkomen kunnen worden, meent Ramnandanlal. “Maar het lijkt erop dat het beleid van de afgelopen vijf jaren ook in deze moeilijke tijden wordt voortgezet waarbij korte termijn partij belangen de voorrang krijgen. De aandacht van de regering ligt kennelijk om alles aan te doen om het verlies bij de komende verkiezingen voor de NDP te verzachten. Het leed verzachten voor het volk in deze moeilijke tijden heeft duidelijk niet de aandacht van de NDP-coalitie. Een nieuwe lening bij het IMF is inmiddels in de maak ondanks de regering zo kort voor de verkiezingen elke verbintenis van deze aard zou moeten uitstellen. Met de regering lijkt het volk ten onder te gaan in het NDP-partijbeleid van de afgelopen 5 jaren,” meent de PALU-topper. 

Voor de derde keer ingebroken in voertuig VHP-parlementariër Mathoera

19 april 2020

Voor de derde keer ingebroken in voertuig VHP-parlementariër Mathoera
 

Voor de derde keer is er zaterdag ingebroken in het voertuig van VHP-parlementariër Krishna Mathoera. De parlementariër die zelf melding maakt van het voorval op haar Facebook-pagina, spreekt wederom kritisch over de veiligheid en criminaliteit in Suriname. Aangezien Mathoera zelf ex-politiecommissaris is geweest met 37 jaar politie ervaring, vindt zij de veiligheid van alle Surinamers voor haar het meest belangrijk.

 

Veilig zijn, veilig voelen en veiligheid van je dierbaren moet een hoge prioriteit krijgen volgens Mathoera. “In elke samenleving zal een deel het pad van de criminaliteit kiezen. Het is de taak van de overheid om het gros van de bevolking te beschermen tegen deze groep. Meer surveillance, meer onderzoeken en meer geld voor de politie om proffesioneel te worden zijn cruciaal. Dit is noodzakelijk”.

Volgens de Surinaamse parlementariër loopt de schade die burgers lijden in de miljoenen. De investering in de politie is daarom volgens haar dus de moeite waard. Uit eigen ervaring weet zij hoeveel schade criminaliteit meebrengt. Mathoera laat verder weten dat herstel van de ruit haar 420 SRD heeft gekost.

“Er is ook al 2 keer ingebroken in mijn huis. Heel veel schade. En dat ervaren duizenden mensen jaarlijks. Ik ben grote voorstaander voor een schade fonds voor slachtoffers. En tegelijkertijd een beleid, welke criminaliteit sterk ontmoedigd. Ik ben ook heel arm geweest en nachten op lege maag geslapen. Armoede moet niemand leiden naar het pad van criminaliteit”.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/19/voor-de-derde-keer-ingebroken-in-voertuig-vhp-parlementarier-mathoera/

Mathoera: Pg moet terstond ingrijpen in zaak-Rodney

19 Apr, 2020, 01:01

foto
  Assembleelid Krishna Mathoera  

De informatie, zoals die door de politieke partij Strei! is gedeeld met de samenleving, zowel via Facebook als via de media, over haar partijtopper Rodney Cairo, is zeer ernstig en vraagt om grondig onderzoek. Het feit dat de daarbij genoemde instanties, het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en het Korps Politie Suriname (KPS), al langer dan twee dagen zwijgen, spreekt boekdelen en vergroot de onrust in de samenleving. Dit zegt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) om een reactie gevraagd aan Starnieuws.  
 
De procureur-generaal (pg) moet ingrijpen en het onderzoek terstond gelasten, benadrukt Mathoera, die ook politiecommissaris is geweest. “De indruk moet niet ontstaan dat in aanloop naar de verkiezingen, politici onderworpen kunnen worden aan agressie, misbruik van macht en intimidatie. Deze zaken horen niet thuis in een rechtsstaat, waar iedereen, en dus ook overheid en haar instituten als DNV en het KPS onderworpen zijn aan wettelijke regels”.
 
De informatie indiceert dat vanuit DNV opdracht zou zijn gegeven om Cairo, kandidaat op de lijst van de politieke partij STREi!, in de ochtend van donderdag 16 april in zijn woning te overvallen, hem te mishandelen en uren van zijn vrijheid te beroven en vervolgens mobiele telefoons en andere goederen weg te nemen zonder zijn toestemming. Voorts blijkt dat de politie, die hiervan in kennis is gesteld, ter plekke is geweest, doch nagelaten heeft op te treden. Zulks wordt ondersteund door camerabeelden. “Deze zaak is een zeer ernstig strafbaar feit met bruut geweld en intimidatie, die dringend vraagt om nadere informatie en diepgaand onderzoek”.
 
Mathoera zegt dat het zeer zorgelijk en beangstigend is om te horen dat een burger niet kan rekenen op de politie. “Ik hoop dat het gebeurde, geen structureel karakter draagt en het slechts om een ernstig incident gaat, welke na onderzoek gecorrigeerd wordt. Het is gepast dat de korpschef de samenleving op zeer kort termijn geruststellende informatie geeft en benadrukt dat dit niet de werkwijze van de politie is. Ook het DNV moet de samenleving informeren. Het schaadt zijn imago ernstig. Dit is niet bevorderlijk zeker in een tijd van Covid-19, waarbij de burgerij allerlei instructies, al dan niet gestoeld op de wet moet naleven,” stelt Mathoera.
 
Deze zaak roept volgens het Assembleelid herinneringen op aan de gruwelijke periode in de jaren tachtig van de vorige eeuw en is meer dan huiveringwekkend. “Gelukkig hebben we deze voorgoed achter ons gelaten. Indien personen, zich toch in die tijd wanen, moet de samenleving ze tot het besef brengen dat deze zaken niet passen in een democratie en dus ook niet geaccepteerd zullen worden. Angst mag nooit meer de overhand hebben,” voert de VHP-topper aan. 

Abop noemt zich trendsetter met 'online massameeting'

18/04/2020 20:53 – Naomi Hoever

Abop-lijsttrekker in Brokopondo, Diana Pokie, houdt een toespraak tijdens de online-massameeting. Achter de tafel zitten politieke bondgenoten Joel Martinus (m) en Paul Abena (r).

Abop-lijsttrekker in Brokopondo, Diana Pokie, houdt een toespraak tijdens de online-massameeting. Achter de tafel zitten politieke bondgenoten Joel Martinus (m) en Paul Abena (r). Foto: Facebook screenshot  

PARAMARIBO – “A meki en moi, maar het is genoeg”, zei Abop-ondervoorzitter Marinus Cambiel over de president, tijdens een ‘online massameeting’, zoals de partij het noemt. De meeting was live te volgen via Apintie Televisie, Koyeba TV en verschillende Facebookpagina’s. Abop mikte op tweehonderdduizend kijkers.

Volgens Cambiel zijn de bewoners van Marowijne en Sipaliwini niet bankable, mede door het feit dat het grondenrechtenvraagstuk bewust niet is opgelost. “We moeten Bouterse niet meer tot president maken.” Hij beloofde dat elke Surinamer in aanmerking komt voor een woning bij eventuele regeermacht van Abop.

Joel ‘Bordo’ Martinus richtte zich tot onder anderen de bootslieden in Albina. Hij riep ze op de ‘illegale’ oversteek te stoppen. Martinus stelde dat de president hun handelen wil gebruiken om de verkiezingen in Marowijne geen voortgang te laten vinden. “De president heeft alle macht het te doen”, zei ‘Bordo’.

Abop-secretaris Marinus Bee zei dat de COVID-19-crisis heeft geleerd dat staatsmiddelen niet moeten worden verbrast. Als dat niet was gebeurd, had de overheid de burgerij tegemoet kunnen komen. “Nu zoeken we geld bij IMF. De problemen zijn zo groot dat het land geen schulden kan aflossen.”

Voorzitter Ronnie Brunswijk ging in op de lijstverbinding met Pertjajah Luhur (PL), die hij beschouwt als strategisch. De Abop-leider stelde dat zijn partij een samenwerking is aangegaan in districten waar geen zetel is behaald bij de vorige verkiezing.

Brunswijk zei dat de lijstverbinding het mogelijk maakt dat er één zetel van een partij wordt afgesnoept in elk van drie kiesdistricten (Commewijne, Coronie en Para), waar zij een samenwerking hebben. Tijdens de uitzending zijn een aantal ABOP-kandidaten gepresenteerd. De online massameeting werd aaneengepraat door Peter Waterberg.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/18/abop-noemt-zich-trendsetter-met-online-massameeting/

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *