VADERLANDSLIEFDE & STRATEGIE VERSUS EGOISME & ZELFVERHEERLIJKING!!. SURINAMERS HEBBEN SLIM GESTEMD. HET ” HOI-POLLOI-PATRONAGE-TIJDPERK” MOET BEËINDIGD WORDEN!!

Auteur: Angela Fernald

Stelling: volharden in het ongelijk geeft de onkunde en onvolwassen gedrag aan.

Een groot deel van de jongeren en ook de ghetto youth heeft massaal afgerekend met Desi Bouterse. Dit in tegenstelling tot de jongeren van PRO & STREI die graag met stropdas en jas of mantelpak in de Nationale Assemblee zitting hadden willen nemen. De jongeren hebben massaal hun eigen verantwoordelijkheid genomen en de Stem slim beweging ondersteunt en zo Suriname gered uit handen van het monster. PRO & STREI moeten zich schamen, niet alleen maar ook goed beseffen dat zij door deze zelfde jongeren zijn afgestraft waarvoor zij zeggen op te komen. De verkiezingen kunnen dan wel gewonnen zijn, maar de strijd gaat onverminderd voort. Binnen alle politieke partijen manifesteert het oude denken zich. Wanneer puntje bij paaltje komt zien wij de owru gwenti fu todo, de kras krasi. Jonge politieke partijen trappen en ageren tegen de oude politieke partijen op momenten dat dat zeer onverstandig is. Oude politieke partijen laten zich met alle gemak op commando van Bouterse op komen draven voor onderhandelingen over de overdracht van de macht. Spelen op de speelhelft van Bouterse en laten het onderlinge wantrouwen verder aanwakkeren. 

Geen kwestie van knoppen omzetten maar een eerlijke nationale discussie is wel zeer gewenst.

Het venijn zit diep in de samenleving, bij jonge en oude politieke partijen. Op momenten manifesteert dit virus van eigen roem en macht zich steeds weer. Het nationaal belang kan maar niet voorop gesteld worden door mensen in hoge posities. Steeds weer zien wij hetzelfde gedrag als personen eenmaal gekozen en in posities zijn. Daarom is een nationale discussie een voorwaarde om de stok achter de deur functie te vervullen indien leiders van npolitieke partijen en hoge functionarissen denken er te zijn voor hun achterban, familie, vrienden en zichzelf. Dit denken is een koloniale overlevering en houdt ons land in de wurggreep.

 

HET SECTARISCH LEIDERSCHAP.

Deze vorm van leiding geven is goed zichtbaar bij de NDP en de ABOP. Deze partijleiders worden op een voetstuk geplaatst door hun partijleden, een positie die zij absoluut niet verdienen en ook nogeens niet waardig zijn vanwege hun intellectuele beperkingen. En juist hierdoor gaan dit soort leiders aan de haal met psychologische gangster spelletjes en houden zij op deze manier hun achterban in het gareel. Er heerst vaak angst om tegen de leider in het geweer te komen en hem op andere gedachten te brengen. 

Brunswijk wordt Assembleevoorzitter; daarna vicepresident

28 Jun, 2020, 00:00

foto
 ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. 

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, hinkt op twee gedachten. Hij zal zich maandag eerst verkiesbaar stellen voor het voorzitterschap van De Nationale Assemblee. Starnieuws verneemt dat hij nu het liefst vicepresident wil worden. Hij begint het zekere alvast te nemen. 
 
Brunswijk heeft nog de mogelijkheid om bij de verkiezing van de president en vicepresident in juli, zich kandidaat te stellen voor vicepresidentschap. Beide kandidaten moeten voorgedragen worden door zeven Assembleeleden. Indien Brunswijk gekozen wordt tot vicepresident, zal hij de voorzittershamer van het college overdragen. 
 
De persoon die in aanmerking komt binnen de ABOP voor voorzitterschap na Brunswijk, is Marinus Bee. In het congres van de ABOP is het besluit over voorzitterschap overgelaten aan de gekozen Assembleeleden van de partij. Zij moesten uit hun midden een voorzitter aanwijzen. 
 
In de VHP wordt er gemord over hoeveel posities en ministeries die de ABOP heeft gekregen. Omdat Brunswijk te kennen had gegeven dat hij de voorzittershamer wilde hanteren, is hem deze positie toebedeeld. VHP’ers vinden dat ze ook het voorzitterschap van De Nationale Assemblee moeten krijgen, nu Brunswijk toch meer belangstelling voor het vicepresidentschap heeft. 
 
De NPS heeft het nieuwe ministerie van Olie en Gas moeten inleveren omdat ABOP hierop terug is gekomen. Deze partij vindt dat er tijdens de hearings geen draagvlak is voor een apart ministerie. Olie en gas komen dan terug naar Natuurlijke Hulpbronnen. Hier in de plaats is aan de NPS een nieuw ministerie aangeboden, Ruimtelijke Ordening & Milieu. Daarnaast blijft het ministerie van Grond- en Bosbeheer bestaan, waar de ABOP de scepter over zal zwaaien. De NPS-structuren zullen zondag over dit vraagstuk een beslissing nemen. 

DA'91: Suriname smacht naar leiderschap en woord houden

27 Jun, 2020, 16:26

foto

DA’91 voelt zich geroepen vanuit haar verantwoordelijkheid de volgende verklaring uit tgeven: 
De verkiezingen zijn geweest. Zeventien politieke partijen hebben deelgenomen en het resultaat van deze strijd ligt daar. Een resultaat dat reeds bindend verklaard is door het OKB en waar wij allen het hoofd voor buigen. Het volk heeft gesproken! Vier van de zes partijen die zetels hebben verkregen, hebben daags na de verkiezingen besloten en medegedeeld aan de samenleving dat zij voornemens zijn een regeercoalitie te vormen. De VHP, ABOP, NPS en PL hebben daarbij, weliswaar zonder een regeerakkoord, afspraken gemaakt over de wijze van invulling van posities in DNA en in de nieuw te vormen regering inclusief de hoogste bestuurlijke functies. 
 
Behalve dat grote delen van onze samenleving smachten naar leiderschap dat woord houdt, is het ook een bijzondere gelegenheid voor allen die de vier partijen vertegenwoordigen om een leiderschap te tonen dat getypeerd wordt door niet alleen offervaardigheid en deskundigheid maar evenzo integriteit, eerlijkheid en dienstbaarheid naar de belangen van de totale samenleving. 
 
Wij herinneren de leiders van de vier partijen eraan dat op hen de taak rust om uitdrukking te geven aan het volgende:
Behalve dat het de verwachting is dat zetelwinst wordt omgezet in regeermacht, is er ook een belangrijke morele verantwoordelijkheid om ons land te verheffen, om de vicieuze cirkel van verraad, onbetrouwbaarheid en chantage te doorbreken. Het zal ons allen zoveel groter maken en de leiders die hierin voorop lopen als zodanig vastleggen voor onze geschiedenis. 
 
Wij doen daarom een dringende oproep naar de leiders van de partijen VHP, ABOP, NPS en PL om de politieke verantwoordelijkheid die het volk in uw handen heeft gelegd met alle zorgvuldigheid, eenheid, en integriteit inhoud te geven! Suriname verdient niet minder!

Spanningen tussen coalitiegenoten

June 27, 2020

Ministerie Olie & Gas twistpunt

De NPS heeft gistermiddag tijdens een structurenvergadering onthuld dat de ABOP eveneens het nog op te richten ministerie van Olie en gas ambieert, terwijl er op 30 mei j.l. tussen de VHP, ABOP, NPS en PL, een samenwerkingsovereenkomst is getekend, waarbij vastgesteld werd, dat het ministerie van Olie en Gas, onder het beheer van de NPS zou vallen. Echter zou nu besloten zijn dat het voormelde ministerie onhaalbaar is en deel blijft van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), omdat er tijdens de hearings van de coalitiepartijen die gehouden zijn, niet veel draagvlak blijkt te zijn voor uitbreiding van ministeries. Dit betekent dan voor de NPS een onacceptabele nieuwe situatie. Naar aanleiding hiervan zou er een wrijving zijn ontstaan tussen ABOP en de NPS. Wij hebben getracht exponenten van beide partijen tot een reactie te bewegen, echter wilden zij niet ingaan op onze vragen en stelden eerst de resultaten van het coalitieoverleg te willen afwachten. NPS-voorzitter Gregory Rusland vroeg om de partijen de ruimte te geven om zaken te bespreken en oplossingen te vinden. Vanwege ABOP werd aangegeven, dat de partij nog open staat voor een samenwerking met de NPS. De input voor het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen worden serieus genomen en meegenomen in de vervolgbesprekingen van de coalitiegenoten. “Dat gebeurt in een goede sfeer, wederzijds vertrouwen en respect”, stelde VHP-voorzitter Chan Santokhi eerder in gesprek met een lokaal medium. Er vinden inderdaad gedachtewisselingen plaats, mede door de input van maatschappelijke organisaties tijdens de hearings. De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zijn nog steeds in overleg. Dit laat de voorzitter van de toekomstige coalitie, Chan Santokhi, weten aan Starnieuws. De input over het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen zijn serieus genomen en worden meegenomen in de vervolgbesprekingen in de coalitie. Dat gebeurt in een goede sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, stelt Santokhi. “Vandaag 26 juni hebben wij een structurenvergadering gehouden en zijn zaken naar voren gebracht in het kader van de samenwerking met andere partijen. Ik wil u erop wijzen dat wij één doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van ons land veilig te stellen”, schrijft Gregory Rusland, voorzitter van de NPS op zijn Facebook-pagina.

Coalitie-partijen noemen overleg met elkaar 'vruchtbaar'

27 Jun, 2020, 14:28

foto
De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zeggen in een verklaring dat er een vruchtbaar overleg is gevoerd vandaag. Verwacht wordt dat zondagmiddag meer duidelijkheid komt. Starnieuws heeft vernomen dat aan de NPS een nieuw ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu is aangeboden. Hierover zal de NPS zondag met haar structuren overleg voeren.  
 
“Hedenmorgen hebben de voorzitters van de VHP, ABOP, NPS en PL, conform planning, elkaar gesproken in De Nationale Assemblee. Het doel was om de voorbereidingen van de eerste zitting van De Nationale Assemblee op maandag 29 juni a.s. met de uitgaande voorzitter van de DNA te bespreken. De vier leiders kijken uit naar een goede organisatie van de beëdiging en toelating van de gekozen Assembleeleden, alsook naar de eerste vergadering van de hoogste volksvertegenwoordiging waar de voorzitter en vicevoorzitter zullen worden gekozen.
 
Een ander belangrijk punt dat in goede, vriendschappelijk en openhartige sfeer is besproken, is de verdere formatie van de coalitie. Alle leiders onderkennen het belang van een constructieve opstelling, uitgaande van het gegeven mandaat van de bevolking. Coalitieleiders hebben op basis hiervan duurzame oplossingen gezocht en gevonden, die moeten leiden tot een optreden in eenheid en met gezamenlijke kracht.
 
Deze voorstellen zullen door de leiders zo spoedig mogelijk met hun respectieve partijstructuren besproken worden. De verwachting is dat morgenmiddag de besluiten van de toekomstige coalitie aan het publiek kenbaar gemaakt zullen worden,” zeggen de samenwerkende partijen in een bericht. 

Breaking: Ruimtelijke Ordening en Milieu voor NPS

27 Jun, 2020, 13:32

foto

De leiders van VHP, ABOP, NPS en PL zijn bijeengeweest om het probleem dat ontstaan is over het ministerie van Olie & Gas te bespreken. Starnieuws verneemt dat de ABOP erbij blijft dat er geen nieuw ministerie komt, maar dat Olie & Gas deel moeten zijn van Natuurlijke Hulpbronnen. Aan de NPS is een aanbod gedaan voor een ander nieuw in te stellen ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu. 
 
De VHP en ABOP hebben elk een directoraat ingeleverd voor een ander nieuw ministerie. Grond- en Bosbeheer blijven bij het ministerie dat bekend staat als Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). De NPS-leiding heeft met haar structuren afgesproken om verslag te doen van de vervolgbespreking. Dit zal dit weekend nog gebeuren. Nadat de structuren van de NPS zich hebben uitgesproken, komen er formele mededelingen. 
 
De leiders hebben ook gesproken over de verkiezing van de Assembleevoorzitter en vicevoorzitter maandag. Wat president en vicepresidentschap betreft, wordt er rekening gehouden met twee scenario’s. Of beide functionarissen worden bij enkele kandidaatstelling gekozen, of er komen tegenkandidaten. Voor beide mogelijkheden, is er een strategie bepaald. 

Santokhi: Coalitie-overleg nog gaande

26 Jun, 2020, 21:09

foto
Er vinden inderdaad gedachtewisselingen plaats, mede door de input van maatschappelijke organisaties tijdens de hearings. De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zijn nog steeds in overleg. Dit laat de voorzitter van de toekomstige coalitie, Chan Santokhi, weten aan Starnieuws. 
 
De input over het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen zijn serieus genomen en worden meegenomen in de vervolgbesprekingen in de coalitie. Dat gebeurt in een goede sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, stelt Santokhi. 
 
“Vandaag 26 juni hebben wij een structurenvergadering gehouden en zijn zaken naar voren gebracht in het kader van de samenwerking met andere partijen. Ik wil u erop wijzen dat wij één doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van ons land veilig te stellen”, schrijft Gregory Rusland, voorzitter van de NPS op zijn Facebook-pagina. 
 
“De issues zullen met de voorzitters van de overige partijen besproken worden en wij doen er alles aan om waar zaken vlot getrokken dienen te worden, dat ook te doen. Ik doe een beroep op u ons de ruimte te geven om zaken te bespreken en oplossingen te vinden. Gaarne geen emotionele reacties op social media plaatsen die onze werkzaamheden negatief kunnen beïnvloeden,” zegt Rusland. 
 
De NPS heeft vanmiddag op de structurenvergadering besproken dat de ABOP het ministerie van Olie & Gas wil hebben. Hier is de NPS niet over te spreken. Zaterdag is er overleg tussen de leiders om deze kwestie verder te bespreken. 

Breaking: Samenwerking 'nieuwe coalitie' op de helling

26 Jun, 2020, 16:50

foto

 
De samenwerking van de ‘nieuwe coalitie’ is in gevarenzone. De NPS-structuren accepteren het niet dat de ABOP het nieuwe ministerie van ‘Gas en Olie’ terug wil hebben. De ABOP zal het beheer krijgen over Natuurlijke Hulpbronnen. De ABOP heeft zich echter bedacht. De ABOP wil ook het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben, die onder beheer zou komen van de VHP. 
 
Op 30 mei is tussen de VHP, ABOP, NPS en PL een samenwerkingsovereenkomst getekend. Toen werden de ministeries toegewezen aan diverse partijen. Ook vond er een uitbreiding van het aantal ministeries plaats. Ook zouden twee onderministers worden benoemd. Tijdens de hearings die gehouden zijn, blijkt er niet veel draagvlak te zijn voor uitbreiding van ministeries. 
 
Starnieuws verneemt dat tijdens de spoed-structurenvergadering vanmiddag de NPS-structuren hebben aangegeven dat ‘vertrouwen’ belangrijk is in de samenwerking. De NPS wil niet koste wat het kost deelnemen in de nieuw te vormen regering. 
 
De uitkomst van de structurenvergadering is intussen meegedeeld aan de overige leiders. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Vernomen wordt dat VHP-voorzitter Chan Santokhi zaterdag een spoedbijeenkomst zal houden om deze kwestie te bespreken. 

Dit gehad van een fan.hartelijk dank hiervoor .
Ik wil well zeggen dat we eerst voor Suriname moeten kiezen.laten we meer van Suriname houden dan geldbedragen.laten we geldzuchtigheid aan een kant zetten en liefde stoppen in de mensen van Suriname .suriname het gevoel van eenheid komt terug en dat beloof ik u .maar samen moeten we werken aan ons denkwijze.samen moeten we Suriname redden!alles door liefde en eenheid komt alles komt goed .suriname eerst dan derest 🇸🇷🇸🇷🇸🇷💙💙💙💙💙💙

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, buiten

 

NPS-voorzitter: ‘Dit is het begin van onze gloriedagen’

May 28, 2020

De Nationale Partij Suriname (NPS), hield gisteren een vergadering in het partijcentrum Grun Dyari. ‘’Deze verkiezing is het begin van de gloriedagen van de partij’’, zei NPS-voorzitter Gregory Rusland, tegen de partijleden. Hij bracht tevens zijn dank uit aan de leden voor de bijdrage die zij geleverd hebben in de aanloop naar de verkiezingen toe en het resultaat dat behaald is. Volgens Rusland heeft de NPS 73 jaar bewezen wat zij betekent voor de samenleving, maar de samenleving heeft het niet altijd begrepen. “In 2010 hebben ze ons afgewezen, in 2015 ook met 2 zetels. Maar vandaag als we naar de voorlopige cijfers kijken, dan heeft de NPS 4 van de 17 zetels in Paramaribo”, zei Rusland. Hij gaf aan dat de partij moeilijke jaren heeft meegemaakt, vooral na de periode 2010. “We moeten nu naar voren kijken. Vandaag moet het begin zijn daarvan. Het begin waar we gaan naar de gloriedagen die we ook hebben gekend in de geschiedenis van onze partij. We hebben deze 4 zetels gehaald onder moeilijkste omstandigheden in een van de moeilijkste kiesdistricten”, zei Rusland. Hij hield de leden voor dat de NPS in 2015, landelijk 16.000 stemmen behaalde, maar dat de partij volgens de voorlopige cijfers, nu reeds 25.000 stemmen landelijk heeft. Rusland is van mening dat de NPS ook een goede beurt heeft gemaakt in Coronie. Dat beide zetels van het district naar de NDP zijn gegaan, komt volgens hem door diefstal. Rusland haalde het incident aan waarbij bussen met kiezers die niet bekend zijn in Coronie, naar het district zijn gebracht om op de regeringspartij te stemmen. De partij bekijkt de mogelijkheid om dit met ondersteuning van een advocaat aan de orde te stellen. “Want we willen onze zetel terug.” Rusland zei dat in het proces tot verbetering van Suriname, ook de structuren binnen de partij zodanig ingericht zullen worden dat er nu wel wordt omgekeken naar de NPS’ers. “We hebben lange tijd partijgenoten verwaarloosd. De tijd is aangebroken om naar hen om te zien. We gaan de principes van ons algemene bestuur natuurlijk niet overboord gooien, maar we moeten naar ze omkijken, want bij de volgende verkiezingen moet de NPS weer de grootste partij in Suriname zijn”, stelde Rusland. Binnen de organisatie zal er overgestapt worden naar professionalisering, terwijl de leden ook meer ruimte zullen krijgen om hun initiatieven uit te voeren ten voordelen van de partij. Rusland zei dat terwijl mensen nu kijken naar posities, hij denkt aan de moeilijke dagen die voor Suriname liggen. “De uitdagingen zijn niet eenvoudig. Wat de regering die nu aanzit, heeft gedaan met Suriname, is complete vernietiging van alles dat we hadden. Wanneer de NPS in de nieuwe coalitie zal deelnemen, zal het geen eenvoudige taak zal zijn, maar we zullen alle krachten nodig hebben om ervoor te zorgen dat de financiële problemen worden aangepakt”, stelde Rusland. Er zullen waar nodig harde besluiten genomen worden. “Het pakketten gedoe moeten we zo snel mogelijk achterwege laten. We willen trotse Surinamers die met waardevolle SRD’s naar de winkel gaan en zelf hun pakketten kunnen samenstellen. We willen geen toestanden waarbij Chotelal koning is van de handel”, aldus Rusland. door Priscilla Kia

‘VHP heeft goed leiderschap bewezen’

May 28, 2020

De officieuze uitslagen van de verkiezingen zijn nog niet bekend, maar volgens de voorlopige uitslag heeft de VHP de meeste DNA-zetels, namelijk landelijk 20. VHP-kandidaat Cedric van Samson om een reactie gevraagd, zegt dat de partij blij is met de overwinning en de voorlopige uitslagen, maar meer had verwacht. ‘’Het streven van de partij was natuurlijk op 28 DNA-zetels, echter is het de keus van het volk en daar zijn we tevreden mee”, aldus Van Samson. “De VHP heeft haar goed leiderschap bewezen en het volk heeft ons ondersteund. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is het voorgekomen, dat meer dan 75 procent zijn stem heeft uitgebracht. Ik ben heel blij met de opkomst.’’ Van Samson haalt aan dat de VHP ook een behoorlijke groei heeft doorgemaakt. “We zijn van 9 zetels landelijk naar 20 zetels geklommen, en daar mogen we trots op zijn. Dit is het bewijs van goede interne structuren en goed leiderschap. Ook is het een bewijs van hard werken om het Surinaamse volk te dienen”, zegt hij. De VHP heeft van de 10 kiesdistricten in 5 districten zetels binnengehaald. De VHP heeft ook de meeste zetels van alle 17 partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De VHP heeft in de drie grootste districten (Paramaribo, Wanica, Nickerie) de meeste zetels heeft behaald. “Natuurlijk waren er hier en daar wat kleine incidenten, maar het meest belangrijke is, dat de verkiezingen ordelijk zijn verlopen. Bepaalde zaken konden wel voorkomen worden, omdat die niet door de beugel konden. Bijvoorbeeld foutieve stembiljetten voor de ressortraad (RR) voor de verkeerde wijk aanleveren. Dit zijn geen toevallige fouten, ze kunnen gewoon niet gemaakt worden”, stelt Van Samson. Volgens hem heeft de VHP in de productiedistricten de meeste stemmen behaald, omdat de partij door middel van haar wederopbouwplan heeft bewezen de productiesector weer op gang te zullen brengen. “In de verzorgingsdistricten hebben we ook zetels behaald, maar in mindere mate. In deze districten heeft de tegenstander, de NDP, meer zetels behaald, omdat die er heel sterk in is om mensen om te kopen. In deze districten heb je ook een gemengde samenstelling van de sectoren”, aldus Van Samson. Hoeveel stemmen Van Samson zelf heeft behaald, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat indien er niet onder voorkeurstemmen gekozen wordt, hij in het parlement zitting neemt. “Zetel of geen zetel, DNA-lid of niet, ik wil de belangen van het volk behartigen. We moeten het volk blijven dienen, ik maak mij nog steeds sterk voor de zaken die ik eerder heb aangehaald, waaronder huisvesting en orde in het verkeer”, aldus Van Samson.

Somohardjo: 'Verraders van PL zijn niet teruggekomen'

27/05/2020 00:00 – Naomi Hoever

Paul Somohardjo (r) en Robert Soentik op 20 maart tijdens de registratie van de Pertjajah Luhur voor de verkiezingen van 25 mei.

Paul Somohardjo (r) en Robert Soentik op 20 maart tijdens de registratie van de Pertjajah Luhur voor de verkiezingen van 25 mei. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, noemt het “zeer interessant” dat er een nieuwe regering aantreedt. “De oppositie is in staat geweest om de zogenaamde machtige NDP te verdrijven. Alle verraders – hij noemt Sapoen, Chitan, Noersalim, Ralim en Waidoe – die de partij hebben verlaten zijn niet meer terugkomen.” De Ware Tijd sprak Somohardjo dinsdag op weg naar de telling in de Anthony Nesty Sporthal.

Hij heeft er begrip voor dat er vermoeidheid is opgetreden bij de medewerkers belast met de telling. Hij juicht het toe dat politieke partijen wel erop mogen toezien dat de stembiljetten veilig blijven. “NDP doet er alles aan om boven de zeventien zetels te komen. Ze schromen er niet voor ressortraadsleden om te kopen”, vreest Somohardjo. De telling van de stemmen wordt woensdag voortgezet.

Volgens de voorlopige resultaten heeft Pertjajah Luhur één zetel binnen. Volgens hem is het voor het eerst voorgekomen dat PL heeft getwijfeld aan zetelwinst in Paramaribo. “We hoopten in Paramaribo twee zetels te behalen. In Nickerie en Wanica hadden wij ook een zetel verwacht. Gelukkig dat die naar de VHP is gegaan en niet naar andere coalitiepartijen.”

Hoewel PL minder zetels heeft behaald dan voorgaande verkiezingen vindt Somohardjo niet dat de populariteit van de partij aan het afnemen is. Onder geen enkele voorwaarde wil hij samenwerken met de NDP. “We zijn in een samenwerking met Abop. We vinden het een ‘must’ om een regeercoalitie te vormen.”

Somohardjo noemt VHP de “grote broer” aan wie voorlopig twintig zetels zijn gegund. “Zij kunnen het niet alleen doen. Samen met de Abop zullen wij de VHP ondersteunen als het gevraagd wordt.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/27/somohardjo-verraders-van-pl-zijn-niet-teruggekomen/

 

Nieuwkomers verslagen, maar niet ontmoedigd

27/05/2020 02:02 – Merredith Bruce

Curtis Hofwijks (m), politiek leider van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) samen met voorzitter Gerold Sewcharan (r) en Pakittow Biervliet.

Curtis Hofwijks (m), politiek leider van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) samen met voorzitter Gerold Sewcharan (r) en Pakittow Biervliet.  

PARAMARIBO – Verslagen, maar niet ontmoedigd. Zo kunnen het best de gevoelens van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), Strei! en de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) worden verwoord over de voorlopige uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Geen van de drie politieke ‘nieuwkomers’ hoeft een zetel te verwachten.

“Teleurgesteld? Dat mag de PRO nooit zijn. Wij hebben als jonge organisatie alles gegeven wat binnen ons vermogen ligt om de kiezer te overtuigen. Sowieso nemen we de lessons learned mee”, zegt politiek leider Curtis Hofwijks. Hij is in elk geval “tevreden” met de voorlopige cijfers die een voorsprong tonen van de VHP op andere partijen, maar meer nog op de regeringspartij NDP. “Als de trend zich blijft voortzetten, zal het betekenen dat wij een nieuwe regering krijgen en ik ben daar tevreden mee.”

Gulshan Alibux van de Strei! schuift zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De partij had “in ieder geval” gehoopt dat het werk dat zij de afgelopen drie jaar heeft verzet voor de samenleving, opkomen voor haar rechten, ‘beloond’ zou worden met het mandaat om dat als volksvertegenwoordiger voort te kunnen zetten. “Dat is niet gebeurd en daarin zijn we teleurgesteld.”

Alibux constateert dat de ‘Stem Slim’-campagne de angst bij burgers dat de NDP kan winnen heeft helpen voeden wat echter averechts heeft gewerkt voor kleinere partijen zoals Strei! Kiezers werden via de campagne opgeroepen om op een grote partij te stemmen die de strijd aankan met de NDP. Zowel Strei! als andere ‘kleine’ partijen heeft haar misnoegen over de campagnestrategie geuit.

Alibux merkt dat het een ‘slagveld’ is geweest met zeventien keuzes en dat uiteindelijk voor de gemakkelijkste keuze is gekozen. Hoewel de partij geen winst heeft in termen van zetels, is hij er “trots” op dat de Strei! zich op de borst mag slaan dat zij haar principes hoog heeft kunnen houden.

Op nadere vragen wat hij daarmee precies bedoelt, wil hij vooralsnog niet ingaan. Na verder aandringen zegt de Strei!-ondervoorzitter dat het onder meer ermee te maken heeft dat de partij bewust ervoor heeft gekozen om niet, enkel voor politiek gewin, met een gevestigde partij in zee te gaan. De organisatie zal de komende week bijeenkomen en nagaan hoe verder.

“Het volk heeft gesproken en dat moeten wij respecteren”, zegt VVD-voorzitter Alice Amafo. Ook haar partij hoeft niet te rekenen op een zetel, hoewel ze er minstens één had verwacht. Amafo die eerder actief was bij de Abop, houdt er rekening mee dat de boodschap van de partij niet meteen goed is begrepen vanwege de korte tijdspanne. “Belangrijk is dat we het zaad hebben geplant en dat we door zullen gaan met de boodschap.”

Amafo zegt dat de VVD niet ophoudt te bestaan, maar verder zal gaan en ook de komende regering kritisch zal volgen. Het is de Ware Tijd niet gelukt om Celsius Waterberg (SDU) en Steve Reyme van A20 te bereiken voor een reactie.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/27/nieuwkomers-verslagen-maar-niet-ontmoedigd/

Breeveld: 'Teleurgesteld, maar niet hopeloos'

26/05/2020 19:13 – Merredith Bruce

Ondanks het kwijtraken van zijn zetel, zegt Carl Breeveld dat DOE buitenparlementair haar werk zal voortzetten.

Ondanks het kwijtraken van zijn zetel, zegt Carl Breeveld dat DOE buitenparlementair haar werk zal voortzetten.  

PARAMARIBO – DOE-parlementariër Carl Breeveld houdt er op basis van de voorlopige tellingsresultaten rekening mee dat DOE haar enige zetel in Paramaribo is kwijtgeraakt. “Het ziet er naar uit dat DOE niet terugkomt in DNA”, zegt hij dinsdag in een eerste reactie aan de Ware Tijd.

Breeveld constateert dat het advies van de ‘Stem Slim’-campagne “massaal” is opgevolgd. Burgers werden via deze campagne opgeroepen om in elk kiesdistrict te stemmen op de grootste partij tegen de NDP van Desi Bouterse. Daardoor, zegt hij, is vrijwel alles wat niet tot de grootste partijen hoort (ook de DOE) niet gekozen met het kennelijk doel “monopolie en polarisatie” in de hand te werken.

DOE is één van de partijen die haar afkeuring had uitgesproken over de campagne. Echter, de partij laat het hoofd niet hangen. Breeveld: “We zijn teleurgesteld, maar niet hopeloos of uitzichtloos. Het DOE-geluid zal blijven klinken, want we zetten buitenparlementair ons werk voort.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/26/breeveld-teleurgesteld-maar-niet-hopeloos/
 

(zinloze?)analyses/kritiek. feiten zijn feiten, zoals de waarheid niet zijn weerga kent. meer hoeft niet gezegd te worden. als surinamers of mensen die het menen met suriname: be glad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *