DIRECTEUR KABINET EN DE CLAN HEBBEN HET VERPRUTST VOOR HUN BAAS

Auteur: Angela Fernald

De NDP weet dat haar aanhang erodeert. Er wordt daarom veel georchestreerd en prominenten lopen opeens in de voorhoede. De partij is duidlijk in paniek en stoort zich aan God noch gebod. Een zeer tirannieke instelling met oproepen om de rechters aan te pakken en huizen binnen te vallen op zoek naar valuta wordt steeds beter zichtbaar. De agressieve provocatie van ons volk daar ligt de NDP leiding niet wakker van. Met belastinggelden van ons geheel volk en met BUITENLANDSE  LENINGEN op het hoofd van ons volk wordt er weer voor de zoveelste keer een NDP feestje gevierd. Dat een minister van Financieen die zo in opspraak is geraakt, publiekelijk en dansend toont lak aan het volk te hebben, ondersteunt door de vrouw van de President, is een zoveelste klap in het gezicht van ons volk. De georchestreerde eenheid binnen de DNA coalitie is een show geweest die de werkelijkheid van het arme volk niet ondersteunt. De kloof tussen de NDP leiding en het volk wordt alsmaar groter door de gedragingen van de leiding van de NDP. 

Ingezonden| Reactie op betoog Ram Paltantewari

09-06-2020

Ik wil langs deze weg de heer Ram Paltantewari bedanken voor zijn objectieve benadering van een subjectief voorval.

Waarom mijn complimenten aan deze heer die ik persoonlijk niet ken? Omdat ik binnen de uitoefening van mijn functie zeker honderden bekenden met allerlei adviezen en oplossingen heb bijgestaan soms met gevaar voor eigen functionering.

Het is mij reeds lang opgevallen dat terwijl ik door de aard van mijn beroep vaak ten onrechte negatief in de publiciteit wordt bejegend het nooit in de gedachten van degenen die ik heb geholpen is opgekomen om een reactie ten positieve over mij te geven, terwijl velen van hen die kennis en vaardigheden bezitten.

Ik heb altijd steeds mijn eigen boontjes moeten doppen. Daarom hoeft vanaf vandaag, niemand bij mij om advies of hulp langs te komen, tenzij dat onderwerp geacht wordt tot mijn verplichte werkzaamheden te behoren.

Nogmaals bedankt heer Ram Paltantewari.

Uiteraard bent u wel welkom voor zover het nodig is.

Eugène van der San

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-reactie-op-betoog-ram-paltantewari/

Van der San hekelt kritiek verlofvergoeding

09/06/2020 00:00 – Ivan Cairo

Dat het kapitaliseren van zijn verlofdagen in een sfeer van corruptie wordt getrokken, doet Eugène van der San af als stemmingmakerij.

Dat het kapitaliseren van zijn verlofdagen in een sfeer van corruptie wordt getrokken, doet Eugène van der San af als stemmingmakerij. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President, stoort zich eraan dat het kapitaliseren van zijn niet opgenomen verlofdagen in een sfeer van corruptie wordt getrokken. Al enkele dagen circuleert een beschikking die goedkeurt dat de directeur iets meer dan SRD 177.000 krijgt voor het feit dat hij 170 vakantieverlofdagen niet heeft opgenomen.

De beschikking werd op 22 mei uitgegeven door de minister van Binnenlandse Zaken. Van der San vermoedt dat personen die geen kennis hebben van hoe zaken en procedures in de ambtelijke sfeer worden afgewikkeld, of misschien gewoon uit hebzucht, jaloezie of afgunst bezig zijn met stemmingmakerij. “Dit is pure stemmingmakerij. Ook president Venetiaan en vicepresident Ajodhia hebben dat gedaan. Ze hadden er volgens de wet recht op, want ze hebben jarenlang hun verlof niet opgenomen. En zo zijn er nog tientallen gevallen uit het verleden als deze”, zegt Van der San.

Hij brengt in herinnering dat hij sinds 24 januari de president een brief stuurde om zijn verlof – meer dan honderd dagen – op te nemen en hem aansluitend daarop eervol ontslag te geven. Dat deed hij na de onenigheid met advocaat Irwin Kanhai over de gang van Bouterse naar de Krijgsraadszitting van 23 januari. “De president heeft toen met me gesproken en aangegeven dat hij mijn ontslag niet accepteert. Op een vergadering in Coronie daarna heeft hij publiekelijk ook gezegd ‘Van der San gaat nergens’. Het was dus logisch dat als ik mijn verlof niet kon opnemen dat financieel vergoed zou moeten worden.

Volgens hem wilde hij het gedoe van middelmatigheid achter zich laten. “De beschikking waarmee, door onwetendheid en achterlijkheid wordt gesold, is niet zonder meer tot stand gekomen. Wanneer het bevoegde gezag, in het belang van de dienst, weigert de ambtenaar op haar/zijn daartoe gedaan verzoek verlof te verlenen dan moet dat worden vastgelegd, zodat de vakantieverlofdagen die buiten de cumulatie van ongebruikte aanspraken op vakantieverlof vallen, niet verloren gaan. Dat recht moet dan door het bevoegde gezag gecompenseerd worden voor zover het niet meer verleend kan worden.”

Hij stelt verder dat wanneer er bedenkingen bestaan tegen een bestuursbesluit dat dan schriftelijk aan het bevoegde gezag dient te worden medegedeeld met onderbouwing nadat het besluit dat rechtsgevolgen heeft is uitgevoerd. Wanneer de bedenkingen correct zijn, wordt zo een bestuursbesluit herzien met alle consequenties van dien. Dat staat meestal letterlijk in zo een beschikking. Dit wordt ook door de Rekenkamer gecontroleerd. “Op grond van de wet maak ik rechtens aanspraak hierop of er moet alsnog worden voldaan aan mijn verzoek om vakantieverlof.”

Hij roept personen die er moeite hebben dat hij vergoed wordt op, er bij de nieuwe regering op aan te dringen de wettelijke regels en bepalingen in de Personeelswet en de wet Financiële voorzieningen ministers en onderministers die dit regelen te schrappen. De directeur zegt dat een groot deel van de uitkering na aftrek van belastingen zal worden geschonken aan het Su4Su Covid-19 Support Fund, dat zich inzet voor de aanpak van het nieuwe coronavirus in Suriname.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/09/van-der-san-hekelt-kritiek-verlofvergoeding/
Ingezonden| Opgespaarde dan wel niet opgenomen verlofdagen

In de media verscheen onlangs een artikel van de hand van de heer Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname.

Zoals blijkt uit het artikel van de heer van der San, verzocht hij per schrijven op 24 januari 2020 om opname van zijn tegoed aan verlofdagen. Een heel normale procedure overigens. Dat kennelijk om reden van dienstbelang betrokkene niet in de gelegenheid kon worden gesteld zijn verlofdagen op te nemen moet eveneens als normaal worden beschouwd.

Gelukkig dat “de Personeelswet” welke van toepassing is op alle ambtenaren, in dit soort gevallen de mogelijkheid biedt, dat voor een ambtenaar,die buiten zijn schuld om niet in de gelegenheid is zijn verlofdagen op te nemen – of het nou om gecumuleerde dagen betreft of niet -, de niet opgenomen vakantiedagen gekapitaliseerd worden, zodat deze niet verloren gaan. De ambtenaar mag immers onder geen geval benadeeld worden.

Door het bevoegde gezag is dan ook een beschikking geslagen met betrekking tot de kapitalisatie van de niet opgenomen vakantiedagen van betrokkene. Eveneens een heel normale procedure.

Walgelijk is het dan ook te moeten ervaren dat door een hooggeplaatste ambtenaar, nota bene een onderdirecteur van een ministerie, ene Setro, de desbetreffende beschikking op zijn Facebook- pagina is geplaatst. Kennelijk met de bedoeling om aan stemmingmakerij te doen.

Mij dunkt dat het in deze gerechtvaardigd is dat door het bevoegde gezag ambtshalve een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de rol die genoemde Onderdirecteur terzake heeft gespeeld. En wanneer duidelijk moge blijken dat betrokkene zich opzettelijk heeft schuldig gemaakt aan publicatie van de beschikking op social media, dan is er onherroepelijk sprake van dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een ernstig plichtsverzuim in dienstbetrekking.

De nodige disciplinaire maatregelen terzake plichtsverzuim tegen deze hooggeplaatste ambtenaar kunnen en mogen niet uitblijven. Hij heeft nota bene duidelijk gedemonstreerd niet betrouwbaar te zijn maar meer nog niet berekend te zijn voor zijn taak om vooral de nodige confidentialiteit te betrachten met zaken die te zijner kennis zijn/worden gebracht.

Deze casus kan en mag niet worden afgedaan met een eenvoudige maatregel, zoals in het verleden getroffen tegen ambtenaren, op grond van “gewijzigde beleidsinzichten”. Nee, deze zaak is dusdanig zwaarwichtig en kan derhalve niet te lichtvaardig worden opgevat.

Aan het bevoegde gezag dan ook om in deze, indien nodig, gepaste disciplinaire maatregelen tegen betrokkene te treffen. Als tegen kleine ambtenaren disciplinaire maatregelen terzake plichtsverzuim worden getroffen, waarom dan niet tegen hooggeplaatste ambtenaren.

Ram Paltantewari

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-opgespaarde-dan-wel-niet-opgenomen-verlofdagen/

Een reactie op de beschikking Eugène van der San

07 Jun, 2020, 14:18

foto

Aan mijn integriteit komt niemand. Daarin heb ik geïnvesteerd. De beschikking m.b.t. de kapitalisatie van mijn verlof tegoeden is een openbaar bestuursbesluit. Door het viraal rond te sturen probeert men op een verwerpelijke wijze aan stemmingmakerij te doen. Het mag de hele wereld rond worden gestuurd ik heb geen schuldeisers die op me af zullen komen. Ik weet niet wat men in dit land wil. Als je steelt is het niet goed. Als je niet steelt is het ook niet goed.
 
In deze case ben ik zo groot geweest, om reeds op 24 januari 2020 de President (als bevoegd gezag) per schrijven toestemming te vragen mijn verlof tegoeden, in totaal meer dan 100 dagen, over de maanden februari, maart , april, mei en juni te mogen opnemen met inachtneming van artikel 48 van de Personeelswet (zie schrijven). In aansluiting daarop verzoek ik u mij overeenkomstig mijn AO eervol ontslag te verlenen. Toen al wilde ik mijn verlofdagen opnemen en het gedoe van middelmatigheid achter me laten. 
 
Maar de President heeft in Coronie luidt en duidelijk kenbaar gemaakt, dat hij nog prijs stelt op mijn kennis en vriendschap. “Van der San gaat nergens ik ga het verzoek van de directeur niet goed keuren” woorden van de President van de Republiek Suriname. Ongekend!! Dit alles hebben de lafaards en farizeeërs natuurlijk met gemengde gevoelens moeten aanhoren.
 
Ik heb in deze functie bijkans nog  10 jaren het land gediend en eerder meer dan 35 jaren voor de overheid gewerkt. De beschikking waarmee, door onwetendheid en achterlijkheid, wordt gesold is niet zonder meer tot stand gekomen.
Wanneer het bevoegde gezag, in het belang van de dienst weigert de ambtenaar op haar/zijn daartoe gedaan verzoek verlof te verlenen dan moet dat worden vastgelegd, zodat de vakantieverlofdagen die buiten de cumulatie van ongebruikte aanspraken op vakantieverlof vallen, niet verloren gaan.
 
Dat recht moet dan door het bevoegde gezag gecompenseerd worden voor zover het niet meer verleend kan worden. Uiteraard begrijpen sommige subalterne ambtenaren die ergens eventjes zijn geregeld deze zaken niet. Zoals de onderdirecteur op het directoraat Algemene Zaken ene heer Setro die het afschrift heeft gepost op Facebook of heeft doorgestuurd aan derden.
 
Deze beschikking die gedateerd is 22 mei 2020, lang voor de verkiezingen, lag sedert 26 mei 2020 op Algemene Zaken ter uitvoering en men is gaan saboteren blijkbaar wederom door onwetendheid, hebzucht, jaloezie en middelmatigheid.
Wanneer er bedenkingen bestaan tegen een bestuursbesluit dan dient dat schriftelijk aan het bevoegde gezag te worden medegedeeld met onderbouwing nadat het besluit dat rechtsgevolgen heeft is uitgevoerd. 
 
Wanneer de bedenkingen correct zijn dan wordt zo een bestuursbesluit herzien met alle consequenties van dien. Trouwens dat staat meestal letterlijk in zo een beschikking. Bovendien is dat het werk van de Rekenkamer. Op grond van de wet maak ik rechtens aanspraak hierop of er moet alsnog  worden voldaan aan mijn verzoek om vakantieverlof.
 
Aan al degenen die zich hiermee hebben beziggehouden om te appen zeg ik, wat jullie schreeuwers moeten doen is de nieuwe machthebbers vragen om al deze bepalingen in de Personeelswet en de wet financiële voorzieningen Ministers en Onderministers (S.B. 1994 no. 78) te schrappen. 
 
Tot slot zal ik een groot deel van dit aan mij rechtmatig toekomend bedrag, na aftrek van de belastingen, schenken aan het Su4Su Covid-19 Support Fund, dat voortreffelijk werk verricht om te voorkomen dat wij allemaal door het Covid-19 virus creperen, hetgeen misschien voor Suriname een goede oplossing zou zijn.
 
Eugène van der San
 
 
 
 

Van der San krijgt SRD 177.000 uitbetaald voor verlofdagen van 2013 t/m 2020

8 juni 2020

van-der-san-directeur-kabinet-suriname
 

De afgelopen dagen is er flinke ophef over onderstaande brief, waarin aangegeven is dat directeur van het Kabinet van President Bouterse Eugène van der San, zijn niet opgenomen verlofdagen over de dienstjaren 2013 tot en met juni 2020 als salaris uitbetaald krijgt. Het gaat om in totaal 170 dagen vakantieverlof, waarvoor hij ruim SRD 177.000 uitbetaald krijgt.

 

Volgens de brief zou Van der San vanwege dienstbelang niet in de gelegenheid zijn geweest om zijn tegoed aan vakantieverlof volledig op te nemen, zodat hij kort voor de verkiezingen nog aanspraak zou maken op dit enorme bedrag. Op 22 mei 2020 is besloten om Van der San over deze periode het salaris uit te betalen.

De brief werd rond gestuurd via WhatsApp en social media, waarbij er met verbazing op dit besluit wordt gereageerd. Volgens critici is het not done om verlofdagen over zoveel jaren op te sparen en dat in één keer te laten uitbetalen. Bij velen die in loondienst werken, zijn verlofdagen niet onbeperkt mee te nemen naar volgende jaren, is een veel gedane uitspraak op social media.

Van der San ziet het echter anders. Hij beroept zich namelijk op bepalingen in de Personeelswet en de wet financiële voorzieningen Ministers en Onderministers. In een ingezonden brief zegt hij dat de beschikking met betrekking tot de kapitalisatie van zijn verlof tegoeden een openbaar bestuursbesluit is. “Door het viraal rond te sturen probeert men op een verwerpelijke wijze aan stemmingmakerij te doen” zegt Van der San die aangeeft dat hij niets fout gedaan heeft.

Volgens hem is sprake van sabotage door onwetendheid, hebzucht, jaloezie en middelmatigheid. De directeur van het Kabinet van de President zegt ook dat hij een groot deel van dit aan hem rechtmatig toekomend bedrag, na aftrek van de belastingen, zal schenken aan het Su4Su Covid-19 Support Fund.

“Het fonds verricht voortreffelijk werk om te voorkomen dat wij allemaal door het Covid-19 virus creperen, hetgeen misschien voor Suriname een goede oplossing zou zijn” aldus Van der San.


Klik voor een vergroting.
https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/08/van-der-san-krijgt-srd-177-000-uitbetaald-voor-verlofdagen-van-2013-t-m-2020/?fbclid=IwAR3Q5Mb9b3nR293ynkPRsV3E6V5ZQcVkJLlIzNB30rjmeQXstU4Q1OeNiUI

Van der San: 'OKB-voorzitter praat nonsens!'

23/05/2020 10:01 – Ivan Cairo

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos wordt beticht van verraad door Eugène van der San.

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos wordt beticht van verraad door Eugène van der San. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO – OKB-voorzitter Jennifer Van Dijk-Silos “doet aan muggenzifterij, praat nonsens en is bezig met stemmingmakerij”. Zo kwalificeert Eugène van der San, directeur op het kabinet van de president, uitspraken van de OKB-voorzitter als zou de presidentiële resolutie over coronamaatregelen op de verkiezingsdag in strijd zijn met de wet.

Hij neemt het Van Dijk-Silos als toezichthouder op de verkiezingen hoogst kwalijk dat zij “de oppositie naar de mond praat” en zo bijdraagt aan ongefundeerde verdachtmakingen over de organisatie van de stembusgang. Volgens hem probeert ze met haar zogenaamde kritiek in een goed blaadje te komen bij de oppositiepartijen, omdat ze verwacht dat er mogelijk een politieke machtswisseling zal plaatsvinden na de verkiezingen van maandag.

Kritiek van de oppositiepartijen is begrijpelijk, meent Van der San, maar de OKB-chef zou zich professioneler moeten opstellen. “Hetzelfde wat ze in 2010 met president Venetiaan heeft gedaan, doet ze nu weer. Toen ze de indruk had dat de balans bij de verkiezingen zou omslaan, heeft ze Venetiaan verraden om in de gunst bij Bouterse te komen. Nu toont ze weer hetzelfde gedrag. Ze denkt dat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden”, zegt Van der San boos.

Donderdag is de gewraakte resolutie in bijzijn van Van Dijk-Silos met president Desi Bouterse besproken en daarna aangepast. Onder meer is het begrip Covid-19 uit de resolutie geschrapt en vervangen door een andere omschrijving. “Ik heb de overtuiging dat die resolutie goed was, maar uit respect voor de president heb ik de zaak gecorrigeerd en een nuanceverbetering aangebracht. Niet door die muggenzifterij”, aldus de directeur.

Hij blijft erbij dat de resolutie nimmer in strijd met de wet kan zijn omdat wat erin was opgenomen en op weerstand is gestuit slechts een verwijzing is naar een bepaling die in een wet, de Kiesregeling, is opgenomen. “Die resolutie was te goeder trouw. Het was niet bewust zo gemaakt om te willen frauderen.”

Van der San vindt dat de verkiezingen onder de huidige omstandigheden geen voortgang hadden moeten vinden. President Bouterse is volgens hem na een bespreking enkele weken met de politieke partijen meegegaan met het standpunt van de politieke organisaties dat de verkiezingen niet uitgesteld mochten worden. Toen werd bepaald dat er speciale protocollen zouden komen hoe te handelen in verband met de Covid-19-beschermingsmaatregelen.

Van der San: “Men doet alsof het een normale situatie is en dat de verkiezingen normaal kunnen plaatsvinden, terwijl dat niet zo is.” Hij verwacht een grote drukte bij de stembureaus en voorziet wanordelijke situaties vanwege de coronaregels die nageleefd dienen te worden. “We zullen kijken hoe het maandag eraan toe zal gaan.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/23/van-der-san-okb-voorzitter-praat-nonsens/

NDP’er Astrid Belliot gaat VHP ondersteunen

NDP’er Astrid Belliot gaat VHP ondersteunen. Foto: VHP

Astrid Belliot van de NDP zegt dat de ideologie en idealen van de NDP nauwelijks meer te herkennen zijn, daarom gaat ze nu de Orange Movement ondersteunen.

“Als een van de stonfutu’s van de Nationale Democratie Partij (NDP) laat het mij geen keus, gegeven het volksonvriendelijk beleid, gevoerd in de achter ons liggende jaren, het besluit te nemen de partij gedag te zeggen. De ideologie en de idealen, op basis waarvan op onbaatzuchtige wijze ondersteuning werd gegeven aan de NDP, zijn nauwelijks meer te herkennen”, zegt Belliot.

Op verschillende momenten is volgens Belliot op zeer kritische wijze hierover gewag gemaakt, in de hoop dat men zou inzien, dat het pad welke men opging niet eentje was welke dit land en zijn inwoners ten goede zou komen. Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat het gros van samenleving letterlijk tot de bedelstaf is gedegradeerd. Dit, gegeven het funeste financieel-economische beleid, zegt Belliot.

Het is volgens haar gebleken dat de huidige regeerders absoluut niet in staat zijn dit land te kunnen leiden. Om te voorkomen dat het herstel onoverkomelijk is, moet hier drastisch verandering c.q. verbetering in worden gebracht.

“Na goed overleg met mijn familie, vrienden maar ook kennissen, die eveneens door mijn overtuigingskracht, ook voor vorengenoemde partij, de NDP, hadden gestemd, is het besluit genomen om thans de VHP, de Orange Movement, onder leiding van Chan Santokhi, te ondersteunen. Makakandra w’o set én kon”, aldus Belliot.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/21/ndper-astrid-belliot-gaat-vhp-ondersteunen/

Paar duizend auto's in de 'Mega Grantangi Tour'

18 May,2020,  01:01

foto
 
foto
previousDe crew van minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en communicatie, heeft het verkeer aan de Magentakanaalweg opgehouden.next

foto
 
 
foto
 
Het is feest op de hoek van de ‘weg naar Zanderij’ en de Desiré Bouterse Highway. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Ronni Benschop van Defensie, bewegen flink mee op de traditionele muziek en zang. Te lang kan het feestje niet duren want het verkeer moet doorstromen; een paar duizend auto’s hebben deelgenomen aan de Mega Grantangi Tour over de nieuwe weg die vrijdag is geopend. ‘DDB set a kondre, alla sma sa lob a denki fu a kill’, was de oproep van de organisatie. Bouterse heeft niet deelgenomen aan de activiteit. 
 
“We zijn hier fu gi a pasi en a man san mek a pasi a grani,” geeft Eugène van der San aan. “Dat is alles.” Haast de hele zuidkant van de ‘Bouta pasi’ richting ‘Zanderij’ was bezet met auto’s, bussen en motorfietsen. De weg is ruim 9,5 km lang. “En dit is maar een spontane actie, twee dagen organisatie. Dus dit is een voorproefje op de stemmingsdag. Dus laten we rustig afwachten, no dyugu dyugu. De dag komt.”
 
First Lady Ingrid Bouterse-Waldring
 
De auto-optocht is in Paramaribo begonnen. Tientallen auto’s die al bezig waren met een ‘autocampagne’ hebben zich vanuit verschillende plekken ook aangesloten bij de grantangi tour. Daarvoor was er aan de Magentakanaalweg voor enkele minuten een grote opstopping geweest. De ‘campagne auto’s’ reden over beide banen van de weg, met daarachter ook het gewone verkeer, dat waarschijnlijk dacht om het stilstaand paarse verkeer in te halen. Daardoor werd het verkeer dat naar het zuiden trok, gestremd. Op een gegeven moment gingen enkele auto’s op de bermen rijden om uit de file te geraken.
 
De beide banen, en op sommige plekken ook de bermen, die naar ‘Zanderij’ leiden, zijn bezet. Het verkeer ligt een tijdje stil. Velen maken gebruik van de gelegenheid om de omgeving te bewonderen. Het donkere water bij de Parabrug geniet veel aandacht. Anderen wandelen tussen de auto’s. Velen leggen zichzelf vast of laten zich vastleggen. Op de hoek van de Bouterse Highway wordt het gezellige samenzijn afgesloten. De muziekgroep speelt nog een lied. Minister Hoefdraad en de First Lady dansen nog mee. Maar dan moet de kilometerslange stoet echt verder  trekken. Dat gebeurt met getoeter, luide muziek en enthousiast gejuich. 
 
René Gompers
WE ZIJN WEER VOOR $30MILJOEN GENAAID DOOR DEZE HUFTERS.
OVERGENOMEN:
In iedergeval hebben ze aangegeven usd 60 miljoen voor 4 rijstroken een brug van 80 m over de para rivier te hebben betaald……
Dus gestolen minimaal usd 30 miljoen op dit traject……
1 km 2 baans kost max 1-1.2 miljoen usd :
Ontbossing voor dit traject max 60 hectaren @ usd 5000,-/ha = usd 300.000,-
Cunetten 9500*30*1.2= 342.000m3*2.5 usd/m3=855.000 usd
Subbase in de zwamp 1.0 m stijve klei of klinkzand @ usd 15 / m3 verwerkt en verdicht 342.000m3 x 15 usd = usd 5.130.000,-
Base ( sub grade ) 1.5 m zand pakket
9500*30*1.5*1.2= 513.000m3 x usd 20/m3 = usd 10.260.000,-
Base coarse 30 cm
9500*3,5*4*.3=38760m3 @ 65usd/m3= usd 2.519.400,-
Asfalt bitumen laagdikte 10 cm aantal m3 = 9500*3.5*4*.1=13.300m3 x 2.8 = 37240 ton @ usd 135/ ton=5.027.400 voor het asfalteren
Totaal droge infra:
Usd 24.091.800,-
Voor een bruggetje van 80 m max usd 2.500.000,- en overige kunstwerken 2.500.000,-
Zie daar max 29.081.800,- usd mag dit project hebben gekost.
Suriname is alleen op 9.5 km weg voor minimaal usd 30 miljoen bestolen door Bouterse en zijn diefige kabinet

DNA-vergadering maandag vordering pg; kaarten geschud

17 May, 2020, 07:51

foto

 De openbare vergadering waarin de vordering van de procureur-generaal tegen de minister van Financiën wordt behandeld is uitgeschreven voor maandag 18 mei om 15.30 uur. 

 

Voor maandag 18 mei is de vergadering van De Nationale Assemblee uitgeschreven waarin de vordering van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zal worden behandeld. Hij heeft de volksvertegenwoordiging gevraagd om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. De bewindsman wordt verdacht van 11 strafbare feiten. 

 
De kaarten in De Nationale Assemblee zijn al geschud. De NDP-fractie heeft op 13 mei, na het horen van de minister door de ingestelde commissie, verklaard de vordering van de pg te zullen afwijzen. Volgens de fractie heeft de pg uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing gegeven aan zijn vordering om de minister in staat van beschuldiging te stellen. 
 
Diverse oppositiepartijen hebben aangegeven dat de rechterlijke macht haar werk moet doen. Door de minister in staat van beschuldiging te stellen, kan de rechter het gerechtelijk vooronderzoek starten. De oppositie en coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar in deze kwestie. Beide kanten komen precies één week voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen bijeen om een formeel besluit te nemen over de vordering van de pg. 
 
Tijdens de bijeenkomst met de commissie is Hoefdraad uitvoering ingegaan op de vordering van de pg. “Ik ben van mening dat in het aan u toegezonden dossier de juiste uitleg van diverse onderdelen sterk onderbelicht verkeerd en tendentieus is weergegeven. Hetzelfde dossier is direct op straat beland en op basis van de daarin aangetroffen informatie is er toch wel een ongekende hetze tegen mij ontketend. Ik geef bij voorbaat als mijn mening aan dat de afwijking van de gebruikelijke procedure regels en de selectieve informatievoorziening vervat in het bij DNA ingediende dossier mij op voorhand doen concluderen dat de vordering zijdens de pg het karakter van de voorbode van een politiek proces weerspiegelt. 
 
De nationale en internationale schade welke dit politiek geladen proces te weeg heeft gebracht is niet te overzien als ook de schending van mijn goede naam en eer die in diskrediet zijn gebracht. Der halve zal getracht worden dit te doen herstellen. Voor eerst ontken ik mijn schuldig te hebben gemaakt aan de elftal strafbare feiten waarvan ik beschuldigd wordt. Bedoelde feiten zijn al zodanig opgenomen in de naar u verzonden vordering van de pg ter zake het instaat van beschuldiging stellen van mijn persoon,” voerde de bewindsman aan. Hij is gedetailleerd ingegaan op de tenlastelegging.  

Brunswijk: “Deel US$ 60 miljoen highway in zakken van partijloyalisten gegaan”

Brunswijk tijdens de online massameeting van zijn partij. Beeld: Apintie

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zich gisteren tijdens de vijfde online massameeting van zijn partij uitgelaten over de nieuwe highway die vrijdag door president Desi Bouterse in gebruik is genomen. Brunswijk vindt de US$ 60 miljoen die de 9,5 kilometer lange Desiré Delano Bouterse Highway heeft gekost, een dure grap. De politicus sluit niet uit dat een deel van dit geldbedrag in zakken van partijloyalisten is gegaan, doelende op de NDP.

Brunswijk kan zich niet voorstellen dat de regering dit heeft gedaan, terwijl het land in een grote financiële problemen zit. Hij vraagt zich af waarvoor deze weg nodig was in een tijd waarin het land in de problemen zit. De partijleider is van mening dat de regering een dure investering heeft gepleegd dat op dit moment niet nodig was. Als een 9,5 kilometer weg US$ 60 miljoen kost betekent dit dat de staat Suriname voor 1 kilometer meer dan US$ 6 miljoen heeft betaald. Hij stelt dat dit alleen in Suriname mogelijk is.

De situatie in de wereld wijst anders uit. Informatie die hij heeft laat zien dat het aanleggen van een soortgelijke weg rond de US$ 200.000 kost. Hij roept de kiezers op om een bewuste keus te maken op 25 mei, indien zij het land uit dit dal willen halen.

De ABOP-voorman vraagt zich af waarvoor het nodig was om dat ‘gek ding’ te gaan maken, terwijl het land in een moeilijke positie qua financiën zit. “Terwijl het land geen geld heeft voert de regering populistische projecten uit.” De ABOP-leider zegt over een dossier van de corruptieve praktijken van de huidige regering te beschikken, dat hij openbaar zal maken.

Brunswijk ergert zich aan de NDP-regering die volgens hem propaganda maakt met staatsmiddelen. “Er zijn middelen uitgetrokken om mensen vanwege COVID-19 te helpen. Als je niet van de paarse partij bent krijg je geen ondersteuning.”

Hij stelt dat hij keer op keer heeft aangeklopt bij het COVID-19-managementteam voor de mensen die in problemen zitten en anderen die terug willen naar hun woongebieden. Daarnaar heeft niemand oren, terwijl NDP’ers wel gemakkelijk terug kunnen keren naar hun woongebieden ondanks de strenge maatregelen op de rivier, aldus Brunswijk.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/17/brunswijk-deel-us-60-miljoen-highway-in-zakken-van-partijloyalisten-gegaan/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *