ONTWIKKELING EN GEEN KRIJGSHEREN IN HET BINNENLAND! OLIE, NICKERIE & WEST-SURINAME ZIJN UPCOMING!

Auteur: Angela Fernald.

Een krijgsheer is een militair en politiek leider die controle heeft over een beperkt gebied, meestal onafhankelijk van de centrale regering. Een krijgsheer is in essentie niet veel anders dan een roverhoofdman, bendeleider, of piraat die zijn ‘beroep’ op grote schaal uitoefent en daarbij een bepaald territorium onder exclusieve controle heeft. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsheer)

Brunswijk heeft openlijk verklaard met de ex-kolonisator samen te willen werken. Brunswijk heeft dus duidelijk kleur bekend, tot grote ergernis van Desi Bouterse en zijn NDP top. En de verdere ontmanteling door defensie minister Krishna Mathoera van leger officieren in het binnenland die persoonlijke bezittingen van NDP toppers bewaakten, heeft natuurlijk ook kwaad bloed gezet bij Desi Bouterse. 

Dat gedoe met de ex-Tukayana en verzoening met de ex- Jungle Commando leider Brunswijk geeft aan dat er met vuur gespeeld wordt door Desi Bouterse na zijn uitspraak van de wapens op te nemen regen het wettig gezag. Dat Iwan Wijngaarde van de Feydrasi van Afrikan Srananman aanwezig was met Brunswijk op de ceremonie van verzoening, geeft aan dat de verzoening geen scenario van Bouterse is. Want Iwan Wijngaarde was op 8 december pontificaal in beeld bij de kranslegging van de 8 december slachtoffers, iets dat voor het eerst zichtbaar is geweest. De toon is gezet geworden door de Feydrasi. Dat juist na een week van de uitspraken van Bouterse het oprakelen van het gewapende verzet in het binnenland ter sprake kwam, heeft waarschijnlijk meer te maken met een verzoek van de president om een signaal af te geven aan de gewelddadige Desi Bouterse. De uitspraken van de minister van binnenlandse zaken Bronto Somohardjo richting Desi Bouterse en zijn uitspaken over gewapend verzet, spreken ook boekdelen. Immers, Bronto Somohardjo van de PL werkt nauw samen met de ABOP, en heeft met Ronnie Brunswijk persoonlijk en politiek  een verbond gesmeed. Aangenomen kan worden dat in dit geval Brunswijk waarschijnlijk geen dubbele agenda heeft met Bouterse, maar integendeel een tegenwicht biedt in opdracht of verzoek van de president. Een nationaal standpunt is er ingenomen tegen de uitspraken van Bouterse.

De machthebbers zijn druk doende met de olie vondsten een welvarend Suriname te maken. Nickerie gaat hierin een cruciale rol spelen. West-Suriname zal inderdaad de tweede hoofdstad of misschien wel de eerste hoofdstad van Suriname gaan worden. Potentie zit in het westen met de olie. De regering zal een internationale luchthaven maken terwijl ook ee n diepzee haven zal verrijzen. Het binnenland zal niet meer alleen het monopoly hebben op economische ontwikkeling.

Gajadien: Consensus over oprichting investeringsbedrijf

09 Feb, 2021, 01:35

foto
 Coalitie-fractieleider Asis Gajadien 

Coalitietoppers hebben maandag overleg gehad over de oprichting van ‘New Surfin NV’ via het ministerie van Financiën. Tijdens deze bijeenkomst met de regeringstop waren naast de coalitieleiders ook onder andere Assembleevoorzitter Marinus Bee en fractieleider Asis Gajadien aanwezig. Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er wel consensus is over het opzetten van een investeringsbedrijf.
 
De politicus merkt op dat als stappen en procedures aangepast moeten worden, dit ook zal gebeuren. Het traject wordt deze dagen goed onder de loep genomen. Er zijn twee openbare vergaderingen in De Nationale Assemblee aangevraagd. De NDP/BEP hebben een vergadering aangevraagd, terwijl de ABOP- en NPS-fractie de regering willen interpelleren.
 
Gajadien zegt dat Assembleevoorzitter Bee intussen heeft doorgegeven dat donderdag een fractieleiders overleg wordt gehouden over het nemen van een besluit om een openbare vergadering te houden.

ABOP- en NPS-fractie interpelleren regering over Surfin

08 Feb, 2021,  14:19

foto
 Assembleeleden van de ABOP- en NPS-fractie hebben een interpellatievoorstel ingediend. Zij willen antwoorden van de regering. 

Fractieleden van de ABOP en NPS hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de Assembleevoorzitter over de oprichting van New Surfin NV. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken. Eerder op de dag hebben de NDP- en BEP-fractie een openbare vergadering aangevraagd over ditzelfde onderwerp.
 
De ABOP en de NPS willen duidelijkheid en transparantie wordt gebracht over de oprichting, de doelen en intenties van de investeringsmaatschapij, New Surfin NV.
Er moet informatie gegeven worden over hoe de financiering zal geschieden en de belangen van land en volk gediend worden.
Duidelijk moet zijn wat de betrokkenheid van de ministers inhoudt.
 
De Assembleeleden willen informatie hoe in deze transparantie en behoorlijk bestuur in relatie staat tot deze investeringsmaatschappij.
De samenleving moet geïnformeerd worden over de zuiverheid van zaken over deze investeringsmaatschappij, want in een tijd van herstel en stabilisatie is er geen ruimte voor ruis en onduidelijkheid van de staatsdoelen.
 
Het moet nu ook duidelijk zijn voor de samenleving of de Investeringswet zal worden aangepast conform de huidige standaarden en in relatie tot het volksbelang. Duidelijk moet zijn op basis van welke formaliteiten de oprichting is geschied.
 
Uit de oprichtingsakte blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap SRD 1 miljoen bedraagt, welke is verdeeld in 10.000 aandelen van SRD 100 nominaal waarvan 5.100 aandelen zijn geplaatst. Het gestorte kapitaal is SRD 510.000.
 
De Assembleeleden willen dat duidelijk moet worden om welke reden is gekozen voor een 1-hoofdige directie en welke criteria hiervoor zijn gehanteerd. Het baart volgens hen zorgen dat onder andere de vertegenwoordiging van de VES, VSB, Bankiersvereniging ontbreekt in de directie.

NDP- en BEP-fractie willen vergadering over 'New Surfin NV'

08 Feb, 2021, 11:04

foto

 
De fracties van de NDP  en BEP willen een openbare vergadering over de oprichting van ‘New Surfin NV’, die voor honderd procent een Staatsonderneming is. De Assembleeleden hebben vandaag een brief hierover geschreven naar Assembleevoorzitter Marinus Bee.
 
De reden voor de aanvraag van de vergadering wordt als volgt toegelicht:
Op maandag 31 augustus 2020 gaf de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Dhr. Ramdin, in een brainstormsessie met de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) , het volgende aan:

–  dat de taakstelling van het ministerie wordt aangepast, waarbij naast taken als consulaire zaken en internationale samenwerking, het promoten van ‘International Business’ centraal zal staan binnen het beleid van het ministerie en er een aparte directoraat daarvoor wordt opgezet. Het Directoraat International Business zal als voorportaal moeten dienen om buitenlandse investeerders te interesseren in Suriname en om Surinaamse exportproducten te promoten in het buitenland
– Om dit alles op te zetten zal de investeringswet spoedig herzien en aangenomen worden, een investeringsfonds zal worden opgezet met middelen uit zowel binnen- als buitenland, Investsur zal als instituut geëvalueerd en hervormd worden en een eventuele naamsverandering ondergaan
– Ook gaf hij aan dat de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) graag in contact wil treden met het Surinaams bedrijfsleven om te praten over de algemene economische situatie, MKO’s en de olie en gasindustrie.

Nu worden wij als DNA-leden geconfronteerd met informatie uit de samenleving, verkregen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat op 2 februari 2021 is opgericht een Naamloze Vennootschap New Surfin.


De doelstellingen zoals die zijn af te lezen uit de statuten zijn;
1. het ontplooien, financieren en deelnemen in projecten gericht op het helpen verlichten en minimaliseren van de armoede in het land, door het uitvoeren van projecten met hoge prioriteit voor de ontwikkeling van het land in verschillende sectoren zoals, landbouw, toerisme, energie, transport, wegen, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie, het een en ander in de ruimste zin des woords.
2. het stimuleren van de economie binnen Suriname door het beschikbarstellen van kapitaal ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk is toegestaan. 
3. Het exploderen van een financieringsonderneming:
Het aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen, gelden en andere financiële middelen in de ruimste zin des woords voor zover wettelijk is toegestaan, het aannemen van spaargelden, gelden in rekening-courant of als deposito, het verlenen van kredieten aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren, ongeacht in welke vorm, het aan- en verkopen van nationale en internationale verhandelbare waarden.
4. Het verkrijgen , het bezitten, het beheren en het vervreemden van effecten en aandelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
5. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zowel nationale- als internationale financiële instellingen om de in sub 1 tot 4  genoemde doelstellingen te bewerkstelligen, alles in de ruimste zins des woords, zover mogelijk wettelijk toegestaan.
6. Het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen, verband houdend met de sub 1 tot 4 genoemde doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan.
7. Het exploiteren van filialen teneinde de bedrijfsvoering te optimaliseren.
8. Het als agent, vertegenwoordiger in elke hoedanigheid voor derde opgetreden met betrekking tot handelingen en transacties, verband houdende met sub 1 tot 7 genoemde doelstellingen, voor zover mogelijk wettelijk toegestaan.
9. Het deelnemen in het voeren van het beheer en de directie over andere ondernemingen.
10. Het verrichten van al hetgeen direct of indirect in verband staan met de sub 1 tot 9 genoemde doelstellingen of daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, voor zover mogelijk wettelijk is toegestaan.

De recente informatie over de oprichting van de naamloze vennootschap “New Surfin N.V.” – volgens de minister van Financiën een 100% staatsbedrijf -, heeft veel ruis doen ontstaan in de samenleving.
In het kader van goed bestuur en het nationaal karakter is het van eminent belang dat de regering reeds in dit stadium duidelijkheid en transparantie biedt over de gang van zaken regarderende de oprichting en uitvoering van dit zogenoemd staatsbedrijf.

Er rijzen bij ons alsmede de samenleving, vele vragen over dit handelen van de ministeries van Financiën & Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Wij achten het derhalve nodig u te benaderen om zo spoedig doch dringend een openbare vergadering aangaande dit onderwerp uit te schrijven.
 
Overwegende,

Dat de wet van 3 juni 2002, houdende instelling van het “Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname”(Wet Investsur) (S.B. 2002 no. 41), nog steeds rechtsgeldig is en niet is besproken of behandeld in DNA, wenst de NDP en BEP fractie alvast openheid van de regering te krijgen met betrekking tot de volgende vragen;

– Hoe is het mogelijk dat in een democratisch bestel, DNA-leden via de media moeten vernemen dat er een nieuw Staatsbedrijf is opgericht naast Investsur, wat hetzelfde doel heeft om investeerders aan te trekken, maar nu zonder wettelijke bepalingen?
 
– Kan de regering aangeven of de WET Investsur, zonder behandeling in DNA, al is veranderd, vervangen of vernietigd?
 
– Is de wet van 10 september 2019, de Comptabiliteitswet, de wijze van het beheer en toezicht op de staatsfinanciën, HOOFDSTUK 3 HET BEGROTINGSBEHEER EN DE BELEIDSUITVOERING VAN DE STAAT, .o.a artikel 24 en 25, artikel 32 en hoofdstuk 5. veranderd door de Raad van Ministers?

– Wij brengen de regering in herinnering dat het oprichten of mede-oprichten of het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door of namens de Staat niet eerder zal plaatsvinden dan 30 werkdagen, nadat het voornemen hiertoe door de betrokken Minister is mede gedeeld aan De Nationale Assemblée. Het voornemen wordt voorafgaand aan de mededeling aan de Nationale Assemblée, goedgekeurd door de Raad van Ministers. De mededeling aan de Nationale Assemblée geschiedt gedocumenteerd en schriftelijk. Indien De Nationale Assemblée binnen een bepaald termijn van oordeel is dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij wet vereist, zal de rechtshandeling plaatsvinden nadat die machtiging is verleend.

– Kan de regering aangeven of de WET van 24 september 2017, de Anti-corruptiewet is aangepast zonder inhoudelijke behandeling in DNA op het onderwerp belangenverstrengeling terwijl deze wet ook is gekoppeld aan de OAS-richtlijnen? De Comptabiliteitswet geeft duidelijk aan dat er sprake is van belangenverstrengeling m.b.t. de aanstelling van de Minister van Financiën & Planning (dhr. Achaibersing) en Buitenlandse Zaken (dhr. Ramdin) in de raad van commissarissen van de nieuwe Naamloze Vennootschap, N. V. Surfin. In het verlengde hiervan moet in deze context de Anticorruptiewet van Suriname (artikel 13) mede in relatie tot het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie (artikel 6), waarvan Suriname partij bij is, worden bezien.
 
– Wie zijn de aandeelhouders of kunnen aandeelhouders worden in deze NV?
De voornoemde ministers geven aan dat het een 100% staatsbedrijf is. Zijn dan alle aandelen van de staat? Is er een fout ingeslopen bij de KKF die stelt dat slechts 51% van de aandelen de staat toebehoren?

– Welke afspraken zijn er gemaakt richting DNA, in het kader van transparantie m.b.t. good governance en integriteit van bestuur over de financiële cijfers en de aanbesteding van projecten die ten bate komen van de armoedebestrijding Suriname?

– Kan de regering de missive die als basis ligt bij de oprichting van een staatsbedrijf De Nationale Assemblee doen toekomen?

– Kan de regering het staatsbesluit die ook als grondslag ligt bij de oprichting van een Staatsbedrijf De Nationale Assemblee doen toekomen?

–  Kan de regering de missive waarin de heer Virendra Shailesh Ajodhia, Nederlander, gemachtigd wordt om namens de Staat een staatsbedrijf op te richten aan De Nationale Assemblée doen toekomen?

–  Kan het besluit dat door de regering is genomen om de heer Rajendra, Pahladsingh, als directeur aan te stellen naar De Nationale Assemblee worden gestuurd?

–  Kan de regering het besluit met documentatie motiveren waarom de heer Armand Achaibersing, Albert Ramdin en Sarwankoemar Badjalala als Raad van Commissarissen motiveren en naar DNA doorgeleiden.

–  Kan de regering aangeven waarom ministers in de RvC zitten van New Surfin NV? Kan ook direct het voordracht van de heer Badjalala worden gemotiveerd die raadsadviseur is?

Echter zijn er nog vele andere vragen die wij uitgebreid aan de regering wensen te stellen. Eveneens wensen wij dat de bevolking gedocumenteerd wordt geïnformeerd, zodat de juiste informatie naar de samenleving kan worden doorgecommuniceerd en de rust in de samenleving wederkeert.

Vraagtekens bij oprichting investeringsmaatschappij

08/02/2021 08:08 – Ivan Cairo 

De ministers Albert Ramdin (l) en Armand Achaibersing (r) zitten als commissarissen in de rvc van New Surfin.  

PARAMARIBO – Nadat zaterdag bekend werd dat de regering een investeringsmaatschappij, New Surfin NV, heeft opgericht voor het aantrekken van kapitaal voor de ontwikkeling zijn er aardig wat tongen losgekomen. De wijze van oprichting en invulling van de bestuursfuncties roept ook vraagtekens op. Er ontbreekt een expliciete machtiging van de president voor de oprichting.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking bevestigt tegenover de Ware Tijd dat zo een machtiging ontbreekt, maar voegt eraan toe dat er verder niets aan de hand is. Hij stelt dat New Surfin is opgericht op basis van de visie van de president om investeringskapitaal binnen te halen en diens instructie om daartoe beleid en initiatieven te ontwikkelen. Hij en collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning hebben een functie als commissaris, omdat zij namens de regering de leiding hebben bij het zoeken naar investeringen.

Een jurist in dienst van de overheid die anoniem wil blijven stelt dat een staatsbedrijf wordt opgericht door de regering of door een lid dat door haar gemachtigd is. Zo een bedrijf mag niet door een Nederlander die adviseur is bij het ministerie van Financiën en Planning zonder enige machtiging of bevoegdheid worden opgericht. Voorafgaand aan de oprichting van een staatsbedrijf wordt een staatsbesluit geslagen. Aan de grondslag van dit bedrijf ligt geen enkel staatsbesluit. De jurist voegt eraan toe dat in de oprichtingsakte van een staatsbedrijf nooit personen met naam en toenaam benoemd worden in functies. De directie wordt conform een procedure benoemd.

In de raad van commissarissen zitten personen uit hoofde van hun functie. Als voorbeeld wordt genoemd dat de directeur van Financiën ook in de rvc van de Centrale Bank van Suriname zit. “Niet de persoon wordt in de wet genoemd maar de functie. In de oprichtingsakte van Surfin is iedereen benoemd met naam en toenaam. Dat geeft duidelijk aan dat het geen staatsbedrijf kan zijn. Hen vervangen wordt bijna een onmogelijk karwei. Ook al zijn ze niet meer in functie. Dat bedrijf kan dus geen overheidsbedrijf zijn”, aldus de jurist.

Verder wordt erop gewezen dat hoewel in de oprichtingsakte wordt aangegeven dat het bedrijf 100 procent staatsbedrijf is, in het KKF-uittreksel wordt vermeld dat 51 procent van de aandelen geplaatst wordt en in de oprichtingsakte staat dat 49 procent van de aandelen verhandelbaar is. “De regering is een gezamenlijke coalitie van voornamelijk VHP en Abop. Abop is nergens te bekennen bij de oprichting. Alleen VHP’ers. Het lijkt sterk op een VHP-bedrijf. De directeur is een Nederlander. Voor een staatsbedrijf is dat zeer ongewoon”, zegt de rechtsgeleerde.

Ook ondernemer, politicus tevens mensenrechtenactivist Sunil Oemrawsingh vindt een aantal zaken aan de oprichting van het nieuwe bedrijf “raar”. “Voor mij is het überhaupt een raar idee dat een publieke taak wordt ondergebracht in een nv die door private personen, die nota bene zitting hebben in de regering’ wordt gerund en van wie één de Nederlandse nationaliteit heeft.

Oemrawsingh constateert ook geen functie scheiding. “Dat is de kat op het spek binden”. Het is volgens hem ook van belang te weten hoeveel aandelen geplaatst en gestort zijn en of het restant opgenomen is in de staatsschuld. “Immers, geplaatst maar niet betaald impliceert een staatsschuld”, aldus de ondernemer. In de oprichtingsakte staat ook niet dat Viren Ajodhia, de oprichter, namens Financiën en Planning optreedt.

Fiscaal-jurist Roy Shyamnarain zegt desgevraagd dat indien alles juridisch correct is gegaan er volgens “mij niets aan de hand is.” Het is een vehikel, een entiteit voor een speciaal doel, van het ministerie van Financiën en Planning, om projecten te financieren. Alle aandelen zijn in handen van dit ministerie. Hij noemt het opvallend dat Financiën en Planning als aandeelhouder wordt genoemd en niet, zoals gebruikelijk, de Staat Suriname. “Ik vraag mij af of de minister vooraf door de president en/of de regering is gemachtigd om deze nv op te richten. Overigens is het ook opvallend dat de directeur en commissarissen allemaal top-VHP’ers zijn. Met Badjalala in de rvc is zelfs het kabinet van de president vertegenwoordigd.”

Hij noemt de vraag of er met de benoeming van twee ministers in de rvc geen sprake is van belangenverstrengeling terecht. “Maar indien zij in hun hoedanigheid als minister optreden schijnt het geen probleem te zijn, omdat zij dan geacht worden dat te doen in het kader van de uitoefening van hun ministerschap. Het zou echter beter zijn als elke schijn wordt voorkomen en zij niet zelf in de rvc gaan zitten”. Hij stelt verder dat indien er een machtiging van de president zou zijn om de nv op te richten dit volgens goed gebruik in de statuten had moeten worden opgenomen.

Minister Ramdin blijft erbij dat er met de wijze van oprichting van New Surfin en de bemensing in de topposities niets mis is. Aantrekken van investeringskapitaal voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten is één van de vier trajecten die de regering heeft uitgezet om de huidige economische crisis te keren en de economie weer te laten groeien. Dit is volgens hem de enige manier om de samenleving te helpen. De investeringsmaatschappij is een ‘werktuig’ met een speciaal doel zoals de andere staatsbedrijven NV1 en NV2 in de goudsector.

De bedoeling was om het ontwikkelingskapitaal via NV1 of NV2 binnen te halen, maar omdat de doelstellingen verschillen is besloten een nieuwe maatschappij op te zetten. Dat is ook gedaan omdat er Clad-onderzoeken zijn gevorderd over de gang van zaken bij NV1. “Een machtiging van de president was ook niet nodig. Het is geen particulier bedrijf en het gaat ook geen diensten verlenen aan derden en minister Achaibersing en ik zitten onbezoldigd als commissarissen”, zegt Ramdin. De raad van commissarissen zal worden aangevuld.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/08/vraagtekens-bij-oprichting-investeringsmaatschappij/

DA'91: New SurFin NV in strijd met goed bestuur

08 Feb, 2021, 08:33

foto

Het nieuws van de oprichting van New SurFin door dhr. V. Ajodhia en onder leiding van dhr. R.Pahladsingh, heeft bij vele mensen de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Ook wij van DA’91 zijn zeer ontstemd over wat aan informatie is vrijgekomen.
 
De beide betrokken ministers, Financiën en BIBIS, bestempelen zichzelf als voortrekkers van het idee en rechtvaardigen daarmee, hun participatie in de NV als PresCom c.q. Commissaris. Blijkbaar ongevoelig voor de terechte opvatting dat dit niet door de beugel kan aangezien ministers geen nevenfuncties mogen vervullen, belangenverstrengeling evident is en een ernstige aanslag gepleegd wordt op de zo noodzakelijke checks and balances binnen de regering.
 
DA’91 is ernstig bezorgd over deze ontwikkelingen. Waar is de machtiging door de Staat van dhr. Ajodhia in deze? Maar niet alleen de machtiging is nodig, ook een staatsbesluit waarin het besluit van de ministerraad om over te gaan tot oprichting van deze Staats NV, is nodig.
 
Het kan toch niet zijn dat een zo groot en met zulke belangrijke taken toebedeelde NV buiten alle andere structuren van de Staat om wordt opgericht, met uitsluiting van de vicepresident die de ministerraad voorzit? Onze zorg gaat nog verder. Bij bestudering van de oprichtingsakte blijkt dat geheel tegen de regulier vereiste procedure voor staatsbedrijven in, er nergens expliciet vermeld is dat deze NV ten behoeve en in opdracht van de Staat Suriname is opgericht.
 
In artikel 2 van de oprichtingsakte wordt een dusdanige opsomming van sectoren waarin deze NV actief zal zijn genoemd, dat het idee ontstaat dat deze NV het beheer over het regeren van Suriname zal hebben boven de regering die een uitvloeisel is van een democratische verkiezing. Er dreigt een ernstig gevaar voor de democratische besluitvorming vanuit de regering. Begrotingsbehandelingen in DNA worden een grote farce, want de Staat heeft geen geld maar de NV wel. Wij moeten er niet aan denken!
 
Erger wordt het wanneer wij de slotbepalingen lezen waarbij als vertegenwoordigers in de NV niet de instanties van de Staat zijn genoemd, maar persoonsnamen zijn ingevuld. Niet het ministerie van Financiën is vertegenwoordigd, maar de heer Achaibersing, niet BIBIS, maar dhr. Ramdin.
 
Met andere woorden deze personen hebben zitting in deze NV ongeacht hun functie binnen de overheid. Eerder sprak dezelfde VHP zich uit m.b.t. nevenfuncties van ministers en met name het zitting nemen in RVC’s, waarbij het ontslag van ministers Dodson en Pengel geëist is. Ministers mogen geen nevenfuncties hebben, lees de afgelegde eed in artikel 125 van onze Grondwet er maar op na. En helemaal niet de PresCom functie. Minister Achaibersing, een van de monetaire autoriteiten van ons land, kan onmogelijk vinden dat het acceptabel is dat hij toezicht op zichzelf houdt. Het is het één of het ander!
 
Na doorlezing van de volledige oprichtingsakte is de conclusie dat het hier onmogelijk om een staatsbedrijf kan gaan. Het KKF uittreksel maakt het er niet helderder op, want terwijl er gezegd wordt dat het een 100% staatsbedrijf zou zijn, geeft het KKF uittreksel aan dat 100% van de geplaatste aandelen in handen van de Staat (het ministerie van Financiën) zijn, welke geplaatste aandelen 51% van het vennootschappelijk kapitaal uitmaken. De andere 49% zijn vrij verhandelbaar, zonder dat van een plicht tot plaatsing bij de Staat blijkt uit de statuten.
 

Negatief voor de harmonie in onze samenleving en binnen de regering is dat het idee postvat dat deze organisatie een creatie is van de VHP, en een politiek schaakstuk is, daar de verkiezingscampagne naar 2025 is afgekondigd.

Voor een helder inzicht in de status van de NV is het van belang dat er publicatie geschiedt van de op grond van de statutaire doelstelling benodigde vergunning voor kredietinstelling ex. Artikel 2 lid 1 van de Wet Toezicht op het Bank en Kredietwezen, aangezien de organisatie zich als bank positioneert. De governor van de CBvS kan hierover uitsluitsel geven.
 
Kortom: De non-transparantie en de wijze van oprichting en invulling, wekt absoluut geen vertrouwen. De kans is groot dat financiële middelen worden ingezet om allerhande heilloze projecten, de politieke agenda dienend gefinancierd worden. Er is belangenverstrengeling. Goed bestuur en de democratie is niet gediend.
 
DA’91 roept de regering op verdere handelingen aangaande de NV New Surfin te stoppen. De vicepresident dient de minister van Financiën evenals die van BIBIS te wijzen op het belang van een gedragscode voor gezagsdragers. De president doet er goed aan om orde op zaken te stellen en bij voortzetting van de NV door geen ministers ruimte te bieden in de RvC.
 
U kunt het gehele artikel hier downloaden.
 New SurFin NV in strijd met goed bestuur Het nieuws van de oprichting van New SurFin door dhr. V.Ajodhia en onder leiding van dhr. R.Pahladsingh heeft bij vele mensen de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Ook wij van DA’91 zijn zeer ontstemd over wat aan informatie is vrijgekomen. De beide betrokken ministers, Financiën en BIBIS, bestempelen zichzelf als voortrekkers van het idee en rechtvaardigen daarmee , hun participatie in de NV als PresCom c.q. Commissaris. Blijkbaar ongevoelig voor de terechte opvatting dat dit niet door de beugel kan aangezien ministers geen nevenfuncties mogen vervullen, belangenverstrengeling evident is en een ernstige aanslag gepleegd wordt op de zo noodzakelijke checks and balances binnen de regering. DA’91 is ernstig bezorgd over deze ontwikkelingen. Iedereen begrijpt dat een Staatsbedrijf door de Staat moet worden opgericht. Maar waar is de machtiging van dhr. Adjodhia in deze? Opmerkelijk in deze is, dat een persoon die niet de Surinaamse nationaliteit heeft belast wordt met de oprichting van een Staatsbedrijf. Maar niet alleen de machtiging is nodig, ook een staatsbesluit waarin het besluit van de ministerraad om over te gaan tot oprichting deze Staats NV is nodig. Waar is dit staatsbesluit? Het kan toch niet zijn dat een zo groot en met zulke belangrijke taken toebedeelde NV buiten alle andere structuren van de Staat om wordt opgericht, met uitsluiting van de Vicepresident die de ministerraad voorzit? Onze zorg gaat nog verder. Bij bestudering van de oprichtingsakte blijkt dat geheel tegen regulier vereiste procedure voor staatsbedrijven in, er nergens expliciet vermeld is dat deze NV ten behoeve en in opdracht van de Staat Suriname is opgericht. In artikel 2 van de oprichtingsakte wordt een dusdanige opsomming van sectoren waarin deze NV actief gaat zijn genoemd, dat het idee ontstaat dat deze NV het beheer over het regeren van Suriname zal hebben boven de regering die een uitvloeisel is van een democratische verkiezing. Er dreigt een ernstig gevaar voor de democratische besluitvorming vanuit de regering. Stelt u zich eens voor dat alle leningen, investeerders en andere inkomsten gesluisd worden naar en via deze NV. Niet de regering met begeleiding van de DNA zal dan nog bepalen welke projecten worden uitgevoerd, maar deze NV bestaande uit de heren Ramdin, Pahladsingh en Achaibersingh. Begrotingsbehandelingen in DNA worden een grote farce, want de Staat heeft geen geld maar de NV wel. Verantwoording en alle andere voor de staat geldende comptabele regels kunnen rustig overboord gegooid worden, want de aandeelhouders bepalen wat er gebeurt met het geld. Wij moeten er niet aan denken! Erger wordt het wanneer wij de slotbepalingen lezen waarbij als vertegenwoordigers in de NV niet de instanties van de Staat zijn genoemd, maar persoonsnamen zijn ingevuld. Niet het ministerie van Financiën is vertegenwoordigd, maar de heer Achaibersingh, niet BIBIS, maar dhr. Ramdin. Met andere woorden deze personen hebben zitting in deze NV ongeacht hun functie binnen de overheid. Bovendien moet gelijk aangetekend worden dat deze zelfde politieke entiteit, VHP, zich eerder hard heeft uitgesproken m.b.t. nevenfuncties van ministers en met name het zitting nemen in RVC’s, waarbij het ontslag van ministers Dodson en Pengel geëist is. (https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/ nieuwsitem/52288) Ministers mogen geen nevenfuncties hebben, lees de afgelegde eed in artikel 125 van onze Grondwet er maar op na. En helemaal niet de PresCom functie. Minister Achaibersingh als minister van Financiën, een van de monetaire autoriteiten van ons land, kan onmogelijk vinden dat het acceptabel is dat hij die toezicht moet uitoefenen op diegenen in de uitvoering, toezicht op zichzelf houdt. Het is het één of het ander! Na doorlezing van de volledige oprichtingsakte is de conclusie dat het hier onmogelijk om een staatsbedrijf kan gaan. Het KKF uittreksel maakt het er niet helderder op, want terwijl er gezegd wordt dat het een 100% staatsbedrijf zou zijn, geeft het KKF uittreksel aan dat 100% van de geplaatste aandelen in handen van de Staat (het ministerie van Financiën) zijn, welke geplaatste aandelen 51 % van het vennootschappelijk kapitaal uitmaken. De andere 49% zijn vrij verhandelbaar, zonder dat van een plicht tot plaatsing bij de Staat blijkt uit de statuten. Met betrekking tot het geplaatst aandelenkapitaal is overigens ook de vraag of het daadwerkelijk gestort is (de 510.000 SRD) zoals in de slotbepalingen van de statuten staat, of dat zal blijken dat de harde ‘contanten’ boterzacht zijn. Opvallend en zeer negatief voor de harmonie in onze samenleving en binnen de regering is dat niemand ontkomt aan het besef dat deze organisatie gecreëerd en ingevuld wordt door alleen VHPers, wat de zeer ongewenste indruk wekt dat het een politiek schaakstuk is voor de VHP, vooral daar de voorzitter van de partij reeds zijn verkiezingscampagne naar 2025 heeft afgekondigd. In het belang van een juiste weergave van de status van de NV achten wij het ook van belang dat er publicatie geschiedt van de op grond van de statutaire doelstelling benodigde vergunning voor kredietinstelling ex. Artikel 2 lid 1 van de Wet Toezicht op het Bank en Kredietwezen aangezien de organisatie zich conform de oprichtingsakte als bank positioneert. Opmerkelijk is dat tot 31 december 2020 er voor deze NV niet een dergelijke vergunning is verstrekt. Misschien daarna? Het is belangrijk dat de Governor van de CBVS hierover onmiddellijk uitsluitsel geeft. Voorts moet de publicatie van het Staatsbesluit voor de oprichting en tegelijkertijd het regelen van de bankstatus zo snel mogelijk geschieden. De vraag rijst natuurlijk waarom de Staat nog een bank wenst op te richten, wanneer wij al de VCB en de Hakrinbank hebben. Kortom: De non-transparantie en het moedwillig ontwijken van het volgen van de juiste procedures, evenals een inrichting en invulling vanuit een eng partijpolitiek patroon wekt absoluut geen vertrouwen. De NV lijkt een politiek schaakstuk te zijn dat een deel van de regering ten dienste zal staan en zich zal kunnen onttrekken aan het democratisch spel van checks and balances, goed bestuur. De kans is groot dat er geld ten behoeve van de Staat Suriname naartoe gesluisd zal worden om allerhande heilloze projecten die de politieke agenda dienen te financieren. Het kan niet ontkend worden dat er een ernstige vorm is van belangenverstrengeling bestaat. DA’91 roept de regering op per direct in het belang van goed bestuur, transparantie en respect voor de democratie en wet en recht, onmiddellijk verdere handelingen aangaande de NV New Surfin te stoppen. Wij doen ook een beroep op de ministerraad o.l.v. de VP om de Minister van Financiën evenals die van BIBIS tot de orde te roepen en te wijzen op het belang van een gedragscode voor gezagsdragers. De President doet er goed aan om, na de vele ‘nepotistische’ getinte uitglijders van zijn kabinet, orde op zaken te stellen en bij voortzetting van de NV geen ruimte te bieden aan ministers om a “titre personnel” of namens de regering zitting te hebben in de RVC. DA’91 Publiciteitsdienst
 
 

Jogi wil dat president Dodson en Pengel ook ontslaat

20 Apr 2019, 00:00

foto
 Assembleelid Mahinder Jogi 

Als het aan Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ligt gaan nog twee ministers naar huis. Hij heeft president Desi Bouterse gevraagd om Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en zijn collega Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie te ontslaan. De politicus vindt het niet in de haak dat de ministers stichtingen en NV’s hebben opgericht. “Zij zijn bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap,” roept Jogi. Als bewijs heeft hij onderliggende stukken toegevoegd aan zijn brief.

De ministers Dodson en Pengel om een reactie gevraagd, zeggen aan Starnieuws dat er niks aan de hand is. “De stichting en de NV zijn niet actief. Wij hebben ook geen concessies gekregen en hebben geen transacties gepleegd,” beklemtoont Dodson. Er is geen enkel strafbaar feit begaan. De stichting ‘Tranga Makandra Baka’ is vorig jaar opgericht, maar er zijn geen activiteiten ontplooid, legt Dodson uit. Om te voorkomen dat ‘nep nieuws’ wordt verspreid, is besloten dat de NV Jorsanna Mining NV per 17 april als een ‘lege NV’ voort bestaat. Deze NV wordt bestuurd door stichting ‘Tranga Makandra Baka’.

“Ik ben op de hoogte van het schrijven aan de president. Ik kan alleen maar concluderen dat de heer Jogi politiek probeert te scoren en daarom de schijn probeert te wekken dat een strafbare handeling gepleegd is. Echter zal simpel onderzoek uitwijzen dat de feiten anders liggen, geen enkele wet overtreden is en dat alles een inactieve status heeft. Deze informatie is ook bij de president,” zegt minister Pengel die er verder geen woorden aan wil verspillen.

Jogi wijst in zijn brief aan Bouterse erop dat de twee ministers een nevenfunctie hebben en kennelijk ook een salaris ontvangen uit hoofde hiervan. Dit is volgens hem in strijd met artikel 125 van de grondwet. “Ik vraag u deze twee ministers met onmiddellijke ingang te willen ontslaan. Ik deel u voorts mee dat tegen hun een strafklacht zal worden ingediend,” schrijft Jogi.

Dodson is absoluut niet onder de indruk van de brief van Jogi. “Moet de president handelen op grond van een inactieve NV zonder grond of concessie?” stelt de bewindsman. Hij merkt op dat de zaak gewoon wordt opgeblazen door Jogi die allerlei beschuldigingen uit zonder deze te kunnen staven. “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.”

U kunt de statuten van de NV hier downloaden.
pdf-icon.gif NV_blad_1_.jpg     pdf-icon.gif NV_blad_2.jpg                
 

'Diaspora vierde ontwikkelingspoot Suriname'

08/02/2021 00:00 – Wilfred Leeuwin

Bibis-minister Albert Ramdin zegt dat de Surinaamse diaspora niet mag worden gepolitiseerd.

Bibis-minister Albert Ramdin zegt dat de Surinaamse diaspora niet mag worden gepolitiseerd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking noemt de diasporagemeenschap “de vierde ontwikkelingspoot van Suriname”. Ze is nu een beleidsinstrument van de regering en zal naar een hoger niveau moeten worden getrokken en zowel in Nederland als Suriname moeten worden gestructureerd.

De bewindsman zegt dat de diaspora niet mag worden gepolitiseerd omdat ze al vanaf de onafhankelijkheid enorm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het land middels geldzendingen, technische bijstand en vooral op het gebied van de medische zorg. Ramdin was samen met bestuurskundige Henri Ori, Henk Redmond, Kathleen Ferrier en de medisch specialist Chander Mahabier gastspreker op de virtuele discussieavond van Kenniskring.

Voor de bewindsman is diaspora niets anders dan het mobiliseren van capaciteit in de Surinaamse gemeenschap in het buitenland. “Eenieder met een Surinaamse achtergrond en een zekere verbondenheid met het land – zij het fysiek, familiair of emotioneel – behoort daartoe. Het gaat om de connectie die er moet zijn met het land.”

De producten waar volgens hem naar wordt uitgekeken zijn academische bijdrage, capaciteit om de economie weer op de rails te brengen, medisch toerisme en ander technisch kader. Bij diaspora als vierde hulpbron moet volgens de bewindsman, naast deze grote bijdragen, ook worden gekeken naar andere maatschappelijke aspecten zoals netwerken.

Een diasporaunit op zijn ministerie gaat samenwerken met een soortgelijke eenheid in Nederland. Er moet een goede connectie zijn, waarbij er zowel in Nederland als Suriname een eenduidige visie moet zijn. De Surinaamse ambassadeur zal daarbij een belangrijke rol vervullen. De representatie moet een etnische spreiding, geografisch en sectoraal imago hebben.

Ferrier benadrukte dat diaspora niet gepolitiseerd mag worden. “Het moet een duurzaam en maatschappelijk initiatief zijn. Het is een fundamentele voorwaarde dat diapsora Nederland vraag-gestuurd moet opereren. De vraag moet uit Suriname zijn. Hier moet worden aangegeven wat het land nodig heeft en niet de diasporagemeenschap in Nederland moet dat bepalen”, zegt Ferrier.

Wordt er in een eerder uitgebracht diasporarapport gesproken over ‘kapitaal’, hierin is een nuance gekomen. Ori, voorzitter van de commissie die het rapport heeft uitgebracht, zegt dat er een tweesporenbeleid is van eerst institutionaliseren en het doen van een eerste verkenning voor het aantrekken van diasporakapitaal, wat zal moeten resulteren in een diasporabank. Volgens hem moet bij het betrekken van diasporapersonen ook worden gedacht aan specifieke doelgroepen zoals seniorenburgers, jongeren, sporters, strategische- en muziekgroepen, kunstenaars en entrepreneurs.

Mahabier heeft een overzicht gegeven van hoe in het verleden de diasporagemeenschap in Nederland enorm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Ook hij benadrukte dat er ontzettend veel kan worden bereikt tussen de diasporagemeenschappen in de beide landen en dat de vraag vanuit Suriname moet komen. Redmond, die directeur is van de organisatie Father Mother Figure, heeft verschillende mogelijkheden besproken, zoals gezamenlijk ondernemen, maar ook sociaal maatschappelijk werk. “Wat we nodig hebben is integriteit en vertrouwen en niet favoritisme, voortrekkerij en wantrouwen in diaspora.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/08/diaspora-vierde-ontwikkelingspoot-suriname/

'Lichtpuntje niet vroegtijdig uitdoven door verkeerde interpretaties'

07/02/2021 00:00 – Wilfred Leeuwin

Viren Ajodia  

PARAMARIBO – Viren Ajodhia betreurt het dat de oprichting van New Surfin naamloze vennootschap nu al op sociale media in een negatieve context wordt geplaatst. “Misschien hadden we eerder hiermee naar buiten moeten komen, maar het is allemaal nog in de voorbereidende fase en nu heeft alleen nog de oprichting plaatsgevonden”, verduidelijkt hij in gesprek met de Ware Tijd.

De regering heeft op 5 januari de nv opgericht met als doel buitenlands investeringskapitaal aan te trekken voor het financieren van overheidsprojecten. In de raad van commissarissen (rvc) zitten onder anderen de ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking). Beiden hebben als vertegenwoordigers van de staat een belangrijke functie. In de rvc is ruimte voor nog meer toezichthouders tot maximaal zeven personen.

Geruchten als zou het gaan om een privévennootschap waarin de bewindslieden zitting hebben, worden tegengesproken door Ajodhia, die als adviseur van minister Achaibersing bezig is geweest met de oprichting van New Surfin. Hij benadrukt dat bij elke inbreng van investeringskapitaal met een due diligence-onderzoek wordt nagetrokken wat de bron is van het geld. “We zullen niet toelaten dat vreemd of ongeoorloofd kapitaal in de vennootschap zal worden gestopt.”

Hoewel de soort projecten nog goed moeten worden omschreven is volgens Ajodhia het Crisis- en Herstelplan van de regering een goed uitgangspunt. Volgens hem zijn dit soort initiatieven de lichtpuntjes, waarover president Chandrikapersad Santokhi heeft gesproken. “We zijn bezig gesprekken te voeren met een aantal investeerders en ik kan alvast zeggen dat er grote bedragen mee gemoeid gaan. Laten we dit lichtpuntje niet vroegtijdig uitdoven door verkeerde interpretaties.”

Ajodhia vervolgt: “Ik vind het jammer dan sommige mensen bewust of onbewust goede initiatieven die worden opgezet om het land weer tot bloei te brengen, worden gefrustreerd. Als we zo doorgaan als Surinamers zal het heel moeilijk worden om uit de crises te komen.” Volgens hem zal de komst van de nv een belangrijke doorbraak zijn in het traject tot herstel.

Er is, zegt hij, bewust niet gekozen voor één van de vele bestaande mechanismen bij de overheid. “We hebben allemaal gezien wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Dus we werken liever met een compleet nieuw orgaan, dat onder toezicht staat van de regering.” Ajodhia benadrukt dat het helemaal niet gaat om een diasporabank maar een vennootschap dat 100 procent eigendom is van de staat. “De achterliggende reden is dat we als staat geen leningen kunnen aantrekken, maar dat dat niet betekent dat we stil moeten staan.”

De oprichting van New Surfin betekent niet dat de plannen om het agentschap Investsur op te richten niet doorgaan. “Dat is ook in voorbereiding en zal gekoppeld worden aan deze vennootschap”, onthult Ajodhia. “Investsur zal zich meer richten op het aantrekken van investeringen in een bredere zin. De rol van Investsur moet meer gezien worden als één van een marketingbureau dat investeerders zal zoeken.” Registeraccountant Radjen Pahladsingh is de directeur van New Surfin.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/07/lichtpuntje-niet-vroegtijdig-uitdoven-door-verkeerde-interpretaties/

Suriname Could Be Latest Big Oil Find as Industry Cuts Costs

 

The small South American country has become a hot prospect for oil companies looking to produce fossil fuels while spending less.

The docks of an abandoned mine in Moengotapoe, Suriname. The nation’s emergence as a potential oil-producing star could help a new government trying to remake the country.
Credit…Adriana Loureiro Fernandez for The New York Times

The Atlantic waters off Guyana have become one of the world’s hottest oil-drilling zones. Now, international oil executives are looking at neighboring Suriname.

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total, Apache and several other companies are gearing up operations off Suriname’s coast. They hope that the South American country, which recently emergedfrom decades of authoritarian and corrupt governments, will be the next great oil source.

But the world has more than enough oil, and prices for petroleum products are relatively low. In addition, investor interest in oil companies is waning as concerns about climate change give momentum to electric vehicles and renewable energy.

Those concerns are not hampering interest in Suriname. Oil companies say they can make money there with oil prices as low as $30 to $40 a barrel because of lower costs. That is roughly equivalent to the threshold in Guyana and well below today’s oil price. It is also below break-even levels in many places, including some U.S. shale fields, where costs usually add up to nearly $50 a barrel.

One reason it is easier to make money is that Suriname demands a smaller cut from oil companies than several other Latin American countries, including Brazil, Bolivia and Mexico. Suriname wants to attract investment and jump-start a troubled economy, which the International Monetary Fund expects to contract by 13.1 percent this year, and fix its ailing finances.

 
  • Thanks for reading The Times.
Subscribe to The Times
 

The 30-year production-sharing agreements that Suriname is offering oil companies are also about five to 10 years longer than those offered by other Latin American nations, giving companies more time to invest, discover and produce.

“Suriname could be big,” said David Goldwyn, a consultant who was the top State Department energy diplomat in the early years of the Obama administration. “Under almost any scenario the world is going to be using less oil over time. The winners in the race to share what remains of the oil pie will be those who can produce oil at low cost.”

 
A boat stop that connects communities around Suriname River to central Paramaribo, the capital. 
Credit…Adriana Loureiro Fernandez for The New York Times

The recent pickup in interest in Guyana and Suriname is somewhat surprising because their promise as oil producers has often come up empty. Companies drilled more than 100 unsuccessful wells there, mostly in shallow waters, from 1950 to 2014. But after rich fields were found in the deep waters off Brazil, Exxon Mobil and other companies returned to take another look. Exxon struck a gusher in Guyanese waters in 2015, opening the current flurry of exploration.

Suriname, Guyana and Brazil are now attracting more new investment than the Gulf of Mexico and other more established oil fields. And they are helping to keep global oil prices relatively low, undermining efforts by Russia and its allies in the Organization of the Petroleum Exporting Countries, like Saudi Arabia, to manage global supply and push up prices.

 

In Guyana, oil companies have found more than 10 billion barrels of probable reserves of accessible oil and gas offshore, according to IHS Markit, the energy consulting firm. Production began in 2019 and is ramping up quickly. Guyana already accounts for one of the top 50 oil basins worldwide, according to consultants.

Suriname has at least three billion to four billion barrels of reserves, energy experts said, or up to half the new oil and gas discovered around the world last year.

But exploiting those reserves in a way that benefits its people could prove a challenge for Suriname, a former Dutch colony that has been politically volatile and governed for much of the last 40 years by Desire Bouterse, a former army sergeant who took power in a coup. In 1999, a court in the Netherlands convicted Mr. Bouterse of drug trafficking. In 2019, a court in Suriname convicted him for the 1982 murders of 15 political opponents and sentenced him to 20 years in prison. He lost an election and retired last year, but has not been sent to prison.

The new president, Chan Santokhi, a former police chief and justice minister, faces many challenges, including the coronavirus pandemic and a fiscal crisis. The unemployment rate last year was 11.2 percent, and inflation is extremely high; the I.M.F. expects consumer prices to jump nearly 50 percent this year.

Oil and natural gas exploration could easily lift the country of about 600,000 people, roughly Milwaukee’s population, out of poverty if Mr. Santokhi’s administration makes the right moves. But history is replete with examples of countries that failed to properly manage energy and mineral riches, a phenomenon economists call the “resource curse.”

One advantage for Suriname is that it has experience in producing small amounts of oil for domestic use and has its own national oil company, Staatsolie.

Already oil companies have found roughly 10 billion barrels of probable recoverable reserves of oil and gas off the coast of neighboring Guyana.
Credit…Adriana Loureiro Fernandez for The New York Times

A long-running boundary dispute between Guyana and Suriname slowed exploration in Surinamese waters until a United Nations court settled the issue in 2007.

“Everybody is hoping for a repeat success of Guyana,” said Raoul LeBlanc, a vice president at IHS Markit. “Everybody wants to find oil in a breakthrough basin. Why? Because when you are willing to work in a breakthrough basin, the terms are better.”

In several contracts, Suriname has agreed to accept royalties equivalent to 6.25 percent of oil companies’ revenue. That is more than in Guyana but less than half the average rate in the developing world, roughly 16 percent. In the United States, oil companies typically pay about 12 percent for oil they find in public lands.

“Low-cost, low-carbon is the formula going forward,” said Doug Leggate, head of U.S. oil and gas equity research at Bank of America Merrill Lynch, who added that future discoveries could further drive down costs.

For oil companies, exploring in low-cost places like Suriname is essential for their profitability, especially if demand for oil peaks in a decade or two as countries adopt renewable energy and electric cars and trucks.

Exxon and the world’s other four giant nongovernment oil companies collectively wrote down nearly $70 billion of assets and slashed their exploration budgets by more than 20 percent in 2020. Those cuts largely took place in the United States and other high-cost fields. But the companies have continued to look for potentially profitable places to drill, especially in South America and Africa.

For example, Exxon Mobil, Chevron and others are investing hundreds of millions of dollars to explore for natural gas off the coast of Egypt, which has offered generous incentives to oil companies.

By contrast, the companies are avoiding higher-cost areas. A recent government auction of oil leases in the Arctic National Wildlife Refuge attracted bids from two tiny companies and the State of Alaska. Oil companies have also been reducing and writing off their investments in Canadian oil sands in recent years.

Drilling in Suriname is in its infancy but picking up fast. Apache and its partner Total have announced four important oil discoveries since last January, including one this year. Exxon Mobil and the Malaysian oil company Petronas announced a discovery in December.

Chan Santokhi, a former police chief and justice minister, won election as the new president last year and faces numerous challenges, including the coronavirus and a near-bankruptcy.
Credit…Adriana Loureiro Fernandez for The New York Times

Several oil companies plan to drill at least 15 appraisal and production wells over the next two years.

In partnership with several other companies, Apache owns lease rights to nearly 2.3 million acres. Exxon, the leading producer and explorer in Guyana, and Petronas own lease rights in an area nearly as large.

“We’re in a super basin — it’s large,” John J. Christmann IV, Apache’s chief executive, said on a conference call with analysts in November. “We’ve got a really, really good rock, and we’re very pleased with where we are.”

 

As the main oil explorer of Surinamese waters, Apache began assessing the field eight years ago and has made Suriname a keystone of its future while spending less elsewhere. Total, a French energy giant with deep pockets and deepwater expertise, is expected to help Apache speed up drilling as the new field operator in one large area.

Other European companies are following. Royal Dutch Shell completed its acquisition of Kosmos Energy’s position in Surinamese waters last month as the Texas-based Kosmos decided to cut investments.

“We are excited about entering into a highly promising new basin in Suriname, which saw some of the largest oil discoveries in the world in 2020,” Marc Gerrits, Shell’s executive vice president for exploration, said in an email.

Clifford Krauss is a national energy business correspondent based in Houston. He joined The Times in 1990 and has been the bureau chief in Buenos Aires and Toronto. He is the author of “Inside Central America: Its People, Politics, and History.” @ckrausss

https://www.nytimes.com/2021/01/20/business/energy-environment/suriname-oil-discovery.html

 

 

 

De pijn van het IMF...

14 Jan, 2021, 16:06

foto

Als jongen van 10-11 jaar moest ik in 1984 toekijken hoe honderden Nickerianen dagelijks, inclusief mijn moeder of vader, in de rij moesten staan voor melk, kookolie, uien en brood. Wij hadden het beter dan onze buren, maar hoeveel geld je ook had, er was niets te koop in de winkels. De schappen waren leeg! Iedereen zat in hetzelfde schuitje dat door de militairen lek geschoten was, de economie verloederde, allemaal onder het mum van goede revolutionaire bedoelingen. Dit was het begin van veel slechtere tijden. Anno 21e eeuw, vele regeringen Bouterse later is Suriname…vult u het maar zelf in!

Er is nu een fluistercampagne gelanceerd om het volk voor te bereiden op de pijn van de komst van het IMF. Borrelpraat deed al een mooie “drongoe mang” poging, door uit te leggen dat IMF in Barbados heeft gewerkt en dat er geen keus is en zo nog meer kokosolie inwrijvend. Ook anderen pogen een mooie rand te creëren om het IMF-plaatje, de kranten staan er vol van. Maar dit is onvoldoende.

De komst is een noodzaak maar het IMF redt geen land, volk, regering, president en minister van Financiën. Vaak als ze een land binnenkomen met hun regels en procedures dan valt de zittende regering binnen een paar maanden, hoe goed de bedoelingen van de zittende regering ook zijn. En of dit gewenst is, moet iedereen voor zichzelf beslissen. IMF komt om te helpen met het opzetten van een betere overheidsbalans, NIET om te helpen met de groei van het land en om de pijn te verzachten.

De pijn verzachten is de taak van de volksvertegenwoordigers, de regering en de president. En dit betekent dus dat er twee zaken uitgevoerd moeten worden om te voorkomen dat het volk de regering pijnlijke verrassingen verwijt.

IMF-Crisis voorlichtingscampagne
We hebben het over eenvoudige mensen, niet de elite, die de klappen gaan moeten vangen van de maatregelen die het IMF vraagt. Leg het ze uit, geef ze info, creëer inspraakavonden naast alle overleggen met de vakbonden, organiseer inspraak avonden (ook al is er Corona, dit is veel belangrijker dan oud- op nieuwjaarsviering). Het gevaar dat er flinke koopkrachtverlies gaat optreden is groot. Dus de regering moet ophouden de afspraken met het IMF nu geheim te houden. Maak alles openbaar, informeer het volk wat voor afspraken er gemaakt moeten worden. Laat iedereen meedoen en meebeslissen.
 
Behandel het volk als een volwassen en niet zoals de oude politiek het altijd heeft gedaan, als een incapabel kind. Een representatief politiek systeem betekent niet dat als je eenmaal in de regering zit, je compleet mandaat hebt om te beslissen. Vooral niet bij dergelijke complexe situaties als het wel of niet gebruiken van het IMF. Behandel de zaak IMF niet als een politieonderzoek en geheim dossier, wees niet bang voor kritiek en feedback vanuit het volk. Want bij iedere beslissing spelen er blinde vlekken mee. Het is dus belangrijk dat de pers meehelpt en dat men de man en vrouw op straat interviewt en vraagt naar zijn/haar mening, dat er laagdrempelige TV-items komen waarin de IMF-aanpak en consequenties eenvoudig wordt uitgelegd aan de mensen. De regering moet net zoveel voorlichting geven aan het IMF- programma als wat ze nu doen bij de aanpak van de Corona-situatie in Suriname. Iedere week zou iemand van de regering over de inhoud en de laatste ontwikkelingen een toelichting moeten geven. Net zoals we een Dengue-Campagne hebben, moet er nu een IMF-Crisis voorlichtingscampagne komen!

Landbouw als “zelfvoorzienende” zalf tegen IMF-pijn
Zelfvoorzienendheid door de Surinaamse de landbouwsector te stimuleren en te gebruiken om de pijn te verzachten voor het volk. Want een andere directe impuls heeft de regering niet. De landbouw is de laagdrempelige redding. De regering kan met spoed volkstuinen aanwijzen waar de sociaal zwakkeren de beschikking hebben over een plek waar ze hun eigen groenten en fruit kunnen planten. De regering zou gratis of gesubsidieerd zaden en kunstmest beschikbaar moeten stellen zodat iedereen aan de slag kan zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn in pijnlijke tijden. Zet leger en desnoods gedetineerden in om groenten en fruit te helpen verbouwen.

Het doel van de regering, minister van LVV, moet zijn om de voedselvoorziening dusdanig te stimuleren dat er een overvloed aan lokaal voedsel is en de prijzen niet hoeven te stijgen voor eten, ondanks het verlies aan koopkracht.

Potros Santokhi help de Surinamers zichzelf te redden!

Dr. Ashwin Ramcharan RO

Cash US-dollars niet van FED

De cash US-dollars die deze week zijn binnengehaald, komen niet van de Amerikaanse Federal Reserve Systeem (FED). Er zijn relaties aangegaan met financiële instellingen, die aanbevolen zijn door de FED. De FED staat wel achter deze operatie, legde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, gisteren, uit tijdens de regeringspersconferentie.

Er is een samenwerking geweest tussen Achaibersing, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Achaibersing legde uit dat de FED, Suriname heeft ondersteund, omdat er vertrouwen is in good governance en daarom de instellingen heeft aanbevolen. Met die instellingen worden er zaken gedaan.

Minister Achaibersing wil vanwege strategische redenen het bedrag dat aan cash US-dollars is binnengehaald niet noemen. Hij zei wel dat het om substantiële bedragen gaat. Geldtransporten gaan met een bepaalde regelmaat plaatsvinden en wel minimaal een week. Het systeem dat gehanteerd wordt is dat cash euro’s omgewisseld worden in cash US-dollars. Girale US-dollars zullen indien nodig omgewisseld worden in cash US-dollars.

Achaibersing vindt het jammer dat Suriname een cash economie heeft. Er wordt gekeken hoe dat systeem veranderd kan worden, zodat er meer gewerkt kan worden naar een girale economie. Om dit te bewerkstelligen zal eenieder over een bankrekening moeten beschikken. Dit is eveneens het probleem bij de cash Surinaamse Dollars.

Niet iedereen beschikt over een bankrekening, waardoor er nog altijd een grote vraag is naar cash SRD’s. “Wij proberen de cash economie om te zetten in een girale economie,” zei hij. In het kader daarvan worden er gesprekken gevoerd met de lokale banken.

Nu er weer cash US-dollars zijn binnengehaald betekent dit echter niet dat burgers gelijk volop US$ van hun rekening zullen kunnen opnemen. In overleg met de banken zullen de opnamelimieten geleidelijk worden verhoogd, liet het ministerie van Financiën en Planning eerder weten.

In september 2019 kwam de eerste zending contante US$ vanuit de FED binnen. Het was een hoogtepunt voor het Surinaamse bankwezen, maar in januari 2020 zette het FED-bestuur een punt achter deze contante geldtransportfaciliteit. Dit als gevolg van het CBvS-kasreserve debacle.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2021/01/14/cash-us-dollars-niet-van-fed/

Breaking: Total en Apache doen vierde olievondst

Een olieboorplatform

Het Amerikaanse olieconcern Apache en het Franse Total hebben voor de vierde keer een belangrijke olie- en gasvondst gedaan voor de kust van Suriname. Het betreft hier de Keskesi East-1-put in blok 58 voor de kust van Suriname. Eerder zijn er olievondsten gedaan in de boorputten bij Maka Central-1, Sapakara West-1 en Kwaskwasi.

De put werd geboord met een waterdiepte van ongeveer 725 meter en trof in totaal 63 meter netto koolwaterstoffen aan, bestaande uit 58 meter netto zwarte olie en vluchtige olie in de Campano-Maastrichtian reservoirs, samen met vijf meter van de netto-opbrengst voor vluchtige olie in de reservoirs van Santonian. Er wordt nog geboord naar diepere neocomische doelen.

“We zijn verheugd om deze nieuwe ontdekking aan te kondigen, die bevestigt dat deze eerste verkenningscampagne een groot succes is en bijdraagt aan de bewezen bronnen”, aldus Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration bij Total.

“We zijn ook verheugd, als nieuwe exploitant van het blok, om de beoordelingsoperaties te starten die zijn ontworpen om de ontdekkingen van 2020 te karakteriseren, terwijl we tegelijkertijd een tweede verkenningscampagne starten voor dit productieve blok in 2021.”

Total is vanaf 1 januari 2021 exploitant van Blok 58 met een aandeel van 50 procent. Na voltooiing van de operaties op Keskesi East-1, zal het Noble Sam Croft-boorschip worden vrijgegeven.

https://www.srherald.com/suriname/2021/01/14/breaking-total-en-apache-doen-vierde-olievondst/

Eerste grote olievondst voor 2021 voor kust Suriname

14-01-2021 08:32

Total en Apache Corporation hebben een nieuwe belangrijke olie- en gasvondst gedaan bij de Keskesi East-1-put in Block 58 voor de kust van Suriname. Dit volgt op eerdere ontdekkingen bij Maka Central in januari 2020, Sapakara West in april 2020 en Kwaskwasi in juli 2020. De put werd geboord met een waterdiepte van ongeveer 725 meter, waarbij koolwaterstoffen aangetroffen werden, bestaande uit olie en gas van goede kwaliteit. Er wordt nog geboord naar diepere economische doelen. ‘We zijn zeer verheugd om deze nieuwe ontdekking aan te kondigen,’ zegt Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration bij Total. Ook is McLachlan verheugd om als nieuwe exploitant van het blok, de beoordelingsoperaties te starten, die ontworpen zijn om de ontwikkelingen van 2020 te karakteriseren. Tegelijkertijd wordt een tweede verkenningscampagne gestart voor dit productieve blok in 2021. Total is vanaf januari 2021 exploitant van Blok 58 met een aandeel van 50%. Na voltooiing van de operaties op Keskesi East-1 zal het Noble Sam Croft-boorschip worden vrijgegeven. Vicepresident Ronnie Brunswijk is zeer blij met deze olievondst. Dat liet hij via zijn officiële facebookpagina weten. Dit is de vierde grote olievondst van Total/Apache, terwijl ook Petronas/Exxon Mobil een vondst heeft gedaan vorig jaar december.

https://www.sun.sr/Details/6676_QTi7maAn23fB9D6dtvblG0LaMiVwnSQPBCAZzK4Abod07kdDrRVmpVaFaFayyqOkbKFbFbFbVHlcHHYaFaFa8lwk8bFbFbG8t86wbAcFcFccFcFc_olienew.jpg

OW-minister Riad Nurmohamed: “6-baans brug van ‘t Hogerhuysstraat komt in 2023”

Geplaatst op januari 12, 2021

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat het project voor de herinrichting van de wegen rondom de Jules Sedney haven van Paramaribo in de startblokken ligt. Een uitgebreid 6-baans brug over de Saramaccadoorsteek is onderdeel van het geheel. De bewindsman stelt dat de “Request of Expression of Interest Consulting Services” inmiddels al de deur uit is gegaan. Het ministerie van Openbare Werken heeft de financiering ontvangen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit project valt onder het “Verbetering van Transport Logistiek en Concurrentievermogen in Suriname (ITLCS)”. De consultatiediensten omvatten technische diensten bij de beoordeling van het voorontwerp van het werk, het voorbereiden van het definitieve ontwerp inclusief technische specificaties van de werken, het opstellen van de definitieve biedingsdocumenten voor de constructie, ondersteuning en supervisie tijdens de uitvoering van het project. Dit project omvat de verbetering van het volgende weggedeelten: de Martin Luther Kingweg, vanaf de Latourweg tot de Saramaccakanaal. De brug over de Van ’t Hogerhuystraat wordt vervangen door een uitgebreide 6-baans brug. Verder worden de Slangenhoutstraat, de Hernhutterstraat, de Willem Campagnestraat en de Molenpad ook aangepakt. Het project is inmiddels al gestart en moet 2023 opgeleverd worden, geeft minister Riad Nurmohamed te kennen. 

https://www.dbsuriname.com/2021/01/12/ow-minister-riad-nurmohamed-6-baans-brug-van-t-hogerhuysstraat-komt-in-2023/

'Ontwikkelingsplan 2017-2021 voldoet niet aan aspiratiES

11-01-2021 09:26

Vandaag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gestart en verdaagd tot nader order

Het laatste Ontwikkelingsplan dat wij kennen voor de periode 2017-2021, is door de huidige regeercoalitie niet alleen afgewezen, maar voldoet ook niet aan de aspiraties van dit volk. Het zou een terechte vraag of beter uitgedrukt een prangende vraag zijn of je de begroting van 2021 gaat behandelen, als het ontwikkelingsprogramma niet voldoet. Dit zei VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vandaag in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). “Wij weten dat er een vereiste is voor de begrotingen conform artikel 156 van onze Grondwet, dat deze in overeenstemming moet zijn met het Ontwikkelingplan.”

De regering Santokhi-Brunswijk heeft het parlement ruimte gevraagd om een nieuwe begroting in te dienen, die gebaseerd is op het Strategisch Ontwikkelingsplan 2021-2026. Volgens president Chan Santokhi is de regering al begonnen met het opstellen van dit nieuw meerjarenplan. “We willen zaken integraal en in samenhang met elkaar aan De Nationale Assemblee (DNA) presenteren en bespreken”, zei de president. Gajadien merkte op dat de regering reeds aangekondigd heeft ook een Crisis- en Herstelplan 2020-2022 te incorporeren in het nieuwe ontwikkelingsplan.

De APB is door DNA-voorzitter Marinus Bee verdaagd naar een nader te bepalen datum. Totdat de nieuwe begrotingen en het jaarplan niet aangeboden zijn aan het parlement, heeft het geen zin dat de president tijdens de APB zijn toespraak houdt. Bee gaf te kennen dat het tijdens de ABP normaal is dat de president en de fractieleiders aan het woord komen. “Maar voor de verandering gaan we ook leden die dat wensen, toelaten om te kunnen interrumperen. We willen de parlementaire debatten stimuleren”, zei Bee.

https://www.sun.sr/Details/6622_3yvasMxbFbFbC3ubFbFbaOlnoCqooZV6UaLuP17eU6HQAt6sV7jxd1cs4mI1jaFaFayjOacPLNa4lXlF8F6GE3lhQzREUYWOvQcFcFccFcFc_asisdna.jpg

BAGGEREN SURINAMERIVIER GAAT OPNIEUW BEGINNEN

Jan 10, 2021

Er komt een openbare inschrijving voor uitbaggeren van de Surinamerivier. Zeker 8 bedrijven, lokaal en internationaal, hebben interesse getoond om dit noodzakelijk project uit te voeren. Volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken zal de openbare aanbesteding op 15 januari gehouden worden. De Surinamerivier moet gauw uitgediept worden om grote vrachtschepen toe te laten. Ook voor de ontwikkeling van de olievelden op zee is het nodig dat de Surinamerivier toegankelijk wordt voor de enorme zeeschepen die materiaal en machines aan land moeten ophalen.

Het nieuw baggerproject zal veel goedkoper kosten dan wat er in maart vorig jaar is overeengekomen met China Harbour Engineering Company (CHEC). Het Chinees bedrijf heeft kort na de officiële aankondiging van het project het werk gestaakt, omdat de betaling vanuit de regering uitbleef. Ook krijgt de staat een boete van 70 duizend USD per dag opgestuurd.

De regering is momenteel drukdoende om het contract met CHEC af te kopen. Hiermee gaat enorm veel geld gemoeid, maar de nieuwe regering wil niet verder, zeker niet onder de huidige contractuele voorwaarden. “Er was een achterstand aan betalingen die we niet kunnen voldoen op dit moment. Dus iemand moet de knoop doorhakken. We hebben die knoop doorgehakt, en dan opnieuw gevraagd onder nieuwe voorwaarde, die deze regering stelt, het baggerproject voort te zetten”, zeg minister Nurmohamed.

 

Het nieuw baggerproject wordt in aangepaste vorm uitgevoerd, en zal niet meer dan twaalf maanden duren. De eerste vier maanden bestrijken het uitdiepen van de Surinamerivier op de ondiepe plekken.

Vervolgens moet de maatschappij die het werk toegewezen krijgt voor zeker acht maanden onderhoudswerkzaamheden verrichten. Alleen bedrijven die een goede staat van dienst hebben, waaronder een jaarlijkse omzet van minimaal 12 miljoen USD, mogen zich inschrijven. Van hen wordt ook verwacht dat zij een bankgarantie van ten minste 200 duizend USD kunnen overleggen.

https://unitednews.sr/baggeren-surinamerivier-gaat-opnieuw-beginnen/

VEEL INVESTEERDERS WILLEN ZAKEN DOEN/ NIET ALLEMAAL WELKOMtoe

Jan 8, 2021

Jan 8, 2021

Volgens de regering zijn er veel investeerders die staan te springen om buitenlands kapitaal naar Suriname te brengen. Het wachten is nog steeds op inlossing van deze verkiezingsbelofte van regeringspartij VHP.

Na zes maanden regeerverantwoordelijk is er nog niet veel te merken van deze grote investeerders. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën vergt het screenen van de kandidaten ontzettend veel tijd. “Er zijn veel investeerders die Suriname nu interessant vinden om te investeren. We hebben goeie aanbiedingen gehad”, meent de minister. “Je wil ook niet iedereen binnenbrengen”, legt Achaibersing toe. “Je wil goed geld binnenbrengen. Er zijn behoorlijk wat investeerders die belangstelling hebben voor Suriname.”

De potentiele investeringen zijn ingediend bij de regering en worden door de het bureau Foreign Direct Investment Suriname getoetst. Er zijn strenge voorwaarden gesteld waaraan die zullen moeten voldoen. Het wachten is ook op de investeringen vanuit de diasporagemeenschap.

Volgens president Chan Santokhi heeft alleen de diaspora in Nederland een vermogen van minimaal twee miljard Euro.

De diasporagemeenschap in Nederland geeft aan dat zij graag een deel hiervan wil beleggen in Suriname. De modaliteiten hoe dit zou moeten gebeuren zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Gedacht wordt aan onder andere het opzetten van een diasporabank. Het diasporabeleid is toebedeeld aan het Diaspora Instituut Suriname (DIS) dat, net als het FDIS, valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). “Ik kan u niet vertellen hoe ver ze op dit moment zijn, maar ik heb het gevoel dat het wel loopt”, zegt Achaibersing over de inspanningen om via DIS het gewenste diasporakapitaal naar Suriname te halen.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/veel-investeerders-willen-zaken-doen-niet-allemaal-welkom/

Ontwikkeling binnenland ook prioriteit voor regering-Santokhi

President Santokhi. Foto: CDS

De ontwikkeling van het binnenland heeft de bijzondere aandacht van de regering. Het is een van de zes gebieden, waarvoor de regering zich sinds haar aantreden eerder dit jaar bijzonder heeft ingezet.

President Chan Santokhi zei onlangs op de eindejaarspersconferentie, dat in de visie van zijn regering het beleid erop gericht dient te zijn om ontwikkeling te brengen voor alle Surinamers, vanaf de kustvlakte tot in het verre binnenland.

“Eenheid – ook tussen de verstedelijke gebieden, de districten en het binnenland – is de belangrijkste randvoorwaarde voor de ontwikkeling van ons land. Daarom heeft de ontwikkeling van het binnenland onze bijzondere aandacht. We zijn allemaal Surinamers,” zei de president.

Hij voegde eraan toe dat mensen in het binnenland recht hebben op elektra, schoon drinkwater, onderwijs, medische zorg en adequate huisvesting. De regering zal daarvoor zorgen, benadrukte de president.

De eerste stappen hiertoe zijn al gezet. “Deze regering zal meer dan ooit bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van het binnenland,” aldus Santokhi.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/31/ontwikkeling-binnenland-ook-prioriteit-voor-regering-santokhi/

DRIE VOORSTELLEN DIEPZEEHAVEN SURINAME IN STUDIE

Dec 30, 2020

Met de voorbereidingen om een olie-industrie op zee op te starten is er behoefte aan een diepzeehaven om de enorme tankers en bevoorradingsschepen op te vangen.

Suriname en Guyana denken aan een gemeenschappelijke diepzeehaven. Volgens deskundigen zal deze voor de kust van Suriname moeten komen, omdat de kust Guyana daarvoor niet berekend is. Er liggen nu al drie voorstellen op tafel bij de regering van Suriname. Het komend jaar zal er een besluit worden genomen welk voorstel het meest ideale is. “We zijn in een fase van presentaties en oriëntatie, maar we hebben haast. Dit gaan we bespoedigen komend jaar”, zegt president Chan Santokhi.

Hij wil nog niets kwijt over de locatie van de diepzeehaven, maar licht wel een tipje van de sluier. “Ik ga geen specifieke locaties noemen, maar ze hebben allemaal te maken met ten Noorden van onze Surinamerivier. Drie verschillende locaties. We kijken nog naar meer presentaties.”

Eén van de presentaties heeft te maken met een diepzeehaven voor de kust van Commewijne waar ook een nieuwe airport zal moeten komen om het aantrekken van investeerders te bevorderen. Tegelijkertijd wordt daarmee om het toerisme en ondernemerschap bevorderd. Dit zou wel betekenen dat er nog een brug over de Surinamerivier aangelegd zou moeten worden. “Inderdaad als je dat doet, dan doe je het niet alleen als offshore, maar bekijk het direct tegen de achtergrond van jouw internationale luchthaven daar en andere business wat je daar kan opzetten. We kijken ernaar”, zegt de president. “Als je het project daar kiest, richting Commewijne, moet je één ding eerst doen: een tweede brug bouwen, anders heb je bewust een ander probleem gecreëerd. Dus je moet het in samenhang zien met nog meerdere dingen.”

https://unitednews.sr/drie-voorstellen-diepzeehaven-suriname-in-studie/

OVERZICHT PRESTATIES REGERING SANTOKHI-BRUNSWIJK JULI 2020 TOT EN MET DECEMBER 2020

 Dec 28, 2020

De regering Santokhi-Brunswijk trad op 16 juli 2020, een maand eerder dan normaal aan de macht. Vanaf dag 1 heeft het kabinet niets aan het toeval overgelaten om het land dat de afgelopen jaren door mismanagement van de vorige machthebbers, in rustig vaarwater te krijgen. Met opgeheven hoofd en de borst vooruit en met de bijdrage van diverse actoren in de samenleving, is geen seconde gerust om Suriname wederom op het juiste spoor te krijgen. Dit temidden van een heersende COVID-19 pandemie. De uitdagingen zijn veel maar binnen vijf maanden tijd heeft de regering toch veel kunnen realiseren. Hier een overzicht van prestaties:

JULI:

– De regering maakt een goede start door een teambuilding sessie te houden zodat het regeerteam goed geïnformeerd werd over bestuur, beleid en organisatie. Hierna startten de verschillende ministers met de kennismakingsronden op de diverse departementen.

– Het staatshoofd startte met consultatierondes met diverse kopstukken uit de samenleving. Daarbij zijn duidelijke werkafspraken gemaakt.

AUGUSTUS

– De Presidentiële Commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden” is geïnstalleerd. De taak van deze commissie is het adviseren van de President omtrent het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Ook de vele indiensttredingen en benoemingen in de recente periode, zullen nader worden bekeken. Deze zaken drukken zwaar op het budget van de overheid en dat kan de Staat zich op dit moment niet permitteren. Bovendien zorgt dit voor een gevoel van ontevredenheid in de samenleving.

– Ter uitvoering van de anti-corruptiewet moet de presidentiele commissie Anti Corruptiewet een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie. Hiernaast heeft de commissie tot taak het voorbereiden van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding aan de President van de Republiek Suriname.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de Staat en of semi- overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen alsmede het gebruik en de fysieke aanwezigheid van goederen.

– De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse raden bij staatsbedrijven te wijzigen. Zo liet vicepresident Ronnie Brunswijk weten tijdens de regeringspersconferentie op maandag 3 augustus 2020. Het gaat om de raden van onder meer MI-GLIS, SPSB, SLM, Grassalco, SWM, EBS, Telesur en SZF. Er is nieuwe onderraad toegevoegd, te weten: “de onderraad voor ondernemerschap en werkgelegenheid”.

– De samenwerking tussen Suriname en Guyana wordt opgetrokken naar het hoogste niveau, namelijk dat van de twee presidenten. Dit is het resultaat van het bezoek van president Santokhi aan de coöperatieve reupbliek Guyana. De behoefte om op een aantal gebieden samen te werken werd daarbij benadrukt.

– De regering ontvangt de vakbeweging. Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de samenleving.

– De president installeert het Project Managementteam. Dit team zal lopende grote en middelgrote infrastructurele projecten in kaart moeten brengen en de regering aanbevelingen moeten doen over de status van deze projecten en hoe met ze om te gaan

– President Chandrikapersad Santokhi heeft toestemming gegeven voor de voortzetting van de markt te Lelydorp. De president vindt het van eminent belang dat dwars door de COVID-19 situatie de voedselvoorziening en inkomstenwerving gegarandeerd blijven.

– President Chandrikapersad Santokhi kondigt maatregelen aan die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Over de gehele linie treft de regering maatregelen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het pakket aan maatregelen moet onder meer de wisselkoers stabiliseren en de koopkracht versterken.

– Een handelsmissie, het vrijgeven van opgeschorte Verdragsmiddelen, samenwerking bij klimaat en bosbeheer; Nederland en Suriname blazen hun onderlinge relatie op allerlei manieren nieuw leven in. Dat bleek op dinsdag 25 augustus 2020 bij overleg tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking en de Nederlandse minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

SEPTEMBER

– Met de installatie van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen heeft de regering-Santokhi de eerste stappen gezet tot onderzoek naar de voorkomens, de soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname.

– Het project “Vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”, dat minder dan drie jaar terug gestart is, is opgeleverd op maandag 14 september 2020. De oplevering van dit rioleringssysteem is enorm belangrijk, gezien de deze weg jarenlang in slechte staat verkeerde.

– De nieuwe Staatsraad met als zittingsperiode 2020 tot 2025 is een feit. In de Staatsraad nemen onder andere vertegenwoordigers van al de fracties uit het parlement, werknemersorganisaties en bedrijfsleven zitting.

– De Sociaal Economische Raad wordt geïnstalleerd. SER is een platform en instrument voor de regering om binnen haar beleid de verschillende inzichten en perspectieven van de werknemers, ondernemers, wetenschappers en deskundigen mee te nemen in het regeringsbeleid en de realisatie van ontwikkelingsdoelen.

– Het economisch herstelprogramma wordt door minister Arman Achaibersing van Financiën en Planning overhandigd aan president Santokhi. Deze nota beschrijft de eerste noodzakelijke maatregelen om uit de precaire sociaal-economische situatie te geraken met inachtneming van de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

– Door de komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is de relatie met Suriname verder verstevigd. Suriname en de VS zullen het langdurige partnerschap voortzetten door samen te werken op een aantal gebieden zoals handel en investeringen, justitie en politie en de politieke samenwerking.

– De regering onder leiding van president Santokhi voert overleg met de directies van de staatsbedrijven. Daarbij is er verslag gedaan van de aangetroffen financiële situatie. Besloten is dat het toezicht op de bedrijven zal worden verscherpt. Er zal periodiek en intensief overleg plaatsvinden met de raden van commissarissen. Zwaarwichtige beslissingen zullen voortaan met de president en regering worden afgestemd. Subsidies zullen worden afgebouwd. Het doel is de bedrijven efficiënt en winstgevend te maken.

– President Santokhi en vice president Brunswijk startten bezoeken aan de districten. Het doel van deze ontmoetingen is om de noden en grieven van de districtsbevolking zelf aan te horen. Het staatshoofd liet weten dat de regering niet alleen bezig is met de crisisbeheersing, maar dat de bevolking zich ook gereed moet maken voor het uitvoeren van projecten om ontwikkeling te brengen.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september 2020 voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Deze presidentiële commissie zal zich bezighouden met de evaluatie van de valutawet, welke is goedgekeurd in het parlement op 23 maart 2020.

– Het staatshoofd installeert het Onafhankelijk Kiesbureau. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een richtig verloop van de verkiezingen en daarmee een van zijn belangrijke taken vervullen om de kiezers te beschermen.

– Op jaarbasis heeft de regering ruim 710 miljoen SRD voor de allerarmsten uitgetrokken. Deze nodige steun komt de groep toe in deze periode van de economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft. De AOV en AKB gelden en financiële bijstand zijn verhoogd. Voor voedselpakketten is ook een wezenlijk bedrag uitgetrokken.

– Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een screening plaats van de database van hulpbehoevenden.

– De situatie van Suriname ziet er beter uit dan 3 maanden daarvoor. Ministeries hebben een stop gezet aan geldverspilling. Verder zijn corruptief uitgegeven gronden of verkavelingen, zoals die van Cultuurtuin stopgezet of teruggedraaid. Er vindt opschoning plaats van spookambtenaren op ministeries en aan het onrechtmatige gebruik van auto’s, is een halt toegeroepen. Lonen en andere essentiële zaken zijn op tijd betaald door prudent beleid. Dit kwam tijdens de jaarrede naar voren.

– Er komt binnen het Openbaar Ministerie een Anti Corruptie Unit.

OKTOBER

– Onder strenge COVID 19 protocollen start het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het nieuwe schooljaar. Ouders en leerlingen zijn opgelucht dat de schooldeuren weer open zijn.

– In het kader van de ordening van de goudsector heeft een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een veldbezoek gebracht aan het district Brokopondo, te Brokopondo Centrum. Het bezoek is afgelegd om na te gaan, als de goudzoekers de mijnen nabij de hulpdammen van de Afobaka waterkrachtcentrale conform de gemaakte afspraken hebben verlaten alsook de doelgroep te informeren over het te voeren mijnbouwbeleid.

– Bewoners van Perica in Marowijne worden op het elektriciteitsnet aangesloten.

– Minister Silvano Tjong Ahin roept de internationale gemeenschap op, ambitieuzer te zijn tegen biodiversiteitsverlies. De bewindsman committeert zich persoonlijk om op duurzame om te gaan met de biodiversiteit van Suriname.

– De presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, die bestaat uit 7 leden, is geïnstalleerd. De commissie gaat flink onderzoek doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal voor de Republiek Suriname naar binnen te krijgen. Suriname krijgt al heel wat ondersteuning op het gebied van kapitaal en producten van de diaspora in Nederland.

– De in 2018 door het parlement aangenomen en in januari 2019 afgekondigde Wet Rij- en Voertuigenbelasting, wordt onder de loep genomen. Hiertoe heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 13 oktober 2020 de presidentiële werkgroep “Aanpassing Wet Evaluatie Rij- en Voertuigenbelasting” geïnstalleerd. Deze commissie zal het proces van evaluatie en herziening van de wet opstarten en waar nodig aanpassingen plegen.

– De nieuwe Deviezencommissie is geïnstalleerd. Deze moet zo snel mogelijk aan het werk. Het beleid van de regering is erop gericht om deviezen te genereren en zuinig om te gaan met onze valutavoorraad. Het voorgaande zei vicepresident Ronnie Brunswijk onder meer bij de installatie van de nieuwe werkgroep.

– De ministers Albert Ramdin en Armand Achaibersing van respectievelijk Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en Financiën en Planning hebben tijdens hun recente dienstreis, vruchtbare gesprekken gevoerd in Parijs, Frankrijk en Den Haag, Nederland. Onder meer is gesproken met de Paris Club, een grote financieringsclub die de ondersteuning heeft toegezegd om het traject van bilaterale lening te ondersteunen.

– Doordat de regering een prudent financieel beleid heeft gevoerd was al duidelijk dat in september van dit jaar de lonen zijn uitbetaald zonder geld te lenen. Dit is ook het geval geweest voor de maand oktober waar de ambtenaren al over beschikken. Het goede beleid zal worden voortgezet waarbij duidelijk zal zijn dat de salarissen van de komende maanden ook zonder leningen uitbetaald zullen worden.

– Tijdens een onderhoud tussen de regering en de verschillende crediteuren is gevraagd om een ‘stand still’. Dit is niets anders dan een periode waarbij er intensief gesproken wordt om tot een vergelijk te komen met betrekking tot het aflossen van de schulden.

– Het ministerie van Binnenlandse Zaken voert maatregelen door om de dienstverlening bij de diverse kantoren te verbeteren. Burgers hoeven niet meer in de zon en regen te staan en worden zaken sneller afgehandeld. Ook de communicatie naar de belanghebbenden is aangepakt.

– Het ministerie van Binnenlandse Zaken start een project waarbij landsdienaren met een onduidelijke status zich moeten laten registreren met als doel duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie.

NOVEMBER

– Om de totale samenleving tegemoet te komen kent de regering de Srefidensi en de kerstbonus toe. Het gaat om een bedrag van respectievelijk SRD 300 voor de maand november en december. Deze uitkering is bedoeld om het volk dat het de afgelopen periode financieel moeilijk heeft gehad, tegemoet te komen.

– Suriname en Guyana onderstrepen de goede onderlinge relatie. De presidenten Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali spreken af om op een aantal gebieden zaken verder uit te werken.

– De Republiek Suriname is er vandaag in geslaagd om het nodige percentage van stemmen van obligatiehouders te verkrijgen voor uitstel van betaling. Het verzoek hiervoor werd op 13 november ingediend. Obligatiehouders hebben ingestemd met uitstel van betaling voor in totaal US $ 48 miljoen aan hoofdsom- en rentebetalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van de 2023 en 2026 obligaties gedurende de periode van 26 oktober 2020.

– De gesprekken die gevoerd zijn tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de Surinaamse regering kunnen als goed bestempeld worden. In het kader van de samenwerking zijn op ambtelijk niveau reeds gesprekken gevoerd over zaken zoals economische samenwerking, landbouw, justitie en de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

– Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in haar onderwijsvernieuwing een start gemaakt met de training van haar korps aan inspecteurs. Een van de vernieuwde taken van het inspectieteam is om een juist beeld te krijgen over het onderwijs en het monitoren van de kwaliteiten in onze onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering.

– Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 6 november 2020 de aandelen van het Belgische bedrijf Fruit Farm Group BV (UNIVEG) in FAI overgenomen middels het tekenen van een overeenkomst daartoe. Het Belgische Managementteam was begin dit jaar uit Suriname vertrokken met achterlating van alles inclusief de arbeiders en een schuld van 15 miljoen Amerikaanse dollars.

– Om de achteruitgang in de agrarische sector een halt toe te roepen en deze om te buigen in positieve richting heeft de regering besloten deze sector te ontzien van betaling van de extra verhoging van de governmenttake van 1 SRD/liter.

DECEMBER

– Minister Albert Ramdin van BIBIS reist de VS af om gesprekken te voeren met onder andere de politieke relatie, economische samenwerking en veiligheid. Hiernaast zal ook gesproken worden met internationale organisaties in Washington DC. De minister heeft onder andere ontmoetingen met Exxon Mobile, de IDB-president, State Departement, de secretaris-generaal en de assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

– Bij mandaat van enkele ministeries is een cluster team voor de controle en handhaving van COVID-19 geïnstalleerd. Het doel is dat er met gespecialiseerde eenheden gezamenlijke inspecties zullen worden uitgevoerd om verdere verspreiding te beperken binnen de horecasector. Dit team is ingesteld om effectief en efficiënt te werk te gaan bij het uitvoeren van de inspecties.

– De voorraad NH4NO3 (ammoniumnitraat) van Newmont Suriname die was opgeslagen in de loods van Haukes NV aan de Uraniumstraat, in het resort Flora, is in zijn geheel overgebracht naar een veilige locatie buiten Paramaribo. Dit onder toeziend oog en begeleiding van het ministerie van Defensie. Hiermee is een belofte nagekomen welke Minister Krishnakoemarie Mathoera in augustus dit jaar heeft gemaakt met vertegenwoordigers van de bezorgde buurtbewoners te Flora en Tammenga.

– Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft het startsein voor enkele COVID 10 Quick Response Units. Dit team zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd.

– Op het sociale vlak demonstreert vice president Ronny Brunswijk een goed hart te hebben. Diverse groepen hebben aangeklopt bij de bewindsman voor hulp. De vp heeft alles in zijn vermogen gedaan om de nood van deze burgers te lenigen. Denk maar aan de mens met een beperking, vliegtickets voor studenten en financiële steun bij begrafenissen.

– Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op dinsdag 8 december een evaluatie moment en een presentatie gehouden over de verschillende vernieuwingen binnen het onderwijs. De bedoeling van deze meeting is om de problemen uit het veld in kaart te brengen en die mee te nemen in het proces van de onderwijsvernieuwingen.

– Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft samen met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Beide ministeries maken er melding van dat deze installatie ervoor zorgdraagt dat de gemeenschap in het Boven-Saramacca gebied nu over schoon en veilig drinkwater beschikt.

– Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme een open sky overeenkomst is ondertekend met Guyana. De bewindsman geeft aan dat deze overeenkomst een meerwaarde zal hebben voor de luchtvaartsector, de toerismesector en de economie van beide landen.

– Het ministerie van Volksgezondheid houdt de COVID 19 situatie scherp in de gaten. De ontwikkelingen nationaal en internationaal worden in de beleidsvorming meegenomen. Een aantal protocollen voor diverse sectoren zijn in de afgelopen maanden geformuleerd en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden. Dit alles wordt gedaan om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Het zorgpersoneel heeft in dat kader een financiële vergoeding gehad als waardering voor zijn inzet.

– First Lady Mellisa Santokhi – Seenachery heeft donaties gedaan aan een aantal sociale instellingen in stad een district. De donaties bestonden uit geldbedragen, voedselpakketten, rolstoelen en tablets.

– Met een druk op de knop door president Santokhi en vice president Brunswijk krijgen ruim 200 huishoudens van Moengo Tapoe de beschikking over elektriciteit. Er is een project in voorbereiding met India waarbij 20.000 huishoudens in het binnenland voorzien zullen worden van zonne-energie.

PERSBERICHT|CDS

https://unitednews.sr/overzicht-prestaties-regering-santokhi-brunswijk-juli-2020-tot-en-met-december-2020/

 

2021 BEGINT MET FINANCIELE INJECTIE IMF VAN 750 MILJOEN USD

Dec 24, 2020

Suriname krijgt uiterlijk januari 2021 een financiële injectie van 750 miljoen USD vanuit het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het betreft een stand-by-agreement voor drie jaren dat door verschillende instituten aangewend kan worden.

Volgens president Chan Santokhi gaat het om financiering voor betalingsbalanssteun, versterking van de internationale reserve en stabilisatie van de wisselkoers. “Hopelijk eind dit jaar, maar uiterlijk eind januari.”

Terwijl er door het IMF 750 miljoen USD beschikbaar wordt gesteld, zit de regering nog opgescheept met een schuld van 675 miljoen USD op de internationale kapitaalmarkt. Tot en met volgend jaar maart hoeft de regering geen aflossingen te plegen. In aanloop naar het verstrijken van de dispensatieperiode zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden voor de aflossing.

Volgens de president wordt gefaseerd de overstap gemaakt van de urgentiefase naar de stabilisatiefase. Er zijn voor de stabilisatiefase tal van projecten voorbereid die deze week aan de regering worden gepresenteerd door de verschillende werkgroepen die aan het werk zijn gezet. Er zal samen met de private sector gekeken worden naar welke bijdrage zij zouden kunnen leveren in het uitvoeren van de programma’s. Ook wordt de ruimte geboden om zelf met voorstellen te komen. “De urgentiefase van negen maanden zijn wij langzaam aan het afronden. We zijn nu in de vijfde maand. De stabilisatiefase starten we rond april-mei. We gaan iedereen uitnodigen”, zegt het staatshoofd.

In januari starten er ook gesprekken met relevante groepen over een loonronde. De brief is intussen naar de Sociaal Economische Raad (SER) gestuurd om hierover te praten. “Niet zij hebben ons gevraagd, wij hebben als regering hen zelf gezegd dat wij een verhoging willen geven”, aldus president Santokhi.

https://unitednews.sr/2021-begint-met-financiele-injectie-imf-van-750-miljoen-usd/

EX-TUCAJANA AMAZONES WILLEN AGRARISCHE EXPORTEURS WORDEN

Dec 23, 2020

Formeel bestaat de inheemse guerrillagroepering Tucajana Amazones niet meer.

Die werd tijdens de binnenlandse oorlog ingezet door het Nationaal Leger om te strijden tegen de Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. Na beëindiging van de oorlog is aan de groep amnestie verleend. De voormalige leiding van de groep wil zich nu inzetten voor duurzame ontwikkeling van de inheemsen, en is hierover in dialoog getreden met de regering. Er zijn concrete afspraken gemaakt met president Chandrikapersad Santokhi over wat zij precies willen en hoe dit zou moeten gebeuren.

De focus gaat vooral uit naar ontwikkeling van de agrarische sector en het ondernemerschap. “In termen ook van export van producten. Zaken die we zelf zouden kunnen doen in de regio. Dat hebben we ook aan de president gepresenteerd”, zegt Mario Wijngaarde, woordvoerder van de gewezen Tucajana Amazones.

Het gaat niet om een nieuwigheid.

In het akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling ter beëindiging van de Binnenlandse Oorlog is dit allemaal reeds vastgelegd. Er is echter niet veel terechtgekomen qua realisatie. “We zijn over een aantal weken weer bij elkaar, waarbij andere deskundigen erbij zullen zitten die ons dan verder gaan begeleiden en adviseren”, aldus Wijngaarde. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) vervult een brugfunctie tussen de regering en de ex-Tucajana Amazones.

https://unitednews.sr/ex-tucajana-amazones-willen-agrarische-exporteurs-worden/

Israëlische investeerders tonen belangstelling voor Suriname

Vp Brunswijk en de honorair consul van Israël hebben gesproken over het verstevigen van het samenwerkingsverband tussen beide landen. Foto: Directoraat Volkscommunicatie.

Investeerders uit Israël hebben belangstelling getoond en zijn van plan om in Suriname te investeren. De interesse gaat uit naar het bankwezen, de vleesproductie, werkgelegenheid, export, landbouw tot het vliegen van vrachtvliegtuigen naar Suriname. Deze informatie deelde de honorair consul van Israël, Ruthy Richards-Levi, gisteren met vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

“De bilaterale relatie is goed maar we moeten die verbeteren. We willen investeren, zodat Suriname er profijt aan heeft. We zijn bezig de beste bedrijven naar Suriname te halen,” onderstreepte Richards-Levi. Met de vp is verder gesproken over het verstevigen van het samenwerkingsverband tussen beide landen. De vp was zeer ingenomen met dit bezoek, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Volgens de honorair consul begon de samenwerking al in het jaar 1600. “Er is vanuit Israël nog nooit groot geïnvesteerd in Suriname. We willen het beter doen. We hebben voldoende investeerders die zaken met dit land willen doen,” benadrukte ze.

De vertegenwoordiger zei verder dat de investeerders vanaf morgen in Suriname zullen vertoeven. “Zij kunnen het best zien wat beter voor hen is,” zei Richards-Levi.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/18/israelische-investeerders-tonen-belangstelling-voor-suriname/

Baggerproject Surinamerivier aangepast

17/12/2020 07:57 – Ivan Cairo

De hopperbarges Hangbo van Chec woensdag in de monding van de Commewijnerivier. Met deze vaartuigen werd de Surinamerivier gebaggerd door het Chinese bedrijf.

De hopperbarges Hangbo van Chec woensdag in de monding van de Commewijnerivier. Met deze vaartuigen werd de Surinamerivier gebaggerd door het Chinese bedrijf. Foto: Audry Wajwakana  

PARAMARIBO – Het baggeren van de vaargeul in de Surinamerivier zal via een aangepast programma worden uitgevoerd. Daartoe is vorige maand een nieuwe aanbesteding gehouden.

China Harbour Engineering Company (CHEC) die in december 2019 in aanmerking was gekomen voor de uitvoering van het baggerproject staakte al gauw na aanvang in maart dit jaar haar activiteiten omdat de regering maar niet zoals contractueel was overeengekomen over de brug kwam met de betaling. Tot en met juli dit jaar was naar verluidt slechts zeven miljoen US dollar betaald.

Inmiddels is de boete die Suriname aan het Chinese bedrijf moet betalen, omdat het land zich niet aan de betalingsafspraken heeft gehouden, al flink opgelopen. De boete bedraagt zeventigduizend US dollar per dag dat het land zich niet aan de betalingsverplichting houdt.

In september zei minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in het parlement dat met CHEC werd gesproken hoe tot een aanvaardbare oplossing te komen. Echter, de achterstallige betalingen zijn tot nu toe niet gepleegd. “Er is nog geen oplossing”, beaamde Nurmohamed gisteren tegenover de Ware Tijd. Nu wordt onderhandeld over een nieuwe letter of intent, maar zoals de kaarten nu liggen zal CHEC definitief afhaken.

Vorige maand is een nieuwe aanbesteding gehouden om het project uit te voeren. Zes bedrijven, vijf internationale en een lokale contractor, hebben ingeschreven. CHEC heeft niet meegedaan bij de herinschrijving, bevestigt Nurmohamed. De toewijzing welk bedrijf in aanmerking komt voor het project moet nog plaatsvinden en het contract met de Chinese maatschappij zal uiteindelijk worden beëindigd.

In september liet Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), per brief weten dat de baggerfee waarmee de investering in het project zal worden terugbetaald nog steeds niet kan worden geïnd bij gebruikers van de rivier, omdat uit de metingen van de MAS was gebleken dat op twee locaties de zogenoemde chart datum van 4,5 meter nog niet was bereikt door CHEC. Met deze maatschappij was door de vorige regering een contract van 56 miljoen US dollar getekend om de vaargeul uit te diepen en werd het officiële startsein op 3 maart dit jaar gegeven.

Het project zou in zes jaar moeten worden afgerond. Nurmohamed hield het parlement in september voor dat de nieuwe regering door zou gaan met het baggerproject omdat het van groot belang is voor de Surinaamse economie. Er zou ook naar nieuwe financieringsmogelijkheden worden gekeken. De bedoeling is dat de eerste dertig kilometer van de vaargeul, het hoofdproject, volledig wordt uitgediept.

In de daaropvolgende 38 kilometer zal worden gebaggerd op specifieke locaties die zeer ondiep zijn. De vaargeul zal voorts worden verbreed tot zeventig meter en op sommige plaatsen tot negentig. Volgens de bestekvoorwaarden zal het bedrijf dat in aanmerking komt voor het project de werkzaamheden op de eerste dertig kilometer volledig moeten voorfinancieren. De terugbetaling zal plaatsvinden met de baggervergoeding die gebruikers van de rivier zullen betalen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/17/baggerproject-surinamerivier-aangepast/

Shell neemt blok 42 over van Kosmos

17/12/2020 05:54 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Kosmos Energy verkoopt haar belangen in blok 42 aan de Nederlandse BV Dordtsche Petroleum Maatschappij, een dochteronderneming van het bekende Shell. Voor ongeveer honderd miljoen US dollar is het Nederlandse bedrijf gerechtigd exploraties te doen voor de Surinaamse kust.

De overname wordt begin volgend jaar feitelijk gemaakt. Kosmos is zoals vele exploratie- en productiebedrijven geplaagd door de lage prijzen en verkoopt niet alleen in Suriname belangen. Ook in enkele Afrikaanse landen doet ze dat. Echter, het bedrijf blijft actief in blok 45.

In oliekringen wordt met gemengde gevoelens gekeken naar het gedeeltelijke vertrek van Kosmos, aangezien het bedrijven als Kosmos en Apache waren die toen er geen belangstelling was van de grotere bedrijven, toch risico’s namen. Nu de oliebonanza een feit is, stappen de grotere bedrijven in die in alle segmenten van de olie actief zijn, waar de kleinere om geld verlegen zitten.

Apache had ook een deel van haar belang moeten verkopen aan het grotere Total om voort te kunnen. “We zijn blij dat de transactie met Shell zoals geland is verlopen”, zegt Andrew Inglis, directeur van Kosmos. Immers, dat geeft het bedrijf de ruimte om voort te gaan in ontwikkeling van bewezen voorkomens. In oktober 2018 maakte Kosmos bekend dat het niet op olie was gestuit bij het boren van de Ponroenoe 1-put. In juni dat jaar had de Anapai-put ook niets opgeleverd in blok 45.

Overigens, niet alleen Shell is als Nederlands bedrijf actief voor de Surinaamse kust. Het eveneens Nederlandse Fugro maakte onlangs bekend dat het opdracht van Petronas heeft gekregen voor positioneringswerken bij het exploratieprogramma in blok 52. Dit Maleisische bedrijf voert samen met ExxonMobil exploratiewerkzaamheden uit in dat blok.

Fugro is niet onbekend met de Surinaamse wateren. Het bedrijf zegt al twintig jaar actief te zijn op Trinidad en Tobago en vijftien jaar in Suriname. Fugro is samen met het Guyanese Ground Structures Engineering Consultants al bezig met werkzaamheden voor de Guyanese kust, in opdracht van ExxonMobil.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/17/shell-neemt-blok-42-over-van-kosmos/

Surinaamse investeerder gaat luxehotel bouwen in Guyana

17 Dec, 2020, 16:13

foto
 Residence Inn by Marriott door een Surinaamse investeerder gebouwd in buurland Guyana. (Foto: Marriott) 

Blue Investment Group Incorporated, een dochteronderneming van Cirkel Group, gaat voor US$ 28 miljoen investeren in buurland Guyana. De Surinaamse onderneming zal een 150 kamers tellende Residence Inn by Marriott neerpoten naast de Eugene F. Correaia International Airport in Ogle aan de oostkust van Demerara.

De intentieverklaring voor de bouw is woensdag getekend door de investeerders en de CEP van het Guyana Office for Investment (Go-Invest). Peter Ramsaroop. Deze investering is een indicatie van de groeiende samenwerking tussen Guyana en Suriname, die zich beide hebben verbonden aan de plicht om niet alleen beide landen fysiek te overbruggen met een brug over de Corantijnrivier, maar ook een open skies-overeenkomst hebben ondertekend om vlotte vliegreizen mogelijk te maken. De twee landen zijn ook overeengekomen een gezamenlijke bedrijfsfaciliterende eenheid te vormen en samenwerking en investeringen in de particuliere sector te vergroten.

Guyana en Suriname staan beide aan de vooravond van economische transformatie en vooruitgang door hun nieuw gevonden olierijkdom. De twee landen hebben ervoor gekozen samen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, in plaats van concurrenten te zijn, stelde Ramsaroop. De aankondiging van Blue Investment Group Incorporated wordt dan ook gezien als een volgende stap in de richting van economische vooruitgang. Het project zal niet alleen bijna 100 banen creëren, maar ook de groei in huisnijverheid en kleine ondernemingen stimuleren.

Het Residence Inn– hotel zal het “extended stay-merk” van Marriott in Guyana vertegenwoordigen en voldoen aan de normen van wereldklasse. Volgens informatie zal het hotel niet de gemiddelde accommodatie voor korte termijn zijn, maar zal het in plaats daarvan zorgen voor personen die voor langere tijd verblijven en voor degenen die zelfvoorzienend willen zijn.

Residence Inn biedt een thuis plus ervaring met de extra voorzieningen van een luxe hotel. Het hotel biedt ruime suites met woon-, werk-, kook- en eetgedeelte, gratis bezorging van boodschappen en een dagelijks warm ontbijt. Gasten kunnen genieten van de leefruimte buiten met een zwembad en een barbecue,” zeggen de investeerders. De bouw van het hotel begint in maart 2021.

Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

03/12/2020 10:01 – Ivan Cairo

Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlakSamenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlakSamenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

PARAMARIBO – Een door India te financieren Centre of Excellence in Information Technology in Suriname zal binnen een jaar worden geopend. Dat zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren na de zevende vergadering van de gemengde commissie Suriname-India.

In juni 2018 werd tijdens het staatsbezoek van president Ram Nath Kovind aan Suriname een intentieverklaring getekend, maar daarna bleef het vrijwel stil. Ramdin spreekt van een heel belangrijk project. “Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voordat we kunnen praten over uitvoering.”

Hij benadrukt dat als het aan Suriname ligt direct kan worden begonnen, omdat het project is goedgekeurd. Het wordt de komende weken opgepakt en de technische zaken zullen samen met het ministerie van Onderwijs en Cultuur worden uitgewerkt. “Dit zal vóór eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn als een functionerend instituut”, stelde Ramdin.

Ook over de bouw van een modern voetbalstadion dat voldoet aan internationale eisen is gisteren gesproken. Het is een project van de Surinaamse Voetbalbond dat bij de regering is ingediend. Die heeft het projectdossier intussen aan India aangeboden en nu komt een fase van calculatie van de kosten. Daarna zal India een aanbestedingsprocedure houden voor de bouw. Het nieuwe stadion zal moeten bijdragen aan het opkrikken van het voetbal en andere sportactiviteiten die er gehouden zouden kunnen worden.

De technische en culturele samenwerking tussen de twee landen richt zich voornamelijk op de kredietlijnen die India de voorbije jaren heeft verstrekt. Suriname haalt daar veel medicamenten, maar nu zal ook aandacht geschonken worden aan traditionele geneeswijzen waaronder ayurveda. India heeft hiermee veel kennis en ervaring. De ministeries van Volksgezondheid van de twee landen zullen al vóór eind januari volgend jaar zaken verder uitwerken.

Bij agrarische samenwerking is ook een aantal zaken besproken, waaronder onderzoek naar rijstvariëteiten en productie van gewassen zoals markoesa. “Wij willen de capaciteit van India zo goed mogelijk gebruiken”, zei Ramdin. De vergadering werd door Ramdin en zijn Indiase collega van Externe Relaties en Parlementaire Zaken Vellamvelly Muraleedharan geleid. In een gezamenlijke verklaringen benadrukken ze beiden het belang van dit hoog ambtelijk onderhoud.

De nadruk werd gelegd op het verdiepen van politieke dialoog, herziening van de wederzijdse betrekkingen en uitwisseling van standpunten over regionale en multilaterale vraagstukken. De bewindslieden benadrukten ook de sterke culturele en historische verbondenheid tussen hun landen en bevestigden de hoge mate van begrip, respect en besluitvorming bij de uitvoering van de wederzijdse agenda.

Er is overeenstemming bereikt over de verdieping van de samenwerking op een uitgebreid gebied. Genoemd worden business en investeringen, gezondheidszorg, traditionele medische systemen, landbouw, mijnbouw, energie, defensie, cultuur, onderwijs, consulaire samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en bevordering van het personenverkeer.

Zowel India als Suriname erkent het belang van ontwikkelingsprojecten in lijn met de nationale beleids- en ontwikkelingsprioriteiten in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking. Daarbij is verwezen naar de technische assistentie die aan Suriname wordt verleend middels de zogeheten kredietlijnen, ter uitvoering van projecten. Volgens Ramdin kan het grote India Suriname als klein land op internationale fora ondersteunen, maar ook in het kader van Caricom. Suriname heeft voorgesteld om voor de eerstvolgende Caricom-India-staatshoofdenvergadering volgend jaar als gastland op te treden.

De ministers merkten op dat de ontwikkelingssamenwerking tussen India en Suriname een breed scala van sectoren omvat, waaronder het opwekken van elektriciteit, transmissielijnen, algemene uitvoering van elektriciteit- en watervoorzieningsprojecten. De Surinaamse regering kijkt hierbij uit naar spoedige uitvoering van deze projecten, waarvan wordt verwacht dat ze zullen bijdragen aan de garantie, efficiëntie en duurzaamheid van energie verbruik in Suriname. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de veertig dorpen in het binnenland die op een door India gefinancierd stroomdistributiesysteem, gebaseerd op zonne-energie zullen worden aangesloten.

De bewindslieden hebben zich verbonden tot continuering van de wederzijdse samenwerking op internationale fora waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op de hervormingen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Voorts hebben ze de nauwe samenwerking over diverse cruciale vraagstukken, via de structuur van dit gezamenlijk mechanisme benadrukt, teneinde de betrekkingen verder te versterken en uit te breiden. Vanwege het afwisselende karakter van het politieke overleg is wederzijds besloten het volgend ministerieel overleg in 2022 in Paramaribo te houden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/03/samenwerking-suriname-india-bestrijkt-breed-vlak/

De aartsvijand van Suriname en het remedie

02 Dec, 2020, 09:28

foto

Komt er een coup aan? Weer wordt een schandalig voorbeeld gegeven aan de jongeren. coups? Weer wordt er gepoogd uw aandacht af te leiden van de werkelijke situatie die ze hebben gecreëerd. En zo is het leven, terwijl de een zijn/haar best doet, alle huiswerk keurig maakt en studeert voor een 10, is de kwajongen van de klas de rust weer aan het verstoren omdat hij weet dat hij een “blijvenzitter” is en die altijd zal zijn.

Dit allemaal terwijl de regering van Potros Santokhi (Potros=President of the Republic of Suriname) druk bezig is het land te redden. Niet alles wat ze doen is perfect maar er wordt hard gewerkt. De ouderen toeslag en kinderbijslag zijn met meer dan 20% toegenomen, de bonussen worden uitbetaald en ook met de “Oppenheimer” schuldeisers is een “standstill” (een voorlopige opschorting van rente en aflossing) overeengekomen. Zelfs de schuldeisers hebben geloof in het regeerteam, waarom u niet? Laten we inzien dat het niet morgen walhalla zal zijn.

Is de aarstvijand bekend?
Het is om te huilen als men de huidige schuldenpositie van Suriname analyseert en men erachter komt dat de vorige regering de toekomst van een aantal toekomstige generaties Surinamers compleet heeft vernietigd. Voor velen wordt het een ingewikkeld verhaal als er technisch ingegaan moet worden op analyse van de schuldenlast en de gevolgen. Het vergt financiële training en inzicht.

De schuld ten opzichte van het bruto nationaal product is bijna 200%. Er zijn dus 2 keer zoveel schulden als de waarde die de totale Surinaamse economie in staat is te creëren. Door de schulden is Suriname terug bij waar het was in 2005. Suriname is 15 jaar teruggezet. Een totale ravage! Ook de schulden die met binnenlandse partijen afgesloten zijn is praktisch gedollariseerd. Met andere woorden, de dollarschuldenstrop die achtergelaten is zal van Suriname inzet, focus en offers vragen. President, ministers en parlementariërs die een land zo voor een volk achterlaten, en beweren van het land te houden, zijn of sadist of schurk. Goede bedoelingen kunnen ze nooit hebben gehad. En daarom moet er een parlementaire commissie komen om te achterhalen wat hen bezielde, voor het volk om te horen waar het geld naartoe is gegaan en vooral wat men kan leren van de sadistische beslissingen die volksvertegenwoordigers kunnen nemen om u en uw kinderen en kleinkinderen te verarmen. U moet maar zelf overwegen wie de aartsvijand van het Surinaams volk lijkt te zijn.

Er staat een groot Amerikaans ambassade complex in Suriname. Denkt u dat een land dat minstens 100 jaar vooruit pland dit per toeval doet? Suriname moet geen hufterigheid meer pikken, het is geen 1980!
 
¨Open for business¨ is de remedie
U hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat Suriname een dergelijk ellende alleen met geconcentreerde aandacht, en inzet van binnenlandse en buitenlandse hulp, te boven kan komen. Aan de ene kant moet de overheid bezuinigen en aan de andere kant moet diezelfde overheid samen met volk, vakbonden en bedrijfsleven vooral de productiviteit en de economische bedrijvigheid van Suriname verhogen.

Ik ben geen voorstander van IMF. Die doen het volk eerst enorm pijn. Suriname moet het zelf doen, creatief en positief zijn, samenwerken (met de lokale vakbonden, bevriende landen, Guyana, Brazil, EU, de USA). Ook de overheid moet aantoonbaar gaan bezuinigen, en dat gaat ook gebeuren, anders gelooft het volk het plan niet. De deuren moeten aanlokkelijk opengezet worden voor investeerders. Tijdelijke belastingkortingen helpen om bedrijven en personen aan te trekken die de groeispurt van Suriname niet willen missen. Er zijn genoeg voorbeelden hoe andere landen het hebben aangepakt. Griekenland heeft als gevolg van haar crisis buitenlandse rijken aangetrokken, vooral gepensioneerden (de spaarzamere in de samenleving), en voor hen een “flat tax” ingevoerd. Als u gepensioneerd bent in Nederland, of elders in de wereld, betaalt u fikse belasting over uw pensioen en vermogen. Als u in Suriname een investering doet van ongeveer 35.000 euro/usd (grond, of grond met huis), dan krijgt u een speciale status (bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit) als u er meer dan de helft van het jaar in Suriname woont. U betaalt dan bijvoorbeeld een klein vast bedrag per jaar van een paar duizend euro’s en geniet voortaan van het belastingparadijs Suriname. Waar we ons allen op moeten gaan concentreren en gezamenlijk moeten gaan verkondigen in de wereld: Santokhinomics = Suriname is open for business!

Dr. Ashwin Ramcharan RO

MILITAIREN WEG ALS BEWAKERS GOUDVELDEN EN VRIENDEN POLITIEKE LOYALISTEN

Publicatie datum: 30 nov 2020 | Bron: United News | Door: Redactie

Het gaat hierbij om personen, goudvelden en woningen van individuen die tijdens de vorige regering een beroep daarop konden doen. De Ontwikkelingseenheid, een groep bestaande uit honderden militairen die rechtstreeks onder de minister van Defensie resulteerde, werd ingezet voor deze operaties.

Vanuit het leger is meerdere malen hierover geklaagd. Vooral het bewaken van goudvelden van politieke exponenten en hun vrienden, op kosten van de staat, zorgde regelmatig voor ontevredenheid binnen het leger. “Ja, ik heb dat inderdaad aangetroffen”, bevestigd minister Krishna Mathoera van Defensie.

“Conform de Wet op het Nationaal Leger is het de minister die toestemming geeft als er andere werkzaamheden dan wat in die wet is aangegeven worden verricht. En ik heb dus geschreven en alles ingetrokken”, zegt de minister. De Ontwikkelingseenheid is door Mathoera opgedoekt en de aangesloten militairen zijn terug binnen het formele leger en vallen nu rechtstreeks onder de bevelhebber. “Zoals het hoort”, benadrukt de minister.

De militairen werden niet alleen ingezet voor bedenkelijke privémissies, maar ook voor rechtmatige operaties in het binnenland. “Er zijn legale bedrijven in het binnenland die echt alles legaal deden en concessies hadden, maar slachtoffer werden van veelvuldige overvallen en berovingen. Die mensen hadden geen enkele uitweg, omdat de politie niet overal aanwezig was. Zij hebben beveiliging gevraagd van Defensie. Een aantal heeft betaald, een aantal niet” legt de minister uit.

Waar zij zich echter wel aan stoorde, zijn de oneigenlijke operaties die niets te maken hadden met belangen van de staat.

Die dienden slechts de belangen van de personen die daarvoor in aanmerking kwamen. “Er waren sommige mensen waar je vraagtekens achter kon plaatsen. Die hadden ook beveiliging, en onrechtmatig. Dat hebben we ook allemaal ingetrokken”, aldus de minister.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/militairen-weg-als-bewakers-goudvelden-en-vrienden-politieke-loyalisten

 
Bouterse belt Brunswijk persoonlijk op voor samenwerking …

YouTube · ABC Suriname

5 jun. 2020

Videoresultaat voor brunswijk wil samenwerken met nederland

 
Ook Hoefdraad benaderd Brunswijk voor samenwerking …

YouTube · ABC Suriname

8 jun. 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *