MET DE HISTORIE OP WEG NAAR DE TOEKOMST. WEG MET DE GRONDWET VAN 1987. TERUG NAAR HET PARLEMENTAIR STELSEL

Auteur: Angela Fernald

Mijn stellingen:

  1. alle succes start met een juiste prognose en toepassing van de wetenschap
  2. patronage parlementen glijden niet af naar dictatuur, patronage presidenten wel.
  3. Het patronage denken is vergif voor de natie en het zich richten op ongeletterdheid als stemvee.

En dit is precies het kernprobleem van de politieke oppositie die het voortouw behoort te nemen om verandering te brengen in welvaart en welzijn van alle Surinamers. Samen met het maatschappelijk middenveld, het groot en klein ondernemerschap als grote speler in de economie en de rechterlijke macht die de balans bewaaktinzake machtsmisbruik en mensenrechtenschendingenEen op elkaar afgestemd pakket van de totale oppositie zorgt voor succes. Maar wat zien wij in Suriname gebeuren? Alle belangrijke spelers om het regiem Bouterse te verslaan voeren solo acties en isoleren zich waardoor de kracht afneemt. Men zegt niet voor niets “united we stand and devided we fall”. En dat is precies wat Desi Bouterse doet. Verdeel en heers en vernietig de tegenstaander van binnen uit. ABOP probeert men om te kopen en vele andere lagere goden binnen alle politieke partijen. Maar ook de oppositie laat zich kennen door de grens steeds over te gaan. Een VHP die in Nickerie het gebouw van Rachid Doekhi van de NDP huurt. Een ABOP die zich laat sponsoren door top NDP-er Dilip Sardjoe. Iedereen doet alsof zijn neus bloedt, maar de achterdeuren van de oppositie blijven wijd open staan en ze bluffen onderling elkaar af in plaats van een vuist te maken. Met slechts een vuist is de NDP weggevaagd op 25 mei, net zoals het Front voor Ontwikkeling en Democratie in 1987 heeft bewezen. Zolang niet openlijk het verzet tegen Bouterse zich bundelt in een lichaam dat gecoordineerde acties voert en het bestaande presidentiele systeem verwerpt, zal de dictatuur zich juist steviger hechten in de hoofden en harten van ons volk. De body language van Bouterse werkt bij een belangrijk deel van het volk, de zo fel begeerde achterban die elke politieke partij met allerlei ideeen achter zich wil hebben. De een komt met ideeen zoals de hengel en de vis, de ander deelt pakketten uit, of geld. Linksom of rechtsom, allemaal stromen terug naar een punt, namelijk het slaafse patronage. Een volk blijven voeden in het veroveren van prive voordelen in ruil voor ondersteuning aan de machthebbers, houdt Suriname in de wurggreep van onderontwikkeling. En met de grondwet is deze situatie alleen nog maar versterkt.

De cruciale fout die in 1987 is gemaakt is om de grondwet aan te nemen in ruil voor verkiezingen. Het regiem had toen indien de oppositie zich echt openlijk had gebundeld, door de binnenlandse oorlog verdreven kunnen worden. Maar weer deed de oppositie alsof haar neus bloedde en alsof zij niets te maken had met het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. Dezelfde animositeit zien wij heden 2020 nog steeds terug. Het dubbele gezicht van nergens zogenaamd iets van afweten terwijl in het diepe geheim wel degelijk acties plaats vinden om af te komen van het regiem Bouterse. Het is veel beter openlijk en transparant met open vizier strijd te leveren tegen de clan van Bouterse die Suriname in de wurggreep van het patronage houdt. wanneer mensen arm zijn of geen werk hebben nemen zij alles aan om er maar beter van te worden. Daarom zegt Bouterse steevast dat iedereen zijn prijs heeft. Dat is ook zichtbaar met al dat overlopen van de ene naar de andere politieke partij. Alles draait om eigen voordeel, de kern dus van het patronage. iedereen werkt voor zijn eigen voordeel onder het politieke mom van het volk naar hogere hoogten te tillen. 

De oppositie zou beter de bewegingen en acties van de NDP moeten analyseren. De NDP heeft nieuw met oud verweven, namelijk de grondwet met het patronage. Deze coctailmix is de slimme manier om op twee helften te balanceren, natinaal en internationaal. Vlees noch vis of van vlees vis maken en andersom door domweg eigen interpretaties te geven en kruislingse combinaties te maken. Over vis komen met vlees kruiden en andersom, bij de NDP gelden alle smaken vanwege de verbinding van oud en nieuw. Enerzijds de kolonisator afbranden en anderszijds met behulp van koloniale wetten en zelfs fysiek met Hollanders het beleid vorm geven, tot en met huurlingen inzetten om eigen Surinamers te onderwerpen aan de machthebbers. Bouterse laadt zich door niemand uit het zadel wippen wetende dat de oppositie op zijn kermis te gast is. een kermis die hij al 40 jaren draait en enorme voorsprong heeft.

Parlementaire democratie

Daarom zou de oppositie haar eigen kermis moeten beginnen, namelijk een nieuwe verbinding te maken met het oude. Gewoon omdraaien wat Bouterse eerder deed. Bouterse zit nu in de rol van het oude patronage. De nieuwe verbinding is dus weg met het patronage en terug naar het uitbouwen van de parlementaire democratie. Suriname heeft vanwege de coup van 1980 nooit de kans gehad om het parlementaire systeem naar eigen Surinaamse leest om te vormen. De coup van 1980 was nieuw, de grondwet van 1987 was iets nieuw en de Surinamers wilden allemaal verandering. Anno 2020 willen alle Surinamers verandering dus de hoogste tijd om het oude te verwerpen en het nieuwe te omarmen. Het oude tijdperk van het Bouterse regiem moet plaats maken voor de gezamenlijke oppositie verenigd in het parlementaire systeem. Zolang de oppositie maar blijft dwarrelen op de kermis van Bouterse, zullen zij de NDP noch Bouterse ooit kunnen verslaan. De prognose dient een juiste te zijn, want met een verkeerde prognose zal er geen succes zijn. De rechterlijke macht kan maar geen vat krijgen op de persoon Bouterse in het 8 december proces omdat de rest van de oppositie staat te kijken en een standpunt inneemt dat de rechterlijke instanties hun werk moeten doen zonder politieke bemoeienis. In een normale situatie was deze prognose, dit standpunt juist geweest. Maar Suriname zit in een bevrijdingsstrijd langs democratische weg wat betekent dat de totale samenleving af wil van een onderdrukkinssysteem. Dus alle organen, instituten en politici moeten de handen in een slaan en het land redden uit handen van een clan die met de oppositie totaal geen rekening houdt. En waarom? Omdat de oppositie alleen staat en zichzelf vrijwillig isoleert van de strijd van rechterlijke macht tegen het onderdrukkingssysteem. De Bouterse clan voert openlijk samen met de Nationale Assemblee wel die onderdrukkingsoorlog tegen het volk. Men heeft lak aan de oppositie en het maatschappelijk middenveld omdat men weet dat ze bang zijn openlijk uit te komen tegen het regiem en op de kermis vertoeven van het regiem dus geen poot hebben op op te staan. Sterker nog, zelfs hun achterdeur openhouden om heimelijk te glippen naar de kermis van Bouterse en een samenwerking aan te gaan. 

Patronage houdt diversificatie van de economie tegen

Opeenvolgende regeringen hebben het patronage systeem in stand gehouden met een ambtenarij als waterhoofd om de voornamelijk ongeschoolde achterban te accomoderen. Nationale productie komt met kennis en kunde op gang en dat is wat Suriname ontbeert. De braindrain die decennia lang plaats vond omdat vele deskundigheid weigerde onder de vlag van het patronage te dienen blijft zich maar voortzetten omdat er niets verandert door de jaren heen. Bij deze diaspora in Nederland en de Verenigde Staten zit de broodnodige kennis en ook het kapitaal om Suriname op het jiste economische spoor te kunnen zetten. Maar de hetze tegen deze diaspora is onder het regiem Bouterse tot volle wasdom gekomen omdat deze groep Surinamers politiek niet achter Bouterse staat en daarom hun geld niet investeert in een corruptief regiem. De economische crisis veroorzaakt door het regiem Bouterse heeft alles met eigen belang te maken. Geen enkele investeerder zal zijn geld gooien in een regiem met zeer zwakke juridische instituten en gebrek aan investerings wetten. 

Patronage en de slavenmentaliteit: Basja gedrag overal bij gezagsdragers

De slavernij is gewoon terug in Suriname. Mensen worden als beesten opgejaagd en behandeld. De corrupte instituten en instanties slaan zwaar munt uit de reddeloosheid van de bevolking. Pakkettenvolk enerzijds en militairen die als slaven worden ingezet in het binnenland om de economische opjecten en ondernemingen van de machthebbers te bewaken. Een overheid die het structureel gemunt heeft op met name de MARONS is bijna synoniem aan het regiem Bouterse. De Marrons zijn een grote sta in de weg voor het regiem Bouterse, heb ik al zo vaak in mijn vele artikelen aangegeven. Misbruik maken van de positie van deze groep moet maken dat het regiem Bouterse verder zijn dictatoriale plannen over Suriname kan uitvouwen, met in het vooruitzicht het mogelijk uitstellen van de verkiezingen.

Eén van de best geleerde mensen van Suriname

Nawin Ryan Nannan

Wij hebben in de afgelopen dagen diverse flyers en cv’s van assembleekandidaten zien langskomen, van diverse politieke partijen. Er is één die ons heel erg opviel en zelfs nieuwswaardig is. Het gaat hier om dr. ir. Nawin Ryan Nannan. Hij staat op nummer 10 van de VHP-kandidatenlijst van Paramaribo.

Precies, de 10 staat voor uitmuntend (10 punt). Nummer 10 op de VHP-kandidatenlijst is dus vanzelfsprekend.

Het eerste wat ons meteen opviel, is dat hij drie universitaire studies met cum laude behaald heeft. Je slaagt cum laude indien je een gemiddeld cijfer van 8 hebt en met een eindcijfer van 9 slaagt voor het afrondend werk. Tot zo ver wij hebben kunnen nagaan, heeft geen enkele Surinamer deze prestatie ooit eerder neergezet met driemaal cum laude. Ja, u leest het goed, geen enkele!

Een telefoontje naar diverse universiteiten in Nederland heeft geen antwoord met zekerheid opgeleverd. Op die universiteiten kennen zij niemand met driemaal universitaire cum laude, maar om met zekerheid een antwoord te kunnen geven, moesten zij het nog laten uitzoeken.

Als dit niet genoeg is, constateerden wij dat deze jongeman een wetenschapper is met 21 peer-reviewed internationale publicaties in gerenommeerde internationale wetenschapsbladen. Een peer-reviewed publicatie is een publicatie van jouw nieuwe wetenschappelijke inzichten die door diverse gezaghebbende wetenschappers op het betreffende vakgebied, aan een zeer kritische en strenge toets onderworpen zijn. Het kan soms zo een jaar duren voordat zo een publicatie de status van peer-reviewed-publicatie krijgt. Vaak wordt zo een publicatie zelfs afgewezen, omdat het de toets der kritiek niet heeft kunnen weerstaan. Waar het anderen niet lukt om één publicatie tijdens hun hele loopbaan doorheen te krijgen, heeft deze jongeman het gepresteerd om in korte tijd er 21 doorheen te krijgen.

Verder is hij als decaan, hoofddocent Werktuigbouwkunde en proces- en energietechnoloog werkzaam op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Een decaan geeft leiding aan de betreffende faculteit en aan alle daaraan verbonden wetenschappers.

Het gaat verder. Deze jongeman heeft vanwege zijn grote aantal peer-reviewed internationale publicaties en zijn promotie bij Technische Universiteit Delft (TU Delft), zich in de schijnwerpers geplaatst bij diverse gerenommeerde multinationals en universiteiten. Hij heeft hierdoor diverse internationale uitnodigingen op zak van multinationals en universiteiten. Zeer recentelijk heeft hij uit Guyana en Canada ook uitnodigingen gehad voor een functie in de aardoliesector.

Ondanks zulke grandioze uitnodigingen op zak, heeft hij de verleiding kunnen weerstaan om niet te kiezen voor het grote geld, maar voor Suriname. Hieruit concluderen wij dat deze jongen ook in de politiek alle verleidingen zal kunnen weerstaan. Hij heeft bewezen een zeer sterke persoonlijkheid te zijn en niet te zwichten voor verleidingen.

Wij vinden oprecht, dat zulks persoon die tot de slimste mensen van Suriname behoort, een kans moet krijgen om ons land uit de problemen te halen. Anders, is het een gemiste kans voor Suriname.

Hij is de Messi van de VHP en Suriname, nummer 10, bescheiden maar met garantie voor goals.

Hieronder geven wij een beknopte samenvatting van zijn cv

Dr. ir. Nawin Ryan Nannan:
– Decaan, hoofddocent Werktuigbouwkunde en proces- en energietechnoloog werkzaam op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
– Gepromoveerd in 2009 tot doctor aan de TU Delft; een universiteit die internationaal zeer hoog aangeschreven staat en tot de wereldtop behoort.
– Afgestudeerd in 2004 als MSc./ir. in Werktuigbouwkunde (proces- en energietechnologie) aan de TU Delft.
– Afgestudeerd in 2003 als BSc. in Werktuigbouwkunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
– Alle drie graden met cum laude behaald.
– Topwetenschapper met 21 peer-reviewed internationale publicaties in gerenommeerde wetenschapsbladen; een internationaal erkende autoriteit op zijn vakgebied.
– Twee postdocs in het buitenland aan gerenommeerde instituten: Italië en de Verenigde Statten, te weten:
1. Politecnico Di Milano, Milaan in Italië
2. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Verenigde Staten
– Ondernemer/consultant.
– Ervaring met fondsenwerving voor onderwijs en onderzoek via lokale en internationale donoren.
– Ervaren en competent op het vlak van strategisch plannen en management van personeel en van middelen, visievorming, het creëren van draagvlak, verandermanagement, het betrekken en binden van stakeholders, kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs.

Zoals wij eerder schreven, is deze VHP-kandidaat vanwege zijn bijzondere prestaties ons opgevallen. Indien er andere DNA-kandidaten zijn met vergelijkbare competenties, van welke partij dan ook, laat het ons weten. Ook die zullen wij voor het voetlicht plaatsen. Het Surinaamse volk heeft recht op keuze voor de allerbesten, ongeacht de partijkleur.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/04/24/een-van-de-best-geleerde-mensen-van-suriname/

DNA-lid Nading maakt misbruik van macht. ‘Misbruikt avondpasje om 13 personen in auto te vervoeren’

Geplaatst op 

 
Aida Nading

DNA-lid Aida Nading heeft misbruik gemaakt van haar DNA-lidmaatschap. Zij was op woensdagavond omstreeks 22.30 uur op straat in gezelschap van 13 andere burgers en verplaatste zij zich gewoon over de openbare weg. Wanneer ze door de politie van Commewijne wordt gestopt met haar delegatie, overlegt zij haar toestemmingsbrief en eist zij van de politie dat alle andere 13 burgers die haar vergezellen ook vrij uit moeten gaan, terwijl die geen ontheffing hebben om na 20.00 uur zich op straat te begeven. Na afstemming met een der leidinggevenden van het Korps Politie Suriname wordt haar terecht erop gewezen dat alleen aan haar ontheffing is verleend om zich tijdens de uren van de lockdown te mogen verplaatsen en wel wanneer het hoog nodig is. “Van een DNA-lid, dat zelf heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de Wet Uitzonderingstoestand, wordt echt een voorbeeld verwacht naar de samenleving toe in het belang van de gezondheidstoestand van alle burgers van Suriname.” 

Nading heeft hierna hemel en aarde bewogen door te bellen naar hoogwaardigheidsbekleders, die op hun beurt ook op een macht overheersende manier de hoogste man van het KPS hebben gebeld, waarna opdracht werd gegeven om het DNA-lid met haar hele delegatie vrij uit te laten gaan, vertellen de hardwerkende politiefunctionarissen aan de krant. De 13 personen waren inmiddels al overgebracht naar post Richelieu en kort daarna werd opdracht van hogerhand gegeven om al deze 13 personen heen te zenden. 

Politiefunctionarissen: “Wij raken gedemotiveerd” 

“Wat verwacht u mijne mensen van burgers van Suriname, als onze eigen leden van de wetgevende macht de door hun zelf gemaakte wetten aan hun laars lappen, terwijl de doorsnee burger verplicht is zich te houden aan de wet. De gewone burger wordt anders door een bullenpees bewerkt of moet zich opdrukken op straat. De politie wordt in een zodanige positie gemanoeuvreerd dat op een gegeven moment zij niet meer weet hoe op te treden. Want je treedt nu op volgens de regels, zoals voorgeschreven in het belang van het Coronavirus. Dan moet je nog grootspraak incasseren om daarna een telefoontje te ontvangen om de persoon in kwestie te laten gaan. Wij raken gedemotiveerd. Trouwens dat hebben de collega’s ook meegemaakt aan de Zirkoonstraat”, merkten de hardwerkende politiefunctionarissen op. 

Saskia Bandhan 

Doekhie hekelt misbruik avondpasjes in Nickerie

“Prostituees worden ’s avonds met pasjes vervoerd”

NDP-parlementariër Rachied Doekhie hekelt het feit dat personen in Nickerie flink misbruik maken van de avondpasjes, die door de autoriteiten aan essentiële personen zijn gegeven sinds de start van de partiële lockdown. Met zo een pasje heeft men toestemming om tussen 20.00 uur en 06.00 uur over straat te zijn.  “Het is net als de Domineestraat in de avonduren hier in Nickerie. Zelfs de waardeloze leeglopers beschikken over een pas. Deze personen lijden zeker aan infantiele neigingen, want ze rijden gewoon over straat. De politie heeft recent een auto onderschept met twee mannen erin, die over een pas beschikten. Toen zij in die wagen keken, zagen zij drie Venezolaanse prostituees op de achterbank. Als reden gaven de mannen aan dat zij die dames naar Wageningen moesten brengen. Skowtu taigi mi”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. De NDP’er stelt dat de dames toen weer moesten worden gebracht naar het politiebureau, maar dat de politie niet kon optreden tegen de twee mannen, omdat zij over geldige pasjes beschikten.

Lijst publiceren

De NDP’er stelt dat de districtscommissaris na moet gaan en de namen van de personen moet publiceren die over een pas beschikken. “Nickerie is klein. Dan zal je zelf zien dat de dc zelf, de regering, het NCCR en wij als volksvertegenwoordigers allemaal als een lachertje worden gezien. Het is gevaarlijk, want de partiële lockdown is om mensen te beschermen tegen het Coronavirus. Maar heri neti deng mang e rij. Vooral bij de huizen van mooie vrouwen”, aldus de NDP’er. Als assembleelid maakt Doekhie automatisch aanspraak op zo een ‘avondpas’, maar stelt dat hij tot nu toe maar één keer ervan gebruik heeft moeten maken. Aangezien het voor hem niet noodzakelijk is om elke avond uit huis te gaan, blijft hij rustig met zijn vrouw thuis.

De NCCR-coördinator, Jerry Slijngaard, benadrukte eerder dat het pasje bedoeld is voor essentieel werkverkeer. “Het is voor mensen die voor hun werk noodzakelijkerwijs en essentieel over straat moeten zijn om hun taken uit te voeren”, zei Slijngard. De partiële lockdown geldt ook voor de politie en militairen, benadrukte Slijngard. Personen uit deze diensten hebben geen automatische vrijheid om over straat te gaan. Pas wanneer ze dienst hebben gedurende die uren, mogen zij zich over straat bevinden. 

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/04/25/doekhie-hekelt-misbruik-avondpasjes-in-nickerie/?fbclid=IwAR07cVCA_hZ2Gete1nDtrF9QxOdV2SzHOthisLe_KCLU0LLvfCEPgDCTdBs

Brunswijk ontkent US$ 1 miljoen van Sardjoe te hebben gekregen

24 Apr, 2020, 02:37

foto

 ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk met een truitje gesponsord door Rudisa. 

 

 

“Deze Brunswijk gaat nooit met Bouterse samenwerken,” benadrukt Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. “Dat heb ik allang gezegd dan san we twijfel ete na Bravo?” Volgens berichten op sociale media zou Brunswijk van zakenman Dilip Sardjoe US$ 1 miljoen hebben ontvangen om met NDP samen te werken. “If Rudisa e sponsor ABOP nanga trui, dat no wan taki dat ABOP o wroko nanga Bouterse,” zegt Brunswijk geïrriteerd in een video-opname via Facebook.  
 
“ABOP heeft 1 miljoen USD ontvangen van DILLIP SARDJOE/NDP,” wordt er in een bericht meegedeeld dat als een lopend vuurtje op sociale media gaat. “RONNY BRUNSWIJK krijgt verder alle concessies verlengd voor 5 jaar. Mag nog 20 concessies aanvragen die vóór 20 mei in orde worden gemaakt. RONNY BRUNSWIJK krijgt nog 1 MILJOEN USD van ABRAHAMS op 27 MEI indien hij bewijst dat hij 10 zetels heeft,” wordt er verder getheoretiseerd in het bericht. 
 
“Na a fake news san de man e meki,” merkt Brunswijk op. “Het wordt gedaan om de partij te breken. If Sardjoe wan gi mi wan miljoen, a kan tyar en kon. Mi o tek en plus mi no’ wroko nanga Bouta! Hij zou zomaar een miljoen verliezen.”  Brunswijk legt uit dat een partijlid sponsoring gevonden heeft voor t-shirts bij Rudisa Beverages & Juices NV, producent van onder andere de ‘More’ sappen. Brunswijk: “We hebben een aantal truien gehad met het logo van ‘More’ aan een kant en ‘ABOP’ aan de andere kant. Dus we promoten tegelijk ‘More’ voor die man. Hij heeft ons truitjes gegeven dus dat is geen probleem.”
 
“De partij groeit en men doet voorkomen alsof we met de NDP gaan samenwerken,” merkt Brunswijk op. “Maar disi man, di de voorzitter fu ABOP, never, never unu e wroko nanga NDP! Mi Bravo n’e wroko nanga NDP. Me taigi unu k’ba, unu nom aksi mi a san dat moro!”  
 
René Gompers

Somohardjo: Niemand komt aan de samenwerking PL en ABOP

23 Apr, 2020, 07:31

foto

 André Sengwai, coördinator van ABOP in Moengo en Paul Somohardjo, voorzitter van PL. 

“Ef’ yu fas a anu fu PL, dan yu fas a anu fu ABOP. Ef’ yu fas a anu fu ABOP, dan yu fas a anu fu PL’’. Hiermee gaf Paul Somohardjo, voorzitter van de Eenheidsbeweging onder leiding van de PL duidelijk aan, dat niemand kan komen aan de samenwerking tussen de PL en ABOP. 

 
Somohardjo heeft zijn structuren er op voorbereid dat kwaadwilligen er alles aan zullen doen om de samenwerking tussen de PL en ABOP te verbreken of af te zwakken. Echter adviseerde hij ze om geen acht te slaan op geruchten of onwaarheden die als doel hebben deze twee partijen uit elkaar te halen.  
 
De PL-voorzitter was woensdag op Moengo om zijn structuren uitgebreid te informeren over de samenwerking met de ABOP. De PL heeft in het district Marowijne geen kandidatenlijst ingediend. De PL’ers van Marowijne hebben van Somohardjo het advies meegekregen om op 25 mei 2020 op de DNA- en RR- leden van de ABOP te stemmen. De bespreking werd bijgewoond door een delegatie van de ABOP onder leiding van André Sengwai, coördinator van de geelzwarte partij in Marowijne. Sengwai sprak de PL’ers ook toe en gaf aan zeer content te zijn met de samenwerking.
 
Somohardjo legde uit dat de PL op dit moment nog niet bij machte is om zelfstandig een DNA-zetel te halen. Aangezien de partij een samenwerkingsverband heeft met de ABOP, is daarom afgesproken stemadvies te geven aan deze partij. De PL-achterban is namelijk wel degelijk in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verkrijgen van zetels door de ABOP, betoogde Somohardjo. Hij gaf de mensen mee dat als de ABOP in Marowijne de nodige zetels behaalt, dit wil zeggen dat ook de PL in dit district heeft gewonnen. Hetzelfde geldt voor alle districten waar beide partijen samenwerken, te weten Wanica, Commewijne, Para, Coronie en Nickerie.
 
Op vragen van de structuren zei de PL-voorzitter dat bij verkiezingswinst de PL’ers niet hoeven te vrezen dat hun belangen niet behartigd zullen worden. Hij zei dat wanneer de ABOP zetels daar wint, het de taak van de PL  is om voor haar mensen te blijven werken. Somohardjo legde voorts uit dat het heel belangrijk is om bij het stemmen op de RR-leden van de ABOP, alle vijftien hokjes van de RR-kandidaten te kleuren. Het belang hiervan zal duidelijk merkbaar zijn bij een eventuele gang naar de Verenigde Volksvergadering. 

Lockdown: Moengonezen klagen over politiegeweld

23/04/2020 00:00 – Euritha Tjan A Way

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden zei tijdens de Covid-19-persconferentie dat er geen leeftijdsgrens is als het gaat om mensen opsluiten bij het overtreden van de lockdownregels.

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden zei tijdens de Covid-19-persconferentie dat er geen leeftijdsgrens is als het gaat om mensen opsluiten bij het overtreden van de lockdownregels. Foto: NII  

MOENGO – Het loopt de spuigaten uit met het politiegeweld in Moengo nu de avondklok is ingesteld. Dat vindt een groep mannen die de Ware Tijd spreekt in de voormalige bauxietstad. “Ik vind het erg dat – voordat het tijd is – de agenten ons komen opjagen om naar huis te gaan. Bovendien worden mensen hardhandig aangepakt en in de politiewagen geschopt. Ook al ben je op weg naar huis”, doet er één zijn beklag.

Evenals een visser die de krant benadert, wil hij niet bij naam worden genoemd. “Kijk, we wonen hier in een bepaald systeem. Ik ben visser en ik ben opgepakt om vijf over acht omdat ik ijs was gaan kopen om de vis goed te houden. Ala sma sabi taki na hossel mi e hossel, ik heb bijna geen inkomsten doordat er weinig mensen deze kant op komen.” Beiden benadrukken het belang van de avondklok te onderkennen. “Ik wil niet ziek worden en niemand van de familie, maar laten de agenten hun werk goed doen,” vindt de visser.

Tijdens zijn hechtenis heeft hij iets gezien dat hem gestoord heeft. “Ik zag drie jongens van tussen de vijftien en zestien jaar die door de agenten op hun hoofd geslagen werden met flessen, terwijl ze geknield zaten op bureau. Dat heeft me ernstig gestoord”, legt de visser uit. Beide mannen noemen gevallen van mensen die niet op de tijd hebben gelet, van hun kostgrond op weg waren naar huis en door de politie aangehouden zijn geworden.

In de buurt van het voormalige Beatrix Theater legt een getuige die zijn broer wilde beschermen uit hoe de agenten zijn broertje op het erf zijn komen halen. “We hebben geen kraan in huis, de jongen ging zijn voeten wassen aan de erfkraan en de agenten zijn op hem afgekomen om hem mee te nemen. Toen ik protesteerde hebben ze me geklapt en ze begonnen me te stoten. Uit respect voor mijn vader heb ik niet al te veel weerstand geboden. Maar van mijn broertje hebben ze zijn telefoon gebroken. Ze hebben tegen zijn grote duim geschopt die is gebost en ze hebben zijn broek bijna helemaal gescheurd.”

In de cel kwam hij evenals de visser een minderjarige jongen tegen, deze was twaalf jaar. “De cellen zijn vreselijk vies, er wordt geplast en gepoept in de cellen. Ik vond het erg die jongen daar te zien. Ik heb hem nog op mijn plek laten zitten en hij viel midden in die viezigheid gelijk in slaap. Zo een jongen moet een klap krijgen met een gummi en naar huis gebracht worden.”

Tijdens de Covid-19-persconferentie van maandag is hoofdinspecteur Humphrey Naarden gevraagd of hij weet van het geweld en het opsluiten van minderjarigen in Moengo. “Ik heb geen rapportage gehad van leeftijd van degenen die zijn opgesloten in Moengo en er is geen leeftijdsgrens. Maar wel zou ik hopen dat indien minderjarigen op straat aangetroffen worden na acht uur ‘s avonds zij naar huis gebracht en hun ouders flink aangesproken worden.”

De gewestelijke politie commandant Iwan Accord, die verantwoordelijk is voor Moengo, geeft – met de informatie geconfronteerd – aan dat hij dagelijks geïnformeerd wordt door de districtscommissaris en dat zij incidenten van geweld zeker zou doorgeven. “Bovendien maakt iedereen tegenwoordig filmpjes met de mobiel over politieoptreden, dus als de mensen zich in hun recht aangetast voelen zullen ze zeker wel dat bewijs kunnen leveren. Dan kunnen ze zich melden bij de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ). Die kan het dan onderzoeken.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/23/lockdown-moengonezen-klagen-over-politiegeweld/

VHP-Nickerie neemt oud-NDP partijgebouw over

22 Apr, 00:00

foto
previousHet gebouw dat jarenlang de NDP onderdak heeft verleend, is nu door de VHP-Nickerie in gebruik genomen.next


 
Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) zegt dat 20 jaar lang zijn partij – waarvan hij medeoprichter is – gratis de beschikking had over een partijgebouw in Nickerie. Ondervoorzitter Ramon Abrahams tevens partijcoördinator Nickerie heeft publiekelijk te kennen gegeven dat hij nooit meer een poot zal trappen in het partijgebouw. Doekhie had een slot van zijn privé-kantoor verwisseld, nadat hij de sleutel niet kon krijgen. Sinds dinsdag wappert de VHP-vlag bij het gebouw dat te huur was. Intussen is de paarse kleur bedekt met een witte verflaag. 
 
Doekhie merkt tegenover Starnieuws op dat nu de NDP geen gebruik wil maken van het partijcentrum, eigenaar Mohamed Sultan, hem heeft meegedeeld dat hij het zal verhuren. Hij verhuurt het gebouw aan VHP-kandidaat op de tweede plek in Nickerie, Nisha Jakry. Zij hebben een familieband, zegt Doekhie. “Het heeft mij wel wat gedaan dat de NDP-vlag en de billboards weggehaald zijn,” zegt de politicus. Die zijn nu thuis bij hem. 
 
De paarse kleur is intussen bedekt met een witte verflaag. 
 
“Het partijgebouw is al die jaren gratis afgestaan aan de NDP. De mensen zijn weggegaan en hebben alle troep achtergelaten. Niet eens een dank je wel hebben ze gezegd,” merkt Doekhie op. Hij heeft geen goed woord over voor Abrahams die volgens hem een grote mond heeft opgezet. Hij heeft publiekelijk gesteld dat Johnny Mahespalsing meer heeft gedaan in Nickerie. “Dat kan wanneer je miljoenen geroofd hebt van Petro Caribe, Wageningen, Pelmolen, zaaizaad, verkoop van rijst,” stelt Doekhie. Mahespalsing heeft volgens Doekhie zelf verteld dat hij de lachende derde is. “Er worden geen openbare aanbestedingen gehouden, projecten worden aan vriendjes gegund. Schulden worden niet betaald.” 
 
Het nieuwe partijcentrum van de NDP aan de Waterloostraat. 
 
Doekhie zegt dat men nu niet moet janken als het partijgebouw naar anderen gaat en de vlag wordt neergehaald. “Als je een vrouw wegjaagt en ze neemt na een tijdje een andere man, dan kan je niet boos worden en tekeer gaan,” merkt Doekhie op. Hij zegt de NDP-kandidaten in Nickerie  Ebu Jones en Erak Fatehmohamed te steunen. De NDP beschikt intussen over een partijgebouw aan de Waterloostraat dat al in gebruik is genomen. “Dus het is niet zo dat het NDP-partijgebouw is overgenomen door de VHP,” stelt de afdeling Nickerie. 

NDP ZAL VRIEND EN VIJAND VERRASSEN

Apr 21, 2020

De NDP heeft gewerkt en het resultaat zal niet uitblijven. Dit zegt Andre Misiekaba, ondervoorzitter van de regeringspartij. Hij verwacht dat de NDP minimaal 26 zetels in de wacht zal slepen, en als er wat aan de winkelprijzen gedaan wordt ziet hij het aantal zelfs aanzwellen tot meer dan 30.

Er zijn volgens de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) maatregelen in voorbereiding om de winkelprijzen daadwerkelijk op een beheersbaar niveau te krijgen. “Dan moet het niet gek zijn als NDP gewoon twee derde meerderheid haalt. We hebben gewerkt, en wanneer je hebt gewerkt twijfel je niet. De NDP heeft gewerkt, het is daar. Het is duidelijk zichtbaar”, zegt een zeer zelfverzekerde NDP-ondervoorzitter.

De partij is de afgelopen tien jaren niet bespaard gebleven van corruptieschandalen en verspilling van staatsgelden. Misiekaba ontkent dit niet. “Maar wie niet? Nieuw Front heeft het ook gehad toch?”

Er zijn enkele vermeende corruptiezaken bij de procureur-generaal gedeponeerd voor onderzoek. Tot zover is het nog niet gekomen tot de veroordeling van hoge politieke en regeringsautoriteiten. “Laten de zaken gaan waar ze moeten gaan, en laat er onderzoek komen. Als mensen schuldig worden bevonden, dan moeten ze voor de consequenties instaan. Maar laten we niet babbelen in de lucht over corruptie.”

De realisatie van de Anticorruptiewet is volgens Misiekaba een duidelijk signaal dat de NDP-regering menens is om corruptie een halt toe te roepen. Bij hem ontstaat de indruk alsof oppositiepartij DOE met alle eer wil strijken, terwijl het een gezamenlijke inspanning was uit de tijd toen DOE nog in de coalitie zat. In 2017 was Misiekaba ook nog fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee (DNA) en belast was met het voorbereidend werk rond de Anticorruptiewet. “Meneer Carl Breeveld moet een keertje uitleggen hoe ondergetekende heeft getrokken aan deze wet”, vindt Misiekaba.

https://unitednews.sr/ndp-zal-vriend-en-vijand-verrassen/

ACHTERGROND: Schaamteloze pakkettenhandel

 

21/04/2020 20:00

Hoewel het land praktisch bankroet is, lukt het de NDP wel om pakketten ‘uit te delen’ onder sociaal zwakkeren. Over waar het geld hiervoor vandaan komt worden de lippen stijf gehouden.  

 

PARAMARIBO – De handel in pakketten met eerste levensbehoeften is door deze regering tot kunst verheven. Zeker in de maanden vóór de verkiezingen is het waarschijnlijk nog een van de weinige middelen die men kan inzetten om mensen ertoe te bewegen om op de NDP te stemmen. Maar deze beschamende tactiek levert menig partijlid ook een aardig zakcentje op, want niet ieder pakket bereikt gratis zijn eindbestemming.

Tekst: Armand Snijders – Beeld: Stefano Tull

Het massaal uitdelen van pakketten door de grootste regeringspartij is natuurlijk vreemd. Als ze haar werk in de afgelopen jaren naar behoren had gedaan, waren veel gezinnen nu niet in zo’n benarde positie terechtgekomen dat ze nu noodgedwongen reikhalzend ernaar uit moeten kijken. Je kunt het ze ook niet kwalijk nemen: het gaat veelal om mensen die laag- of ongeschoold zijn en al bijna niets hebben. Dus alles wat ze krijgen, is mooi meegenomen. Of het nou van een stichting is die oprecht wat uitdeelt of van een partij die daar politiek gewin uit denkt te halen.

Het is alleen triest dat de doelgroep niet beseft dat het weggeven van pakketten niets met goed beleid te maken heeft, maar met wanhoopspolitiek. De handel in pakketten is onder deze regering tot een sport gemaakt: er wordt politiek mee bedreven en handel in gedreven, terwijl de rekening grotendeels op het bordje van de totale samenleving komt. Die samenleving zou er wellicht nog enigszins vrede mee hebben als het allemaal echt bij de minderbedeelden terechtkomt. Echter, de werkelijkheid is behoorlijk anders. De pakketten worden momenteel bij duizenden geleverd door Chotelal.

Niet voor niets natuurlijk, de ondernemer krijgt daar uiteraard voor betaald. Ongetwijfeld krijgt de NDP een leuke korting, maar uiteindelijk kost dat heel wat geld. Overigens, dat geld komt hoogstwaarschijnlijk uit de staatskas, want de pakketten worden doorgaans verdeeld met de boodschap dat het een cadeautje is van lanti. Dat gaf vicepresident Ashwin Adhin in februari ook toe, toen hij verklapte dat de verdwenen kasreserves die de commerciële banken aan de Centrale Bank van Suriname hadden afgestaan, deels voor die basisproducten waren gebruikt. Maar zoals met alles wat deze regering doet, weigert ze daar inzicht in te geven. Dus ook niet over hoeveel pakketten precies zijn/worden besteld en met welke frequentie.

Wat wel zeker is, is dat vanuit de NDP wordt bepaald wie een gratis pakket krijgt en wie niet. Op de lijst met gelukkigen staan veelal trouwe aanhangers in de volkswijken, die in ruil daarvoor wel op zijn minst een NDP-vlag voor hun deur moeten zetten. Dat is op zich al raar, omdat het officieel om pakketten gaat die door de overheid worden verstrekt, niet door de partij. De producten worden in verschillende centra (vaak woonhuizen) in de diverse ressorten afgeleverd voor verdere distributie. Van een pak boutjes, een liter olie en vijf kilo rijst tot vijfhonderd gram melkpoeder, sardines, een pot bruine bonen en aardappelen, uien, knoflook, zout en suiker. Kortom, spullen die ieder huishouden kan gebruiken met een totale geschatte waarde van zo’n SRD 275.

Echter, het vreemde is dat niet alle pakketten gratis worden verstrekt: er worden er ook heel veel voor zo’n SRD 100 aangeboden via Facebook en andere kanalen. Menig gezin in Suriname heeft er ongetwijfeld wel eens één aangeschaft, ook niet-NDP’ers. Maar waar komen die pakketten eigenlijk vandaan? Dat wordt duidelijk als de Ware Tijd een kijkje neemt bij één van de vele verkooppunten, die vrijwel zonder uitzondering in het zuiden van Paramaribo te vinden zijn.

In de omgeving van de Van ‘t Hogerhuysstraat is er in de garage van een normaal woonhuis een redelijke drukte. De jongeman die hier verantwoordelijk is, wil uiteraard niet met naam en toenaam in de krant. “Anders ben ik straks mijn handel kwijt.” Hij verkocht eerst vanuit zijn huis in de buurt van de Magentakanaalweg, maar de afstand was voor veel van zijn klanten bezwaarlijk. “Dus heb ik nu dit adresje bij een kennis af en toe in gebruik. Ik ben er zo’n drie jaar geleden gewoon ingerold, een vriend die NDP-lid is, vroeg of ik wilde verkopen. Hij is lid van de ressortraad. De pakketten worden onregelmatig aangeleverd en ik weet nooit hoeveel ik er krijg. Maar het levert in ieder geval altijd zoveel op dat het de moeite waard is.”

Volgens zijn zeggen krijgen partijleden in veel ressorten de pakketten gratis geleverd om te verspreiden onder de bevolking. “Maar ik denk dat zeker 30 procent niet terecht komt bij personen voor wie ze bedoeld zijn. Deze worden apart gehouden en verkocht. Zodra er weer een lading komt, bel ik mijn vaste klanten of ze belangstelling hebben. Tegenwoordig is het aantal bestellingen veel groter dan de hoeveelheid pakketten die ik krijg. Dus als je zes pakketten hebt besteld, is de kans groot dat je er maar twee krijgt. Ik krijg tussen de honderd en tweehonderd pakketten per keer. En ik krijg steeds meer bestellingen doordat mensen er via via van horen. Want iedereen wil wel zo’n duur pakket voor maar SRD 100”, lacht hij.

Hoeveel hij er zelf aan verdient, wil hij niet zeggen. “Ik krijg in ieder geval veel minder dan de helft. En de rest? Tja, ik denk dat dat terechtkomt in de zakken van mensen die de pakketten hier bezorgen, dus de NDP’ers. Ik weet niet of de leiding van de partij daarvan op de hoogte is. Maar ik vermoed dat ze er lucht van heeft gekregen, want tegenwoordig worden alleen nog maar pakketten verstrekt aan mensen die zich hebben geregistreerd. Ook daar is echter weer wat op gevonden. Ik krijg tegenwoordig wel minder om te verkopen, dat wel.” Als hem wordt verteld dat hij formeel kan worden vervolgd wegens heling omdat hij gestolen goederen verkoopt, deinst hij even terug. “Dat zal wel maar ik doe niets verkeerds. Mensen zijn blij met mijn pakketten. De NDP zit erachter en zij heeft de macht in het land. Dus mij gaat niets gebeuren.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/21/achtergrond-schaamteloze-pakkettenhandel/

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *