13. EEN NIEUW MODEL EN NIEUWE RICHTING VOOR SURINAME

Een nieuw model en nieuwe richting voor Suriname

Bron: Dagblad Suriname

 

Eenheid van beleid, bestuur en leiderschap. Dit model luidt de volgende fase in, in onze bevrijdingsstrijd o.l.v. onze President Chandrikapersad Santokhi. Een tijdperk van eigen belang en ondeskundigheid is verslagen. Eigen belang en patronage gaan hand in hand en politieke partijen en partij leiders hebben zwaar huiswerk om deze botsing met het nationale belang onder ogen te zien en te bestrijden. Het nationale belang zal anders ten strijde trekken tegen het eigen belang. Het uitgezette beleid die in eenheid zal worden uitgevoerd biedt enige garantie voor bescherming van nationale belangen. Wij als volk van Suriname zullen dit proces van duurzame ontwikkeling kritisch volgen en verdedigen. Over het beleid inhoudelijk gaan de deskundigen, dat is hun werk en dienstbaarheid aan ons als volk. De richting die Suriname nationaal en internationaal kiest dwingt ons volk tot een veranderd nuchter denken, dus nooit meer terug naar vriendjespolitiek, eigen belang en machtsgeilheid. Suriname trekt de wereld in, wat een verademing, wat een trots en tegelijkertijd een groot schandaal vanwege de erfenis van een bijna failliete staat. Ons huiswerk en opdracht is om de missie van onze President te doen slagen en in 2025 verder uit te vouwen. Maar bovenal om onszelf te kunnen bevrijden als natie. De missie en onze bevrijding gaan dus hand in hand en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze houding, mentaliteit en denken moet veranderen. Hoe harder wij werken en studeren hoe minder wij zullen klagen en hoe harder ons land haar doelen kan bereiken zodat wij met z’n allen daarvan kunnen profiteren. Wij zijn verplicht deze eenheid van denken met elkaar te smeden want dan pas kan er ook daadwerkelijke eenheid van bestuur, beleid en leiderschap zijn en kunnen alle neuzen in een richting wijzen. Dit is een must, een voorwaarde voor ons eigen welzijn en welvaart. De boodschap van de uitslag van de verkiezingen is er een geweest van afrekenen met wanbeleid en slaafse volgzaamheid en opbouwend kritisch een eerlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Eerlijk, deskundig en transparant en niet met politieke spelletjes en achterkamer politiek. Een tijdperk van isolatie en slechts nationale en partijpolitieke absolute macht is ervaren als onderdrukking en is niet voor niets weggestemd. Dit virus, de manier hoe wij denken in eigen belang en macht is nog lang niet geweken. Er spelen enorme privé belangen op de achtergrond binnen en buiten de coalitie. Er zijn belangengroepen die ons land het liefste weer in die positie van patronage, neks no fout en slaafse volgzaamheid willen brengen. Een zeer moeilijke opdracht is het maar ons hart moet ons verstand leiden en andersom om hoe dan ook afstand te nemen van de ergste erfenis van het kolonialisme, namelijk ons denken, hoe foutief wij denken. Met hier bovenop de indoctrinatie tijdens het tijdperk Bouterse. Persoonlijk en zakelijk moeten wij ons denken aanscherpen in het anders omgaan met elkaar, minder afgunst in elkaar te bestrijden in plaats van aan te vullen, elkaar te wantrouwen in plaats van aan te spreken en te corrigeren, elkaar tegen te werken in plaats van naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen hogerop te komen, met elkaar in debat te gaan en aannemen wat beter voor ons en ons land is. Wij zullen nooit vooruit komen als wij onze denkwijze niet veranderen. Ons denken houdt onze natievorming tegen. Wij zijn allemaal slachtoffers van onze eigen geschiedenis. Want al hebben wij de beste leiders van de wereld, het beste beleid, het beste regeerprogramma, als wij niet inzien dat wij onze President het beste tegemoet komen door naar onszelf te kijken en het beter te doen in onze gezinnen, in onze buurten en op onze scholen, dan begrijpen wij nog niet dat het patronage-denken van lage eigen dunk door elkaar te benadelen en te bevoordelen een vorm van zelfdestructie en onze ergste vijand is. Santokhi doet zijn best op beleidsniveau, wij doen de rest op ons denk niveau en samen smeden we onze bevrijding van onszelf i.p.v. maar steeds de vinger naar anderen te wijzen en het prediken van “neks no fout”. Leiders die denken ons terug te moeten storten in de ellende van het afgesloten tijdperk van wanbeleid, eigen belang, machtsdronkenheid en politieke spelletjes die zullen als eerste proberen om onze President in de wielen te rijden, te dwarsbomen, te ondermijnen. Deze patronage-denkers denken dan goed garen te zullen spinnen bij de verkiezingen van 2025. Maar onze bevrijdingsstrijd is nu ingezet en zal pas eindigen als het grootste deel van ons volk meedeelt in welvaart en welzijn. Er is dus een wezenlijk verschil en oorzakelijk verband in beleid uitzetten en de denkrichting die wij als land op gaan. Met een mandaat van 108.000 stemmen staan wij achter onze President richting de vrije wereld markteconomie en een gedecentraliseerde overheid. Internationaal kijken wij verder dan China, Venezuela, Cuba, Rusland, Servië en Turkije. Wij binden ons aan geen enkel land omdat onze President vrij de wereld rond kan reizen en het beste voor Suriname kan doen. Alleen met eerlijkheid kan nationaal succes geboekt worden, dit adagium is uitgangspunt voor beleid en wetenschap, maar geldt ook in de privé sfeer. Politiek is een wetenschap, geen poppenkast met intriges en dorps-denken met patronage agenda’s. Voor elke progressieve Surinamer en met name de jongeren geldt nu om de kansen die komen met beide handen te grijpen, te studeren voor een goede positie of te ondernemen want er liggen genoeg fondsen wereldwijd voor het midden- en klein ondernemerschap in alle denkbare sectoren die de ruggengraat vormt van elke economie. En met de grote spelers in de wereld dealt het beleid van onze President. President, gefeliciteerd en uw volk staat achter u. Suriname voorwaarts!

Mevr. A. Fernald

afernald34@gmail.com

https://www.dbsuriname.com/2020/07/17/een-nieuw-model-en-nieuwe-richting-voor-suriname/

Ook antecedentenonderzoek van (vice) presidentskandidaten

30 Jul, 2020, 09:37

foto

De Staat heeft geweldsmonopolie. Als de staatsmacht in verkeerde handen valt heeft dat desastreuze gevolgen. Ook Suriname weet dat uit eigen ervaring. Een onbevlekt blazoen wordt in fatsoenlijke landen als een basale voorwaarde gezien voor het bekleden van hoge staatsfuncties. Zonder integere bestuurders, blijft de integriteit van het openbaar bestuur op zijn best een verkiezingsbelofte. 
 
Met het oog op het waarborgen van die bestuurlijke integriteit worden in Suriname kandidaat-ministers onderworpen aan een antecedentenonderzoek. De term antecedent betekent voorgeschiedenis. Bij antecedentenonderzoek wordt onder meer gekeken of er sprake is van een relevant strafrechtelijk verleden en/of er incidenten of relaties zijn die betrokkene chantabel maken. Het onder ogen zien van het verleden is onmisbaar voor het onderbouwd beoordelen van de integriteit van de kandidaat, omdat het verleden de feiten herbergt. Wie wegkijkt van het verleden loopt grotere kans een verkeerd verleden te herhalen.
 
Artikel 92
In Artikel 92 van de grondwet staat een cruciale integriteitsbepaling geformuleerd. Om tot president of vicepresident te worden gekozen moet een kandidaat ‘geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.’ De grondwet verplicht de overheid tot waarborgen en bevorderen van zulke fundamentele waarden en normen als de grondrechten, de democratie en internationale rechtsorde. Kandidaten die zich hebben schuldig gemaakt aan schendingen van de rechten van de mens, geweldpleging tegen de democratische rechtsorde en/of internationale misdrijven, zouden naar letter en geest van de grondwet niet tot president of vice-president mogen worden gekozen. 
 
De Nationale Assemblee kiest de president en vicepresident. Zij zou de rol van poortwachter die in artikel 92 besloten ligt moeten vervullen. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat anders dan het geval is bij de kandidaat-ministers, in het geval van de (vice-) presidentskandidaten g e e n antecedentenonderzoek wordt verricht. De Nationale Assemblee onderzoekt n i e t of de (vice-) presidentskandidaten voldoen aan de integriteitsvereisten zoals bepaald in artikel 92. Wat niet onderzocht is bestaat formeel niet en daar hoeft dan ook geen rekening mee te worden gehouden. 
 
De vraag rijst of vanuit het gezichtspunt van respect voor de constitutionele orde en de integriteit van het openbaar bestuur hier geen sprake is van lankmoedigheid, of erger, van ernstig plichtsverzuim. Om te weten of een kandidaat voor het (vice-) presidentschap geen handelingen heeft verricht strijdig met de grondwet lijkt een antecedentenonderzoek onmisbaar. De Nationale Assemblee zou daartoe een rechtmatige, transparante en toetsbare procedure in het leven moeten roepen. In organisaties spreekt men van de tone at the top, een verwijzing naar het cruciale belang voor de organisatiecultuur van de voorbeeldfunctie van leiding en toezicht. 
 
Als De Nationale Assemblee een deugdelijk antecedentenonderzoek organiseert dan is dat een krachtig signaal van geloofwaardigheid en een aanmoediging van de politieke partijen slechts (vice-)presidentskandidaten, die de toets der ethische kritiek kunnen doorstaan, voor te dragen. Artikel 92 maakt duidelijk dat de keuze van de kiezer door de volksvertegenwoordiging niet mag worden uitgelegd als keuze van partijpolitieke willekeur. Het volk van Suriname heeft recht op integere en betrouwbare bestuurders. Dat is de boodschap van artikel 92. 
 
Henry Does

USV: NIEUW TIJDPERK VOOR SURINAME MET REGERING SANTOKHI BRUNSWIJK

Jul 25, 2020

De verkiezing van 25 mei 2020 is in vele opzichten een bijzondere verkiezing met veel hoogtepunten maar ook veel dieptepunten.  Het leek wel een strijd tegen de duivel. In historisch perspectief bekeken was deze verkiezing  de slechtst georganiseerde verkiezing die Suriname ooit gekend heeft volgens Van Dijk-Silos (Hoofd OKB). 

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV)  brengt een Ode aan Van-Dijk Silos die ondanks allerhande  obstakels en bedreigingen de moed gevat heeft om de verkiezing bindend te verklaren waardoor Suriname een nieuw tijdperk tegemoet kon zien.

Lof aan het Surinaams volk

Ode aan het Surinaams volk dat een eenzame strijd geleverd heeft om ondanks de vele ontberingen ten gevolge van de structurele armoede van de regering Bouterse en de georganiseerde obstakels bij de verkiezingen (bijv. zes uren in de rij staan om te gaan stemmen), zij met vastberadenheid gebruik heeft gemaakt van hun democratisch recht om de regering Bouterse een genadeslag toe te brengen door hen weg te stemmen. Politieke leiders moeten weten dat in een democratische rechtstaat de macht bij het volk is. Dit volk heeft zich niet laten misleiden door allerlei gunsten zoalsvoedselpaketten,gronduitgiften, een baan bij de overheid en allerhande goederen en diensten verkregen vanuit staatsmiddelen met het doel stemmenwinst te behalen. 

 Uitzonderlijk in deze verkiezingsstrijd was de bijdrage van activisten zoals Pakittow, Attentio en mevr Dawsa  die als waakhonden  gewaakt hebben  over de stem van het volk (de verkiezingsuitslag van het Hoofdstembureau Paramaribo). De USV bedankt deze helden van ons land.

Ode aan Mevr Krishna Mathoera. Zij is de eeste surinaamse vrouwelijke politica die een historische doorbraak  heeft bewerkstelligd doordat zij  tijdens de recente verkiezingen als lijsttrekker voor de VHP in Paramaribo  20.379 kiezers achter zich kreeg wat een derde meer was dan de 15.545 stemmen die de gewezen president Bouterse behaalde. Mathoera is tevens de eerste vrouwelijke minister van defensie van de Republiek Suriname. Wii zullen haar bijzondere bijdrage missen in DNA, en wensen haar veel success toe in haar nieuwe funtie als minister van Defensie in het kabinet Santokhi. 

Eendracht maakt macht

‘Eendracht maakt macht’ was ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de wapenspreuk van Nederland. De uitdrukking houdt in dat wie samenwerkt, sterker staat en meer gedaan krijgt. Latijnse versie: Concordia res parvae crescent( Letterlijk: “Door eendracht groeien kleine dingen”). Het is de nationale wapenspreuk van België, evenals van de Zuid-Afrikaansche Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti. Oprechte leiders streven naar eenheid om macht te verwerven om een hoger doel te realiseren. Dit in tegenstelling tot leiders die juist door verdeeldheid te zaaien (verdeel en heers) macht willen verwerven met als doel zichzelf, vrienden en familie te begunstigen c.q. te verrijken. 

Eenheid in verscheidenheid                                         

Ode aan dhr. Santokhi, die als voorzitter van de VHP een historische doorbraak heeft bewerkstelligd door de VHP die van oudsher  bekend was als een traditionele partij te transformeren naar een multi-etnische partij. Met deze transformatie heeft Santokhi daadwerkelijk inhoud gegeven aan de door velen gepredikte “eenheid in verscheidenheid”. In een persconferentie (dd 6-4-2018) stelt de VHP voorzitter dat “het doel van deze transformatie is om de grootste partij te worden en daardoor regeerverantwoordelijkheid te verkrijgen om Suriname te redden”.                                                               

De proclamatie van de samenwerking van de vier politieke partijen t.w. VHP,  ABOP, NPS en Pertjajah Luhur bevestigt het streven van de VHP voorzitter om middels een hechte eenheid het hoger doel te bereiken nl. “redden van Suriname”. Terwijl met deze samenwerking ook inhoud gegeven wordt aan de noodzakelijke verbroederingspolitiek van wijlen Mr. J. lachmon.  De USV feliciteert de heer Santokhi met zijn beëdiging tot President van de Republiek Suriname. 

Hulde aan de Vicepresident

Ode aan dhr. Brunswijk die als voorzitter van de ABOP heeft bewerkstelligd dat de marrongemeenschap vanuit hun achtergestelde positie verheven is en hoge functies bekleden, zoals voorzitter van DNA en Vicepresident. De USV feliciteert dhr. Bee met zijn beëdiging tot voorzitter van DNA en dhr. Brunswijk als Vice president van de Republiek Suriname. De heer Brunswijk heeft een lange weg afgelegd van guerillastrijder in de Jaren tachtig tegen de militaire dictatuur o.l.v  Bouterse tot Vicepresident van de Republiek Suriname.                                                                                                                                                     

Nu als VP zal de heer Brunswijk strijd moeten leveren om Suriname te bevrijden van  de meedogenloze corruptelingen die hun tentakels hebben in alle sectoren van de samenleving en het volk tot op het bot hebben  geplunderd.

Welgestelde Surinamers die hoge salarissen ontvingen zijnde de belastinggelden van het volk, hebben onze Moederbank op schandalige wijze leeggeroofd en zelfs de spaargelden van het arme volk zijn niet bespaard gebleven, de megacorruptieschandalen bij de Centrale bank van Suriname zijn alom bekend.                                        

Belofte maakt schuld

 De USV doet een dringend beroep op de regering Santokhi-Brunswijk en met name de VP om krachtig op te treden (zoals beloofd tijdens de verkiezingen) tegen deze bankrovers en corruptelingen, om de schuldigen te bestraffen en dat het geld van het arme volk wederom in de staatskas terechtkomt.

Waakzaamheid is geboden voor de regering Santokhi-Brunswijk om zich niet te laten verleiden tot het dienen van de belangen van de hebzuchtige meedogenloze  kapitaalkrachtigen, zij die de  veroorzakers  zijn van het kwaad jegens het arme volk, doch ten alle tijde het volksbelang zullen blijven  dienen.

Er is veel beloofd aan het volk en zijdens het volk zijn er hoge verwachtingen van deze regering.          

Tijdens de online sessie met de vier partijen heeft ook de USV haar grieven en aanbevelingen kenbaar gemaakt. Zij wenst wederom te benadrukken dat het van eminent belang is dat top deskundigen/ technocraten met de nodige kennis en ervaring worden ingezet om de ernstige crisis aan te pakken.

Het schip Suriname is tot de bodem tot zinken gebracht door de regering Bouterse. De regering Santokhi – Brunswijk heeft het mandaat gekregen van het volk om het schip Suriname weer boven water te halen.

Na de inauguratie van de VP en de President was het gevoel van verlossing duidelijk voelbaar. De Almachtige en het volk hebben hun deel gedaan om het kwaad te overwinnen. De regering Santokhi-Brunswijk is nu aan zet om al de goede beloften gedaan aan het volk te realiseren. De USV wenst de regering Santokhi-Brunswijk veel success, kracht en wijsheid toe. Als het doel oprecht is zal de Almachtige uw pad verlichten.

Ingezonden|Unie van Surinaamse Vrouwen, Asha Mungra voorzitter

https://unitednews.sr/58232-2/

 

Stichting 10 oktober: “Wij als Surinamers moeten een eenheid vormen”

21 juli 2020 om 09:14

Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk zijn gisteren gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van Suriname. Na hun verkiezing hebben zij een persconferentie belegd. Foto: Suriname Herald    

Het kiezen van een marron tot voorzitter van De Nationale Assemblee en vicepresident van de Republiek Suriname is een historische mijlpaal voor de Stichting 10 oktober 1760. “Dit zien wij als bekroning van de historische en verbeten strijd, die onze voorouders hebben gestreden voor vrijheid en het bevrijden van Suriname uit de slavernij,” schrijft de stichting.

De organisatie brengt dan ook de felicitaties over aan president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Op 10 oktober 1760 is de blijvende vrede gesloten met de stam der Aucaners of Ndjuka te Bongodoti. In oktober dit jaar is het 260 jaar geleden dat deze historische vrede met de koloniale machthebbers is gesloten.

Na een lange strijd van erkenning is op 10 oktober 2010 deze dag tot een nationale vrije dag en wel de Dag der Marrons als eenmalige vrije dag toegekend. Een jaar later werd deze dag verheven tot nationale vrije dag. De organisatie wenst aan de president, vicepresident, de assembleevoorzitter en de totale regering veel succes toe en hoopt dat zij de juiste beleidskeuzes maken. https://www.srherald.com/suriname/2020/07/21/stichting-10-oktober-wij-als-surinamers-moeten-een-eenheid-vormen/

Taak nog niet volbracht voor activisten

21/07/2020 05:50 – Merredith Bruce

Taak nog niet volbracht voor activisten

Curtis Hofwijks en Stephano Biervliet gaan ook de nieuwe regering kritisch volgen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Dat de regering-Bouterse/Adhin zo snel als mogelijk vervangen moest worden, was voor Curtis Hofwijks en Stephano ‘Pakittow’ Biervliet een belangrijk streven dat is gerealiseerd. Maar hiermee is hun taak niet volbracht. “De regering was maar de helft van het probleem. Dat ze zo omging met zaken was deels te wijten aan haar onkunde, maar voor een ander deel aan de samenleving zelf die alles accepteerde.”

Dit is voor Hofwijks nou net waarom hij vindt dat zijn taak nog niet is volbracht. De bevolking moet kritisch gemaakt worden en daar wil hij zich voor helpen inzetten. “Als we een kritische samenleving hadden, had het niet zo lang hoeven te duren om de vorige bestuurders weg te krijgen. Maar helaas, we zitten met een samenleving die niet beseft welke macht ze heeft en uiteindelijk pas bij de verkiezingen daarvan gebruikmaakt, maar dan zitten we al met het probleem opgezadeld en dat is nu een lege staatskas.”

Hofwijks is zich tegelijkertijd ervan bewust dat er nog een lange weg te gaan is. Het vereist doorbreken van een ingewortelde cultuur en mentaliteit. Burgers mogen niet langer toestaan dat ze door een voorkeursbehandeling of op basis van politieke kleur in aanmerking komen voor zaken waar ze recht op hebben. Via de beweging ‘We Zijn Moe’ wil hij burgers – in het bijzonder jongeren – kritisch(er) helpen maken. “Ik heb zelf in gedachten een school voor beginnende politici maar ook voor gewone burgers.”

De activist en politicus verzekert dat hij de nieuwe regering kritisch zal volgen. Over het feit dat zijn naam samen met die van Biervliet genoemd is in de inaugurele rede van president Chandrikapersad Santokhi zegt Hofwijks: “Het zou ook een strategie kunnen zijn om kritiek te ontwijken in de toekomst.” Voor hem is veel belangrijker dat er specifieke punten zijn meegenomen in de toespraak die de PRO – waarvan hij politiek leider is – in haar verkiezingsprogramma heeft staan zoals verzelfstandiging van de rechterlijke macht.

Biervliet zegt dat zijn doel is bereikt: Bouterse naar huis sturen. Alle opofferingen zoals de straatprotesten hadden dat als doel. Hij noemt in dit rijtje ook de lange dagen in de Anthony Nesty Sporthal waar het hoofdstembureau Paramaribo was gevestigd, om erop toe te zien dat de telling van stembiljetten transparant en richtig zou verlopen. Dat de president ook zijn naam heeft genoemd in de rij van politici die het land van dienst zijn geweest, zoekt hij in die richting: zijn input en waakzaamheid om het volk op de hoogte te blijven houden van misstanden. Nu er een nieuwe regering is aangetreden, zal Biervliet niet achterover leunen. Zijn rol als activist is niet uitgespeeld. Hij waarschuwt alvast dat de nieuwe bestuurders met hem erbij alert mogen zijn.http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/21/taak-nog-niet-volbracht-voor-activisten/

 

ANALYSE: Twijfels over deskundigheid ‘Dream Team’-Santokhi

19/07/2020 21:00 – Armand Snijders

ANALYSE: Twijfels over deskundigheid 'Dream Team'-Santokhi

Het kabinet-Santokhi/Brunswijk. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Suriname gaat een nieuw tijdperk tegemoet na tien jaren wanbeleid van twee regeringen-Bouterse. Athans, dat beweerde de kersverse president Chandrikapersad Santokhi. De voornemens en het enthousiasme zijn goed, daar zal het niet aan liggen. Maar sommige deskundigen hebben hun twijfels of het gisteren eveneens gepresenteerde dream team, de zeventien ministers die de regering vormen, wel capabel genoeg is om de financiële puinhoop op te ruimen en vooral om met buitenlandse schuldeisers te onderhandelen. “Als dat mislukt, zijn er binnen twee jaar weer verkiezingen”, waarschuwen zij.

Nog voordat de nieuwe regering ook maar één wapenfeit op haar palmares heeft kunnen schrijven, werd vooral Santokhi overladen met felicitaties: onder meer de Amerikaanse, Nederlandse, Franse en Chinese regeringsleiders spraken lovende woorden. Dat is logisch, want in veel bevriende naties slaken ze een zucht van verlichting dat die vermaledijde Desi Bouterse eindelijk van het toneel is verdwenen. Ze konden uit respect voor het presidentiële ambt nooit zeggen dat hij een sta-in-de-weg was voor normale wederzijdse betrekkingen, maar dat was hij uiteraard wel.

Licht- en zwaargewichten

En nu mag Santokhi het tot ieders opluchting proberen. Bij zijn beëdiging waarschuwde hij dat het voor niemand makkelijk zal worden: “Vanaf dit moment zijn uw plichten verdubbeld en uw rechten gehalveerd”, zo hield hij zijn gehoor voor. We moeten het vooral samen doen, was de rode lijn door zijn verhaal, dat met luid applaus werd onthaald. Optimisme voerde dus de boventoon.

Veel nieuwe bewindslieden kunnen over het algemeen de toets der kritiek doorstaan, zoals Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en Krishnakoemarie Mathoera (Defensie), die volgens menigeen met kop en schouders boven de rest uitsteken. De andere bewindslieden zullen zich nog moeten bewijzen, terwijl vrijwel niemand er enig geloof in heeft dat Bronto Somohardjo er iets goeds van zal bakken bij Binnenlandse Zaken. Het is ook nog maar afwachten of Ronnie Brunswijk als vicepresident het in zich heeft om de ministerraad goed te leiden of dat er weer ongewenste toestanden ontstaan zoals in het verleden in De Nationale Assemblee of op of rond het voetbalveld. Het is te hopen dat hij inmiddels een cursus anger management heeft ondergaan.

Geen econoom

Santokhi verzekerde dat zijn ‘volksregering’ snel verlichting zal brengen. Deskundigen waarschuwen in ieder geval voor teveel optimisme. Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, sprak eerder deze week in de media al zijn verbazing uit over de samenstelling van de regering. Het kwam er op neer dat je onmogelijk een zware economische crisis te lijf kunt gaan zonder een econoom binnen je gelederen te hebben. Dat wordt onderschreven door vele anderen “Hoe wil je de ingewikkelde en specifieke problemen aanpakken als je die kennis niet in huis hebt”, legt een financieel-deskundige uit.

Hij zet vooral vraagtekens bij de benoeming van Armand Achaibersing als minister van Financiën. “Een kundige man die Assuria heeft groot gemaakt en een paar jaar geleden zelfs De Surinaamsche Bank heeft gered. Maar hij is een verzekeringsman, geen econoom. En iemand met economische inzichten heb je nu zeker nodig. Ook moet je kennis hebben van de internationale geldstromen, in ieder geval van de Amerikaanse Federal Reserve. Waarschijnlijk zit Achaibersing volgende week al met het IMF rond de tafel. En die zegt misschien dat ze ons wil helpen maar dan moeten er twintigduizend ambtenaren worden ontslagen. Daar moet je als minister wel direct adequaat op reageren. Ik betwijfel of hij dat in zich heeft.”

Daar komt bij dat ook de governor van de Centrale Bank, Roemer, eveneens uit de verzekeringswereld komt en dus geen steun is. Tel daarbij op dat de complete top van Financiën en de Centrale Bank van Suriname onder een vergrootglas liggen in verband met het onderzoek van de procureur-generaal en zich misschien ook moeten verantwoorden voor de rechter. Dus Achaibersing staat er vooralsnog bijna alleen voor.

Geen sociaal vangnet

Hoewel de deskundige veel vertrouwen zegt te hebben in Santokhi en gelooft dat deze de problemen zal oplossen, is hij van mening dat de president de plank met deze benoeming heeft misgeslagen. “Kijk, het is hetzelfde wanneer je last van je hart hebt, niet naar de cardioloog gaat maar naar de orthopeed. Het zijn beiden artsen, maar met heel verschillende vaardigheden. En van een orthopeed word je hart niet beter. Je lost deze economische crisis niet op met een verzekeringsagent”, klink het stellig. “Maar het kan helemaal geen kwaad als de president over een paar maanden gaat reshuffelen. Dat zijn we inmiddels wel gewend in Suriname.”

Dat er drastisch ingegrepen moet worden om de crisis te beteugelen, staat volgens het staatshoofd wel vast. “Maar er wordt niet gerept over een sociaal vangnet, dat er moet komen om de ergste klappen voor de bevolking op te vangen. Anders leidt dat zeker tot onrust. De NDP heeft met die enorme puinhoop die ze heeft achtergelaten een tijdbom onder deze regering gelegd. Is er niet binnen twee jaar zichtbare verbetering, dan krijg je ongetwijfeld nieuwe verkiezingen. En die gaan gewonnen worden door de NDP, wat niemand wil. Maar slaagt Santokhi er in om de crisis wel te bezweren, dan maakt hij zich bijna onsterfelijk en iedereen zal Lachmon vergeten zijn.”http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/19/analyse-twijfels-over-deskundigheid-dream-team-santokhi/

Brunswijk verwacht inzet van personeel voor welvaart land

19 Jul, 07:37foto

  Vicepresident Ronnie Brunswijk wordt verwelkomd door het personeel van zijn kabinet. Hij heeft na aankomst de mensen toegesproken. (Foto: kabinet vp)  

“Ik vraag u en verwacht van u dat u op z’n minst met dezelfde ijver en toewijding voort zult gaan met het uitoefenen van uw taken. Ik ga er ook van uit dat u bereidt bent u te identificeren met de ambitie van de nieuwe regering,” zei vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, vrijdag in een toespraak tot het personeel van zijn kabinet. Volgens hem moet de crisis waarin het land zich thans bevindt, definitief worden opgeheven. Dat nu is noodzakelijk voor het kunnen brengen van dit land naar echte welvaart en welzijn, benadrukte hij. 
Het personeel heeft Brunswijk vrijdag warm onthaald op zijn nieuwe werkplek. Hij heeft donderdag officieel overgenomen van zijn voorganger Ashwin Adhin. De vp werd als eerste ontvangen door directeur Tania Muskiet en onderdirecteur Marcia Sarijoen.

“Wij zijn hier met ons werk niet begonnen om te kijken wie voor of tegenstander is van onze nieuwe regering. Onze eerste vraag is niet wie nu naar huis gestuurd moet worden en wie niet. Wij zijn slechts geïnteresseerd in wat u voor dit land wil en kunt doen, en of u daarbij bereid bent dat te doen,” zei Brunswijk.
De bewindsman vroeg het personeel, zich niet te laten leiden door geruchten, over horen zeggen. Hij zei altijd open kaart te zullen spelen met het personeel. Ten slotte vroeg hij de werknemers hem te helpen zodat hij in deze zware missie zal slagen.https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59700

Surinaams politiek- en publiek leiderschap in transitie

17 Jul, 2020, 13:48

foto
     

Gezien de huidige negatieve ontwikkelingen van het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin moet het volk nu bewijzen dat het zich niet meer laat misbruiken/misleiden/bedriegen door politieke leiders. Het volk moet nu wetgeving eisen om zijn rechten en toekomst te beschermen. De twee belangrijkste noodzakelijke wetten nu zijn ‘Openbaarheid van Bestuur’ en ‘Demissionaire Regering’. De demissionaire periode moet minimaal drie maanden vóór de verkiezingen ingaan. 

De allerlaatste harteloze en verwerpelijke daad van regering Bouterse/Adhin is om de drie hoogbejaarden Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon op het laatste moment te benoemen in functies, waarbij zij aanspraak maken op alle primaire en secundaire voorzieningen van een minister. Dus het vertrekpunt van de regering Santokhi/Brunswijk is met drie hoogbejaarde ministers. Heer Bouterse, waar is uw hart en liefde voor Suriname en het volk? Heren Wijdenbosch, Alibux en Jozefzoon, waar zijn jullie gevoel van eigen normen en waarden, en het moreel-ethisch deel van jullie geweten en hart? Jullie zijn overduidelijk geen staatslieden, maar onethische politici. 
Staatslieden denken aan de volgende generaties, maar politici denken aan de komende verkiezingen. Onethische politici hebben een verwerpelijk egoïstisch denkpatroon, waarbij zij ondanks de slechte sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie waarin het land verkeert, zij zich over de ruggen van het volk continue blijven verrijken. Het ergste van dit immoreel en onmaatschappelijk gedrag is dat deze vier hoogbejaarde politici weten dat de staatskas vanwege hun wanbeleid leeg is, waardoor de regering zonder leningen geen salarissen (subsidies en vakantiegeld) kan betalen. Voorbeelden van zulke harteloze politieke leiders in de wereld zijn Maduro van Venezuela en Teodoro Obiang van Equatorial Guinea. Hierbij is overduidelijk het bewijs van het gezegde “zeg me wie je vrienden zijn en dan zeg ik wie je bent!”. 
Ditzelfde gedrag van de regering zien wij momenteel gebeuren bij verschillende parastatalen, want “de appel valt niet ver van de stam”. De informatie en tips die wij dagelijks binnenkrijgen zijn niet om naar huis te schrijven. Het lijkt dat ook bij bepaalde parastatalen de directieleden die gelinkt kunnen worden aan de vorige coalitie en regering, een “hardloopwedstrijd spelen tegen de klok”. Er worden o.a. politieke loyalisten nodeloos en gelijk voor onbepaalde tijd in dienst genomen en er worden nodeloze projecten uitgevoerd, waarbij het overduidelijk is dat men aanslagen pleegt op de financiële middelen van de bedrijven. 
Verder worden er wurgcontracten gesloten met partij loyalisten voor het leveren van allerlei nodeloze goederen en diensten. Partijloyalisten krijgen allerlei promoties en benoemingen, zonder dat deze personen voldoen aan de functieprofielen. Verder worden gemeenschappen in bepaalde gebieden gedupeerd en onthouden van bepaalde noodzakelijke diensten, omdat ze traditioneel niet op de uittredende partij(en) hebben gestemd. Deze directieleden van de parastatalen moeten instaan voor de consequenties van hun handelen. 
Het is overduidelijk dat bij de meeste parastatalen compleet nieuwe directieteams zullen moeten aantreden, omdat ik er zeker van ben dat na onderzoek heel wat van deze directieleden zullen worden ontslagen of gedegradeerd. Het is daarom belangrijk dat de Regering Santokhi/Brunswijk ook in deze maand alle parastatalen bedrijven overneemt en gelijk laat doorlichten door gerenommeerde accountants, waardoor het duidelijk wordt wat voor ravage de loyalisten en pionnen van Regering Bouterse/Adhin hebben aangericht/achtergelaten. Wanneer het moment daar is dat de bewijzen zijn geleverd van de ontvangen informaties en tips, ben ik de eerste die de gemeenschap uitgebreid zal informeren via de media. Stay tuned, and mark my words! We shall come back to you!
Het politiek en publiek leiderschap waarmee de regering Bouterse/Adhin dit volk heeft geleid in de afgelopen periode verdient totaal geen schoonheidsprijs en is resoluut niet voor herhaling vatbaar. Het is een leiderschap vol van miskenning, populisme, misleiding en bedrog. Het is het leiderschap dat de Nederlandse taal heeft verrijkt met enkele nieuwe negatief geladen woorden, zoals dodsoneren, adhineren en limboliseren. Dit leiderschap noem ik “destructief politiek-bestuurlijk leiderschap”, omdat de materiële en immateriële beschadigingen onder het volk zeer groot zijn vanwege o.a. machtsmisbruik en corruptie. Bouterse was democratisch gekozen, maar zijn gehanteerde leiderschapsstijl was vanuit een dictatoriale inborst. De uitdrukking “een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken” komt hier goed van pas.
De regering Santokhi/Brunswijk zal moeten gaan voor een “transformationeel politiek-bestuurlijk leiderschap” om het vertrouwen van het volk in politieke en publieke leiders te kunnen herwinnen, omdat de motivatie van het volk zowel moet afhangen van intrinsieke als extrinsieke factoren. Aspecten van ethisch leiderschap die Regering Santokhi/Brunswijk bezit, moeten zich uiten in moreel-ethische handelingen en getoond gedrag van normen en waarden door o.a. de bewindslieden. Een moreel-ethische leider heeft geen wetgeving nodig om zijn land en volk op moreel-ethisch verantwoorde wijze te leiden. Helaas, helaas, helaas en nogmaals helaas kunnen wij de aftredende regering Bouterse/Adhin niet rekenen tot een moreel-ethische regering.
Ruben Ravenberg, Ph.D, MBArub_rav@yahoo.com

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59657

Ondervoorzitter Martinus: ABOP werkt naar presidentschap

14 Jul, 2020, 03:36

foto
  Joël ‘Bordo’ Martinus, ondervoorzitter van de ABOP, voert gesprekken met diverse politici. De partij moet in 2025 zover zijn om 20 zetels te behalen. De ABOP gaat dan voor het presidentschap. (Foto: René Gompers)  


 
De ABOP werkt nu al om in 2025 te gaan voor presidentschap. Ondervoorzitter Joël ‘Bordo’ Martinus onthult tegenover Starnieuws dat hij reeds gesprekken heeft gevoerd met politici van andere partijen. Het moet niemand verbazen als bijvoorbeeld HVB-voorzitter Mike Noersalim zou besluiten om de ABOP te ondersteunen. Er is ook ondersteuning gevraagd aan de NDP-toppers André Misiekaba en Sergio Akiemboto. Er moet volgens Martinus samengewerkt worden, opdat het beter gaat met het land. 
 
Als ondervoorzitter is de focus van Martinus niet op een positie, maar belangrijk is dat Suriname uit de crises komt. Mensen moeten een dak boven het hoofd hebben. Zijn partij zal de scepter zwaaien bij het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Mensen die in aanmerking komen voor een stuk grond, moeten ook hieraan geholpen worden. De ontwikkeling moet versneld worden aangepakt. Kinderen moeten in staat zijn hun school af te ronden, waardoor zij een betere toekomst zullen hebben. Martinus merkt op dat de ABOP mensen beloofd heeft dat benzine goedkoper wordt en stroomprijs omlaag gaat. 
 
De ABOP moet groeien van 9 naar 20 zetels. Alleen bij groei is het mogelijk om de presidentskandidaat te leveren. Daarom moet er gevist worden op plekken waar er veel vis is, legt de politicus uit. Mensen kunnen met hun partij naar ABOP komen of ze kunnen hun partij openbreken, het maakt niet uit. Belangrijk is dat ABOP groter wordt. Door rancune toe te passen gaat de partij niet groeien. Mensen die kennis hebben en hun bijdrage kunnen leveren in de partij of de regering kunnen ondersteunen, worden binnengebracht. 
 
Martinus is actief bezig om mensen te scouten en gesprekken te voeren. Er is veel werk om te doen. De ABOP zal haar kracht moeten vergroten en kader binnenhalen. Ook met de BEP zijn er volgens de politicus gesprekken gaande. Hij merkt op dat Chan Santokhi als president volop ondersteund wordt. Hij heeft hard gewerkt om de zetels binnen te halen, en ging huis aan huis. “Daarom zijn wij niet jaloers op hem,” legt Martinus uit. Ook de regering die nu na tien jaar naar huis gaat, wordt dank gezegd voor het werk. Iedereen is nodig voor de opbouw van het land, benadrukt Martinus die ingenomen is met de verkiezing van zijn leider Ronnie Brunswijk tot vicepresident. 
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *