BOEK 1.: BOUTERSE EN ZIJN STAAT IN EEN STAAT GEBASEERD OP RASCISME.

De NDP leider dacht zo stevig in het zadel te zitten, dat hij nooit de mogelijkheid voor ogen had gezien dat hij de verkiezingen kon verliezen. Desi Bouterse heeft zijn coup gepleegd en is daarna een model gaan ontwikkelen om van Suriname een soort Afrikaanse onderdrukkingsstaat te maken.

Hoofdstuk 1: OP WEG NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 2010 EN DE PERIODE 2010 - 2015

Auteur: Angela Fernald

Mijn inleiding  begint met de volgende opmerking van Eugene van der San op 23-05-2020, die boekdelen spreken: 

Kritiek van de oppositiepartijen is begrijpelijk, meent Van der San, maar de OKB-chef zou zich professioneler moeten opstellen. “Hetzelfde wat ze in 2010 met president Venetiaan heeft gedaan, doet ze nu weer. Toen ze de indruk had dat de balans bij de verkiezingen zou omslaan, heeft ze Venetiaan verraden om in de gunst bij Bouterse te komen. Nu toont ze weer hetzelfde gedrag. Ze denkt dat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden”, zegt Van der San boos.
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/23/van-der-san-okb-voorzitter-praat-nonsens/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DEEL 2: MIJN 6 OPEN BRIEVEN AAN PRESIDENT BOUTERSE

 

Auteur: Angela Fernald

 

Mijn motivatie om te schrijven ligt in het feit dat ik een hol gevoel heb vanwege de weinige diepgang in artikelen. Een gebrek aan analytisch denken vertaald in gedurfde zienswijzen, nieuwe visies en verklaringen maakt dat ik tenminste durf om denkfouten te maken en vast te leggen. Ik roep de Surinamers op om oprecht denkfouten te durven maken.

 

 

DEEL 1: NAAR DE PRESIDENT VERSTUURD.

 

6 BRIEVEN ACHTER ELKAAR ZONDER OAS AANHEF ( 21 febr 2019)

 

BRIEF 1

 

 

Spanje, 6 Januari 2014

 

 Betreft: Verzoek om hulp in aanklacht tegen DE STAAT SURINAME w.o:

 1. Klacht: Schending en beperking van mijn Burgerrecht, Vrouwenrecht en Grondrecht op vrije maatschappelijke ontplooiing, ontwikkeling en onderwijs en mijn elementair Mensenrecht op rechtsbescherming en rechtszekerheid.
 2. Tevens het stelselmatig niet beantwoorden van mijn brieven

 

Deze brief en bijlagen zijn per post en ook digitaal verzonden aan:

 

L.S.

 

Ten einde raad verzoek ik u, als OAS-mensenrechten commissie, nota te willen nemen van mijn case (zie bijlagen) en mij bij te willen staan in het vinden van een oplossing in een lang slepend conflict met de Surinaamse Overheid.

Mijn zaak is op een punt beland waarin ik ook juridisch geen enkele uitweg meer zie. Dit omdat de hoofdpersoon in kwestie, mevrouw Mr.Dr. Jennifer van Dijk-Silos, in deze case zowel Staatsadvocate als advocate van de Anton de Kom Universiteit (ADEK) is( een semi-overheidsinstantie), het instituut waar zij docente was toen het conflict in deze case ontstond. In geval van een eventueel aanspannen van een proces mijnerzijds tegen de Staat Suriname, zou deze hoofdpersoon tweemaal tegelijkertijd in twee verschillende en tegenstrijdige hoedanigheden optreden namens de Staat Suriname en namens zichzelf.

Als de gedaagde partij (de staat Suriname/ADEK) tegen zichzelf/de ADEK. Een actie van dusdanige ongerijmdheid vanwege de drie tegelijkertijd verschillende en tegenstrijdige hoedanigheden in een en dezelfde case van een en dezelfde persoon.

Behalve bovenstaande ongerijmdheid, is deze persoon voorts ook nog een van de persoonlijke advocaten van de President van de Republiek Suriname en tevens voorzitter van een belangrijk overheidsorgaan, namelijk het Onafhankelijk Kiesburo.(OKB). Daarnaast kreeg deze persoon van de President de opdracht te werken aan de voorbereiding voor de instelling van het Constitutioneel Hof. Vanwege deze onnoemelijke machtspositie en belangenverstrengeling van de hoofdpersoon binnen de Surinaamse bestuurlijke- en juridische structuur is de kans van een onrechtvaardig proces m.i heel groot en dus voor mij zinloos , want dat zou betekenen dat ik met een officieel document, dus met een negatieve uitspraak, al mijn rechten zou verspelen.

Mijn vrees hiertoe is niet ongegrond en is gebaseerd op het feit dat ik tot nu toe vanuit het hoogste beroeps- en bestuurlijke ambtsorgaan van de logge ambtelijke overheidsmolen waarvan de wieken blijkbaar stil zijn blijven staan, namelijk het orgaan van President, totaal geen enkele reactie heb mogen ontvangen op mijn vele verstuurde aangetekende brieven. Ondergetekende is een keer gebeld vanuit de werkplek van het Kabinet van de President door een bestuurslid van de Anton de Kom Universiteit, mevrouw R. Franklin ( zie bijlage) en daar bleef het ook bij.

Ik heb vanaf het begin bewust mijn case buiten de publiciteit gehouden en mijn recht binnen de ambtelijke structuren bepleit, juist ook om een kostbaar juridisch proces te voorkomen en omdat ik geloof had in het Bestuur van de Rechtstaat Suriname. Maar door de systematische weigering van het hoogste beroeps- en bestuurlijke orgaan van Staat om een beslissing te nemen in mijn case wordt subtiel en m.i. opzettelijk van overheidswege geforceerd mij bij gebrek aan een bestuursrechter in Suriname, naar de gewone rechter te dwingen voor een m.i. zinloos proces, wat al bij voorbaat in mijn nadeel zal gaan uitvallen, gezien het bovenstaande zoals beschreven over de hoofdpersoon in kwestie. Ik ontkom niet aan de indruk dat het niet beantwoorden van mijn brieven tegen bovenstaande achtergrond bezien moeten worden en m.i. dus opzettelijk in alle talen wordt gezwegen door de overheid. In dit kader verwijs ik graag naar een artikel in het Surinaams Juristen Blad (SJB 2013 nummer 3) waarin Mr. Dr. M. Hoever-Venoaks (tot 1 oktober 2013) lector bestuursrecht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname een belangwekkend artikel gewijd heeft aan ‘het stilzitten van het bestuur’.(Bron: zie onderstaande link) http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20842

Om vanwege bovenstaande redenen te voorkomen dat ik zinloze onkosten ga maken acht ik de tijd rijp om de Staat Suriname aansprakelijk te stellen voor geleden schade (zie extra bijlage), welke inhouden:

 • materiële schade door o.a. grote inkomstenderving, onkosten door het versturen van tientallen aangetekende brieven, reis- verblijf en verschepingskosten naar het buitenland, Pensioen opbouw.

immateriële schade door o.a. aanhoudend geestelijk geweld en het noodgedwongen moeten vertrekken uit Suriname waardoor ik mijn professie waar ik zo hard voor gestudeerd

heb, aan mij heb moeten voorbij zien gaan; belemmering in het opbouwen van een oude dag reserve.

 

Het vertrappen van mijn rechten en belangen betekent voor mij nog steeds een zware mentale klap, een schending en beperking in mijn onderwijs- en geestelijke ontplooiing als burger, vrouw en als mens, mij ontnomen door de overheid.

Omdat de wieken van de overheidsmolen in mijn case maar blijven stil staan, doe ik daarom ten einde raad een beroep op u als mensenrechtencommissie van de OAS om als intermediair op te willen treden, om een beslissing of uitspraak te doen in mijn case of advies en hulp te willen verlenen.

Weliswaar benader ik u als individu, maar ik spreek namens vele Surinamers, landgenoten die gevangen zitten in dit systeem van een onbehoorlijke en onrechtvaardige overheid met de vele belangen verstrengelingen waardoor vele burgers geen kant op kunnen en zich als ratten in de val gevangen voelen in eigen land. Deze burgers kunnen slechts twee dingen doen, namelijk hun rechten opgeven en berusten in het machtssysteem van willekeur en onrecht of het land verlaten en als Diaspora in het buitenland hun rechten bevechten. Ik behoor tot de laatste categorie en verzoek u als OAS mensenrechtencommissie mijn individuele zaak in een breder kader van onderdrukking door de overheid van vele landgenoten te bezien en tegen deze achtergrond mijn case in behandeling te willen nemen.

Zoals in mijn uiteenzetting blijkt kan ik geen vertrouwen hebben in de overheid. Machtig gepositioneerde personen overschrijden met gemak vanwege hun positie de grenslijn van de wieken van de ambtelijke molen, met de mogelijkheid tot inmenging in de rechtsgang en de rechtspraak en in andere staats- en overheidsorganen; een bijna logisch gevolg van machtsconcentratie, hetgeen een groot probleem is voor vele burgers die zodoende op alle mogelijke manieren gerechtvaardigde rechten onthouden worden.

 

In de hoop dat u mijn case in behandeling wil nemen en ik een reactie mag ontvangen op mijn schrijven verblijf ik,

 

Met de meeste hoogachting,

 

Mevr. A.Y.R. Fernald, gehuwd van Wel

Adres: Edith Piafstraat 1, 1311HJ, Almere, Nederland

Telefoon nummer: 0031615895230

Email adres: ayrvanwel@gmail.com

 

 

 

 1. –   De President van de Republiek Suriname, Zijne Exellentie D.D. Bouterse
 • De Minister van Onderwijs, Zijne Excellentie Ir. A. Adhin
 • De Voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de heer Ir. S. Sidin.

 

Bijlagen:

 • Brief dd 21 jan 2013 gericht aan de President van de Republiek Suriname
 • Brief d.d 1 mei 2013 gericht aan de Voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit.
 • Brief dd 5 juli 2013 gericht aan de President van de Republiek Suriname
 • Brief dd 8 jan 2014 gericht aan de President van de Republiek Suriname

Extra Bijlage:

Schadeclaim: Materiele en Immateriële schade: Tot op heden €835.236,00 (inclusief pensioenopbouw) : Specificatie op aanvraag

 

 

BRIEF 2

Espana,11-01-2015.

Betreft:Verzoek tot behandeling door de OAS Mensenrechten commissie betreffende Aanklacht tegen de Staat Suriname:Mijn toekomst mij ontnomen door onrecht en vanwege stilzwijgen van de hoogste beroepsinstantie bij de fungerend bestuursrechter in ambtenaren zaken.

De Kern van mijn case betrof de Decaan/Docente op de Universiteit 1997/1998, de huidige staatsadvocate en OKB voorzitter mevrouw Mr.Dr. Jennifer van Dijk Silos.

Door toedoen van mevr.Jennifer van Dijk-Silos, werd mijn recht op afstuderen aan de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit, studierichting Rechten, en dus mijn toekomst mij ontnomen in1998.(zie mijn zwartboek) en mijn eerder schrijven van06-01-2014 gericht aan de OAS mensenrechten commissie.

 


De accumulatie en concentratie van macht.

In 2000 speelde de huidige staatsadvocate en OKB voorzitter, mevr.Jennifer van Dijk-Silos ook al een hoofdrol binnen de rechterlijke organisatie in het doen afzetten van de toenmalige President Jules Wijdenbosch vanwege de vermeende onrechtmatige benoeming van de Hofpresident de heer Mr.A.Veldema.Daarna als prominent lid van de politieke partij de NPS,waarvan de partijleider President Ronald Venetiaan 3 termijnen aanzat, had mevr. Jennifer van Dijk-Silos een invloedrijke positie als wetsvoorbereider van het grondenrechten vraagstuk der Inheemsen en Marrons en tevens was zij ook wetsvoorbereider voor het in te stellen Constitutioneel Hof. In 2010 tot heden was de invloed en macht van mevr. Jennifer van Dijk-Silos verder toegenomen, als staatsadvocate in ambtenarenrecht en het civielerecht. Door President D.Bouterse werd mevr.J.Van Dijk-Silos wederom belast met het Grondenrechtenvraagstuk voor Inheemsen en Marrons. Voorts was zij bestuurslid bij de Rechtersopleiding de RAIO en RIO,was zij belast met de wet op het Constitutioneel Hof, en was zij als presidentieel delegatielid namens de staat Suriname naar Costa Rica afgereisd inzake het Saamacca Vonnis. Door de President D.Bouterse was zij in 2014 wederom tot OKB(Onafhankelijk Kiesbureau)voorzitter benoemd. Vanwege de vele tegenstrijdige posities en functies van de staatsadvocate was er vaker sprake van een onwerkbare situatie vanwege conflict of interest, hetgeen in mijn casus het geval was.

Ambtenarenrechtsspraak!

De Regeringsleider en President was de hoogste ambtelijke beroepsinstantie. Mevr.J.Van Dijk-Silos, als staatsadvocate was dus tevens in ambtenarenzaken en in burgerlijke zaken een invloedrijke persoon. Omdat er in Suriname geen apart ambtenaren gerecht bestond, was de President de laatste en hoogste beroepsinstantie.Voor een ieder binnen de ambtenarij die onafhankelijk van het landsbestuur wilde functioneren en bij conflict zijn/haar onafhankelijk recht zocht, was in feite aangewezen op een en dezelfde persoon binnen en buiten de ambtelijke en burgerrechterlijke organisatiestructuur. Veel Surinamers warden op deze wijze rechteloos gemaakt, daar de personeelswet en het burgerlijk wetboek in feite in een en dezelfde hand geconcentreerd was,vanwege de bemensing dicht bij de President en zijn Kabinet.

 

Politiek

De President van de Republiek Suriname was tevens de politieke leider als hoofd van de regering, waarin zijn minister van Onderwijs en Volksontwikkeling mijn case naast zich neerlegde en mijn brieven onbeantwoord bleven.Ook directieven vanuit de hoogste leiding van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling naar het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bleven uit. De machtsconcentratie van ambtswege van de President over zijn minister(s)van Justitie en Politie, die de scepter zwaaide over de Procureur Generaal en het Openbaar Ministerie, die tevens de benoeming van bestuursleden bij de de RIO en RAIO opleidingen tot Rechter in handen had, betekende dat indirect het ambt van de President de persoon was die bepaalde wie tot rechter werd gevormd en benoemd, al bij het begin van de Opleiding tot rechter, waardoor onafhankelijke organen en instituten hun onafhankelijkheid verloren.Evenzo door de gevraagde en ongevraagde juridische adviezen van de staatsadvocate met de verschillende petten op die tegelijkertijd door haar bescherming van de staat een flinterdunne scheidslijn markeerde tussen recht en politiek.(http://www.dwtonline.com/laatste nieuws/2015/01/08/accountantmoetpolitiekepartijen controleren/!)!

Wetgeving. Het was ook het prerogatief van de President die als regeringsleider en staatshoofd nieuwe wetgeving maakte en verhief tot wet. Via de regering en de wetgevende macht was de opening van prioriteitswetgeving een feit vanwege de overconcentratie van macht in handen van twee personen, namelijk de President en de staatsadvocate Jennifer van Dijk-Silos. Het grote gevaar was dat partijpolitiek op deze wijze kon binnensluipen in de nationale politiekvoering en het staatsrechtelijk bestuur via het parlement, de DNA waar de coalitie van de President een meerderheid bezat, en tevens via de rechterlijke organisatie van de RAIO en RIO opleidingen, waardoor aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid zwaar werd ingeboet.

Politieke Transformatie binnen het staatsbestel en de rechterlijke organisatie.

Ministeries waren voor een groot deel uitgehold en vervangen door Presidentiele commissies en Presidentiele adviseurs. De DNA kreeg initiatiefwetgeving van de regering die alle prioriteit hadden en dus was het parlement eerder een verlengstuk van de regering geworden in plaats van een zelfdenkend onafhankelijk orgaan. Een orgaan van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie werd in de persoon van een auditeur- militair bij de Krijgsraad gekoppeld aan een niet bestaand Constitutioneel Hof dat door de nationale politiek leven moest worden ingeblazen.Vacante functies binnen de rechterlijke organisatie warden door de President van de Republiek niet duurzaam ingevuld, te weten: de President bij het Hof van Justitie, de Procureur Generaal bij het Openbaar Ministerie, lid bij de Krijgsraad.De politiek/overheid in Suriname dicteerde de rechterlijke organisatie al aan het begin via de RAIO/RIO opleidingen, maar ook aan het eind met een ingepland Constitutioneel Hof.

Het gevolg was dat in deze setting vele ambtenaren, studenten, burgers en ondergetekende geen uitweg meer hadden omdat geschillen met de staat, via de President als hoogste ambtelijke beroepsinstantie niet objectief in behandeling warden genomen. En zeer zeker niet als die gevallen de President niet goed uitkwamen wanneer zijn staatsadvocate als persoon in de case betrokken was. Dan warden burgers hun rechten ontnomen en onthouden en hun mensenrechten vertrapt, zoals in mijn case het geval was. Mijn aanklacht tegen de staat Suriname had op bovenstaande“stilzitten van het bestuur” betrekking. Vandaar mijn gang naar de OAS mensenrechten commissie.

 

Een vergelijkbare situatie met de mijne.

Het dilemma van tegen blinde muren aanlopen was dat niet de rechten van ambtenaren en burgers beschermd werden, maar personen rondom de President in de eerste plaats warden beschermd.Doordat vanwege het Surinaamse Staatsrecht, de politieke staatsmacht en het Ambtenarenrecht in handen waren van een en dezelfde persoon, de President, kon het voorkomen dat met staatsmacht politisering van de rechtspraak plaats vond en de staatsorde juridisch zodanig werd getransformeerd zodat politiek kon worden bedreven met gerechtvaardigde rechten en belangen van burgers. De vraag was in hoeverre er nog sprake kon zijn van een onafhankelijke rechtstaat indien bij de basis al, studenten belangen geschonden werden, hetgeen goed te illustreren was met het geval van de afvoer van 3 studenten van de RAIO opleiding. (http://www.waterkant.net/suriname/2014/12/04/staat inhogerberoeptegenkandidaatrechters/ De 3 RAIO studenten moesten een hoger beroep bij de burgerlijke rechter afwachten die ettelijke jaren kon duren waarbij eigenlijk deze personen hun toekomst was ontnomen na 5 jaren hard studeren.(http://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html )

Het was duidelijk dat de 3 RAIO studenten vanwege het ambtenarenrecht terecht kwamen bij de President en dus geen enkele kans hadden. Ze stuitten hoe dan ook op de staatsadvocate, die tevens RAIO bestuurslid was. Maar ook civielrechtelijk was dezelfde staatsadvocate in beeld. Van enige onafhankelijkheid en onpartijdigheid voor rechtzoekenden kon dus telkens tweemaal geen sprake zijn. De conflict of interest in de verschillende omstandigheden en hoedanigheden maakte het halen van recht door ondergetekende en de 3 RAIO studenten bij de huidige constellatie van de inrichting en uitholling van het staatsbestel en de bestuurlijke orde, vrijwel onmogelijk. Met de rug tegen de muur bleef daarom alleen de optie met de gang naar de OAS open.

Hoe moesten 3 RAIO studenten hun recht halen als een van de beoordelaars voor toelating tot de RAIO en de RIO opleiding en dus door de politiek benoemd, niemand minder was dan de staatsadvocate zelf? Haar politieke opdrachtgevers, de President en de Minister van Justitie en Politie waren tegelijkertijd haar directe werkgever en tegelijkertijd ook het staatsorgaan dat zij onafhankelijk en onpartijdig moest verdedigen. Een zuiverder vorm van Conflict of Interest was moeilijk denkbaar.De staatsadvocate kwam zichzelf in verschillende hoedanigheden, omstandigheden, functies en posities tegen en viel dus zichzelf enerzijds aan en verdedigde anderzijds weer zichzelf middels en namens de staat. Rechtspraak en politiek bestuur bleken wederzijds in elkaar over te lopen, en tegen dit probleem liepen honderden Surinamers aan die hun recht zochten maar geen kant op konden, daar met het recht politiek werd bedreven en via de politiek het recht werd voor gedicteerd.

Mijn Conclusie Ambtenaren, burgers en studenten waren overgeleverd aan een politieke rechtsspraak, omdat delen van de rechterlijke macht deels afhankelijk waren van de politiek.

Machtsmisbruik en Nepotisme gingen hand in hand met als gevolg de teloorgang van het onafhankelijk denken en de geestelijke verheffing van de natie en de wetenschap. Misbruik van macht was oorzaak van het vertrappen van rechten van burgers. Het gevolg was buiten Suriname te zoeken naar rechtsvinding met de gang naar de OAS.

 

Links!

http://www.desurinaamse krant.com/2014/12/presidentboutersesleeptvhpleider.htmlhttp://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html http://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html http://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html

 

 

BRIEF 3

 

 

08 Februari 2017

 

Betreft:

Gebrek aan beroepsmogelijkheid en ondergraving van mijn mensenrecht vanwege de rol en macht van mevrouw Mr.Dr.Jennifer van Dijk-Silos in mijn case en haar hoofdrol en macht als minister van Justitie en Politie binnen het huidige bestuur van het land.

 

Ik verwijs in dit kader naar mijn eerder schrijven aan de Internationale Commissie van de Mensenrechten de data: 06-01-2014, 08-01-2015 en 11-01-2015, waarbij ik de hopeloosheid van het verkrijgen van mijn recht op recht aangeef.

 

 

 

 

Geachte meneer/mevrouw

 

 

Het is niet mijn intentie om de Surinaamse regeringen, de presidenten of wie dan ook onaangenaam te zijn maar ik maak graag mijn analyse van de Surinaamse realiteit om te kunnen begrijpen waarom mijn mensenrechten zo vertrapt worden en de huidige President Desi Bouterse simpelweg weigert mij toe te kennen waar ik recht op heb.

Ambtshalve is het de President die een besluit moet nemen in mijn case, maar dat gebeurt maar niet en heeft het er veel van dat veeleer de hoofdpersoon in mijn case, de huidige Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dik-Silos beschermd wordt. Mijnsinziens is er een oorzakelijk verband tussen het schenden van mijn rechten, het vechten voor mijn vrijheid door erkenning van mijn recht op recht en het stilzitten van het bestuur vanwege de rol van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos.

Mijn mensenrecht een illusie door schandelijk bestuur.

 

Mijn retorische vraag is hoe er in een samenleving van names and faces recht valt te behalen door kritische burgers, zoals ik.

Mijn tweede vraag is waarom sinds 1998 geen gehoor is gegeven aan mijn verzoek tot een oplossing. Ook in deze tijd speelde mevrouw Jennifer van Dijk-Silos een hoofdrol. In mijn eerder schrijven aan u gaf ik al gedeeltelijk antwoord op de eerste vraag, namelijk hoe door personen de verwevenheid van macht en recht in elkaar overlopen en in willekeur en politieke machtsmisbruik kan ontaarden en dat hierdoor mijn mensenrecht en dat van vele Surinamers volledig vertrapt wordt. Want “wie kritisch is, is niet voor mij maar tegen mij en dient daarvoor bestraft te worden met het vertrappen van rechten”, is blijkbaar het uitgangspunt van het huidige bestuur. Met mijn case kwam het niet verder dan een telefoontje vanuit het Kabinet van de huidige President. (geluidsopname beschikbaar). Aan al de beloften kwam niets van terecht.

 

De hoogste beroepsinstantie in ambtenarenrecht gevangen in zijn eigen plan

 

De President als hoogste beroepsinstantie in ambtenaren zaken en eerste burger van het land heeft zichzelf in een moeilijke positie gebracht. Door zijn eigen toedoen zit hij opgescheept met een uitgehold ambt omdat hij zelf om zich heen een netwerk gesponnen heeft van adviseurs en ideologen. De President is slachtoffer van zijn eigen plan en zit nu persoonlijk gevangen in zijn eigen web, een creatie van een cordon sanitair om zich heen, die alle macht systematisch naar zich toe trekt gebruikmakend van het ambt van de President. Dit cordon sanitair op zijn kabinet zet de President steeds meer buiten spel. De geestelijke gevangenschap van de eerste burger van het land en tevens hoogste administatief-ambtelijke beroepsinstantie in eerste en laatste aanleg maakt dat de overige burgers in Suriname die hun recht zoeken en die niet wensen te dansen langs de pijpen van de overheid, compleet zijn overgeleverd aan willekeur van deze machtsgroep. De President zit in de slachtofferrol, ironisch genoeg om zijn prive rechten als persoon te beschermen tegen groepen burgers die hun mensenrechten opeisen in een langslepend strafproces. De President is aan handen en voeten gebonden aan deze machtige groep vanwege hun met name juridische bescherming aan hem. De minister van Justitie en Politie mevrouw Jennifer van Dijk-Silos speelt hierin een zeer belangrijke rol. Een President die in een persoonlijk strafproces ten koste van alles beschermd moet worden heeft zijn daadwerkelijke macht verloren en kan hierdoor mensenrechten van burgers onmogelijk beschermen omdat hij zelf is overgeleverd aan de besluiten van het cordon sanitair om hem heen. Het ambt van de President is aldus gedegradeerd tot slechts de verpersoonlijking in de uitvoer en van bescherming van belangen van deze machtige groep. Dejure bezit de President de macht maar defacto regeert het cordon.

 

Op een oneerlijke manier heeft deze machtsgroep aan invloed gewonnen ten koste van de gemeenschap

Zij hebben Presidentiele macht naar zich toegetrokken in momenten van zwakte van de President en hiermee het bestuur van het land overgenomen en er een complete wanorde van gemaakt.

 

 

Niet legitiem

De President had zijn machtsverlies aan zichzelf te danken omdat niet op de juiste manier vorm was gegeven aan het bestuur van het land. En dit gegeven kon omslaan in een fataal wapen tegen hem en de gehele samenleving.

Moreel geestelijke onderwerping van de eerste burger van het land aan een cordon sanitair heeft als gevolg de geestelijke onderdrukking van alle burgers van Suriname die niet wensen te dansen langs de pijpen van het cordon sanitair. De vleugellamme President wordt misbruikt om de belangen van de machtsgroep, hun posities en macht te beschermen en verder uit te breiden. Deze zeer corruptie gevoelige niet legitieme ongrondwettelijke machtsgroep rondom de President houdt de totale samenleving in haar greep en kan zo de samenleving haar wil op leggen met eigen interpretaties van de grondwet en de wet, vanwege de vele adviseurs. (http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2017/02/05/raadsadviseurs-geven-mandaat-mogelijk-terug/) Met dit spel van misbruik te maken van het afgezwakte ambt van President probeert het cordon sanitair ook grip te krijgen op de onafhankelijke rechterlijke macht. Het administratief-rechterlijke hoger beroepsorgaan vallende onder de President en daarmee de totale ambtenarij is al onderhevig aan de macht van het cordon sanitair. Een landsbestuur is volledig onder controle van deze niet-transparante, niet legitieme en ongrondwettelijke machtsgroep. Desalniettemin blijft de President het verantwoordelijke legitieme juridische aanspreekpunt die formeel-feitelijk de macht blijft bezitten maar praktisch gebonden is aan zijn helpers die zichzelf helpen.

 

Eigen belang eerst

Het cordon sanitair verstevigd steeds verder haar macht en graaft zich steeds dieper in in het bestuur van het land op het moment dat de President in een juridisch moeilijk parket dreigt te belanden en daarmee hun eigen privileges dreigen weg te vallen. De President als slachtoffer van deze politiek machtige groep kan niet anders dan te gehoorzamen omdat zijn eigen persoonlijk belang in het geding is. Met de grondwet in de hand worden vermeende rechten van de President beschermd terwijl kritische burgers nergens hun recht kunnen halen, zoals ondergetekende. Het recht voor de een is blijkbaar niet hetzelfde recht voor de ander. In een land dat van patronage aan elkaar hangt is er enorme broodvrees met als toppunt het voorrang geven aan het eigen materieel-economische eigen belang. Dit gegeven veroorzaakt een soort gesloten netwerksysteem van het landsbestuur, daar vele burgers er alles aan doen om benoemd te worden in hoge- met name ambtelijke posities. De President en zijn cordon sanitair noemen dit fenomeen reshuffelen van het bestuur, vanaf de uitvoerende macht tot alle aan de overheid verbonden bedrijven en instituten, tot aan het leger toe.

(http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/39676 .

Maar in feite gaat het om bescherming van het eigen belang. Het controleren van de totale macht in handen van een kleine groep. Deze machtsgroep wil bepalen wie recht heeft op recht en wie niet. In zo een totalitair systeem geleid door een van zijn macht ontnomen President die slechts uitvoerder is. Het brein achter de schermen is het cordon sanitair en hiermee is het recht op recht van elke burger in groot gevaar. Mijn eis op eerbiediging en inwilliging van mijn mensenrecht zal onder de huidige omstandigheid een farce blijven want onder de huidige leiding van het land valt weinig te verwachten. Het is evident dat hoewel ik voorlopig geen enkel antwoord of oplossing hoef te verwachten van het bestuur, ik weiger om mij hierbij neer te leggen.

 

Mentale slavernij, verdeel- en heers als politieke strategie

 

Omdat ik niet meer in Suriname woon, niet onderhevig ben aan het patronage systeem aldaar met haar verdeel-en heers methoden en dus geen broodvrees heb blijf ik onvermoeibaar mijn mensenrecht opeisen en probeer ik door eigen analyse te begrijpen waarom het bestuur halsstarrig blijft weigeren te kiezen voor goed bestuur en eerbiediging van mijn mensenrechten . Integendeel zie ik dat met hun poging tot onderwerping van de onafhankelijke rechterlijke macht probeert de groep rondom de President, opgebouwd met concentrische cirkels met in de kern het cordon sanitair, het brein, het zoetjesaan voor elkaar te krijgen dat de onafhankelijke rechterlijke macht aan hun leiband loopt. Deze groep denkt te bepalen dat de rechters moeten doen wat zij willen. De openlijke aanvallen in de media op de onafhankelijke rechterlijke macht zijn legio.

 

Hoge posten en functies in bepaalde posities blijven doelbewust vacant, personen worden belast met waarneming zoals de President bij het Hof van Justitie en de Bevelhebber van het Nationaal Leger. Op een moment van perfecte timing door de President zullen de posities worden ingevuld. De bekende worst die bewust wordt voorgehouden, de methode van de politieke strategie van het patronage systeem. Het Hof van Justitie als hoogste beroepsinstantie is de belichaming van onafhankelijke rechtspraak. Dit orgaan is in tegenstelling tot het ambtenarengerecht vallende onder de President en het Openbaar Ministerie, een geheel onafhankelijk orgaan van de staat. Onafhankelijke rechtsprekende organen kunnen niet brodeloos gemaakt worden omdat zij de Grondwet en de wet gehoorzamen. De President is onderworpen aan de Grondwet. Broodvrees en afhankelijk zijn van een slechte overheid is de ergste geestelijke onderwerping van de burger. Met name kritische burgers lopen groot gevaar vanwege het patronage systeem, dat hem zijn vrije geest ontnomen wordt indien hij/zij niet onderwerpt aan de machtsgroep binnen het bestuur. Ik weigerde dus en hierom mijn vlucht uit Suriname, mijn weigering om onder mentale slavernij te moeten leven zoals vele Surinamers dat gedwee moeten ondergaan omdat hun keuzemogelijkheden beperkt zijn, dat was het laatste wat ik zou doen. Het bestuur, de overheid kan verregaand beslissen over burgers vanwege haar directe bemoeienis zowel met het Openbaar Ministerie als bij geschillen uitgevochten via het ambtenarengerecht , welke mogelijkheid is uitgesloten bij de onafhankelijke rechterlijke macht, waar parlement en regering geen enkele zeggenschap hebben over het oordeel van de rechter.

 

 

Morele corruptie door regelarij, vriendjespolitiek en nepotisme

Vanwege toenemende armoede groeit ook de aansluiting van burgers bij het grote netwerk van patronage rondom de President en zijn bestuur. In een arm derde wereld land als Suriname met een bestuur van patronage is de politiek strategische methode van regelarij door middel van het ontslaan en benoemen door de President van zijn ministers een uitermate belangrijk dwangmiddel. Een strafmiddel in de zin van “Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe”, is maatstaf van het bestuur tegen hen die niet willen meedoen in het systeem van patronage. Een groot deel van de ambtenaren is slaaf van het systeem gemaakt, danst langs de pijpen van het cordon sanitair, net als de President die slachtoffer is van zijn eigen systeem. De heersende moraal is acceptatie van oneerlijkheid en onrecht in ruil voor posities en materieel gewin. Want wie wil nou brodeloos zijn in Suriname? Vertrappen van het recht op recht van medeburgers en mensenrechtenschendingen zijn hierdoor selectief straffeloos geworden. Het meten met twee maten door het bestuur is schering en inslag, wat moreel verwerpelijk en inconsequent is. Het slecht bestuur zit door toedoen van zichzelf volledig vast met alle gevolgen van dien.

 

Ik durf te stellen dat door deze manier van besturen complete politiek-maatschappelijke en juridische verloedering niet uit kan blijven wat logischerwijs uitmond in het vertrappen van rechten en het afsluiten naar en behoorlijke rechtsgang door burgers.. Deze wanordelijke manier van bestuur is een ernstige vorm van morele corruptie waar burgers aan overgeleverd zijn. Maar erger nog, een hele samenleving is gegijzeld en zit volledig vast door het uitblijven van correctie en het nemen van verantwoordelijkheid en leiderschap door de eerste burger van het land, de President die zijn onderdanen hoort te beschermen en niet dient over te leveren aan willekeur. Een verwarde en zeer verdeelde samenleving door deze wijze van bestuur eist haar tol in steeds verdere normvervaging en moreel verval.

 

 

 

 

Het oorzakelijk verband tussen macht van de minister van Justitie mevrouw Jennifer van Dijk-Silos en onrecht mij aangedaan is het cordon sanitair met de vele adviseurs en politieke ideologen rondom de President die de feitelijke macht hebben maar enerzijds niet verantwoordelijk zijn omdat ze niet legitiem zijn en anderzijds elkaar de bal toespelen in hun spel. Op deze manier vergroten zij hun machtsconcentratie en blijven zij buiten schot. “Maar macht gaat net zolang door totdat macht macht ontmoet.”

Momenteel zijn in Suriname de gevolgen intussen niet meer te overzien, het landsbestuur verkeert in een ernstige wanorde, op de onafhankelijke rechterlijke macht na, die blijft overeind en stand houden tegen de grove aanvallen vanuit het cordon sanitair. Maar ook deze machtsgroep is onderworpen aan wet en recht en dient zich te onderwerpen aan de trias politica want in een beschaafde democratische rechtsstaat die goed wil functioneren is er geen plaats voor een niet legitieme ongrondwettelijke machtsgroep die op een oneerlijke wijze aan invloed gewonnen heeft door Presidentiele macht naar zich toe te trekken.

 

 

 • Vanwege het huidige wanbestuur en daardoor mijn juridisch uitzichtloze situatie om in Suriname mijn recht te kunnen halen nader ik u als OAS mensenrechten instituut met het dringende verzoek van de regering van Suriname in de persoon van de hoogste ambtelijke beroepsinstantie de President te vorderen dat niet alleen mijn geschonden mensenrechten worden gerepareerd maar ook een schadevergoeding wordt betaald voor jarenlange inkomstenderving door geleden materiele en immateriele schade. ( zie mijn brief dd 06 januari 2014: Schadeclaim: Materiele en Immateriële schade: Tot op heden €835.236,00 (inclusief pensioenopbouw) : Specificatie op aanvraag )

 

 

Ik zal niet ophouden u als OAS mensenrechtenorganisatie te blijven benaderen totdat ik genoegdoening krijg.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mevr. Angeline Y.R. Fernald (gehuwd van Wel)

 

 

CC De President van de Republiek Suriname

P/A Kabinet van de President

 

 

 

BRIEF 4

 

 

08 Maart 2017

 

 

MACHT PUR SANG: L’etat c’est moi.

 

 

Stelling:

Het algemeen belang is het recht van het totale volk en niet dat van 1 persoon die zich achter het volksbelang verschuilt als toevallige President. Met andere woorden: Moet de rechter, het parlement of het volk de President terug fluiten of andersom?

 

 

Geinspireerd door de internationale vrouwendag en met referte naar mijn vorig schrijven d.d 08 februari 2017, onderstaand een vervolg van mijn verdere analyse om te begrijpen waarom mijn case onopgelost blijft. Door verder te analyseren krijg ik nieuwe inzichten en bemerk ik dat ik niet de enige ben wiens rechten worden vertrapt, maar dat het bestuur van het land structureel en fundamenteel verkeerde inzichten en handelingen verricht die grotendeels in het nadeel zijn van burgers, met name de meest kwetsbare groepen in het land. Zaken staan niet op zichzelf, in de kern is er hetzelfde probleem, namelijk een overheid die zichzelf de strop heeft omgedaan en het totale volk het gelag daarvan moet betalen, ook ondergetekende.

 

De internationale vrouwendag is daarom een uitgelezen podium voor mij om mijn aanklacht tegen de overheid wereldkundig te maken. Mijn analyse behelst dit keer de relatie tussen de machthebbers(vrouwen en mannen) met een denkwijze van: “L’etat c’est moi” en mijn onderstaand thema. Als vrouw en in de eerste plaats als mens is het mijn plicht op te komen voor mijn recht op recht, mijn vrouwenrecht, mijn onderwijs- en ontwikkelingsrecht, mijn inmiddels “vergane” arbeidsrecht, mijn pensioenrecht, kortom mijn mensenrecht.

 

Mijn thema is dan ook : “Niet bang zijn om te spreken”:je pense, donc je suis ”

Vrijheid van denken en spreken is het hoogste goed dat een mens bezit, omdat een mens meer is dan slechts materie.

Het is dan ook mijn plicht om mijn stem te laten horen, strijdbaar te blijven en door te gaan met mijn gevecht, wat ook het gevecht van velen schijnt te zijn in Suriname, mannen en vrouwen. Met mijn aanklacht roep ik op deze internationale vrouwendag alle vrouwen van Suriname op hard en duidelijk hun stem te laten horen wanneer met name vrouwen in de top van het bestuur van het land het gemunt hebben op andere vrouwen en er alles aan doen om kritische vrouwen uit te schakelen. Onze mannen/arbeiders zijn door hun vakbondsleiders al in de steek gelaten. Maar de vrouwen zullen aan de zijde van hun mannen de strijdbijl oppakken. De vrouwen gaan voor in de strijd, het onderwijs bevat het grootste leger georganiseerde vrouwen, en het zijn deze vrouwen die zich momenteel roeren en vastberaden zijn hun rechtszekerheid en recht op recht te bevechten. En als er iets is waar deze President bang voor is dan is dat wel de kracht van de volgende drie woorden: “organisatie, eenheid en solidariteit” . De ontwaarding van onze munteenheid heeft gemaakt dat inkomens en lonen veel minder waard zijn geworden dan twee jaar geleden, en hierdoor worden vooral de arme gezinnen het zwaarst getroffen. Helaas constateren wij dat de instituten die daarvoor behoren op te komen – onder andere sommige vakbonden en hun leiders – zich laten inkapselen door de politiek en de arbeiders aan hun lot overlaten.” (http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/40114)

 

 

Vrouwen in het onderwijs voeren een verantwoorde en rechtvaardige strijd olv hun vakbondsleider. De vrouwenorganisaties zouden deze vrouwenstrijd annex onderwijzersstrijd moeten ondersteunen omdat het recht op recht in het geding is en de onderwijzers de slaaf-meester verhouding van de overheid beu zijn. De patronage banden moeten doorgeknipt worden in Suriname, de dictatoriale wijze van besturen een halt worden toegeroepen en dat gaat elke Surinamer aan, man en vrouw. Want heden ik, morgen gij.

 

 

De administratieve rechter of wel ambtenarenrechter

Het bestuur van het land heeft zichzelf zodanig verkeerd ingericht met names and faces, patronage en vriendjespolitiek dat er een complete chaos is ontstaan, zoals ik al eerder schreef in mijn brief van 08 februari 2017.

In deze bestuurlijke wanorde is er geen vertrouwen van de burger in de overheid. De overheid in crises en met de rug tegen de muur valt altijd eerst de meest kwetsbare groepen aan om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van internationale financiele instellingen. Op een eenzijdige dus niet eerlijke en ondemokratische manier, en bovendien een niet transparante manier van handelen probeert de overheid het ambtenarenapparaat mogelijk af te slanken en dictatoriaal haar wil op te leggen aan de meest kwetsbare groepen “vrouwen” in dit geval.

 

 

Volgens de regels van de wet.

De overheid kan niet doen wat ze wil en met eigen (mis) interpretaties komen aan de wet en het recht van anderen. Toekennen van mijn en andermans recht is geen gunst maar een plicht van de overheid conform de wetten in dit land.

De wet is de wet en een overeenkomst is niet eenzijdig te beeindigen of naar eigen goeddunken en in eigen belang anders in te vullen. Als een leraar is aangesteld krachtens de ambtenarenwet, dan moet hij ook volgens de regels van deze wet worden ontslagen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat elke leraar, dat zijn er samen ongeveer 11.000, het recht heeft om ook volgens deze wet bezwaar aan te tekenen tegen het ontslagbesluit en daarna in beroep te gaan en eventueel te stappen naar de ambtenarenrechter.”  

http://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html

 

 

Eenmaal haar wil opgelegd en doorgedrukt betekent dat er bij in beroep gaan tegen het besluit van de overheid de leerkrachten bij de administratieve rechter te biecht moeten gaan. En precies hier zit hetzelfde probleem als met ondergetekende want de ambtenarenrechtspraak in hoogste en laatste instantie ligt in handen van de President die zichzelf en zijn eigen bestuur beschermt. De President is daarom ook degene die middels zijn minister van onderwijs de beslissing neemt om het ambtenarenapparaat af te slanken, dus enerzijds de politieke besluiten nemen en vervolgens dezelfde besluiten juridische ongedaan maken, dat is een contradictio sine qua non door conflict of interest. Eigen belang eerst, dat heeft de voorrang bij de politieke machthebbers. Net zoals bij de amnestiewet, gratie en het constitutioneel hof is het de President die het laatste woord heeft.

Wanneer in een persoon niet alleen tegenstrijdige functies zijn verenigd maar het Semi-Presidentieel stelsel bijna alle bevoegdheid legt in handen van de President dan gaat het goed fout. Komt daar nog bij het schaduwkabinet met cordon-sanitair en concentrische circels. Het zou de parlementsvoorzitster sieren om dit soort cruciale vraagstukken van complete incapseling van een geheel volk aan de kaak te stellen en onderwerping aan patronage en vriendjespolitiek uit te bannen in de Republiek Suriname, want ontwikkeling loopt via de wet en niet volgens de wil van mensen. Zonder wetten geen bescherming en ontwikkeling en de hamer is in handen van de voorzitster van de Nationale Assemblee en niet van de President. Zij en haar leden kunnen en moeten de President terug fluiten. Maar de realiteit is helaas anders.

 

De voorzitster van de Nationale Assemblee

Een vrouw die een heroische rol kan spelen, ware het niet dat haar partijvoorzitter haar in alle vrijheid van denken en handelen beperkt en afremt. De President is haar partijvoorzitter die meer macht heeft in het parlement dan de voorzitter van het Parlement. De geestelijke ketening van partijpolitieke loyalisten mag nooit boven het algemeen belang van de natie worden gesteld. Er is van alles mis als belangrijke wetgeving die richting kan geven aan de ontwikkeling van de natie en de bescherming van burgers en beroepsgroepen uitblijft, maar ook buitenlandse investeerders belemmert voet aan wal te krijgen in de economie van het land als de President ook deze bevoegdheid naar zich toetrekt en het parlement overruled. ( zie in dit verband de MOU met de Alcoa). Een onderwijswet, milieuwet , investeringswet en anti-corruptiewet ontbreken terwijl een amnestiewet in no time werd gemaakt. Er is geen vrijheid van denken en daarom is het Surinaamse parlement meer in dienst van de regering en meer nog vervallen tot de beschermvrouwe van de President omdat steeds weer door dezelfde partijloyalisten een verdediging wordt opgezet om hun partijvoorzitter te beschermen en structurele en fundamentele wetgeving maar niet van de grond kan komen. Dit is een onhoudbare situatie en anti de triaspolitica leer. Vrijheid van spreken en denken van partijloyalisten is aan banden gelegd en dezelfde behandeling denkt de leiding van het land de burgers van Suriname op te dringen. De tijd is aangebroken dat wij als Surinamers niet bang moeten zijn om hard en duidelijk te spreken en op te komen voor elkaar door te vechten tegen verarming, onderwerping, onderdrukking, intimidatie, leugen, bedrog, manipulatie, verdeel- en heers. Eenheid en solidariteit maakt macht. Voorwaarde is “emancipate our mind from mental slavery”.

Het volk krijgt steeds meer in de gaten hoe het systeem van de President werkt en hoe de voorzitster van de Nationale Assemblee geen leiding geeft maar onder leiding staat van de President en hiermee een cruciale rol vervult in degradatie van het instituut van Parlement en medeschuldig is, zo niet de hoofdschuldige is aan de ellende waarin het volk onder gebukt gaat omdat de voorzitster simpelweg haar werk niet doet zoals het behoort, niet kan doen zoals het behoort omdat zij niet durft te spreken en de President durft te corrigeren. Al de leiders die zich leiders noemen durven niet te spreken tegen hun meester en zijn medeschuldig aan de teloorgang van Suriname. De geschiedenis zal hen niet vrij spreken.

 

 

Intimidatie en provocatie.

De twee iron-ladies, de wetgevende en de uitvoerende macht vertegenwoordigend, vervullen een cruciale positie in de rechtsstaat. De persconferentie van de vrouwelijke minister van Justitie en politie tegen de drie vrouwen de Krijgsraad vertegenwoordigend, sprak boekdelen. Het rechtssysteem is niet alleen onderuitgehaald maar ook de persoonlijke belediging door incompetentie te suggereren van de drie vrouwelijke rechters was unfair omdat dezen niet ook een persconferentie kunnen beleggen om de minister van repliek te dienen. En dat allemaal om de eerste burger van het land een grote dienst te bewijzen. Over de rol en positie van de iron-ladies is het laatste woord nog lang niet gezegd. Stille vrouwen komen niet in het voetlicht, worden verdrongen en ondergesneeuwd door de ijverige dienaressen van de heersende elite, vrouwen maar ook vele mannen die weigeren toe te treden tot de sectarische orde rondom de President.

 

 

Primaat van de politiek over de onafhankelijke rechtspraak?

Met inzet van alle middelen van de staat alsof dat het prive eigendom van de President in samenspraak met de voorzitter van de Nationale Assemblee is, wil het bestuur de totale macht uitoefenen op parlement, rechterlijke macht en de burgers. Alleen met de denkwijze in de titel van mijn schrijven kan dit gedrag van de heersende machthebbers geplaatst worden. Alleen mensen die zich oppermachtig wanen tonen disrespect naar burgers, instanties en organen van staat. Denken met alles weg te kunnen komen, want het volk zMet misbruik van hun macht denken zij dat alles mogelijk is, maar zoals ik al eerder zei in mijn schrijven van 08 februari 2017: “macht gaat net zo lang door tot macht macht ontmoet.”. Het zijn wij, het volk en burgers van Suriname om de President tot inzicht te brengen dat de ministers en het bestuur in dienst van het volk zijn en onze belangen en onze rechten moeten dienen en niet zichzelf zegenen omdat zij het kruis in handen hebben. De enige manier om de politieke overmacht te stuiten op demokratische wijze is om niet bang te zijn te spreken, de stem van het volk is de hoogste macht, en niet alleen op de dag van de verkiezingen. Vervolgens heeft de hoogste rechterlijke instantie het Hof van Justitie het laatste woord, het primaat en het prerogatief om uiteindelijk te bepalen wie er gelijk heeft in straf- en burgerzaken en geschillen tussen organen van de staat onderling en tussen overheid en burgers. En niet het politieke bestuur, de President persoonlijk, noch de Nationale Assemblee, maar de onafhankelijk rechters van de rechterlijke macht. Wij leven in een demokratische rechtstaat gebaseerd op de trias politica. Maar onze President gedraagt zich als een Vorst met zichtbare minachting voor het hoogste college van staat, een orgaan dat als poppenkast is betiteld door hem. Met consequent en systematisch misbruik van macht is de President in feite onfeilbaar, onaantastbaar, onoverwinnenlijk, een omstandigheid dat absoluut onacceptabel, unfair en verwerpelijk is in een demokratie. Presidenten van deze signatuur moeten gestopt worden door te spreken en onze stem massaal te laten horen, nationaal en internationaal omdat dit geenszinds de bedoeling kan zijn van een demokratie. De geest van de demokratie ademt vrijheid uit. Langs demokratische weg een dictatuur ontwikkelen herbergt een tegenstelling in zich, is ondemokratisch en aangezien Suriname formeel een demokratische rechtsstaat is, is nog steeds het volgende adagium van kracht:  “Niemand kan interveniëren in een lopende rechtszaak. Dat vindt de president ook. Hij zegt erbij dat hij alles mag aanwenden wat binnen de constitutie is toegestaan om zijn zaak te verdedigen. Ik vind echter dat het stopzetten van de rechtszaak geen vorm van verdediging is maar manipulatie van het rechtssysteem ten eigen voordele.”

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/40177

 

Verwarring zaaien.

Behalve de geestelijke brainwashing en uitspraken als “de mens staat” centraal en “ik hou van u, u hoeft niet van mij te houden” wordt bewust een volk op het verkeerde been gezet terwijl de President precies het tegendeel bewijst aan de natie: armoede en geen ontwikkeling. Dezelfde methode, hetzelfde model wordt gebruikt om het rechtssysteem te manipuleren.

Zeggen en niet doen wat je zegt maar de schijn ophouden is ongeoorloofd en kan gekenmerkt worden als misleiding, manipulatie en bedrog. Ook het uitlokken en uitdagen van prominenten die niet behoren tot de aanbidders van de President, die worden beschimpt op politieke podia, in de media en bewust woorden in de mond gelegd die zij niet gesproken hebben. Dit kan gekenmerkt worden als opzettelijke verdraaiing en de samenleving een verkeerd beeld geven omtrent personen. Dit bewust op het verkeerde been zetten van het volk is een politiek middel van de heersende elite om verwarring te zaaien zodat niemand het meer begrijpt en hierdoor de eenheid van het volk te breken, want een verenigd volk is gevaarlijk, is in staat een onderdrukkend en bedriegelijk systeem voortijdig naar huis te sturen, wat nooit de bedoeling mag zijn voor deze President anders komt hij persoonlijk in de problemen vanwege een lopend strafproces. Maar meer nog, wat veel gevaarlijker is, is dat het politieke imperium dat de President om zich heen gebouwd heeft, dan ook als een kaartenhuis in elkaar stort. Vandaar dat alles ingezet wordt om de President te verdedigen en in het zadel te houden. Zelf zegt de President: “dat hij alles mag aanwenden wat binnen de constitutie is toegestaan om zijn zaak te verdedigen”. ALLES !!

 

 

Met politieke, economische, maatschappelijke, geestelijke en juridische middelen worden kwetsbare groepen, met name de armen, de afhankelijke ambtenaren en de vrouwen het eerste aangevallen. Ook de “onzichtbare hand” slaat toe en bezorgd menigeen slapeloze nachten. De concentrische circels rondom de President worden in positie gebracht om het systeem dat zij hebben opgebouwd in stand te houden, te verdedigen wanneer er gevaar dreigt te ontstaan als kritische burgers en maatschappelijke groepen hun stem laten horen. De mensen die opkomen voor hun rechten worden vervolgens betiteld als te zijn staatsgevaarlijk, staatsvijanden, handlangers van de kolonisator, onwillige honden, mensen die onderworpen moeten worden aan dekolonizing the mind omdat ze “wit” denken. De gemene uitspraken en de aanvallen op burgers die hun rechten opeisen begon met de “beruchte uitspraak” van de President op een persconferentie in 2011 met aan zijn zijde gezeten mevrouw Dr.Drs. Jennifer van Dijk-Silos. Aan het adres van de Inheemsen en Marrons na het mislukken van de grondenrechtenconferentie te Cola Kreeg werd de volgende denigrerende uitspraak gedaan door de President: “Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid is”. De bal is door een dappere Marron vrouw naderhand in een ander verband teruggekaast naar de President met de woorden: “ wie niet weet dat hij niet weet, maar denkt dat hij weet, en niet eens weet dat hij niet weet, is een gevaar voor zichzelf en de samenleving.”

 

 

 

Suriname voorwaarts

Ode aan de zovele “onzichtbare” dappere Surinaamse vrouwen in het algemeen, met name de meer dan 4000 geregistreerde vrouwen aangesloten bij de onderwijsvakbond die door hun moed zich te registreren hebben aangetoond niet bang meer te zijn om voor zichzelf op te komen door te spreken via hun ervaren vakbondsleider. Die momenteel een zware maar rechtvaardige strijd voeren, verdienen ondersteuning van de totale gemeenschap. Deze vrouwen zijn moeders en vertegenwoordigen leerlingen, vaders en hun gezinnen. Moge de almachtige hun bijstaan in hun strijd door onbevreesd te blijven spreken.

 

Ik wil mijn betoog eindigen met ode aan twee Surinaamse vrouwen waarvoor ik persoonlijk diep respect heb, die ook gedurfd hebben zowel mevrouw Dr. Mr. van Dijk-Silos als wel de President van de Republiek openlijk van repliek te dienen. Onze geschiedenis heeft veel voorbeelden van strijdbare dappere vrouwen, maar onze contemporaine geschiedenis laat een nieuwe lichting strijdbare vrouwen zien die ik bij name wil noemen, vrouwen die niet bang zijn te denken en te spreken, op te komen voor het Surinaamse belang. De eenheid en solidariteit tussen vrouwen uit stad, district en binnenland is de onvermijdelijke nieuwe generatie voorhoede strijders die de armoede en onrecht kunnen uitbannen door te spreken en te eisen dat de regering daadwerkelijk de mens centraal stelt en niet zichzelf en haar vrienden. De kracht van de demokratie ligt in de beleving daarvan, want de hoogste macht is het volk en niet de DNA, die slechts vertegenwoordiger is, intermediair tussen regering en burgers. Wanneer zij haar opdracht verzaakt, grijpt het volk eigenhandig in, vroeg of laat. “You can fool the people sometime, but you can’t fool the people all the time.”

 

 

 

Mevrouw Drs.Wonny Boedhoe: een markante uitspraak:

“Het probleem is niet heb ik genoeg geld, het probleem is niet heb ik genoeg inkomsten, het probleem is beheers ik de bestedingenzijde. Daar is er sprake van een procesaanpassing, daar is er nog veel werk te doen. Niet alleen voor deze regering, de komende regering, voor any andere regering, we hebben er nog steeds niks aan gedaan, het is heel erg belangrijk dat we iets doen aan onze payfactor Alleen dan gaan we weten of er genoeg geld is, m.a.w. mag ik een bestelbon uitschrijven. Zolang we dat niet kunnen beheersen, gaan we deze zaken blijven krijgen.” (https://www.youtube.com/watch?v=uvSPvnyspfM )

Ziedaar het probleem. Het is m.i. daarom ook niet verwonderlijk dat de eerste minister van financieen in het kabinet Bouterse-Ameerali mevrouw Drs. Wonny Boedhoe al heel gauw de eer aan zichzelf hield en opstapte. Haar visie staat in ieder geval haaks op de huidige gang van zaken. Een voorziene geest, getuigt van inzicht, intelligentie en visie. Dit kaliber vrouwen die de voorhoede zijn in elke samenleving en gezin, krijgen niet de kans onder een regering met een signatuur van onderwerping. Zonder strijdbare en ontwikkelde vrouwen is ontwikkeling van ons land ondenkbaar. Regeringen met een dictatoriale signatuur remmen bewust deze vrouwen af in hun werk voor de natie en de wetenschap.

 

Mevrouw Drs. Erna Aviankoi :

Zij vertegenwoordigd het Marron Vrouwen Netwerk en de Associatie van binnenlandse Industrielen. Deze Marron vrouw kreeg de schone woorden onderstaand toegedicht.

“Je hebt getoond een strijder te zijn voor het belang van het binnenland en op deze manier uiten wij onze waardering, zei Aboikoni. Het traditioneel gezag is de mening toegedaan dat Aviankoi als marronvrouw een lans heeft gebroken voor het belang van het binnenland. En verder: “Je hebt ons hart gestreeld met de vechtlust en kennis die je tentoon hebt gesteld, sprak granman Samuel Forster zijn waardering uit. De stamleider gaf aan dat nu de procedures opgang moeten worden gebracht voor de definitieve benoeming te Drietabbetje, de residentie van de Aucaanse granman. De afvaardiging van de Aucaners kreeg de opdracht deze benoeming over te brengen aan granman Matodja Gazon, van welke stam Aviankoi lid is. Namens de Inheemsen gaven de granmans Alaparu Asongo van de Trio’s en Attuk Nuwahe van de Wayana’s hun zegen aan deze voordracht.

(de ware tijd 22 februari 2011)

Aviankoi is gevraagd om op te treden als Hoofdkapitein en zij is in deze functie zaterdagavond 19 febr 2011 op Langa Tabiki gezegend door de granmans.

 

Beide dames leggen het (deel) probleem bloot in de kern. De bron aanpakken is altijd deel van de oplossing, die oorzaak moet eerst worden blootgelegd met te durven spreken door na te denken en eerlijk te zijn. Het juiste verband tussen oorzaak en gevolg kunnen leggen is in schril contrast met het regeringsbeleid. Hoe kan het ook anders als het eigen belang prevaleert bij de machthebbers.

 

Naar ik van ganzen harte hoop zijn beide vrouwen standvastig gebleven en hebben zij evenals ondergetekende hun ziel niet verkocht voor een bordje linzensoep.

 

Conclusie:

Rechters, parlement en volk zijn de meerderheid en gaan boven het misbruik van macht door de President. Het kiekeboe-model door zich telkens te verschuilen achter een niet bestaande entiteit, een niet bestaande waarheids- en verzoeningscommissie zoals bij de amnestiewet, het verwijzen door de Auditeur-militair naar een niet bestaand constitutioneel Hof, een in hoger beroep gaan door het Openbaar Ministerie niet gestoeld op een bestaande wet maar gewoon omdat de President dat wil o.g.v. niet aantoonbaar staatsgevaar daar moet structureel en voorgoed paal en perk aan gesteld worden door een overgrote meerderheid van de bevolking die niet achter deze onwetenschappelijke handelwijze en denkwijze wenst aan te lopen en nog minder zich vrijwillig een dictatuur laat opleggen langs demokratische weg, met als argument de grondwet en de wet bieden de bevoegdheid en zijn in de handen van 1 persoon, de allesbepalende en allesoverheersende President. Dit is een kenmerk van machtsdronkenheid, maar ook van angst waardoor machtsmisbruik valt onder “ALLES”. (http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/40177 )

Dit alles is tiranni en tegen de wil van het demokratische volk en haar demokratische organen en instituten. Dus kan en moeten de rechters, het parlement en het volk de President terug fluiten en niet andersom? Het is hun historische plicht en demokratisch recht.

 

Ik zal niet ophouden u als OAS mensenrechtenorganisatie te blijven benaderen totdat ik genoegdoening krijg.

 

 

Angeline Y. R. Fernald (gehuwd van Wel)

 

CC.

Zijne Excellentie De President van de Republiek Suriname

De heer D.D. Bouterse

P/A Kabinet van de President

Kleine Combeweg 2-4

Paramaribo – Suriname

 

 

BRIEF 5

 

 

Datum: 05 mei 2017.

 

Calpe, Espana.

 

 

Voorop gesteld dat mijn analyse niet persoonsgericht is en niet bedoeld om wie dan ook onaangenaam te zijn. Mijn case van micro niveau te tillen naar macro niveau geeft mij veel meer inzicht en helderheid omtrent het vastlopen van het bestuur, dus ook mijn case. Er is een samenhangend verband tussen denken en besturen dat ik probeer bloot te leggen en als gevolg waarvan mijn case is zoals het nu is.

 

 

Onderwerp: Mijn analyse deel 3: Vrijheid van denken.

Mijn keuze voor oprechtheid, eerlijkheid, wetenschap en professionalisme i.p.v onderwerping aan de wil van een ander en gewiekst populisme heeft geresulteerd in de strijd die ik nu breder voer tegen het nieuwe fenomeen van het “gewiekste” politiek-bestuurlijke denken bij het leiderschap dat systematisch mijn mensenrecht negeert, mijn brieven nooit beantwoord heeft. ( zie mijn volledige documentatie)

Omdat ik sinds mijn tijd als student op de Anton de Kom Universiteit mij niet heb laten corrumperen door Jennifer van Dijk-Silos, toenmalig docente Verbintenissenrecht-2, was ik een gevaar voor het systeem. Ik heb mij, in tegenstelling tot vele studenten (zie mijn zwartboek) gehouden aan de wetten en de regels van de Universiteit en dat maakte mij juist verdacht in het heersende koloniale denken van het systeem van patronage in Suriname wat zich uitte in de heilige huisjes op de Universiteit van Suriname en daarbuiten. Wie niet wilde buigen maar zelf wilde denken studeerde dus niet af en werd systematisch gepest. Mijn medestudenten kozen uiteindelijk eieren voor hun geld, maar ik niet, ik weigerde te buigen voor onrecht en feodaalse slaafsheid, wat zich heden ten dage uitgebreid manifesteert in de samenlevinfg. Ik moest daarom gestraft worden en geen enkele bestuursrechtelijke ambtelijke beroepsinstantie nam afstand van het oude strafmiddel uit de koloniale tijd door mij mijn recht op recht te onthouden. Vandaar dat mijn case zo lang door suddert.

 

Ik heb niettemin het recht mij niet neer te leggen en het recht mijn recht niet te verspelen, dus zal ik blijven analyseren en u blijven aanschrijven totdat ik mijn recht heb kunnen halen op de daartoe ge-eigende manier. Ooit zal mijn mensenrecht zegevieren.

 

Het is voor mij verstandelijk en emotioneel nog steeds niet te bevatten, dat mijn zo gretig nagestreefde wetenschappelijke ontwikkeling en carriere, mijn droomtoekomst in mijn geliefd land, mij zo wreed is ontzegd en ontnomen omdat ik geweigerd heb deel te zijn van bedrog, onwaarheid, onwaarachtigheid, verraad aan mijzelf, regelarij, patronage, eigen belang en vriendjespolitiek. Ik kan het nog steeds niet bevatten dat op deze wijze jong talent en intellect de grond is ingeboord onder het toeziend oog van de leiding van de Universiteit en de toenmalige studentenleider, de huidige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Studenten op de Universiteit weten zich niet beschermd en komen daarom ook niet op voor hun belangen. Ze blijven individueel hun prive belangen alleen nastreven. Dat is allemaal begrijpelijk tegen de achtergrond van mijn analyse. Kortom, intellectuelen in Suriname zijn door het handhaven van een deels (neo)koloniaal systeem en een gewiekst koloniaal denken gecombineerd met populisme van de huidige machthebbers a.h.w. geknecht in denken en handelen. Vandaar dat Suriname echte wetenschappers ontbeert, de universiteit een vergaarbak is van onmondige studenten, niet kritische docenten en ongemotiveerde onderzoekers aangaande knellende maatschappelijke en politieke vraagstukken, want waarheid en feiten verdragen zich niet met gewiekste leugens die de boventoon voeren in het bestuur van het land. Studenten die wereldwijd in de voorhoede staan van verandering en ontwikkeling zijn in Suriname totaal onzichtbaar. Een politiekvoering ten koste van de geestelijke verheffing van de natie en de wetenschap loochenstraft zichzelf op den lange duur omdat alles in beweging is, de tijd niet stil blijft staan, hoezeer de oude politiek-bestuurlijke orde in hun verwrongen gewiekste populistische denken dat ook tracht te beletten. Het is een natuurwet dat ontwikkeling haar weg omhoog zoekt en niet te stuiten is, want het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Er is niet toevallig een nieuwe beweging van jongeren aan de basis opgestaan in Suriname die niet te stuiten is en korte metten wil maken met het oude koloniale denken van list en bedrog, alles wat tegen het algemeen belang is en de samenleving totaal verdeeld heeft, tegen slecht bestuur en beleid. Deze dynamische jongeren verdienen alle steun, want op de oude voet doorgaan door de partijpolitiek en het bestuur remt elke ontwikkeling af. Window dressing is nog geen ontwikkeling, het is mensen op het verkeerde been zetten, het is schone schijn. De hedendaagse jongeren eisen ontwikkeling gebaseerd op transparant en prudent beleid.

 

Mijn thema dit keer is: een gewiekst bestuur met valse uitganspunten en valse conclusies.

Mijn derde analyse vanuit een ander gezichtspunt van wat er verkeerd met mijn case gaat heeft alles te maken met het administratieve bestuur van het land., uitgeholde ministeries en een uitgehold parlement. Alles is steeds weer te herleiden naar 1 punt, 1 kern, 1 bron: de onkunde en onprofessionalisme van het politiek-administratieve bestuur dat onder curatele is gesteld van het Kabinet van de President. Mijn mensenrechtenschending stel ik daarom dan ook in relatie tot mijn onderstaande stelling 1, namelijk dat de domheid regeert vanwege de gewiekstheid van het populisme

en de oorlog die het gewiekste bestuur in feite verklaard heeft aan het intellect en de wetenschap in Suriname. Een gewiekst en daardoor doelbewust onderdrukkend regiem, de nieuwe brigade van onderwerping heeft het als haar levenstaak gemaakt om de 3 onafhankelijke machten van de trias politica aan haar wil te onderwerpen en als gevolg daarvan onderdrukking van kritische burgers. De domheid en kortzichtigheid te denken dat dit alles stand kan houden, is een illusie, een tegen de natuur gericht denken, een terug werping in ettelijke jaren achterstand van een geheel volk en is derhalve massale grove schending van mensenrechten, meer nog een misdaad tegen het volk wat uiteindelijk door ditzelfde heroische volk niet onbestraft zal blijven, vroeg of laat. En ik ben deel van mijn volk, constant in beweging. Ongeacht het verwoede ronselen van handtekeningen die wederom het volk moet worden opgedrongen als te zijn middels wetgeving opgelegde verzoening, zal doorzien worden en geen kans van slagen hebben. Hoezeer ook met valse wetenschappers en valse uitgangspunten aan geschiedvervalsing wordt gedaan onder het mom van decolonizing the mind, zal blijken dat alles in het werk wordt gesteld om zichzelf vrij te pleiten in de historie. Suriname zal de valse profeten blijven ontmaskeren. Mevrouw Ida Does is ons hierin al voorgegaan en heeft dit vals denken subliem ontmaskerd met haar volgende motivatie:

Filmmaker Ida Does weigert ambassade film De Kom

In haar motivatie in een schrijven aan de ambassadeur, onderbouwde zij haar besluit met onder meer de volgende argumenten:
‘Ik heb hier als producent-regisseur lang over nagedacht en besloten de film niet beschikbaar te stellen aan de ambassade. De recente ontwikkelingen in Suriname, waarbij met harde hand is opgetreden tegen vakbondsleiders en voormannen van het volksprotest, baren mij grote zorgen. In de geest van Anton de Kom, naar wie ik vele jaren research heb gedaan, ligt mijn solidariteit bij de minder bedeelden in de samenleving, die nu, middels een vreedzaam protest, de straat op gaan ter verdediging van hun democratische rechten en hun bestaanszekerheid. Dat de Surinaamse overheid hen zo afkeurenswaardig behandelt, ..dat zijn beelden en soundbites, die ik als filmmaker zou gebruiken om dictatoriaal optreden in mijn geboortestad te illustreren.

Dit alles heeft mij doen besluiten het anti- dictatoriale gedachtegoed van De Kom, zoals in mijn film verteld wordt door zijn kinderen, en waar ik mij mee identificeer, niet te verbinden met de huidige Surinaamse overheid.
Het spijt mij oprecht dat ik u niet anders kan berichten en ik dank u voor de belangstelling voor mijn werk.'(
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/41117)

 

Stelling 1.

Oorzaak van alle ellende is dat de gewiekstheid en de domheid regeert in Suriname. En omdat de anti-wetenschap regeert gaat alles fout in Suriname omdat de domheid daar geen antwoord op heeft. Armoede bestrijdt je met wetenschap en door de vrije mens centraal te stellen en te beschermen in al zijn rechten, plichten en zijn creatieve denken. De gevolgen van gewiekstheid, domheid en bedrog zien wij in het wanbestuur met al haar gevolgen. Ondanks vertrouwelingen op vitale posities, buiksprekers en papegaaien van de President die hun werk voortreffelijk doen, semi-intellectuelen en wetenschappers als fervente verdedigers van de President en valse profeten in place, verdraagt deze oneerlijkheid en onkunde zich niet met omgooien van het beleid omdat het systeem van bedrog anders als een kaartenhuis in elkaar valt.

 

Stelling 2

De “macht” blijft in het zadel mede vanwege de onwaarachtigheid van de politieke oppositie die zelf ook slachtoffer is van hetzelfde systeem, maar wel op wetenschappelijke transparante, democratische basis Suriname wil ontwikkelen. Op korte termijn het alternatief dus voor Suriname. Het dilemma van Suriname is om door te dringen tot de kern van het kwaad, en dat is nu precies waar de gewiekste machthebbers misbruik van maken.

 

Stelling 3:

Het cruciale moment, erop of eronder, voortbestaan van de democratische rechtsstaat, voor beleving van de democratie en mensenrechten van alle Surinamers is de uitspraak van de rechterlijke macht in het hoger beroep in het 8 decemberproces op 11 mei a.s.

 

Maar de President probeert op de vooravond van 1 mei, arbeidersdag, de rechtsgang en rechters al te beinvloeden met zijn ernstige beschuldiging en zodoende het beruchte artikel 148 de samenleving op te dringen. (Bouterse: protestacties ‘vuile aanval van buiten’

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2017/05/01/bouterse-protestacties-vuile-aanval-van-buiten/   en Sombra beëindigt hongerstaking na gesprek met president

Sombra besloot bij de rotonde van Poelepantje in hongerstaking te gaan omdat de democratische rechtsstaat volgens hem zwaar onder vuur ligt. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/41154

Precies het omgekeerde is waar. Gewiekst denken zet altijd de waarheid op zijn kop. Gewiekst denken is leugen, bedrog, misleiding, is anti-wetenschap en anti-ontwikkeling.

Voortgaan met de strafvervolging in het 8 december strafproces betekent recht voor een recht voor allen, dus waarborging van de rechtstaat, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. In dit geval zijn mijn kansen weer levensgroot aanwezig om bij een nieuwe regering mijn case via een rechtszaak tegen de staat aanhangig te maken met een grote kans op een eerlijke rechtsgang, hetgeen momenteel volledig uitgesloten vanwege het spel dat er gespeeld wordt door de macht en hun positionering van de juiste actoren/loyalisten op de juiste tijd op de juiste plek. Er is m.i. niet zonder een gericht doel wisseling van de wacht geweest op het ministerie van Justitie en Politie.

EX-MINISTER JUSTITIE BESCHULDIGD HOF VAN ONWAARHEDEN. (http://unitednews.sr/news/ex-minister-justitie-beschuldigt-hof-van-onwaarheden/ en BRUNSWIJK(ABOP): “ONTSLAG VAN DIJK-SILOS OM BELANG BOUTERSE IN 8 DECEMBERPROCES NIET IN GEVAAR TE BRENGEN.

(http://www.de-surinaamse-krant.com/2017/03/brunswijk-abop-ontslag-van-dijk-silos.html)   en –  

‘ONTSLAG VAN DIJK-SILOS GEBASEERD OP EIGEN BELANG BOUTERSE’(‘Ontslag van Dijk-Silos gebaseerd op eigen belang Bouterse’ – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/de-ware-tijd-online/laatste-nieuws/2017/03/22/ontslag-van-dijk-silos-gebaseerd-op-eigen-belang-bouterse/#ixzz4c3BLzT76   en

Gewezen minister geeft inzage in brief Hof van Justitie http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/40492 en

‘IK HEB SURINAME OPGEZADELD MET ONOPRECHTE PG’ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2017/03/31/ik-heb-suriname-opgezadeld-met-onoprechte-pg/#ixzz4ctmB8INw

 

Zeer markante en zorgwekkende uitspraken van een ex-minister van Justitie en Politie die verder onderzoek vereise. Want een 8 december rechtszaak kan de regering Bouterse-Adhin ten val brengen door buitenparlementaire eisen van het volk.

Suriname kan zich terecht zeer bezorgd maken. Er zijn slechts twee mogelijkheden: de regering naar huis dus voortgang van het 8 decemberproces of de dictatuur gevestigd door de stopzetting van het 8 decemberproces. 11 mei wordt het cruciale moment voor de gehele natie en de internationale gemeenschap die meekijkt. De turbulentie van de oppositie is signaal en een voorbode voor een lange strijd met als kern waar alles om draait: het 8 december proces, de keuze voor ontwikkeling, wetenschap, democratie, rechtsstaat of de keuze voor dictatuur, patronage, gewiekstheid, wanbestuur en wanbeleid, angst, armoede en criminaliteit.

 

Voor mij is mijn case net zo belangrijk als elke andere case of zaak, ook die van de President en zijn alle rechtszaken afhankelijk van een eerlijke en onafhankelijke rechtsspraak in Suriname dus in die zin hebben wij allen met elkaar gemeen dat er eindelijk een uitspraak is op 11 mei ten voordele van de rechtsstaat Suriname, het algemeen belang dus dat dient te prevaleren boven het enge persoonlijke belang van 1 persoon. Niet voor niets is er met ingang van 30 april een zeer groot offensief ingezet door de President himself en zijn loyalisten om het hoger beroep van 11 mei te beinvloeden.

Precies zoals het gewiekste denken ook in 2010 het geval was met “Laat is Laat” en Desi Bouterse op vrijdag 23 april 2010, 4 dagen voor de uitspraak van de rechter op 27 april 2010 op een massameeting op Latour de uitspraak deed: “dat we al weten wat de uitslag zou zijn”. Bouterse zei dat iedereen wist dat de rechters in dit land op instruktie werken.”

Ironisch genoeg eindigede het proces precies zoals Bouterse het wilde, de A-Combinatie kreeg geen gelijk dus lieten de rechters zien dat zij niet op instructie werkten. Bouterse’s uitspraak had mogelijk wel of geen effect, feit is dat hij geen gelijk kreeg met zijn uitspraak, en dat was precies wat hij wilde. Missie was geslaagd, zie hier de gewiekstheid, de A-Combinatie werd uitgesloten van deelname aan de verkiezingen van 2010 in bepaalde gebieden. Met deze uitslag van de rechter kon de NDP dus goed zaken gaan doen, want het “roofdier” , de A-Combinatie was gewond, was makkelijker te corrumperen, hetgeen ook geschiedde.

Anno 2017 zijn de omstandigheden anders, de worst is heel vaak voorgehouden, de mollen hebben hun werk gedaan en Desi Bouterse zit in een totaal andere positie dan toen hij op 23 april 2010 zijn uitspraak deed. Nu is hij MACHTHEBBER en de macht wordt letterlijk ingevuld, in die zin dat het volk te allen tijde moet buigen voor de President. Een volk heeft het recht niet te allen tijde te buigen voor macht. De President is dienend en indien daar geen sprake van is, heeft het volk het recht de macht te confronteren met de grootste macht: de macht van het volk. Misbruik van macht mag nimmer het volk haar wil opleggen!!

 

Stelling 4.

De President beschermt zichzelf in de eerste plaats en niet de belangen van de natie, de mensenrechten van de burgers maar valt kritische en strijdbare burgers juist aan. Als eerste burger van het land is de President de vader des vaderlands die zijn onderdanen hoort en dient te beschermen en niet hen te misbruiken door beschuldigingen te uiten van buitenlandse bemoeienis om de rechtsspraak op 11 mei te beinvloeden, want dan is de veiligheid van de staat inderdaad in gevaar en artikel 148 legitiem. Bouterse: Vuile aanval van buiten in Suriname” http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/41148

 

 

Wisseling van de wacht.

Het ministerie van Justitie en Politie en de voorzitter van de DNA met haar coalitie, zijn zoals door mij eerder reeds gesteld de belangrijkste instrumenten van de President. (zie mijn schrijven van 08 maart 2017). Met loyalisten valt er gewiekst een “een-twee” spelletje te spelen zonder dat de belanghebbenden het zelfs maar in de gaten hebben. De methode van zich achter elkaar verschuilen zodat de een altijd de ander achteraf kan verdedigen als de een door de mand valt. De voormalig directeur van het kabinet van de President waar al mijn brieven naartoe gericht waren en onlangs benoemd tot de huidige minister van Justitie en Politie, heeft in zijn vorige ambt nooit gereageerd op mijn schrijven aan het kabinet van de President en dat valt natuurlijk in andermans schoenen te schuiven.

 

De laatste ministers-reshuffle van de President met een loyalist op het ministerie van Justitie en Politie moet nu echt het verschil gaan maken, namelijk als baas van de Procureur-Generaal een einde forceren aan de voortzetting van het 8 december proces. De huidige minister van Justitie dreigde voor zijn ministerschap al met de bevoegdheid van de President om rechters te ontslaan. Volgens hem had de President de keuze tussen een nieuwe minister van Justitie en Politie te benoemen of het ontslaan van rechters. Rechters waren dus toen al gewaarschuwd. In feite een regelrecht dreigement aan het adres van de rechterlijke macht die helaas in alle talen zweeg. Zal nu ook het Hof van Justitie zwichten voor de uitvoerende macht en zichzelf onder druk politiseren op 11 mei 2017?

 

In dat geval zullen mijn verdere analyses niet uitblijven rondom de kansen van mijn case, die zowel de voormalige als de huidige minister van Justitie en Politie als centrale personen had. De ex-minister van Justitie en Politie Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos die zich compleet liet corrumperen door de President, heeft mogen ervaren wat het lot van karakterloze mensen is, namelijk “de mol heeft haar werk gedaan en de mol mag gaan.”   De huidige minister die prat gaat op zijn rechtvaardigheid en kennis van de Personeelswet, negeerde in zijn vorige ambt als directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President wel al mijn brieven met

mijn gerechtvaardigde verzoeken. Op oneigenlijke wijze heeft men toen geprobeerd mij te corrumperen. (audiobewijs aanwezig). Als kenner van de Personeelswet (en directeur van het Kabinet van de President kwam geen enkel brief voor de President binnen die hij niet onder ogen kreeg zoals hij zelf beweerd heeft) in combinatie met de President als hoogste rechterlijke beroepsinstantie in ambtenaren zaken was “mij te doen uitlokken” een perfecte combinatie waar ik dus niet intrapte. Ik liet hen niet toe mijn rechten te laten verspelen door on-professionalisme toe te staan, dat later tegen mij gebruikt kon worden. Iedereen die zich heeft laten corrumperen wacht hetzelfde lot als de ex-minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos want dit is het vaststaande model waarmee de President omgaat met zijn helpers, die uiteindelijk in “de goot” belanden als wegwerpministers en wegwerpondersteuners van zijn (wan)beleid, als zij eenmaal de worst hadden gehapt die hen was voorgehouden. Wederom zal, naar wat ik niet hoop, indien het Hof van Justitie zwicht op 11 mei a.s. voor de enorme politieke druk, het voor mij zal betekenen dat ik kan fluiten naar mijn rechten met de positionering van de voormalige directeur van het Kabinet van de President in zijn huidige functie als minister van Justitie en Politie omdat de lijnen kort zijn. Zwicht het Hof van Justitie dan heerst er geen democratie volgens de Trias Politica leer in Suriname en ben ik kansloos in eigen land maar lang niet uitgespeeld wat mijn recht op recht betreft, want ik zal altijd doo blijven gaan tot mijn genoegdoening heeft plaatsgevonden.

 

 

P.G en Ambtenarenrechter.

Ambtenaren vormen een belangrijke machtsfactor in Suriname. De grote onderwijs vakbonden zijn daarom niet toevallig gelieerd aan de machthebbers.

Met de schakel tussen het Ambtenarengerecht met als hoogste beroepsinstantie de President en de minister van Justitie en Politie met als formele ondersteuning de politie en de P.G. kunnen de protesten van onderwijzers, ambtenaren en anderen direct de kop worden ingedrukt vanwege allerhande redenen gestoeld op koloniale wetgeving

De vrees voor vervolging en detentie van andersdenkenden is daarom dan ook niet denkbeeldig.

Met de mogelijk veranderde juridische omstandigheid na 11 mei en de verergerde economische situatie in Suriname kunnen kritische burgers met veel gemak in de gevangenis belanden. Politieke gevangenen zullen het gevolg zijn van een dan geheel gecorrumpeerde en uitgeholde rechtstaat.

 

 

De geschiedenis herhaalt zich

Zowel in het kustgebied , maar meer nog tegen binnenlandbewoners van Marron afkomst, “fotonengre nanga busnengre” zoals de minister van Justitie hen in ander verband aanduidde, kan een heksenjacht ontketend worden om de kop van de staart te scheiden. In de stad is het politieke centrum van de macht die geen tegenstand duldt in het kustgebied en in het binnenland zijn de grondstoffen die gratis kunnen worden weggedragen door de heersende macht en hun vriendjes. Wilde uitspraken vanuit het machtscentrum tegen protesterenden in stad en district en tegen de binnenlandbewoners hebben een bepaald oogmerk met ook een gericht doel. Een wig slaan in het volksprotest en de belangrijke groep waar de machthebbers zo bang voor zijn, zijn de Inheemsen en met name de Marrons. Een heroische groep, de ware vrijheidsstrijders die op het punt staan wederom hun rol in de historie te gaan vervullen vanwege misleiding en bedrog van de huidige machthebbers.

 

Deze groep Inheemsen en Marrons is het meest benadeeld, sociaal, economisch, historisch, cultureel en mensenrechtelijk gezien. Internationale vonnissen worden door de machthebbers aan hun laars gelapt en grondenrechten niet structureel opgelost. De President is bang voor de Binnenlandbewoners omdat die hun grondenrechten opeisen en moet hen totaal verdelen van de protesten in de stad om verder te kunnen heersen. Het binnenlandse gezag is bewust kapot geslagen, de goudordening een illusie gebleken waardoor de desillusie en de armoede alsmaar groter werd onder met name de Marron jongeren. Tegen deze achtergrond grepen de volgende uitspraken dan ook zeer diep in.

 1. “Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid is”. (President Bouterse in 2011 na het mislukken van de grondenrechten conferentie http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/7898 )
 2. “Het geboefte Marrons”(uitspraak ex-minister van Justitie en Politie Mr.Dr.Jennifer van Dijk-Silos http://www.worldnieuws.com/dagblad-suriname/geboefte-marrons-op-juspol-2/ en http://dagbladdewest.com/2016/01/27/ronnie-brunswijck-juspol-minister-moet-woorden-geboefte-marrons-terugnemen/ )
 3. “ Sut en trowe”(minister van Justitie en Politie Eugene van der San http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/40935 )

 

 1. NDP’er Rashied Doekhi tegen de ABOP van Ronny Brunswijk: ‘Eigenlijk zouden ze jullie moeten stenigen, jullie beesten jullie …..’
 2. (http://www.de-surinaamse-krant.com/2015/05/suriname-waar-koersen-we-heen.html

 

 

 

 

Conclusie :

De huidige overheid kan het vraagstuk in de kern zoals m.i. beschreven daarom ook niet oplossen dus ook niet de afgeleide gevolgen van het kernprobleem. Vraagstuk en oplossing zijn voor deze overheid een antagonistische tegenstelling, een onoplosbare interne tegenstelling. Men heeft nooit schoon schip gemaakt maar heeft juist misbruik gemaakt van het oude om het eigen belang welig te kunnen laten tieren.

Suriname moet eerst afstand doen van het gewiekste leiderschap. Want een gewiekst leiderschap is dekmantel voor ondeskundigheid en levert een vervalste geschiedenis op.!!

Prioriteit nummer 1 is verdere uitholling van de Democratie tegen te gaan en Suriname te bevrijden en te verlossen van de gewiekste domheid van het controversiele bestuur van het land en de verdere verloedering van de samenleving op elk gebied. Een bestuur dat zichzelf internationaal geisoleerd heeft vanwege de verkiezing van de President in de DNA zal merken dat het internationaal bedrijfsleven wegblijft omdat het tot een van de taken van een President hoort om internationaal kapitaal aan te trekken via diversificatie van de economie in met name de productieve sector. Dit alles gaat aan Suriname voorbij. Tot en met heden is de President niet in staat vrij de wereld rond te reizen op zoek naar voordelen voor het land in de vorm van investerinskapitaal dan wel vriendschappelijke banden aan te halen. Er is nog nooit onder de huidige leiding een officieel staatsbezoek geweest van een buitenlandse regeringsleider, de Unasur en Guyana niet meegerekend. De President wil aan zijn eigen gijzeling een einde maken en heeft hiertoe het Hof van Justitie nodig. Een heel land onderwerpen aan de wil van een President of moet dat niet juist andersom? Ik wacht dus met gezonde spanning af wat er op 11 mei beslist zal worden door het Hof van Justitie die de President de vrijbrief zal bezorgen om niet alleen te kunnen rondreizen maar ook zijn absolute heerschappij te vestigen over de Trias Politica organen en de complete onderwerping van alle Surinamers aan het bestuur van gewiekste domheid, willekeur, corruptie,patronage,nepotisme,vriedjespolitiek,incompetentie,behoud van koloniale wetgeving, of juist de wil van het volk zal uitvoeren en net zoals in de VS de President terug zal fluiten en onderwerpen aan de wetten van het land.

 

Alle Surinamers zijn onderworpen aan de grondwet en internationale verdragen. Ook de drie organen van de Trias Politica zijn gebonden aan het objectief uitvoeren van hun werk gebaseerd op wetenschap hen opgedragen door wet en recht en mogen zich niet afhankelijk opstellen aan toevallige Presidenten. Het gaat om de natie Suriname die zonder objectieve wetenschap en dus een goed functionerende Trias Politica geen ontwikkeling kan en zal doormaken.

 

Regeringen en Presidenten dienen wet en recht, burgers moeten zich beschermd weten door een eerlijke en onafhankelijke rechtsspraak. Alleen dan is er vertrouwen in het bestuur en kan met vereende kracht de economie gezond gemaakt worden en Suriname uitgroeien tot een welvarend land met respect voor mensenrechten.

Eerste vereiste in Suriname is vrije wetenschappers in plaats van controversiele gewiekste bestuurders. Suriname heeft denkers nodig, onderzoekers dus die een brug weten te slaan tussen de harten en de hoofden van ons volk. Denkers die niet een geheel volk misleiden en opofferen ten eigen bate. Teveel hoogopgeleiden, intellectuelen en academici durven nog steeds niet te spreken uit vrees voor rancune, boycot, tegenwerking, ontslag of smaad.

 

Ik geloof in de toekomst van Suriname en dus de wetenschap, ik geloof in de onafhankelijke rechtspraak, de nieuwe beweging van de jongeren van Suriname die letterlijk moe zijn van boven beschreven gewiekste leiders.

Alles heeft een doel en met de vervalsing van de geschiedenis tracht men zichzelf en de gewiekste leiding vrij te pleiten. Het is de plicht en taak van intellectuelen en wetenschappers hier een stokje voor te steken door te onderzoeken, te spreken en te schrijven.

 

Tot slot

Met pijn in mijn hart heb ik Suriname verlaten, maar het is het beste besluit wat ik heb kunnen nemen voor de toekomst van mijn beide kinderen, die het ook waar gemaakt hebben. Zowel mijn dochter als zoon zijn beiden Ingenieur (Ir.), afgestudeerd aan respectievelijk de Technische Universiteit Delft: Mechanical Engineering & Sustainable Processes and Energy. (Ir.)

En de Vrije Universiteit van Amsterdam: Information Sciences (Ir.) en ook nog aan de Hogeschool van Amsterdam Engineering, Design & Innovation.(Ing.). Beiden tewerkgesteld bij topbedrijven in Nederland.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Angeline Y. R. Fernald (gehuwd van Wel)

 

 

 

CC.

Zijne Excellentie De President van de Republiek Suriname

De heer D.D. Bouterse

P/A Kabinet van de President

Kleine Combeweg 2-4

Paramaribo – Suriname

 

Brief 6

 

 

29 oktober 2018

 

Deze brief en bijlage (brief 6) zijn per aangetekende post en digitaal verzonden aan:

 

 

L.S.

 

De financiele klok tikt gestadig door en mijn eisen blijven recht overeind onder welke regering dan ook.

Ik acht de tijd steeds rijper en naderbij (zie bijlage brief 6 aan President D.D. Bouterse) om de Staat Suriname na 2020 juridisch aansprakelijk te stellen voor door mij geleden schade welke inhouden:

 • materiële schade door o.a. grote inkomstenderving, onkosten door het versturen van tientallen aangetekende brieven, reis- verblijf en verschepingskosten naar het buitenland, Pensioen opbouw.

immateriële schade door o.a. aanhoudend geestelijk geweld en het noodgedwongen moeten vertrekken uit Suriname waardoor ik mijn professie waar ik zo hard voor gestudeerd

heb, aan mij heb moeten voorbij zien gaan; belemmering in het opbouwen van een oude dag reserve.

 

Schadeclaim: Materiele en Immateriële schade: Tot op heden €835.236,00 (inclusief pensioenopbouw) : Specificatie op aanvraag

 

 

 

Bijlage:

Brief 6: Aan de President van de Republiek Suriname, een reminder en eye-opener.

 

 

Aan:

Zijne Excellentie De President van de Republiek Suriname

De heer D.D. Bouterse

P/A Kabinet van de President

Kleine Combeweg 2-4

Paramaribo – Suriname

 

Brief 6

Betreft analyse/achtergrond inzake mijn persoonlijke strijd; aan u een reminder en eye-opener van mijn deel in het grote geheel en het stil zitten van het bestuur.

 

 

Mijn thema: Eigen Recht en Arrogantie van de macht.

 

Uitgangspunt:

Het is niet mijn intentie om de Surinaamse regeringen, de presidenten of wie dan ook onaangenaam te zijn maar ik maak graag mijn analyse van de Surinaamse realiteit om te kunnen begrijpen waarom mijn mensenrechten zo vertrapt worden en de huidige President Desi Bouterse simpelweg weigert mij toe te kennen waar ik recht op heb. Door man en paard te noemen betekent geenszins disrespect maar veeleer scherp de vinger te leggen op de zere plekken en de kern bloot te leggen van de problemen in het gehele land.

 

 

Geachte President,

 

Onder uw regiem valt er voor mij en velen geen recht te behalen (zie mijn brieven 1 t/m 5) maar de klok tikt gestaag verder en mijn materiele en immateriele eisen blijven recht overeind, evenwel tezijnertijd met normatieve aanpassingen gaandeweg.

Vanwege het huidige wanbestuur en daardoor mijn juridisch uitzichtloze situatie om in Suriname mijn recht te kunnen halen nader ik de overheid desondanks toch maar formeel om mijn rechtsingang niet te verliezen met het dringende verzoek aan de vertegenwoordiger van het overheidsorgaan in de persoon van de hoogste ambtelijke beroepsinstantie de President te vorderen dat niet alleen mijn geschonden mensenrechten worden gerepareerd maar ook een schadevergoeding wordt betaald voor jarenlange inkomstenderving door geleden materiele en immateriele schade. ( zie mijn brief dd 06 januari 2014: Schadeclaim: Materiele en Immateriële schade: Tot op heden €835.236,00 (inclusief pensioenopbouw) : Specificatie op aanvraag

 

 

Stelling 1.

Zonder oorzakelijk verband geen analyse. Zaken mogen niet geisoleerd van elkaar bezien worden.

 

 

Stelling 2

Niet de President cum suis is de macht, maar door de zwakte van de oppositie en daardoor een niet verenigd volk heeft de President oppermacht.

Alleen samenlevingen/gemeenschappen die eerlijke oogmerken hebben zijn in staat duurzame structuren te bouwen en te ontwikkelen, maar ook duurzaam te strijden voor hun recht op recht en ontwikkeling. Het huidige landsbestuur zit stil, zit vast en bouwt derhalve niet structureel op maar breekt juist af wat zo moeizaam is opgebouwd door anderen.

 

Stelling 2. (zie brief 3)

Ambtshalve is het de President die een besluit moet nemen in mijn case, maar dat gebeurt maar niet en heeft het er veel van dat veeleer de hoofdpersoon in mijn case, de huidige voorzitter van het Onafhankelijk Kiesburo mevrouw Mr.Dr. Jennifer van Dijk-Silos niet tegen de schenen geschopt mag worden. Mijnsinziens is er een oorzakelijk verband tussen het schenden van mijn recht om alsnog mijn studie af te kunnen ronden, de ontkenning van mijn recht op recht en het stilzitten van het bestuur vanwege de rol van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos op weg naar de verkiezingen van 2020.

 

Stelling 3: (zie brief 3)

Mijn eis op eerbiediging en inwilliging van mijn mensenrecht zal onder de huidige omstandigheid een farce blijven want onder de huidige leiding van het land valt weinig te verwachten. Het is evident dat hoewel ik voorlopig geen enkel antwoord of oplossing hoef te verwachten van het bestuur, ik weiger om mij hierbij neer te leggen.

Omdat ik niet meer in Suriname woon, niet onderhevig ben aan het patronage systeem aldaar met haar verdeel-en heers methoden en dus geen broodvrees heb blijf ik onvermoeibaar mijn mensenrecht opeisen en probeer ik door eigen analyse te begrijpen waarom het bestuur halsstarrig blijft weigeren te kiezen voor recht en waarheid, voor goed bestuur en eerbiediging van mensenrechten.

 

 

De politieke machtsdagen van het huidige regiem zijn onomstotelijk in gevaar. Verlies van de verkiezingen van 2020 zal hopelijk voor mij uitkomst bieden. In dat geval zal er voor mij een nieuwe gelegenheid zijn om als het nodig is mijn recht langs juridische weg te halen bij een nieuw democratisch regiem.

Ik sta gelukkig niet alleen in dit denken. Er zijn vele Surinamers met dezelfde ondervinding en ervaring, slachtoffers van uw regiem en methode van denken en handelen door mensen te verdelen en te onderwerpen en vervolgens hen niet toe te kennen waar zij recht op hebben zolang zij u niet na-papagaaien en doen wat u wilt. Iedereen die aan uw voeten ligt wordt materieel beloond maar zulke mensen blijven lege hulzen zonder ruggengraat, blijven afhankelijke zielen. Uw verzameling clanleden en papagaaien durven niet eens meer zelf na te denken omwille van broodvrees en baanverlies. Onderdrukten en vertrapten hebben niets meer te verliezen en daarom spreken wij nu vrij. Het wordt steeds duidelijker dat uw persoonlijke belangen altijd voorop zijn blijven staan vanaf 1980. De Inheemsen Marrons tonen u net als ik, van allebei groepen ben ik de nazaat, dat wij ruggengraat hebben en zelf denkende mensen zijn, dus voor onze rechten opkomen zonder vrees. De waarheid kent geen vrees en het recht kent geen eind, vandaar dat ik gestaag door blijf gaan met mijn case en steeds meer grotere raakvlakken en verbanden zie met het grotere geheel van wanbestuur en wanbeleid waar veel meer Surinamers slachtoffer van zijn. Onder uw leiding President, zal niets veranderen vandaar mijn stelling namelijk:

 

 1. Er is maar een manier om het recht te laten zegevieren en dat is onder een nieuw regiem na de verkiezing van 2020. Met andere woorden, uw macht zal gebroken worden door de politieke overwinning van andere Surinamers dan verenigd in uw politieke partij.
 2. Vanuit het binnenland zal u uiteindelijk een halt toegeroepen worden en als het moet verdreven worden en zal de macht teruggegeven worden aan het door u zo getergde, door u zo verdeelde en onderdrukte volk van het Binnenland.

 

 

“Macht gaat net zolang door totdat macht macht ontmoet.”

Want als er iets is waar u President bang voor bent dan is dat wel de kracht van de volgende drie woorden: “organisatie, eenheid en solidariteit” .

(zie brief 3)

 

Geachte President, geinspireerd door de Fiimandeii, de dag der Marrons dat dit keer voor het eerst in de historie op de juiste wijze is gevierd met alle 6 Marron stammen te Diitabiki en wat uitmondde in de zeer geslaagde Gran Liba Krutu van 8 t/m10 oktober 2018 heeft gemaakt dat mijn moed en strijdlust wederom een boost heeft gekregen. Zoals ik in mijn eerdere brieven al zei, ik geloof in het Surinaamse volk. De Liba krutu is een zeer mooie dag uit mijn leven, want het bewijst dat Surinamers durven denken en durven spreken, dus steeds bewuster worden. Deze dag geeft tevens aan dat uw schip van clanleden, fazallen, pajongwaaiers, waterdragers en papagaaien zinkende is, uw dagen als staatshoofd en President geteld zijn en mijn case derhalve aan uw opvolger zal worden voorgelegd. Een zeer mooie Marrondag omdat vanuit de kern van ons mooie land, onze voorouders de bevrijders, nu hun nazaten, de kritische opstelling etaleren en hun fysieke en geestelijke onderdrukking verwerpen, hun mensenrechten opeisen, hun eis tot erkenning en respect voor hun traditionele gezagsstructuren met verheven waarden en normen openlijk afdwingen, zonder vrees.

Maar ook dat de OAS meekijkt en de VN inzake het Samaaka Vonnis, de Tribale en Inheemse mensenrechten inzake het Lokono en Kalina vonnis. U kunt dus niet doen wat u wil President, er zijn afspraken, nationaal en internationaal, regelgeving en wetgeving gelden ook voor u, vonnissen en verdragen dienen uitgevoerd te worden. De Marrons houden u hieraan President, evenals ondergetekende niet zal rusten eer zij haar recht behaalt. Eigen recht en willekeur wordt niet geaccepteerd omdat wij leven in een democratische rechtsstaat, een beschaafde samenleving die eigen recht strafbaar stelt, ook voor u President geldt recht en wet. Niemand staat boven de wet, dat is wat de Inheemsen en Marrons u nu voorhouden. Hun gewoonterecht is internationaal erkent en van u President wordt dat nationaal afgedwongen.

 

De Gran Liba krutu, een historische mijlpaal in het etaleren van de vrijheid van denken en het geloof in eigen kunnen. Surinamers laten zien dat rechtvaardigheid geen angst en beven kent maar in totale eenheid een vuist maken tegen de heersers die een geheel volk hun wil proberen op te leggen. Individuen, groepen, politieke partijen, stad en binnenland verzetten zich tegen de domheid van het bestuur. Surinamers zijn het zat. En wederom neemt het binnenland het voortouw in de strijd tegen mentale onderdrukking van uw regering Bouterse-Adhin.

En zie daar, een geheel nieuw team van waterdragers betreedt het politieke podium om de heroische strijd van de Marrons om zeep te helpen. Een aantropoloog wordt er zelf bijgehaald, van Marron komaf natuurlijk, die namens de regering in eerste instantie een krutu in de stad en wel in de congreshal wilde houden aangaande de Saamacca Granman. Deze afgevaardigde antropoloog van de regering mag in feite nooit meer praten over de tradities en gewoonten van het Binnenlandse traditionele gezag. Een ander Marron, de heer Drs.Dr. Ruben Ravenberg bekijkt daarentegen het probleem in Suriname veel breder. Het gaat om een model van denken en handelen bij de President ten aanzien van de totale ontwikkeling en bestuur van het land. Een model met een vaststaand patroon zoals door mij beschreven in mijn brieven 1 t/m 5. Het probleem van de grondenrechten staat niet los van het probleem van de goudordening, het probleem van de Saamacca Granman staat niet los van het probleem bij de Inheemsen en de VIDS, staat ook niet los van het wanbestuur in het land, staat ook niet los van de economische crises en malaise in het land, staat ook niet los van het diaspora beleid, staat ook niet los van de aanvallen op de rechterlijke macht. Deze losse delen behoren allemaal tot een lichaam, een vast model met een vast patroon dat steevast door de President en zijn adviseurs met commissieleden en vertegenwoordigers van steeds weer andere pajongwaaiers, papagaaien, fazallen en waterdragers wordt voorzien die op bepaalde zeer goed getime-de momenten het podium moeten betreden om het volk te verwarren en zand in de ogen te strooien. ( “L’histoire se repete” http://dagbladdewest.com/2018/10/18/lhistoire-se-repete/ en “ Begrotingstekort is bullshit” http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/18/begrotingstekort-is-bullshit/ )

 

Puppets on a string van de President. Dit is wat het kern probleem is tussen mensen zoals de heer antropoloog en de heer Ruben Ravenberg. De een denkt breed en de ander denkt in het geheel niet, die verdedigt slechts het eigen belang en het belang van zijn opdrachtgevers.

President, wie is er nu slim? De mensen van wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid is, of zoals ze nu genoemd worden de lawaaischoppers, het geboefte Marrons sa den mus sut trowe of de makke loyalisten in uw partij, de makke DNA voorzitter en de makke fractieleden van de coalitie? President de “domme” Inheemsen en Marrons hebben u te pakken, hebben uw model met vaststaand patroon nl het systeem van verdeel-en heers doorzien en doorbroken en rukken vanaf 10 okt 2018 in de grootste eenheid op, samen met de Inheemsen die olv uw loyalist en blinde volgeling de voormalig voorzitter van de VIDS Lesley Artist het instituut van de VIDS eveneens aan het kapot maken is. (“Politieke inmenging inheemse dorpen ongezond” http://dagbladdewest.com/2018/10/18/politieke-inmenging-inheemse-dorpen-ongezond/ )De Liba Krutu van 8, 9 en 10 oktober steekt ook hiervoor een stokje en trekt samen met de Inheemsen op tegen de verderfelijke methode van verdeel-en heers. Waar is trouwens uw NDP lid Hugo Jabini, voorzitter van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers gebleven?

Zoals in de geschiedenis neemt het binnenland wederom het voortouw ter bevrijding van de stad en het district, het totale land uit uw greep van verdeel-en heers politiek.

Uw uitspraak op 14 okt 2011 van wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid is heeft duidelijk geen enkele invloed gehad op de marrons. (http://suriname-web.blogspot.com/2011/10/manipulatie-nekt-succes-grondenrechten.html Uw loze woorden “We zijn met jullie,” en uw oproep tot eenheid onder de Marrons” snijden evenmin hout, de Binnenlandbewoners weten wel beter. (http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/493310

 

Inheemsen en Marrons hebben in 2011 te Cola kreek laten zien hoe u niet meent wat u zegt en met een verborgen dubbele agenda heeft gewerkt door het gebruikelijke te negeren en eigenhandig een conferentie af te blazen.

Colakreek 2011 was een gewiekste opzet van het doen mislukken van de grondenrechten conferentie om vervolgens de heroische bewoners van het binnenland, Inheemsen en Marrons uit te maken voor dom, iets wat u wederom flikt door na de Gran Libakrutu de mensen uit te maken voor lawaaischoppers. Hoe denigrerend moet u niet denken over deze nazaten van onze heroische vrijheidsstrijders van weleer. U doet niet wat u zegt, President, want in de praktijk neemt u een heel andere tegenstrijdige houding aan dan wat u met uw mond verkondigd. In het nederlands noemen we dat hypocrisie. De Inheemsen en Marrons hebben uw werkwijze doorzien. U wordt boos op anders denkenden en beledigt hen. Vandaar de grote teleurstelling, niet alleen onder de Inheemsen en Marrons, maar de totale natie is geschokt van de gevolgen van dit manipulatieve denken, mensen leugens voorhouden en niet zijn wie je pretenteert te zijn, je anders voordoen dan wie je in werkelijkheid bent. Surinamers zijn wakker en vragen zich af of in 1980 de gehele natie ook op dit dwaalspoor is gezet van een zogenaamde revolutionaire leider terwijl u President in feite hoogstwaarschijnlijk een handlanger bent geweest van het Nederlandse kolonialisme. U hebt in dat geval uw eigen volk, uw eigen regering uitgeleverd aan de Nederlanders in 1980 om daarna precies het tegenovergestelde te gaan prediken tegen de Nederlanders, de haat tegen Nederland weten op te wekken, tegen de witte jongens in korte broeken langer dan 30 jaren tekeer te gaan tegen de Nederlandse overheid en het nationalistische gevoel van ons volk hebben weten te misbruiken om Surinamers achter u te krijgen. Onder het mom van dekolonisatie sloegen uw woorden aan. Deze grote misleiding was later de kracht van de NDP. Allemaal fake. Mijnsinziens zijn in de contemporaine geschiedenis van Suriname na de onafhankelijkheid Henk Arron en Runaldo Venetiaan de grote nationalistische leiders en staatsmannen geweest, evenals Jopie Pengel voor de onafhankelijkheid, en niet u President. U hoort thuis in het rijtje van roodmutsen, in het rijtje waar u ons volk heel lang heeft doen geloven dat Ronnie Brunswijk daar thuis hoort. Maar u bent het President en niet Ronnie Brunswijk. U heeft ons allen heel lang in de maling genomen. U bent niet die persoonlijkheid die u ons heeft voorgehouden. Het masker is anno 2018 gevallen, u bent ontmaskert President, evenals uw zoon waarvan u beweerde dat hij de braafste was en dat zijn arrestatie een complot was van het buitenland gericht tegen u. U kwam met de complot theorie op de proppen terwijl de waarheid klink en klaar was, gewoon schuldig!

De kruik gaat net zolang te water tot ie barst, President. De Inheemsen en Marrons hebben u door en moeten u niet meer. De strijd tegen uw wanbeleid, uw methode van denken zal verhevigd gevoerd gaan worden onder de vlag van het binnenland. De Inheemsen en Marrons tonen u openlijk dat zij niet bang meer voor u zijn en bereid zijn u te verdrijven, in de eerste plaats uit hun gebieden. Marrons en Inheemsen gaan voor in de strijd en zijn bereid uw oppervlakkige show op Marrondag en dag der Inheemsen in Paramaribo tegen het licht te houden en daartegenover u een Diitabiki Akkoord aan te bieden dat geen show is, maar de kern raakt van het totale binnenland en de natie. Het een staat niet los van het ander, het binnenland is rijk aan grondstoffen die behoren aan de totale natie en niet aan enkelingen, een kliek rondom u die zich schandalig heeft verrijkt terwijl het volk die de meerderheid is schandalig is verarmt. “Palu: weer een NDP-topper verrijkt; volk verarmt.” http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49485 en

Doekhi fronst wenkbrauwen over overname SML”

“Het is een complete boevenbende” http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/doekhie-fronst-wenkbrauwen-over-overname-sml/   en “Onvrede binnen grootste regeringspartij Suriname over doorstart SML”. “Doekhie tegenover Dagblad Suriname: Hij is er van overtuigd dat Bouterse om de tuin geleid is”

https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/23/onvrede-binnen-grootste-regeringspartij-suriname-over-doorstart-sml/

En toch zegt u, President dat u een kruistocht tegen corruptie aangaat, de armoede gaat uitbannen, dat gezamenlijk de job gedaan moet worden, dat in eenheid Suriname tot grotere hoogten gebracht zal worden. Maar dit is toch een flagrante tegenstelling van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt? Het een sluit het ander toch uit? Prive belangen van uw clan druisen toch lijnrecht in tegen het algemeen belang van het volk. En desondanks predikt u mooie woorden, strooit u zand in de ogen van de eerlijke en oprechte burgers die helaas u blijven geloven terwijl hun ellende steeds verder toeneemt. Een zeer ernstige ontwikkeling is dat zelfs het Nationaal Leger wordt ingezet voor de bewaking en bescherming van prive belangen van de clan rondom u, President. U als hoogste gezagvoerder van het leger zou toch moeten opkomen voor de belangen van de militairen? Is niet de aanleiding van uw coup in 1980 geweest de onvrede binnen het leger? De eis van toen was toch een vakbond in het leger? En vandaag de dag worden militairen opgesloten onder uw leiding. “Aankaarten situatie leger leidt tot hechtenis” http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/24/aankaarten-situatie-leger-leidt-tot-hechtenis/ en “Klokkenluider in leger in hechtenis genomen vanwege kritiek op zaken die fout gaan” http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/10/klokkenluider-in-leger-in-hechtenis.html en http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/25/commentaar-klokkenluider/ en https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/25/ex-legerofficier-opgesloten-in-suriname-voor-belichten-berooid-leger/

 

 

President, uw wil is geen wet meer, geen macht pur sang meer, geen L’etat C’est Moi meer, uw onderdanen zijn niet uw slaven. President u vertegenwoordigt de staat maar u bent niet de staat, zoals u zichzelf vanaf 1980 heeft opgesteld, als de zoon van God. U bent door God gestuurd volgens uw geestelijk leider Steve Meye, en de onderdanen buigen. Het ambt van President doet de onderdanen gehoorzamen, uit respect voor het ambt en niet voor de persoon. Een triest dilemma waar ons volk onder gebukt gaat. De tegenstelling van de persoon en het ambt kan doorbroken worden met de confrontatie van de beloften van de persoon in het ambt die niet waargemaakt zijn. In deze tegenstelling gaan de Marrons en Inheemsen wederom voorop in de strijd die onbevreesd hun eisen stellen en navolging en ondersteuning zullen vinden bij de rest van de bevolking omdat elke Surinamer trots is op haar vrijheidsstrijders ten tijde van het koloniale tijdperk. U hoort niet thuis in dit rijtje van vrijheidsstrijders, President. Ook niet in het rijtje van Jopie Pengel, Henk Arron en Runaldo Venetiaan.

 

 

Schijnrevolutie, schijnvrede, schijn volks president,

 

De machtsovername van 1980 dient te worden geherevalueerd en geherinterpreteerd met de kennis van nu. Nieuwe inzichten zullen plaats vinden omtrent uw persoon die waarschijnlijk veeleer op zoek naar eer, roem geld en macht door de ex-kolonisator gescout is geworden, om daarna de Hollandse opdrachtgevers te verraden en vervolgens op 8 december 1982 barbaars af te rekenen met 15 kritische veelbelovende hoogopgeleide prominente Surinamers die de oprukkende dictatuur een halt wilden toeroepen. Uw fake volksdemocratie en fake dekolonisatie strijd culmineerde in het om zeep helpen van de democratie in Suriname. U had het land maar niet het binnenland. Een grote misrekening van uw ideologen. Vanuit het binnenland is daarom ook uw macht terug gedrongen. De binnenlandse oorlog van 1986-1992 moest ideologisch hoe dan ook het tij keren in uw voordeel. Met de vrede werd de ex-kolonisator buiten spel gezet maar ook toen begon het inzicht binnen uw gelederen post te vatten dat wie het binnenland beheerste stinkend rijk kon worden. U bezat nu een totaal land, kuststreek en binnenland onder controle. Het spel kon nu goed beginnen. Het binnenland leeg te roven werd gestart met uitgifte van allerlei concessies aan particulieren en multinationals voor goud en houtwinning. Grondenrechten van Inheemsen en Marrons werden vertrapt, vonnissen niet uitgevoerd, traditioneel gezag buiten spel gezet, fake ontwikkeling de binnenland bewoners door de strot gedrukt door een aan uw politieke partij gelieerde zogenaamde moderne Gaanman die eigen traditie als struikelblok ziet voor ontwikkeling terwijl in de rest van de wereld traditie en moderne ontwikkeling hand in hand gaan, zelfs een voorwaarde zijn voor ontwikkeling want zonder inspraak van de rechtmatige bewoners is geen ontwikkeling mogelijk. Dit is wat de Gran Liba Krutu op 8, 9 en 10 oktober 2018 u duidelijk wil maken, maar uw belangen en dat van uw kliek druisen lijnrecht in tegen deze visie van het traditionele gezag. Daarom komt nu weer het binnenland in opstond tegen u. En dit keer sterker dan ooit.

 

De schijnheiligheid in uw opstelling hield niet op. Het volgende oogmerk, bekleden van het hoogste ambt om uit handen van justitie te blijven inzake het 8 december proces was daarna uw einddoel, namelijk President te worden. Verraad en straffeloosheid maakten dat het dus totaal niet ging om de ontwikkeling van Suriname maar om persoonlijke belangen, hebzucht, machtswellust en om uit de gevangenis te blijven. Een realistische ideologie en visie over ontwikkeling van het land is er blijkbaar nooit geweest. Landsbestuur en democratie werden met een korreltje zout genomen, getuige uw uitspraken, houding en behandeling van het hoogste college van staat, de DNA, met veel minachting, desavouering en het volledig buiten spel zetten van dit orgaan. De Alcoa kwestie en de presidentiele commissie zijn de jongste getuigen hiervan. De grove benadeling van het volk is ongekend in de historie. (zie onderstaand deel ingezonden stuk benadeling over de hele linie)

“Benadeling over de hele linie

President en zijn regering laten zien dat zij consequent tegenover ons als volk staan en zich net zo consequent inzetten voor Alcoa. Dat blijkt ook uit de voorstellen die DNA hebben bereikt voor wat betreft het vergoeden van Surinamers wiens gronden op de een of andere manier door de Suralco zijn gebruikt. Dit geldt met name voor het district PARA. In de BO was er voor de meeste van deze gevallen een voorziening getroffen. De regering haalt hier een dikke streep doorheen en wil deze BO-voorzieningen vervangen door andere regels die aanmerkelijk nadeliger zijn voor de grondeigenaren. Nogmaals, hoe komt men op het idee om Surinamers op zo’n manier te benadelen ten gunste van de multinational, waar zit je hart?

Deze halsstarrige anti-Suriname houding van de regering met de President voorop geeft te denken. Is het werkelijk waar dat de regering aanwijzingen had dat een juridisch gevecht met Alcoa in het nadeel van Suriname zou uitvallen, hetzij qua tijd, hetzij qua uitkomst? De door de PALU geraadpleegde juristen beweren het tegendeel. Wij geloven dat Suriname een heel goede kans had en misschien nog heeft om desnoods met arbitrage zoals in de BO ook is genoemd, er positief uit te komen. Of spelen er andere, hele grote super persoonlijke belangen? Totnogtoe kijken we voor die belangen vooral naar voordelen die door Alcoa binnen Suriname aan personen zouden kunnen worden doorgespeeld. Maar het wordt steeds duidelijker dat indien hiervan sprake is, dat we beslist ook naar het buitenland moeten kijken om te zien wie beloond gaat worden en op welke wijze. Het laatste hierover is nog niet gezegd. Maar als de President en de regering bereid zijn om met een vreemde, een buitenlandse multinationaal bedrijf stelling te nemen tegen ons Surinamers, waarom zouden we nog moeten geloven dat de regering in andere zaken dan wel in ons belang handelt?”


INGEZONDEN: Concept Alcoa-deal nadeliger dan gedacht – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/28/ingezonden-concept-alcoa-deal-nadeliger-dan-gedacht/#ixzz5VGInxvbc

 

 

 

President, wijsheid is niet te koop, evenmin eerlijkheid en oprechtheid. Dat heeft gemaakt dat u niet heeft kunnen begrijpen het beroep dat op u gedaan is geworden inzake het dispuut over de Gaaman der Saramaccaners. De geesteswereld is de zielenkracht, bindmiddel en trots van de binnenlandbewoners, vanaf de eerste weggelopen slaven heeft dit het bestaan van al de stammen mogelijk gemaakt, hebben zij kunnen overleven onder de meest barre omstandigheden, onder de grootste vernederingen en militaire veldslagen van het koloniale leger getrotseerd. Deze traditie garandeert hun voortbestaan, en dat wilt u deze mensen ontnemen. Maar de lijn der historie zal gestadig voortgezet worden en kan door niemand gestuit of omgebogen worden, de Marrons en Inheemsen bepalen dat zelf en bestaan bij de gratie van hun geloof, geesteswereld, hun gewoonten, hun tradities en dat is hun bindmiddel, hun cultuur, hun leven hun bestaan. Alleen door hen fysiek uit te roeien (kwikvergiftiging, watervervuiling, transmigratie, fysieke eliminatie) zal dit leven ophouden te bestaan. Met andere worden, de Marrons en Inheemsen vechten voor hun recht om te bestaan, hun vrijheid, hun grondenrechten op een menswaardig leven en dat is het hoogste goed van een mens. Van u President wordt gevraagd om erkenning hiervan bij wet. Maar u weigert dit en trekt juist ten strijde tegen de belangen van deze groep Inheemsen en Marrons.

U verdraait bewust de kern van de zaak war het om draait en licht de samenleving vals voor. Deze mensen zijn geen lawaaischoppers en willen helemaal geen staat in een staat en hebben helemaal niet hun eigen Gaaman benoemd op de Gran Krutu, hebben helemaal niet geweigerd uw benoeming van uw loyalist Gaaman niet te erkennen.Men bevecht niet uw macht of gezag, men eist alleen hun rechten op. Wat u beslist is voor uw rekening, is het standpunt van de Inheemsen en Marrons. Time wil tel, omdat een President slecht enkele jaren de macht uitoefent terwijl de Inheemsen en Marrons al honderden jaren bestaan. U bent wederom bezig de geschiedenis te vervalsen, zoals er ook nooit sprake is geweest van een tegencoup of omverwerping van uw gezag in december 1982 en augustus 1980. Het binnenlandse gezag heeft slechts om een wijs advies gevraagd, om een Salomons oordeel gevraagd en u heeft van deze gelegenheid misbruik gemaakt en er een politieke draai aan gegeven door keihard uw NDP loyalist naar voren te schuiven. U maakte ervan dat u moest kiezen uit een groep van 3 op verzoek van de mensen zelf. Dit terwijl lang hiervoor het traditionele gezag haar recht al had uitgeoefend in de benoeming en installatie van door hun eigen volk al gekozen Gaaman. De correcte keuze was dus al gemaakt lang voordat de zaak bij u belande. Op 8 tot en met 10 oktober tijdens de Gran liba krutu heeft de brede erkenning plaats gevonden van de door het Saamaka volk gekozen en geinstalleerde Gaaman. Dit is de procedure volgens de traditie en vanwege onderlinge wrevel en dispuut had het traditioneel gezag van u niets anders verwacht dan de bevestiging van de door hen op correcte wijze reeds gekozen, benoemde en geinstalleerde Gaaman. Maar u gaf de verraderlijke draai aan het gehele proces en bracht hiermee uw NDP loyalist in stelling tegen de rechtmatig benoemde en geinstalleerde Gaaman. De eenheid en organisatie van het traditionele gezag op 8 tot en met 10 oktober was het enige correcte antwoord aan u, namelijk bundeling en optrekken in eenheid. Deze eenheid zal u niet opnieuw kunnen breken zoals u in 2011op Cola kreek heeft gedaan met het afblazen van de grondenrechtenconferentie en vervolgens de mislukking in de schoenen van de Marrons en Inheemsen te schuiven (zie onderstaand “Visies op de Mislukte grondenrechtenconferentie door Edgar Mampier on the 23 Oct 2011”)

http://suriname-web.blogspot.com/2011/10/visies-op-de-mislukte.html

 

Dit “a no mi” en “een staat in een staat” standpunt is een regelrechte vervalsing van de geschiedenis en het is onze taak als denkende mens, schrijvers en critici om de geschiedenis en de waarheid recht te doen en gestand te doen. In dit kader mijn analyses vervat in 6 brieven gericht aan u en de OAS. Ik geloof al lang niet meer dat mijn zaak tijdens uw regiem wordt opgelost. Vandaar mijn draai naar de kern van het veel bredere en algehele probleem waar vele duizenden landgenoten mee kampen, namelijk een onbeschrijfelijke arrogantie van de machthebbers en een zware minachting voor de burgers. Een arrogantie van denken dat zich uit in negeren van brieven, negeren van belangen van burgers, verdraaiingen van visies en standpunten, leugens, verdachtmakingen, tegenwerking, verdeel-en heers, intimidatie, mensen bewust in afhankelijke posities manouvreren, mensen compromitteren, mensen onder druk zetten.

President, op het hoogtepunt van uw populariteit in het binnenland had het van eerlijkheid, oprechtheid, wijsheid en nationalisme getuigd als u een Gran liba krutu had belegd om de grote eenheid tussen Inheemsen, Marrons en alle Surinamers te smeden en te demonstreren aan de wereld dat een verenigd volk tot veel in staat is. Pas dan zou de slogan op waarheid berusten dat “we can do the job”. U heeft deze kansen bewust niet benut, voorbij laten gaan want het binnenland wordt beschouwd als prive eigendom van de kliek rondom uw persoon.

 

Nelson Mandela en zwarte onderdrukking.

De kliek rondom u, door u benoemde politieke vrienden, loyalisten, familie en partij loyalisten gedragen zich als ware krijgsheren in stad, district en het binnenland. Deze clanvorming van vriendjespolitiek van uw regiem heeft Suriname veroverd. Het binnenland is uitgegeven aan vrienden, familie en clanleden. De kolonisator is vervangen door lokaal krijgsheer-schap die op rooftocht zijn in vooral het binnenland en derhalve het traditionele gezag en de traditionele leefwijze vernietigen, de eenheid breken en de partij politiek haar intrede hebben doen vinden in het opvolging systeem der Gamaanschap. Suriname wordt getergd door bestuurlijke figuren die niet berekend zijn voor hun werk, maar slechts binnen het netwerk zijn gepositioneerd om de zittende regering in het zadel te helpen en te houden. Een kleine gesloten groep rond de President uit vitale instituten, sectoren en organen houdt een bevolking onder dwang met wapens, repercussies en intimidatie. Dezelfde beproefde methoden van de kolonisator worden op de eigen bevolking toegepast. Het is veel erger door de eigen mensen in dezelfde koloniale wurggreep gehouden te worden. De volkswoede is veel erger en zal massaal en veel drastischere uitwegen vinden om zich te bevrijden van haar kwelgeesten. Ditmaal niet met de wapens die op haar worden gericht, maar met het verstand, de ratio, zal een einde gemaakt worden aan alle vormen van onderdrukking. Deze bewustwording dat kennis macht maakt, dat kennis vrij maakt, dat kennis zelfstandig en onafhankelijk maakt is in Suriname een beweging aan het worden op weg naar verkiezingen van 2020. Een volksbeweging lokt een tegen beweging uit vanuit het gezag van de President. Als opperbevelhebber van het Nationaal leger weet de President dat het broeit in het leger. Om de onderdrukking waterdicht te houden is ingegrepen in de leiding van de veiligheidsdienst. “ Clean sweap binnen het directoraat nationale veiligheid” http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/10/clean-sweep-binnen-het-directoraat.html. Met het leger wordt de bevolking onder de duim gehouden maar ook elke kritische noot binnen het leger gesmoord.

 

 

Traditionele Gezag en China politiek

President, u hebt veel uit te leggen aan de regering van China en uw Chinese financierders en multinationals. “ Suriname loopt risico bezittingen kwijt te raken aan China”

https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/21/suriname-loopt-risico-bezittingen-kwijt-te-raken-aan-china/?fbclid=IwAR0t2-vjme2gXlcfXWv653IZvNTT3VhdqGwVIqo07IXUCmXAO2I1cukoAbM

De binnenlandbewoners verdedigen hun grondgebied en eisen hun grondenrechten op om zo de Chinese invasie op afstand te houden in het binnenland.

De democratische bestuursvorm van de Marrons en Inheemsen heeft hun bestaan en overleving in het binnenland verzekert. De krutu’s duren enkele dagen totdat er concensus is bereikt, dit democratisch beginsel is gestoeld op de wrede natuur in het oerwoud waarbij eenheid van denken onontbeerlijk was om gezamenlijk te kunnen overleven. Dit mooie principe van kameraadschap, eenheid en solidariteit onder elkaar zou de centrale overheid moeten omarmen, respecteren en overnemen. De tribale volkeren Inheemsen en Marrons kennen in ieder geval hun waarden en eisen derhalve erkenning van hun cultuur, inhoudende hun geloof en geesteswereld, hun bestuursvorm aangaande de opvolging met betrekking tot Gaamaanschap, hun traditioneel gezag en hun wijze van omgaan met de orde handhaving in hun gebieden, hun juridische structuur en hun grondenrechten. De chaos in het binnenland verstoort dit alles vanwege de leegroof van buitenlandse ondernemingen en Surinaamse ondernemers en concessionarissen.

Zaken moeten dus in breder verband en perspectief bekeken worden waarom de President niet ingrijpt en niet in kan grijpen. De Marron stammen en Inheemsen worden mijnsinziens bedreigd door de buitenlandse politiek van President Bouterse en de inhalige hebzucht van de clan rondom de President. Niet te vergeten de Areas of interest inzake de Alcoa deal, Alcoa zowel de bezitters van de Areas of interest moeten beschermd worden. Vandaar dat de President de partijpolitiek ingang heeft doen vinden in het opvolging systeem van Gaamanschap van een voormalig kapitein die volgens de traditie nooit Gaaman kan worden. Zoals de Marrons zeggen kan een basja nooit kapitein worden en andersom maar een kapitein kan ook nooit een Gaaman worden of een Gaaman een hoofdkapitein. De President heeft met zijn keuze, benoeming en installatie hier roet in het eten gegooid en de boel in de war geschopt.

Met kennis van zaken hebben de Marrons in breder perspectief op Marron dag, Fiimandei de grootse eenheid getoond te Diitabiki. De Fiimandei is aangegrepen om in breder kader te strijden tegen het oprukkend geweld van de regering Bouterse-Adhin in het binnenland. De regering die de belangen van de multinationals, concessionarissen, de clan rondom Bouterse, dient ziet in het Traditioneel Gezag een lastige stoorzender, lawaaischoppers.

De verdraaiing van de discussie heeft dus niets te maken of de Marrons en Inheemsen nog traditionele stammen zijn en recht hebben op gronden zoals toegekend aan Tribalen in de VN vonnissen. Immers, rechten vergaan niet. Buiten kijf staan de grondenrechten.

In de traditie van de Marrons is het zo dat de sterken de zwakken helpen. President Bouterse heeft de Samaaka stam enorm verzwakt, tegen elkaar uitgespeeld. Hen opgezadeld met nog meer problemen in plaats van een besluit op basis van kennis, oprechtheid en wijsheid genomen te hebben. De stam der Aucaners en Matawai hebben deze verzwakking begrepen en hun broederlijke solidariteit aangegrepen om op hun dag, Fiimandei, Marrondag het juiste antwoord aan de President te geven. Eenheid, solidariteit en organisatie is de enige manier om het voortbestaan en de traditie van Marrons en Inheemsen voort te laten leven. Dit is de boodschap en het signaal dat aan u is gegeven, President, en zie hoe u hierop heeft gereageerd. U pikte het niet, u bent boos geworden en heeft uw regeringsdelegatie niet meer afgevaardigd op 10 oktober, zoals was afgesproken met de organisatie. Begrijpelijk want uw belangen en de uwen zijn hierdoor in gevaar gekomen. Eenheid, solidariteit en organisatie van groepen Surinamers zijn de grootste bedreiging voor uw ondemocratisch denken.

Het kan toch niet zo zijn dat enkele families en partij loyalisten uit uw netwerk alle privileges en rijkdommen bezitten in Suriname? Zelfs staats eigendommen worden toegeeigend. Dat clanleden, partij loyalisten, familie en vrienden rondom u zich enorm verrijken terwijl het volk verder verarmt? Nelson Mandela verwierp deze vorm van “zwarte” uitbuiting. Deze egoistische hebzucht brengt geen enkele ontwikkeling voor geen enkele natie. Ontwikkeling verdraagt zich niet met enge prive belangen.

Bij de Grangrutu op Marrondag is gedemonstreerd dat er rekening gehouden moet worden met het totale verenigde traditionele gezag inzake het binnenland, van Inheemsen en Marrons. Er dient in overleg met de centrale regering ontwikkeling gebracht te worden dat ten goede komt aan de totale natie. Het gaat dus helemaal niet om een Staat in een staat, wat u President er bewust van wil maken om de binnenlandbewoners voor dom, hebzuchtig, kortzichtig en naief neer te zetten, mensen die tegen ontwikkeling zijn van hun eigen binnenland omdat ze “primitieve opvattingen erop na houden inzake het leiderschap gestoeld op de geesteswereld van hun voorouders” De loyalist Gaanman is de zogenaamde moderne Marron en de rest zijn de domme, primitieve Marrons die de economische ontwikkeling in hun gebieden tegen houden. Een grotere onzin bestaat er niet. Dus wordt er van 2 tot en met 4 november een eigen Liba krutu gehouden. “ Aboikoni houdt eigen liba krutu” De hamvraag bij de volksvergadering is, op welke manier er een ‘Saamaka’-economie kan worden gecreëerd, die kan bijdragen aan de landelijke ontwikkeling. Bij de keuze voor economische activiteiten zal prioriteit worden gegeven aan het behoud van de Saramaccaanse cultuur en het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving en levensvoorwaarden van de stam. “Hiermee eert en respecteert de stam de autonomie van de Saamaka Lio”, zegt het Saamaka Informatiecentrum (SIC) in een persverklaring.

 

Aboikoni houdt eigen ‘liba krutu’ – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/13/aboikoni-houdt-eigen-liba-krutu/#ixzz5Tn3mhwTN

 

 

Met de staat in een staat uitspraak door u President worden ook de stads- en district bewoners bewust tegen de Inheemsen en Marrons opgezet, alsof dezen de afscheiding van het Binnenland opeisen ten koste van de nationale ontwikkeling. Splijtzwam en verdeel- en heers tactieken worden toegepast om koste wat kost te voorkomen dat een verenigd volk op staat tegen leugen, bedrog, onderdrukking en verarming. Zoals uw regiem bestaat bij de gratie van armoede, afhankelijkheid en verdeel-en heers, zo bestaat het binnenland bij de gratie van eenheid, samenwerking, solidariteit en organisatie geleid en geruggesteund door hun geesteswereld. Het een kan niet zonder het ander in de Marron cultuur, beide elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en juist onontbeerlijk voor welke ontwikkeling dan ook, economisch zowel cultureel als spiritueel.

 

 

Mislukte politieke stunt.

De wereld is op zijn kop gezet door de Gran krutu van 8 tot en met 10 oktober een mislukte politieke stunt te noemen. Integendeel is het een historische overwinning op uw onderwerping en onderdrukking van het binnenland. Een historische overwinning van Marrons op hun Fiimandei in de geest van hun voorvaderen. De kruik gaat net zo lang te water tot hij barst en dat is nu met het binnenland gebeurt. Nooit eerder is er in het binnenland zo een grote eenheid getoond tegen een regeringsbeleid en valse handelingen van een zittende President. Men pikt het gewoon niet langer en trekt in eenheid ten strijde, een beter wapen bestaat er niet. Nu het uw beleid en uw persoon betreft President roemt u opeens niet meer de woorden van Anton de kom die u zo graag in de mond nam in uw revolutie tijd, namelijk eenheid en organisatie”. Het gaat om de combinatie van beide woorden, maar u koppelt het een weer los van het andere door op Fiimandei in de stad de Marrons tot eenheid en saamhorigheid op te roepen. Mooie uitgesproken woorden, maar de Marrons en Inheemsen beleven die woorden, geven er inhoud aan. Krans legging en mooie woorden verbloemen de werkelijkheid. Op het moment dat de pijnpunten gelist worden wordt de democratische volks President boos.

 

President, de geschiedenis staat niet aan uw zijde maar aan de zijde der Marrons en Inheemsen. U schitterde van afwezigheid als vader des vaderlands op de Gran Liba Krutu. U had blijkbaar voorkennis van de grootse eenheid die ten toon gespreid zou worden tegen uw beleid en uw handelingen in het nadeel van de ontwikkeling en groei van de eenheid. Uw afwezigheid werd gekenmerkt als zwakte.“ De President had als staatshoofd boven alle partijen moeten staan en de Liba Krutu te Drietabiki moeten bijwonen. De afwezigheid van Bouterse is volgens bestuurskundige August Boldewijn een teken van zwakte.” http://www.abcsuriname.com/nieuws/1-lokaal-nieuws

 

In 2011 op de grondenconferentie te Cola kreek was u wel aanwezig maar had u mogelijk een verborgen agenda, namelijk het doelbewust voortijdig afblazen van de conferentie. Behalve de naderhand naar het hoofd van de Marrons en Inheemsen geslingerde beledigende uitspraak, was het breken van de toen vertoonde eenheid onder Inheemsen en Marrons een bewuste tactiek geweest om te voorkomen dat prive belangen van uw innercircle in gevaar zouden komen. Nooit eerder was er in groot Paramaribo zo een grote eenheid vertoont onder Marrons en Inheemsen. Vanuit uw regering werd de grondenconferentie te Colakreek georganiseerd en ook vanuit uw gelederen werd de eenheid kapot geslagen. In 2018 was het anders, de Gran liba krutu op Marrondag, Fiiman dei had niets met uw regering te maken. Uw gelederen en achterban hadden geen enkele bemoeienis, het waren de mensen van het binnenland zelf die dit initiatief genomen hebben. En precies hierin schuilt het grootste gevaar voor u President. Zelfstandig denkende mensen, eigen organisatie vermogen en democratische besluitvorming worden door u als groot gevaar gezien omdat u geen enkele grip hebt op dit soort mensen, dit fenomeen van vrije mensen. Wat de natie ziet zijn uw puppets on a string die direct na de Gran Liba Krutu in stelling zijn gebracht.

U verliest zienderogen meer en meer terrein in het binnenland en ook in de kustvlakte en district.

De woede komt van binnenuit, President, is niet georkestreerd zoals uw puppets on a string, van Dna-coalitie tot DC’s en Defensie. Steeds weer verschillende personen bij verschillende situaties die op het partij politieke paarse podium worden gebracht in aanwezigheid van de gehele entourage van clan leden rondom u. Steeds meer ontevredenheid tekent zich af op alle fronten.

Verenigd, volhardend, gesterkt door de innerlijke kracht van de cultuur en tradities van de geestelijke wereld, maar bovenal begeleid door God, kunnen de waarheid en het recht van ons volk niet gestuit worden door onderdrukkers en uitbuiters. Deze krachten zijn de redding van Suriname, namelijk het stuiten van de leegroof, want de armoede van de gehele natie is hier een gevolg van. Kleine groepen rondom uw persoon eigenen zich alle economische recht toe om de gronden en de grondstoffen zich toe te eigenen. En hier wil de Gran liba krutu een einde aan brengen. Dat is de issue President. En geen soap en allerlei politieke steekspelletjes vanuit uw gelederen met een brief van 13 hoofdkapiteins van 13 dorpen. Dit is precies de verdeel-en heers methode waar de Gran liba krutu van alle 6 stammen een einde aan wil maken. Gaanmans en hun vertegenwoordigers uit de 6 stammen zijn hoger in gezag en rang dan hoofdkapiteins. U greep de georkestreerde brief van de hoofdkapiteins van 13 dorpen gretig aan om verder te gaan op het pad van verdeel-en heers. Het spel dat gespeeld is met de zogenaamde brief van de hoofdkapiteins is een terugkerend patroon, daar de brief vervolgens ook is ingetrokken maar toch door u naar de media werd gestuurd met de onduidelijke handtekeningen. Op dit moment ging de brief een eigen leven leiden en was niet meer traceerbaar. Met deze brief, geschreven dus bestaand en ingetrokken, kon evenwel gewerkt worden. Wij kennen de door u al vanaf 1980 gehanteerde methoden door mensen/documenten uit te spelen en in onmogelijke posities te manouvreren zoals u met Fred Derby gedaan heeft, door hem als de mol te bestempelen. U speelt wederom hetzelfde spel met de hoofdkapiteins die er niets vermoedend in zijn geluisd. U heeft bewust getracht de hoofdkapiteins te isoleren. Wijsheid is niet te koop President. Ook al zou het zo zijn geweest President dat er volledig uit de gelederen van de hoofdkapiteins een verzoek aan uw adres is gedaan, dan had u moeten begrijpen dat u dit verzoek nooit zakelijk mocht bezien en daarom nooit mocht en kan inwilligen. De bal ligt daarom nog steeds bij de Marrons die dit probleem zullen en moeten oplossen. De benoeming, installatie en erkenning is al een feit, zoals bleek op de Gran liba krutu van 8-10 okt. Het enige dat nog moet gebeuren is dat de overheid, u President, uw fout door uw verregaande bemoeienis erkend. Het is aan de Marrons om die fout dan te herstellen op hun eigen cultureel-traditionele wijze. Maar het is juist de overheid die het grote politieke struikelblok is nu. Politiek, omdat u President er een politieke zaak van hebt gemaakt, maar zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Van u uit bezien is het inderdaad een politieke zaak. U wil grip op het binnenland. De overheid, u President heeft dit probleem dus bewust niet opgelost maar verergerd en er een politiek probleem van gemaakt.

U had beter moeten weten, en niet steeds anderen voor “dom” uitmaken, voor lawaaischoppers, voor collaborateurs, voor handlangers van het buitenland, voor landverraders, voor clowns, een poppenkast, voor mollen.

U bent de hoofdschuldige en niet de misbruikte hoofdkapiteins. De verklaring van 10 oktober laat geen spaan van uw beleid heel. Het “Albert Aboikoni-spel” is met de Gran Liba Krutu een afgesloten hoofdstuk. De op traditionele wijze benoemde, geinstalleerde en te Diitabiki erkende Gaanman is een voldongen feit. Uw verklaringen en excuses doen er niet meer toe, het is de wagen achter de kar aanspannen. U begrijpt heel goed President dat u op achterstand bent gezet. De Marrons hebben in eenheid de voorhoede van de strijd terug gepakt. Dit is de realiteit van de geesteswereld, President, dat u op achterstand heeft gezet. Uw politiek spel zal de traditie niet buiten spel kunnen zetten. Op geniale wijze hebben de Marrons van de Gran Liba Krutu zich laten leiden door het eigene. U zult als regeringsleider de wrange vruchten hiervan na 2020 plukken die u zelf gezaaid heeft. De wet van Karma vergist zich nooit. Door onwaarachtigheid is de loop van de geschiedenis nooit om te buigen. Het recht vindt altijd zijn beloop. Wie kaatst moet altijd de bal terug verwachten en lankmoedig het verlies aanvaarden in plaats van met nog meer haat, boosheid en wrok ten strijde te trekken tegen gerechtvaardigde rechten en belangen die de binnenland bewoners trachten te bewaken.

Met veel rancune wordt door uw regiem tegen Surinamers opgetreden die de waarheid dienen en hun mond open trekken, Surinamers die niet bang zijn om te spreken. Evenzo mijn gerechtvaardigde strijd wordt door u totaal genegeerd, mijn rechten en belangen met de voeten getreden. Op amateuristische wijze is door mevrouw Rose-Ann Franklin, hoofd protocol van uw Kabinet getracht mij om de tuin te leiden, waar ik toen ook niet in getrapt ben. Hetzelfde doen nu vele Surinamers, waar onder ook de Marrons en Inheemsen. Die laten zich niet meer pakken door allerlei individuen die vanuit uw gelederen op hen worden af gestuurd om het te verleiden, om de tuin te leiden, te verwarren en te ontgoochelen. De Marrons handelen nu in eenheid, onder een vlag. Hier komt uw partij politiek denken nooit meer tussen. De VIDS zou hetzelfde voorbeeld moeten volgen. Ook bij de VIDS bent u bezig President mensen totaal te verdelen, families uiteen te slaan, stammen onderling te verdelen. De VIDS leiding zal vroeg of laat in eenheid optrekken met de Marrons omdat dezelfde belangen op het spel staan. Het totale Surinaamse volk zal vroeg of laat aansluiten en onder de nationale vlag zich bevrijden van het tijdperk dat vanaf 1980 is ingezet tot heden.

 

 

 

Frommologie en onrechtmatigheid

Met de analyse van uw brief door Dr. Ruben Ravenberg wordt duidelijk welke tactieken worden toegepast volgens een vaststaand model. (http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49402) Ditzelfde model van uw systeem van frommologie is mij en vele Surinamers overkomen wat ik in mijn documentatie aan u volop heb beschreven. Deze zelfde methode van Mr.Dr. Jennifer van Dijk-Silos (zie mijn zwartboek)wordt door u constant toegepast namelijk, mentaal shockeren door onrechtmatig handelen, isolatie tactieken door het daarna uit elkaar slaan van een gevormde eenheid, zich vervolgens verschuilen achter anderen ( a no mi) dan loyalisten op gezette tijden naar voren schuiven terwijl op de achtergrond aan de touwtjes wordt getrokken door de hoofdverantwoordelijke, de onzichtbare hand met de lange arm vol tentakels die dus ongrijpbaar is omdat formeel de onzichtbare hand niet bestaat, voorts het werken met infiltranten, hierdoor complete verwarring zaaien, veroorzaken dat niemand elkaar meer vertrouwt, allerlei afleidings manouvres, door boeven met boeven te vangen, maw op een indirecte manier afkomen van medestrijders door top loyalisten beschuldigingen te laten uitspreken, het beginsel dus dat de revolutie haar eigen kinderen op eet uit puur eigen belang en lijfsbehoud, de vele valstrikken (https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/26/minister-aangehouden-militair-nog-in-dienst-dus-krijgstucht-van-toepassing/ )

Dit systeem is herkenbaar door:

 1. Rommelen met bekendmakingen/documenten
 2. Rommelen met geadresseerden en brievenhoofden
 3. Rommelen met formele en informele instituten, organen, commissies, adviseurs en instanties; tegelijkertijd werken met de jungle wet van de onzichtbare hand en de formele wetten en deze over elkaar heen schuiven wanneer het niet/wel uitkomt.
 4. Rommelen met namen en handtekeningen
 5. Rommelen met de inhoud en vorm van stukken
 6. Bewust achter houden van stukken (https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/26/minister-aangehouden-militair-nog-in-dienst-dus-krijgstucht-van-toepassing/ en http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/26/oud-legerkapitein-vrijgelaten-na-kort-geding/
 7. Elkaar de zwarte piet toespelen, a no mi
 8. Onrechtmatig geproduceerde, stukken op slinkse wijze formaliseren
 9. Verdachtmakingen
 10. Zakelijkheid en amateurisme “het is ons Surinaams ding” met elkaar verwisselen wanneer het wel/niet uitkomt
 11. Breken van alles/iedereen dat niet strookt met dit systeem en model van denken volgens een vast patroon.

 

Een fake staat, is wat er van Suriname wordt gemaakt. De eigen junglewetten van de clan hebben gewoon voorrang op de democratische denkwijze en formele wetgeving in het land. Een geheel systeem van eigen jungle regels heeft Suriname overruled. Regels zoals: stelen van het volk en verarmen van het volk door te stelen van de staat, verloedering van waarden en normen, ondergraven van de staat en al haar organen en instituten, verhullen van gebrek aan kennis.  “Dat men niet eens de grenslijnen kent? We zitten opgescheept met een regering die niet eens de grenslijnen kan presenteren. Men solt met de democratie”, aldus de VHP’er. Marinus Bee (Abop) vindt het erg dat er een verdrag is goedgekeurd, zonder dat de grenzen bekend zijn. DNA-voorzitter herinnerde de parlementariërs dat het niet deze regering is die ervoor heeft gezorgd dat de grenzen van het land niet bekend zijn. Dat komt omdat deze onwetendheid van vorige regeringen is overgenomen.” http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/defensieminister-benschop-te-prematuur-om-handelen-fransen-af-te-keuren/

Suriname zit opgescheept met een incapabel regiem met als gevolg een totaal verloederde wanordelijke en onveilige staat.

Het ergste van alles is dat de carriere- en toekomst mogelijkheden van jonge mensen, jonge Surinamers compleet vernietigd wordt.

Deze bovenstaande punten/methode van het heen en weer geschuif door de President en zijn clan betekenen ongrijpbaarheid van de staat bij een eventueel juridisch proces tegen de staat Suriname. Met deze methode waarbij formele documenten/stukken gewoon puur willekeurig worden teruggetrokken en men vervolgens met niet formele stukken dus fictief verder gaat werken zodanig dat na verloop van tijd niemand meer door het bos de bomen ziet en niemand meer weet wat echt is en wat onecht is. Het frommelen kan zo eindeloos doorgaan, behalve bij direct ingrijpen, zoals ik gedan heb door alles schriftelijk vast te leggen. Alleen zo kan men ontzenuwt worden.

Onrechtmatige handelingen die worden gepleegd kunnen zo zichtbaar worden gemaakt. Want door met de tijd en documenten te spelen/frommelen worden de onrechtmatige handelingen geruisloos geformaliseerd tot rechtmatige handelingen omdat personen en documenten in onmogelijke posities zijn gemanouvreerd geworden. Ongemerkt schakelt men over op officiele structuren, wetten en instanties en zo wordt wat het daglicht niet kan verdragen plotseling wel een formeel document, dat weliswaar aan alle kanten rammelt maar voor waar en echt wordt gehouden. Gewoon rechtsgeldig maken wat niet rechtsgeldig is. Want niemand weet meer hoe de vork precies in de steel zit dus kan het spelletje dat gespeeld wordt met burgers en het volk eindeloos voortgaan. En op deze verschrikkelijke wijze wordt met deze kwaadaardige methode van het compromitteren van mensen en zaken de geschiedenis vervalst. Men hanteert gewoon valse uitgangspunten met valse documenten en valse argumenten en bouwt daaromheen een heel verhaal wat dus nooit waar kan zijn omdat het vertrekpunt niet goed is, vals is. En opzettelijk vals is gemaakt om voor verwarring te zorgen. Valse premissen geven een vals verhaal en een valse foutieve conclusie uiteraard. Zoals ook de minister van RO recht heeft willen zetten wat niet waar was. ( “Brief hoofdkapiteins niet via minister Dikan naar President.” (16 Oct, 2018, 06:07) http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49399

 

Een staat in een staat

President, u bent het die doelbewust een staat in een staat aan het vormen is. Een leugenachtige staat, een fake staat dus. Het zal na 2020 blijken dat uw staat in een staat een mislukte politieke stunt is. Van een eens democratische rechtsstaat heeft u gemaakt een fake staat (omdat DNA volledig aan u onderworpen is) en vervolgens een staat in een staat.

“ dat de minister van financiën, de heer Ronni Benschop, ten tijde van de openbare vergadering van 25 oktober jl. in De Nationale Assemblee publiekelijk een valse voorstelling van zaken heeft gepresenteerd met als hoofdbewering dat vanwege het niet hebben ontvangen van de ontslagresolutie, ik nog steeds werd geacht in actieve militaire dienst te zijn. Minister Benschop heeft helaas daarmee getoond dat hij onvoldoende kennis heeft van de wetten en het recht, een hoedanigheid een minister onwaardig. Met verbijstering heb ik kennis genomen van het feit dat het voltallige parlement met het leugenachtig verhaal van minister Benschop genoegen hebben genomen. Ik stel vast dat De Nationale Assemblee faalt haar controlerende functie tot uitvoering te brengen. De kwaliteit van onze rechtsstaat is aan verbetering toe.” https://www.facebook.com/jermain.day/posts/1899705020085044

 

De trias politica is onder uw regiem om zeep geholpen, uitgezonderd de Rechterlijke macht, de economie is onder uw regiem vernietigd, het binnenlandse gezag met al haar mooie waarden en normen vernietigd en nu het leger gedegradeerd tot een groep wachters. Het leger is een uitzendbureau geworden. U onttrekt militairen van hun staatsverplichtingen voor prive doeleinden. Zeer belangrijke instituten zitten zonder duurzame leiding. Het leger zit nog steeds zonder bevelhebber. Maar ook het Hof van Justitie zit met een waarnemend Hofpresident. U neemt strategische posities in het binnenland in met uw partij loyalisten. Asidonhopo. Districtscommissarissen worden in place gebracht op het moment supreme. Het OKB is al lang in stelling gebracht. Met het oog op het 8 december proces en een rechterlijke uitspraak in 2019, vindt er blijkbaar nu ook al vast een wisseling van de wacht plaats binnen het leger, namelijk bij het directoraat nationale veiligheid. Terwijl u dus het leger totaal verdeeld en verzwakt enerzijds, versterkt u anderzijds het militair cordon om u heen. “Clean sweep binnen het directoraat Nationale Veiligheid” http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/10/clean-sweep-binnen-het-directoraat.html

Militair strateeg als u bent zal u met een gewapende eenheid de staat na 2020 onder druk kunnen zetten en uw verzet tegen wet en recht met de wapens kunnen beslechten.

Misschien is het scenario dat met het uitlokken van de Fransen de verkiezingen van 2020 kunnen worden uitgesteld omdat de nationale veiligheid dan in gevaar is en het 8 december vonnis niet uitgevoerd kan worden. U zegt immers (zie brief 4

U zegt immers (zie brief 4) “dat u alles mag aanwenden wat binnen de constitutie is toegestaan om uw zaak te verdedigen”

 

U bent gestaag bezig bestuurlijk Paramaribo te ontwrichten en te isoleren van het grondstoffen rijke binnenland, waar u hoopte zetel te kunnen gaan houden en de grondstoffenloze kustvlakte aan uw clan te binden. Bij uw eventueel verlies van de verkiezingen van 2020 was het gehele land dan aan uw economische voeten gebonden en dat van uw clan, dus niet de staatsmacht maar toch de macht vanwege deze tactiek van de verschroeide natie. Is dat niet de staat in de staat gedachtegang, President? Maar door de Gran Liba Krutu is er een flinke kink in de kabel gekomen en draait alles weer om wat u onderste boven heeft gedraaid en over de kop heeft gegooid. Er is nu een vuist gevormd en vanuit het binnenland gaat de strijd richting Paramaribo. Binnenland en stad en district zullen gezamenlijk een vuist maken om Suriname te redden en het tijdperk Bouterse voor goed af te sluiten, met wortel en tak uit te roeien, zoals een oud President eens zei.

 

 

Conclusie:

Karma en arrogantie van de macht liggen ten grondslag aan het einde van uw tijdperk, een tijdperk dat het ergste is wat Suriname ooit is overkomen. Met het gedachtengoed van de grote 3, Henck Arron, Jaggernath Lachmon en Runaldo Ronald Venetiaan zal Suriname weer op de rails gezet worden en gered worden. Niet met wapengeweld maar met de vuurkracht van onze pennen, met de wetenschappelijke kennis en bovenal Vaderlandsliefde zal Suriname voorwaarts gaan en zich verder een weg banen in haar heroische geschiedenis en in de wereld, op alle vlakken en lagen in de samenleving.

Want met fake-dekolonisatie en zwarte onderdrukking onder uw leiding President dwing je geen betere samenleving af dan de ex-kolonisator. Anders dan de kolonisator neemt u als de Machiavellistische President militair-strategische posities in in het Binnenland. Als het paard van Troje is via de Gaanman Albert Aboikoni de politieke overheid doorgedrongen in het hol van de leeuw, in het gebied van de Binnenland bewoners.

Een fazallen staat of een demokratische vrijheids staat, dat is de issue voor geheel Suriname. Alle Surinamers zouden een vuist moeten vormen tegen de nieuwe onderdrukkers van eigen bodem. Een fazallen fake staat werkt met intimidatie, misleiding, leugen en bedrog en dat is anti-wetenschap en anti-ontwikkeling. Suriname moet weer op de lijn der wetenschap worden gebracht en afrekenen met onvrij denken, manipulatie, onderwerping en onderdrukking. Fake gedenkplaten op dag der Marrons, fake anti-kolonialisme met verwijdering koloniale symbolen terwijl het Surinaams volkslied Friese roots heeft (http://www.sunieuws.com/su/sunieuws/surinaams-volkslied-heeft-friese-roots/suriname/paramaribo/nieuws/ , fake-economie met geen productie en enorme leningen, fake viering Marrondag in Palmentuin, Fake vrouwen solidariteit NDP vrouwen. Alles gestuurd via puppets on a string in handen van de President.

Fazallen worden niet gedragen door het volk, daarom is het allemaal fake, President. En daarom gaat de kruik net zo lang te water tot ze barst, of zoals u wilt anders gezegd: you can fool the people sometimes but you can’t fool the people all the time, so you can’t do the job, President.

Maar we weten ook dat onderdrukkers gestaag door blijven gaan met hun fake-modellen, net zo lang door gaan totdat het volk opstaat en een vuist vormt tegen hen.

Die tijd is nabij in Suriname. Surinamers beseffen meer dan ooit dat politiek een wetenschap is en er met kennis van zaken gewerkt moet worden in plaats van feodale influisteraars. Fazallen zijn afhankelijk, denken niet zelfstandig maar dienen de meester, hun leenheer die hen allerlei beloningen verstrekt voor bewezen diensten, van grond tot benoemingen. Dit is een corrupte manier van werken. Het volk zal daarom haar onderdrukkers verjagen, dat is een natuurwet. Arrogantie van de macht (wapens en fazallen) komt altijd ten val. Onze geschiedenis en de wereld geschiedenis heeft dat meermalen bewezen. Geen volk pikt het dat haar leiders als vorsten leven te midden van door hen veroorzaakte armoede van haar burgers. Patronage en vriendjes politiek wordt onbeschaamd het volk door de strot gedrukt met het benoemen en naar voren schuiven van fazallen als bijvoorbeeld Districtscommissarissen (https://www.apintie.sr/v20713 )ter ondersteuning van het model van totale vernietiging van bestuur en eenheid in het Binnenland. “ Lio kuutu Asidonhopo verschoven” ‘DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/19/lio-kuutu-asidonhopo-verschoven/#ixzz5USSWa8yx http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/ndp-gaama-albert-aboikonie-gaat-lio-kuutu-op-asidonopo-houden/en Jeroe wordt DC en blijft voorzitter Comite”

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49479

 

De zo moeizaam bereikte eenheid, en solidariteit wordt wederom stuk geslagen en weer gebracht op het niveau van verdeel-en heers. De desavouering van de overige Gaanmans en het totale binnenlandse gezag wordt tot norm verheven. Met veel militair en politiek machtsvertoon worden de Marrons en Inheemsen door de politiek van de President onderdrukt. Dit terwijl de mensen geen NDP-fazallen willen als hun gezagvoerders maar zelf als Tribale volken en Inheemsen hun leefgebieden in samenspraak met de regering en derden willen ontwikkelen. Ontwikkeling komt van binnenuit en kan aan niemand opgelegd worden, zeker niet aan nazaten van onze vrijheidsstrijders, de Inheemsen en Marrons, dat heeft de geschiedenis bewezen, en de Gran krutu van 8 t/m 10 oktober zet die lijn voort.

 

De de desillusie en de teleurstelling in u President is ongekend. Ondergetekende die ervan uitging dat juist u als “volkspresident” het recht van uw burgers zou doen zegevieren en de verkeerde handelingen van in mijn geval Mr.Dr. Jennifer van Dijk-Silos niet in bescherming zou nemen, kwam bedrogen uit. Vanuit uw Kabinet is weliswaar in bijzijn van mevrouw Dr.Mr. Jennifer van Dijk-Silos naar mij gebeld door uw toenmalige directeur protocal mevrouw Mr.Rose-Ann Franklin, maar dat was niet de methode om mijn zaak op te lossen. Maar wat betreft de Inheemsen en Marrons die moeten zich toch totaal gepakt voelen door u en uw fake revolutie? Uw masker is gevallen, President, een ieder ziet nu uw ware gezicht. U schroomt er niet voor de binnenlandbewoners die u zo hebben ondersteund hun grondenrechten te negeren, hun bestaansrechten te vertrappen, hun gewoonterecht en tradities te beledigen en u gaat zover in uw handelingen om in het binnenland zelf met militair vertoon uw belangen en dat van uw clan te handhaven(http://nafu.net/pikin-rio-jongeren-voelen-zich-geterroriseerd-door-aanwezigheid-van-albert-aboikoni-met-zijn-militairen-op-asidonopo/

En dit alles terwijl het broeit in het leger en u als opperbevelhebber de belangen van uw militairen over laat aan uw minister van defensie. “ Aankaarten situatie leger leidt tot hechtenis.” http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/10/24/aankaarten-situatie-leger-leidt-tot-hechtenis/

 

Mijn wensen

Aan mijzelf, dat ooit ik alsnog kan afstuderen en mijn recht zal zegevieren.

Aan de Binnenlandbewoners, Inheemsen en Marrons wens ik toe, verenigd u zich niet alleen onder een vlag maar ook onder een naam, etaleert u zo de eenheid in verscheidenheid, wat u immers al heeft gedaan op de vlag nl een binnenland, een familie, een vuist. Verder uitbouwen van de Gran Liba Krutu van 8 t/m 10 oktober. De onafhankelijkheidsdatum is hiertoe een mooie gelegenheid. Laat de dag der Inheemsen en Marrondag op 25 november het totale Binnenland onder een naam vertegenwoordigen om vervolgens in samenwerking met de Centrale overheid en anderen de ontwikkeling te brengen dat gedragen wordt door het nieuwe verenigde binnenland. En niet omgekeerd zoals dat nu het geval is dat de overheid het binnenland wil overnemen en de mensen wil voor dicteren.

 

Aan de nieuwe regeerders wens ik toe om het aangerichte leed vanaf 1980 niet te onderschatten. Het zou van wijsheid getuigen als na het einde van het tijdperk Bouterse een podium wordt gegeven aan alle slachtoffers, niet alleen die van 8 december, de Binnenlandse oorlog, de ex-militairen, maar ook die slachtoffers van verdeel-en heers, diefstal van eigendommem, patronage, van alle slachtoffers en onderdrukten van de zogenaamde revolutie. De natie moet gezalfd worden en verlost uit het geestelijk juk van de revolutie van Bouterse. Net als het Eichmann-proces in 1961 in Jeruzalem waar de overlevenden van de Holocaust op mondiaal niveau een podium werd gegeven. De verkiezingen van 2020 staan voor de deur, voor de oppositie een goede strategie om met het geven van dit podium de verkiezingen in te gaan. Suriname moet niet alleen materieel gered worden, maar meer nog geestelijk. Er moet eerst een mentale spirituele bevrijding plaats vinden voordat het volk verder kan gaan. Er is collectief leed, Surinamers in stad en district en het binnenland zullen hun hart moeten kunnen luchten, hun pijn van zich kunnen af huilen en af spreken, hun geestelijke bevrijding gezamenlijk ervaren, en al deze energie zal de natie een boost geven van collectiviteit, saamhorigheid, solidariteit, wan famiri, wan Sranan door eenheid in verscheidenheid. Alleen zo kan Suriname verder. Structureel onrecht mag niet straffeloos blijven, we weigeren te leven in een Machiavellistische fazallen staat, waar opvattingen gehuldigd worden dat andersdenkenden als vijanden worden gezien en dus door de arrogantie van de macht gewoon uitgeschakeld worden. Clanvorming, heilige huisjes, krijgsheerschap en zich gedragen als vorsten over hun onderdanen verdragen zich niet met een democratische rechtsstaat van vrije mensen. Suriname is onder het regiem Bouterse-Adhin verworden tot een land van donaties, pakketten en leningen en de wereld kan zo een land nooit serieus nemen met een volk van verlies van eigen waarde.

 

Aan de huidige regeerders beveel ik aan, terg niet langer dit volk, Let my people go, because you can’t do the job.

Over de onafhankelijkheidsviering dit jaar is in tegenstelling tot voorgaande jaren nog niets bekend gemaakt.

Machiavellist en volkspresident als u denkt te zijn, zou het toch prachtig zijn voor u om uw macht door te drukken en gewoon uw gang te gaan in het binnenland, uw arrogantie van de macht te tonen en dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de onafhankelijkheidsdag van Suriname in het binnenland te vieren? Dan heeft u weer een primeur, President. Asindonhopo is hiertoe een prima gelegenheid, uw eerste fort in het binnenland. Immers er zijn er toch al zwaar bewapende militairen gestationeerd. Dit alles zou toch mooi passen in uw fake staat? Zoals u op 9 oktober 2018 de Turkse minister van buitenlandse zaken heeft misleid en misbruikt voor de kranslegging bij het Nationaal Verzoeningsmonument, (https://www.waterkant.net/suriname/2018/10/09/protest-tegen-handeling-turkse-minister-van-buitenlandse-zaken-in-suriname/ zo zal het mij dus niet verbazen als met een ceremoniele Ashanti Koning op 25 november het binnenland wordt verrast en verder zand in de ogen wordt gestrooid en de verdeeldheid verder wordt vergroot. U kunt als staatshoofd niet reizen naar het buitenland, maar waarom ook niet de President van Ghana en andere bevriende staatshoofden officieel uitgenodigd naast de ceremoniele Ashanti Koning? (http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/09/24/ashanti-koning-komt-naar-suriname/ )

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Angeline, Y. R. Fernald.

 

 

Bijlage: 9 x

Links/reacties burgers

 

1.

NDP-Gaama Albert Aboikonie gaat Lio kuutu op Asidonopo houden

25-10- 2018

Albert Aboikonie heeft in die korte tijd meer dan 100 dignitarissen benoemd. Hij heeft volgelingen, familie, vrienden of NDP-ers benoemd tot kapiteins en basja’s. In zijn directe familie is bijna iedereen kapitein en Hoofd Kapitein geworden. Basja’s heeft hij benoemd tot kapiteins; iets wat tegen onze traditie is. In de Saramaccaanse traditie is het zo, dat een dignitaris (basja of kapitein) voor het leven wordt benoemd. Normaal wordt een dignitaris, voorgedragen door de familie of bee, daarna gaat die familie naar het Groot-Opperhoofd om het aan te geven. Dan moet de Granman een voordracht doen bij de Minister van Regionale Ontwikkeling via de distriktscommissaris van Boven Suriname. De DC op haar beurt stuurt een Bestuurs Opzichter naar het dorp om te onderzoeken of de dignitaris die is voorgedragen, echt wordt gedragen door de familie, aan de hand van dat rapport gaat de DC de Minister van Regionale Ontwikkeling adviseren. Als de voordracht van de Granman en het rapport van de Bestuurs Opzichter positief is, dan krijgt de dignitaris zijn beschikking. Dus is het niet het Groot-Opperhoofd dat bepaalt wie dignitaris wordt, maar de dignitaris en de achtergebleven familieleden. De bedoeling van dit systeem is dat, kapiteins en basja’s van de verschillende matriaire lijnen, gedragen moeten worden door de overledenen en door de in leven gebleven familie leden. De kapiteins en basjas horen dus die matriaire lijnen te vertegenwoordigen en niet een politieke partij of een persoon.

Nu plotseling krijgen we heel veel NDP- en Albert Aboikonie- dignitarissen die niet voldoen aan de Saramaccaanse traditie en dat is vernietiging van onze traditie en dat mag niet. En daarom ook zal de totale Saramaccaanse gemeenschap, de andere Tribalen- en Inheemse stammen in Suriname Albert Aboikonie nooit accepteren, en of erkennen als te zijn de Traditionele Opvolger van Belfon Aboikonie. Maar zien hem als Groot-Opperhoofd der NDP-ers en als Hoofd Kapitein der Saramaccaners. Op grond van het boven beschreven gaan de Saramaccaners inclusief de Matjau –lo Niet naar die Lio Kuutu, de Matwai, Quienty, Aluku, Paamaka, Dyuka gaan ook zeker niet naar die Lio Kuutu, want het is een pure NDP aangelegenheid, en het is zeker geen traditionele aangelegenheid. Dus alle Tribalen en Inheemsen die respect hebben voor hun Traditie, Cultuur, Waarden en Normen zullen zeker niet gaan dat is logisch.

8, 9,10 en 11 oktober 2018 was net een rechtvaardige en geslaagde, Inheems en Tribalen Lio Gaankuutu gehouden te Diitabiki. De Regering was niet aanwezig, en integendeel werden de Groot-Opperhoofden uitgemaakt voor Lawaaischoppers door de Regering van de Republiek Suriname. Dus iedereen die respect heeft voor zijn Traditie zal zeker niet naar Asidonopo gaan om de NDP- vergadering met een NDP Granman bij te wonen. Want 12 augustus zijn alle Tribalen en Inheemsen in Suriname vernederd geworden door de Regering van Suriname om Albert Aboikonie te benoemen tot Groot-Opperhoofd de Saramaccaners, tegen de wil in van alle Tribalen en Inheemsen in Suriname.

Momenteel worden presentielijsten van overheidsfunctionarissen in Pikinrio, gehouden op het kantoor van het bovengenoemde NDP Opperhoofd Albert Aboikonie, en hij bepaalt wie dagelijks mag tekenen. Overheidsfunctionarissen die met verlof waren, en niet in het dorp aanwezig waren om hem als Granman te ontvangen en iedereen die hij niet mag, krijgen alvast de presentielijsten niet om te tekenen. Met alle gevolgen van dien. De Surinamers daar in Pikinrio, voelen zich zwaar geterroriseerd door het gedrag van de bovengenoemde Granman en vragen middels dit stuk aan de Surinaamse Regering dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Andre Bobi, Lotty Amoida, Robby Main en Nelis Amoida

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/ndp-gaama-albert-aboikonie-gaat-lio-kuutu-op-asidonopo-houden/

 

 

2

“Marronfiguren & -lawaaischoppers”

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49559

 

3

(https://www.facebook.com/marowijne.nieuws.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDAyzKpKpjh64LxjmI5ZYLjkCJ1fyLhasQtY5br9c5PHYJb00YGtoQpbWoE13DD4Lh3ddtfQ-Nt4gGR&hc_ref=ARSw0xf0NP-b1R1THALC3kaCIPykwwppbRAzWfWT8JsExOVKc6TuOQlHs3WiMFyrxMA&fref=nf

 

 

4

Boven Saramacca heeft veel waarde en is uiterst mooi.
De regering heeft vanaf Albina tot Mamandjunka vergunning gegeven de rivieren te vervuilen met kwik. Para rivier achter Saakiekie Berg en daal is nu ook vervuild.
Stew meer is helemaal vervuild.
Omgeving stoelmanseiland te marrowijne is geheel vervuild.
Omgeving Malobie te marowijne is geheel vervuild.
Ze willen nu naar boven saramacca richting Kamalua new orora Goddo malobie Djoemoe Kayana Guyaba om daar ook te vervuilen.
Politiek gezien is de keuze van Bouta een ndp’er hij kan makkelijk voor hem tekenen aangaande concessies.
Gaat u kijken wat opweg naar Atjonie gebeurt met het bos en blokken rond hout.
Zie opweg naar afobakka hoeveel hout velden er nu zijn met duizenden blokken rondhout.
Ze zeggen dat zij alles opnieuw planten en dit geloofd de bevolking😂😂😂
Onze mooie jaguard tigrie worden allemaal gedood door chinezen.
Een tand kost 200$
En veeel meeeer

 

 

5

Te dong man kon konie, dan konie man atie e bron! In deze is het: die ding konie man kon bewust, ding dong man e bruja!!!

 

 

6

https://www.apintie.sr/v20713

 

7

President reist 200 kilometers af om ondernemer te beledigen

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/president-reist-200-kilometers-af-om-ondernemer-te-beledigen/

 

8

“Het Surinaams Leger: Rancune, Intimidatie en ‘Coupplegers’ anno 2018!”
https://www.facebook.com/ActionnieuwsSuriname/posts/2152628424769887?__xts__%5B0%5D=68.ARCWFMjCUH9HYAcejo5GD_ZNDPsaemkMNO0D81iLXaEPOnpXaDiY92dMGSvn56qdmmbZG0PQ6EbNlRZ8v4Ye0JyrDCgO4x2TzoeHi5ADuEmGQtO80T8BVSdVqvfwRwyf31sW9LIgZ-vrtSCL0aTgfj5JgLVTboTDrBXFwsR_h62GaAjx_bTeM7Wy3qTarHg7gXdCW8hnZP_QCGXOGm-CzAlG6J8&__tn__=K-R

 

 

9.

https://www.facebook.com/marowijne.nieuws.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDAyzKpKpjh64LxjmI5ZYLjkCJ1fyLhasQtY5br9c5PHYJb00YGtoQpbWoE13DD4Lh3ddtfQ-Nt4gGR&hc_ref=ARSw0xf0NP-b1R1THALC3kaCIPykwwppbRAzWfWT8JsExOVKc6TuOQlHs3WiMFyrxMA&fref=nf

 

 

***************************************

 

DEEL 2:

NAAR DE MEDIA VERSTUURD:

 

 

(1.)

 

2 april 2019

 

 

INGEZONDEN

 

 

KIEZEN VOOR VRIJHEID OF SURINAME OPNIEUW KOLONISEREN.

 

Wij staan als natie voor de volgende twee keuzen, die u in 2020 zal moeten maken, namelijk:

 

 1. Kiezen voor een leencultuur die onderdeel is van een anti-Westerse politiek van Zijne Excellentie President D.D. Bouterse . Kiezen wij in 2020 voor de met de mond gepredikte dekolonisatie olv President D.D. Bouterse en zeggen wij als volk voorgoed vaarwel tegen Nederland en ook Amerika waar een groot deel van ons volk woont. Kiezen wij in 2020 voor een nieuwe kolonisatie olv President Bouterse door met name Rusland en China binnen te halen, landen die altijd op zoek zijn naar zwakke schakels. Met de huidige stand van zaken in ons land wat uit slecht beleid en slecht bestuur voortkomt, namelijk: de omstandigheid van een verdeeld volk door de bewust toegepaste politiek van verdeel-en heers, slecht beleid en slecht bestuur alom door vriendjes politiek van regelarij en patronage, bestuurlijke ondeskundigheid, CFATF dilemma, een ongebreidelde leencultuur, stiefmoederlijke productiesector, afwezigheid diaspora kapitaal, geen openbaarheid van bestuur, non-transparantie, Chinese trawlers, welig tierende corruptie, geldontwaarding en koersstijging, skalians problematiek, non-productieve areas of interest, names and faces concessiegebieden, onopgeloste grondenrechtenproblematiek, inkapseling economische machtsgroepen binnen het beleid, drugsdoorvoer, grensproblematiek en gevaar van drugsgeld dat wereldwijd een heel overheidssysteem kan corrumperen, verloedering van normen en waarden, financieel bankroet vanwege dreigende internationale isolatie, structurele onderwerping van ambtenaren en leerkrachten aan de wil en de grillen van de macht van de administratieve politiek, uitholling van ministeries, uitholling van instituten, organen, belangrijke instanties en personen, discrepantie vraag en aanbod in gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw, disfunctioneren van districtscommissarissen, districtsraadsleden en ressortraadsleden, en op deze manier gaan wij een zeer onstuimige en onzekere toekomst tegemoet wanneer Bouterse de verkiezingen wint in 2020. Tegen de achtergrond van de goed georganiseerde, hoog geindustrialiseerde en op een hoog technologisch niveau opererende landen met hun miljarden investeringen zal Suriname geen weerstand kunnen bieden. Tegen de China policy en Oost-Europese invloed is Suriname niet opgewassen. Er is bij deze sterke landen een verband tussen hun greep op zwakke regeringen vanwege hun zwakke leiders, slecht beleid en slecht bestuur. President Bouterse koerst vanwege zijn persoonlijke positie en het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen in zijn beleid en bestuur de kant op van het op de lange duur onder curatele stellen van Suriname aan ontwikkelingshulp en gelden uit met name China en ook Rusland die bezig is haar invloed in Zuid-Amerika te vestigen. Deze landen staan voor in de rij om de miljarden aan leningen te geven wanneer ons land met een schuld van miljarden dollars en als onderpand van 200 miljard dollar, wordt vrijgegeven. Dan pas wordt Suriname blijkbaar een tweede Dubai, maar wel een afhankelijk land, een opnieuw gekoloniseerd land, een land onder curatele vanwege de miljardenschuldenlast. Het wachten is op de zekerheid van nog 5 jaar voor de President want dan pas komen mogelijk de grote investeerders over de brug uit voornamelijk deze twee landen. Over de CFATF maakt de regering zich dus echt niet druk, de miljarden zijn immers in het vooruitzicht. Door deze financiele en politieke injecties uit de Communistische en Oost-Europese wereld kan onze President heel lang aan de macht blijven maar zijn wij als land en volk totaal afhankelijk gemaakt van met name China en Rusland en onderworpen aan een kleine Surinaamse rijke elite groep van machthebbers die hand en spandiensten zal verlenen aan de supramachten. Met een politiek Nationaal leger en hun eigen prive legers in het binnenland en een een-partijen-stelsel in het vooruitzicht moet dat geen enkel probleem zijn. Uit handen geven van de ontwikkeling van ons land getuigt van puur eigen belang van de machtige elitegroep, hun angst voor verlies van de verkiezingen in 2020, gebrek aan liefde voor land en volk, gebrek aan ontwikkelingsvisie en dus slecht beleid, slecht bestuur en slecht leiderschap. Er is absoluut een reden waarom President Bouterse opnieuw ons land probeert te koloniseren en gelegenheidswetgeving stelt hem daartoe volledig in staat. Alles in Suriname staat in dit teken van behoud van de macht van President Bouterse, desnoods door Suriname opnieuw afhankelijk te maken aan wereldmachten als China en Rusland.
 2.  

Of kiezen wij in 2020 om de tering naar de nering te zetten, voor ons eigen Surinaamse inzet van diaspora kapitaal en houden wij zo Suriname in eigen handen. Kiezen wij ervoor samen te werken met alle Surinamers en met alle landen in de wereld, ook de supra machten China en Rusland. Kiezen wij voor een niet controversiele persoon als President die de wereld rond kan reizen, die geen strafeis van 20 jaar wegens moord op zijn naam heeft staan noch een vonnis vanwege drugssmokkel. Wij zijn een klein maar trots volk en onze leiders moeten landen met een miljoenen bevolking niet na willen apen door ons als kleinduimpje in de grote mijls laarzen te gedragen, en intussen te rekenen op Chinese en Russische militaire ondersteuning, net zoals in Venezuela. Wie nog niet sterk is moet slim zijn, realiteitszin gebiedt te constateren dat het ontegenzeggelijk de VHP leider is die momenteel nationaal en internationaal het best gedragen wordt, de beste kaarten heeft, de beste credits heeft om Suriname te leiden naar vrijheid en onafhankelijkheid, zeker nu tegen de achtergrond van de wijziging van de kieswet. Men zal daarom alles doen om de VHP kapot te maken en de eenheid van de oppositie te breken. Podiumtaal is echt geen grap maar een schot voor de boeg, een voorbode. Suriname is met de wijziging van de kiesregeling hard op weg naar een twee-partijen stelsel. De hoofdrolspelers hierin zijn Desi Bouterse en Chandrikapersad Santhoki. Wint de Bouterse/NDP de strijd dan is Suriname op weg naar een een-partij stelsel en haar onafhankelijkheid kwijt. Het is deze gevaarlijke ontwikkeling die stiekem aan wordt uitgevoerd door de huidige President om aan de macht te kunnen blijven. Van belang is dat prominente Surinamers hun stem laten horen, hetzij in georganiseerd verband of individueel. De wetenschappers verbonden aan de Universiteit, studenten, vrouwenorganisaties, leerkrachten, geestelijke leiders en politieke partijen van de oppositie, laat uw stem krachtig horen, ga als een man achter vrijheid en onafhankelijkheid staan, laat het subtiel en openlijk prediken van rascisme door de huidige machthebbers aan u voorbij gaan, indachtig ons volkslied. Suriname is in nood, redt Suriname en stem niet voor Bouterse for President. Focust u op het gezamenlijke doel, focust u op de toekomst, op hoe ons land goed bestuurd

     moet worden.

 

 

Met een Chinees-Russische trein in aantocht in een donkere tunnel van slecht bestuur denkt de regering het licht te zien terwijl wij richting de afgrond denderen.

 

Volk van Suriname, u gaat in 2020 moeten kiezen tussen nuchterheid of naiviteit, tussen verstand of emotie, tussen rascisme of natievorming, dus tussen het goede of het kwade, tussen goed of slecht bestuur, tussen de kwade rascistische denkwijze of de goede natie vormende denkwijze, van een beleid gebaseerd op de leencultuur en een van het buitenland afhankelijk beleid of van onze eigen trotse productie met diaspora miljarden, tussen een President die de vrede in de regio wel of niet op het spel zet. Onze huidige President suggereert een complot theorie tegen hem en zoekt de steun van de socialistische landen in de regio op, in dit beeld past het binnenhalen van de grootmachten China en Rusland perfect. Onze President doet alsof hij vanwege zijn volksvriendelijk beleid, als volkspresident politiek achtervolgd wordt. Het falend beleid is de schuld van de politiek, de schuld van de wereldcrisis en van de rechterlijke macht in Suriname die samenspant om hem politiek uit te schakelen omdat het politieke rechters zijn. Daarom is geen enkel orgaan, geen enkel instituut, onafhankelijk maar volledig onder controle van de President. Suriname is in groot gevaar!! Suriname is van ons en niet van een toevallige President. De wind van onafhankelijkheid van ons geliefd land, van geloof in eigen kunnen, de liefde voor ons land, inzet van onze eigen diaspora kapitaal moet blijven waaien over Suriname. Goed bestuur heeft geen behoefte aan onderdrukking en een exorbitante leencultuur, want geld is niet gratis!!

.

 

Volk van Suriname, verenigt U, kom massaal op, nationaal en internationaal voor behoud en redding van ons geliefd land. Elke regering dient te werken onder de vlag van het volk ten dienste van het volk, goed bestuur is geen gunst maar een plicht. Goed bestuur wordt afgedwongen door een volk. De verkiezingen van 2020 bepalen uw vrijheid of uw knechting. De race zal hoofdzakelijk gaan tussen de NDP,VHP, ABOP,PL en NPS. Maar STREI en PRO zijn zeker niet kansloos. Het is in 2020 erop of eronder. NDP-ers neemt ook uw verantwoordelijkheid, doe afstand van het Boutisme en ondersteun de oproep van de massa om Suriname te redden en te behoeden van de ondergang. Oppositie verenigt u met het volk en versterk de geest van het totale volk in grote gezamenlijke nationale manifestaties. Massaliteit en discussie op issues zal het vertrouwen terug brengen bij het volk. Eenheid in massaliteit is de echte pre-electorale bundeling, eenheid in massaliteit is geen papieren tijger en zal gedemonstreerd worden op weg naar 2020. Laat u nooit afleiden. Dit zaadje van de pre-electorale volksmanifestaties zal het binnenhalen van de twijfelaars en zwevende kiezers overhalen naar de stembus te gaan. Zo rekent men af met arrogantie van de macht! Suriname verdient een nieuwe politieke leiding! Het tijdperk Bouterse dient voorgoed afgesloten te worden. De liefde voor ons land zit in het geheim van dit zaadje dat eenheid en organisatie heet en manifest moet worden op weg naar 2020. Het is ons aller plicht Suriname te verdedigen, verdedigt u meer dan ooit massaal de inhoud van ons volkslied!!

 

Yes we can !!

 

 1. Fernald

Een zeer bezorgde Surinaamse en onafhankelijk van de partij politiek (tot nu toe nooit lid geweest van geen enkele politieke partij )

 

Voor reacties: afernald34@gmail.com

 

===================

 

(2.)

 

4mei 2019

Open brief aan de oppositie van Suriname

 

“Suriname in dienst van de waarheid en de wetenschap en niet in dienst van belangen van personen of clubjes”

 

De kern van onze strijd.

Het is onze President D. Bouterse die Suriname uitlevert aan China en Rusland en alle condities schept voor deze landen en de VS plus Nederland om Suriname te onderwerpen. Suriname is in geen enkel opzicht opgewassen tegen deze landen.

Daarom is 2020 zo cruciaal op weg naar mentaal-financiele vrijheid van ons volk door verdediging van onze onafhankelijkheid.

In 2020 gaat het om de historische rode lijn van voortzetting van onze vrijheidsstrijd als volk. Het gaat er niet om dat personen van een bepaald ras geen president mogen worden of dat personen van een bepaald ras het alleenrecht hebben op de bevrijdingslijn van onze geschiedenis. Wie onze rode lijn van onze geschiedenis verdedigd en wie haar in gevaar brengt, daar gaat het om, los van welk ras of welke afkomst van de persoon dan ook. Net zoals het er ook niet om gaat dat Surinaamse mensen a priori het alleenrecht hebben om geschiedenis te (her)schrijven, het gaat om beoefening van de wetenschap los van het individu. Wie dwaalt en geschiedenis vervalst en wie de waarheid benadert dus de wetenschap dient, daar gaat het om. Het is niet uitgesloten dat Surinamers niet in staat zijn hun eigen geschiedenis te vervalsen en een vreemdeling kan die juist wel heel dicht benaderen. Dit zo sterk aan ras en personen gebonden denken valt onder de noemer van rascistisch denken, een onwetenschappelijke benaderingswijze, een onder de gordel denken, een denken van op de persoon spelen en niet op de bal, een denken vanuit de eerste impuls. Een verbluffende manier evenwel om ons volk te bespelen, tegen elkaar uit te spelen, dom te houden en misbruik te maken van het lage ontwikkelingsniveau van ons volk. http://nafu.net/surinamers-die-dom-denken-houden-hun-land-enorm-achter/

 

Veranderde omstandigheden vereist nieuw leiderschap.

In mijn vorig artikel “Kiezen voor vrijheid of Suriname opnieuw koloniseren” verschenen in Dagblad Suriname van 5 april 2019 belicht ik een verband tussen persoonlijke belangen van de machthebbers, de geopolitieke standpunten gekoppeld aan hun fake socialisme en complottheorie, de staatsgeleide economie gekoppeld aan de totale uitholling van organen en instituten en het bekladden van personen, een consolidatie van hun macht gekoppeld aan de dreiging van een opnieuw afhankelijk, onderworpen en gekoloniseerd land en volk.

In dit artikel belicht ik een verband tussen objectiviteit en dwaling, het nieuwe nationale product van orange movement en de valkuilen binnen de oppositie, het binnenland en de vrije markteconomie, raciaal denken (wan koeli no mag tron president) en bewust aanscherpen van verdeeldheid en wantrouwen bij de oppositie en last but not least de grote stok achter de deur bij eventueel verlies van de verkiezingen door de coalitie ons volk in de geschiedenis weg te zetten als gekoloniseerde geesten die hun volksleider, hun messias, hun bevrijder, hun vrijheidsstrijder en revolutionair van het zuiverste socialistische water niet wisten te waarderen en daardoor opnieuw gekoloniseerd zijn door Nederland en de VS onder leiding van de VHP.

Maar wij als volk schrijven zelf onze hedendaagse geschiedenis, wij leven en denken nu en ervaren aan de lijve maar ook door onderzoek dat uitwijst dat staatsmacht bezitten en het volk achter je hebben twee verschillende dingen zijn. De hedendaagse volksbeweging in Suriname, is een revolutie op zich vanwege de nieuwe denkrichting, de directe betrokkenheid van de lagere sociale volksklassen via kleinschalige productie. Deze beweging op nationaal niveau is niet eerder vertoond in de geschiedenis van ons land. Wij zijn als volk op weg naar een natie, een volk. Deze nieuwe beweging vanuit de basis van ons volk, moet koste wat kost tegengegaan worden door de machthebbers omdat het aanslaat, dwars door alle bevolkingsgroepen heen worden micro projecten opgezet. Deze nieuwe denkrichting brengt daadwerkelijke participatie, de handen uit de mouwen steken en zij aan zij, schouder aan schouder samen te werken door grote delen van ons volk. Het is tevens ook een signaal en antwoord aan de NDP leiding van het land dat ons volk diep en diep teleurgesteld is, moe is van politieke steekspelletjes die geen monden vullen en nu ziet dat het wel kan wat door de NDP altijd is beloofd maar door de VHP wordt gedaan. Deze nieuwe productie-denkrichting van de VHP is een doorn in het oog van de NDP. Nieuw denken brengt nieuwe omstandigheden teweeg wat betekent heeft dat hiermee de VHP ook genoodzaakt was haar politieke partij wijd open te gooien voor de totale bevolking. En toen begon ook de raciale kaart een grote rol te spelen, met uitspraken van“chutney en aleke”, mensen persoonlijk belachelijk te maken, terwijl het wonderschoon kan zijn de twee entiteiten met elkaar te verbinden. Deze nieuwe gedachte van eigen kleinschalige productie is een proces dat niet te stuiten is. Wanneer een volk in haar eigen behoeften kan voorzien gaan vele andere deuren open, ontstaat nieuwe kennis en behoeften aan verdere scholing. Met deze volks opmars sluit vervolgens het totale onderwijsproces zich aan, van aanpassing van het school curiculum tot onderzoeksopdrachten door de universiteit. De NDP heeft deze kans laten liggen, deze visie wel altijd met de mond beleden maar moet nu toezien dat de VHP die in praktijk brengt. En dat doet pijn te ervaren dat je als revolutionaire partij op achterstand bent gezet bij het volk. De volgende stap van de VHP is om in 2020 staatsmacht te verwerven en de vrije markt productie-economie te stimuleren door internationaal kapitaal aan te trekken.

En precies hier wringt de schoen in mijn optiek, het verwerven van de staatsmacht.

 

De ordinairste van alle redenen is zucht naar macht en geld.

De oppositie is een hechte eenheid als het gaat om afwijzing van de geopolitiek van de huidige machthebbers. Maar is onderling zeer verdeeld. Omdat zij in mijn optiek teveel gericht is op de NDP in plaats van op het nieuwe denken Suriname te dienen met objectief realisme in plaats van met te grote ego’s en het zoeken naar posities. Dit is het oude denken waar Suriname afstand van moet doen. Vanuit een gezamenlijk oppositioneel zenuwcentrum van het nieuwe denken moeten rookgordijnen en afleidingsmanoeuvres (zogenaamde geheime afspraken voor samenwerking VHP-NDP, het pas na een jaar indienen van een klaagschrift aan het Nederlandse openbaar ministerie inzake de inhouding van miljoenen euro’s met in de voorhoede witte mannen/advocaten in korte broeken,) van de huidige machthebbers eensgezind afgeslagen worden. De gezamenlijke oppositie moet de hoofdlijnen blijven aanscherpen van het hoofddoel, namelijk einde van het tijdperk dat ons volk 40 jaar lang in de wurggreep houdt. Zo demonstreert de oppositie de eenheid, het vertrouwen van samenwerking, van nieuw denken en samen handelen en stapt zij al doende af van het oude politieke denken van vriendjespolitiek en patronage, van jacht naar posities binnen de ambtenarij. De kracht van de oppositie is constant, systematisch, gedocumenteerd en zakelijk de huidige machthebbers te ontzenuwen. De oppositie moet goed weten wie zij tegenover zich heeft, zij moet de NDP niet onderschatten daar de machthebbers nog steeds bestaan uit een belangrijke overgebleven kerngroep van oud militairen van de coup van 1980. De oververhitting van onze economie geeft al aan hoe politiek en financieel geisoleerd Suriname is, hoe zwak het vertrouwen in de huidige machthebbers is, nationaal en internationaal.

 

Opstelling van de oppositie

Het antwoord op het afrekenen met het tijdperk Bouterse is dat niet alleen de NDP verslagen moet worden maar het allerbelangrijkste is dat de oppositie het oude denken eerst bij zichzelf verslaat. Eerst de hand dus in eigen boezem. Alle politieke partijen zijn besmet met het oude denken, maar de NDP spant de kroon, is de meester manipulator, de meester in verdeel-en heers, de meester van het patronage-systeem, de meester van rookgordijnen en afleidings manouvres opwerpen, de meester in ons volk steeds weer worsten voorhouden waarin door de oppositie tot nu toe te gretig in wordt gehapt. Dit happen van de oppositie moet radicaal stoppen, het is een NDP strategie om de oppositie volledig uit balans te brengen en uit elkaar te slaan. Niet alleen middels wetgeving van verbod van pre-electorale samenwerking, maar vooral de strategie toe te passen de oppositie te houden in het oude denken waar de NDP heer en meester over is. De oppositie doorziet evenwel deze strategie maar handelt er nog niet naar. De tijd dringt echter. Pas als de oppositie handelt en elkaar omarmt op weg naar het hoofddoel, dan kunnen wij pas in eenheid in verscheidenheid gaan optrekken naar de nieuwe horizon in 2020, een nieuw denken onder nieuw leiderschap. Het kwaad is nog lang niet verslagen met het wegstemmen van de huidige machthebbers, maar het langzame proces van afstand doen van het eigen oude politieke denken is het grootste kwaad dat om de hoek ligt en snel overwonnen moet worden. Deze moeilijke weg zal met vereende krachten tegemoet getreden worden. Deze nieuwe volksbeweging, deze nieuwe revolutie van het volk is het proces dat het oude denken moet opruimen, in onze hoofden en onze harten. Mei 2020 biedt ons deze geweldige en cruciale kans, namelijk bevrijden wij onszelf of blijven wij leven onder het juk van buitenlandse mogendheden en een aan hen dienstbare elitegroep, kiezen wij dus voor vrijheid of laten wij Suriname opnieuw koloniseren.

 

Tactische fout van de VHP

De tactische fout die de VHP vanwege restanten van het oude denken maakt is om nu al in de voorfase van de verkiezingen de partijleider als toekomstig president naar voren te schuiven. De presidentskandidaat is echter van veel latere zorg omdat wij geen presidentieel stelsel hebben en ook omdat geen enkele politieke partij de absolute overwinning zal behalen. Samenwerking is dus onvermijdelijk want Suriname kent geen twee-partijen stelsel. De VHP is zonder twijfel de trekker, de leidende en de stuwende kracht die qua ontwikkelingsvisie en inzet ver boven de overige oppositie partijen uit stijgt, die de natie op kan liften. De eerlijkheid gebied om te stellen dat de kaarten van de VHP in stad en district heel sterk zijn. Maar deze omstandigheid staat nog niet gelijk aan de directe openlijke claim op het presidentschap. Binnen de oppositie is het in mijn optiek dan ook de verantwoordelijkheid van de VHP leiding ietwat bescheidenheid te betrachten en de broodnodige eenheid binnen de oppositie te smeden. Leiderschap claimen vereist ook enorme verantwoordelijkheid naar binnen toe. Het is levensgevaarlijk als de sterkste partij binnen de oppositie de kans riskeert dat de overige oppositie partijen zich tegen haar keert want dan verliest Suriname. De VHP leider is in woord in het volle besef hiervan. https://www.youtube.com/watch?v=XkZRpNLn5Jk

Het gaat er niet om dat de persoon van Chandrikapersad Santhoki geen president mag worden. Maar de geeigende structuren, wetten en stelsels binnen ons politiek bestel bieden daartoe een breder draagvlak. Laat die dan ook komen vanuit de eigen sterke gezamenlijke oppositie. Als de oppositie realistisch en eerlijk is dan is de keuze op basis van de beste productie-kaarten snel gemaakt wie de beste kansen heeft om Suriname te leiden op weg naar de verlossing, de bevrijding en natievorming. Het signaal is al vanuit de EU en de VS gegeven. Evenwel, wij moeten als volk en oppositie voorzichtig zijn en ervoor waken dat de kanshebber Santhoki niet op een lijn wordt geplaatst met Juan Guiado van Venezuela, omdat dit juist in het nadeel van de eenheid binnen de oppositie kan werken daar ons politiek stelsel een is van parlementaire democratie met een semi-presidentieel stelsel waarbij de coalitie in de DNA controle uitoefent op de regering en geen verlengstuk is van de regering. Bovendien is Santhoki in een veel betere positie dan Guiado, omdat de verkiezingen winnen een grondwettelijke manier is van machtswisseling, coups daarentegen niet. Coups staan nooit op zich maar dragen vaak buitenlandse inmenging in zich. Het is dus niet Santhoki die te vergelijken is met Juan Guiado maar juist onze president die op vele fronten vergelijkbaar is met de president van Venezuela wat betreft het toepassen van dezelfde methoden van het consolideren van de macht. Maar Suriname is geen Venezuela, er zijn wezenlijke verschillen. Onze president die zich voordoet als grote Surinaamse socialistische leider, die ook mikt op de bescherming van Rusland en China in ruil voor het prijsgeven van de rijkdommen van ons land en onze soevereiniteit, heeft totaal andere motieven hiervoor dan de President van Venezuela. Buitenlandse signalen kunnen ons democratisch denken op hol laten slaan en verstoren. Buitenlandse signalen kunnen ook aangegrepen worden door de huidige machthebbers door de werkelijkheid om te draaien en appels met peren te gaan vergelijken door te stellen dat het Santhoki is die Suriname in handen van de VS en Nederland brengt, dat Santhoki dus een Juan Guiado is en Bouterse een Nicolas Maduro. Met deze opzettelijke verwarring door de dwalende machthebbers kan onze geschiedenis vervolgens vervalst worden. Wijlen Fred Derby deed eerder al een boekje open over deze beproefde methode van de omgedraaide werkelijkheid toegepast door onze huidige President. https://www.youtube.com/watch?v=QuDifxOYYuc ) Wij mogen onze Surinaamse realiteit niet uit het oog verliezen hoezeer het ook te begrijpen is dat de EU en de VS onze huidige President liever zien gaan dan komen terwijl China en Rusland juist een zwakke President verkiezen om hun macht en invloed in Zuid-Amerika te vestigen op zoek naar grondstoffen en strategische steunpunten. Tegen de achtergrond van de Monroe doctrine is ons land door onze president tot een zwakke speler gemaakt die niet opgewassen is noch tegen China en Rusland als tegen de VS, EU, NEDERLAND, PROSUR, OAS en VN. Een klein duimpje in de internationale boksring moet rake klappen verwachten en incasseren en daarna niet klagen dat “zij” groot zijn en “wij” klein zijn en zij ons willen onderdrukken, dat zij ons opnieuw willen koloniseren vanwege onze grondstoffen, gevaarlijke witte mannen in korte broeken zijn, dat zij willen bemoeien in onze binnenlandse aangelegenheden. Het is niet zij maar wij, onze president die dit alles veroorzaakt en vervolgens afwentelt op de ander. De VS zullen niet dulden dat van Suriname een tweede Venezuela wordt gemaakt, dus zit ons probleem structureel in het leiderschap, men wil geen tweede Maduro, de oververhitting van onze economie is een voorbode, een signaal, direct gelieerd aan onze zelfbenoemde volkspresident. Aan symptoom bestrijding heeft ons volk dus helemaal niets, de veroorzakers van dit alles kunnen nooit de oplossers zijn, het is in 2020 dus erop of eronder, dat is de issue.

 

De bestolen Marrons en Inheemsen

Het rechtstreeks naar voren schuiven van een presidentskandidaat door de VHP is niet alleen prematuur maar ook unfair jegens de ABOP, omdat de kaarten van de ABOB in het binnenland sterker zijn en de ABOB ook presidentskandidaten in huis heeft die beantwoorden aan het profiel en aan de eisen van de grondwet. De ontwikkelingsvisie van de ABOB, de gerichtheid op de locale producent en het ondernemersklimaat, sluit ook heel goed aan op de visie van de VHP. De kaarten van de politieke partijen zijn dus nog lang niet geschud. Het is de hoogste tijd voor de oppositie om binnenskamers oprecht de beste kandidaat naar voren te schuiven om Suriname te leiden. Hoe verleidelijk het ook is om de eigen partij kandidaat naar voren te schuiven, het gaat om Suriname te dienen in de waarheid en het hoofddoel te bereiken in totale eenheid en vereende kracht. Hopelijk kan de oppositie staan achter deze realiteit en kiezen voor Suriname. Wij zijn dit verplicht aan onze kinderen, hen voor te gaan in het goede voorbeeld, de focus op de waarheid, kennis en de wetenschap om de vele problemen van ons land zakelijk op te kunnen lossen.

 

Onze huidige President heeft dit allemaal laten liggen, de man van de coup van 1980, de binnenlandse oorlog, de mislukte grondenrechtenconferentie te colakreek, de man van de politieke bemoeienis van benoeming van een Granman der Saramaccaners heeft wellicht een dubbele agenda gehad ten aanzien van het binnenland met de vele scalians, de uitgegeven concessies aan buitenlandse multinationals en politieke vrienden, areas of interest . Met voorbedachte rade zijn Inheemsen en Marrons voor de gek gehouden. Net zoals in stad en district het pakketten beleid niet meer werkt, zo werkt in het binnenland het kraaltjes en spiegeltjes beleid ook niet langer. https://www.apintie.sr/v21873. De traditionele gezagsdragers pikken het niet langer en laten nu ook hun stem horen. Ontwikkeling in het binnenland begon zogenaamd met de goudordening maar is door het bedrog van de huidige machthebbers gewoon een ordinaire toe-eigening van staats eigendommen gebleken. Dezen zullen niet zonder slag of stoot prijs gegeven worden maar zullen met hand en tand verdedigd worden door deze kapitalistische elite machtsgroep rondom de President en hun buitenlandse begunstigden. De dreigende taal vanuit deze elite groep rondom de president dat er na het eindvonnis van het 8 december strafproces zelfs een burgeroorlog kan gaan uitbreken in Suriname moet misschien in dit breder kader van gronden- en grondstoffen roof gezien worden. Deze kapitalistische influisteraars van de boodschapper van dit slechte nieuws kennen wellicht de prijs van hun boodschapper die zo graag de geschiedenis wil herschrijven? Er spelen enorme persoonlijke, ideologische, logistieke en financiele belangen binnen de elitegroep rondom de president, vooral in het binnenland die niet zonder slag of stoot zullen worden opgegeven. Men weet heel goed dat hiermee de weg dan vrij is voor een definitief einde van deze machtige kapitalistische machtsgroep. De Tukajana, Angulla, Mandela en kofimakka gewapende groepen in het binnenland zijn ons nog vers in het geheugen. Een Wagner group en andere ondersteunende gewapende legertjes rondom deze elitaire machtsgroep, daar moeten wij niet aan denken in ons binnenland. In 2020 moeten wij door middel van verkiezingswinst hen de pas afsnijden voordat het te laat is en wij Venezuela achtige toestanden krijgen met o.a. gewapende motor brigades. Wij moeten de signalen serieus nemen, de opmerking van de een-partij staat is niet zomaar een verspreking.

Het zijn de nazaten van onze vrijheid strijders die het meest tekort zijn gedaan maar door eigen inzet een enorme groei in ontwikkeling hebben gemaakt, met name de Marrons die zeer sterk vertegenwoordigd zijn op onze universiteit. Het sterk opkomende politieke-, historische en culturele bewustzijn van de Inheemsen en Marrons, met de ABOB in de voorste linie moet dus niet onderschat worden. Er bestaat namelijk ook Marron diaspora kapitaal en een cultureel bewuster traditioneel gezag in het binnenland. Deze beweging van historisch-wetenschappelijk bewustzijn zal maken dat onze trotse waarden behouden blijven, onze rode lijn in de geschiedenis van strijd en overwinning en de grondstoffen van de natie in Surinames eigen beheer worden veilig gesteld voor de totale natie. Maar ook dat de grondenrechten van Inheemsen en Marrons eindelijk geregeld worden. Inheemsen en Marrons zullen zichzelf in de geschiedenis rehabiliteren als een strijdbaar deel van ons volk zoals de raciale politiekvoering in stad en district ook plaats zal maken voor nationalistisch leiderschap ongeacht ras, geloof of afkomst .

 

Eenheid in verscheidenheid.

Wij weten dat Surinamers etnisch stemmen, laten wij dus vooral onszelf niet voor de gek houden. Ons kiesstelsel is gebaseerd op etniciteit. Hele gebieden stemmen etnisch. Het is daarom voor de NPS niet verkeerd de propaganda in te zetten op de creolen uit de NDP die ontheemd zijn, die zich niet langer willen scharen achter de boutisten van de NDP door hen een thuis te bieden, want niet elke NDP-er is een boutist. Het binnenland stemt voor een groot deel etnisch en de realiteit gebiedt te stellen dat de ABOP voor het binnenland de beste kaarten in handen heeft, de beste credits heeft. Met andere woorden, zonder de ABOB en het traditioneel gezag is regeren in Suriname onmogelijk. De NDP zag dat ook altijd wel in maar maakte hier misbruik van om over de ruggen van de Marrons en Inheemsen eigen voordeel te behalen en de mensen op te zadelen met spiegeltjes en kraaltjes. De VHP ziet dat nu ook in en verheft de mensen door te starten met een volksbeweging, de orange movement om samen met alle Surinamers, in stad, district en de binnenland een nieuwe start te maken. De middenklasse te rehabiliteren en wederom kansen te bieden met het vrije ondernemerschap, de lagere volksklasse te betrekken in de nationale productie en zelfredzaamheid, internationale afzet en samenwerking te bevorderen, kortom ontwikkeling te brengen zoals het hoort. De ABOB en de VHP zijn vanwege hun strategie van productie en ondernemerschap aan elkaar gewaagd en niet weg te denken uit het machtscentrum waardoor de ruimte voor de NDP hiermee verder is verkleind om staatsmacht uit te oefenen in 2020. Bij voldoende zetelwinst zal uiteindelijk bepaald worden wie aan kop gaat en wie met wie zal moeten samenwerken. De ABOP zal uiteindelijk de doorslag geven vanwege haar unieke positie als politieke partij uit het binnenland. De troeven uit de hoge hoed van de NDP mogen de gezamenlijke oppositie niet verrassen. Het populisme van de NDP doet wonderen, gebruikt vrouwen en jongeren als afleidingsmanoeuvre en verwart heel snel het gehele politieke veld. Hun stromannen en vrouwen ontberen deskundigheid en zijn slechts pionnen om de focus en gerichtheid op ons politieke stelsel te vertroebelen: Suriname kent geen twee-partijen stelsel. Het is dus voor de oppositie zeer belangrijk ook te focussen op de DR en RR leden om alle onzekerheid uit te sluiten mocht in de verenigde volksvergadering de president gekozen worden. Hopelijk haalt de gezamenlijke oppositie meer dan twee derde van de zetels en kan met alle Surinamers versneld de onafhankelijkheid verder verdedigd en uitgebouwd worden.

 

Decolonizing the mind.

Nog ongeveer 13 maanden tot 2020, en intussen draait de staats antipropaganda machine overuren.

Een heel volk wordt aangevallen en op de operatietafel gelegd omdat wij zogenaamd behept zouden zijn met een zeer koloniale denkgeest. Wij krijgen voorgeschoteld dat de VHP leider een rascist is en dat hij het is die de witte mannen in korte broeken terug wil halen als kolonisator in Suriname. Hoe een heel volk te onderwerpen door te brainwashen en te beschuldigen van koloniaal denken is een vastomlijnd model om ander en deskundiger leiderschap te elimineren. Een geschiedenis herschrijven door de bril van de eigen onderdrukkers kan vele malen onwaar zijn dan die geschreven door de bril van de ex-kolonisator. Wanneer het gaat om wetenschap heeft afkomst van de onderzoekers geen enkele waarde.

De complottheorie en dus het ophitsen van ons volk tegen een buitenlandse vijand, witte mannen in korte broeken is nutteloos, want de vijand komt van binnen, zit al die tijd in onze eigen gelederen. Laat ons de hand een keer in eigen boezem steken in plaats van onze rol in de geschiedenis te idealiseren door moderne geschiedschrijving vanuit een eigen clubje rondom de machthebbers.

Een volk maakt geschiedenis, de afkeer van ons volk tegen haar onderdrukkers is nu gaande, de beweging is spontaan en niet meer te stuiten. En is heel wat anders dan de vermeende door het buitenland ge-ensceneerde coup van 1980 met als vervolg van de schijnheiligheid de complot theorie en de vergelijking van onze president met andere socialistische landen waar juist dat volk de revolutie begon maar zich gaandeweg keerde tegen haar leiders vanwege de enorme kapitalistische verrijking van een kliek en de enorme toename van de armoede van het volk, welke in de schoenen wordt geschoven van allerlei –ismen. Toepassing van denkwijzen en methoden maken situaties en omstandigheden nog niet tot dezelfde.

 

Voor Suriname geldt in ieder geval: eigen volk eerst!!

 

 1. Fernald.

(Een Surinaamse onafhankelijke meedenker met een eigen zienswijze zonder enige politieke aspiratie) Reacties op inhoud zijn welkom, reacties uit eerste impulsen dragen niets bij.

afernald34@gmail.com

 

 

NB.

Bovenstaande 2 artikelen heb ik ingezonden naar Dagblad Suriname. Het eerste artikel is geplaatst in de krant van 5 april 2019. (zie Facebook). Mijn tweede artikel is niet geplaatst. Ik heb toen dit tweede artikel d.d…………opgestuurd naar VHP afdeling Nederland en naar de ABOP in Suriname, met een begeleidend schrijven. Onderstaand artikel nr 3 dd 14 mei 2019 heb ik verstuurd naar Dagblad Suriname en Suriname Herald op…………….. Geen van beide dagbladen heeft het gepubliceerd.

 

==================

 

(3.)

 

 

 

 

14 mei 2019

 

BEVRIJDING BEGINT BIJ ONS ZELF.

 

Demonstratie van onmacht

Een groot rookgordijn hing onlangs weer boven Suriname, het schandaal rondom de Surinaamse postspaarbank. http://nafu.net/de-echo-van-hans-moison-schalt-over-de-surinaamse-samenleving/, http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/oppositie-verwacht-vandaag-antwoord-president-over-spsb/

http://nafu.net/pg-start-vooronderzoek-in-kwestie-spsb-verantwoordelijke-functionarissen-met-verlof/

In dit meest bizarre tumult loopt het fractielid van de Pertjajah Luhur, William Waidoe over naar de NDP. In dit meest bizarre tumult is de oppositie nog steeds geen eenheid en vraagt de leider van de VHP Chandrikapersad Santhoki via de media aan de President om op te stappen. In dit meest bizarre tumult doet de Surinaamse Politiebond (SPB) niet eerder gekende rascistische uitspraken richting de Procureur Generaal. De officieren van Justitie bij het Openbaar Ministerie tekenen via de media protest aan tegen deze uitspraken. In dit meest bizarre tumult kondigt de ABOP leider een eenheidsbeweging aan op 25 mei 2019. In dit meest bizarre tumult vindt de Franse douane 492 kg cocaine uit Suriname. De vangst werd al eind april gedaan door de Franse autoriteiten. Pas dinsdag 14 mei 2019 maakte een Franse minister de zaak bekend.

Onder deze meest bizarre omstandigheden gaat alles gewoon normaal door in Suriname en kondigt de President een verandering van 4 ministers aan in zijn regeerteam. Dit allemaal terwijl in elk ander land in de wereld de regering naar huis was gestuurd en niet gevraagd was om zelf naar huis te gaan.

 

Het oude koloniale denken beheerst Suriname en is tot volle wasdom gekomen door de NDP manier van denken en handelen. (zie in dit verband mijn eerdere artikelen van 5 april 2019 en 4 mei 2019). Dat alles gewoon normaal verder gaat in het grootste tumult komt omdat de NDP de oppositie in haar macht heeft. De NDP behoud het initiatief en houdt de oppositie steeds worsten voor en de oppositie hapt maar en trapt er steeds weer in. De oppositie draait op deze manier om de NDP heen en dit is wat Bouterse steeds demonstreert, de honden blaffen slechts terwijl de karavaan rustig verder trekt. De oppositie begrijpt theoretisch heel goed dat het tijdperk Bouterse verslagen dient te worden en zo Suriname gered kan worden, maar de tijd is niet de beste bondgenoot van de oppositie. Men gunt elkaar vanwege het oude koloniale denken niets in Suriname, niet eens het recht op een eigen mening of zienswijze waardoor wij te lang in kringetjes blijven draaien.

 

Maak het oude koloniale politieke denken tot bindmiddel van gezamenlijk nationaal verzet.

Doet de oppositie dit niet dan kunnen wij gerust stellen dat het slechts om macht en geld gaat. Dat er in dat geval dan sprake is van lood om oud ijzer.

Het is een dilemma, daar het zeer moeilijk en gedurfd is dat dezelfde oude achterhaalde koloniale denkwijze voor emancipatie en ontwikkeling kan zorgen. Het is als het ware net stuivertje verwisselen, een soort draaideur politiek in Suriname, lood om oud ijzer als op den duur niet structureel afgerekend wordt met deze onwetenschappelijke benadering van ontwikkelen van een land en haar samengestelde bevolkingsgroepen. We kunnen pas als natie voort gaan als onze totale bevolking betere kansen tot alle sectoren krijgt, van onderwijs tot productie. Precies hier wringt de schoen. Omdat ons volk niet voldoende ontwikkeld is, blijft het gezwel van de oude koloniale politiek voort woekeren in de gemeenschap en wordt alleen maar steeds erger. Allerlei vernuftigheden worden bedacht om over de ruggen van ons volk macht te verwerven en vervolgens in dezelfde cirkel door blijven draaien, zoals dat al decennia gebeurt. De angst voor een Hindoestaanse hegemonie vanwege het mikpunt op 28 zetels en het maar niet komen tot een verbond van oppositie partijen, maakt dat er een verhevigd rascistisch gestook plaats vindt in Suriname juist om te voorkomen dat het verbond er komt. Intussen worden allerlei wilde uitspraken gedaan, zelfs door een politiebond. Indachtig de huidige NDP gang van zaken is de vrees niet ongegrond en is het niet ondenkbeeldig dat van een etnische overheersing van een bevolkingsgroep sprake kan zijn bij de wisseling van de wacht. Want elke politieke partij is in de kern etnisch, hoezeer zij ook nationalisme prediken. Tegen deze achtergrond is de realiteitszin en mogelijk de vrees van de ABOP en de NPS geen illusie om het evenwicht te brengen in het zich op dit moment afspelende realiteit van de tactische fouten gemaakt door de VHP leider. (zie in dit verband mijn tweede artikel van 4 mei 2019.). Maar meer nog vanwege de opstelling en politiekvoering van de NDP.

 

Het oude koloniale politieke denken is dualistisch

Etniciteit, ras sentimenten bespelen, en via het geloof subtiel rascisme prediken, al deze middelen worden al heel lang gebruikt om het volk te houden op het niveau van de eerste impulsen, het spelen met persoonlijke gevoelens van mensen, mensen aan je binden door hen afhankelijk te maken. De politiek in Suriname is daarom net een grote familie soap waar iedereen een rol kan vervullen, net puppets on a string van de regisseur of de coach die spelers op het juiste moment wisselt. “ Wanneer de coach vijf minuten voor de tijd een nieuwe speler inzet, wordt verwacht dat die “fresh air” inbrengt. We kunnen onze rol als zodanig beschrijven”, aldus Andre Misiekaba. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/05/21/nieuwe-ministers-moeten-zieltjes-winnen/

Brood en spelen voor het volk , volks vermaak gestoken in een nieuw NDP jasje, het oude koloniale politieke denken wat betekent dat een nieuw uiterlijk noch geen ander mens betekent. Het oppervlakkig populisme van de NDP brengt opzettelijke verwarring, waarbij feiten ontdaan worden van hun omstandigheden, zoals bewust verkeerde uitgangspunten innemen, verbanden vervolgens verkeerd gelegd worden, accenten verschoven worden waardoor de kern van het probleem steeds onbegrijpelijker wordt en dus verder op de achtergrond raakt. Er gebeurt in feite dus niets, we blijven elkaar voor de gek houden. De oppositie maakt zich eveneens schuldig hieraan, het in kringetjes blijven draaien. Suriname is overgeleverd aan sluwe politici die niet alleen zichzelf maar ook land en volk minachten en bevuilen met lage moraal terwijl ze heel hard roepen hoezeer zij hun land lief hebben. Dit dualistisch denken zien we in de gehele samenleving terug, met gespleten tongen praten, a zeggen en b doen, mensen links laten kijken terwijl het gevaar van rechts komt. En op alles maar kritiek hebben want niets is goed wat van de ander komt want niemand is te vertrouwen. Deze cirkel van denken moet doorbroken worden.

 

Maar iedereen probeert zijn eigen hachje te redden, zelf te overleven in plaats van elkaar de hand te reiken door ook als andere bevolkingsgroep elkaar te vertrouwen. Politici zijn de vertolkers en tegelijkertijd slachtoffers van de verdeel en heers politiek van de kolonisator. Zij hanteren hetzelfde wapen om heel lang aan de macht te kunnen blijven. Enerzijds de witte mannen in korte broeken voor van alles en nog wat uitschelden maar wel hun methoden van consolidatie van de macht overnemen. De witte mannen als de verderfelijke kolonisatoren neerzetten maar wel hun kennis gebruiken om ons volk verdeeld te houden, de witte mannen fysiek zelfs in te huren om het eigen volk te bestelen. Dit gedrag en met dubbele tong spreken brengt enorm veel verwarring en wantrouwen teweeg bij ons volk. Niemand vertrouwt elkaar meer en precies dat is de bedoeling van de methode van verdeel en heers. Dit wantrouwen uit zich steeds weer in het overlopen van personen, door het uithollen en aanvallen van de leiding van hun respectievelijke politieke partijen door voornamelijk de NDP. Het oude koloniale denken is doorspekt met dualistisch denken en de NDP leiding is hier meester in. Dit weerhoudt helaas ook de oppositie om elkaar te vertrouwen en samen te werken op weg naar 2020.

De regering heeft de perikelen rondom de vermeende corruptie van SPSB bij de Procureur Generaal neergelegd. En alle neuzen van coalitie en de oppositie wijzen weer in een richting van de orde van de dag, want:

Uit de documenten blijkt overigens niet dat er daadwerkelijk sprake is van fraude of dat er lopende leningen uit de boeken zijn geschrapt. De Centrale Bank van Suriname liet vorige week al weten dat er niets aan de hand is.”

 

 

Creools Blok juist nu.

Redt Suriname begint dus in eigen huis, bij de oppositie zelf, in de eigen keuken. Ronnie Brunswijk heeft dit goed begrepen. Eerst dus onszelf bevrijden van het oude koloniale denken over elkaar en onder elkaar, en dan pas de oeverstap naar de ander maken. First things first, om vervolgens nationaal en verenigd Suriname te behoeden voor nieuwe kolonisatie en afhankelijkheid van China vanwege de leencultuur van onze regering.

De onbescheiden solitaire en tactisch onjuiste opstelling van de VHP leider Chandrikapersad Santhoki maakte dat de overige oppositie partijen zich aangevallen moeten voelen. De Pertjajah Luhur heeft zich niet gesteund gevoeld door de oppositie en is daarom ook daadwerkelijk aangevallen door de NDP met als resultaat het overlopen van Willem Waidoe. De oppositie zal verder verscheurd worden indien men elkaar niet de hand reikt. Ronnie Brunswijk is slim en voor niemand bevreesd.

De bekendmaking van Ronnie Brunswijk van een zwarte eenheidsbeweging keerde het getij en bood goede tegenstand tegen de leidende positie van de President. Brunswijk volgt niet maar neemt initiatief en heeft hierdoor de rollen volkomen omgedraaid. De regering is zelfs uitgenodigd om acte de presence te geven op 25 mei, de proclamatie dag van de eenheidsbeweging. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/05/21/kritiek-over-mapane-beweging-laat-brunswijk-koud/

Vandaar de woede alom in het kamp van de President. De slimme set afkomstig van een zoon, broeder en nazaat uit het binnenland kan niet door de koloniale hoofden van de NDP passeren.

De ABOP en NPS begrijpen politiek heel goed dat zij zich met elkaar moeten verenigen en elkaar versterken om niet onder de voet gelopen te worden vanuit de eigen oppositie gelederen of van buiten te worden aangevallen door de NDP. De innerlijke versterking van de geest zoals ook bij Boni plaats vond toen hij ten strijde trok tegen de kolonisator, zal maken dat er een basis wordt gelegd om onbevreesd de strijd aan te binden tegen de NDP President en het breken van zijn dictatuur. De geestelijke versterking door de eenheidsbeweging is noodzakelijk en onvermijdelijk om de rollen om te kunnen draaien en de leiding te durven nemen zoals reeds eerder in de geschiedenis gebeurd is ten tijde van de binnenlandse oorlog. Het is een “yeye” kwestie, die onmogelijk opgelegd kan worden door vreemden. De politieke strijd tegen de dictatuur van de huidige President heeft vele facetten, cultureel en via het geloof. Dat is de Surinaamse realiteit. Er is enorm veel woede omdat Ronnie Brunswijk de NDP en consorten van de culturele weg heeft afgesneden. De opstelling van de VHP leider is nu erg belangrijk door zich te scharen achter de eenheidsbeweging en hiermee de emancipatie te ondersteunen en tevens de eenheid van de oppositie te tonen. Hopelijk is de VHP leider prominent aanwezig met een grote delegatie en toont hij hiermee inzicht en respect voor de geschiedenis van vrijheidsstrijd van de Inheemsen en Marrons. De President zal al zijn kansen grijpen en zeker een grote delegatie afvaardigen. Het getuigt van historisch besef, wijsheid, van oprechte eerlijkheid van vooral de afro Surinamer, om deze afro beweging onder leiding van Ronnie Brunswijk te ondersteunen en niet als vijandig tegemoet te treden. Eenheid in verscheidenheid hoeft niet bedreigend te zijn, integendeel dienen wij eerst in eigen huis schoon schip te maken en elkaar te helpen als Surinamer om achterstanden weg te werken. Ons land heeft een prachtige zeer rijke verscheidenheid aan culturen die elkaar moeten aanvullen in plaats van bestrijden. Elkaars geschiedenis miskennen of elkaars cultuur bestrijden geeft pas reden tot grote bezorgdheid. Eenheid in verscheidenheid is realiteit, het is een garantie voor checks and ballances in de samenleving en in de politiekvoering. Door ons politieke systeem zijn wij gedwongen tot samenwerking. De vermeende nationalistische politiekvoering van de NDP heeft ook niet gezorgd voor etnisch evenwicht, omdat het haaks staat op de realiteit. De creool en marron zijn decennia lang bewust klein en achter gehouden als stemvee en neerbuigende propagandisten voor de politieke partij wat juist gezorgd heeft voor alleenheerschappij en bescherming van economische belangen van bepaalde etnische groepen binnen de NDP. De eenheidsbeweging vanuit de ABOP/NPS is daarom ook geen toeval, het kon niet anders dan juist nu het levenslicht aanschouwen. Etniciteit heeft in dit geval niets te maken met rascisme of hokjes denken. Emancipatie laat zich niet langs geheimzinnige achterdeurtjes politiek leiden maar is direct en straight zoals Ronnie Brunswijk dat aanpakt. No nonsense achterbakse en slinkse politiek voering met dubbele moraal en gespleten tongen, maar direct zeggen waar het op staat omdat iedere politieke partij in feite hetzelfde doet, namelijk via macht, cultuur en geloof zieltjes te winnen. Het is logisch dat de emancipatie van de meest achtergestelde groepen in Suriname die zich niet langer willen laten misbruiken als propagandisten of middel tot machtsverwerving van welke politieke partij dan ook zoveel ophef veroorzaakt. Daarom is het verzet van alle kanten zo groot in Suriname wanneer de meest misbruikte groep wakker wordt en op staat om zelf haar strijd in eigen hand te nemen en niet over te laten aan andere organisaties. De geboorte van de eenheidsbeweging is zeer te verwelkomen, ook als een strategische uitholling van de NDP achterban. NPS en ABOP slaan dus hard terug. Het zijn deze twee politieke partijen die het hardst zijn bestreden door de NDP. Maar ook is de eenheidsbeweging een gezamenlijke versterking van de totale oppositie. Wanneer elke groep haar huiswerk maakt en op volle kracht elkaar versterkt, is de winst verzekerd want alleen sterk en samen sterker tegen de NDP dat is de beste optie om Suriname te redden. De emancipatie van de creool en marron is geen sta in de weg voor natie vorming, het is een historische onvermijdelijkheid die alle bevolkingsgroepen hebben ondergaan of zullen ondergaan om eerst in eigen huis orde op zaken te stellen om vervolgens met vereende krachten met de overige bevolkingsgroepen op te trekken tegen het grootste kwaad dat Suriname bedreigd: opnieuw gekoloniseerd worden.

 

 

Opmars en verzet over de gehele linie.

Beweging vindt niet alleen in de VHP plaats met de orange movement maar over de gehele linie. Jongelui van PRO, STREI, LIJST BASIER en NEXT GENERATION roeren zich tegen het beleid van de zittende regering als wel tegen de oppositie vanwege de oude koloniale denkwijze en politiekvoering, waarmee helaas ook deze jongelui mee zijn behebt. Daarom is het een nationale strijd na de verkiezingen van 2020 om onszelf te bevrijden van onszelf. De gezamenlijke strategie van al de bewegende delen, de totale oppositie zal er een moeten zijn van de NDP verder in het nauw te drijven. Deze volksbeweging betreft dus alle Surinamers waar ook ter wereld. Want waar de overgrote meerderheid van alle Surinamers het er mee eens is, is dat Desi Bouterse, onze huidige President het probleem van Suriname is, en niet de ministers. Het punt is dat met de orange movement en de droom van Ronnie Brunswijk de rollen zijn omgedraaid en de NDP en de aan haar gelieerden niet meer de leiding hebben in deze volksbewegingen. Zij moeten zich nu achter in de rij van de VHP/ABOP/NPS/PL en overige oppositie aansluiten om vervolgens in 2020 door de totale oppositie weggevaagd te worden. Het hoofddoel, namelijk einde aan het tijdperk Bouterse moet met vereende kracht bereikt worden. Redt Suriname is begonnen met het redden van onszelf door de eenheidsbeweging massaal te ondersteunen op 25 mei a.s.

 

 1. Fernald.

Reacties/aanvullingen op mijn zienswijze zijn welkom, reacties uit eerste impulsen dragen niets bij.

afernald34@gmail.com

 

 

 1. Alle 3 bovenstaande artikelen heb ik naar de media verstuurd. Slechts artikel nr 1 is verschenen in Dagblad Suriname.

Alleen artikel 3 heb ik naast dagblad Suriname ook verstuurd naar Suriname herald. Zowel artikel 2 als 3 zijn niet verschenen. Artikel 2 heb ik derhalve verstuurd naar de VHP afdeling Nederland en de ABOP afdeling Suriname.

 

 

 

 

 

Mijn motivatie om te schrijven ligt in het feit dat ik een hol gevoel heb vanwege de weinige diepgang in artikelen, politiek en bestuur. Een gebrek aan analytisch denken vertaald in gedurfde zienswijzen, nieuwe visies en verklaringen maakt dat ik durf om denkfouten te maken bij het vastleggen van mijn visie. Ik roep de Surinamers op om oprecht denkfouten te durven maken want zo bouwen wij een samenleving op gestoeld op denkers die fouten durven maken in plaats van slaafse volgers die in het geheel niet denken.

 

 

09 juni 2019

 

RELATIE 8 DECEMBER STRAFPROCES EN MAPANE 2019

Omdat de betekenis van termen en begrippen wijzigt in de loop der tijden.

 

Uit politieke motieven heeft de ex kolonisator culturele waarden van de Negerslaven kapot geslagen. Uit politieke motieven hebben de Marrons dit gegeven weer omgedraaid en hebben zij met hun culturele waarden versterkt met hun natuur godsdienst de politieke vrijheidsstrijd tegen de ex-kolonisator aangebonden. Op deze wijze heeft de eenheid middels de cultuur een zeer sterke binding gehad om de politieke strijd te kunnen voeren. Cultuur was de doorslaggevende factor om de vrijheid af te kunnen dwingen. Cultuur was ook de enige factor om de plantage slaven te helpen vluchten en zich aan te sluiten bij de Marrons. De vrijheidsdrang zit in de cultuur ingebet. De vrijheid ontnemen zit in de politieke motieven van de overheerser ingebed. Dat maakt de scheidslijn tussen cultuur, geloof en politiek zo flinterdun. Met name bij de Marrons kunnen wij dit goed waarnemen. Cultuur, geloof en politieke vrijheidsstrijd zijn bij de Marrons een geheel. De etnische verdeeldheid van de ex-kolonisator heeft gemaakt dat de overige etnische groeperingen hun eenheid van cultuur, geloof, en vrijheid precies hetzelfde hebben ingezet om hun onderdrukking te bewerkstelligen. Dit is de historische overeenkomst en dat maakte dat de omstandigheden veranderden. We kregen een langzame overgang van de overname van de strategie en tactiek van de ex kolonisator door de eigen mensen, de eigen Surinamers gingen deze beproefde methode uit politiek gewin toe passen. Suriname bleef door de jaren heen verdeeld op basis van de politieke hebzucht naar macht en geld. Dit maakte dat de eenheid onder de verschillende etnische groepen een farce bleef. De NDP van Desi Bouterse zette deze strategie ongenaaktbaar harder in dan de ex kolonisator. De NDP van Desi Bouterse deed er scheppen boven op door haar aanval keihard te richten op de Marron gemeenschappen. Maar wat is daar de reden voor? De NDP van Desi Bouterse wist dat grondroof en grondstoffen als onderpand de belangrijkste factor waren voor rijkdom. Dus begon ook de roof met de ordening van de goudsector, hetzelfde edelmetaal waar het de kolonisator ook om ging. Een kleine Indiaan uit Kaswinika wilde alles hebben maar kreeg het deksel op zijn kop. De kleine Indiaan uit Kaswinika dacht slim te zijn door als een bulldozer het binnenlands traditioneel gezag uit elkaar te slaan. Marron stammen en hun traditioneel gezag van elkaar te scheiden zowel intern als naar de andere stammen toe. De onderlinge verdeeldheid van Marrons lag aan diggelen en het traditioneel gezag kon vervolgens gepolitiseerd worden en omgevormd worden als een enclave van de NDP van Desi Bouterse. Maar de kleine Indiaan uit Kaswinika ging nog verder door ook de Indianen tegen de Marrons uit te spelen. Dat waren scheppen bovenop, dit had zelfs de kolonisator niet eerder bedacht. De Nieuwe NDP kolonisator Desi Bouterse had vanwege zijn kortzichtige politieke en materiele hebzucht over het hoofd gezien dat de geopolitieke verhoudingen en de onderdrukking van de Marrons hun tol zouden eisen. In de onderdrukking vonden de Marrons hun ondersteuners vanuit de ex-kolonisator. De ex-kolonisator ging wederom een prominente rol spelen in de binnenlandse strijd met dit keer aan de zijde van de ooit door hen bevochten Marrons. De eerdere historische vijanden van elkaar werden vrienden tegenover de veranderde omstandigheid van de nieuwe onderdrukkers, namelijk de hebzuchtige en kortzichtige Indiaan uit Kaswinika. Opnieuw was de vrijheidsstrijd de belangrijkste factor. In de binnenlandse oorlog, het woord zegt het al is het middel van geweld middels wapens ingezet. De omstandigheid van politiek bedrog door de NDP leider Desi Bouterse maakte dat anno 2019 met de Mapane beweging het veel sterkere en duurzamere middel van wederom de cultuur is ingezet. De Marrons zijn bijzich zelf te rade gegaan en hebben nimmer hun historie van onbevreesde strijd voor de vrijheid achter zich gelaten. Het voorbeeld van Boni werd weer opgepakt met de cultuur als het sterke bindmiddel de strijd aan te binden tegen de huidige onderdrukkers. En dit keer verenigd met de stadscreolen zonder de hulp van de ex kolonisator. Wij als Surinamers mogen ons nimmer laten onderwerpen en onderdrukken. Wij bestaan uit verschillende etnische bevolkingsgroepen en het kan nimmer de bedoeling zijn dat er hegemonieen worden gecreerd in Suriname. De ene groep mag niet heersen over de andere groep en dat is precies wat de NDP creerde en wat de VHP probeerde over te nemen met hun middel van 28 zetels. Het is maar hoe je het beestje noemt, goudordening of 28 zetels, het beoogde doel blijft hetzelfde namelijk onderwerping van een bepaalde groep om ongestoord aan de rijkdommen te komen voor puur eigen gewin met achterlating van een berooid, bevuild en verdeeld binnenland. Het binnenland is niet van de machthebbers en het zijn de bewoners in het binnenland die de machthebbers goed te verstaan geven dat zij in de eerste plaats rekening dienen te houden met de mens in het binnenland. Rekening houden en niet voor de gek houden.

 

NDP en VHP de hoofdschuldigen van de verdeeldheid

Elke politieke partij in Suriname omarmt de overblijfselen van de koloniale denkwijze en wetgeving wanneer zij aan de macht zijn. Ons kiesstelsel en de politiewetten, de zogenaamde muilkorfwet van gouverneur Kielstra worden bewust in stand gehouden. Een laaggeletterd volk evenzo. Dat er een verband tussen beiden bestaat is evident.

De politieke en materiele hebzucht van vooral bovengenoemde twee politieke partijen met respectievelijk de leiders Desi Bouterse en Chandrikapersad Santhoki maakt dat zij hun visie en hun politieke partij steeds transformeren en aanpassen aan de veranderde omstandigheden met name met betrekking tot de sociaal-maatschappelijke bewegingen in Suriname. De NDP leider heeft een onderdrukkingscombinatie bedacht van een creoolse mengeling met hindoestaans kapitaal waarbij de staatskas door voornamelijk het creoolse deel is leeggehaald omdat zij de kern van het bestuur vormen in Suriname. De VHP leider draait dit NDP model gewoon om en verfijnt het verder met een hindoestaanse bestuurlijke kern plus het hindoestaans kapitaal (diaspora) waant de “opti-basi” lijn zich oppermachtig met 28 zetels om vervolgens de werkpaarden uit het binnenland letterlijk voor hun karretje te spannen. De historie rekent wreed af met de tactische fout van Santhoki door niet op de proclamatie van het eenheidsbeweging aanwezig te zijn. Een zuur verspeelde grove tactische en historisch foute keuze en stellingname daar dit keer in de geschiedenis de zwarte beweging haar ziel heeft herwonnen en notabene demografisch ook de grootste etnische groep blijkt te zijn waardoor politieke macht via culturele weg kan worden verkregen. Tot deze omstandigheid is de eenheidsbeweging gedwongen geworden door de opstelling van de NDP en de VHP op hun tocht naar economische en politiek-bestuurlijke macht. Beide politieke partijen stuitten op de eenheidsbeweging die door hun eigen onderdrukkingsopstelling in versneld tempo en verhevigd maar in duurzamere vorm veder zal groeien. Alleen al de wijze van de proclamatie maakt de indrukwekkende cultuur een basis voor verzet tegen eigen uitbuiting door onze eigen mensen door misbruik te maken van de meest achtergestelde groepen in Suriname, niet alleen creolen en marrons maar ook de klassen tegenstelling binnen de totale samenleving maakt dat het kapitalisme zich werpt op de verdere uitbuiting van de have- not’s. De NDP en de VHP proberen de positie van de have’s te verdedigen ten nadele van de positie en de belangen van de have-not’s. De VHP is niet vernieuwend maar slechts het middel is vernieuwend om te geraken tot hetzelfde doel als de NDP.

De VHP heeft verder een enorm intern probleem. Er zijn blijkbaar twee opties die open liggen voor de VHP om regeermacht te verwerven, want daar draait alles om. Er is binnen de VHP enorme ontevredenheid omtrent de wijze om te komen tot hun einddoel, namelijk regeermacht en het afleveren van een President. Optie een en een belangrijke stroming binnen de VHP die deze optie ondersteunt is een samenwerking met de NDP

aan te gaan na 2020. Optie twee is de 28 zetels, met volle kracht zowel intern de tegenstaanders te verslaan als wel extern de totale regeermacht te verwerven om zowel naar binnen en naar buiten klappen te kunnen uitdelen. Niet voor niets spreekt de Santhoki lijn van “optie-basi”

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat uit de eerste zowel de tweede groep binnen de VHP zoveel kritiek komt naar de Mapane eenheidsbeweging. De optie-basi lijn van Santhoki maakt m.i. een enorme historische foute inschatting door niet te hellen naar de kant van de oppositie maar te gaan voor the winner takes all 28 of te hellen naar de kant van de NDP na 2020. De hetze vanuit met name de NDP en de VHP tegen de Mapane beweging is zeer verklaarbaar vanuit dit gezichtspunt gezien. Wellicht zijn er veel meer ondersteunende invalshoeken voornog meer verzet tegen de Mapane eenheidsbeweging. Men gaat zover door rassenstrijd te suggereren, te verwijzen naar Hutu’s en Tutsi”s. Het zou van historische juistheid getuigen als de beweegredenen van macht en hebzucht van zowel buitenlandse mogendheden als binnenlandse economische machtsgroepen eerlijk geanalyseerd zouden worden voor onze contemporaine geschiedschrijving.

 

Leiderschapsprobleem.

Aftakeling van het leiderschap is waarneembaar bij Santhoki en bij Bouterse. Er staan nieuwe leiders op die het volk aanpreken. Santhoki is hard bezig zijn leiderschap te verspelen en in de waagschaal te stellen met zijn solistisch optreden. In plaats van naast Brunswijk en Rusland te gaan staan,is de gerichtheid van de VHP leider in plaats van nationaal zeer partij politiek gebonden. De Pertjahja Luhur leider Paul Somohardjo noemt expliciet wel de ABOP als één van de partijen waarmee overleg zal worden gevoerd. “We zijn op dezelfde golflengte. We gaan een intentieverklaring tekenen voor een samenwerking, want alleen door samen te werken kunnen we het redden.” http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/53077

De omstandigheden op weg naar de verkiezingen veranderen in razend tempo. Het is dus zaak om de politieke strategie hieraan aan te passen omdat nieuwe omstandigheden nieuwe inzichten opleveren. Wie succesvol wil zijn moet hiermee rekening houden en het politiek-cultureel en historisch veld goed kunnen lezen.

De politieke campagne van Santhoki met zijn toer door Latour tezamen met criminelen geeft blijk van het tegendeel en heeft hem imago schade opgeleverd. Hoe mooi zou het niet zijn als op een natuurlijke wijze een bondgenootschap was gesmeed in Mapane tussen de personen Brunswijk, Rusland en Santhoki. Leiderschap betekent dat de vijand nooit onderschat mag worden maar ook dat je jezelf niet mag overschatten. Santhoki moest weten dat de tegenstaanders binnen en buiten zijn eigen politieke partij er alles aan zullen doen om zijn leiderschap te ondermijnen, om de eenheid van het verzet te breken, om met alle stoottroepen gelijktijdig op te trekken en verwarring te stichten omtrent hun kracht, die in feite de laatste stuiptrekkingen zijn vanwege de op handen zijnde uitspraak/vonnis in het 8 december strafproces en de uitholling van de creoolse achterban van de NDP door de Mapane eenheidsbeweging. Bouterse is in paniek en zet al zijn pionnen tegelijktijdig is.

 

Maar angst en vrees zijn de slechtste raadgevers. Niet durven of niet willen om een keuze te maken voor een sterk oppositioneel eenheidsfront samen met Brunswijk, Rusland, en Somohardjo zal maken dat Santhoki als persoon en als politiek leider alleen zal komen te staan en makkelijk kan worden aangevallen vanuit twee flanken, namelijk vanuit de NDP en de oppositie die de VHP steeds meer begint te wantrouwen. Leiders mogen hun politieke partij en zichzelf niet in deze isolatie manouvreren omdat binnen de eigen gelederen paniek kan gaan ontstaan wat zich in grote onvrede kan uiten met als gevolg een leegstroom van de partij van de meest capabele en kapitaalkrachtige groeperingen. Als de uitstroom groter is dan de instroom is er geen sprake van groei maar eerder sprake van een nachtmerry, want de nationale eenheid om Suriname te redden komt zo in groot gevaar. Wie naief is en denkt dat een politieke partij de DNA met 28 zetels kan coupen vergist zich en zal bedrogen uitkomen. Samen en naar analogie van ons kiesstelsel en ons politieke bestel zullen wij onze krachten moeten bundelen en in DNA het evenwicht hebben. Maar het liever de populistische vrees aanwakkeren tegen de “blaka-man” eenheidsbeweging is precies wat wij moeten nalaten opdat wij anders ons hoofddoel uit het oog verliezen, ons verzwakken in plaats van ons versterken. De eind doelen van dictatuur of etnische hegemonie zijn even verwerpelijk als schadelijk. Gaan voor 28 zetels is een fout uitgangspunt omdat wij de realiteit anders totaal uit het oog verloren zijn, in Suriname kan deze constructie nooit werken, dit is etnische politiekvoering, deze denkwijze is een subtiele strategie gebaseerd op de Surinaamse realiteit van de enorme verdeeldheid onder de blaka mans. Dit leiderschap is niet waar Suriname op zit te wachten. Dit is in feite gewoon de verdeel – en heers politiek beschermen waar de blaka man door de geschiedenis heen het grootste slachtoffer van is geworden. Als gevolg hiervan zijn de blaka mans ook de vergaarbak, de politieke visvijver, het stemvee, de oproerige propagandisten van politici. Het is een tegenstelling in een tegenstelling dat met name de NDP en VHP gebruikers van deze verdeel- en heers strategie onder de blaka mans niet samen zullen werken om het leiderschap in handen te nemen, dat is de terechte vrees van de oppositie. Zowel de NDP leider als de VHP leider worden steeds verder in een hoek gedrukt met de nieuwe ontwikkelingen in Suriname op weg naar de verkiezingen. Tegengaan van het misbruiken van de blaka man door de Mapane eenheidsbeweging en andere opkomende blaka man bewegingen van de anti Bouterse/Hira lijn, is wat een strijd van de blaka man is. Dat is de nieuwe realiteit van Suriname.

 

De Mapane eenheidsbeweging versus decolonizing the mind

Decolonizing the mind is een instrument dat juist de vicieuze circel van koloniaal denken in stand houdt omdat de bron van verdere onderdrukking en onderwerping door de machthebbers onaangetast blijft. Denken staat niet los van wetgeving en andersom. Het is echt zo simpel, als je de bron wegneemt sterft de vis. Dat is wat de Mapane eenheidsbeweging heeft ingebracht in haar emancipatie strijd waardoor het bestaansrecht van met name de NDP en de VHP in gevaar komt en de kracht van de ABOP/NPS juist toeneemt. In het anti-koloniale denken is de vis weg genomen. In het koloniale denken is de bron juist in tact gelaten en vangt men voortdurend de vis. Aan deze visvangst wordt nu een einde gebracht door alle koloniale barrieres overboord te gooien, ook de kieswet en andere koloniale steunpilaren waar de grote partijen goed op gedijen.

De huidige decolonizing the mind figuren en de herstelbetaling figuren zijn de moderne geschiedvervalsers, redi musu’s in dienst van de eigen afro onderdrukkers, holle en lege inhoudsloze zwarten die mentaal en cultureel zijn ontheemd, de volgers van de kolonisator die ondersteunt met een nep socialisme op 25 februari1980 de kop op staken. Misbruik maken van mensen en pronken met andermans veren is wat de NDP als wapen probeert in te zetten om ons volk zand in de ogen te bliven strooien. Zelf niks bijdragen maar wel claimen wat niet van jou is zal op natuurlijke wijze afgestraft worden omdat anderen ook kunnen denken en eigen keuzen kunnen maken. De echte negers, de werkelijke cultuurdragers verenigden zich in de Mapane eenheidsbeweging en zagen op 25 mei 2019 het licht. Cultuur, normen en waarden versmelten zich met het geloof en de politiek om een tijdperk Bouterse/Dew Baboeram alias Sandew Hira te beeindigen. Want andersom onderdrukt Bouterse met het geloof de samenleving. Alles is geoorloofd om uitbuiting, onderdrukking en geschiedvervalsing het hoofd te bieden. De nep socialisten willen zichzelf in de geschiedenis neerzetten als de good guys en de werkelijke vrijheidsstrijders als de bad guys. Zowel met de 8 december 1982 slachtoffers als met de Mapane eenheidsbeweging tracht men de geschiedenis te vervalsen. Er is dus een overeenkomst tussen 8 december 1982 en 25 mei 2019. In allebei gevallen is de leugen niet rechtvaardig, vandaar het continue verzet tegen de coupplegers, de verdedigers van straffeloosheid en de onderdrukkers en uitbuiters. Het tijdperk Bouterse/Baboeram wordt ons volk door de strot gedrukt om met de geschiedvervalsing onze geesten te breken, zodat wij als volk onze identiteit verliezen als mens en onze mensenrechten ons ontnomen worden. De verdediging van Suriname is niet alleen politiek maar meer nog cultureel herstel en historische juistheid. Het is daarom noodzakelijk alle krachten te bundelen tegen de veroorzakers van de teloorgang van ons land.

De weigering van Ronnie Brunswijk mee te werken met Dew Baboeram alias Sandew Hira’s geschiedsverhaal over de leider van de NDP als levende legende duidt op niet alleen visionair inzicht, maar meer nog op verdediging van de waarheid. Dew Baboeram/Sandew Hira kan hierdoor zijn koppeling naar het binnenland niet maken. Het is niet Desi Bouterse die Suriname bevrijdt heeft, integendeel. Het historisch verraad van ons volk is in 1980 gepleegd. De Surinaamse geschiedvervalsers willen koste wat kost met de pen het voortouw nemen om Bouterse die plaats te geven die hij niet verdient. Suriname is door een clan in een socialistisch avontuur gestort en de stadsnegers rondom Bouterse denken nog steeds dat zij over de ruggen van de vrijheid strijders de Marrons een valse draai aan de geschiedenis kunnen geven. De nazaten van de Marrons hebben als het ware met de Mapane eenheidsbeweging het antwoord gegeven. Niets en niemand kan om deze beweging heen. De Marron cultuur en geschiedenis is en blijft de leidraad en dat wordt door de Marrons nu zelf ingevuld met de eenheidsbeweging in de voorhoede. De keti koti viering wordt gewoon gecoupt door Bouterse zijn handlangers, terwijl de Marrons de vrijheidsstrijders zijn. Hoezeer instrumenten als “Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname”, afgekort Dekosur

, Comité voor Duurzame Vrede en Verzoening in Suriname” of “Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement” ook worden ingezet om de geschiedenis te vervalsen, de Mapane eenheidsbeweging is de enige echte trotse lijn der historie wat de zwarte man/vrouw nog bezit.

 

 

En niet de nep historische lijn met een geforceerd comite dat zich noemt……….Niet verwonderlijk dat de sluwe set met keti koti 2019 is gezet met Sandew Hira als spreker. Er wordt van alles gedaan om de eenheidsbeweging te doorkruizen en te ondermijnen vanuit de regeerders en hun trawanten. Opeens wordt na 12 jaar weer in de Anthony Nesty sporthal het Sa Ndjuka Uma contest weer opgepakt. Uitgerekend dit jaar wordt NInsee geinfiltreerd door de Desi Bouterse ondersteuners. Er wordt van alles geforceerd om nog in de picture te blijven, ook met de zogenaamde dag van nationale rouw op 27 juni te brownsweg. Wat ze ook doen en ondernemen, de Mapane eenheidsbeweging heeft op het juiste tijdstip, op de juiste wijze het levenslicht gezien en zal vanuit eigen heroische gelederen de geschiedenis schrijven en herschrijven. Het is aan deze heroische nazaten om samen met de stadsnegers nu ook te voorkomen dat onze nationale geschiedenis vervalst wordt. Onze bron van moed, van vrijheid, ons bestaan in vrijheid ligt niet in Nederland of in de hoofdstad, maar in het binnenland. Op traditioneel zeer correcte en zeer indrukwekkende wijze is de Mapane beweging een sta in de weg voor de politiek, die via de kapotgeslagen cultureel van de “blaka man” altijd haar voordeel heeft behaald. De Mapane eenheidsbeweging is gewoon een sta in de weg voor geschiedvervalsing, en is een einde van het tijdperk Bouterse/Hira.

 

 

De geopolitiek van Desi Bouterse beweegt zich door infiltratie, agitatie en obstructie te plegen in Nederland. Via Nederland probeert de regering de wereld te bereiken. Hira, Wijnaldum en Marokko moeten in dit kader gezien worden. Waarom is de President van Ghana, de heer Nana Addo Dankwa Akufo-Addo niet afgereisd naar Suriname terwijl die op officieel staatsbezoek in Guyana was? http://nafu.net/president-ghana-ontvangt-hoogste-onderscheiding-van-guyana/

Waarom probeert de President in dezelfde week van het negeren door de Ghaneze President via Marokko banden aan te halen een zo lid te worden van de Afrikaanse Unie? De aandacht moet worden afgeleid dat de wereld, op Koningen na, geen oog heeft voor onze ongeletterde President, in vergelijking met Presidenten in de wereld. Onze President heeft voorts een byzondere band met Nederland, als slaafse volgeling en opdracht uitvoerder in 1980 waardoor Suriname nog steeds in deze koloniale hel verkeerd. Maar 1980 is geen 2019, hoezeer Desi Bouterse ook na 40 jaren de rollen probeert om te draaien door het voor te doen alsof hij de Nederlandse politiek bespeeld, een politiek die onze President ondersteunde om de coup van 1980 te kunnen plegen. De wrok tegen Nederland is immens omdat Desi Bouterse door dubbel verraad Suriname totaal de afgrond heeft ingeduwd. Maar de strijd gaat door. In Suriname wordt nu de hoofdrol gespeeld en niet in Nederland en niet vanuit de stad, de creoolse kern rondom de President probeert de geschiedenis in haar voordeel te schrijven en te verdraaien. Vanuit het binnenland wordt deze valse beweging gestuit. Voorheen was het de kolonisator, vandaag zijn het de stadscreolen die misbruikt worden door de NDP leiding. Vandaar de eenheidsbeweging met de NPS en niet met de NDP. Dat is de lijn der historie die nimmer verlaten zal worden.Het kan ook niet anders, vanwege de indrukwekkende culturele swerie waarbij alle 6 Marronstammen aan deelnamen. De Mapane eenheidsbeweging zal hierom alleen nooit kapot geslagen kunnen worden en zal groeien en met verenigde kracht op politiek, cultureel en religieus niveau een einde maken aan het tijdperk Bouterse/Baboeram, een vals tijdperk vol leugens en verdraaiing van de geschiedenis.

 

 

 

**** Een NDPer beweert dat als alle appels fruit zijn, dan zijn automatisch al het fruit ook appels. Dus een peer is ook een appel.

 

 

***************************************

 

 

 

16 juni 2019

 

Valse start.

De valse start van 1980 heeft geen vruchten afgeworpen. Wanneer nu in 2019 het juiste zaadje wordt gepland door de eenheidsbeweging, is het hek van de dam. Terwijl Suriname een koloniale structuur heeft van eigen belang en belangenbehartiging voor de eigen groep sinds decennia, doen de politieke leiders het volk geloven dat er verandering en ontwikkeling plaats vindt. Maar in feite draaien wij in een cirkeltje. Het is niet mogelijk om met dezelfde middelen die nooit gewerkt hebben een andere omstandigheid te scheppen. Ons kiesstelsel is nu eenmaal etnisch, een bewuste strategie van een systeem die de bevolkingssamenstelling diversificeert en onderbrengt in aparte leefgemeenschappen. De samenleving structureel opdelen en de ene groep bevoordelen boven de ander. Op deze manier is een eenheid smeden 0nmogelijk. Maar ook de eigen etnische groepen kunnen het niet voor elkaar krijgen om een hechte eenheid te smeden. De onderlinge verdeeldheid is dus dubbel, vanuit de eigen cultuur en vanuit de strategie van verdeel- en heers vanuit de kolonisator. De Surinaamse samenleving heeft verder het mankelment van de oneerlijke verdeling van de welvaart wat weer zorgt voor verdeeldheid op basis van rijkdom, the have’s and the have not’s. Het geloof als zeer belangrij bindmiddel slaagt er ook niet in de eenheid te smeden vanwege de zovele stromingen binnen de godsdiensten van elke etnische groep. De Hindoestanen zijn te verdelen in Moslims en Hindoes en daarbinnen weer een onderverdeling van gematigden en radicalen, progressieven en conservatieven, rijken en armen, geschoolden en ongeschoolden en donker gekleurden en licht gekleurden. Al deze factoren zorgen voor onderlinge discriminatie binnen de eigen groep. Deze discriminatie binnen de eigen groep geldt eveneens en in sterkere mate voor de “blaka man.”, te beginnen met de naamgeving van deze etnische groep. De onderlinge discriminatie binnen deze groep is schrijnender daar deze groep elkaar eerder tegenwerkt dan elkaar ondersteunt, wat veel minder bij de andere etnische groepen voorkomt. Bij de Aziatische groepen zijn de taal en het geloof het bindmiddel voor de totale groep. In de moskeeen en de mandirs ontmoeten deze etnische groepen elkaar in de eigen taal.

 

Etniciteit an sich.

Etniciteit op zich is niet verkeerd. Het hangt af van de wijze waarop etniciteit wordt gebruikt. Ingezet. Vroeger was het een middel tot verdeeldheid, letterlijk dorpsgemeenschappen oprichtend om de eenheid te breken. Heden zijn de omstandigheden anders en is het juist een omkering door het goede gebruik van de etniciteit in eigen voordeel om te zetten en de diversiteit van elke etnische groep juist te benadrukken en de band naar een natie in verscheidenheid te smeden. Het kan nooit zo zijn dat onder dezelfde omstandigheden van toen achterstelling kan worden opgeheven van de meest achtergestelde groep. Net zoals het er niet om gaat dat een persoon van een bepaald ras geen president mag worden, net zo gaat het er nu wel om dat de nazaten van de marrons de eerst aangewezenen zijn die de bevrijdingsstrijd kunnen voortzetten, en nu middels de eigen emancipatie van de eigen groep zwarten, foto nenge nanga busi nemge. Het zaadje vanuit de nazaten is levensvatbaar gebleken op 25 mei 2020. De verdeeldheid binnen de zwarte groep is anders dan bij de andere bevolkingsgroepen. Deze verdeeldheid heef haar wortels in de historie van vrijheidsstrijd, waar uiteraard ook het machtige middel van verdeeldheid is toegepast. Bij geen enkele andere etnische groep is de historie van de marrons vergelijkbaar met de oorsprong van hun verdeeldheid. De marrons bevochten een productiewijze waarbij de menselijke waarde gelijk was als dat van een dier, vandaar de naam Marron. Bij de overige etnische groepen stond niet de economische productiewijze op het spel. Een structureel verschil van de harde strijd van de marrons kan daarom niet op een lijn worden gegooid met dat van de overige etnische groepen. Het punt is dat de politieke leiders dat wel proberen te doen, het negeren van de harde strijd, het structurele karakter van deze economische strijd te bagatelliseren. De honderden jaren van strijd en bloedvergieten staan niet in verhouding met de strijd van de overige etnische groepen. Ere wie ere toekomt zou beter op zijn plaats zijn in plaats van terug te willen slaan met hetzelfde wapen van de kolonisator. Wat de VHP en NDP proberen te doen is hetzelfde wapen van etniciteit in te zetten als etikettering van achterlijkheid van de nazaten van de marrons. De achterlijkheid wordt vervolgens politiek ingevuld door te stellen dat er een etnische politiek gevoerd wordt door de eenheidsbeweging. Deze etikettering is juist etnisch denken. En dit ie precies wat de eenheidsbeweging tracht te breken. De peiling van de Nikos heeft op subtiele wijze de emancipatie naar een etnische politiek voering vertaald in haar vraagstelling. Dit valse uitgangspunt geeft een politieke draai aan de verdere strijd van de marrons. Valse voorlichting, valse uitgangspunten en etikettering is ondermijning van de kiem van het juiste zaadje dat gezaaid is op een indrukwekkende wijze die nooit meer teniet gedaan kan worden. Alle 6 stammen van de Marrons hebben culturele rituelen uitgevoerd die nimmer terug te draaien zijn. Dit is cultuur en geen etniciteit. Dit is iets uit het eigene, iets uit de geest, iets uit de kern van de ziel van een heroische etnische groep in Suriname. De verwerping hiervan is juist de etnische politiek wat de VHP en de NDP juist doen. Etnisch benoemen van een cultureel erfgoed is het willens en wetens verdeeld willen houden van de zwarte bevolking, de verdeel en heers politiek dus in stand houden. Dit alles strookt ook met de valse start van de leider van de NDP in 1980 en de strategie van lood om oud ijzer van de VHP, het gewoon willen nadoen van de NDP. De VHP wil dictatoriaal de meerderheid van zetels om vervolgens dromen te verwezenlijken die stoelen op een koloniale structuur. Dit is precies wat Bouterse ook intact heeft gelaten, de koloniale structuur van de etnische politiekvoering als machtig middel om elke eenheid en organisatie van een etnische groep tegen te gaan, hen verdeeld te houden zodat net als de kolonisator eindeloos over hen geregeerd kan worden. En de zwakste schakels zijn nu eenmaal de Marrons en de stadsnegers. Etniciteit an sich is niet verkeerd en staat niet gelijk aan etnische politek voering, discriminatie of rascisme. Etniciteit an sich is een voldongen feit en geldt voor alle Surinamers. Etniciteit is zelfs voorwaarde voor natievorming. Etniciteit versterkt het onderling begrip en respect voor elkaars culturen.

 

De betekenis van termen en begrippen wijzigt in de loop der tijden.

Kieswet en etniciteit gaan hand in hand, vroeger en nu. Maar etniciteit van vroeger en nu heeft een wijziging ondergaan vanwege de veranderde omstandigheden bij de marrons, hun cultureel-historisch bewustzijn heeft veel meer diepgang en hun scholing is toegenomen tot aan de universiteit.

Hierom blijft het kiesstelsel in tact. Economische machtige groepen hebben er baat bij. Onze economie is een kapitalistische productiewijze waar het kapitaal in handen is van een bepaalde etnische groep, de Hindoestanen. Geen wonder dat de NDP leider deze groep losweekte bij de VHP. Binnen de NDP en de VHP zitten dus de kapitaalsgroepen die macht, geld en verdeeldheid als instrumenten van onderdrukking gebruiken. De dominantie gedachte van de NDP en de VHP vormen een gevaar voor de zwakkere etnische groepen. Het willen heersen over andere etnische groepen kan voorkomen worden door versterking van de eigen groep. Het is tot nu toe altijd de blaka man geweest die als voetvolk van de rijken is misbruikt, als goedkope domme kracht voor de economische elite groepen die de kolonisator was en die de NDP en de VHP nu zijn.

 

KUNST & POLITIEKE VIDEO CLIPS TIJDPERK BOUTERSE

 1. Bouta njang a moni https://www.youtube.com/watch?v=Ul-1v0b-v0Y
  1. 2.716 weergaven
  31 mrt. 2017
  Opnieuw geplaatst door ACTION NIEUWS dd 13-02-2020
 2. Buca Man – Bouta https://www.youtube.com/watch?v=-GcFOJM1h3c
  1.486 weergaven
  19 okt. 2019
 
 
 
 

CORRUPTIE

Trikmobiel?

Jogi: ‘Kijk wat zoonlief doet’

De vermeende lening voor de aankoop van een peperdure Range Rover Autobiography 2019 die governor Robert van Trikt voor een bedrag van SRD 1.7 miljoen en de andere zaken waartegen een onderzoek tegen hem is gestort, hebben volgens VHP-assembleelid Mahinder Jogi zowel het imago van de Centrale Bank van Suriname als dat van het land geschaad. “Het is gewoon schandalig”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Nadat foto’s van het voertuig dat door de governor is aangeschaft op grote schaal werden verspreid via sociale media, gingen woensdag ook twee stukken die te maken hebben met deze kwestie viraal. De volksvertegenwoordiger toont deze twee documenten aan de redactie. In het eerste document staat dat Van Trikt een geldlening bij de CBvS is aangegaan. De geleende SRD 1.7 miljoen is afkomstig uit het huisvestingsfonds. “Nu heb ik mij laten vertellen dat een persoonlijke lening beperkingen met zich meebrengt. Daaronder vallen de duur van de lening, de wijze van terugbetaling en de hoogte van het bedrag. Ik concludeer uit deze documenten dat de heer Robert van Trikt zijn bevoegdheden als governor van de Centrale Bank van Suriname heeft misbruikt om een lening aan te gaan van SRD 1.7 miljoen voor de aankoop van een voertuig. Hij heeft zijn bevoegdheden misbruikt om zichzelf in een bevoordeelde positie te maneuvreren, want u en ik kunnen niet naar de CBvS gaan en zeggen dat wij ook een lening van SRD 1.7 miljoen willen. Dat gaat niet gebeuren”, aldus Jogi.

Zoon van minister van Onderwijs
“Het is schandalig en beschamend, nota bene waar de moeder van Van Trikt, Lilian Ferrier, als kinderpsycholoog minister is van Onderwijs. Zij heeft als onderwijsminister een opvoedende taak. Kijk wat zoonlief doet”, zegt Jogi. Volgens hem is deze zaak te vergelijken met de manier waarop de ex-minister van grondzaken, Roline Samsoedien, zichzelf met grond verrijkte toen zij districtscommissaris was. Hij vindt dat Van Trikt bedankt moet worden als governor van de CBvS als uitgegaan wordt van wat de president eerder met ex-RGB-minister Martinus Sastroredjo deed. Sastroredjo kreeg in december 2010 oneervol ontslag nadat zijn maatschappelijke reputatie werd geschaad door de grondaanvraag van zijn vrouw.

Naam Van Trikt ook genoemd bij megafraude SPSB
In het tweede document, de bill of lading, staat dat het luxe voertuig via MN Car Center in Groot-Brittannië is gekocht en op 23 oktober 2019 in Suriname is aangekomen. “Hier concludeer ik verder dus dat de governor beïnvloedbaar is en dat hij zijn functie niet op een juiste manier uitoefent. Bij de aanstelling van Van Trikt als governor van de CBvS heb ik aangegeven dat er lijnen lopen via zijn bedrijf Orion Assurance & Advisory NV naar de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Ook in de megafraude daar is de naam van Van Trikt genoemd. Hij zou geld vanuit het Pensioenfonds van een bedrijf, een bedrag tussen de USD 300.000 en 350.000, hebben geleend. Daarnaast zou hij achter zijn met het terugbetalen, maar een regeling met de SPSB heeft getroffen om die rekening te betalen”, zegt Jogi.

Geen enkel haan kraait naar kwestie SPSB
Bij de megafraudezaak bij de SPSB, alwaar de procureur-generaal door president Desi Bouterse gevraagd was een diepgaand onderzoek in te stellen, blijkt uiteindelijk maanden later niets van een grondig onderzoek terecht te zijn gekomen. “Tot de dag van vandaag blijkt dat geen enkele haan ernaar kraait. Uit eigen verantwoordelijk zou de governor van de CBvS wel een eigen onderzoek moeten opstarten en verslag doen.”

Verwacht niet veel uit onderzoek
De VHP’er verwacht niet veel uit de bus uit het onderzoek van de rvc. “We hebben de kwestie van de SPSB gezien; we stellen al maanden vragen over de dollars die uit Amerika via de CBvS naar Suriname komen; tot de dag van vandaag is er geen enkele mededeling gedaan door de CBvS of de minister van Financiën over hoeveel miljoen dollars en hoeveel tranches het gaat en wat er met het geld gebeurt. Wat ruilen we ervoor? Ook over de goedkope dollars van Chotelall is er geen verklaring. Ook daarover zwijgt een ieder in alle talen”, aldus Jogi.

Schade reputatie land en CBvS
De parlementariër voert aan dat Van Trikt moest hebben beseft dat hij de monetaire autoriteit is die de scepter zwaait bij de moederbank en elke handeling van hem door de gehele samenleving en het buitenland wordt gevolgd. “Conform de bankwet heeft de CBvS een aantal taken en bevoegdheden. Daaronder vallen het toezicht houden op de naleving van de Bankwet en de toezicht op het reilen en zeilen binnen het bankwezen en andere financiële instellingen. Wanneer nu de hoogste man van de Centrale Bank wordt beschuldigd van een aantal zaken die het daglicht schuwen, en wij tot op dit moment geen enkele reactie horen van hem, dan moeten wij wel de wenkbrauwen beginnen te fronsen. Nu hij door de rvc met verplicht verlof wordt gestuurd, een onderzoek tegen hem wordt gestart en er geen enkel woord door de minister van Financiën wordt gerept, dan kunnen wij dus wel gevoeglijk aannemen dat er werkelijk iets ernstigs aan de hand is”, benadrukt Jogi.
FR

Afbeelding kan het volgende bevatten: auto en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: auto en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, pak
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, buiten