HET NDP PATROON VAN VERWARRING STICHTEN HOORT TOT EEN VAST MODEL VAN BEDROG EN MISLEIDING.

Auteur: Angela Fernald

De formele en de informele vraagstelling spelen door elkaar. En hier is de NDP meester in. De formele vraagstelling die oopt langs wet en recht is duidelijk. Daar kan het DNA lid op anticiperen en gewoon terug komen op zijn eerder besluit. Maar de andere issue is de informele vraagstelling en die is niet of Akiemboto wel of niet op eerder besluit mag terugkomen, maar waarom een verkeerde datum is gebruikt hiertoe en niet door hem gecorrigeerd is. Wat betreft de formele vraagstelloing is het antwoord dus, natuurlijk mag hij dat, omdat zijn eerder besluit gebakken lucht is en dus niet rechtsgeldig. De informele kant betreft de issue van het gesjoemel met data. En hier gaat weer iedereen aan voorbij.  Het sjoemelen met verkeerd gedateerde brieven en documenten schept de eerste verwarring. Want als een DNA lid een datum vermeld van het moment dat hij geen DNA lid was, dan kan de president daar geen rechtsgevolg aan verbinden.

Ondertussen waordt de verkeerd gedateerde brief de mediain gegooid en het hele maatschappelijk middenveld houdt zich bezig met het feit dat een NDP-er zich terug trekt uit het parlement en geen NDP lid meer wenst te zijn. De discussie gaat meer over de teloorgang binnen de NDP. Terwijl de eigenlijke bedoeling is om de president uit zijn tent te lokken om op een brief te reageren die niet valide. Gelukkig datv de president niet reageerde op iets wat niet bestond. Pas Toen de tweede brief van het NDP parlementslid kwam op 18 januari dat hij zijn eerste brief van 5 januari terugtrok, gaf de president hier rechtsgevolg aan door beide brieven door te sturen naar de parlementsvoorzitter. Iets wat niet bestaat kan niet teruggetrokken worden, dus twee niet bestaande brieven stuurde de president door. Omdat het proces van intrekking door de DNA niet was ingezet, logisch omdat tot 18 januari nog niets bestond en pas met een correcte datering van 18 januari een feit dat niet bestond werd teruggetrokken, toen pas was de tijd rijp voor de president te handelen door het parlement op de hoogte te stellen. In feite is er dus niets meer of minder gebeurd dan een storm in een glas water, en het NDP parlementslid dus gewoon DNA lid kon blijven, daar de procedure niet was ingezet. De fouten zijn bewust gemaakt, dit is het toegepaste model van Desi Bouterse en Jennifer van Dijk-Silos. Opzettelijk wordt er een babylonische spraakverwarring gecreeerd, maar president Chandrikapersad Santhoki is niet in deze gemene val getrapt. Anders was de blamage op zijn bord terecht gekomen. Nu is het aan de stommiteit van een parlementslid te wijten die zich weer heeft laten misbruiken. Het gaat om de voormalig directeur van een staatsbedrijf Grassalco dat zwaar in opspraak is. De president had mijnsinziens helemaal niemand moeten aanschrijven toen hijnde eerste brief had ontvangen, dat was nu juist precies de valkuil. De president heeft dit doorzien en juist gehandeld. Het parlementlid had uit eigen beweging achter zijn stomme fout van verkeerde datering moeten komen en de president opnieuw moeten aanschrijven met zijn verzoek en een correcte datering.Waarom deed de parlementarier dit niet in zijn brief van 18 januari?  De bal lag niet op de speelhelft van de president maar op de speelhelft van de heer parlementariër Sergio Akiemboto. Dan was de voortvarende president ook direct aan het werk gegaan. Maar de president deed dit nu niet, omdat hij zeer bekend moet zijn met de vele vuile onder de gordel streken vanuit de NDP. En opeens kwamen de voormalige adviseurs en juridische verdedigers van Desi Bouterse en zijn regiem hun mening breed ventileren in de media. 

Boldewijn over beslissing Akiemboto

Datum:  | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Het wel of niet aanblijven van Sergio Akiemboto als DNA-lid houdt velen bezig. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat er niet alleen naar het politiek kader gekeken moet worden, maar ook naar de menselijke kant, waarbij centraal staat de integriteit van een persoon. Hij wijst daarnaast op de religieuze achtergrond van Akiemboto. “Niet alles wat hij heeft opgenomen in zijn verklaring was politiek”, vervolgt Boldewijn. “Hij heeft duidelijk gemaakt niet langer achter bepaalde zaken te kunnen staan, en wanneer je iets niet meer accepteert, dan komt de vraag waar je voor staat in deze wereld.” Boldewijn noemt ook factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met de politiek. Hij noemt het stemgedrag tijdens verschillende regeringen bij het nemen van besluiten in DNA en merkt op dat personen vaak stemmen, waarbij het lijkt alsof de beslissing niet zelf door de personen wordt genomen en veelvuldig kritische afwegingen ontbreken. “Het lijkt erop alsof mensen niet beslissen wat zij goed en minder goed vinden”, verduidelijkt de bestuurskundige. Boldewijn heeft daarom de indruk dat Akiemboto tot een beslissing is gekomen dat te maken heeft met zijn integriteit. “En bij een integriteitskwestie kijk je niet naar wie op mij heeft gestemd of achter mij stond”, verduidelijkt de bestuurskundige.

Beslissing

In artikel 68 van de grondwet staat hoe het DNA-lidmaatschap beëindigd kan worden in. De wet regelt dat iemand het parlement kan verlaten door zijn eigen beslissing. Vanaf dat moment begint een proces waarbij het hoofd van het stembureau van deze persoon zijn kiesdistrict, in dit geval Brokopondo, wordt medegedeeld over een dergelijke opzegging. Ook wordt het Centraal Hoofdstembureau geïnformeerd (CHS). Het CHS is namelijk belast met het aanwijzen van de opvolger. “Zodra het CHS deze mededeling over het terugtrekken uit DNA heeft ontvangen, dan wordt de zaak doorgevoerd.” Boldewijn bedoelt hiermee dat het proces van vervanging dan loopt. “In die gevallen is terugkeren op een beslissing welke in behandeling is bij het CHS onomkeerbaar”, volgens de bestuurskundige.

https://surinamenieuwscentrale.com/boldewijn-over-beslissing-akiemboto

OKB-VOORZITTER SILOS : “WETTELIJKE PROCEDURES TELLEN EN GEEN PERSOONLIJKE OPVATTINGEN

Jan 26, 2021

Gewezen voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau,  Jennifer van Dijk – Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau OKB, wijst er op dat de spraakverwarring rond het wel of niet beëindigen van het DNA-lidmaatschap alleen maar groter kan worden wanneer de wet die overduidelijk is en de procedures daarin goed zijn geregeld, vermengd worden met meningen.

Zij wijst er op dat de kiesregeling niet alleen aangeeft hoe het lidmaatschap eindigt maar ook dat er in het Staatsbesluit SB -2016 de procedure goed is geregeld. Volgens de OKB-voorzitter gelden de volgende zaken. Sergio Akiemboto heeft de president op 5 januari aangeschreven dat hij zijn lidmaatschap wil opzeggen. Die brief had echter als datum 5 januari 2020. Volgens de wet artikel 141 van de kiesregeling de president dat moeten meedelen aan de voorzitter van het parlement. De voorzitter van het parlement moet dan een huishoudelijke vergadering bijeenroepen omdat mee te delen aan het totaal parlement waarbij dan meteen het proces om een ander lid toe te laten wordt gezet. Dat proces is onder andere dat het Hoofdstembureau van het district Brokopondo, waar Akiemboto voor is gekozen op de hoogte wordt gesteld en alles wordt gedaan om zo snel mogelijk het parlement weer voltallig te laten zijn.

Silos wijst er op dat het parlement tussen 5 januari tot afgelopen vrijdag 21 januari de voorzitter van het parlement geen enkele brief heeft gekregen van de president. Dat gebeurde pas afgelopen vrijdag. Toen stuurde de president de parlementsvoorzitter twee brieven. De eerste is de brief van 5 januari waarin Akiemboto zoals de wet voorschrijft de president meedeelt afstand te willen doen van zijn lidmaatschap. De tweede brief, ook van Akiemboto, waarin hij de president vraagt de eerste brief in ter trekken. De president zegt in zijn brief aan de parlementsvoorzitter, dat aangezien Akiemboto op 5 januari 2020 geen parlementariër was, er geen rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan de brief van 5 januari. Silos zegt dat in elk geval tussen 21 januari en nu het parlement geen huishoudelijke vergadering heeft gehouden. 

“Het doet niet ter zake dat het parlement op 11 januari een brief van Akiemboto heeft gekregen en toen een huishoudelijke vergadering heeft gehouden. Het parlement kan hierover alleen in huishoudelijk verband vergaderen wanneer zij van de president heeft vernomen dat ingevolge artikel 141 van de kiesregeling, Akiemboto zijn lidmaatschap wil opzeggen. Dat gebeurde pas op vrijdag 21 januari.

 

Silos wijst daarnaast er op dat Akiemboto al op 18 januari de president weer heeft aangeschreven om zijn eerste brief van 5 januari in te trekken. De OKB-voorzitter wijst er ook op dat de gedateerde fout van Akiemboto helemaal geen juridische gevolgen heeft omdat het hier gaat om een aantoonbare vergissing die geen rechtskracht heeft. “In zijn eerste brief deelt hij zoals de wet het voorschrijft de president mee dat hij afstand wil doen en in de tweede, nog voordat het proces is ingezet vraagt hij de president om de eerste in te trekken. Dat intrekken kan normaal. Het is een briefwisseling tussen de president en Akiemboto nog voordat het parlement een proces op gang heeft gezet”, zegt Silos. Volgens haar is Akiemboto nu dus nog gewoon assembleelid van het parlement en is er verder niets aan de hand.

Fouten
Bestuurskundige en oud directeur van het kabinet van de president Eugene van der San die naar eigen zeggen door de vele berichten en opvolging van gebeurtenissen, ook van mening moest veranderen. Volgens hem is er een Babylonische spraakverwarring ontstaan op basis van fouten die zijn gemaakt door Akiemboto, de president en ook het parlement. Volgens van der San had president Santokhi Akiemboto en niet het parlement moeten aanschrijven, nadat hij de eerste brief had ontvangen van de parlementariër. Akiemboto zou dan ervoor gekozen kunnen hebben om of de datum van zijn eerste brief te corrigeren of, omdat hij intussen van mening was veranderd, de president te vragen de eerste als niet verzonden te beschouwen.

https://unitednews.sr/okb-voorzitter-silos-wettelijke-procedures-tellen-en-geen-persoonlijke-opvattingen/

Van der San: Geen knollen voor citroenen

Datum:  | Bron: CFG Nieuws | Door: Redactie

Desgevraagd heb ik telefonisch een interview afgestaan aan een plaatselijk televisie station met de bedoeling duidelijkheid te brengen in de kwestie van het gewezen Assembleelid Sergio Akiemboto.

Bij het beluisteren van mijn relaas kon ik zelf niet begrijpen wat ik heb gezegd. Het leek alsof het belangrijkste wat ik zou hebben gezegd was dat de kwestie belachelijk over kwam. Inderdaad is tijdens mijn uitleg het woordje belachelijk gevallen, maar de essentie van mijn boodschap heb ik niet gehoord.

Vandaar dat ik alsnog de behoefte heb om de zaak te verduidelijken en niet als gewezen directeur van het kabinet van de president, maar gewoon als van der San. Want de heer Akiemboto kan een case hebben.

Het is voldoende bekend wat het uitgangspunt is. Een assembleelid deelt op 5 januari 2020 ( moet zijn 2021) per schrijven aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee mee dat hij op grond van artikel 68 lid 1 sub b van de Grondwet zijn DNA-lidmaatschap opzegt.

Op grond van deze mededeling dient de Voorzitter krachtens de organieke wet van artikel 68 lid 3 van de Grondwet, S.B. no. 114 van 2016, houdende regels en procedures ten aanzien van beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee, in de eerst volgende huishoudelijke vergadering mededeling hiervan te doen en overtuigt zich daarna ervan dat de mededeling en procedures om te komen tot toelating van het nieuwe lid, conform de Kiesregeling worden afgehandeld.

Om zijn moverende redenen doet hetzelfde lid per schrijven van 21 januari 2021, aan de Voorzitter van DNA het verzoek om zijn ontslagaanvraag als niet verzonden te beschouwen. Indien het proces conform de wet van 2016 S.B. 114 reeds is ingezet, dan is er vooralsnog geen case.

Het spijt me dat ik heb meegewerkt aan het interview.

Eugène van der San

https://surinamenieuwscentrale.com/van-der-san-geen-knollen-voor-citroenen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *