ORDENING VAN DE STAAT, RECHTERLIJKE MACHT, LEGER, POLITIE, DOUANE, VEILIGHEIDSDIENSTEN & HET BINNENLAND! ELIMINEREN VAN DE STAAT IN EEN STAAT GEDACHTEGANG VAN DESI BOUTERSE!

Auteur: Angela Fernald

Zowel de PALU als de NDP leiding weten dat het nieuwe tijdperk afrekent met de MAOISTISCHE EN LENINISTISCHE WAANZIN van het opbouwen van een SOCIALISTISCHE STAAT in Suriname. Het volk heeft deze gedachtengang afgestraft op 25 mei 2020.  Suriname wil eindelijk op een volwassen manier deelnemen aan de wereldpolitiek en de wereld economie. Wat Bouterse gedaan heeft is zich met socialistische leuzen verrijken over de ruggen van ons volk. Nu hij steeds meer terrein verliest heeft hij het weer over wapens. ” Volgens Bouterse kan wat zich nu in Suriname plaatsvindt alleen met de wapens worden bestreden. Hij doelde hiermee op het kapitalistisch systeem dat de huidige regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft ingevoerd in plaats van het sociaaldemocratische dat bij de revolutie in 1980 is ingezet en volgens Bouterse het juiste systeem is voor Suriname.

Bouterse gaat maar door met zijn ernstige staatsgevaarlijke uitspraken. Nu hij zich op 29 november achter een verklaring heeft verscholen inzake zijn verschijning voor de Krijgsraad, gaat de veroordeelde Bouterse een stap verder door rascentimenten aan te wakkeren en een gewapend conflikt in Suriname uit te lokken.

PRESIDENT SANTHOKI SLUIT DE GELEDEREN EN ISOLEERT BOUTERSE STEEDS MEER.

Het antwoord van President Santhoki is iedere keer weer het juiste antwoord, namenlijk werken aan de totaal scheef gegroeiede grondvesten van leger en politie en het misbruik van de macht. Santhoki is bij iedere aanval van Bouterse steeds meer zijn macht aan het afbreken binnen de structuren die Bouterse heeft ingezet om de regering Santhoki te destabiliseren. Binnen de politie macht zijn de wilde uitspraken van de vakbond ook niet van de poes geweest na de uitspraak van de  President dat meer dan 70% van de politie recruten niet voldoet aan de gestelde eisen. 

BRUNSWIJK ELIMINEERT DE POLITIEKE INFILTRATIE VAN DE NDP

Ronnie Brunswijk zei eerder al dat als Santhoki valt, hij dan ook valt. Dit gegeven van zijn macht zal hij niet te grabbel gooien om de NDp haar zin te geven de regering te destabiliseren. Wat de NDp in de kwestie Adhin aan de samenleving laat zien, is dat zij geen grijntje respect heeft voor de scheiding der machten. De NDp blift politiek stoken om de regering via Ronnie Brunswijk en de ABOP te laten vallen. Een pluimpje voor de ABOP en Brunswijk dat hij hier niet in trapt. De verdeel en heers tactiek van de NDP en haar leiding is mislukt. De NDP kan de opstelling van Brunswijk maar niet verdragen. Op hun facebook pagina’s wordt breed uitgemeten hoe Brunswijk zich laat misbruiken. Voorheen door de kolonisator en nu door de VHP. (zie onderstaand bij meningen). Men doet vanuit de NDP er alles aan om Brunswijk los te weken, maar Brunswijk heeft nationaal en internationaal de toon al gezet en dat is zijn rug toe te keren naar Desi Bouterse en zijn NDP. Brunswijk heeft persoonlijk en politiek gezien ook geen andere keus. Het is de DNA  die  in de kwestie Adhin het prerogatief van spreken heeft en niet de uitvoerende macht, dus niet de politicus en vice-president Ronnie Brunswijk. 

DE CONTEXT 

Tegen de achtergrond van wapengeweld in 1980, het 8 decemberproces waarbij Bouterse rechtsstreeks vanuit de rechtszaal naar Ocer ging en de uitspraken deed, tegen de achtergrond van de huidige onrust binnen de gewapende machten, de arrestatie, gevangenhouding en in staat van beschuldiging stellen van Adhin door de DNA, de frustratie van Bouterse dat Ronnie Brunswijk de NDP de rug heeft toegekeerd, is de uitspraak van de leider van de NDP en de couppleger een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat. Hoezeer de woordvoerder dit ook probeert te verdoezelen, er is een ernstig strafbaar feit gepleegd door Bouterse. Opruiing en het opnemen van wapens tegen een zittende democratisch gekozen regering kan niet onbestraft blijven. 

 

112 militairen beëdigd tot officier

President Santokhi: ‘Er mag geen a no mi-attitude zijn’

112 militairen van het Nationaal Leger zijn dinsdag beëdigd tot officier. De groep, waarvan 28% uit vrouwen bestaat, werd toegesproken door president Chandrikapersad Santokhi, minister Krishna Mathoera van Defensie en bevelhebber kolonel Robert Kartodikromo. De beëdiging vond ook plaats in het kader van het wegwerken van achterstanden in rechtspositie van de militairen. 

President Santokhi, die ook opperbevelhebber van de strijdkrachten is, sprak van een bijzondere dag voor het leger, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. Volgens hem hebben de officieren nu een bijzondere verantwoordelijkheid. Met hun beëdiging hebben zij zich formeel verbonden aan de primaire eisen die aan een officier worden gesteld, te weten: integriteit, besluitvaardigheid, dienstbaarheid, goede communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Het staatshoofd verwacht volledige integriteit. De officieren moeten kordaat kunnen optreden en er mag geen ‘a no mi’-attitude zijn. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, een proactieve houding aan de dag leggen en initiatieven ontplooien. Naast het aangaan van de formele verbintenis, betekent hun beëdiging ook het zich uitspreken van betrouwbaarheid en ondergeschiktheid aan het wettelijk gezag.

Het bevoegd gezag moet ten allen tijde op het leger kunnen rekenen.  Santokhi legde de nadruk op loyaliteit aan het beleid. De samenleving mag ook geen enkele twijfel hebben in het Defensie-apparaat. Verder moet de beëdiging ook een signaal zijn naar anderen in het leger en een stimulans om zich door studeren en trainen op een correcte wijze en op basis van een goede carrièreplanning tot officier op te werken. Er mag, aldus de president, geen ruimte of gevoel bestaan dat een militair die hard werkt en studeert overgeslagen wordt.  Hij vroeg de manschappen het boegbeeld te zijn van de organisatie.

Zowel minister Mathoera als bevelhebber Kartodikromo wees erop dat de beëdiging reeds bij het afstuderen van de opleiding een feit moest zijn. Door omstandigheden is dat niet gebeurd, gaf Kartodikromo aan. ‘Ondanks dat zij niet beëdigd waren hebben zij met hun kennis en ervaring hun werkzaamheden naar eer en geweten verricht. Dit zegt veel over de kwaliteit en liefde voor de organisatie én voor land en volk’, aldus Kartodikromo,

Volgens Mathoera moet de beëdiging ook gezien worden in het kader van het voornemen van de regering en de legerleiding om alle achterstanden met betrekking tot de rechtspositie van militairen in de eerste helft van 2021 zoveel als mogelijk op te heffen. ‘Onze manschappen zijn onze meest waardevolle hulpbronnen, zij beschermen ons land en nemen grote risico’s onder niet optimale omstandigheden.’ Zij voegde eraan toe, dat de leiding er zorg voor moet dragen. dat hetgeen waar het personeel aanspraak op maakt op tijd wordt afgerond. De minister wees er ook op, dat ruim 28% van de 112 beëdigde personeelsleden vrouw is, terwijl het percentage vrouwen in het leger 6% is.

https://www.dbsuriname.com/2021/02/23/112-militairen-beedigd-tot-officier/

 

KANDIDATEN VOOR NIEUWE LEGERLEIDING OP BORD SANTOKHI

Feb 22, 2021

De speciaal daarvoor ingestelde commissie is rond met de selectieprocedure voor een nieuwe leiding bij het Nationaal Leger (NL).

In samenspraak met defensieminister Krishna Mathoera zijn de namen van de kandidaten ter goedkeuring doorgestuurd naar president Chan Santokhi. De opperbevelhebber zal rond de maandwisseling de nieuwe legerleiding installeren.

Er komt een nieuwe bevelhebber, commandant Luchtmacht, commandant Landmacht en commandant Marine. Ook de chef-staf en de commandant bij de Militaire Politie worden vervangen.

Minister Mathoera houdt de lippen stijf over de officieren die straks de legerleiding zullen uitmaken. Zij laat het aan de opperbevelhebber over om die mededelingen te doen. “De voorstellen zijn nu naar de president, en die moet het bespreken en goedkeuren.

Ik heb al een presentatie gedaan bij de president, ook met de commissie die daarvoor benoemd is door de president, hoe wij gekomen zijn tot die selectie van deze kandidaten. En zo gauw er goedkeuring is van de president, wordt de nieuwe bevelhebber geïnstalleerd”, zegt de defensieminister.

Binnenkort zullen er enkele legerofficieren promotie maken in een naast hogere rang. Onder hen bevinden zich ook personen die straks de leiding zullen hebben bij het leger. Kolonel Robert Kartodikromo zwaait af als bevelhebber. Kartodikromo neemt verlof op, en aansluitend zijn pensioen.

https://unitednews.sr/kandidaten-voor-nieuwe-legerleiding-op-bord-santokhi/

21 januari 2021
Amoksi draait benoemingen gedaan door korpschef terug
Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie heeft de benoemingen die door korpschef Roberto Prade zijn doorgevoerd, aangehouden. Er is vooraf niet genoeg afstemming geweest met Amoksi over de benoemingen.
Prade wordt binnenkort vervangen als korpschef. Wie de opvolger zal zijn is niet bekend, maar Amoksi deelt mee dat de drie namen Atompai, Changoer en Seedorf niet op de lijst staan als opvolger voor deze functie.
Amoksi draait benoemingen gedaan door korpschef terug - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Amoksi draait benoemingen gedaan door korpschef terug – ABC Online Nieuws

Commandant Amerikaanse Southern Command brengt bliksembezoek aan Suriname

De Amerikaanse admiraal Craig Stephen Faller van legereenheid Southern Command in Doral, Florida, brengt woensdag een eendaags werkbezoek aan Suriname, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname. Vervolgens vertrekt hij dezelfde dag nog voor een driedaags bezoek naar Guyana. Het bezoek kan geplaatst worden in het kader van de defensiesamenwerking van Suriname met de VS om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio te waarborgen.

Minister van Defensie Krishna Mathoera zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname, dat het cruciaal is dat de defensiesamenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt.  ‘Het bezoek van admiraal Faller gaat om het intensiveren van de samenwerking, in het bijzonder om capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen’, aldus de bewindsvrouw. 

GERECHTELIJK VOORONDERZOEK ZAAK CAIRO GESTART

De rechter-commissaris in strafzaken, begint op 12 januari aanstaande, het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Daarmede in verband is de laatstgenoemde  als getuige opgeroepen de waarheid af te leggen tegen de verdachte(n): Veira, Danielle Reana  Karin  en Midema, Imro.

De twee  worden ervan verdacht de volgende strafbare feiten te hebben gepleegd;

Verdacht van het (de) volgend(e) strafba(a)r(e) feit(en):

-Gijzeling; uitlokking/medeplegen gijzeling: (artikel 342a:342a jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid gijzeling: (artikel 342a jo 73 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen gijzeling (artikel 342 a jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Opzettelijke vrijheidsberoving: uitlokking/medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (artikel 342:342 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen opzettelijk vrijheidsberoving (artikel 342 jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Diefstal met geweldpleging: uitlokking/medeplegen diefstal met geweldpleging (artikel 372; 372 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid diefstal met geweldpleging; (artikel 372jo 73 Wetboek van Strafrecht)

Gedaan te Paramaribo, 05 januari 2021

De Vervolgingsambtenaar voornoemd,

Mr. Dannig M.

(Auditeur, Militair)

Cairo werd in april van het vorige jaar  bij een inval in zijn woning aan de Zirkoonstraat  door vier in het zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen hard aangepakt  en enkele uren gegijzeld. Enkele bezittingen van Cairo werden door het viertal afhandig gemaakt. Bij deze actie werd Cairo mishandeld en was het kennelijk de bedoeling, hem te ontvoeren. Deze actie zou zijn uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Nationale Veiligheid, waar Veira de directeur van is. Veira werd in december van het vorige jaar al gehoord in deze zaak. Velen leefden in de veronderstelling dat deze zaak zou worden geseponeerd, maar dat blijkt nu zeker niet het geval te zijn.

Het Directoraat Nationale Veiligheid ontbeert elke bevoegdheid acties als bij de heer Cairo uit te voeren en daarom  kijken velen met grote belangstelling  uit naar de uitkomsten van dit gerechtelijk vooronderzoek.

https://dagbladdewest.com/2021/01/09/gerechtelijk-vooronderzoek-zaak-cairo-gestart/

Rasoelbaks draagt installatie over aan de Opperrechter

24 Dec, 2020, 00:00

foto
 Iwan Rasoelbaks is na 6 jaar te hebben waargenomen woensdag geïnstalleerd als president van het Hof van Justitie. Vijf leden en zes leden plaatsvervangers zijn eveneens geïnstalleerd in functie. (Foto: René Gompers) 

“Houd vol, er komt meer verlichting!”zegt Iwan Rasoelbaks, president van het Hof van Justitie, tot de “collega rechters die vol overgave, doch overbeladen, toch de schouders onder het werk zetten.” Rasoelbaks is woensdag geïnstalleerd als hofpresident. Met hem ook 11 rechters als lid en lid plaatsvervangers van het Hof van Justitie. Een zeer dankbare Rasoelbaks heeft zijn installatie opgedragen aan de Opperrechter.

“Oppermeester, Sta mij bij in het volbrengen van deze verantwoordelijke taak, opdat recht kan worden gedaan,” begon Rasoelbaks het dialoog met de Opperechter. “Want zonder Uw bijstand is de mens niet tot het geringste in staat. Beziel mij met liefde tot Uw ambt en Uw schepselen. Staat niet toe dat vooroordeel, geld of roemzucht mijn daden beïnvloeden.” Dankbaarheid en vreugde zijn uitgesproken bij de installatie van de hofpresident en de rechters.

Er is een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van rechter Audrey Nooitmeer-Rotsburg. Zij had uitgekeken naar deze dag “maar de Opperechter heeft anders beslist,” wordt er aangegeven. De rechters Sylvanne Bradley, Jane Jensen, Sabidatdevie Nanhoe, Ishwarpersad Sonai en Alida Johanns zijn geïnstalleerd als leden van het Hof. Plaatsvervangende leden zijn rechters Soebhas Punwasi, Deborah Haakmat, Albert Adelaar, Shanti Bikhari, Roy Elgin en Dayanand Bandhoe.

Op de schouders van de hofpresident en de nieuwe leden rust een zware taak. Het Hof wil onder andere de rechterlijke macht flink moderniseren, financieel onafhankelijk maken, de rechtspraak digitaliseren, het mogelijk maken dat in meerdere districten rechtszaken plaatsvinden (decentralisatie van de rechtspraak), en dat rechtsprocessen versneld worden. Dat laatste moet met de versterking van de  rechters gauw merkbaar worden.  Het Openbaar ministerie en de Surinaamse Orde van Advocaten hebben ook hun blijdschap ook uitgesproken.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday kijkt uit naar een goede samenwerking om de vele uitdagingen  aan te kunnen. Zoals goede huisvesting, bemensen van specialistische units. Er is grote behoefte aan forensische specialisten voor DNA- en financiële onderzoeken.  Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, wil ook samenwerken. Vooral als het gaat om het versnellen van rechtsprocessen. Er moet een inhaalslag worden gemaakt met achtergelopen zaken geeft ze aan. Mensen zitten te lang vast of wachten te lang op een vonnis.

“Wees tot op zekere hoogte een beetje diplomaat, socioloog, antropoloog en psycholoog,” geeft Rasoelbaks de nieuwe leden van het Hof mee. “Wees krachtig in uw optreden, doch bedachtzaam in de wijze waarop. Ontwikkel de mediator en pragmaticus in u.” Hij drukt hen op het hart “altijd connected met de Opperrechter” te blijven. Zij moeten zich ook laten leiden door de gedragscode voor rechters anders belanden zij in de klachtenprocedure van het Hof.

Rasoelbaks is zijn moeders heel dankbaar. “Op deze bijzondere dag dwalen mijn gedachten af naar wijlen mijn moeder Sylvie Sarifan Rasoelbaks. Ze overleed toen ik zeven was. Ik was opgevangen door mijn pleegmoeder Gisela Heloise Dorder-Brandon. Zij is onlangs overleden. Zonder deze twee moeders was ik hier niet.”  Hij is ook Shalinie Chander zijn “geliefde, steun en toeverlaat” dankbaar. Met het publiek als getuige heeft Rasoelbaks zijn installatie opgedragen aan de Opperrechter.  Hij sloot het af met: “Schenk de justitiabelen en de actoren binnen de rechtspleging vertrouwen in mij, in het ambt, meer nog in het Hof. Opdat een goed rechtsstatelijk bouwwerk tot stand moge kome in de natie. Op deze dag, zo heb ik gedacht.”
 
René Gompers

Chan Santokhi: ‘Jaren vulden mensen hun zakken. Ik wil dat geld tot de laatste cent terug

‘Corruptie bij douane diepgeworteld’

25/12/2018 12:00

DWTonline.com

ACHTERGROND – Corruptie in het douanekorps is dermate geïnstitutionaliseerd dat alleen een paardenmiddel zoals ontslag van alle douaniers deze dienst mogelijk nog gezond zal kunnen maken. Zo concludeert een ex-douaneambtenaar die een boekje open doet over corruptiepraktijken die al decennialang plaatsvinden. Het land wordt door toedoen van de douane zodanig bestolen dat naar schatting slechts over 20 tot 30 procent van de daadwerkelijke waarde van importzendingen aan invoerrechten in staatskas vloeit. “Het wangedrag van douaniers kost de Staat miljarden.”

Tekst: Ivan Cairo

Beeld: dWT

Geconcludeerd wordt dat ook misdaadorganisaties diep geïnfiltreerd zijn in de douanedienst. De ex-douanier geeft aan dat vrijwel elke douaneambtenaar op de één  of andere manier betrokken is bij ongeoorloofde praktijken, of door foute collega’s de hand boven het hoofd wordt gehouden, wil hij of zij zich in de dienst handhaven. “Ik was ook geen koekje. Het systeem maakt dat je op een gegeven moment betrokken raakt.” De één leent zich voor economische delicten, de ander verleent hand- en spandiensten aan criminele organisaties die grote partijen cocaïne het land uitsmokkelen via de Nieuwe Haven. De oudgediende voert aan dat de afgelopen 20 tot 25 jaar opeenvolgende regeringen en ministers van Financiën hebben toegelaten dat de Surinaamse douane “het meest corrupte douanekorps van de regio is geworden”.

Zij hadden niet de politieke wil en moed om het mes diep erin te zetten om het korps zodanig gezond te maken dat ze een grotere bijdrage kan leveren aan de inkomsten van de Staat. Als gevolg hiervan is de overheid de afgelopen jaren voor miljarden benadeeld. Invoerrechten worden bij het leven ontdoken, sigaretten- en alcoholsmokkel teelt wierig en er is sprake van onderfacturering op grote schaal. Joyce de Vlugt, voorzitter bij de Douanebond, ontkent stellig dat douaniers meewerken aan het ontduiken van invoerrechten en andere onfrisse zaken. “Als er bewijzen zijn moet men met de bewijzen op tafel komen”, zegt ze.

Machtsstrijd

Plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel lijken totaal te onbreken bij leden van het douanekorps. Dat geldt voor ambtenaren in hoge en lage functies. Iedereen schijnt in meerdere of mindere mate betrokken te zijn bij malversaties. Het gaat puur om eigen individuele financiële en economische belangen, al dan niet gekoppeld aan of in tandem met de veelal criminele belangen van externe groepen en organisaties. De ex-douanier geeft een uiteenzetting en voorbeelden over de werkwijze die wordt toegepast. Volgens de informant houdt slechts een handjevol bedrijven zich aan de regels door keurig hun zaken met de douane af te wikkelen.

“Bedrijven als Suroto, Kirpalani, Fernandes, HJ de Vries, de oude gevestigde bedrijven, kan je vrijwel uitsluiten. Maar vrijwel alle andere nieuwe grote handelszaken zijn groot geworden met medewerking van de douane.” Douaniers die zelf niet meewerken aan ontduiking van invoerrechten, verdienen een extraatje op een andere manier: afpersing van ondernemers. “Er zijn douane-ambtenaren die smokkelen bevorderen, en er zijn ook ambtenaren die – indien ze lont ruiken over zo een smokkelhandeling – naar de smokkelaar stappen en deze afpersen. Hierdoor betaalt de smokkelaar twee keer de douane en dat werkt door op de prijs voor de consument. Sommige mannen houden zich dus bezig met het ophalen van zwijggeld.” 

“Grote handelsketens in kleding en schoeisel in één  van onze bekendste malls zijn onstaan door te knoeien met de douane. Veel bedrijven zijn door smokkelpraktijken met de douane via de zogenaamde pakkettenloodsen en luchtvrachtafhandelaars ontstaan. Het is pure belastingontduiking. De mensen die nu om de macht vechten bij de douane weten alles hierover.” Handelszaken die zich niet inlaten met onfrisse zaken gan volgens hem kapot door oneerlijke concurrentie. Als voorbeeld noemt hij een grote supermarkt die met moeite het hoofd boven water houdt. “Ze weigeren om te knoeien met de douane. Het is een Chinese familie van de oude stempel, één met principes.”

Witwassen

In het relaas van de ex-douaneman komt naar voren dat vrijwel alle kleine autoverkoopbedrijven die de afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond zijn gerezen “witwasbedrijven” zijn. Bij de import van tweedehandse auto’s vindt op grote schaal onderfacturering plaats. Splinternieuwe klasseauto’s worden als “geschenkzending” binnengebracht of als “schadeauto”, waardoor veel minder aan invoerrechten worden betaald. “Het is met criminele activiteiten verkregen geld dat zo wordt witgewassen.” Een andere manier om met cocaïne vergaard fortuin wit te wassen is via smokkel van sigaretten. Grote partijen sigaretten en alcoholische drank worden onder de naam van andere goederen geïmporteerd. Met medewerking van corrupte douaniers die onder de tafel worden betaald worden deze goederen ingeklaard waardoor op grote schaal betaling van invoerrechten wordt ontdoken. Ook met de doorvoerhandel wordt op grote schaal gesjoemeld.

Noodgedwongen

Sommige importeurs zeggen dat ze noodgedwongen met het systeem van de douane moeten meespelen omdat ze anders klanten verliezen aan hun concurenten die wel met de douane onder één hoedje spelen. Dit wordt beaamd door een handelaar/importeur. “De concurrentie is zo moordend dat als je normaal invoerrechten zou betalen en deze zou doorberekenen in de prijzen, je jezelf uit de markt prijst. Om te overleven moet je meedoen als kleine onderneming”, aldus de handelaar. Volgens de gewezen douanier gedogen leidinggevenden in de dienst de corruptie, ook onder de jongere ambtenaren, zodat wanneer er problemen ontstaan deze jongeren kunnen worden opgeofferd.

“De topambtenaren die het brein zijn van de economische misdrijven gaan dan schotvrij en kunnen hun zaken voortzetten. Het elkaar over en weer beschuldigen en aanvallen via social media geeft aan dat criminele organisaties binnen de douanetop inclusief de vakbondsleider elkaar proberen uit te schakelen om hierdoor het felbegeerde leiderschap van het korps te bemachtigen.” Volgens bondsvoorzitter De Vlugt houdt zij zich niet bezig met een machtsstrijd. Het zou de bond puur gaan om de arbeidersbelangen van de leden die geschaad worden door het beleid dat het managementteam momenteel voert. “Het is niet eens wanbeleid. Het is chaos”, zegt de vakbondsleider.

Verloedering

De verloedering bij de douane heeft zich decennia geleden ingezet als gevolg van de desinteresse van opeenvolgende regeringen om orde op zaken te stellen. Ministers van Financiën lieten zich alleen informeren en bestuurden de douanedienst van een afstand. Hierdoor werden zaken uiteindelijk als vanzelfsprekend gezien. “Telkens als er een nieuw diensthoofd moest worden aangewezen, werd uitgekeken naar een politieke loyalist en daar begon dan het proces van koppensnellerij, hebzucht en machtsdronkenschap ondanks gebrek aan leiderschap.”

De oud-douanier merkt op dat geen van de personen die momenteel menen aanspraak te maken op het leiderschap bij de douane beschikken over de vereiste sociale vaardigheden, plichtsbesef, werkattitude en verantwoordelijkheid om de functie naar behoren te kunnen invullen. Anciënniteit en hiërarchie alleen zijn volgens hem niet voldoende om de leiding over de douane te krijgen. “Sommige topofficieren vinden dat het dan hun beurt is om de leiding van de organisatie op zich te nemen, niet met het gevoel.van verantwoordelijkheid tegenover de Staat en het personeel waaraan leiding gegeven moet worden, maar meer nog gericht op de grote financiele voordelen.” 

“Door gebrek aan gezag van opeenvolgende regeringen heeft het moreel verval binnen de douane dusdanige vormen aangenomen dat dit korps van belastingambtenaren die net als de overige ambtenaren betaald worden volgens de geldende overheidsbezoldigingsregeling is verworden tot het onhandelbare kind van de overheid.” Hij is van oordeel dat de dienst in feite vanaf de grond weer opgebouwd zou moeten worden. Voorgesteld wordt alle douaniers te ontslaan en daarna de mensen die voldoen aan een bepaald profiel weer in dienst te nemen. “De jonge douane-ambtenaren die misschien al bezig zijn met wat onfrisse zaken zijn nog om te buigen. De oude garde moet onherroepelijk weg.”

De regering staat nu voor de immense taak om het mes in een verziekte politieke erfenis, de douane, te zetten 

Rigoureuze aanpak 

Hij vindt het zinloos om telkens dure buitenlandse consultants binnen te brengen die het land ettelijke miljoenen kosten. Het lijkt erop dat telkens na het vertrek van zo een consultant de corruptie binnen de douane steeds groter wordt. “De regering staat nu voor de immense taak om het mes in een verziekte politieke erfenis, de douane, te zetten en dit korps, dat haar grootste inkomstenbron, is weer op het goede spoor te zetten. De regering zal moeten uitkijken naar een positieve persoon of personen die het korps door en door kennen om haar bij te staan bij het gezondmaken van dit korps”. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie moeten worden ingeschakeld om een grondig onderzoek in te stellen naar de malafide praktijken die plaatsvinden. Het onderzoek van een recentelijk aangewezen team zal volgens de ingewijde geen zoden aan de dijk leggen.

http://www.dwtonline.com/paramaribo-post/2018/12/25/corruptie-bij-douane-diepgeworteld/

LEIDING GEWAPENDE MACHTEN ONDER DE LOEP

Dec 22, 2020

De regeringstop treft voorbereidingen om bij alle diensten van de gewapende machten veranderingen te plegen. Dit geldt ook voor de leiding van deze veiligheidsinstituten. Op zeer kort termijn worden het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en het Korps Politie Suriname (KPS) onder de loep genomen. Er zullen aanvullingen en vervangingen plaatsvinden. Het Nationaal Leger krijgt begin komend jaar een nieuwe bevelhebber en bij de Douanedienst zullen ook de nodige aanpassingen gepleegd worden.

Het KPS wordt getroffen door een enorm leiderschapsvraagstuk. Daar schijnt de vakbond de koers en het beleid te bepalen tot groot ongenoegen van de politieke top van het land en het Openbaar Ministerie. Er is gebrek aan discipline binnen de ketenbenadering. Ook het beleid van het bevoegd gezag zou onder druk zijn.

President Santokhi heeft notitie genomen van de perikelen bij het KPS. Hij kondigt wat maatregelen aan om de rust terug te brengen en het leiderschapsvraagstuk op te lossen bij het politiekorps. “Vakbonden hebben ook hun stijl, maar voor wat betreft het Korps Politie Suriname staat in de grondwet dat het Korps Politie Suriname in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met geldende rechtsregels moet werken en dit gaan we handhaven als regering”, zegt de president.

Bij vrijwel alle veiligheidsdiensten is er behoefte aan een herschikking. De afgelopen jaren hebben die flink moeten inboeten aan integriteit, imago en vertrouwen. “De veiligheidsdiensten hebben een groot probleem”, meent het staatshoofd. “Er komen structurele veranderingen bij alle veiligheidsdiensten.”

https://unitednews.sr/leiding-gewapende-machten-onder-de-loep/

Nederlandse rechters komen ondersteunen

21/12/2020 07:56 –


PARAMARIBO – De decentralisatie van rechtspraak krijgt mogelijk volgend jaar meer gestalte. Volgens Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, is dit één van de prioriteiten van het Hof van Justitie die volledig wordt ondersteund door de regering. Ook president Chandrikapersad Santokhi heeft dat vrijdag onderstreept bij de beëdiging van Iwan Rasoelbaks als president van het Hof van Justitie en zes nieuwe rechters. Rasoelbaks heeft zes jaar in de functie waargenomen.
Amoksi zegt tegen de Ware Tijd dat decentralisatie niet eenvoudig is, omdat er een grote achterstand is in rechtszaken die moeten worden afgehandeld. “Als je wil decentraliseren heb je rechters nodig. De twee manieren die we hebben om de inhaalslag te maken zullen niet voldoen.” Hij doelt op de reguliere cursus Rechter in Opleiding (RIO) en de verkorte versie van deze zesjarige studie. “Als we dat doen gaan we het binnen deze regeertermijn niet halen”, vervolgt de minister.

Het ligt daarom in de bedoeling om binnenkort gepensioneerde rechters uit Nederland te halen om alvast de achterstand in te lopen. Als alles goed loopt komen er meer dan tien. “De Hofpresident heeft concrete afspraken met Nederlandse collega’s en we verwachten dat het volgend jaar al zover zal zijn.”
Amoksi zegt dat in Nickerie al rechtszittingen worden gehouden. Wel moet het gerechtsgebouw worden afgemaakt. In Saramacca zou kunnen worden begonnen. Er is in dat district volgens de bewindsman een grote zaal van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, die ingericht zou kunnen worden voor de zittingen. Als de zittingen op gang zijn gekomen, zou Coronie erbij kunnen worden betrokken.
Het streven is om daarna door te trekken naar Marowijne en Brokopondo. “Dit zijn allemaal plaatsen waar we moeten bij bouwen”, zegt de minister. Omdat de realisatie van gerechtsgebouwen afhankelijk is van diverse omstandigheden weet hij niet of de decentralisatie van de rechtspraak volgend jaar van de grond komt.

https://sunieuws.com/sunieuws/nederlandse-rechters-komen-ondersteunen/suriname/paramaribo/su/nieuws/

Ramdin: VS heeft opnieuw steun betuigd aan regering

21 Dec,2020,  00:00

foto

 Minister Albert Ramdin 

 

De Amerikaanse regering heeft opnieuw de steun aan de regering bevestigd. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft in Washington DC ook met het transitieteam van aankomende president Joe Biden, gesproken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van veiligheid. Een hoge militaire delegatie zal Suriname bezoeken begin januari, zegt de minister in gesprek met Starnieuws. Hij heeft ook gesproken met het Amerikaanse bankwezen, om de schaarste aan US-dollars te helpen oplossen en de problematiek rondom correspondent banken.

 

De gesprekken die Ramdin voerde in Miami en Washington met vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, de Amerikaanse overheid en het bedrijfsleven zijn een vervolg op eerdere gesprekken met overheidsfunctionarissen. Met investeerders en beleggers zijn concrete afspraken gemaakt resulterend in drie investeringsmissies uit USA, Canada en Dubai. Er is belangstelling van deze investeerders om te participeren in projecten op het gebied van landbouw, IT, telecommunicatie, woningbouw, energie en infrastructuur, zegt de bewindsman.
 
“Ik heb ook met de president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gesproken omtrent steun bij het stimuleren van de economie. Technische bijstand zal verleend worden op het gebied van de evaluatie van parastatale bedrijven en export promotie. Een bezoek van de recent gekozen president van de IDB aan Suriname in eerste kwartaal 2021 is in voorbereiding,” meldt Ramdin.
 

Met de Secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, is gesproken over de stand van de democratie en ontwikkeling in de Amerika’s, alsook over de problemen in de OAS. Hij heeft aangegeven Suriname te willen bezoeken in het eerste kwartaal van 2021. Almagro bevestigde dat de organisatie ferm zal reageren op tendensen tot ondemocratisch gedrag in de samenleving. Van gedachten is ook gewisseld over de agenda van de volgende OAS Algemene Vergadering en de Summit of the Americas. Beide zullen worden gehouden in de tweede helft van 2021 en zal de eerste gelegenheid zijn voor president Chan Santokhi om persoonlijk contact te hebben met alle regeringsleiders op het Westelijk Halfrond. Ramdin heeft aangedrongen op een fundamentele discussie over multilateralisme, de rol van de OAS en van regionale integratiesystemen met oog om democratie, onafhankelijke rechterlijke macht, politieke stabiliteit en duurzame economische groei te realiseren.

Met de president van de Inter-Amerikaanse Mensenrechten Commissie zijn goede gesprekken gevoerd over de uitvoering van de drie uitstaande vonnissen tegen Suriname. De Commissie zal ook een training verzorgen voor Surinamers over het mensenrechten beleid in de Amerika’s. De president van de Commissie zal Suriname ultimo maart 2021 bezoeken.

President heeft hoge verwachtingen van versterkt hof

19 Dec, 2020, 00:56

foto
 Vijf rechters zijn beëdigd als leden van het Hof van Justitie. Zij waren leden plaatsvervangers. De installatie van de rechters vindt door het Hof van Justitie woensdag plaats. (Foto’s: René Gompers) 

De regering gaat het Hof van Justitie steunen met zijn grote plannen, in het bijzonder met het streven om de rechterlijke macht helemaal onafhankelijk te maken. Vrijdag heeft president Chan Santokhi, Iwan Rasoelbaks beëdigd tot president van het Hof van Justitie, elf rechters als leden en plaatsvervangende leden van het hof, en twee waarnemend substituut officieren van justitie. Santokhi heeft hoge verwachtingen van het versterkte hof.

Santokhi deelt mee dat de voordracht van Rasoelbaks breed gedragen is.  Rasoelbaks heeft  ondanks hij zes jaren lang waarnemend hofpresident was “een ware transformatie” teweeg gebracht, geeft hij aan. “Het versterken van de interne organisatie en de rechtspraak, toegankelijker maken van de rechtspraak, opzetten van een website en jurisprudentie databank, en het opzetten van een nieuw gebouw voor de strafrechtspraak,” somt Santokhi enkele wapenfeiten op. “Daarmee kan met recht worden gezegd dat meester Rasoelbaks een belangrijke  en wezenlijke  bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de rechtspraak en de rechterlijke organisatie in ons land.”

De regering is onder de indruk van de verdere plannen van het hof. Het staatshoofd rekent erop dat met de toevoeging van de nieuwe rechters, sommige van de programma’s snel verwezenlijkt worden, zoals snellere uitspraken en een inhaalslag bij achtergelopen zaken. De versterking moet de economie ook ten goede komen, benadrukt Santokhi. Investeerders blijven weg omdat rechtsprocessen te lang duren, merkt hij op.  “Met de versterking van de rechterlijke macht is het de verwachting dat de rechtszekerheid voor de actoren binnen het handelsverkeer ook wordt bevorderd, zodat een efficiënte rechtspraak een directe positieve weerslag heeft op onze economie.”
 
Het Hof van Justitie is verrijkt met zes nieuwe rechters (leden plaatsvervangers)

De president kijkt ook uit naar het verder digitaliseren van rechtszaken. Door de covidsituatie is hier een begin mee gemaakt. Bij civiele zaken kunnen stukken al digitaal ingediend worden. “Dit is een bijzondere vooruitgang,” merkt hij op. “En natuurlijk kijken we uit naar de zittingen die digitaal via videoconferenties of Zoom kunnen plaatsvinden.” De regering kijkt ook uit naar de “decentralisatie van de rechtspraak.” Tot nu toe worden na Paramaribo, alleen in Nickerie ook zittingen gehouden. Het hof wil uitbreiden naar andere districten. Het verder digitaliseren komt hierbij goed van pas.

De regering zal ook de handen uit de mouwen steken, belooft Santokhi. Zij zal ervoor zorgen dat er verdere scholing mogelijk is voor de leden van het hof, van rechters tot fiscaal juristen en griffiers. Dit kan lokaal of in het buitenland. De regering zal ook werken aan het verbeteren van de “financiële rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht.” Daarvoor is er al een conceptstaatsbesluit.

De rechters moeten ook beschermd worden tegen zware werkdruk, deelt de regeringsleider mee. Er zal waar nodig expertise uit het buitenland worden gehaald, kondigt hij aan. “Er ligt al een conceptwet klaar dat elke persoon die in ’s landsbelang aangetrokken wordt en een staatsbelang zal dienen, van rechtswege de Surinaamse nationaliteit krijgt,” deelt hij mee. Dit geldt voor elke sector, benadrukt Santokhi. Hij geeft als voorbeeld aan de rechterlijke macht, overheid en de sport. Santokhi stelt dat de ‘nationaliteitsissue’  geen obstakel moet zijn voor mensen die een nationaal belang willen dienen.

De regering gaat er ook werk van maken om genoeg geld vrij te maken voor de rechterlijke macht. De “budgettaire obstakels” zorgen onder andere voor stagnatie bij het alledaagse werk en het uitvoeren van programma’s. Het hof moet ook zijn eigen budget hebben om zelfstandig te werken, benadrukt Santokhi.  “Deze regering zal zich bijzonder inzetten voor het verder onafhankelijk maken van de rechterlijke macht,” kondigt hij aan. “Immers, een deugdelijk functioneren van de rechterlijke macht is het sluitstuk van de democratie en de rechtsstaat. Wij staan daarvoor en zullen u alle ondersteuning bieden om dat verder te bevorderen.”  
 
René Gompers

Pg: Zes nieuwe rechters betekent versterking rechtspraak

19 Dec, 2020, 05:24

foto
 Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is blij met de versterking van het Hof van Justitie. Hij hoopt dat nu de decentralisatie kan worden gerealiseerd. (Foto: René Gompers) 

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday is ingenomen met de beëdiging van zes nieuwe rechters en dat een hofpresident in functie is. De verruiming van het hof betekent ook versterking van de rechtspraak, zowel civiele als strafsector. De doorloopsnelheid zal worden verbeterd, antwoordt de pg op vragen van Starnieuws. Hij hoopt het hof te kunnen enthousiasmeren om te gaan naar collegiale rechtspraak in eerste aanleg vooral in ernstige strafbare feiten, in een meervoudige kamer te laten behandelen. Een mogelijk voordeel is dat hoger beroep-zaken teruggebracht kunnen worden, omdat die een stijgende trend vertonen.
 
De pg merkt op dat het Openbaar Ministerie steeds heeft gepleit om de rechtspraak te decentraliseren in meer rechtsgebieden dan alleen Paramaribo en Nickerie. Door het staatshoofd is ook opgemerkt dat decentralisatie belangrijk is. De pg zegt dat hier allang om wordt gevraagd. Het gaat om gebieden waar zich ook veel straf- en civiele zaken voordoen. De rechtspraak en het Openbaar Ministerie moeten dichter bij de lokale bevolking worden gebracht.
 
Wat de pensionering van de pg betreft, zegt Baidjnath Panday dat hij tot de maand april nog in functie is. Voor het Openbaar Ministerie geldt 65 jaar als pensioengerechtigde leeftijd. De pg wilde niet ingaan op de vraag of hij eerst verlof zal opnemen, voordat hij met pensioen gaat.
 
In De Nationale Assemblee hadden Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP en Edward Belfort (ABOP) de vorige week opgemerkt dat de pg al met verlof zou zijn. Dat is echter niet het geval. De pg is nog gewoon aan het werk en heeft de beëdiging van de rechters bijgewoond, vrijdag.

Rasoelbaks na beëdiging: Er is veel werk aan de winkel

19 Dec, 2020, 00:00

foto

 Staatshoofd Chan Santokhi met Iwan Rasoelbaks die beëdigd is als president van het Hof van Justitie. Rasoelbaks heeft zes jaar waargenomen in deze functie. (Foto: René Gompers) 

 

Het voelt goed aan om na zes jaar eindelijk formeel benoemd te zijn in de functie van president van het Hof van Justitie, zegt Iwan Rasoelbaks die vrijdag door staatshoofd Chan Santokhi is beëdigd. Hij merkt in gesprek met journalisten op dat er veel werk aan de winkel is. Met de formele benoeming heeft hij nu meer ‘credibility’ waardoor meer deuren open zullen gaan, zegt de hofpresident.
 
Rasoelbaks merkt op dat het in feite niet kan dat deze functie zolang openstond. Hij is ingenomen met de toezeggingen van Santokhi dat de rechterlijke macht compleet wordt verzelfstandigd, met een eigen budget. Vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving, vindt Rasoelbaks dat bij resolutie besloten kan worden om per kwartaal het budget over te maken naar de rekening van het hof op de Centrale Bank van Suriname. De begroting voor dit jaar is SRD 58 miljoen.
 
De hofpresident heeft een beleidsplan 2020-2025. Daarin zijn heel wat zaken opgenomen die voor verbetering moeten zorgen. De rechtszekerheid moet ook verder verbeterd worden. Rasoelbaks merkt op dat het niet kan dat mensen 20 jaar moeten wachten voordat er een uitspraak is in een zaak.
 
Een van de rechters die gisteren is beëdigd, werd in 2014, toen Edward Belfort minister was, niet benoemd. Hiertegen heeft hij met succes geprocedeerd. Rasoelbaks antwoordt op een vraag hierover dat het hof weet welke besluiten het neemt. Bandhoe was toen goed en hij is goed gebleven. Het hof weet op welke gronden mensen worden geïdentificeerd en weet waarop er gelet moet worden. De hofpresident is ook dankbaar dat rechter Soebhas Punwasi die al met pensioen was, weer heeft bewilligd als lid plaatsvervanger. Hij is een kei in de strafsector, is een wetenschapper en bijzonder deskundig, merkt Rasoelbaks op.

De 'hitlist' van Parmessar

18 Dec,  2020, 16:38

foto

 
(Ingezonden)
 
De samenleving is opgeschrikt door de bekendmaking van DNA-lid Rabin Parmessar als zou er een ‘dodenlijst’ bestaan met de namen van drie NDP-fractieleden daarop. Deze publieke uitlatingen van het DNA-lid veroorzaken heel veel angst, onzekerheid en roepen traumatische herinneringen uit het verleden, met name uit de militaire periode o.l.v. D.Bouterse de huidige voorzitter van de NDP, de politieke partij waar dhr. Parmessar lid van is, op. De maatschappelijke implicaties zijn enorm, waarbij heel serieus moet worden overwogen een ontwrichtende werking op de rechtsstaat is niet ondenkbaar. De uitspraak is dus allerminst onschuldig.
 
Het is aannemelijk dat de bekendmaking van Parmessar van een ‘hitlist’ voortspruit uit vooral negatieve emoties van hem die complot denken in de hand werken. Het is hem namelijk bekend dat 15 mannen die voor herstel van de democratie streden en op 8 december 1982 werden vermoord, daags daarvoor op de dodenlijst stonden zoals duidelijk werd tijdens het verhoor van D.Bouterse bij de rechter-commissaris. Daar verklaarde D. Bouterse dat de dodenlijst zelfs uit 40 personen bestond. De heer Parmessar misbruikt een bedreigende en traumatische gebeurtenis zoals de moorden van 8 december 1982, middels associatie zodat mensen er al snel vanuit gaan dat er een complot achter moet zitten.
 
Het DNA-lid blijkt geen morele dilemma’s te hebben met hoe de samenleving zich nu voelt, wanneer hij zoals de politie aangeeft gebrekkige en ongefundeerde uitspraak van deze aard doet. Surinaamse burgers hebben zich uitgesproken bij de laatst gehouden verkiezingen en voelbaar een toegenomen vertrouwen in justitie en politie gesteld. Daarnaast hebben Surinamers ook afgerekend met de periode waar ‘hitlists’ onderdeel van het militair beleid en bestuur was. Het karakter van de ongefundeerde uitspraken van Parmessar past naadloos in een extremistisch gedachtegoed gedreven door emoties, zoals woede en teleurstelling in de maatschappij. Of is deze uitspraak van DNA lid Parmessar een zwakke poging om de oproep tot wapengeweld van zijn voorzitter te ‘neutraliseren’.
 
Wat het ook zij, de conclusie is dat DNA-lid Parmessar zich stevig wil afzetten tegen de nieuwe integere denkwijze van de samenleving, democratie en rechtsstaat, en jammer genoeg vervalt in een sterk ‘wij versus zij’-denken. Dhr. Parmessar moet nu wel gaan beseffen dat zijn wazig angstverhaal het publieke debat polariseert en de maatschappelijke cohesie afbreekt door bevolkingsgroepen/politiek andersdenkenden en politieke tegenstanders tegen elkaar op te zetten. Deze opzet vormt daarom een bedreiging van de rechtsstaat. Het is dan ook van belang dat beleidsmakers dit verschijnsel serieus nemen en investeren in het beschermen en vergroten van het maatschappelijk vertrouwen onder burgers. Een duidelijk transparant onderzoek naar de bewering van dhr. Parmessar is daar een eerste stap in.
 
Stg 8 december 1982
Sunil Oemrawsingh
voorzitter                                 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62135                                                           
 
 

TWIJFELS OVER DODENLIJST PARMESSAR

Dec 16, 2020

De politie is een onderzoek gestart naar de ‘hitlist’ waarover parlementariër Rabin Parmessar (NDP) gewag van maakte enkele dagen terug.

Volgens de oppositieparlementariër zou hij gebeld zijn door iemand die hem voorhield dat 3 leden van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) op een lijst staan om geliquideerd te worden. Parmessar is intussen gehoord door de politie, maar de verstrekte informatie zou zeer gebrekkig zijn. Ook in DNA zijn er grote vraagtekens hierachter geplaatst.

Coalitieparlementariër Asiskumar Gajadien zegt dat de politie de zaak tot de bodem zal moeten onderzoeken, en dat de regering daarop moet toezien. Indien blijkt dat de bewering van Parmessar op waarheid berust, zal er opgetreden moeten worden tegen de bedreiger(s).

Er zal ook opgetreden moeten worden als zou blijken dat de bewering niet op waarheid berust. “Wanneer we zien dat in die samenleving er ernstige zaken circuleren en dat er sprake zou zijn van een ‘hitlist’, dan begrijpt u dat wij dat niet zo ongemerkt voorbij kunnen laten gaan, waar die samenleving in paniek wordt gebracht”, zegt Gajadien.

“Dus wij vragen de regering om ons, al mocht het zijn dat er zaken bij de politie beland zijn, zo snel mogelijk en zo spoedig mogelijk te informeren”, vraagt de VHP-er aan de regering.

Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk neemt de regering de bewering van Parmessar heel serieus. De opdracht is reeds gegeven aan de minister van Justitie en Politie (Juspol) om het onderzoek op de voet te volgen. “In ieder geval, heeft regering al richtlijnen gegeven aan de minister van Justitie om dit grondig te onderzoeken. De veiligheid van staatsburgers en hoogwaardigheidsbekleders nemen we serieus. Eenieder moet veilig zijn in Suriname, en dat wordt gegarandeerd. Wij als regering gaan de veiligheid garanderen”, zijn de geruststellende woorden van vicepresident Brunswijk dinsdag in De Nationale Assemblee.

https://unitednews.sr/twijfels-over-dodenlijst-parmessar/

Parmessar kan geen detailinformatie geven aan politie

15-12-2020 02:21

DNA-lid Rabin Parmessar kan de politie niet veel vertellen over de hitlijst van 3 DNA-leden

DNA-lid Rabin Parmessar deed gisteren aangifte ter zake bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht contra onbekenden. Hij kon de politie de exacte dag, datum en tijdstip van de beller niet doorgeven. De politie van het ressort was van plan om de digitale recherche in te schakelen voor verder onderzoek, maar vanwege gebrek aan informatie kon de politie niets doen. Parmessar gaf aan dat hij door iemand is gebeld en dat die persoon hem zou hebben doorgegeven dat drie DNA-leden op de moordlijst staan. Verder kon hij de politie op zijn telefoon niet tonen wanneer er gebeld is geworden. Met deze aangifte kan de politie niet verder. Al zou de persoon anoniem hebben gebeld, de politie is instaat om het nummer te achterhalen, maar helaas kon niets worden vastgesteld op het bureau van Paramaribo.  

https://www.sun.sr/Details/6088_utgVGNT6LhWMaFaFac7DHVWmTpHPSTcr4XIaG3WHBRyugTbFbFb5xlmp9NHrvDxyzyjaRdOZ9XbFbFbbFbFbxSXp3nNwcdNscFaFaFaFFQcFcFccFcFc_rabinparmessar.jpg

MENINGEN

Mi mang, elke mensenkenner kan zien dat deze man liegt. Als ie zijn verantwoordelijkheid kende, had ie ons en de verantwoordelijke instanties niet in het ongewisse gelaten. Het lijkt me eerder een zeer gevaarlijke poging om tweedracht en onrust te zaaien. Ik heb het misschien gemist, maar ik kan me niet herinneren dat hij zijn verhaal gedaan heeft in de DNA, waar alles netjes vastgelegd wordt.
Of hij is bewust bezig onrust te creëren..of hij ziet ze vliegen….!!!!!!

VHP roept NDP op om aangifte te doen

Als er inderdaad een ‘hitlijst’ is, doet de VHP een dringend beroep op de NDP en volksvertegenwoordigers die op de hoogte zijn van deze lijst, aangifte te doen bij de justitiële autoriteiten zoals dat van iedere rechtgeaarde Surinamer wordt verwacht. Als er geen aangifte wordt gedaan door de NDP en of parlementariërs, plegen zij een ernstige inbreuk op de beginselen van de rechtsstaat, schrijft de VHP in een verklaring.

Deze verklaring is naar aanleiding van uitspraken van NDP-fractieleider Rabin Parmessar over drie parlementariërs van zijn partij, die op de dodenlijst zouden staan. De VHP roept de samenleving op om alert te blijven en de rechtsstaat te beschermen.

Verder schrijft de VHP dat zij op 25 mei met een grote meerderheid van stemmen door het electoraat is gekozen als de grootste partij. En niet zomaar, de kiezers hebben gekozen voor onder andere veiligheid, onafhankelijke rechtspraak, corruptiebestrijding, transparantie en openbaarheid van bestuur. Verder schrijft de VHP, dat het kiezersvolk jarenlang gebukt ging onder het destructieve beleid van de vorige regeringen onder leiding van de voormalige militaire machthebber Desi Bouterse.

Machtsgreep
Suriname is vanaf de jaren ‘80 continu in de machtsgreep geweest van deze zelfde intimiderende, agressieve, gewelddadige en rancuneuze personen die onder het mom van de revolutie, vele levens en de economie kapot hebben gemaakt. Suriname was in de greep van angst en geweld tijdens de revolutie. Immorele oude ‘revolutionairen’ uit het kamp van de NDP, proberen nu heimelijk misdadige doelen te realiseren, namelijk middels geweld, list en bedrog aan de macht te komen. Deze mensen schromen niet om de trend van geweld voort te zetten.

De VHP wenst de samenleving blijvend te herinneren aan het gewelddadige karakter en verleden van de NDP, die nu deel uitmaakt van de huidige oppositie. In de jaren ’80, hebben exponenten van de NDP, precies dezelfde tactiek toegepast, namelijk van gefabriceerde scenario’s, valse beschuldigingen, provocaties en bedreigingen om zodoende op een later tijdstip hun gewelddadig handelen te rechtvaardigen, waarbij ervoor gekozen werd om andersdenkenden van hun vrijheid en leven te beroven.

Complottheorieën
Complottheorieën van de jaren ’80, steken nu weer de kop op. De recente oproep van Bouterse aan jongeren om middels wapens de macht over te nemen, is een van de vele scenario’s van de NDP. Volgens Rabin Parmessar, bestaat er een mysterieuze hitlijst waarvan alleen de NDP op de hoogte is en het ook ‘zelf’ gaat oplossen. Deze soort complottheorieën kunnen slechts komen uit het misdadige brein van personen, die de rechtsstaat en de democratie niet respecteren.

Als de NDP op ‘de hoogte’ is van zo’n ernstige situatie en daar geen concrete mededelingen over doet, is dat niet in het belang van de veiligheid, democratie en de rechtstaat, schrijft de VHP. De paarse partij behoort aangifte te doen en de namen van de bedreigde volksvertegenwoordigers bekend te maken.

Bovendien denken zij nog in dictatoriale termen en van bandeloosheid van onder andere de tachtiger jaren om zelf het probleem aan te pakken. Als de NDP nalaat om nu eindelijk wettelijk en ethisch te handelen, is zij medeplichtig wanneer er daadwerkelijk een escalatie plaatsvindt, schrijft de VHP in een verklaring.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/12/vhp-roept-ndp-op-om-aangifte-te-doen/

Drie parlementariërs op de dodenlijst: mogelijke opmaat naar een staatsgreep

NDP-fractieleider Rabindre Parmessar

NDP-fractieleider Rabindre Parmessar heeft meegedeeld dat er drie parlementariërs op de dodenlijst staan. Wie de dodenlijst heeft samengesteld en wie er allemaal op die dodenlijst staan, liet hij in het midden. Hij zei wel dat de informatie hard is (dat het op de waarheid berust).

Van zo een ernstige dreiging doet hij geen aangifte. Dit, terwijl hij verplicht is aangifte te doen indien hij kennis draagt van een op handen zijnde strafbaar feit. Zie hieronder artikel 148 van het Wetboek van Strafvordering, waarin die verplichting vervat is.

Sterker nog, Parmessar riskeert vijf jaar gevangenisstraf indien hij de justitiële autoriteiten niet in kennis stelt of de bedreigde personen niet ervan op de hoogte stelt. Wij citeren artikel 183 van het Wetboek van Strafrecht:

Toelichting: Indien je op de hoogte bent van een op handen zijnde misdrijf, dien je de justitiële autoriteiten ervan op de hoogte te stellen. Zo niet, dan dien je de bedreigde personen ervan op de hoogte te stellen. Indien het feit daadwerkelijk gepleegd wordt, en hij had niemand ervan op de hoogte gesteld (justitie of de bedreigde personen), dan kan hij gestraft worden met vijf jaar gevangenisstraf.

Gezien het feit dat hij van zo een zwaarwichtig gevaar geen aangifte doet, heeft hij alle schijn tegen zich. Of hij liegt met stemmingmakerij als doel, of het is onderdeel van een complot dat uitgedacht is door Desi Bouterse. In de loop der jaren heeft Bouterse ons heel goed geleerd om in scenario’s en complottheorieën te denken. Diezelfde manier van denken passen wij nu toe in deze column.

Het lijkt erop dat er een scenario opgezet is zoals dat in het jaar 1982 ook opgezet was. Men doet het voorkomen alsof er een acute dreiging is voor (levens)gevaar. Daarmee rechtvaardigt men een staatsgreep of misdrijven gericht tegen het leven. Wordt er een staatsgreep gepleegd, dan zal men zeggen dat er drie parlementariërs op de dodenlijst stonden om gedood te worden. Reden waarom men vroegtijdig heeft ingegrepen. Nogmaals, dit is het “scenario-denken”, zoals wij dat van Bouterse hebben geleerd.

Eerder deed Parmessar blijken dat er drie parlementariërs op de hitlijst zouden staan, maar daarbij was het niet duidelijk dat het om een dodenlijst zou gaan. Bijkans iedereen dacht dat hij justitie ermee bedoelde. Wij dachten bij onszelf dat het best mogelijk is, want Parmessar is één van de parlementariërs die door justitie als verdachte verhoord zou moeten worden in het kader van de dienstauto die vroegtijdig afgeschreven zou zijn en voor een appel en een ei op zijn naam was gezet. Dit, ondanks het feit dat hij na alle kritiek de auto heeft teruggegeven. Met teruggave van de auto wordt de mogelijke strafwaardigheid van het feit niet opgeheven.

Nu pas krijgen wij te horen dat de hitlijst een dodenlijst is. Nou, van justitie en de staat Suriname zal die dodenlijst in ieder geval niet afkomstig zijn.

Alles wijst erop dat het scenario tot een staatsgreep in gang gezet is, des te meer gelet op de zeer recentelijke oproep van Bouterse om de wapens op te pakken en verwijzende naar de eerder door hem gepleegde staatsgreep uit het verleden. Dit maakt dat de eerder door Bouterse gedane vergaande uitspraken, nu juist meer dan ooit serieus genomen moeten worden.

De staat Suriname roepen wij hierbij op, om extra waakzaam te zijn en de kop niet in het zand te steken. De justitiële autoriteiten in Suriname roepen wij op om Parmessar per brief te wijzen op zijn aangifteplicht en hem op te roepen om aangifte te doen tegen het op handen zijnde strafbare feit waarvan hij kennis draagt. Doet hij geen aangifte, dan er is meer reden tot zorgen. Dan is het een onderdeel van een scenario tot een staatsgreep.

Wij wijzen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van Parmessar dat hij onverwijld aangifte moet doen, gezien de aard en ernst van de bedreigingen. Doet hij dat niet, dan kunnen wij niet anders dan hem verwijten van samenzwering met betrekking tot een complot. De samenleving roepen wij eveneens op, om alert te zijn.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/12/12/drie-parlementariers-op-de-dodenlijst-mogelijke-opmaat-naar-een-staatsgreep/

Zaak Cairo versus Veira 15 december op de rol

10-12-2020 12:35

Daniele Veira en Rodney Cairo

De rechtszaak aangespannen door de militair Rodney Cairo tegen de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), overste Danielle Veira, staat voor 15 december 2020 weer op de rol. Cairo verzoekt, door tussenkomst van zijn advocaat Shantie Sheombar, dat het Hof van Justitie onder andere het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte tegen Veira overneemt en onderzoek doet. Ook wil hij dat zijn advocaat in de Raadkamer de gelegenheid krijgt het beklag toe te lichten en eventueel stukken te overleggen. Tenslotte verzoekt Cairo dat het onderzoek van het OM zo snel mogelijk wordt afgerond, waarna luitenant-kolonel Veira strafrechtelijk vervolgd en berecht kan worden door de Krijgsraad, ter zake de strafbare feiten waarop de aangifte van de klager Cairo betrekking heeft. 

In de ochtend van donderdag 16 april 2020 hebben 4 gemaskerde mannen een inval gepleegd in de woning van Cairo aan de Zirkoonstraat en hem gegijzeld. Eén van ze was een blanke man. In eerste instantie werd gedacht dat het om een roofoverval ging. Een buurman die de bewegingen zag, belde de politie. Toen de politie arriveerde bleek echter dat het ging om een operatie van het DNV. De politie werd door de korpschef teruggeroepen. Bezittingen waaronder de mobiele telefoons van Cairo werden meegenomen. In de samenleving is de optreden van het DNV afgekeurd, daar dit instituut geen opsporing noch vervolgingsbevoegdheid heeft. Ondertussen is één van de verdachten, Ridell F. aangehouden en ook vrijgelaten in deze zaak. Gezegd wordt dat Ridell F. in opdracht van DNV gehandeld heeft. Begin december is Veira ook verhoord in deze zaak.

https://www.sun.sr/Details/5994_eHTYoynEj8h4UQ9aFaFatBDumwBbFbFbANbX3d9n9l2T21620QwXxOclH3kPJiqgLpyAg3Ga_mann.jpg

Minister Ramdin naar VSA voor besprekingen

10 Dec, 2020, 00:33

foto

 Minister Albert Ramdin 

 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, is woensdag naar de Verenigde Staten van Amerika (VSA) vertrokken. Hij zal diverse gesprekken voeren in Miami en Washington DC.
 
De bewindsman zegt in gesprek met Starnieuws dat zijn werkbezoek onderdeel is van het traject om de relatie met de VSA aan te halen. Met het aantreden van de regering Santokhi zijn de banden met de VSA verstevigd.
 
De gesprekken die Ramdin zal voeren, hebben te maken met onder andere de politieke relatie, economische samenwerking en veiligheid. Hiernaast zal ook gesproken worden met internationale organisaties in Washington DC.
 
De minister heeft onder andere ontmoetingen met Exxon Mobile, de IDB-president, State Department, de secretaris-generaal en de assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Ook het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank staan op zijn agenda.

Santokhi: Uitspraken Bouterse tegen de natie

09 Dec, 2020, 09:34

foto
 President Chan Santokhi zegt dat de uitspraken van Desi Bouterse in Ocer zijn gedaan tegen de natie. (Foto: René Gompers) 


 
President Chan Santokhi heeft meegedeeld dat er een onderzoek is begonnen naar de uitspraken van ex-legerleider en ex-president Desi Bouterse . Bouterse heeft een week geleden tijdens een toespraak in Ocer, gesteld dat sommige problemen in het land men “alleen met wapens kan weghalen”. Santokhi merkte op dat het onderzoek wordt gedaan omdat de uitspraken niet tegen een persoon maar tegen de natie zijn gemaakt.

Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor medeplegen van moord op 15 mannen op 8 december 1982. Hij heeft zich tegen het vonnis verzet. Na de rechtszitting is hij naar Ocer getrokken om zijn achterban uit te leggen wat er zich bij de Krijgsraad heeft afgespeeld. Hij blijft erbij dat de politiek (en het buitenland, met name Nederland) achter de rechtszaak van de daders zit. Bouterse stelde verder dat onder de huidige regering het land wederom ver achteruit wordt gebracht en dat rassensentimenten de kop weer opsteken. “Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen,” concludeerde hij.

Santokhi laat onderzoeken of de uitspraken strafbaar zijn. Hij was dinsdag ook aanwezig bij de herdenking van de 8 decembermoorden in Fort Zeelandia. De president heeft na de ceremonie journalisten  kort te  woord gestaan. “De uitspraken zijn niet gericht tegen een persoon,” merkte hij op. “De uitspraken zijn tegen de rechtsstaat, tegen de natie. Ik heb de pg gevraagd om te oordelen of de uitspraken strafwaardig zijn en dat hij op basis van zijn oordeel als pg stappen onderneemt. Ik heb een brief van hem gehad; hij heeft de politie de opdracht gegeven om te onderzoeken.”
 
René Gompers

Politie-onderzoek gestart naar uitspraken Bouterse in Ocer

8 dec 2020

De politie heeft opdracht gehad van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnathpandey om de uitspraken van oud-president Desi Bouterse in Ocer te onderzoeken, bevestigt president Chandrikapersad Santokhi.

Santokhi was vanmiddag aanwezig bij de kranslegging ter gelegenheid van de herdenking van de slachtoffers van de 8-decembermoorden.

 

Bouterse heeft op 30 november uitspraken gedaan in Ocer die voor veel kritiek gezorgd hebben. Hij vond dat het land vijftig jaar teruggeworpen wordt en dat ‘dit soort zaken met wapens alleen weggehaald kunnen worden’.

De president had een verzoek gedaan aan de pg om een juridische beoordeling te doen over de uitspraken. Het moet duidelijk worden als die strafbaar zijn of niet.

Santokhi zegt dat hij gisteren geïnformeerd is geworden door de pg en dat de politie inmiddels de opdracht heeft gehad om de zaak te onderzoeken, meldt ABC.

https://www.gfcnieuws.com/politie-onderzoek-gestart-naar-uitspraken-bouterse-in-ocer/

NDP moet afstand nemen Staatsgevaarlijke uitspraak Voorzitter Bouterse

 

DNV directeur Veira als verdachte verhoord in zaak Rodney Cairo

3 december 2020

DNV directeur Veira als verdachte verhoord in zaak Rodney Cairo
 

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), is woensdag als verdachte gehoord in de zaak van de militair Rodney Cairo. Dat melden Surinaamse media vandaag. Cairo heeft een klacht ingediend tegen Veira.

 

Het gaat om deze zaak van vrijheidsberoving waarbij een inval in het huis van Cairo werd gedaan, door mannen van DNV. De inval werd gepleegd door vier in zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen die Cairo probeerden mee te nemen. De politie liet de ‘ontvoerders’ gewoon gaan.

Starnieuws verneemt dat Veira als verdachte blijft aangemerkt, hoewel ze is heengezonden na het verhoor. Tegenover de Ware Tijd bevestigde Veira dat zij woensdag als verdachte is verhoord door de Militaire Politie.

Hieronder meer over de inval destijds:

Ruben Ravenberg: JusPol moet onderzoek instellen naar uitspraken Bouterse – ABC Online Nieuws

 

 02 12 2020 Minister Somohardjo over uitspraken Desire Bouterse

Uitspraken Bouterse onacceptabel Publicatie datum: 03 dec 2020 | Door: ABC Suriname

“Ex-bevelhebber Bouterse leert het niet af om anderen te misbruiken”

Publicatie datum: 03 dec 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De uitspraken gedaan door NDP-prominenten op de bijeenkomst van 30 november 2020 tonen aan dat de ex-bevelhebber niet afleert om anderen te misbruiken. Erger nog, hij blijft voortgaan om de toekomst van jonge Surinamers te vernietigen door ook in dit geval te zinspelen dat jonge Surinamers hetzelfde doen waar hij zich schuldig aan heeft gemaakt, namelijk wapengeweld met eventuele mensenrechtenschendingen als gevolg.   

In 2020 is er door het Surinaamse volk gekozen voor een regering met de opdracht af te rekenen met de laatste resten van de dictatuur en de corruptie met wortel en tak uit te roeien, de rechtstaat te versterken en de mensenrechten te eerbiedigen. Hierbij hoort de uitvoering van onze wetgeving, ongeacht om wie het gaat. 

De situatie die zich nu ontvouwt, waarbij de voorzitter van de NDP en veroordeelde voor moord op 15 van onze eigen burgers op 8 december 1982, zich uitspreekt voor wapengeweld om zich te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid en niet alleen de rechterlijke macht te intimideren, maar de totale Surinaamse samenleving, moet terstond conform de wet worden aangepakt. Het feit dat ook racistische uitspraken hiermede gepaard gaan, toont een zeer kwaadaardige intentie om deze samenleving uit zijn voegen te rukken.

Wanneer een burger zich op een dergelijke manier uitlaat in het openbaar in onze samenleving wordt deze gelijk opgehaald en opgebracht voor verhoor. Artikel 19 van onze grondwet geeft wel aan elke burger het recht heeft om zijn gedachten/opvattingen vrijelijk publiekelijk te uiten, maar dan wel met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. En dat betekent dat je onder andere de democratie niet mag bedreigen. Dit heeft allemaal te maken met de bescherming van de vrijheid en rechten van de samenleving. 

Wanneer bovendien niet alleen bestuursleden, maar ook de ondervoorzitter van de NDP en bovendien sterke vermoedens bestaan over onder andere verduistering van Surinaams bezit, er een schepje erbovenop doet door te stellen dat geweld als reactie op handhaving van rechtsregels en processen ‘normaal’ is vanuit hun oogpunt, dan is het meer dan hoogtijd dat de ordehandhavers van onze samenleving in actie komen.  

Ons volk is al veel te lang getergd en gebukt gegaan onder angst voor mensen die zich politici noemen, maar niets meer zijn dan ordinaire coupplegers, moordenaars en rovers. Niet langer! De burger heeft het recht zich beschermd te voelen en bevrijd van angst.

Wij verwachten dan ook dat de regering c.q. handhaving autoriteiten:

1.       dat dhr. D. Bouterse, dhr. A. Adhin en al diegenen die zich hebben uitgelaten en ondersteuning/begrip hebben getoond voor het hanteren van geweld, voor verhoor worden opgebracht. Dhr. Adhin schijnt weet te hebben van haarden die bereid zijn tot geweldgebruik, laat hij die identificeren.

2.       dat het OKB en het ministerie van Binnenlandse Zaken per direct de politieke organisatie NDP sommeren afstand te nemen van de uitspraken gedaan door hun voorzitter en overige bestuurs-en kaderleden met als consequentie dat als zij dat niet doen zij niet langer geregistreerd kunnen staan als erkende politieke partij in Suriname. Artikel 53 van onze Grondwet is duidelijk: politieke organisaties moeten onze soevereiniteit en democratie erkennen. Met de uitspraken gedaan om met wapengeweld bestuurswisseling teweeg te brengen en zich te verzetten tegen de rechtsstaat heeft de NDP de Grondwet met de voeten getreden. 

Wij kunnen als samenleving geen enkele ruimte laten voor individuen om onze vrijheid te bedreigen en onder het mom van een bonafide politieke partij ideeën van geweld, intimidatie en fascisme te verspreiden in de samenleving.

Regering, ons volk rekent op u om haar te beschermen en de toekomst van ons land. U mag verzekerd zijn dat in deze alle vredelievende en democratische Surinamers achter u staan!, aldus een bericht van DA’91 Publiciteitsdienst.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%9Cex-bevelhebber-bouterse-leert-het-niet-af-om-anderen-te-misbruiken%E2%80%9D

Bouta op de bedreigende toer…again

Geplaatst op

Door de voormalige president van de Republiek Suriname zijn zeer gevaarlijke uitspraken gedaan richting de democratie en de rechtstaat in Suriname. Die uitspraken heeft hij gedaan in het partijcentrum, nadat hij door de rechterlijke autoriteiten ‘gedwongen’ uiteindelijk toch in persoon bij de Krijgsraad moest verschijnen en een verklaring moest voorlezen. Over de inhoud van de verklaring kunnen we niet veel woorden besteden, omdat er niets nieuws daarin aan de orde is gekomen. De voormalige president heeft laten merken dat er een bepaalde ontwikkeling aan de gang is nu. En een soortgelijke ontwikkeling hebben we in onze geschiedenis ook gehad. Volgens hem kunnen soortgelijke ontwikkelingen alleen veranderd kunnen worden met wapens. Wanneer we in het dagelijks gebruik de uitdrukking ‘met wapens’ gebruiken, dan bedoelen daarmee dat er met echte vuurwapens moet worden gedreigd en als het noodzakelijk is moet worden geschoten. Precies was het volgens verklaring van de toenmalige legerleider ook noodzakelijk in 1982 om te schieten. Het gevolg was dat 15 mensen, onze eigen mensen, werden gemarteld, gefolterd en neergeknald. ‘Met wapens’ wordt vaak in relatie gebracht met gewapenderhand overnemen van de macht, dus het vestigen van een dictatuur. De voormalige president van de republiek en de voorzitter van de NDP heeft aangegeven dat hij en zijn vrienden van toen niet meer in staat zijn om de wapens op te pakken. Maar er zijn, blijkt uit het relaas, voor de jongeren maar twee keuzes: om de situatie te accepteren en een ‘puppet’ te zijn van regeringen die langs democratische weg aan de macht komen. ‘Puppet’ zijn betekent dus dat men zich moet neerleggen bij democratische besluiten die door een meerderheid worden genomen waarvan de NDP geen onderdeel is. Toen de NDP de meerderheid vormde en allerlei besluiten heeft doorgedrukt, toen heeft de oppositie nooit geroepen dat je deze situatie met wapens moet veranderen. De tweede keus naast het zijn van puppet, en dat vloeit voort uit het relaas van de NDP-voorzitter, is dat de jongeren nu de wapens moeten oppakken, want de Bouterses en de Abrahamsen kunnen dat niet meer. Wat dus de voormalige couppleger, dictator, militaire leider en president en de huidige NDP-voorzitter toe heeft opgeroepen, is om met wapens de (politieke) situatie in het land te wijzigen, dus om de macht omver te werpen zoals dat in 1980 was gedaan en waarbij mensen gedurende de dictatuur constant hun levens hebben verloren.

We gaan ervan uit dat de voormalige president wel bij was en niet onder invloed van alcohol toen hij de uitspraken deed. We hebben altijd hier beweerd dat de NDP geen nationale multi-etnische partij is. De NDP-voorzitter heeft zich altijd voorgedaan als te zijn de meest nationale en alle groepen overstijgende leider. Maar dat wordt men niet door een paar ministers van bepaalde bevolkingsgroepen tot minister of tot vp te maken en door roti te gaan eten onder huizen bij mensen. Het gaat om waarachtig respect voor de culturen en de taal van de mensen en voor hun historische en sociale achtergrond. En dat is er niet bij de voorzitter van de NDP. Dat bleek laatst weer toen hij aangaf dat hij mensen in het land ‘koelie(man)’ wil noemen. Maar wat doe je als mensen niet zo genoemd willen worden, maar dat ze ze gewoon hindoestaan of hindustani noemt? Ga je dan doordrammen en hun als koeli blijven aanduiden? Is het nodig om vast te houden aan die aanduiding die door de groep niet als vlijend wordt ervaren? Deze uitdrukking wordt in Suriname als kwetsend ervaren omdat in de vorige eeuw deze term is gebruikt om de immigranten en hun nazaten denigrerend te behandelen, vooral als ze de Nederlandse taal of het Sranantongo niet al te geweldig machtig waren. De uitdrukking is gebruikt om de mindere positie van de hindoestanen in de samenleving te benadrukken. Wij dachten dat wij enkele decennia terug met elkaar hadden begrepen dat we de uitdrukking ‘koeli’ vanwege de afstand die men daarmee wilde scheppen tussen de hindoestaan en de samenleving waarin hij woonde en werkte, niet zouden gebruiken. Dezelfde understanding dachten wij te hebben over het begrip ‘djuka’ die in het stedelijk gebied ook een negatieve lading heeft gehad. De verklaringen van de NDP-voorzitter komen in principe erop neer dat sinds een hindoestaan president van het land is geworden, er een zekere attitudeverandering is opgetreden bij de ‘koelieman’. Die wil opeens niet meer zo genoemd worden, die wil met respect behandeld worden. In de koloniale tijd zou de witmang Bouterse de uitdrukking ‘hoog steigeren’ gebruiken om de nieuwe allure aan te duiden. En die ontwikkeling moet met wapens tot een stop worden gebracht. Uit het relaas moeten wij halen en concluderen dat de huidige president ‘een koeliman’ is. En omdat deze koelieman de president van het land is, zouden de andere ‘koelimans’ een zekere sterallure hebben gehad. Deze situatie, dus dat er een koelieman-president op de stoel zit, moet met wapens worden beëindigd. Wat de NDP-voorzitter heeft gezegd, is zijn aanhang oproepen om de wapens op te pakken. Wanneer dat gebeurt, ontstaat er in landen een burgeroorlog of is er een verhoogde criminaliteit. De NDP-voorzitter heeft een oproep gedaan om wapens op te pakken tegen de huidige president. Door een oproep te doen die neerkomt op het oproepen tot geweld tegen het wettig gezag is een strafbaar feit, het uitlokken daarvan ook. Het oproepen of uitlokken tot openlijke geweldpleging tegen bevolkingsgroepen is een strafbaar feit. Het organiseren of deelnemen van openbaar geweld of aan een machtsomverwerping is ook strafbaar. De pg moet deze zaak grondig aanpakken en de veiligheidsdienst moeten de situatie goed in de gaten houden. 

https://www.dbsuriname.com/2020/12/02/bouta-op-de-bedreigende-toeragain/

 

 

Amoksi zal afstemmen met president over uitspraken Bouterse

02-12-2020 02:56

Minister Kenneth Amoksi zal met de president afstemmen over de uitspraken van Bouterse

Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie roept de samenleving op om waakzaam, kalm en alert te blijven. Dit zei de minister naar aanleiding van de intimiderende uitspraken gedaan door ex-legerleider, ex-president en NDP-voorzitter Desi Bouterse. Op vragen van journalisten voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering (RvM) heeft minister Amoksi gezegd dat er afstemming zal plaatsvinden met de leiding van het land om verdere stappen te bespreken, omtrent het wel of niet oproepen van Bouterse voor verhoor. ‘Als justitie zijn wij ready om de adviezen te geven’, aldus Amoksi.

Alle bewegingen moeten op de voet gevolgd worden en aan de politie worden doorgespeeld, zodat goed ingespeeld kan worden op zaken. Afgelopen maandag was Bouterse verplicht te verschijnen voor de Krijgsraad in zijn verzet zaak in het 8 Decemberstrafproces. Hierna heeft hij zijn achterban toegesproken in het partijcentrum Ocer. Daar heeft hij de NDP’ers gezegd waakzaam te zijn over wat zich in Suriname afspeelt. Volgens Bouterse gaat de huidige regering tegen de richting in die de militairen in 1980 hebben ingenomen. Zij maakten zich sterk voor een sociaaldemocratisch systeem, terwijl de huidige regering staat voor een kapitalistisch systeem. Het volk heeft de NDP weer nodig. Men is bezig het volk 50 jaar terug te werpen. Bouterse is van mening dat je dit soort kapitalistische systemen alleen met wapens kan weghalen.

https://www.sun.sr/Details/5869_o1bFbFbHofHbFbFbRoZtAsXAaFaFasfNRIBYv6TT4v0IQo3VhAxhty43pkIkj8yN8hBeR3bFbFbZbFbFbFxF2WwMXAEbFbFbproZmV3bFbFbzDaFaFaMtAcFcFccFcFc_AmoksiBouta.jpg

Foei toch Ricardo Panka

02-12-2020 03:05

NDP-woordvoerder Ricardo Panka

De woordvoerder van de NDP, de heer Ricardo Panka, moet niet denken dat hij een loopje kan nemen met het intelligentievermogen van dit volk. Als hij dat denkt, dan heeft hij het behoorlijk mis. Ik wil de heer Panka adviseren om een loopje te nemen met de mensen die hij en zijn partijgenoten nog steeds knollen voor citroenen verkopen, want deze personen kunnen vermoedelijk niet logisch denken, maar het grootste deel van het volk kan dat wel. Dat de heer Panka komt verklaren dat de uitspraken van zijn partijvoorzitter tevens ex-president, de heer Desi Bouterse, verkeerd zijn geïnterpreteerd geeft aan dat de heer Panka het volk aanziet als hersenloze wezens die niet kunnen denken. Wat bezield de heer Panka eigenlijk? Ik wil de heer Panka meedelen dat de heer Bouterse letterlijk heeft bedoeld om de wapens op te nemen tegen de huidige machthebbers. Dit kan geconcludeerd worden uit het feit dat de heer Bouterse aangegeven heeft dat hij Bouterse, Jules en Abrahams daarvoor te oud zijn. Werkelijk zijn deze heren te oud om een staatsgreep te plegen en een veldslag te voeren tegen onze huidige gewapende machten. De heer Bouterse heeft nooit en te nimmer ideologische wapens bedoeld, omdat de genoemde personen van Bouterse, Jules en Abrahams niet dementeren of althans geen tekenen van dementie vertonen. Alleen personen die niet instaat zijn hun hersenen op de juiste wijze te gebruiken, kunnen geen ideologische strijd voeren. Dus het is letterlijk puur onzin, nonsens en rotzooi dat de heer Panka in de media heeft gestuurd. Het is duidelijk dat hij aan ‘damage control’ probeerde te doen, maar helaas was het kwaad al geschied. Ik ben blij dat de regering de uitspraken van Bouterse krachtig heeft veroordeeld. Bouterse en zijn trawanten moeten eens beseffen dat zij steeds dit volk in armoede hebben gedompeld na hun regeerperiodes. Deze gasten hebben geen recht van praten over armoede, omdat zij juist met hun zogenaamde sociaaldemocratisch denken dit land steeds weer in armoede dompelen. Als de heer Bouterse aangeeft dat wij 50 jaren terug zijn gegaan in ontwikkeling, dan moet hij ook mansgenoeg zijn om aan te geven dat hij als president niet heeft kunnen zorgen voor de nodige duurzame ontwikkeling, maar voor systematische verarming van dit volk. De heer Bouterse moet eens gaan beseffen dat het een grote schande is dat na zijn regeerperiodes, zijn ex-minister van Financiën op de vlucht is geslagen, diverse toppers in de gevangenis zitten, de ex-vicepresident in het vizier van het Openbaar Ministerie is en alle instituten politiek beleidsmatig zijn uitgehold door wanbeleid, corruptie, vriendjespolitiek en populisme. Laat de heer Panka het volk komen uitleggen dat de grondoorzaak van de huidige crisis is het wanbeleid van 10 jaren NDP-plus regering. De huidige maatregelen die door de regering worden getroffen hebben niets te maken met kapitalisme, maar met het weder op spoor brengen van de vernietigde economie. Kijken naar de regeerperiodes van de NDP mag geconcludeerd worden dat NDP + economie + monetaire reserves = sociaalmaatschappelijk/monetaire/financieel/economisch biologische bom. Deze bom is nu tot ontploffing gekomen, waardoor het volk nu lijdt onder de schokken. Laat de heer Ricardo Panka dit nu eens goed gaan begrijpen!

 

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA

rub_rav@yahoo.com

https://www.sun.sr/Details/5856_J4T1bFbFbh8AdyGL6j8fzbSNvHA8WtcMIS42fM2n5DYPcREcFcFc_Pankandp.jpg

Opinie: ‘Bouterse een puppet en lafbek’

2 december 2020

Bouterse neemt het op voor Hoefdraad en Kromosoeto
 

[INGEZONDEN] – De opruiende, haatzaaiende en racistische uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse, om de macht over te nemen middels wapens zijn vrij ernstig. Ik denk dat hij de grootste ‘denkfout’ van zijn leven maakt om jongeren aan te zetten tot geweld. Volgens mij gaat hij ervan uit dat hij nog legerbevelhebber is. Door zijn uitspraken is de rechtsstaat met de voeten getreden. Het moet tot Bouterse goed doordringen dat wij niet meer leven in de dictatoriale periode van 1980-1987. 

 

Bouterse kan het niet verkroppen dat hij en zijn kornuiten de verkiezingen van 25 mei 2020 grandioos hebben verloren, zijn 3e termijn om president te worden is in rook opgegaan. Bouterse is van 34.000 stemmen teruggevallen naar 15.000 stemmen, dat is een vreselijke afgang. Die vreselijke afgang  betekent het begin van het einde tijdperk Bouterse. 

Nu Bouterse niet meer aan de macht is zet hij jongeren aan tot ongehoorzaamheid en geweld. Volgens hem moeten de jongeren naar de macht grijpen middels wapens. En als de jongeren niet naar de macht willen grijpen, zegt Bouterse, moeten ze als puppet door het leven gaan. Ik kan u wel zeggen dat hij zelf geen wapens gaat opnemen tegen de regering, want hij zelf is een grote puppet en lafbek. 

Het vuile werk laat Bouterse altijd doen door anderen, hij krijgt dan geen schuld, want hij lijdt aan het  ‘a no mi syndroom’. Bouterse en zijn kornuiten zijn in het nauw gedreven, dus de grote kat maakt nu rare sprongen. Ik ben ervan overtuigd dat onze jongeren zich niet gaan lenen om het vuile werk voor Bouterse te doen. Laat mij duidelijk zijn, Bouterse en zijn kornuiten moeten durven met geweld de wettige regering omver te werpen, het volk van Suriname zal gelijk afrekenen met deze paarse bende. 

De oproep van Bouterse om de macht met geweld over te nemen moet mede in het licht gezien worden van het 8 december strafproces, hij wil niet naar de gevangenis;  Bouterse wil ook niet dat de vele corruptiegevallen die tijdens zijn het bewind gepleegd zijn, onderzocht worden. 

Maar de corruptiebeerput van de NDP gaat langzaam maar zeker wijd open met een ondraaglijke stank. Het Openbaar Ministerie is voortvarend bezig om alle corruptiegevallen te onderzoeken en daarvoor is Bouterse en zijn kornuiten vreselijk bang. Stap voor stap sluit het net zich rond Bouterse en zijn kornuiten. 

Idris Naipal

https://www.waterkant.net/suriname/2020/12/02/bouterse-een-puppet-en-lafbek/

DOE veroordeelt uitspraken Bouterse

02 Dec, 2020, 05:33

foto

 

 

De politieke organisatie DOE roept de regering Santokhi-Brunswijk op om scherp zijn en maatregelen te treffen om de democratie en “onze fragiele rechtsstaat en de totale samenleving te beschermen”. Dit zegt DOE naar aanleiding van uitspraken gedaan door de NDP-voorzitter Desi Bouterse maandag in ocer, na de zitting van de Krijgsraad. DOE roept de samenleving op om uitspraken van de NDP-leiding resoluut en onmiddellijk af te wijzen.
 
DOE had gehoopt dat er toch nog sprake was van hernieuwd respect voor de rechtsstaat, gezien het feit dat de ex- president en de voorzitter van NDP, Bouterse, zich heeft onderworpen aan de onafhankelijke rechter door op de zitting te verschijnen. Het informeren van de structuren over het verloop van het strafproces van haar voorzitter, is heel normaal.  Het feit echter, dat opnieuw intimiderende opmerkingen volgden richting de democratie en de huidige regering, is volstrekt uit den boze, stelt DOE. 
 
De NDP-leiding wil het land volgens DOE terugvoeren richting jaren tachtig van de vorige eeuw. Regeren zonder grondwet, normloos gedrag en schending van mensenrechten waren toen schering en inslag. Het resultaat van ongeveer 40) jaren ND- invloed is onder meer terug te vinden in de moord op 15 vooraanstaande Surinamers, de Moiwana slachting en hyperinflatie van de economie, zegt de politieke organisatie. Er is nu een begin gemaakt met het bespelen van sentimenten en het uiten van bedreigingen.
 
Over uitspraken van kapitalisten, zegt DOE dat het publiek geheim is dat vele van deze zogenaamde socialisten de gemaskerde nieuwe kapitalisten zijn. “Denk aan de vele goud –,  grind-, zand- en houtconcessies die zij in hun bezit hebben. Denk aan de vele lappen grond, ontwikkelingsarealen van ministeries die zij – zichzelf hebben toegeëigend en enkele zelfs als privé- en vakantielocaties gebruiken. Nog vers in ons geheugen zijn de corruptieschandalen die nu aan de orde zijn en waarvan gelukkig het onderzoek naar deze wordt gestart. Wie houdt dus wie voor de gek met al dat sociaal-democratisch gebrabbel, terwijl het volk nog steeds meer dan ooit in de penarie zit!
In de sociaal- economische crisisperiode waarin we nu verkeren hebben we het niet nodig dat er ook nog een rechtsstatelijke crisis erbij komt. Dit zal leiden tot een totale destructie en duurzame ontwrichting voor de samenleving,” stelt DOE. De partij hoopt dat de leiding van de NDP met haar adviseurs zich gauw heroriënteert en niet alleen aan hun persoonlijke belangen denkt, maar ook aan het belang van het volk dat nu in een zeer diepe sociaal economische put zit.

VHP: Bouterse heeft geen respect voor rechtsstaat

02 Dec, 2020, 02:12

foto

Om de intenties van een individu of groep individuen te kunnen herkennen zijn de daden en het historisch patroon belangrijk. Op die manier herkent men al heel gauw, niet alleen de daden maar ook het karakter van betrokkenen.
Het betreurt de VHP enerzijds dat de leider van de NDP wederom, na 18 jaar, zijn ware aard toont. Een karakter gedreven door geweld en het niet willen instaan voor consequenties van de eigen handelingen.
 
De heer Bouterse heeft duidelijk geen respect voor de rechtsstaat, maar alleen voor zijn eigen leven en levensstijl. Het gebrek aan respect gaat zover dat hij er niet voor schroomt om Surinaamse jongeren aan te zetten tot geweld en hen daardoor als schild te gebruiken, simpelweg omdat hij vindt dat de wetgeving niet op hem van toepassing is.
 

Als u naar het karakter kijkt van de andere partijen merkt u dat geen van hen oorlogstaal gebruikt, omdat dat nimmer hun karakter is geweest. Een sterke, democratische samenleving is een samenleving die zich richt op orde en regels, dialoog en vreedzame oplossingen. Alles binnen de grenzen van de rechtstaat. Een partij die geweld aandraagt is niet alleen destructief, maar ook primitief en heeft geen gevoel van waarde voor Surinaamse levens.

Anderzijds stelt de partij dat de heer Bouterse zich hiermee wederom schuldig maakt aan een strafbaar feit door in het openbaar burgers op te roepen en tot geweld aan te zetten.
 
De VHP doet een beroep op de aanhang om zich niet te laten meeslepen door enkelingen die geen liefde hebben voor land en volk. We leven in een rechtsstaat en de VHP zoekt nimmer het geweld op maar indien de NDP zich schuldig maakt aan strafbare feiten zal de rechtsstaat moeten zegevieren. Met alle gevolgen van dien.

Coalitie: Gepast antwoord op bedreigingen

01 Dec, 2020, 18:27

foto

De coalitie gaat fel in op uitspraken gedaan door ex-president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse maandag in Ocer. In een verklaring wordt kenbaar gemaakt dat bedreigingen op een wettelijke wijze zullen worden beantwoord. De verklaring is uitgegeven via de Communicatie Dienst Suriname. 

• De coalitie van regerende partijen veroordeelt met kracht recente uitspraken van de voorzitter van de NDP om het huidige politiek bestel en bestuur “met wapens te verwijderen”. Suriname heeft op democratische wijze een nieuw parlement en nieuwe regeringsleiders gekozen op basis van de wet en geldende regels van de rechtsstaat. Dergelijk taalgebruik is niet alleen opruiend, maar ook contraproductief en polariserend. Dit soort onverantwoordelijke gedrag kan worden geïnterpreteerd als een overtreding van de wet.

• De coalitie roept met klem alle democratische krachten en organisaties op zich te distantiëren van dergelijke uitspraken en krachtig protest uit te spreken.

• De coalitie herinnert iedereen eraan dat het propageren van geweld en naar de wapens grijpen geen plaats hebben in een democratische samenleving. Als land hebben we sinds 1980 gezien waar dit naartoe leidt: ernstige schendingen van mensenrechten met gevolg onschuldige slachtoffers, een verdeelde samenleving, economisch- en financieel wanbeleid en armoede.

• Dit heeft niets te maken met kapitalisme, socialisme of een andere ideologie. Ondertussen weten we dat het vastklampen aan een ideologie als politiek kader om een samenleving te ontwikkelen, heeft gefaald. Een politiek van pragmatisme en realisme is vereist om duurzame groei te realiseren en effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van ons land.

• De personen die ons land in de crisis hebben gebracht en die tot het laatste uur hebben geroofd en vernield, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Niet door nu met wilde taal om zich heen te slaan, maar de wil van het volk te respecteren en anderen die nu de leiding hebben de ruimte te geven hun werk te doen.

• De NDP en met name hun leider, moet weten dat recht en wet gelden voor eenieder. Niemand is vrijgesteld van deze democratische verworvenheid.

• De NDP heeft meerdere malen ervoor gezorgd dat het Surinaamse volk in onzekerheid heeft geleefd. Heel vaak voor langdurige perioden in angst en intimidatie. Deze trauma’s willen we niet meer. Het is genoeg geweest. Bedreigingen zullen op gepaste en wettelijke wijze worden beantwoord worden.

NDP: ‘Uitspraken Bouterse verkeerd geïnterpreteerd’

01-12-2020 02:59

NDP-voorzitter Desi Bouterse sprak de aanwezigen gisteren toe in Ocer

In diverse media zijn er berichten en videomateriaal verschenen, waarbij NDP-voorzitter Desire Bouterse gisteren in Ocer intimiderende uitspraken heeft gedaan, waarbij hij gesproken heeft over het gebruik van wapens. NDP-woordvoerder Ricardo Panka, zegt in gesprek met Suriname U-News (SUN), dat de woorden van de NDP-voorzitter verkeerd zijn geïnterpreteerd. Hij geeft aan dat het geenzins de bedoeling is geweest van Bouterse om jongeren aan te moedigen, naar wapens te grijpen. Panka legt uit dat het woordje ‘wapen’ in een verkeerde context naar buiten is gebracht. Hij benadrukt dat de NDP-voorzitter niet doelde op fysieke wapens, zoals vuistvuurwapens, maar op ideologische wapens. De NDP-woordvoerder geeft aan dat de jongeren van de partij ook worden bijgeschoold met de ideologische wapens van de partij.

De NDP-woordvoerder zegt dat het om ideologische wapens gaat om zaken zoals armoede te bestrijden en etnische tegenstellingen af te wentelen. Hij voegt eraan toe dat hetgeen Bouterse gezegd heeft in Ocer, in lijn gebracht moet worden met de verklaring die hij bij de Krijgsraad eerder op die dag heeft voorgelezen. Na de zitting van de Krijgsraad heeft de NDP-voorzitter zijn achterban geïnformeerd over hetgeen wat zich voltrokken heeft in de rechtszaal. Panka geeft aan dat de verklaring van Bouterse voor de achterban is voorgelezen, waarna Bouterse heeft aangegeven, waarom hij in verzet is gegaan.

Panka roept de gemeenschap op om de uitspraken van de NDP-voorzitter niet te zien als een fysieke opdracht. Panka verduidelijkt dat de NDP van nu, niet van plan is om naar wapens te grijpen. Gelet op wat Bouterse in het verleden heeft meegemaakt, hoeven wij dit volgens hem ook niet te verwachten. De NDP-woordvoerder geeft aan dat de NDP-voorzitter spijt heeft dat hij 8 december 1982 niet heeft zien aankomen. “Het is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis”, benadrukt hij.

Panka vindt het jammer dat de inhoud van de verklaring die Bouterse heeft voorgelezen bij de Krijgsraad juist niet zoveel naar buiten is gebracht door de media, maar dat de uitspraken in Ocer wel in een heel andere context naar buiten zijn gebracht.  “E koeliman o lati ye hor’ a Phagwa? Hij ervoer het niet als belediging. Vandaag aan de dag zien wij dat opkomen. Als dat gebeurt, gaan wij dit land ver terugwerpen. Dan gaan de allerjongsten onder ons, kon mi taigi grat hari. Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen”, aldus Bouterse gisteren in Ocer.

https://www.sun.sr/Details/5844_Q9vhCLujmPP9Co13upUreFD8tSCaFaFaBeOPh5SANSaXZF2waaFaFaUo1bsrtUPuAPeC2ZWkJgTYXEnDeUqnSWrQbFbFbVQ44gcFcFccFcFc_boutaaaaaaaaaaa.jpg

COMMENTAAR: Gevaarlijk bekend

01/12/2020 12:00

COMMENTAAR: Gevaarlijk bekendHET 8 DECEMBERSTRAFPROCES duurt inmiddels al dertien jaar. Echter, maandag was het de eerste keer dat Desi Bouterse die intussen is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf om zijn rol daarbij inhoudelijk op de zaak is ingegaan in de rechtszaal.

Deze Bouterse was een heel andere dan die de buitenwereld de afgelopen periode heeft gezien. Het was bijna niet te geloven dat het hier gaat om dezelfde Bouterse die gekscherend aangaf dat hij nooit en te nimmer de speciaal ingerichte rechtszaal te Boxel zou binnengaan – wat hij overigens inderdaad niet heeft gedaan. Ook leek hij helemaal te verschillen van de Bouterse die bij de zitting van 22 januari in militair tenue verscheen voor de rechters.

De verklaring die hij maandag voorlas voor de krijgsraad liet echter zien dat Bouterse misschien wat ouder is geworden, wat meer weloverwogen zaken beredeneert, echter zijn standpunten zijn niet veranderd. Zo blijft hij erbij dat het gaat om mensen die zonder voorbedachte rade zijn opgepakt en gebracht naar het Fort Zeelandia. Verder betoog hij spijt – niet voor het verdriet en de prijs die land en volk hebben betaald de afgelopen jaren door deze zaak – maar wel voor het feit dat hij de moord op deze vijftien burgers niet kon voorkomen.

In zijn pleidooi bij deze verzetzaak ging Bouterse trouwens in op zaken die het rechtsproces laakt. Zo noemde hij getuigenissen die niet zijn meegenomen en het feit dat er niet aan waarheidsvinding is gedaan. En natuurlijk mocht de beschuldigende vinger richting de Noordzee – intussen het stokpaardje van Bouterse – niet ontbreken. Bouterse lijkt niet te beseffen dat hij ruim dertien jaar de tijd heeft gehad deze tekortkomingen aan te vullen en zijn waarheid onderbouwd met getuigenissen aan te geven. Hij weet trouwens als geen andere hoe zaken zijn gelopen. Zijn aanwezigheid en betrokkenheid zouden zeker hebben bijgedragen aan de zo door hem begeerde waarheidsvinding.

Het was trouwens ook de bedoeling om bij de aanname van de aangepaste Amnestiewet in 2012 dat de NDP-coalitie zou voorzien in een soort van waarheidstribunaal. Echter, haastwerk besliste anders. Ook de uitgestoken hand van de bisschop Karel Choennie om een pad naar verzoening uit te zetten na een eventueel vonnis, was nodeloos.

Gevaarlijk bekend klonk de kreet van Bouterse in Ocer dat het gevoerde bewind van de huidige regering slechts met het oppakken van wapens bestreden kan worden. Hij deed daarbij de uitspraak dat hij en de zijnen die nog stammen uit de tijd van de eerste coup in 1980 daar te oud voor zijn, maar dat ze wel ondersteuning kunnen geven aan zo een beweging.

En daar toont zich de oude Bouterse, spijt in de rechtbank voor het feit dat hij de moorden niet kon voorkomen om niet eens een dag verder op te roepen de geschiedenis te herhalen. De aard van het beestje is kennelijk niet veranderd. Hopelijk zijn de toehoorders wijzer geworden en nemen ze de opmerkingen van deze oude vos met een grote korrel zout.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/01/commentaar-gevaarlijk-bekend/

Bouterse doet intimiderende uitspraken in Ocer

01 Dec, 2020,  12:23

foto
 NDP-voorzitter Desi Bouterse spreekt partijgenoten die hem ondersteund hebben maandag toe. Na de zitting van de Krijgsraad togen ze naar Ocer. (Foto: René Gompers) 


 
Uitspraken gedaan door ex-president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse gisteren in Ocer, zijn door velen met verontwaardiging aangehoord. Deze kwestie zal niet op zijn beloop worden gelaten. Bouterse zei dat het volk de NDP weer nodig heeft. “Men is bezig het volk vijftig jaar terug te werpen”, stelde de politicus. Hij merkte op dat er toen wapens te pas zijn gekomen.
 
Bouterse merkte dat het een normale zaak was als hij zei “e koeliman o lati ye hor’ a phagwa? Hij ervoer het niet als belediging. Vandaag aan de dag zien wij dat opkomen. Als dat gebeurt, gaan wij dit land ver terugwerpen. Dan gaan de allerjongsten onder ons, kon mi taigi grat hari. Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen”.
 
De NDP-voorzitter zei dat daar voor de Bouterses, Jules en de Abrahamsen te oud zijn. “Of u zult moeten toegeven en voor de rest puppet willen blijven, maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven aan Suriname is van de Surinamers, dan zullen wij in de bres moeten springen. Ik weet dat vele mensen ons niet begrijpen, maar laten wij elkaar beginnen te begrijpen dat er een historische taak is weggelegd om vanuit deze eenheid dit niet zo door te laten gaan”, stelde Bouterse.

MENINGEN

De Waarheid (NDP gelieerd)
30 nov 2020
𝗪𝗲 𝗺𝗼𝗲𝘁𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗱𝘂𝗶𝘃𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗲𝘁𝗶𝗸𝗲𝘁 𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗵𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗯𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀𝗲 𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗴.
Ronny Brunswijk is toen gebruikt door de kolonisator om Bouterse af te zetten. Helaas is het niet gelukt. De jungle commando’s werden voorzien van wapens en financiën om operaties uit te voeren tegen het leger met als doel ‘de machthebbers’ te elimineren.
De Jungle commando’s hebben mensonterende handelingen gepleegd, ik hoor bepaalde pseudo voorvechters van wet en recht nooit daarover praten. Als het in hun straatje past is het “Nationaal Belang” en als het niet in hun straatje past is het “Schending van Mensenrechten.”
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en binnen
 
 
Sunil Sookhlall
 

 Bouterse roept op, om de wapens op te pakken tegen de regering. Dit is opruiïng, hetgeen strafbaar is.

Leest u de twee laatste alinea’s.
En wanneer ik ervan uitga dat je nu wel wat verstand van zaken hebt, kom je wederom met je imbiciele uitspraken. Wat voor leider ben je als je een land kapot en vernietigd achterlaat, zonder enige hoop voor een betere toekomst.
Wat voor leider ben je als je niet eens kan aantonen Suriname dit is de ontwikkeling wat ik voor je hebt gelaten na 10 jaren. Op eigen kracht kun je het doen met dit Suriname….
wat je wel hebt achtergelaten is de kennis en kunde dat wij het moeten doen met leningen en nogmaals leningen en ons niet druk moeten hoe het terug te betalen. Maken jullie je niet druk wanneer de tijd daar is zien wij wel als wij Suriname verpanden of die Surinamer of beide….
Wat voor leider ben je als je na al die jaren niet politiek rijp geworden bent, niet geestelijk verstandiger geworden bent. Dat jij je nog doet voorkomen als die onervaren jonge man die dacht het te doen met wapens, getuigt van één ding: je hebt die ontwikkeling van dictatuur naar democratie, van censuur naar vrije meningsuiting voor Suriname en Surinamers nooit begrepen.
Suriname is een democratische rechtsstaat met een grondwet als onze wapen.
Overdrijven is ook een VAK. BORDO heeft bedreigd met een BINNENLANDSE OORLOG,niemand daarover gehoord. Nee natuurlijk niet,want dan was de PLEURIS uitgebroken. Ik snap jullie echt niet ,dingen uitvergroten/ olie op het vuur gooien/ DRAMATISEREN daar zijn jullie heel goed in. Stelletje HUPOCRIETEN daar in HET zgn beloofde land. Me hoofd met jullie TYFIS LEIDERS
 

Bouterse: “Het varkentje dat nu wordt gewassen, is het varkentje van Adhin”

NDP-voorzitter Desi Bouterse in Ocer over de kwestie van Ashwin Adhin. Foto: Suriname Herald

“Het varkentje dat nu wordt gewassen, is het varkentje van Adhin,” zei Desi Bouterse, oud-president tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij informeerde gisteren sympathisanten in Ocer over de stand van zaken aangaande het verzoek aan De Nationale Assemblee (DNA), om gewezen vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen.

Bouterse legde uit dat sinds zondagavond hij samen met de ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, en raadsman Irvin Kanhai opzoek is gegaan naar topfunctionarissen binnen de regering om een oplossing te vinden in de zaak van Adhin. Hij merkte op dat het belangrijk is dat wanneer een van ons in problemen komt, de handen in elkaar geslagen worden en gekeken wordt op welke wijze de zaak aangepakt moet worden.

De oud-president legde uit dat de top van de NDP na een rustige aftocht zich nu zal concentreren op de zaak van Adhin. “Dit mag niet fout aflopen,” benadrukte hij. Bouterse merkte eveneens op dat men Adhin wilt uitschakelen omdat “a man e gi mankeri in DNA.”

VHP en ABOP voor vordering
De fractie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zal in het parlement meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van Adhin. De VHP is van mening dat de rechterlijke macht de ruimte moet krijgen om alle strafbare cases te onderzoeken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet de procedure van de in staat van beschuldiging stelling bij DNA worden opgestart. De vordering geeft een opsomming van strafbare feiten, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken, liet het OM weten in een persbericht.

Volgens informatie die Suriname Herald heeft bereikt is vanuit de NDP geprobeerd om vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zover te krijgen om de fractie van de ABOP te bewegen, tegen de vordering van het OM te stemmen. Echter heeft Brunswijk geweigerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ABOP ook meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van Adhin.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/01/bouterse-het-varkentje-dat-nu-wordt-gewassen-is-het-varkentje-van-adhin/

'Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen'

01/12/2020 00:00 – Wilfred Leeuwin

Desi Bouterse sprak zijn aanhang in Ocer toe nadat hij van de krijgsraadzitting kwam.Desi Bouterse sprak zijn aanhang in Ocer toe nadat hij van de krijgsraadzitting kwam.

Desi Bouterse sprak zijn aanhang in Ocer toe nadat hij van de krijgsraadzitting kwam. Foto: Wilfred Leeuwin  

PARAMARIBO – NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft tijdens een bijeenkomst maandagochtend in partijcentrum Ocer zijn achterban opgeroepen alert te zijn en zaken goed in de gaten te houden. Hij sprak zijn partijgenoten en aanhangers toe, kort nadat hij voor de krijgsraad was verschenen in het 8 Decemberstrafproces.

Volgens Bouterse kan wat zich nu in Suriname plaatsvindt alleen met de wapens worden bestreden. Hij doelde hiermee op het kapitalistisch systeem dat de huidige regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft ingevoerd in plaats van het sociaaldemocratische dat bij de revolutie in 1980 is ingezet en volgens Bouterse het juiste systeem is voor Suriname. “Wij en anderen vóór ons waren toen meteen de vijand. Omdat in het westers kapitalisme het volk niet wordt geteld. Ook al gaan ze twee tot drie miljard zoeken, het gaat niet om het verlichten van de noden van het volk. A volk e pina extra”, zei Bouterse.

De NDP-voorzitter wees op de etnische spanning die zich aan het ontwikkelen is en er voorheen niet was. Het volk heeft de NDP weer nodig, vindt Bouterse. Het is daarom belangrijk dat alle problemen en ruzies in de partij aan de kant worden geschoven. “Men is bezig het volk vijftig jaar terug te werpen. Toen zijn er wapens aan terecht gekomen. We hebben een historische taak. Als we het niet doen en ons gezond verstand niet gebruiken, gaan wij dit land ver terugwerpen en gaan de allerjongsten onder ons er geen profijt van hebben. Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen”, aldus Bouterse.

Volgens hem zijn hijzelf en zijn strijdmakkers – hij noemde Jules (Wijdenbosch, … red.) en (Ramon, … red.) Abrahams – te oud. “Of u zult moeten toegeven … Maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven dat Suriname van de Surinamer is, dan zullen wij in de bres moeten springen. Ik weet dat vele mensen ons niet begrijpen, maar laten wij elkaar beginnen te begrijpen, dat er een historische taak voor ons is weggelegd om vanuit deze eenheid dit niet zo door te laten gaan”, was Bouterses oproep.

Laurens Neede en Ramon Abrahams, die in 1980 samen met Bouterse behoorden tot de revolutionairen, deden er een schepje boven op. Neede vond het nodig hetgeen Bouterse had gezegd te benadrukken. In het Surinaams legde hij uit dat de wereld in een strijd is verwikkeld en op een subtiele wijze probeert haar wil op te leggen. “Ze voelen zich bedreigd want de wereldgemeenschap is wakker geworden. Mensen verzetten zich tegen subtiele onderdrukking en vervolging. Deze rijke landen zijn alleen rijk geworden doordat ze de werkelijke rijke landen, zoals Suriname, hebben uitgebuit op een mensonwaardige manier”, zei Neede. Volgens hem hebben de revolutionairen ook fouten gemaakt, fouten waarvoor hij zich schaamt. “Maar wees wel bewust van het feit dat, tra fasi no de. Wat we nu hebben is dodelijk. Het gaat je mentaal frustreren. Wees waakzaam wees alert”, hield hij zijn gehoor voor.

Een vrouwelijke vertegenwoordiger van de jongerenafdeling van de NDP zei spontaan dat de jongeren van de partij ervoor zullen waken dat de gelederen worden gesloten omdat het onder meer die strubbelingen in de partij zijn die de NDP de verkiezingen hebben laten verliezen. Bouterse heeft in Ocer zijn aanhang deelgenoot gemaakt van zijn verklaring aan de krijgsraad, waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis. De ex-legerleider werd op 29 november 2019 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar als hoofdverdachte in het strafproces. Zijn advocaat Irvin Kanhai heeft de NDP’ers uitgelegd wat de excepties zijn die hij heeft opgeworpen tegen dat vonnis. Volgens Kanhai hoeft Bouterse, afhankelijk van wat de krijgsraad hierop antwoordt, op 29 januari niet meer naar de rechtszaal te gaan. De ex-president grapte hierop met de woorden: “Maar ik begon het juist leuk te vinden.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/01/dit-soort-dingen-kan-je-alleen-met-wapens-weghalen/

MILITAIREN WEG ALS BEWAKERS GOUDVELDEN EN VRIENDEN POLITIEKE LOYALISTEN

Nov 30, 2020

FOTO BRON : Minister Krishna Mathoera van Defensie

Het gaat hierbij om personen, goudvelden en woningen van individuen die tijdens de vorige regering een beroep daarop konden doen. De Ontwikkelingseenheid, een groep bestaande uit honderden militairen die rechtstreeks onder de minister van Defensie resulteerde, werd ingezet voor deze operaties.

Vanuit het leger is meerdere malen hierover geklaagd. Vooral het bewaken van goudvelden van politieke exponenten en hun vrienden, op kosten van de staat, zorgde regelmatig voor ontevredenheid binnen het leger. “Ja, ik heb dat inderdaad aangetroffen”, bevestigd minister Krishna Mathoera van Defensie.

“Conform de Wet op het Nationaal Leger is het de minister die toestemming geeft als er andere werkzaamheden dan wat in die wet is aangegeven worden verricht. En ik heb dus geschreven en alles ingetrokken”, zegt de minister. De Ontwikkelingseenheid is door Mathoera opgedoekt en de aangesloten militairen zijn terug binnen het formele leger en vallen nu rechtstreeks onder de bevelhebber. “Zoals het hoort”, benadrukt de minister.

De militairen werden niet alleen ingezet voor bedenkelijke privémissies, maar ook voor rechtmatige operaties in het binnenland. “Er zijn legale bedrijven in het binnenland die echt alles legaal deden en concessies hadden, maar slachtoffer werden van veelvuldige overvallen en berovingen. Die mensen hadden geen enkele uitweg, omdat de politie niet overal aanwezig was. Zij hebben beveiliging gevraagd van Defensie. Een aantal heeft betaald, een aantal niet” legt de minister uit.

Waar zij zich echter wel aan stoorde, zijn de oneigenlijke operaties die niets te maken hadden met belangen van de staat.

Die dienden slechts de belangen van de personen die daarvoor in aanmerking kwamen. “Er waren sommige mensen waar je vraagtekens achter kon plaatsen. Die hadden ook beveiliging, en onrechtmatig. Dat hebben we ook allemaal ingetrokken”, aldus de minister.

https://unitednews.sr/militairen-weg-als-bewakers-goudvelden-en-vrienden-politieke-loyalisten/

President Santokhi wil Defensie op juiste Spoor

zaterdag 28 november 2020

President Santokhi wil Defensie op juiste Spoor | Culturu.com

Tijdens de openingstoespraak van de workshop “Defensie Voorwaarts” op vrijdag 27 november zei President Chandrikapersad Santokhi dat tijdens de geprekken met vertegenwoordigers van bevriende naties de afgelopen dagen, er ook is gesproken over veiligheid en veiligheidsstructuren.

De President wil het Nationaal Leger uit zijn isolement halen. Om dat te bewerkstelligen zullen er weer samenwerkingen met andere legers aangeknoopt worden en zullen er weer jungle trainingen gedaan worden. Het Nationaal Leger moet ook aan  buitenlandse missies deel kunnen nemen en deel kunnen zijn van vredeslegers, zegt de President. Het staatshoofd zegt technische bijstand te hebben gevraagd om het NL in alle opzichten te versterken, waartoe de eerste gesprekken op uitvoerend niveau al zijn geweest.

President Santokhi zegt vanuit zijn hoedanigheid als opperbevelhebber voor de samenwerkingen te hebben gevraagd, maar benadrukt dat de inzichten van het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger zelf onmisbaar en van doorslaggevende aard zijn om stappen voorwaarts te maken en het leger te maken tot een modern, professioneel en dienstbaar leger, wat het volk, de regering en hij als staatshoofd graag willen zien.

Het staatshoofd herinnerde de defensieorganisatie eraan dat haar taken dezelfde zijn als van legers internationaal. Er zal op de externe dreigingen voor de soevereiniteit van ons land, maar ook op de interne soevereiniteitsdreigingen gelet moeten worden. Deze dreigingen kunnen ontstaan door interne zaken zoals mismanagement, wanneer delen van het grondgebied als prive bezit beschouwd worden en delen van de natuurlijke hulpbronnen door de georganiseerde misdaad en contrabande in het achterland, niet meer controleerbaar zijn. Met betrekking tot voornoemde zaken, zei het staatshoofd dat er een sterk fundament gelegd zal worden om het land te brengen onder het hoogste gezag om het weer op te bouwen.

De veiligheidsdiensten zijn de pijlers zijn voor een duurzame ontwikkeling. “Als zij niet goed functioneren zullen wij een gevoel van onbehagen hebben in de samenleving. Als regering willen wij dat niet hebben. Daarom is het belangrijk dat alle veiligheidsdiensten professioneel functioneren en vooral integer gemaakt worden”, zei het Staatshoofd.

Om de veiligheidsdiensten, te weten het Korps Politie Suriname (KPS), het Nationaal Leger(NL), de Douane en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) professioneler te laten functioneren met in acht neming van de wettelijke regelingen en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, zullen er over voornoemde veiligheidsdiensten de komende weken beslissingen genomen worden door de politieke top.

https://www.culturu.com/nieuws/suriname/president-santokhi-wil-defensie-op-juiste-spoor/

NDP: “DE OORLOG WORDT VOORTGEZET!”

Publicatie datum: 26 nov 2020 | Bron: United News | Door: Redactie

Foto fragment: In vrijheid gestelde Ashwin Adhin in Ocer

Ashwin Adhin, NDP-parlementariër tevens gewezen vicepresident, is dinsdag in vrijheid gesteld na ruim een week in een politiecel te hebben doorgebracht.

De NDP-topper is dinsdagavond feestelijk binnengehaald in partrijcentrum Ocer. Daar werd zo goed als zeker gesteld dat de NDP zich opmaakt voor strijd om de regering ten val te brengen. Er werd een directe lijn getrokken met de herstelde relatie met Nederland. “Wij laten ons niet meer kolonialiseren. En als het anders moet, dan zal het anders gebeuren. Maar wij gaan het niet toestaan.

Tra fas no de, den man mus’ gwe!”, was de duidelijke boodschap van Ramon Abrahams. Hij praat over een oorlog die voortgezet moet worden: “De oorlog wordt voortgezet!’

De vrijlating van Adhin betekent niet dat hij onschuldig is voor de strafbare feiten waarvan hij verdacht wordt. Dit valt te halen uit het verslag van de Rechter-commissaris. De in vrijheidstelling heeft te maken met het feit dat zijn aanhouding niet volgens de juiste procedure heeft plaatsgevonden. De NDP heeft een andere opvatting van wat er precies aan de hand is. De partij is ervan overtuigd dat er vanuit regeringswege, met medewerking van het Openbaar Ministerie (OM), stappen worden ondernomen om de partij een kopje kleiner te maken.

Rabin Parmessar, fractieleider in De Nationale Assemblee (DNA), zegt zelfs over de informatie te beschikken dat er 3 parlementariërs op de ‘hitlist’ zouden zijn. Hij baseert zijn informatie op zeer betrouwbare bronnen. Zowel Parmessar, Adhin als Abrahams maken zich op voor de aangekondigde strijd. “Dit is een begin van een hele lange strijd die wij zullen moeten afleggen voor onze vrijheid in dit land”, stelt Abrahams.

Het is niet uitgesloten dat er vanuit het OM een vordering zal worden ingediend bij DNA waarbij er toestemming zal worden gevraagd om Adhin te vervolgen. Dit zou volgens de Rechter-commissaris de juiste procedure moeten zijn. Zoals het ernaar uitziet zal de NDP krachtig in het geweer komen tegen een eventuele wederaanhouding van Adhin en andere toppolitici van de NDP die verdacht worden van strafbare handelingen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ndp-%E2%80%9Cde-oorlog-wordt-voortgezet%E2%80%9D

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *