VP RONNIE BRUNSWIJK TUSSEN VUUR EN VLAM MET DE RECHTSTAAT

 

Auteur: Angela Fernald

Ronnie Brunswijk zit in een lastige positie en spartelt van links naar rechts. De ABOP is zeer huiverig over de de hernieuwde visie van de VHP ten aanzien van het binnenland, namelijk een andersoortig binnenland maken waar diensten bij elkaar worden gebracht, waar woonkernen worden opgezet met scholen, sportcentra en medische verzorging en ook de dorpen te groeperen. De regering wil hierop beleid gaan maken en de VHP wil deze visie gaan implementeren met groot ondernemerschap in het binnenland. Maar Brunswijk ligt dwars en torpedeert alles, want hij ziet zijn belangen in het nauw komen in het binnenland. Ook op weg naar de verkiezingen van 2025 is een economisch zichzelf bedruipend binnenland geen voordeel voor de ABOP en de NDP, de mensen moeten afhankelijk blijven.  De VHP is dus een zeer grote bedreiging voor niet alleen de ABOP in het binnenland. De VHP regering is hiertoe staatsrechtelijk bevoegd want Suriname is een en ondeelbaar.  Na de overstromingen is duidelijk geworden dat alles anders moet in het binnenland.  

 

Brunswijk heeft zich inmiddels al neergelegd bij zijn positie ten aanzien van buitenlandse hoogwaardigheids bekleders. Op de CARICOM staatshoofden meeting in Paramaribo was dat duidelijk ook zichtbaar. De vice-president is niet in staat tot enige inhoudelijke bijdrage aangaande regionaal en internationaal beleid. En dan het SABAKU project, die de GRONDZUCHT bij de ABOP jonge parlementariërs zichtbaar maakte. Maar ook het patronage goed liet zien. Als spreekbuis van hun partijleider verdedigden de jonge parlementariërs Kanapé en Edward Sampie hun gronduitgifte en de ABOP leider verdedigde deze onrechtmatige gronduitgifte. De VHP liet haar stem hierover horen en de ABOP leider dacht te moeten aanvallen door de gelederen zogenaamd te sluiten en uit de DNA COALITIE FRACTIE onderleiding van Asis Gajadien (VHP) te moeten stappen. De aandacht dat er binnen de ABOP grote verdeeldheid is, trachtte de vice-president hiermee te verdoezelen. Al eerder liet Stanley Betterson (ABOP) zijn stem ook horen inzake de illegale houtkap activiteiten. Houtkap waar Ronnie Brunswijk, de vice-president ook nauw bij betrokken is vanwege zijn belangen in deze sector. Om de aandacht af te leiden zocht Ronnie Brunswijk zijn toevlucht tot het kiesstelsel en de vermeende  “bedreiging” van Serene Essed en het Constitutioneel Hof. De gehele middenklasse sprong voor de zoveelste keer op Ronnie Brunswijk en verweet hem van een ondemocratische inborst en de bedreiging van de rechtsstaat Suriname. Omdat Brunswijk in eigen gelederen openlijk fel wordt aangevallen door Edward Belfort en Julian Wit, en op de achtergrond door Stanley Betterson en Diana Pokie, zocht Brunswijk zijn weg richting Desi Bouterse door te dreigen met STRAATACTIES. Deze straatacties en de OPRICHTING VAN EEN MILITAIRE VAKBOND, die door de POLITIEBOND zwaar wordt ondersteund, hebben alles te maken met een drie-dubbele agenda van Ronnie Brunswijk. Enerzijds zich opwerpen als de leider van de  BLAKA BUBA BEWEGING TEGEN een  VHP HEGEMONIE. Anderzijds de NDP als instrument in te zetten indien de druk vanuit de VHP op hem werd vergroot. Ronnie Brunswijk dacht van binnenuit de zaak slim te spelen door president Chandrikapersad Santhoki flink te paaien.  Omdat het ministerie van Justitie en Politie ook onder de ABOP viel was er een korte lijn naar de politievakbond.  Hugo Essed zei t.a.v. de uitspraken van Brunswijk over het kiesstelsel niet voor niets al : ”Naar alle duidelijkheid ben ik ervan overtuigd, dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), het Nationaal Leger (NL) en het Korps Politie Suriname (KPS) loyaal zijn aan het wettig gezag en in staat zijn calamiteiten  het hoofd te bieden. Ten slotte zeg ik aan de president if joe kwiki worong, yu sa miti aboma”, aldus Essed.

De minister van Defensie liet zich daarna als volgt uit over  de oprichting van een militaire vakbond : “De wet staat toe dat werknemers een vakbond oprichten, maar bij sommige beroepsgroepen zijn in de wet ook beperkingen opgenomen. Een dergelijke beroepsgroep is bij het leger.  Zo kunnen militaire vakbonden geen pressiemiddelen gebruiken. Zij kunnen geen acties voeren, vertelde Mathoera. De minister is zich ervan bewust dat vakbonden bij het Nationaal Leger gevoelig liggen, vanwege de geschiedenis. 

Ronnie Brunswijk wist dat zijn dagen en het voortbestaan van de ABOP op het spel stonden indien het kiesstelsel veranderd werd. De ABOP leider had ook  nog altijd een door de Franse justitie opgelegd drugs vonnis op zijn naam staan en kon vroeg of laat worden uitgeschakeld door de VHP leider Chandrikapersad Santhoki, de president van Suriname. De president kon zijn vice-president van zich afschudden op het moment dat deze verzwakt was en hem uitleveren aan Frankrijk. En dat moment begon steeds dichterbij te komen, in het hoofd van Ronnie Brunswijk dus bedreigde de Vice-President de RECHTSTAAT met STRAATACTIES wetende dat het hoger beroep in het 8-decemberstrafproces tegen Desi Bouterse op 29 juli  in behandeling zou worden genomen door het Hof van Justitie (HvJ).  Vijf verdachten waren al gedagvaard, substituut officier van Justitie, Ruth Nunes, zei dat het gaat om Desi Bouterse, Ernesto Geffrey, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe. In de kamer van het HvJ, zullen zitting nemen de rechters: Anand Charan, Dinesh Sewrattan & Dennis Kamperveen.

De koppeling tussen straatacties van Ronnie Brunswijk met het 8 decemberproces van Desi Bouterse was dus op een vernuftige manier gemaakt. Daarom kon ook de woordvoerder van de NDP, Ricardo Panka bekendmaken dat de NDP zich voorbereidt op het overnemen van de macht. 

Tegen deze achtergrond moet het gespartel van Ronnie Brunswijk gezien worden. De BLAKA BUBA BEWEGING ziet zowel Ronnie Brunswijk als Desi Bouterse als hun vertegenwoordiger, TWEE VEROORDEELDE CRIMINELEN die op het punt stonden uitgeschakeld te worden door de VHP. De blaka man zag dat de hindoestaan, lees VHP het voortouw had overgenomen in het BESTUUR en in de ECONOMIE als ook in de RECHTERLIJKE MACHT. De blaka man was op ongekende achterstand gezet, een historische metamorfose had zich voltrokken in Suriname en dus was Ronnie Brunswijk nog de enige hoop voor de blaka buba. Helaas, deze groep heeft gedurende de geschiedenis al haar kansen verspeeld en is voorgoed op achterstand gezet door de VHP, die standvastig en geduldig al die jaren de creool heeft ingehaald. De geschiedenis is onomkeerbaar, het is een voldongen feit dat de VHP in Suriname de komende jaren het voor het zeggen zal hebben. Het is de natie duidelijk dat de stagnerende factor, de obstructie vanuit de NDP kwam en later vanuit de ABOP. Daarom ging de ontwikkeling zo traag, kon het regeerprogramma met de ABOP als blok aan het been van de VHP niet goed uitgevoerd worden. Het is hierom dat de VHP voor de verkiezingen van 2025 vraagt om meer dan 28 zetels. Hopelijk begrijpen de analitici en de politici nu eindelijk dat Suriname het tijdperk van echte staatsmanschap is ingetreden en afrekent met de domheid van het krijgsheerschap en populisme.

Maar de NDP zou de NDP niet zijn als zij zich gewonnen gaf. De verdachtmakingen aan het adres van de VHP namen een duizelingwekkende wending vanwege een MEGA FRAUDE ZAAK die door uitgerekend Melvin Bouva (NDP) aan het licht werden gebracht op dinsdag 12 juli 2022. Alles wees erop dat de DEA een CRIMINEEL CIRCUIT in beeld had en deze maffia organisatie van WITWASSERIJ aan het oprollen was. Maar de NDP probeerde de fraude in de schoenen van de VHP te schuiven met de eis dat de minister van Financiën het veld moest ruimen. Maar de president gaf aan dat hier geen sprake van kon zijn omdat de minister niet in het onderzoek van de justitiële autoriteiten betrokken was. 

 

Linscheer: Bouva criminaliseert onterecht werkarm pg

 

14 Nov, 2021

foto

 Assembleelid Melvin Bouva (NDP) stelt vraagtekens achter de bemensing van het Justitieel Interventie Team. Hij vraagt een grondig onderzoek. (Beeld: DNA TV) 

Veiligheidsadviseur van de president, Melvin Linscheer, vindt dat zeer onterecht de integriteit van het Justitieel Interventie Team (JIT) in diskrediet is gebracht door Assembleelid Melvin Bouva. Linscheer zegt in gesprek met Starnieuws dat C.B. niet opgespoord wordt wegens drugssmokkel en hij is ook geen lid van de presidentiële inlichtingen- of veiligheidsdienst. C.B. is niet veroordeeld in Suriname. Hij is ook geen voortvluchtige en wordt evenmin gezocht. Volgens Linscheer heeft Bouva het dossier oppervlakkig doorgenomen. De JIT is geen werkarm van de president, maar van de procureur-generaal. 

 
Bouva voerde in De Nationale Assemblee aan dat C.B. al ettelijke jaren door de Nederlandse justitie wordt opgespoord. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan drugssmokkel en is volgens het Assembleelid benoemd tot een van de werkarmen van de president. Bouva stelde dat volgens een resolutie moet het JIT de grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme financiering en mensenhandel aanpakken. Het JIT wordt ondersteund door de veiligheidsadviseur president Chan Santokhi. C.B. zou vanaf 2005 worden opgespoord voor cocaïnesmokkel naar Nederland. Hij zou ook grote sommen geld hebben overgemaakt. Ook zou hij in mei 2008 een rechtshulpverzoek, toen Santokhi minister van Justitie en Politie was, zijn gedaan door Nederland. Bouva vindt het niet in de haak dat zo een persoon onderdeel is van de inlichtingendienst. Hij vraagt zich af hoe de screening van mensen plaatsvindt. Hoe kan een topfunctionaris die een crimineel verleden heeft, zitting hebben in het JIT, stelt de volksvertegenwoordiger.  
 
Er zou ook een proces lopen tegen C.B. sinds september vorig jaar voor het plaatsen van afluisterapparatuur op het voertuig van A.A. die op het Kabinet van de Vicepresident werkzaam is. Bouva wil van de regering weten hoe het staat met het onderzoek. Hij vroeg de president om een onderzoek in te stellen over de zuiverheid van zijn werkarmen en maatregelen te treffen. President Santokhi deelde mee dat toen de stukken circuleerden, hij gevraagd heeft aan de waarnemend procureur-generaal om een onderzoek in te stellen. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk zat aan bij het gesprek. 
 
Linscheer brengt in herinnering dat de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTIU) in 2011 is ingesteld om terrorisme te bestrijden. De unit is belast met verzamelen, analyseren en de aanpak van terrorisme. Dit team heeft in grote anonimiteit geopereerd en heeft veel werk verzet. Nadat er vanuit voornamelijk buitenlandse diensten belangstelling ontstond voor samenwerking omdat ze in Suriname geen klankbord en betrouwbare counterparts hadden, werd de CTIU gevraagd om naast het bestrijden van terrorisme ook de strijd tegen illegale drugshandel aan te binden. 
 
Na de eerste grote successen die bekend werden, werd ook het CTIU een target van hen die zich bedreigd voelen. Na de semi duikboot, en de inbeslagname van het drugsvliegtuig waar Raj Oedit bij betrokken was, begonnen de aanvallen op leden van CTIU. Meerdere leden van het team zijn vaker bedreigd met de dood door criminele organisaties en weleens buitenlandse huurmoordenaars zijn ingeschakeld voor fact finding missions maar onverrichterzake huiswaarts keerden. “En ook nu speelt een actuele case. We sluiten niet uit dat dit moment wordt gekozen een bepaalde sfeer te scheppen. Maar de tijd zal het leren”, stelt Linscheer. 
 
De vorige minister van Justitie & Politie gaf de opdracht om de politieagenten ingedeeld bij de CTIU terug te roepen en werden ze op diverse ressorten geplaatst met de aantekening dat ze niet terug mochten naar gespecialiseerde diensten, niet samen mochten werken en geen enkele verklaring kregen voor dit besluit. Volgens de korpschef wist hij er verder niets van maar kwam de opdracht van hogerhand. Linscheer merkt op dat in plaats van dat de agenten beloond werden, zij gestraft zijn voor het harde werk. 
 
“Men had gehoopt dat hierdoor de CTIU geëlimineerd zou worden, maar de personen hebben zich verkeken op de intelligence capaciteit van de unit die voortging en in nauwe samenwerking met de procureur-generaal en buitenlandse partners nog vele successen boekte”, zegt Linscheer. Hij merkt op dat deze successen van de unit als uitgangspunt werd de basis om te komen tot een gespecialiseerd team welke de naam kreeg van JIT. Het JIT is ingesteld door de baas van het Openbaar Ministerie en heeft niks te maken met de president of zijn kabinet. De veiligheidsadviseur van de president zit in de stuurgroep vanwege de specifieke deskundigheid. Het personeel is gerekruteerd vanuit diverse opsporings- en inlichtingendiensten. 
 
In aanloop tot de formalisering van de JIT heeft dit team reeds ettelijke nationale en internationale successen geboekt, zegt Linscheer. Hij noemt onder andere drugs onderschept op de Tafelberg, Kaimangrasi, Smaragdstraat. Internationaal gezochte criminelen zijn opgespoord, aangehouden en uitgezet. Linscheer vindt het jammer dat een jonge, hardwerkende, zichzelf offerende jongeman die een graad heeft in ICT en diverse nationale en internationale trainingen heeft gevolgd, bewust negatief wordt besproken met naam en toenaam. “Het geeft aan hoever de tentakels van de onderwereld reiken”, meent de veiligheidsadviseur. 
 
“Het verleden van deze jongeman die ik gerekruteerd heb, hij heeft zich niet aangediend, was mij volledig bekend. En ik heb het beoordeeld en vanwege zijn deskundigheid en drive besloten hem te betrekken en in te zetten voor land en volk.
Hij is nimmer verdachte geweest of vervolgd of veroordeeld voor enig misdrijf in Suriname. Hij heeft in Nederland een case tegen zich gehad en is veroordeeld tot 106 dagen en heeft zijn straf uitgezeten. Hij is als een vrije man naar Suriname teruggekomen en helemaal geaccepteerd, ook door de buitenlandse partners”, deelt Linscheer mee. “Hij heeft jaren zich ingezet zonder betalen. Wij hebben uiteindelijk zijn rechtspositionele zaken geformaliseerd.” 
 
Ook over een onzuivere aangifte die gedaan is tegen C.B. Hij zou nimmer betrokken zijn geweest bij een poging om afluisterapparatuur te installeren op het voertuig van A.A. Hij is ook nooit voorgeleid. C.B. heeft op zijn beurt ook een zaak aanhangig gemaakt tegen A.A. Er is ook mediation geweest in deze kwestie. Linscheer zegt dat hij nog uitgebreid terug zal komen op deze kwestie en de verwevenheid van personen met de onderwereld.