President Desire Bouterse van Suriname

10. HET TIK-TAK-MODEL DAT ZICH VERSCHUILT ACHTER AMBTEN, INSTITUTEN EN ORGANEN VAN ONZE RECHTSSTAAT.

Het tik-tak-model dat zich verschuilt achter ambten, instituten en organen van onze rechtsstaat

President Desi Bouterse. Foto: EPA

Als de paarse partijleider door een moordvonnis valt, valt met hem de hele keten om hem heen ook om. Behoud van presidentiële macht is dus essentieel daar privé economische belangen direct hieraan gekoppeld zijn, en het ambt ook bescherming biedt tegen het moordvonnis.

Persoonlijke belangen staan daarom tegenover nationale belangen en die botsen continu. Vandaar zoveel opzettelijke juridische verkeerde uitleg aan een moordvonnis om de persoon vrij te pleiten. Dit tik-tak politiekspelletje heeft zo de constitutie volledig doen vastlopen. Verschijnt Bouterse daarom bij verstek voor de Krijgsraad dan ontstaat er een machtsvacuum waarin de grondwet niet voorziet maar waarin De Nationale Assemblee zou moeten optreden wat onwaarschijnlijk is. Vandaar het politieke spel van groot praats, een afleidingsmanoeuvre om een moordvonnis tot een constitutioneel politiek probleem te verklaren en het regeerteam in tact te houden.

Het moordvonnis bewijst echter dat de constitutie juist leeft, want niemand staat boven de wet in het model van de trias politica. Elk ander lager instituut zoals een constitutioneel hof is ondergeschikt aan de trias politica, welke heeft geoordeeld de Amnestiewet buiten toepassing te verklaren in het bijzondere geval van het strafproces. De Amnestiewet staat verder gewoon overeind, alleen niet geldig in dit geval van de 8 december mensenrechtenschending.

Wanneer de staatsmacht ten dienste is komen te staan van personen, zegt men dat macht corrumpeert. Het belang van een National Risk Assesment voor Suriname is daarom essentieel. Onze onafhankelijke instanties die slechts in naam maar feitelijk allang niet meer onafhankelijk zijn vanwege de rol van hun voorzitters, zoals ons Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die ook voor cambio’s en handelsbanken werkt en het Constitutioneel Hof in spė, ondergraven de staatsorde.

Opzettelijke juridische verdraaiingen door dit tik-tak-model om een persoon in het hoogste ambt en de keten om hem heen te beschermen ten koste van de natie, valt onder misbruik van macht. De organisatie van de staat en het bestuur mogen niet aan privébelangen onderworpen worden. Wanneer eenmaal de staatsorde is ontwricht, de onafhankelijkheid van de trias politica misvormd en bewust de rollen van de democratie zijn omgedraaid zodat het volk en de rechterlijke macht de machthebbers moeten dienen die in weelde en rijkdom leven, dan zijn wij verloren in Suriname.

In deze up-side-down staatsrechtelijke wanorde wensen wij niet te leven.
De beschaafde democratische organisatie van de staatspolitiek van de trias politica is voor de keten rondom de veroordeelde verdachte president daarom een grote sta in de weg, omdat de formele macht de nationale belangen van het volk verdedigt, welke belangen haaks staan op hun informele privébelangen. Een moordvonnis van wereldformaat bedreigt en doorkruist de bijna absolute macht daar de veroordeelde verdachte persoon formeel afstand zou moeten doen van zijn staatsambt.

Een fata morgana weliswaar, want in ons binnenland zijn hun economische belangen gigantisch. Welke gezichten zitten achter de cambio-miljoenen dollars tegen een lagere wisselkoers, de skalians, hout- en goudconcessies, areas of interest en straks de paarse Afobakka-stuwdam? Het politieke ambt van president biedt bescherming en ingang voor woekerwinsten. Daarom mag de persoon in het ambt niet wegvallen. Het hoogste ambt en overige instituten lijken privébezit te zijn geworden, maar opereren onder de noemer van de staat waardoor zij onschendbaar, onfeilbaar en immuun zijn geworden.

Staatsmacht is met deze constructie een lucratieve winstgevende buiseness geworden. Het buitenland heeft dit allang in de gaten, DEA en IMF zeggen niet voor niets dat onze leiding, ons bestuur en instituten zwak en ongeloofwaardig zijn.
Een democratische regering is er immers voor om onder andere de wetten van de wetgevende macht uit te voeren ten dienste van het volk. Dat is de constructie van de trias politica, een wetgevende macht dat in de eerste plaats het volk beschermt via de regering. Een regering die er is ten dienste van zichzelf en een volksvertegenwoordiging die de belangen van de regering beschermt, negeert en verzwakt de trias politica. Door deze botsing van belangen zal ons nationaal belang nooit dezelfde taal kunnen spreken als dat van het privébelang van de machthebbers, een constitutionele ontwrichting dus. Deze tegenstelling is de big issue in ons land.

Een vastgelopen bestuur, staatsontwrichting en een kapotgeslagen binnenlands traditioneel gezag vanwege een ontembare geldzucht en machtswellust. Ons land verkeert vanwege de veroordeelde verdachte president ook nog in een zeer gevaarlijke geopolitieke situatie daar zijn veroordeling valt onder mensenrechtenschending en het verdragenrecht. “VN kan sancties ondernemen tegen Suriname”, aldus de heer Boldewijn. (Bron: Suriname Herald, 5 december 2019)

De juridische en constitutionele wartaal en aanval op onze onafhankelijke rechterlijke macht moet in dit kader bezien worden. Daarom zijn deze regeerders een regelrechte bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat. Voor ons volk geldt nog meer dat wij onszelf moeten beschermen en bevrijden door de verkiezingen grandioos te winnen. Want zonder nationale liberale economische macht is politieke stabiliteit en nationale ontwikkeling onmogelijk en is juridische wartaal aan de orde van de dag when money talks.

Heilige liefde voor ons vaderland. De kracht van ons volk is dat zij in tijden van crises zichzelf leidt in vrede en harmonie.

Angela Fernald
afernald34@gmail.com

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/01/01/het-tik-tak-model-dat-zich-verschuilt-achter-ambten-instituten-en-organen-van-onze-rechtsstaat/

REACTIES OP ARTIKEL

Dagelijkse Gebeurtenissen Orgineel (D.G.O)
 
 
 
Lees dit uitstekende artikel. SR is een dictatuur & gecorrumpeerd.
Bouterse vertrap de democratie en de wet dankzij de goedgelovigen die hem de macht gaven.
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/01/01/het-tik-tak-model-dat-zich-verschuilt-achter-ambten-instituten-en-organen-van-onze-rechtsstaat/

Haarfijn uiteengezet. Hopelijk wordt het gelezen door een ieder die een beetje Nederlands verstaat

 
 
Een goed geschreven artikel. Ik hoop dat er eindelijk een stukje bewustwording ontstaat bij het overgrote deel van de Surinaamse bevolking als ze het begrijpend kunnen lezen. Het wordt tijd dat we afrekenen met deze machtshebbers.

 

Jim A. Yard Goed opiniestuk. Toch vraag ik mij af op basis waarvan deze eerste stelling met zoveel zekerheid is gebracht: “Als de paarse partijleider door een moordvonnis valt, valt met hem de hele keten om hem heen ook om.” In lijn met de rest lijkt dit mij echter eerder de wens als vader van de hier geuite gedachte. Empirisch is iets dergelijks in Suriname niet aan te tonen, alhoewel het patronagesysteem en de op charisma gesteunde politieke cultuur het vermoeden zouden kunnen sterken…..maar we weten ook dat iedereen vervangbaar is.

Toch is het van belang om hier een juiste inschatting van te maken opdat men niet voor verrassingen komt te staan als het zover mocht komen.
Oordelend naar de handelingen van de NDP en de systematisch strategische politieke stappen, kan men zich afvragen of dit alles slechts uit het brein van deze man alleen kan komen. Het gedachtengoed van de NDP is sinds de NMR opgebouwd uit bestaande ideologische groeperingen in Suriname die maar geen doorbraak vonden….zullen zij nu zonder meer terugtreden naar hun passieve politieke rol? We kunnen het handelen als ongepaste en zelfs vuile politiek betitelen, maar het is wel machtskunst die deze partij geen windeieren heeft gelegd. Met die realiteit hebben wij te maken en daar moeten wij mee dealen ipv de normatieve analyse van feiten.

De onderschatting van Henck Arron in 1980 als leermoment zou mogen dienen als de spreekwoordelijke steen waar niet alleen een ezel, maar ook Suriname in zijn geheel zich niet een tweede keer aan zou moeten stoten. Be prepared….besturen is vooruit zien…niet alleen van wat is, maar ook wat kan komen…
Marlien Dokman Mooie artikel….een WAKE UP CALL🤔love it💖💖
Kris Nandelall Goed stuk, daarom moeten we op 25 mei deze boeven weg stemmen.
Topfan
Narinderdath Jankie Dit en niets anders dan dit is de realiteit. 2020 wordt het jaar van de waarheid niet alleen vanwege de verkiezingen maar ook omdat het recht nog niet zn beloop hft gehad wat betreft Bouterse zn misdaden.Recht en waarheid mkn vrij.Lang leve de rechtsstaat Suriname

WANNEER BELANGEN IN HET GEDING ZIJN

Direct na mijn artikel kwamen zowel de VSB( vereniging surinaams bedrijfsleven) als de OKB(onafhankelijk kiesburo uit met een statement. Heel frappant is het echter niet, want mijn artikel spreekt duidlijke taal dus komt er vanzelf beweging in de tent van de keten rondom de veroordeelde verdachte president. 

VSB legt vinger op zere plekken; déjà vu-gevoel

 

2 januari 2020 om 19:01

Bron Suriname Heraldhttps://www.srherald.com/suriname/2020/01/02/vsb-legt-vinger-op-zere-plekken-deja-vu-gevoel/

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) kijkt met gemengde gevoelens naar het jaar 2020. Historisch bezien is een verkiezingsjaar goed voor de private sector, want politieke partijen spenderen veel geld om kiezers te paaien en ook de zittende overheid geeft relatief meer geld uit dan in de voorgaande jaren. Suriname is hierin niet uniek, dit is een wereldwijd fenomeen, maar het is nadrukkelijker het geval in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika en zeker in ons land, stelt de VSB.

Mede gelet op het feit, dat de overheid nog steeds een ongezonde dominante rol heeft in het economisch verkeer, zou er reden moeten zijn voor optimisme. Echter niets is minder waar, gelet op de sentimenten, waarmee de VSB in de afgelopen maanden en weken, werd geconfronteerd. De vele onzekerheden, waarvoor ons land staat, zijn voor de private sector ernstige reden tot bezorgdheid, welke continu gevoed wordt door gebrek aan transparantie en verantwoord rekenschap naar de samenleving toe, alsook het ontbreken van de bereidheid om in dialoog te treden met de private sector en andere actoren in nationaal belang.

De regering heeft de vele oproepen tot dialoog in nationaal belang maar deels beantwoord en heeft veel te weinig gedaan om de private sector gericht te betrekken bij relevante nationale ontwikkelingen. Ook de beloofde focus op de zo noodzakelijke diversifiëring van de economie is niet echt op gang gekomen en ons land is daarom nog steeds te afhankelijk van twee inkomstenbronnen, namelijk olie en goud. De olieprijs zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk relatief laag blijven en ondanks de goede vooruitzichten voor de offshore-industrie zal het nog jaren duren, voordat wij daar de vruchten van kunnen plukken.

In de komende periode zullen een paar instituten een meer dan bijzondere rol moeten gaan vervullen in ons maatschappelijk bestel. Op de eerste plaats het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), die toezicht moet houden op een richtig verloop van de verkiezingen op 25 mei 2020, omdat de politieke belangen zeer groot zijn. Suriname heeft internationaal een goede reputatie op het gebied van het houden van verkiezingen en volgens de VSB is het toezicht van het OKB de spil in dit proces. Het bedrijfsleven heeft een onafhankelijke positie in het OKB en het lid, dat is voorgedragen is zich bewust van de grote en bijzondere nationale verantwoordelijkheid, die deze rol met zich meebrengt.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) moet in staat zijn en blijven om onafhankelijk prudent beleid te ontwikkelen en te implementeren met als belangrijkste doelstelling de duurzame waarborging van de Surinaamse dollar. Als de CBvS deze lijn vasthoudt, dan kan die rekenen op de volle ondersteuning van de gehele bonafide private sector. De rechterlijke macht en Openbaar Ministerie hebben beide een bijzonder moeilijke rol te vervullen in het zogenaamde 8-decemberproces. Onze rechtsstaat is gebaat met sterke onafhankelijke instituten met de juiste checks en balances, zodat de rechtszekerheid en rechtsgevoel van alle burgers in Suriname, inclusief de private sector en investeerders, gewaarborgd kunnen zijn.

Het niet implementeren van de Anticorruptiewet en dus het bemannen van een onafhankelijke Anticorruptie Commissie, baart de VSB ernstig zorgen. Het aantrekken van investeerders en het bevorderen van ondernemerschap zijn onmogelijk in een klimaat, waar corruptie hoogtij viert en zorgt voor stagnatie van de ontwikkeling van ons land. De VSB ziet graag, dat het bemensen van het

Constitutioneel Hof apolitiek en met een nationale instelling wordt voorgezet, maar nog belangrijker dat met dezelfde voortvarendheid wordt gewerkt aan de implementatie van de Anticorruptiewet.

Sterke onafhankelijke instituten kunnen de voorspelbaarheid van beleid, die zo belangrijk is voor investeerders en de private sector gunstig beïnvloeden, uiteraard naast transparant en nationaal geïntegreerd beleid van de regering. Sociale dialoog en samenwerking met de private sector, de vakbeweging en het maatschappelijke middenveld zijn hierbij van enorm belang.

De VSB blijft op haar standpunt, dat nog steeds een nationale dialoog gewenst is om te komen tot een ontwikkelingsvisie voor ons land, die regeringsoverschrijdend is. Een regering, die durft progressieve ideeën te etaleren en voorbeeld te nemen aan de landen waar samenwerking, sociale dialoog en inclusiviteit de basisvoorwaarden zijn voor ontwikkeling, zal alleen in staat zijn om ons land op het pad van duurzame ontwikkeling te brengen en hiermee elke Surinamer een goed perspectief voor een goede toekomst bieden, ondanks het feit, dat zware arbeid hiervoor nodig zal zijn.

Gelet op de bovengenoemde ontwikkelingen ontkomt de VSB niet aan een gevoel van ‘déjà vu’. Zullen wij een herhaling zien van de voorgaande regeringsperiode, waarbij ten koste van politiek gewin nagenoeg alle monetaire reserves zijn opgebruikt en de overheidsuitgaven onverantwoordelijke hoogten hadden bereikt. De VSB zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en daar waar nodig haar stem laten horen.

VAN DIJK-SILOS GAAT UITDAGINGEN OKB EN NRA AAN

 
02 Jan, 2020,04:46

Bron:Starnieuwshttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56294

foto

 Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van OKB en van het Project Management Team Nationale Risk Assessment. 
Voor Jennifer van Dijk-Silos zijn twee activiteiten dit jaar cruciaal. Zij is voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Project Management Team van de Nationale Risk Assessment (NRA). Er zijn heel wat uitdagingen die ze tegemoet gaat. De komende verkiezingen zijn voor haar de vierde waar ze toezicht op zal houden. “Ik ervaar ze als de meest uitdagende, omdat ik met de ervaringen die ik de afgelopen 20 jaren heb opgedaan en de trainingen die ik heb gehad, het inzicht heb gekregen om alle facetten van de verkiezingen: de voorbereidingen de politieke campagnes de stemming en de telling goed te volgen en te begrijpen wat er gebeurt en kan gebeuren,” zegt Van Dijk-Silos tegen Starnieuws op de vraag wat haar verwachtingen zijn voor dit jaar.
 
“Mijn verwachtingen zijn dat de komende verkiezing een fanatieke verbeten strijd om de bestuurlijke macht zal worden. Zowel voor de coalitie als de oppositie is het belang om te winnen erg groot. Dit betekent dat het OKB nog alerter, nog strenger er op moet toezien dat de wettelijke regels nageleefd moeten worden. Het maakt voor het OKB niet uit wie de verkiezing zal winnen. Voor ons is van belang dat de uitkomst de uitdrukking van de wil van het volk is, want dan kunnen we zeggen dat we goede verkiezingen hebben gehad. De verwachte felle strijd tussen de partijen leidt er ook toe dat we ons goed zullen laten informeren over het plan en de aanpak van de veiligheid tijdens de campagnes en de dag van de stemming. Al met al ik verwacht dat we de meest spannendste verkiezingen zullen hebben. In de pre electorale fase is het dus zeer van belang dat de voorbereidingen zeer accuraat plaatsvinden om calamiteiten op 25 mei en bij de telling te voorkomen,” zegt de OKB-voorzitter. 
 
NRA 

Het accepteren van het voorzitterschap van het Project Management Team (PMT) van de Nationale Risk Assessment betekende voor Van Dijk-Silos simpelweg een nieuwe uitdaging aangaan. “Wij hadden slechts 11 maanden voor een job die voor 24 maanden is uitgerekend. We hadden bij onze benoeming geen budget en ook geen locatie. Bovenal geen documentatie en geen inzage over de wijze waarop de donatie van de USA besteed zou worden. Overigens is het tot nu toe niet echt zichtbaar. Al met al erg veel onduidelijkheden. De onduidelijkheden vielen weg toen de coördinatie bij de Centrale Bank van Suriname kwam. Gelukkig was dat reeds in augustus. We kregen een budget. En er kwam een goede communicatie op gang. De uitdagingen die nog overwonnen moeten worden zijn een locatie voor ons en het op tijd beschikken over een risk analist,” legt Van Dijk-Silos uit. 

 
Voorlopig is het PMT met zijn lokale supporters gehuisvest in het gebouw van het OKB. In het algemeen doen de sectoren wel actief mee, zegt de voorzitter. De tweedehandse autohandel weigert te participeren. En verder zullen de juweliers anders benaderd worden. De analyse in alle sectoren eindigt eind februari. Hierna volgt de evaluatie en beoordelingsfase. Intussen wordt alles voorbereid om het rapport te kunnen schrijven. “Mijn zorgpunt is dat alle delen van de publieke sector en de regering niet begrijpen hoe belangrijk het is om de naakte waarheid over de situatie met money laundering en terrorismfinancing en proliferatie, in het rapport te beschrijven welke geanalyseerd moet worden en dat de juiste maatregelen aanbevolen moeten worden om je risico’s te verkleinen en te elimineren.  Als ik naar de komende maanden kijk ben ik evenwel optimistisch dat wij de voor ons liggende hobbels zullen overwinnen en dat er een goed rapport uitkomt dat de goedkeuring van de landenevaluatie zal krijgen, waardoor we niet geblacklist worden,” stelt Van Dijk-Silos. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *