TEGENSTRIJDIGE BELANGEN HOUDEN SURINAME IN DE WURGGREEP

Auteur: Angela Fernald

De term “ROSE MAFFIA” gebezigd door de indiener van de omstreden valuta wet, is een interessante insteker. Terwijl Amzad Abdoel met deze term refereert naar de oppositie, kan in ieder geval met stelligheid worden beweerd dat de Govenor van de Centrale Bank door zijn stellingname tegen de wet, precies het tegenovergestelde suggereert: ” dat in de wet geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de verplichte verkoop van gerepatrieerde exportopbrengsten aan de centrale bank. “Alleen al hierdoor zal het belangrijkste doel van deze wet niet worden gerealiseerd”, zegt de CBvS-president.

Deze constatering legt de vinger op de zere plek. Welke importeurs omringen de President? De top NDP-er Chotelal schijnt de grootste importeur van levensmiddelen te zijn die de NDP pakketten veilig stellen. En tegelijkertijd de man van de Cambio aan de Hendrikstraat die dollars verkocht tegen een eigen Chotelal-koers van 8,50.

ECONOMISH MODEL VAN BOUTERSE GEFAALD 

Bouterse is er niet in geslaagd om aan het eind van de rit de economie te beheersen. Zijn model om in 2010 met de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de voorzitter KvK, de heer Ameerali als zijn vice-President zijn regering te vormen, is geflopt. Dat model werd in 2015 geherevalueerd en heringericht met een slappe vice-President als zijn afgezant naar de wereld toe in meetings van staatshoofden, en in de economische praktijk formeerde Bouterse de twee grote geldmagnaten om hem heen die bepaalden hoe de Centrale Bank van Suriname zaken wel of niet moest doen in opdracht van de minister van Financien. President Bouterse, de rijkste man van Suriname en groothandelaar Dilipp Sardjoe, Chotelal en Hoefdraad dachten de pionnen als een NDP minister van Handel en Industrie Steven Tsang en Vidjai Kirpalani als vertegenwoordiger van de overheid bij de CBvS, in hun zak te hebben. De valuta wet was in de pocket, dachten zij. Maar de ondernemer Kirpalani van het beroemde warenhuis Kirpalani’s was een van de velen onder de Surinamers die zich niet aan de valutawet hield maar integendeel zijn prijzen van luxe goederen verdubbelde. 

Hoe is het mogelijk dat nu met de tegenstelling van de nieuwe Govenor van de Centrale Bank van Suriname, de heer Maurice Roemer, met de heren van de “Rose Maffia” die de President omringen, door diezelfde president opgetreden kan worden tegen zijn eigen mensen zoals Kirpalani, Chotelall, Sardjoe en meer van dit soort figuren die zich aan Bouterse hebben gebonden en de economie naar zich toe getrokken hebben. De regering maakt wetten die niet voor deze lui gelden en dus ook niet gehandhaaft kunnen worden ondanks de dreigementen van de NDP minister van Handel en Industrie, de puppet on a string. Maurice Roemer heeft de valutawet naast zich neergelegd dus de “rose maffia” heeft bij de CBvS niet veel meer te zoeken. 

08-05-2020

 

Bousaid: ‘Regering niet lenen wegens negatieve aflossingscapaciteit’

April 16, 2020

De minister van Financien, Gillmore hoefdraad heeft gezegd, dat zijn eerste optie is die SRD400, – miljoen t.b.v. het “noodfonds” te lenen op de binnenlandse kapitaalmarkt. Dit is volgens oud-bankier Jim Bousaid monetair minder storend, omdat er dan geen nieuw geld wordt gedrukt. Maar gezien het feit dat de banken in de afgelopen jaren al heel veel hebben geleend aan de overheid, weten wij niet hoe de lokale financiele instellingen, hieraan kunnen voldoen. Op dit moment is meer dan 20% van de kredietverlening van de banken aan de Staat Suriname, waarbij een groot deel in vreemde valuta is verstrekt. Dan moeten we niet vergeten, dat er onlangs USD100, – miljoen is verdampt aan kasreserve en USD 97, – miljoen aan termijn deposito’s. Volgens de oud-bankier, heeft de overheid met het “verdwijnen” van de kasreserves al gedefault, op de binnenlandse valuta markt, daarom moeten de banken erg voorzichtig zijn om verdere risico’s te nemen met de Staat door verder te gaan met financiering. “Deze vraag heb ik gesteld aan een bankier en die zei, dat als zijn bank een goede dekking heeft, zullen zij het bekijken. Maar het probleem ligt niet aan de dekking, maar aan de cashflow van de Staat, want die is negatief.  Dat wil zeggen, dat de Staat geen aflossingscapaciteit heeft”, aldus Bousaid. De voorzitter van de Bankiersvereniging heeft in een radioprogramma gezegd, dat de banken nog niet zijn benaderd door de Staat, maar dat is volgens Bousaid een kwestie van tijd voor de minister van Financien, omdat er ook niet veel ruimte is bij het bankwezen. Als de operatie op de binnenlandse kapitaal markt niet lukt, zal Hoefdraad een beroep doen op de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “Die stap is zeer gevaarlijk, want dat betekent weer een toename van de liquiditeit, toename van monetaire financiering en dat is zeer schadelijk, omdat die liquiditeit zich gaat richten op importgoederen en hierdoor gaan de wisselkoersen weer stijgen”, aldus Bousaid. De Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand (WUU) kan misbruikt worden, aangezien de bankwet en de wet op de Staatsschuld, opzij gezet worden. Het “noodfonds” dat ook is vastgelegd in deze wet, zal volgens Bousaid veel meer geld omvatten, omdat in de WUU  is geregeld dat de vlottende staatsschuld wordt geconsolideerd. “Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen. Gezien deze wet het nu mogelijk maakt, leningen die inmiddels al zijn getrokken om te zetten tot een langlopende rekening, kan de regering weer opnieuw het bedrag van de “voorschotten aan de staat (artikel 21 van de Bankwet)” lenen bij de CBvS. Ik vermoed dat dit soort zaken de doelstelling van deze wet zijn geweest en dat “Covid-19” daarvoor is misbruikt”, stelt Bousaid.

Gebrek aan cash dollars baren rekeninghouders zorgen

17 Apr, 2020, 00:00

foto

Mensen die vreemde valuta willen opnemen van hun eigen rekening, zijn geschrokken dat ze niet eens US$ 200 konden opnemen bij De Surinaamsche Bank (DSB). Zij hebben van de bank te horen gekregen dat er geen cash US-dollars zijn. Wie giraal overgemaakt heeft, kan helemaal niet komen aan cash US-dollars. Alle banken hebben een limiet voor opname van cash US-dollars. 
 
De algemeen directeur van DSB, Steven Coutinho, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de hoeveelheid cash in omloop steeds afneemt. Hij merkt op dat de bank helaas beperkingen moet opleggen. “Dit, totdat de Centrale Bank van Suriname met een oplossing komt die duurzaam werkt voor de samenleving en onze klanten,” zegt de bankier. Bij DSB is de limiet US$ 250 per week voor mensen die cash gestort hebben. Wie giraal overmaakt van een andere bank, kan niet cash gaan innen. 
 
Nu het luchtruim ruim een maand gesloten is, komen er ook geen toeristen naar Suriname. De US-dollars die via de Federal Reserve Bank New York (Fed) naar Suriname werden verzonden, zijn ook opgeschort in februari. Alle banken hebben het probleem om cash dollars uit te betalen. Sinds een maand komen er ook geen euro’s meer het land binnen. Het geld dat er is, rouleert.  
 
Mensen die vreemde valuta bij de banken hebben, zijn bezorgd over de situatie. “Het is mijn eigen geld en ik kan er niet aan komen. Dit is wel heel erg,” zegt een cliënt van DSB aan Starnieuws. “Ik ga deze kwestie niet zo laten, want het gaat om mijn moeizaam gespaard geld.” 

Moody's voorspelt verkoop aandelen Saramacca-goudmijnproject

16 Apr,2020,  04:50

foto

 

De regering zou een deel van haar belang in het Saramacca-goudmijnproject kunnen verkopen, om het geldtekort waarmee zij kampt gedeeltelijk op te heffen. Moody’s Ratings verwacht dat de verkoop dit jaar zal doorgaan. De regering heeft aangetoond in staat te zijn munt te slaan uit haar eigendomsbelangen in verschillende mijnbouwconcessies, stelt de kredietbeoordelaar. Moody’s heeft de rating voor Suriname verder verlaagd van B2 naar B3 en van stabiel naar negatief.

 
Grote begrotingstekorten in combinatie met beperkte financieringsmogelijkheden op de binnenlandse en externe markt, hebben geleid tot een groter liquiditeitsrisico van de Surinaamse overheid. Moody’s Ratings verwacht dat de bruto-financieringsbehoeften dit jaar ongeveer een vijfde van het bbp zullen bedragen. Een onderontwikkelde binnenlandse kapitaalmarkt en beperkte toegang tot externe markten beperken volgens het ratingsbureau het toekomstige vermogen van de regering om toegang te krijgen tot financiering. Bovendien zegt het is de kwaliteit van de financiering – zowel extern als lokaal – verslechterd. De toegenomen afhankelijkheid van minder concessionele vormen van externe schuld en kortlopende leningen van de binnenlandse banksector hebben de voortzetting van het risico alleen maar vergroot. 
 
Erosie reserves
De internationale reserves zijn binnen twee maanden fors gedaald. Bedroegen de internationale reserves eind vorig jaar nog US$ 647,5 miljoen, tegen eind februari waren die gekelderd tot US$ 565,3 miljoen. De internationale reserves zijn in 2019 gestegen, “maar dit was grotendeels het gevolg van het feit dat commerciële banken een deel van hun vereiste deviezenreserves bij de Centrale Bank hebben geplaatst.”
 
Als de reserveverplichtingen van de banken worden verrekend met de berekening van de internationale reserves, dan heeft de Centrale Bank slechts ongeveer US$ 100 miljoen beschikbaar, inclusief US$ 88 miljoen aan goud, wat neerkomt op royalty’s betaald door de mijnbouwsector. Een toename in mijnbouwgerelateerde importen heeft ertoe geleid dat het tekort op de lopende rekening alleen maar groter is geworden; van 3% in 2018 tot 11% van het bbp in 2019. Grote netto fouten en weglatingen droegen bij aan de negatieve betalingsbalanspositie.
 
De weinige liquide internationale reserves en een groot tekort op de lopende rekening hebben de wisselkoers onder druk gezet. De ‘valutawet’ die de regering in maart 2020 heeft aangenomen, verbiedt contante ontvangsten en betalingen in vreemde valuta voor bedrijven en huishoudens. Moody’s verwacht dat de druk op de Surinaamse dollar zal blijven bestaan. Het bureau twijfelt aan het vermogen van de autoriteiten om de koppeling te handhaven. In de praktijk is al gebleken dat de valutawet niet werkt. De unificatie van de koers is uitgebleven en de prijzen van goederen in de winkels zijn niet gedaald. De prijzen blijven stijgen, terwijl er nu sprake is van vier koersen.

Schuldenlast Suriname in vier jaar bijna verdubbeld

16 Apr, 2020, 00:01

foto

 
In vier jaar tijd is de schuldenlast van Suriname bijna verdubbeld. Was de staatsschuld in 2015 nog 43% van het bbp, in 2019 bedroeg het 75%. Suriname kan zijn schulden ook niet betalen, doordat de verhouding tussen rente en overheidsinkomsten is gestegen van 7,3% (2015) naar 15,6%. Ratingsbureau Moody’s verwacht dat de schuldenlast van Suriname in 2021 -volgend jaar- rond de 81% van het bbp zal liggen; “hoger dan verwacht”.
 
De kredietbeoordelaar verwacht dat in de komende jaren het rond dat niveau zal blijven, waarbij de betaalbaarheid van schulden de komende twee jaar 20% van de overheidsinkomsten dekt. De economische en financiële gevolgen van de pandemie van het coronavirus, samen met de bestaande institutionele tekortkomingen die de doeltreffendheid van het beleid beperken, zullen de inspanningen tot begrotingsconsolidatie beperken, schrijft Moody’s in zijn jongste beoordeling voor Suriname. Komt nog bij dat Suriname blootgesteld is aan wisselkoersschokken doordat een groot deel van zijn overheidsschuld in vreemde valuta is.
 
Naast de hogere uitgaven in verband met de coronaviruspandemie, voorspelt Moody’s een grotere druk op de uitgaven in de aanloop naar de algemene verkiezingen op 25 mei. In de eerste helft van 2020 zal er dus sprake zijn van hogere overheidsuitgaven. Veranderingen in de grondstoffenprijzen waar Suriname van afhankelijk is – goud en olie – zullen uitdagingen opleveren voor het fiscaal beheer van het land. Bovendien wordt de regering beperkt in haar uitgaven, gezien een relatief hoog gedeelte van de uitgaven gaan naar lonen en rentebetalingen. Dus voorspelt Moody’s een begrotingstekort van 9,2% van het bbp en in 2021 een tekort van 7,8%.
 
De kredietbeoordelaar heeft zijn rating voor Suriname in navolging van Fitch Ratings en Standard & Poor’s naar beneden bijgesteld, van B2 naar B3 en de vooruitzichten van stabiel naar negatief.

Kirpalani om persoonlijke redenen opgestapt bij CBvS

15 Apr, 2020, 19:33

foto
 Vijay Kirpalani (links) samen met president Desi Bouterse en governor Maurice Roemer op 22 februari. Toen is Roemer benoemt bij de CBvS. 

Regeringscommissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Vijay Kirpalani, bevestigt tegenover Starnieuws dat hij zijn functie neerlegt. Hij heeft dit intussen officieel meegedeeld aan president Desi Bouterse. Kirpalani legt uit dat het besluit puur te maken heeft met zijn persoonlijke omstandigheden. 
 
Kirpalani zal deze week nog de lopende zaken bij de CBvS afwikkelen. Hij heeft de president gevraagd zijn ontslag te accepteren per 19 april. Door zijn persoonlijke omstandigheden is hij niet in staat zich volledig beschikbaar te stellen voor de functie van regeringscommissaris. 
 
Intussen is het besluit ook meegedeeld aan de minister van Financiën, de governor en de Raad van Commissarissen van de CBvS. Kirpalani heeft de reden voor het bedanken voor de functie ook aan hen uitgelegd. 

Door Covid-19 en deviezenschaarste ook minder vrachtverkeer

15 Apr, 2020, 13:39

foto

 De goederen verzendbedrijven hebben het ook te verduren door de coronacrisis en gebrek aan valuta. 

 

“Er is door de coronacrisis maar ook door de valutacrisis in Suriname gewoon minder vracht binnengehaald”. Dit zegt de algemeen directeur van Laparkan Airways Suriname NV., Egon Audhoe. “Er zijn in de afgelopen periode voor de zeevracht minder containers binnengekomen”, deelt hij mee. 
 
Door de maatregelen wereldwijd en beperkte toegang tot het luchtruim door Covid-19 zijn er momenteel geen luchtvracht zendingen mogelijk. De meeste verzendbedrijven zijn aangewezen op zeevracht.  Audhoe zegt dat de parkettenservice van zijn bedrijf via luchtvracht is komen stil te liggen. In enkele gevallen zijn wel pakketten verstuurd en ontvangen tijdens de repatriatie vluchten uit Nederland. Nu is volgens hem alleen zeevracht mogelijk.
 
Ook de import van luxe goederen is sterk afgenomen. “Door de schaarste aan US-dollars en de sluiting van de bedrijven door de coronacrisis zijn veel handelaren huiverig om in te kopen,” zegt Audhoe. ”Goederen voor de eerste levensbehoefte komen normaal naar binnen. Maar door de krappe tot geen beschikbare US-dollars, is er minder ingekocht”. Laparkan bezit een eigen vrachtvliegtuig B767-300 waarmee 1x per week op de woensdag zowel voor de import als export de VS, Trinidad en Guyana worden aangedaan. Ook de commerciële export naar de VS is gestopt zegt Audhoe. “De vrachtvliegtuigen hebben niet voldoende importlading. Hierdoor is het niet meer economisch verantwoord om een vlucht uit te voeren. Overigens zijn veel bedrijven en markten in de VS gesloten”.  Binnen zijn bedrijf is in verband met de Covid-19 maatregelen een gewijzigde bedrijfsvoering waarbij er nu minder mensen op de werkvloer zijn.
 
“In het begin van de Covid-19 maatregelen, hebben toch wel vermindering in vrachtafhandeling gehad,” zegt Nishal Baank, directielid bij Baankshipping. Als reden geeft hij op de strengere maatregelen voor containerafhandeling op de havens in voornamelijk Nederland als gevolg van Covid-19. Hierdoor kostte het meer tijd om de goederen te vervoeren naar Suriname. Ook in de luchtvracht is er een opstopping te merken, stelt hij. Er was nauwelijks tot geen ruimte voor vrachtvervoer tijdens de drukke repatriëringsvluchten die werden uitgevoerd naar Nederland. De zeevracht komt nu wel  weer opgang, meent hij.
 
Ala-D Media

Valuta-wet werkt niet: Cambio's verhogen koersen met SRD 1

15 Apr, 2020, 02:35

foto
 De officiële koersen die gehanteerd worden door de CBvS. 


De valutawet die is aangenomen, heeft het belangrijkste doel tot nu toe niet bereikt. De unificatie van de koers is uitgebleven en goederen in de winkels zijn niet gedropt. Integendeel stijgen de prijzen en bouwmaterialen zijn haast onbetaalbaar geworden. Er zijn vier koersen op dit moment. De cambio’s hebben de opkoopprijs van de US-dollar verhoogd van SRD 8.50 naar SRD 9.50 en de euro is van SRD 9 naar SRD 10 gegaan. 
 
De banken hanteren een koers van boven de SRD 10 voor de US-dollar en SRD 11 voor de euro. De officiële verkoopkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is SRD 7.52 en voor de euro is dat SRD 8.25. Bij wet moet de officiële koers van de CBvS worden gehanteerd. Hier houdt echter niemand zich eraan. De koersen die door de banken en de cambio’s gehanteerd worden, zijn op basis van richtlijnen van de CBvS. 
 
In de valutawet die op 21 maart is aangenomen, staat dat ‘het eenieder verboden is voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de CBvS’. Het bedrijfsleven, de financiële sector én de oppositie zijn in het geweer gekomen over deze wet. Er loopt een rechtszaak van het bedrijfsleven tegen de Staat. Donderdag moet de regering antwoorden op de bezwaren die kenbaar zijn gemaakt. Ook de fracties van de VHP en NPS hebben een kort geding aanhangig gemaakt, dat in behandeling is. 
 
Sinds de sluiting van het luchtruim komen er geen toeristen naar Suriname. Er is nauwelijks aanbod van euro’s meer. Wat de dollars betreft, circuleren de biljetten die al in het land zijn. Weinig mensen wisselden hun valuta nog bij de cambio’s omdat de banken een hogere koers gaven. De oneigenlijke concurrentie heeft gemaakt dat de cambio’s het bedrag met SRD 1 hebben verhoogd. 
 
 

Ook Moody's verlaagt kredietwaardigheid Suriname

15 Apr, 2020, 00:02

foto

In navolging van Fitch Rating en Standard & Poor’s heeft ook Moody’s Surinames kredietwaardigheid omlaag gebracht. Suriname is van B2 naar B3 gedegradeerd. Ook de vooruitzichten zijn van stabiel naar negatief gegaan. Moody’s heeft de nieuwe rating dinsdag bekendgemaakt. 
 
Econoom en oud-bankier Jim Bousaid zegt aan Starnieuws dat het te verwachten was dat deze kredietbeoordelaar ook dezelfde trend zou volgen als de andere twee. Moody’s volgt een iets andere ratingmethode, maar de downgrade en de rating komen overeen met die van Fitch and Standard and Poor’s. “Deze beoordeling bevestigt dat het bar slecht gaat met de economie van het land. De regering onderneemt geen stappen om verbetering aan te brengen. Integendeel worden er steeds meer uitgegeven en geleend,” stelt Bousaid. 
 
Moody’s voert aan dat de overheidsfinanciën enorm aan het verslechteren is. Het begrotingstekort is groot. De wisselkoers staat eveneens onder druk, terwijl de schulden alleen toegenomen zijn. Bousaid merkt op dat de regering op 26 april US$ 25.4 miljoen moet betalen aan rente voor de Staatsobligatie van US$ 550 miljoen via Oppenheimer. De waarde van deze bond is intussen gedaald tot 41%. In juni moeten aan rente en aflossingen nog eens US$ 23.6 miljoen betaald worden aan de overbruggingslening die via Oppenheimer is genomen. 
 
Naast de financiële krapte en verminderde inkomsten, zijn er ook extra middelen nodig voor de coronacrisis. Daarbij is een wet aangenomen waarin de regering een noodfonds van SRD 400 miljoen mag instellen. De regering zal extra geld moeten lenen op de lokale markt of monetair financieren. Bousiad merkt op dat er geen ombuiging van het beleid komt, waardoor Suriname steeds lager wordt beoordeeld. Het land zal steeds minder in staat zijn om zijn schulden af te lossen. Internationaal neemt het vertrouwen van investeerders af. 

Suriname is now a possible failed state!

 
 

14 Apr, 2020, 09:36

foto

 
In mijn ingezonden stuk van 6 februari 2019 met als titel Suriname is not a failed state heb ik de volgende waarschuwing gegeven aan de huidige beleidsmakers: Suriname is NOT a failed state, but we are practicing some part of a failed-state-policy! Policymakers be careful of the direction of your current steps! Mijn waarschuwing was duidelijk aan dovemansoren, want het is op beleidsgebied steeds bergafwaarts gegaan met Suriname. Op de beleidsgebieden monetair, financieel, (macro)economisch en sociaal-maatschappelijk is Suriname helemaal aan de grond.
 
Voor het trekken van een conclusie en geven van een advies aan Suriname op basis van het regeringsbeleid zal ik enkele zaken opsommen t.w.:
• Suriname is door de ratingsbureaus Fitch en Standard & Poor bestempeld als een junkstaat.
• De regering heeft zich niet gehouden aan gemaakte afspraken met de centrale bank van de VS, na het ontvangen van US$ van deze internationaal gerenommeerde organisatie.
• De regering heeft alle monetaire reserves opgemaakt aan populistische en consumptieve projecten i.p.v. productie investeringen.
• De regering heeft op zeer onverantwoordelijke wijze bijkans 200 miljoen US$ van het volk ten eigen bate aangewend, zonder dat de commerciële banken daarvan op de hoogte waren. 
• Er is een ‘valutawet’ aangenomen zonder overleg met de belangrijke stakeholders.
• Er is een ‘valutawet’ door de coalitie aangenomen om o.a. de koers d.m.v. een wet te bepalen, terwijl binnen het internationaal macro-economisch gebeuren een koers wordt bepaald op basis van vraag en aanbod en de monetaire reserves.
• De president alle adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), de President van de Centrale Bank en de vakbeweging om de ‘valutawet’ niet af te kondigen naast zich heeft neergelegd en de wet heeft afgekondigd.
• Vanwege de ‘valutawet’ de importen zijn vastgelopen, waardoor diverse schappen in de winkels leeglopen en er een tekort dreigt te ontstaan aan essentiële medicamenten.
• De overheid kan ondernemers niet voorzien van valuta, waardoor de mogelijkheid is ontstaan voor een florerende zwarte markt. 
• Terwijl de koers volgens de ‘valutawet’ gesteld is op 7,52 SRD voor de US$, kopen de cambio’s het op voor 8,50 SRD en de prijzen in de winkels gebaseerd zijn op een koers tussen 13 – 15 SRD.
• Busvervoercontracten van landgenoten na bijkans 20 jaren trouwe dienst worden opgezegd, omdat zij volgens de districtscommissaris van het desbetreffende district geen partijlid zijn van één der coalitiepartijen.
• De staatsschuld is in vijf jaren tijd gestegen van SRD 6,5 miljard naar bijkans SRD 22 miljard. De regering geeft maandelijks 390 miljoen SRD meer uit dan zij verdient.
• Over dit jaar moet de regering 1,4 miljard SRD aan schulden aflossen en 1 miljard aan rente betalen. Dit houdt in een maandelijkse leninggerelateerde uitgave van SRD 200 miljoen. 
• De regering is van plan een importstop in te voeren op bepaalde luxegoederen. Alleen in communistische landen als Cuba en Noord-Korea is zo een wetgeving van kracht, maar in geen enkel goed geordend democratisch land.
• De regering kan niet aan de contractuele verplichtingen met schuldeisers Oppenheimer Fund voldoen m.b.t. de lening van US$ 125 miljoen ter overname van de Afobakadam, waardoor Suriname een boeterente van 3,75 miljoen US$ moet bepalen.
• De internationale obligatielening die in 2016 is afgesloten met de Oppenheimer Fund voor US$ 550 miljoen tegen een rente van 9,25% is nu nog maar 52% waard, waardoor de schuldeisers geen vertrouwen hebben dat zij in 2026 hun gelden terug zullen krijgen. Ook het positief nieuws op de nationale en internationale media over de twee olievondsten voor de Surinaamse kust hebben geen invloed gehad op de waarde van deze obligatielening. 
• Hoewel de grenzen gesloten zijn er toch personen zijn die ons land binnen komen en verlaten via de grenzen.
• De president al maanden niet is verschenen in DNA om verantwoording af te leggen.
• De president de regels die hij heeft uitgevaardigd m.b.t. de Covid-19 bestrijding zelf overtreedt (zie Starnieuws bericht NPS-voorzitter: President geeft een totaal verkeerd signaal; intussen heeft hij zijn verontschuldiging aangeboden).
 
Conclusie
De regering Bouterse-Adhin ondersteunt door de huidige NDP-HVB-BEP-coalitie heeft Suriname gemaakt tot een mogelijke ‘failed state’, met name op monetair, financieel, macro-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied.
 
Advies
Suriname, presenteer dit zichzelf noemende ‘dream team’ beleidsmakers de juiste rekening voor het gevoerde beleid 2015-2020 op 25 mei 2020! Fitch en Standard & Poor hebben reeds de aanzet gegeven, waardoor het belangrijk is dat wij ook achter deze ratingsbureaus gaan staan.
 
Ruben Ravenberg PhD, MBA
rub_rav@yahoo.com

Valutawet wordt herzien

Rafiek Sheoradjpanday

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren wordt herzien. Vandaag verwacht de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) inzage in het amendementsvoorstel. Dit zegt Rafiek Sheoradjpanday, bestuurslid van SBV tevens directeur van Hakrinbank, desgevraagd aan Dagblad Suriname. Sinds de valutawet bekrachtigd is op 23 maart is er veel tumult ontstaan in de samenleving. De banken en andere bedrijven waren uit protest gesloten op 24 en 25 maart. Zelfs de Centrale Bank van Suriname (CBvS) betwist de uitvoerbaarheid van de Valutawet.

“We hebben samen met de andere partijen uitgebreid gesproken met de leiding van het parlement. We zijn artikelgewijs door deze wet gegaan. Onze bezwaren hebben we naar voren gebracht en daar is vanuit de leiding van de DNA op gereageerd. Er is afgesproken dat er een aangepaste wet komt. Het streven is dat het amendementsvoorstel vandaag af is”, beweert Sheoradjpanday. Het amendementsvoorstel zal bepalen welke vervolgstappen de bankiersvereniging zal ondernemen. Sheoradjpanday noemt de gesprekken met de leiding van de DNA constructief.

Alhoewel VSB, Asfa en Survam ook deel uitmaken van die constructieve gesprekken, zijn zij desalniettemin naar de groene tafel gestapt op 27 maart. Deze partijen zijn van mening dat er geen enkele garantie is dat er bevredigende resultaten gaan komen. De bankiersvereniging daarentegen heeft een andere opstelling. De bankiers achten het niet nodig om in dit stadium de kantonrechter in te schakelen. Zij willen eerst nagaan in hoeverre de zorgpunten van het bedrijfsleven meegenomen zijn in het amendementsvoorstel.

KSR

https://www.dbsuriname.com/2020/03/31/valutawet-wordt-herzien/?fbclid=IwAR22_s0NSnv_rZHeDwCKMogeUxxbc3N9YlGNI1ufS85dTwYamk7bWGvwzBo

SBV stelt leiding CBvS ultimatum

31 Mar, 2020, 00:00

foto

 De handelsbanken overwegen de CBvS voor het gerecht te slepen als de terugbetalingsovereenkomst niet getekend wordt vóór 2 april. 

 

 

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, tot 2 april de tijd gegeven om de terugbetalingsovereenkomst van de bijkans US$ 100 miljoen aan gebruikte termijndeposito te ondertekenen. 

 

De SBV voelt zich gesterkt door het oordeel van de procureur-generaal waarin hij onomwonden heeft vastgesteld dat de zogenaamde vrijwaringsclausule in de terugbetalingsovereenkomst, ongeoorloofd is. Roemer heeft te kennen gegeven pas tot ondertekening over te gaan, wanneer in de vrijwaringsclausule staat dat niemand van de CBvS, de leiding en de raad van commissarissen, civielrechtelijk noch strafrechtelijk mag worden vervolgd. 

 
Naast de vrijwaringsclausule om niet naar de rechter te gaan, speelt ook nog de aankoop van een terrein door de CBvS voor US$ 20 miljoen een rol. Dit terrein drukte zwaar in de boeken van De Surinaamsche Bank. Het terrein is van Panaso NV, een jointventure tussen de Assuria en De Surinaamsche Bank. Het geschil over de geldigheid van de onroerendgoedtransactie moet naar goedvinden van de CBvS worden beslecht. 
 
Indien Roemer de terugbetaalovereenkomst niet tekent vóór 2 april zonder de twee volgens de SBV oneigenlijke eisen, zullen de handelsbanken tot hun spijt genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen tegen de CBvS te treffen. Gedacht wordt aan het aanspannen van een kort geding tegen de CBvS. De banken zijn sinds januari met deze kwestie bezig. 

De koers en de valutawet

30 Mar, 2020, 23:06

foto

De koers is een ingewikkelde materie. Mensen die geen economische achtergrond hebben, kunnen verstrikt raken in allerlei misleidende theorieën. In veel ontwikkelingslanden wordt harde valuta gebruikt voor spaar en transactiedoeleinden. Suriname is hierin helemaal niet uniek. In veel Latijns-Amerikaanse landen maken deposito’s en kasgeld in harde valuta verreweg het grootste deel van de geldhoeveelheid uit (Voorhoeve, 1999). Vaak zijn schulden, met name externe schulden, van bedrijven in ontwikkelingslanden grotendeels in buitenlandse valuta. Dit noemt men dollarisering. Dit betekent het grootschalig gebruik van Amerikaanse dollar als betaalmiddel of valuta voor het vaststellen van prijzen. Dit doet zich voor in landen met een zwakke munt.
 
De dollarisering is een reactie op economisch instabiliteit. Harde valuta vertegenwoordigen een vastere waarde. Niemand wil sparen in een munteenheid die snel kan devalueren. In landen met een grote informele sector is er ook de informele dollarisering. Suriname kent een grote informele sector dus ook een grote informele dollarisering. Informele dollarisering legt een enorme druk op de wisselkoers. Dat een regering maatregelen wil treffen om dollarisering tegen te gaan is goed. De vraag is echter: Welke maatregelen kan je treffen gezien de grote informele sector en de instabiele economie?
 
Als je mij vraagt zijn er twee mogelijkheden:
Een gedegen analyse van de Surinaamse economie en op basis daarvan duurzame oplossingen bedenken of paniekmaatregelen.
De afgelopen periode heeft deze regering maatregelen genomen die meer lijken op paniekmaatregelen. In tegenstelling tot goed doordacht economisch beleid zullen paniekmaatregelen meer druk zetten op de wisselkoers. 
 
Enkele maatregelen cq besluiten van deze regering die meer onrust creëerden:
– Verdwijning van meer dan 100 miljoen kasreserve.
– Een president die een uitspraak doet over de hoogte van de wisselkoers. Elke econoom weet dat als een autoriteit een uitspraak doet over een koers, dit de koers onder druk zet.
– Het fenomeen ‘Chotelal’. Dit is de kern van het probleem. Dit fenomeen is een product van onze informele economie. Niemand weet waar zijn dollars vandaan komen.
– Experiment Wet: Een valutawet wordt voorbereid en aangenomen in DNA zonder belangrijke stakeholders. Hoe kan een parlement een wet aannemen om het valutaverkeer te regelen zonder afstemming met het orgaan dat dit moet uitvoeren, namelijk de centrale bank? De moederbank heeft kennis van monetaire instrumenten en kan dit soort wetten beter beoordelen dan een DNA waar financiële kennis niet altijd aanwezig is.
 
Deze zaken creëren alleen maar onrust op de financiële markt en stuwt de koers onnodig omhoog. Economie is menselijk gedrag. Zodra er onzekerheid is gaat men vluchten in valuta. Dit zal door deze wet niet veranderen. Mijn keuze zou zijn om een gedegen onderzoek te doen naar dollarisering in de Surinaamse economie. Dit is geen onderwerp voor politiek gestuntel en experiment. Ik las op deze nieuwssite dat een Assembleelid zei dat de gewone burger blij is met de wet. Een grotere onzin bestaan niet. Een gewone burger draagt geen kennis van economische mechanismen en kan niet beoordelen of een economische maatregel effect zal hebben op zijn of haar situatie. Een beoordeling van iemand op straat is daarom niet relevant. Suriname is niet het enige land met dit probleem. Zoals ik al eerder heb aangegeven is dat een probleem van vele landen in Latijns-Amerika. 
 
Er zijn landen die zelfs over zijn gestapt naar de dollar als officiële munt. El Salvador (2001) en Ecuador (2000) zijn twee voorbeelden hiervan. Op Jamaica was in 2016 45% van alle deposito’s in US-dollars (Collinder, 2016). Hoe groot is de dollarisatie in Suriname? Wat kunnen we leren van El Salvador en Ecuador? Is de dollar als munteenheid een optie voor Suriname? Je verliest daarbij wel de controle en bent in hoge mate afhankelijk van het beleid van Washington. Dit zijn de uitdagingen van de dollarisatie van de Surinaamse economie. Een wet aannemen is geen oplossing voor het probleem. Een gedegen economisch beleid is dat wel.
 
John Misidjan MSc
 
Bronnen:
Voorhoeve, A. (1999). Dollarisering gewenst? 577 – 581.
Collinder, A www.jamaicaobserver.com
http://www.jamaicaobserver.com/business/jamaican-dollarisation-one-of-highest-in-the-region—imf_74676

Governor CBvS: Nieuwe wet doorgenomen met bankiers

27 Mar, 2020, 00:50

foto

 Maurice Roemer, governor van de CBvS. 
Het gesprek dat donderdagmorgen gevoerd is met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) was toegespitst op de uitwerking van de nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. “De artikelen zijn stuk voor stuk doorgenomen”, zegt governor Maurice Roemer aan Starnieuws. Hij reageert op een eerder verschenen bericht van de SBV. 
 
De knelpunten over de uitvoering moesten geconcretiseerd worden door de bankiers teneinde na te gaan op welke wijze er voorlopige voorzieningen worden getroffen in afwachting van de vervolgbesprekingen met de president respectievelijk De Nationale Assemblee. 
 
De Bankwet is met de bankiers besproken in verband met de totstandkoming van een nieuwe koersarrangement. Naar aanleiding van het gevoerde gesprek en de voorlopige afspraken heeft De Surinaamsche Bank de CBvS bericht dat de sluiting wordt opgeheven. 
 
De governor betreurt het dat de brief gericht aan de president, met een kopie naar de minister van Financiën is uitgelekt. 
 
Het bericht van de SBV luidt als volgt
“Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 
 
Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. 
 
De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  

Abdoel: Wet brengt onrust bij rose maffia

26 Mar, 2020, 14:00

foto

 Amzad Abdoel, initiatiefnemer wet. 

 

“De wet brengt ook geen onrust binnen de samenleving,” vindt NDP-fractieleider Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. De samenleving is volgens hem content ermee. “De wet brengt onrust bij de rose maffia die via de banken, de cambio’s en anderen dat hele valutaverkeer van het land in handen had. De wet komt het volk tegemoet. De wet brengt nu ook naar boven welke actoren zich niet aan bestaande wetten hebben gehouden. De wet brengt transparantie wat nu door de wereld wordt geëist. De wet brengt ordening en structurering. De wet brengt verlichting voor het volk en het toezichtorgaan fungeert alleen als een ondersteuning om die doelen te realiseren,” zegt Abdoel. 
 
Abdoel zegt via de media kennis genomen te hebben van de brief die governor Maurice Roemer naar de president Desi Bouterse heeft geschreven.  “Als initiatiefnemer heb ik met aandacht gelezen wat de zorgpunten zijn van de governor. Hij geeft aan dat de CBvS niet gehoord is. Wij willen bij deze aangeven dat bij de voorbereiding de CBvS tot twee keren toe is uitgenodigd. Bij een ontwerpwet worden niet alleen de artikelen van een ontwerp besproken maar de totale gedachte achter het ontwerp. De gedachte om koersopdrijving en prijsopdrijving radicaal te bestrijden en zoveel als mogelijk te elimineren is met alle actoren die aanwezig waren besproken. Ik heb een simpele vraag voor governor. In de bankwet met name artikel 9 lid 1 staat duidelijk verwoord dat de bank tot taak heeft het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname. ‘Hoe is aan deze functie inhoud gegeven na de situatie van koersopdrijving is ontstaan’?”
 
“Ik begrijp de bezorgdheid van de governor ook niet dat het toezicht van de bank onderuit wordt gehaald. De huidige wet is in geen enkel opzicht in strijd met het toezicht zoals beschreven in de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen artikelen 13 tot en met 22 of de Wet Toezicht op Geldwisselkantoren artikelen 17 tot en met 26. De wet komt ook niet op gespannen voet met de Bankwet, de Deviezenwet (trouwens de Deviezenwet is aan de kant geschoven met een Algemene beschikking, anders waren we ook niet in deze situatie belandt) of de Wet Herleiding en Vernoeming van de Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar. Ook dat is door onze juristen bekeken. Wij kijken volgaarne wat de tegenstrijdigheden zijn en tussen welke artikelen en leden.”
 
Abdoel zegt het eens over te zijn dat bij de repatriatie niet concreet aangegeven is dat de middelen omgezet moeten worden door de bank in SRD, maar indien de bank dat wenst kan dat ook via de Deviezencommissie middels een beschikking. “Zelfs repatriëring hoefde niet vastgelegd worden in een wet indien het optreden en beleid de afgelopen decennia correct waren geweest. Maar wij hebben het gedaan omdat het een must is. 
De bezorgdheid ten aanzien van artikel 3 lid 2 is ook begrijpelijk. Echter hebben wij sterk het vermoeden dat dit artikel en lid niet goed genoeg begrepen wordt. Het gaat hier slechts om overeenkomsten waarbij er met contanten wordt betaald. In strijd met andere wetten is het echter niet,” meent Abdoel. 
 

CPAS ziet monetaire financiering als werkelijke reden voor op hol geslagen koersen

 

De econoom Anand Biharie, tevens voorzitter van Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS),  geeft aan dat bij de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren er verschillende argumenten worden aangedragen om aan te tonen dat de maatregelen niet zullen helpen om de koers in toom te houden. Een veel gehoord argument is dat de SRD geen dekking heeft. Maar volgens de econoom is een andere oorzaak de reden van de stijgende koers. “We hebben veel SRD’s gedrukt en dit is gratis in handen gekomen van mensen en die rennen naar de weinige beschikbare valuta in de samenleving. En dat is het probleem” stelt Biharie. “Niet het tekort aan valuta, maar de exorbitante hoeveelheden aan SRD’s die in de roulatie zijn gebracht dankzij monetaire financiering. Via nepotisme zijn deze gelden in bepaalde handen gekomen, en die personen rennen naar de cambio”. 

De econoom licht verder toe dat anderzijds bepaalde importeurs en ondernemers ook aan deze situatie  hebben meegewerkt doordat de herkomst van hun gelden niet geheel duidelijk is. “Daarom wordt gezegd dat 60 procent van de exporten geprobeerd wordt om binnen te halen. Niet alle importeurs betalen voldoende belastingen waardoor de geldkraan wordt gebruikt om alle uitgaven te dekken” analyseert Biharie. Biharie herhaalt tot slot dat het probleem niet ligt bij de cambiohouders, maar in het persen van extra geld. 

RB

https://www.dbsuriname.com/2020/03/26/cpas-ziet-monetaire-financiering-als-werkelijke-reden-voor-op-hol-geslagen-koersen/?fbclid=IwAR3L1BQTG30_2kjJeSnVtO-_QCEqaal_FUYKA4oDDgkRreSus3H6SAZGjdA

Breaking: CBvS geeft bankiers instructie om Bankwet te volgen

26 Mar, 20:50

foto

 

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee. De dienstverlening van de banken blijft ongewijzigd, totdat de CBvS verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen. 

 
Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft donderdagmorgen een uitgebreid gesprek gehad met de governor. Tijdens dit gesprek is aan de orde geweest de bezwaren in de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en hoe invulling te gegeven aan deze wet. De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de CBvS. 
 
Intussen is bekend geworden dat ook governor Roemer ernstige bezwaren heeft tegen de wet die in werking is getreden. Hij had president Desi Bouterse schriftelijk maandag gevraagd om de wet niet af te kondigen. Dezelfde dag is de wet van kracht geworden. Roemer ging gedetailleerd in op de wet, waarbij hij stelde dat de positie van de CBvS uitgehold wordt. De wet is volgens hem in strijd met andere wetten en bepalingen. De koersen komen niet onder druk te staan door inefficiënties op de valutamarkt, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, vooral ingegeven door een structureel begrotingstekort, stelde Roemer. 
 
Bericht Surinaamse Bankiersvereniging
“Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 
 
Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. 
 
De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  

DSB HOUDT BEEN STIJF EN BLIJFT GESLOTEN. ANDERE BANKEN KIEZEN VOOR DIALOOG

Mar 26, 2020

De Surinaamse bankiersvereniging heeft woensdagmiddag besloten de deuren van haar banken wederom open te stellen voor het publiek. Dit is besloten na een onderhoud te hebben gehad met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons en vice voorzitter Melvin Bouva.

Alleen de Surinaamsche bank (DSB) n.v houdt het been stijf en heeft besloten vooralsnog de deuren van haar filialen gesloten te houden voor het publiek. De bankiersvereniging laat weten dat de DSB met een eigen verklaring zal komen naar het publiek.

De bankiersvereniging heeft dinsdag unaniem besloten de deuren van de banken gesloten te houden nadat bekend werd dat de wet, ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ inwerking was getreden. Die wet is afgelopen zaterdag aangenomen door de coalitie in het parlement. Er is gekozen voor het stoppen van de dienstverlening naar het publiek, omdat de Surinaamse Bankiersvereniging het oneens is met de wijze waarop deze wet is aangenomen en afgekondigd.

Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen De Nationale Assemblee en de betrokken partijen en er is geen informatie gegeven door de Centrale Bank van Suriname, hoe de banken invullingen dienen te geven aan de wet. Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaad om te komen tot een goed overleg met De Nationale Assemblee voor het bespreken en aanpassen van deze wet.

De bankiersvereniging zegt nu na het gesprek met Simons en Bouva dat gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen, is het voorstel om de banken per donderdag wederom te openen voor het publiek. Hierbij is er rekening gehouden met de eind van de maand salarisbetalingen en de uitdagende tijden vanwege de COVID-19 (corona) crisis.

Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee, op vrijdag, waarbij de officiële uitnodiging al ontvangen is door het bestuur.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/dsb-houdt-been-stijf-en-blijft-gesloten-andere-banken-kiezen-voor-dialoog/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *