DL.27: nov 2023 DE CHAN MOET WEG AWARI DOMRI’S EN SABI SO’S : NDP EN ABOP C.S IN REP EN ROER. 8 DEC 1982 EN DRUGS! VOORTOUW VAN RONNIE BRUNSWIJK & WEER DE POLITIEBOND EN DE C’47 EN CO MET DE ORGANIC LEUZE: HET IS NU OF NOOIT.

“Toen we boos moesten worden, waren we niet boos. Toen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) geplunderd werd, waren we niet boos. Wij plukken de zure vruchten van slecht bestuur. We hadden boos moeten worden toen er monetair gefinancierd werd en er geld gedrukt werd. Toen hadden we boos moeten worden. Niet vandaag. We worden te laat boos”, zei de Surinaamse minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

‘Vakbondsacties voorlopig opgeschort … niet opgeheven!’

 

“Kwestie vakbonden behoeft integrale aanpak”, zegt Ramadhin

Vakorganisaties akkoord, acties voorlopig opgeschort

17-11-2023

Met gemengde gevoelens hebben de aanwezige leden voor gestemd

Hoewel het niet overtuigend “ja” was vanuit de leden, zijn de gezamenlijke vakorganisaties voorlopig eens geworden met het voorstel van de regering. Dat is dat er een korting van SRD 1 per liter komt op de government take op brandstof. “Voor nu is dit voorstel het beste werkbaar”, maakte Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond (SPB) de leden duidelijk. De regering heeft voet bij stuk gehouden om de btw-verhoging op brandstof van 5% naar 10% niet terug te draaien. “Wel zagen ze wat ruimte om in de government take van SRD 3,50 te snijden, vooral bij de verbruikersbelasting. Eerst stelden ze een korting van SRD 0,50 voor. We waren het niet eens. Daarna is het gebracht naar SRD 1. Deze korting gaat per onmiddellijke ingang in”, verduidelijkte Eijk. Hiernaast zal er in tripartietverband, regering, DNA en vakbeweging, uiterlijk 1 januari 2024 een nieuwe en rechtvaardige btw-wet in elkaar gesmeden worden.

“Heb vertrouwen in ons. We weten waarmee we bezig zijn. Met dit voorstel komt er nu meteen een verlichting. Met de andere voorstellen zou dat pas in 2024 komen”, zei Eijk. Het eerste voorstel van de regering, waarbij aanzaten onder andere de waarnemend president Ronnie Brunswijk en Financienminister Stanley Raghoebarsing, was een maandelijkse extraatje tussen de SRD 300 en SRD 500 per 1 januari 2024. Dat voorstel is meteen van de tafel geveegd. “De waarnemend president stond aan onze zijde, maar de minister van Financiën deed een beetje moeilijk. Terugbrengen van de btw van 10% naar 5% op de brandstof, is een korting van SRD 2 per liter. Het zou de staat wel ruim SRD 50 miljoen aan inkomsten kosten. De btw terugbrengen zou langer duren, daar die middels een wetswijziging in DNA moet plaatsvinden. De government take terugbrengen, dat is des regering. Daarvoor hoeven geen wetten veranderd te worden”, merkte Eijk op.

Niet alle aanwezige leden bleken eens te zijn. Ook de mensen die het ja-woord hebben gegeven, waren merkbaar niet zo overtuigd van het voorstel. Maar ze gaf de vakbondsleiders het voordeel van de twijfel. Een van de leden motiveerde zijn stem en zei dat hij oneens is met dit voorstel. “Ik ben het niet eens met een korting van SRD 1 op de government take. Morgen stijgt de wereldmarktprijs en dan is de SRD 1 korting zo weg. A ne wroko so. Ik sta nog steeds voor terugdraaiing van de btw-verhoging op de brandstof”, zei hij. Onder andere Poetini Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) probeerde hem hierna nog uit te leggen waarom ze voor dit voorstel zijn. 

De gezamenlijke vakorganisaties hebben na de acties van afgelopen dagen, de volgende zaken kunnen bereiken:

-Aanhouding van de btw op stroom, water en kookgas

-Aanpassing van de belastingschijven per 1 januari 2024

-Aanpassing van de belastingvrijegrens per 1 januari 2024

-SRD 1 korting op de government take per onmiddellijke ingang.

De vakbondsleiders gaan vandaag al in onderhandeling met de regering om de voorstellen waarmee ze akkoord zijn, verder uit te werken. De acties zijn niet opgeheven, maar opgeschort voor dit moment. “We kennen deze regering. Als er binnen deze vier weken zaken misgaan, moeten we jullie weer hier kunnen reopen”, zei Atompai. Hij hield de aanwezigen ook voor dat in december de ambtenaren ook nog een koopkrachtversterking van SRD 5.000 zullen krijgen.

Zie LIVE videoverslag SUN WEB TV: https://www.youtube.com/watch?v=7f6jKGF8yZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Samson over Atompai: “In dit geval zien wij de politie de politie misbruiken om in de politiek te gaan”

 
 

 

 

CONTINUERING DIALOOG OF CONFRONTATIE?

 
 

De verschillende overkoepelende vakorganisaties hebben hun leden opgeroepen tot acties tegen de regering, om zo haar te dwingen bepaalde fiscale verhogingen terug te dringen, meer geld aan werkers te betalen en de belastingvrije grens aan te passen, zodat werkers minder van hun loon op maandbasis hoeven af te dragen. Er wordt tot nog toe met de regering gesproken om tot een bevredigend resultaat te geraken, vooral voor de werkers in de publieke en particuliere sector. De overheid heeft toegezegd, de verhogingen op de nutsvoorzieningen en kookgas  nog even aan te houden, maar de BTW-verhoging op brandstof niet terug te zullen draaien, omdat die bij wet is vastgelegd. En juist tegen deze verhoging zijn de werkers het meest gekant. De overheid beroept zich erop, dat ze de verhoging op brandstof via een BTW-verhoging het hardst nodig heeft, anders kan ze haar werkers aan het einde van de maand niet betalen. De vakbonden zijn evenwel van mening, dat de overheid het geld moet gaan halen door middel van belastinginning bij de grootverdieners uit de goudsector, de houtsector en in het bijzonder de casino’s, die volgens de vakbonden, veel te weinig betalen aan de fiscus. Binnen de overheid en overduidelijk binnen DNA, zijn er lieden van de coalitie, die de casino’s in bescherming nemen, en dat het ook bij de vakbeweging bekend is, wie deze zogeheten casino-ambassadeurs zijn. Er gaan zelfs geruchten dat bepaalde lieden op de betaalrol van bepaalde casino-eigenaren staan. Los van deze vermeende verbondenheid, moet de overheid elke maand in staat zijn het geld dat men eist, op te hoesten. En dat kan alleen door meer belastingen te heffen, want de overheid haar inkomsten komen louter uit directe en indirecte belastingen en die lopen niet significant op. Er is eerder sprake geweest van een forse afname van overheidsinkomsten en daarom leende het vorige kabinet onder mini-ster Hoefdraad op Financiën en Planning, à la dol geld intern en extern, om bijvoorbeeld de ambtenaren aan het einde van de maand te kunnen betalen. Wanneer deze regering nu aankijkt tegen hogere looneisen, omdat we het allemaal zo moeilijk hebben met de hoge prijzen voor goederen en diensten, dan zal dat geld toch ergens vandaan moeten komen, willen we niet aan inflatoire financiering van de overheidstekorten gaan doen, zoals revo-exponenten en NDP-regeringen dat bij herhaling hebben gedaan, waardoor we nu al jaren met een niet ophoudende crisis zitten. Binnen de vakbeweging weet men ook heus wél, dat de inkomsten van de overheid niet bepaald een stijgende lijn vertonen en dat juist daarom, ze niet in staat is aan alle eisen te voldoen. Het heeft dan ook geen zin, steeds te staken en de straat op te gaan, in de hoop dat er toch nog wel ergens een potje zal zijn, waaruit de verhogingen betaald zullen kunnen worden. Minister Raghoebarsing heeft verklaard, dat het elke maand een passen en meten wordt om de ambtenaren op tijd te kunnen betalen. Dat was ook tijdens Telting en Hildenberg het geval. Door zeer doordacht prudent beleid, heeft dit tweetal ons door zeer moeilijke tijden gehaald en bij hun vertrek hadden we een monetaire reserve van meer dan 700 miljoen dollar. Het is begrijpelijk dat de vakbonden nu eisen op tafel leggen om een beter bestaan voor de werkers te realiseren, maar men moet ook rekening houden met de realiteit, en die is dat er niet veel financiële speelruimte is om aan alle eisen te kunnen voldoen. Zaak is wél, dat we met elkaar moeten blijven praten en voorkomen dat radicalen met verkeerde intenties, dit land in nog grotere problemen brengen. Dialoog zal altijd een betere oplossing brengen dan het veroorzaken van instabiliteit en nog meer ellende, die zeker door de werkende klasse nog zwaarder zal worden gevoeld. Confrontatie met welke regering dan ook, brengt ons nog verder van huis en het is allemaal al erg genoeg, wat zich nu in dit land voltrekt. 

https://dagbladdewest.com/2023/11/17/continuering-dialoog-of-confrontatie/

MISKIN: ‘LEIDERS SPB ZORGEN ALTIJD VOOR ONRUST

 

 

ABC Online Nieuws – 16 november 2023 VHP-parlementariër Dijksteel begrijpt keus van Santokhi om af te reizen naar Saoedi-Arabië President Chan Santokhi is vertrokken naar een Caricom top in Saoedie Arabie. Dit te midden van de onderhandelingen die hij voert met de vakbonden die in actie zijn. VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel zegt begrip te kunnen opbrengen voor het vertrek van president omdat het gaat om een belangrijke meeting. Dijksteel geeft aan dat er een waarnemend-president is die nu de gesprekken voert en dat de president voor vertrek reeds 80% overeenstemming had bereikt met de vakbonden over de eisen. Zij ziet geen conflict bij het vertrek van Santokhi.

ABC Online Nieuws – 16 november 2023 Raghoebarsing vraagt vakbonden acties op te heffen Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft graag dat de gezamenlijke vakbonden de acties opheffen. Hij vraagt hen om in dialoog te blijven zodat problemen opgelost kunnen worden. De vakbonden eisen anderzijds dat de verhoogde BTW op brandstof wordt teruggedraaid; van 10% naar 5%. Raghoebarsing zegt dat hij erg verbaasd was toen hij maandag hoorde over het actiemodel van de vakbonden. Hij vond dat er in het weekend daarvoor een goed gesprek is geweest, waarbij partijen vriendschappelijk tegenover elkaar stonden. Daarnaast vindt hij het ongebruikelijk dat er acties gevoerd worden terwijl partijen in gesprek zijn. De bewindsman benadrukt dat de Staat het niet kan permitteren om de BTW op brandstof terug te draaien. Daarmee zouden er problemen ontstaan die de totale samenleving treffen. Over de eis van de vakbonden om het geld te halen bij de goudsector, zegt de minister dat deze sector, met de invoering van BTW, nu ook belasting betaald over brandstof. ‘Nog nooit eerder hebben zoveel mensen belasting betaald als nu’, zegt Raghoebarsing.

 

 

Eckhorst: “Burger zou meer moeten betalen voor stroom”

16-11-2023

Karel Eckhorst, IMF-deskundige

 

REGERING VERBAASD OVER HUIDIGE OPSTELLING VAKBONDEN