DE SURINAAMSE RECHTSSTAAT & DE POLITIEKE AGENDA VAN DE LEIDING VAN HET VOLKSPROTEST

Auteur: Angela Fernald

CONSPIRATIE OP HOOG NIVEAU VERIJDELD.

Bewust constante ondermijning van de rechtstaat door uitspraken door prominenten dat ze geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en van de rechterlijke macht. Met een onderliggende rascistische ondertoon dat de gehele rechterlijke macht een hindoestaanse aangelegenheid is. Maak de koppeling naar de president die ook een hindoestaan is en zie daar de rascistische politieke acties om het wettig gezag omver te werpen. 

Ondermijning van de rechtsstaat door twee hoofdinspecteurs van politie in te zetten als actie leiding. Uitgerekend twee van de politie bond die al voor de verkiezingen van mei 2020 de P.G. en het O.M continu aanvielen als te zijn rascistisch. Dit wantrouwen in onze rechterlijke kon niet beter dan met deze twee agenten van politie en ex-leden van de politie vakbond opgepakt worden. De rechterlijke macht moest een VHP signatuur krijgen en alszodanig de “blaka-man” begeesteren met angst dat rasgenoten overgeleverd waren aan “koeli’s”. Vandaar ook die enorme rascistische uitbarstingen bij met name de blaka man protestanten die achter de leiders Hellings n Gentle aanliepen. Het feit dat in hun politie-ogen de enige redder van de blaka mang Ronnie Brunswijk is, de vice-president en dus ook indirect hun baas vanwege het ABOP ministerie van Justitie en Politie, brachten deze twee hoofdinspecteurs niet voor niets op de soundtruck onder de aandacht van de vice-president dat zij vrezen voor rancune vanwege de korpschef en de minister van justitie en politie. 

Het signaal dat bij het uitblijven van disciplinaire maatregelen tegen deze twee hoofdinspecteurs van politie aan het leger gegeven wordt, is dat zij dan ook vallen onder het recht van de grondwet dat boven het politie handvest staat. Want dat is wat Hellings en Gentle beweerden voor rechtvaardiging van hun deelname als leiders van de actie. En precies hier wringt de rechtsstatelijke en staatsrechtelijke schoen. De gewapende machten en korpsen hebben in tegenstelling tot andere werknemers een byzondere positie als beschermers van de rechtsstaat. Dat staat ook in de grondwet en dat gaat boven het recht van de burger om te staken of te demonstreren. De gewapende macht staat niet gelijk aan de burger en dit recht kan nooit boven het staatsrecht staan. Ondermijning van de staat door twee leden van de gewapende macht kan niets anders ten doel hebben dan een samenzwering. Een samenzwering door middel van het misbruiken van het stakingsrecht en demonstratie recht van de burger. Het weigeren om een onderzoek af te wachten van het OM en direct al karaktermoord plegen op de minister minister van financiën is doelbewust. De aanval op deze minister is eerder al door de vice-president gepleegd en toen bijgelegd. Door precendenten te tolereren aangaande twee hoofdinspecteurs en leiders van de actie is de deur voor het leger wagenwijd opengezet, wat precies de bedoeling is. Want eerder gaf de voorzitter van de politiebond Milando Atompai al aan dat de politiebond broederlijk de pas opgerichte vakbond in het leger ondersteunt.

Helaas voor de heren Gentle en Hellings, hun doorzichtige aanval op de rechtsstaat is mislukt. De Vice-president trekt geen enkele stekker eruit en zowel hij als de president roepen juist op tot dialoog. Bescherming van de rechtstaat gebeid dat al de organen van de TRIAS POLITICA goed op elkaar zijn afgestemd, zoals het hoort. De voorzitter van de DNA, Marinus Bee heeft tezamen met de overige fractie leiders daarom ook zijn verantwoordelijkheid genomen en een openbare vergadering bijeen geroepen met als resultaat dat de rekenkamer door het perlement wordt gesommeerd een onafhankelijk onderzoek te starten. En welke fractie werktte niet mee? Juist, ja, de NDP. Die liep de vergaderzaal uit om vervolgens een persconferentie te beleggen en direct hierna haar structuren op te roepen in OCER op zaterdag 23 juli en zich achter de acties van de leiders Hellings en Gentle te scharen. 

HET MACHTIGSTE ORGAAN VAN HET VOLK ADIËREN.

Ook hier zagen wij het probleem dat het SABAKU project veroorzaakte. Ook hier weer de ABOP parlementariers die zichzelf bevoordeelden met grond. Zelfs ook de voorzitter Marinus Bee deed hier aan mee. De ABOP reed steeds de president in de wielen door A te roepen en B te doen. Het volk schreef alles op het conto van de president en de straat acties richtten zich pas op de derde dag zogenaamd ook tegen de ABOP en de vice-president. Maar wij zagen dat de vice-president bejubeld werd toen hij op de soundtruck van de leiders van de protest demonstratie klom en toezegging deed dat zijn broer Leo Brunswijk uit de vele functies ontheven zou worden.

DNA voorzitter Marinus Bee (ABOP) zat dus in een totaal andere positie dan zijn partijleider, de vice-president in de regering. Marinus Bee  kon dus nooit op een lijn staan met zijn politieke baas, vice-president Ronnie Brunswijk inzake de CBvS & Ministerie van Financiën schandaal. De controlerende macht, het hoogste orgaan van het volk, de DNA heeft haar eigen verantwoordelijkheid om het volk tegemoet te komen, want de afstand tot het volk is  veel te groot wanneer zelfs parlementariërs zich bevoordelen met gronden. Dit onethische gedrag is publiekelijk door de president verworpen. De decentralisatie gedachte zou door het parlement veel meer ingezet moeten worden en zo de kloof met het volk te verkleinen door in het veld, in de buurten, de dorpen, het binnenland en de districten regelmatige sessies te houden door  clusters vanuit de DNA leden. Men moet meer naar het volk toe als DNA lid, de handen in de modder en in de grond steken in plaats van zich te gedragen als nette heren en dames die zichzelf verrijken ten koste van het volk. De oprechte volks demonstraties moeten omgezet worden, maar de misleiders die het volk met een andere agenda op straat houden, moeten keihard aangepakt worden, omdat zij een POLITIEKE ACTIE voeren tegen de staat Suriname, en nog wel als politie agent in burger. 

ONDERMIJNING DOOR DE VICE-PRESIDENT

De politiebond, vallende onder de ABOP minister kwam maar niet tegemoet aan de gerechtvaardigde eisen van de bond. Bewust of onbewust? Op 26 juli stond een bondsvergadering gepland. Maar de president haalde deze angel op 21 juli er uit door de politiebond uit te nodigen voor een dialoog.

DE NIEUWE POLITIEKE BEWEGING EEN POLITIEK PLATFORM BEZORGEN.

Deze nieuwe beweging van zwarte mensen zal tot een politieke partij omvormen. Een zogenaamde derde weg, geen NDP en geen gevestigde  traditionele politieke partijen als de VHP, NPS, ABOP. De nieuwe beweging wil zogenaamd het voortouw gaan nemen in Suriname en samen gaan werken met de overige politieke partijen. Deze illusie proberen de actievoerders werkelijkheid te laten worden. Een soort opvang van teleurgestelde NDP-ers en mensen uit overige partijen een paraplu bezorgen. Het moment voor de intrede van Andre Misiekaba. 

ANGST HINDOESTAANSE HEGEMONIE

De creool heeft het aan zichzelf te danken dat de hindoestaan in elke sector de macht heeft overgenomen. Met de olie exploratie en exploitatie lopen de creolen wederom achteruit. De regering moet hierom naar huis gestuurd worden. De creolen leren het maar niet dat zij zichzelf moeten ontwikkelen. Omdat jaloezie en  rascistische motieven ten grondslag liggen aan hun haat tegen de regering Santhoki zijn een deel van deze croolse actievoerders met een dubbele agenda bezig: CHAN MOET WEG TEN KOSTE VAN ALLES! Het historisch gegeven van achterstand vanwege KRIJGSHEERSCHAP doet de creool de das om. Vanaf 1948 tot heden heeft de creool niet begrepen dat kennis en wetenschap een samenleving leiden. Men kan acties voeren wat men wil, maar de Hindoestaan is nu eenmaal slimmer geweest in de politieke geschiedenis.

Simons: Twijfels over onafhankelijkheid rechterlijke macht

 

24 Jul, 2022

foto

 NDP-ondervoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zaterdagovond op de kadermeeting van de partij. 
 
“Te yu na rechterlijke macht, a volk musu vertrouw san ye du. Rechterlijke macht e sroto sma. En je moet je werk goed doen”. Dit zei ondervoorzitter van de NDP, Jennifer Simons zaterdagavond op de kadermeeting van de NDP.
 
Simons merkte op dat als een arts zijn werk niet goed doet, mensen doodgaan. Maar als de rechterlijke macht haar werk niet goed doet, “sma libi e pori helemaal”. Tijdens een bijeenkomst in Ocer op 26 februari had Simons reeds opmerkingen gemaakt over het functioneren van der rechterlijke macht.
 
Er zijn twijfels over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Mensen worden opgesloten door de rechterlijke macht, daarom moet ze haar werk goed doen. Simons merkte op dat de eigen zoon van president Chan Santokhi publiekelijk heeft verklaard dat zijn vader opdrachten geeft aan de rechterlijke macht.
 
 

Nep (fake)nieuws, een ondermijning van onze samenleving?

 
22 Jul, 2022
foto

 
De snelheid en omvang waarmee het verspreiden van allerhande nieuws plaatsvindt, nemen de laatste jaren enorm toe. Dat geldt ook voor het verspreiden van nepnieuws c.q. desinformatie over Suriname, door en voor Surinamers. Vooral in het afgelopen jaar zien we een sterke groei daarvan onder de Surinaamse gemeenschap op de diverse sociale platformen (Whatsapp, Facebook, Twitter). Elke gebeurtenis in de samenleving wordt aangegrepen om veelal ongenuanceerd van een eigen mening te voorzien. Het gaat dan vaak om meningen die niet op juistheid berusten en dikwijls bewust worden verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden.

De sociale platformen bieden de ideale omgeving voor het plaatsen en verspreiden van nepnieuws, aangezien via deze weg een breed scala van mensen makkelijk kan worden bereikt. De gebruikers van deze sociale platformen delen vaak deze berichten bewust of onbewust met anderen. Nu de verspreiding van nepnieuws i.c. desinformatie onder de Surinaamse gemeenschap een “beangstigende” omvang en frequentie aanneemt, kan deze de samenleving op zorgwekkende manieren treffen. Daarom is het een noodzaak dat de ernst en de impact van nepnieuws serieus worden genomen.

De vele schandalen van de laatste tijd o.a. New Surfin, HPSG, visvergunningen, gronduitgiften Sabakuproject, en daarmee samenhangend een zichtbaar dalend vertrouwen in de politiek vormen een voedingsbodem, wat leidt tot ongewenste spanningen en ontwikkelingen in de samenleving. Nepnieuws kan de polarisatie voeden en dient voor het toebrengen van schade aan personen, groepen, organisaties of om het imago van het land te beschadigen. In het ergste geval kan dat ertoe leiden dat groepen steeds vaker tegenover elkaar komen te staan en chaos veroorzaken. Daarnaast zien we dat de overheid door een groot deel als tegenpool wordt gepresenteerd, wat kan leiden tot een steeds toenemende weerstand of wantrouwen. Vanuit een politiek motief bekeken, gaat het vooral om het veroorzaken van politieke verwarring met het kennelijk doel de publieke beleving betreffende specifieke kwesties en personen, te beïnvloeden.

Naar buiten toe vinden we vaak dat Suriname een fantastisch land is, een Bromtjie Djari, met vele etniciteiten, religies, culturen en een land waar de verschillende bevolkingsgroepen doorgaans vredig met elkaar leven. Maar feitelijk klopt van dit beeld weinig als ik kijk naar de ophitsende, racistische en beledigende inhoud van de vele berichten op de diverse sociale platformen. Vooral het onderlinge wantrouwen voert de boventoon. Daar waar een democratische samenleving gebaat is bij vertrouwen in elkaar, zien we dat Suriname zich geleidelijk aan beweegt in de richting van een politieke vertrouwenscrisis. Het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende groepen vertoont een dalende tendens. Ook het vertrouwen in instituties (o.a. regering, OM) neemt gestaag af. Dit fenomeen is sterk beïnvloed door de laatste  bouwgrond- en financiële schandalen.

Wat ook opvalt, is de aard van het nepnieuws. Het blijft zich verder ontwikkelen en richt zich in het bijzonder op bepaalde personen, ondernemingen e.a. organisaties uit onze gemeenschap. Dit met het doel de ander moreel-ethisch te beschadigen. Het tast het imago aan van personen en instituties en brengt negatieve gevolgen met zich mee. Juist daar waar het vertrouwen van belang is voor deelname aan de samenleving, zoals sociale contacten, actief zijn in verenigingen en politieke betrokkenheid. Deze zijn uiteraard relevant voor de economische groei en welvaart.

Door het toenemende gebruik van de sociale media/internet enerzijds en het moeilijk kunnen achterhalen van de verspreiders anderzijds, heeft nepnieuws een steeds grotere invloed op de geloofwaardigheid in het publieke debat. Nepnieuws kan de tegenstellingen tussen de verschillende groepen binnen onze kleine (micro) Surinaamse samenleving versterken alsook uitvergroten. De huidige samenleving waarin o.a. racisme, veiligheid, inflatie en het ontbreken van solidariteit hoogtij vieren, leent zich goed voor chaos en verstoren van de maatschappelijke orde.

Om niet te belanden in een samenleving waarin chaos overheerst, is enige mate van vertrouwen en sociale cohesie (hoe we als samenleving bij elkaar blijven) belangrijk voor een goed functionerende rechtsstaat. Uitgaande van de conflicterende berichten op de sociale platformen, moet ik concluderen dat er van alles smeult en de samenleving langzaam radicaliseert en polariseert. Duidelijk is wel dat het de verkeerde kant opgaat met onze zo “trotse, bromki djari”. Men heeft weinig vertrouwen in de regering Santhoki en wordt het kabinet gebrek aan daadkracht verweten in een tijd van grote uitdagingen. Nepnieuws werkt in dit soort omstandigheden juist als katalysator met het doel het destabiliseren van de samenleving, waarin bepaalde groepen bij gebaat zijn.

De verdere ondermijning van de samenleving door nepnieuws en desinformatie, vraagt van de samenleving om: de nodige weerstand te bieden en het vertrouwen tussen burgers en overheid te herstellen. Een dringende verplichting voor het herstellen van het vertrouwen tussen burgers en overheid ligt bij de regering, die haar beloften rondom informatievoorziening en transparantie van beleid en bestuur daadwerkelijk gestalte moet geven. De schandalen zijn duidelijke voorbeelden waarbij het verschaffen van inzicht aan de samenleving ontbreekt en het ritselen en regelen nog steeds in politieke achterkamertjes gebeurt. Openheid en transparantie moeten worden gezien als fundamentele onderdelen van een democratische rechtsstaat. Ze zijn essentiële middelen daarvan om controle uit te kunnen oefenen en te zorgen voor Checks en Balances.

Roy Sankatsing

“Ik heb geen vertrouwen meer in het OM- Lilian Ferrier- De Dave Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=TEfrlHRbEm0

President garandeert veiligheid 8 decemberstrafproces – ABC Online Nieuws

https://www.youtube.com/watch?v=0DuXSUp2opw

22 juli 2022

VP, yu e seri wi na ini katibo baka; Har’ a stekker!

EEN INTERESSANTE THEORIE

Ingezonden.jpeg
Ik heb vaker boze mensen gezien, maar deze man maakte me bang met zijn gedrag. Hij stond tegen een ander hardop te schelden en met zijn handen te zwaaien. Het schuim zat hem zelfs op de lippen. Eerst dacht ik dat hij boos was op die andere man. Maar langzamerhand begreep ik dat hij zijn gal over Bouterse stond te spugen tegen een ieder die het maar horen wilde.

“A man dies gevaarlijk, hij is machtsziek. Hij is niet aan het bewind en toch bepaalt hij de gang van zaken. Dat heeft hij altijd gedaan. Na de coup kwam er een nieuwe regering maar achter de schermen bepaalde hij. Er is nu een nieuwe regering maar hij heeft nog steeds zijn mannetjes op strategische plekken om invloed op de statuten te kunnen uitoefenen. Mathoera heeft schoon schip gemaakt bij de militairen en toch a fin wan fasie foe tja onrust met die zogenaamde vakbond. Hij weet dat de datum nadert voor zijn veroordeling dus wat doet meneer? Hij zet mensen aan tot onrust in de samenleving. Eerst gaan ze vervroegd de huizen langs en maken de mensen wijs dat deze regering de armoede heeft veroorzaakt en dat de NDP ze uit die armoede zal halen. Dan zien we een Bouva die zogenaamd fraude aan het licht brengt, dan din dong NDP blakkaman met hun protestactie. Joe ne`si no wan tra ras, soso blakkaman. Die zullen weer door Bouta zijn omgekocht. Dat alles om van tevoren commotie en onrust te zaaien in de samenleving zodat het vuur is aangewakkerd tegen de tijd dat de datum van 29 juli nadert. Hij heeft het tijdstip bewust gekozen. Waarom denk je dat men weigert om met de president in dialoog te gaan? Omdat hun doel niet is rust en oplossing maar om de samenleving op te zwepen zodat ze tegen de tijd van de uitspraak het kookpunt hebben bereikt. Het lukt hem elke keer weer om mensen te gebruiken voor zijn plannen en din don sma laten zich ook gebruiken!”

Op een gegeven moment kon ik zijn woede en machteloosheid niet langer aanzien, dus legde ik mijn hand op zijn schouder en zei: “Meneer kowroe joe atie, straks krijgt u een hartaanval en bent u verder van huis. Hij keek me aan alsof hij uit een trance ontwaakte en stopte tot mijn verbazing met schelden en liep toen weg. Een meter verder keerde hij zich om en vuurde nog een laatste zin op ons af: “Letten jullie op mijn woorden, a man dies o broko wi kondre, hij heeft geen geweten, na didibrie srefie”.

Zijn woorden lieten me maar niet los. Hetgeen hij had gezegd was een interessante theorie. Mijn verstand zei dat het slechts theorie was van een zeer boze, verbitterde en teleurgestelde man zonder keiharde bewijzen. Maar diep in mijn hart was de twijfel gezaaid. Het begon te malen in mijn hoofd. Kan de man gelijk hebben en is dit echt kwade opzet omdat de datum van de uitspraak nadert? Mijn God een mens kan toch niet zo gewetenloos zijn om bewust al dit kwaad te plannen, alleen maar om zijn eigen hachje te redden? Maar dat heeft hij toch al een keer gedaan met de amnestiewet, fluisterde een innerlijk stemmetje? Als een kat in nood rare sprongen maakt, zal een mens in nood nog gekker handelen. Een volk kan toch niet zo dom en naïef zijn om zich zo te laten gebruiken? Ach het Surinaamse volk staat er om bekend erg omkoopbaar te zijn. Ze plegen verraad voor zelfs het kleinste geldbedrag. It’s always been a mystery to me how people can respect themselves when they sow so much evil.

En zo zat ik maar bij mezelf te redeneren, totdat ik besefte dat ik met al deze redeneringen, mezelf in een bepaalde richting duwde, namelijk de richting van kwaad denken over een ander. Zonder de keiharde bewijzen mag niemand kwaad denken of spreken over een ander.

Daarom besloot ik mijn hoofd leeg te maken en gewoon af te wachten en alert te blijven om te zien of die theorie van die man klopt. Ik hoop met heel mijn hart dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Mocht de theorie van de man kloppen dan zou het volk toch niets meer kunnen doen daar al dit kwaad al is geschied. Ze zouden er alleen van kunnen leren om zich in de toekomst niet meer te laten gebruiken. Mijn advies aan de regering is dan ook: “De man is fysiek weg, maar hij is toch overal aanwezig. Wees alert! Verwijder de restanten van de NDP uit alle instituten anders zal er nooit rust en vrede zijn in dit land.”

“The future of black people is not dependent upon how white people treat us, but upon how we treat ourselves and each other.”

Josta Vaseur

https://www.dbsuriname.com/2022/07/22/een-interessante-theorie/

Gentle: Vakbonden veiligheidsdiensten gaan ook protesteren

By Lokaal/Trending Posts/22-07-2022 

De aanwezige actievoerders rond middernacht op het Onafhankelijkheidsplein

President Chan Santokhi heeft gisteren een gesprek gehad met de Surinaamse Politiebond. Namens de bond waren aanwezig voorzitter Poetini Atompai en de strategische adviseurs Sergio Gentle en Raoul Hellings, beiden hoofdinspecteur van politie. Hellings en Gentle zijn momenteel ook trekkers van de protesten die op dit moment gaande zijn. Zij hebben de president duidelijk gemaakt dat ze slechts willen praten over zaken van de Politiebond en niet over de protesten. Bij een poging daartoe hebben zij meteen laten weten niet in te zullen gaan op zaken met betrekking tot het protest en slechts de voorgeschreven agenda wensten af te werken.

Om in dialoog te gaan over de protesten zijn er voorwaarden gesteld. De verschillende problemen binnen het politiekorps werden aangehaald. De bond heeft het staatshoofd laten weten dat als het aan hun lag, de minister van Justitie & Politie, Kenneth Amoksi, reeds vervangen was, omdat er vanaf zijn aantreden geen oplossingen zijn gekomen voor de problemen van het KPS. De president heeft beloofd maandag met oplossingen te komen, maar daar heeft de bond geen geloof in. Als motivering geven zij aan dat het de regering niet gelukt is om de problemen in 2 jaar op te lossen en nu denkt men dat te zullen doen binnen 4 dagen. Voor dinsdag heeft de politiebond een ledenvergadering op agenda. Gentle geeft aan dat na dinsdag de verschillende bonden van de veiligheidsdiensten verenigd in een collectief zich zullen aansluiten bij het protest. Ook de COL heeft ondersteuning toegezegd.

Volgens Gentle hebben de regeerders geen hart voor het land en dus moet de strijd worden voortgezet. Dit is hetgeen wat Gentle de mensen die zijn opgekomen voor het protest heeft voorgehouden op het Kerkplein.

Een groep betogers afgelopen nacht op het plein

https://sun.sr/Details/18694_-Gentle:-Vakbonden-veiligheidsdiensten-gaan-ook-protesteren_18694071890303069nachtwake1.jpg

Jack Wik IncMan

copie b cham :
ZAL IK DE ACTIEVOERDERS HELPEN?
Ik zal de actievoerders helpen…
Het volk van Suriname heeft niet voor een president en vicepresident gestemd. De president is bij acclamatie gekozen en in informele zin gekozen door 30 mensen. Hij heeft van hen een contract voor 5 jaren gekregen. Chan heeft gelijk: hij heeft een contract van 5 jaren. Wat nodig is, is een sterke volksvertegenwoordiging die een vinger aan de pols houdt. Die kan de regering opdrachten geven.
Je bent op 25 mei 2020 naar de stembus gegaan, niet om een president en vicepresident te kiezen. Je hebt gekozen voor volksvertegenwoordigers. Dat zijn de mensen die hun werk zouden moeten doen. De regering is verplicht om opdrachten van hen te volgen. Als het parlement zegt: “stroomprijs moet omlaag”, dan moet dat gebeuren.
Een slap parlement levert een slappe regering op.
De regering doet wat zij moet doen in OPDRACHT en GOEDKEURING van het parlement. Wie moet je dan verantwoordelijk houden? Ga jouw volksvertegenwoordigers aanspreken. Op hen heb je gestemd, en niet op een regering. De regering is de wrokomang. Het parlement is de baas.

Als DNA lid had je nooit Staatsadviseur kunnen worden.
(Scheiding der machten)