MENNONIETEN EN BUITENLANDERS IN SURINAME

ABC Online Nieuws – 6 november 2023

‘Veel onjuistheden over mennonieten’

Mennonieten is een gemeenschap van gelovigen . Ze komen oorspronkelijk uit Nederland. In de 15e eeuw hebben ze zich van de RK kerk afgewend en zijn doopsgezind geworden. Langzaam verspreidden ze zich over de hele wereld. In Suriname zou een groep aan landbouw willen doen. Ruud Souverein, directeur van Terra Invest, pleit en bemiddelt voor de komst van een groep Mennonieten naar Suriname. In ABC Aktueel zei hij dat er heel veel onjuistheden over de groep de ronde doen. Souverein zegt dat er in twee gebieden wordt bekeken of het tot zaken doen komt.Het gaat hier om stukken grond tussen Zanderij en Apoera, met name rond Tibiti en Wita Gron en in het zuiden van Nickerie.

In plaats van Nederlanders komen er steeds meer Haïtianen en Cubanen naar Suriname

 

paramaribo-suriname-gebouw-stad-centrum

 

Suriname ervaart een merkbare verschuiving in zijn demografische samenstelling, aldus een ervaren horeca uitbater in de hoofdstad Paramaribo.

In een recent interview met GFC Nieuws deelt de ondernemer zijn observaties over de afnemende aantallen Nederlanders en Belgen, die traditioneel een aanzienlijk deel van de bezoekers in het Zuid-Amerikaanse land vormden.

Hij signaleert een toename van ‘economische migranten’ uit Cuba, Venezuela en Haïti. Zijn vindingen zijn overigens niet officieel bevestigd door cijfers van de Surinaamse overheid.

 

Deze verandering heeft volgens hem een directe impact op de horecasector.

De nieuwkomers uit Haïti en Cuba besteden logischerwijs minder dan de Nederlandse bezoekers, die bekend stonden om hun goed gevulde portemonnee, essentieel voor de stimulering van de lokale economie.

De horeca uitbater geeft toe dat het financiële gemis van deze Europese bezoekers voelbaar is voor bedrijven in zijn branche.

Echter, de ondernemer erkent ook positieve aspecten van deze demografische verschuiving.

Hij beschrijft de nieuwe migranten als harde werkers die in sommige gevallen zelfs betrouwbaarder zijn dan lokale werknemers.

 
Deze erkenning duidt op een gemengde impact: enerzijds een uitdaging voor sectoren afhankelijk van buitenlandse bestedingen, en anderzijds een potentiële verrijking van de arbeidsmarkt.

“De toekomst zal uitwijzen hoe deze verschuiving de Surinaamse samenleving en economie zal vormgeven”, zegt de ondernemer tot slot.

Inheemsen eisen stopzetting mega-gronduitgifte aan Mennonieten

INGEZONDEN

Open brief aan de president van de Republiek Suriname, Z.E. C. Santokhi

Excellentie,

Recentelijk zijn wij in Suriname geconfronteerd geworden met het nieuws via de media dat er delen van ons land zijn uitgegeven aan Mennonieten; een oud-Nederlandse religieuze sekte van blanken ten behoeve van een kolonisatiepoging van nog onbekende omvang. Uit informele informatie blijk het te gaan om de directe en/of indirecte uitgifte van 90.000 hectare grond in gebieden van inheemsen in West-Suriname. Dit is voor ons als inheemsen zeer grote reden tot bezorgdheid. 

De strijd om ons bestaansrecht dan wel collectieve grondenrechten is een strijd die sinds de komst van Columbus is gestart. Na het verdrijven van onze voorouders naar de binnenlanden door de kolonisatoren, hadden wij de hoop dat de nieuwe Surinaamse regering in 1975 onze grondenrechten wettelijk zou erkennen. Echter is onze hoop sinds 1975 omgeslagen in wanhoop, omdat de wettelijke erkenning van onze woon-en leefgebieden tot heden niet heeft plaatsgevonden. 

Excellentie, ons bekruipt het gevoel dat wij teruggeworpen zijn naar de koloniale periode, waarbij onze leefgebieden naar willekeur werden weggegeven aan kolonisten en bij tegenstand werden onze voorouders door leger en politie verdreven en desnoods doodgeschoten. De case Pikin Saron staat ons hierbij nog zeer duidelijk voor ogen, waarbij leger en politie worden ingezet ter bescherming van de kapitalistische belangen.

Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatiepoging niet accepteren en ons verzetten? Wij ervaren dit als een klap in ons gezicht en dat doet meer pijn dan toen de Hollanders ditzelfde deden. 

Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatiepoging niet accepteren en ons verzetten?

Wij allen ondergetekenden, inheemsen en Surinamers die hun hart op de juiste plaats hebben vragen u en uw regering dan ook om met de meeste spoed, vooruitlopend op de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van Inheemsen en marrons, alle voorbereidingen dan wel mega-gronduitgiftes ten behoeve van de kolonisatie van deze Mennonieten, per onmiddellijk te stoppen. Daartoe hoort ook het blokkeren van de directe of indirecte (via stromannen) gronduitgifte en/of notariële overdracht aan deze kolonisatoren.

Als volk van Suriname hebben wij het recht om geïnformeerd te worden of de diverse wettelijke procedures in deze kwestie in acht zijn genomen. Als onderdeel van transparantbeleid dat uw regering voorstaat, willen wij de mogelijkheid uitsluiten dat de onderliggende motivaties voor dit besluit gewoon hebzuchtigheid en corruptie zijn.

Excellentie wij vragen u daarom om alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemsen, antwoord te geven op de volgende vragen:

 1. Is de gepubliceerde missive over het wijzigen van Staatsbesluiten die de overdracht van domeingrond aan vreemde mogendheden regelen op welke manier dan ook verbonden met domeingrond of eigendomsgrond die gegeven of verkocht is aan Mennonieten die zich in Suriname gevestigd hebben of willen vestigen?
 2. Als de staat Suriname de bedoelde grond niet rechtstreeks aan de Mennonieten gegeven heeft, kan de regering zeggen wie de persoon, vreemde mogendheid of rechtspersoon is die deze grond doorverkocht heeft aan deze groep?
 3. Wanneer is deze grond aan de Mennonieten of (tussen) persoon(en) gegeven, graag onder vermelding van de dag, maand en jaar van uitgifte en de totale oppervlakte?
 4. Is het waar dat een bedrijf nu bezig is met de bouw v/d weg Southdrain-Apoera en indien ja:
  1. Wie heeft daartoe de opdracht gegeven: de overheid of een particulier?
  1. Als het de overheid is hoe wordt dit gefinancierd en wat zijn de totale kosten?
  1. Als het een particulier is, onder welke voorwaarden heeft de overheid toestemming verleend?
 5. Is het bevolkingsbeleid van Suriname zoals door uw regering gepubliceerd in de nota ‘National Population Policy 2021-2040’ in februari 2021, gewijzigd?
  1. Indien niet, dan past deze kolonisatie poging niet in dit beleid en hoe wilt u dit verklaren? 
  1. Indien u dit bevolkingsbeleid wel gewijzigd heeft betekent dit dat uw regering nog andere kolonisatie pogingen in voorbereiding heeft? Om welke groepen en uit welke landen gaat het? Moet deze extreem verregaande nieuwe keuze in onze ontwikkelingsstrategie niet aan de DNA ter goedkeuring worden aangeboden?
 6. Welke normen en voorwaarden zal u hanteren voor massale kolonisatiepogingen zoals deze? Wat mogen wij van u verwachten? Neem het geval van deze Mennonieten. Heeft u, of uw regering wel voldoende onderzoek gedaan? Wat deze groep ongetwijfeld kenmerkt is dat ze zich afzonderen, hun gebied als kolonie beschouwen die ze verdedigen, ze vermengen zich niet, willen ook geen onderlinge culturele uitwisseling omdat ze leven volgens zeer strenge, conservatie principes. Kortom een groep met een ‘Apartheidscultuur’, een model dat wij niet willen omdat het haaks staat op onze historie en wat wij als multi-etnische samenleving aan filosofie en cultuur samen hebben opgebouwd.

Wij kijken uit naar spoedige afhandeling van deze vragen door u en uw regering, en verwachten van u heel snel kordaat optreden, zodat deze zaak die voor ons inheemsen, maar ook voor de rest van de Surinaamse samenleving van levensbelang is, niet verder escaleert. 

Hoogachtend,

Stichting Inheems Kollektief Suriname (IKSUR)

Juku Jumy Maro

Stichting Para Focus

Mr. H. H. Vreden/ Vreden & Partners

Federatie van Para Plantages

Agrobest NV

Vakcentrale – 47 (C-47)

Probios

Chas Mijnals Lawyer

A Marron Kompas

Stichting 8 december

Staatsolie Werknemers Organisatie Surinam (SWOS)

Organisatie voor gemeenschapswerk N.A.K.S

Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS)

Agro Coöperatieve Vereniging Wi! Uma Fu Sranan

Masuanary

Pierre Kondre Kubasi

Pikin Poika

Aantal bezorgde burgers 

Madelône J. Menke 

T. Hellings

Norman Peneux 

Armand Paal

Wim Loor 

Peggy Masè

https://dwtonline.com/inheemsen-eisen-stopzetting-mega-gronduitgifte-aan-mennonieten/

Inheemsen eisen stopzetting mega-gronduitgifte aan Mennonieten

 
15 Jun, 2023
foto
 Mennonieten op de New River in Belize. De mennonieten zijn behalve in Europa ook te vinden in Canada, Argentinie, Bolivia, Mexico, Paraguay en Uruguay. Ze staan bekend om hun strenge geloofsovertuiging en gesloten gemeenschappen. 

 
President Chan Santokhi heeft in het parlement verklaard dat de Staat geen grond ter beschikking zal stellen aan Mennonieten. Er is toestemming verleend voor de vestiging van 50 families in Suriname. Volgens het staatshoofd moeten zij voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan vreemdelingen en komen zijn niet in aanmerking voor grond dat toebehoort aan de in stamverband levende gemeenschappen.

De inheemsen, vakbeweging en andere organisaties zijn een andere mening toegedaan en roeren zich. In een open brief aan president Santokhi geven ze hun misnoegen en stellen zij hun eisen. De brief van de inheemse gemeenschappen:

Excellentie,
Recentelijk zijn wij in Suriname geconfronteerd geworden met het nieuws via de media dat er delen van ons land zijn uitgegeven aan Mennonieten; een oud-Nederlandse religieuze sekte van blanken ten behoeve van een kolonisatie poging van nog onbekende omvang. Uit informele informatie blijkt het te gaan om de directe en/of indirecte uitgifte van 90.000 ha grond in gebieden van Inheemsen in West-Suriname. Dit is voor ons als Inheemsen zeer grote reden tot bezorgdheid.

De strijd om onze bestaansrecht, cq. collectieve grondenrechten is een strijd die sinds de komst van Columbus is gestart. Na het verdrijven van onze voorouders naar de binnenlanden door de kolonisatoren, hadden wij de hoop dat de nieuwe Surinaamse regering in 1975 onze grondenrechten wettelijk zou erkennen. Echter is onze hoop sinds 1975 omgeslagen in wanhoop, omdat de wettelijke erkenning van onze woon- en leefgebieden tot heden niet zijn erkend.

Excellentie, ons bekruipt het gevoel dat wij teruggeworpen zijn naar de koloniale periode, waarbij onze leefgebieden naar willekeur werden weggegeven aan kolonisten en bij tegenstand werden onze voorouders door leger en politie verdreven en desnoods doodgeschoten. De case Pikin Saron staat ons hierbij nog zeer duidelijk voor ogen, waarbij leger en politie worden ingezet ter bescherming van de kapitalistische belangen.


Wij vragen ons af, of u als President van Suriname, net als Gouverneur van Sommelsdijck, het leger op ons zal afsturen indien wij een kolonisatie poging niet accepteren en ons verzetten. Wij ervaren dit als een klap in ons gezicht en dat doet meer pijn dan toen de Hollanders ditzelfde deden.

Wij allen ondergetekenden, Inheemsen en Surinamers die hun hart op de juiste plaats hebben vragen u en uw regering dan ook om met de meeste spoed, vooruitlopend op de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van Inheemsen en marrons, alle voorbereidingen, cq mega-gronduitgiftes ten behoeve van de kolonisatie van deze Mennonieten, per onmiddellijk te stoppen. Daartoe hoort ook het blokkeren van de directe of indirecte (via stromannen) gronduitgifte en/of notariële overdracht aan deze kolonisatoren.

Als volk van Suriname hebben wij het recht om geïnformeerd te worden of de diverse wettelijke procedures in deze kwestie in acht zijn genomen. Als onderdeel van transparant beleid die uw regering voorstaat, willen wij de mogelijkheid uitsluiten dat de onderliggende motivatie voor dit besluit gewoon hebzuchtigheid en corruptie is.

Excellentie wij vragen u daarom om alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemsen, antwoord te geven op de volgende vragen;
1. Is de gepubliceerde missive over het wijzigen van Staatsbesluiten die de overdracht van domeingrond aan vreemde mogendheden regelen op welke manier dan ook verbonden met domeingrond of eigendomsgrond die gegeven of verkocht is aan Mennonieten die zich in Suriname gevestigd hebben of willen vestigen?

2.Als de staat Suriname de bedoelde grond niet rechtstreeks aan de Mennonieten gegeven heeft, kan de regering zeggen wie de persoon, vreemde mogendheid of rechtspersoon is die deze grond doorverkocht heeft aan deze groep?
3. Wanneer is deze grond aan de Mennonieten of (tussen) persoon(en) gegeven, graag onder vermelding van de dag, maand en jaar van uitgifte en de totale oppervlakte?
4. Is het waar dat een bedrijf nu bezig is met de bouw van de weg Southdrain-Apura en indien ja:
a. Wie heeft daartoe de opdracht gegeven: de overheid of een particulier?
b. Als het de overheid is hoe wordt dit gefinancierd en wat zijn de totale kosten?
c. Als het een particulier is, onder welke voorwaarden heeft de overheid toestemming verleend?
5. Is het bevolkingsbeleid van Suriname zoals door uw regering gepubliceerd in de nota ‘National Population Policy 2021-2040’ in februari 2021, gewijzigd?
a. Indien niet, dan past deze kolonisatie poging niet in dit beleid en hoe wilt u dit verklaren?
b. Indien u dit bevolkingsbeleid wel gewijzigd heeft betekent dit dat uw regering nog andere kolonisatie pogingen in voorbereiding heeft? Om welke groepen en uit welke landen gaat het? Moet deze extreem verregaande nieuwe keuze in onze ontwikkelingsstrategie niet aan  DNA ter goedkeuring worden aangeboden?
6. Welke normen en voorwaarden zal u hanteren voor massale kolonisatiepogingen zoals deze? Wat mogen wij van u verwachten? Neem het geval van deze Mennonieten. Heeft u, of uw regering wel voldoende onderzoek gedaan? Wat deze groep ongetwijfeld kenmerkt is dat ze zich afzonderen, hun gebied als kolonie beschouwen die ze verdedigen, ze vermengen zich niet, willen ook geen onderlinge culturele uitwisseling omdat ze leven volgens zeer strenge, conservatie principes. Kortom een groep met een Apartheidscultuur, een model dat wij niet willen omdat het haaks staat op onze historie en wat wij als multi-etnische samenleving aan filosofie en cultuur samen hebben opgebouwd.

Wij kijken uit naar spoedige afhandeling van deze vragen door u en uw regering, en verwachten van u heel snel kordaat optreden van u, zodat deze zaak die voor ons Inheemsen, maar ook voor de rest van de Surinaamse samenleving van LEVENSBELANG is, niet verder escaleert.


De brief is ondertekend door onder andere Stichting Inheems Kollectief Suriname, Stichting Para Focus, Federatie van Para Plantages, Agrobest NV, Probios, Vakcentrale C-47, Swos, Stichting 8 december, Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, A Marron Kompas, Agro Coöperatieve Vereniging Wi! Uma Fu Sranan, Stichting Rurale Gebieden, Federatie van Surinaamse Agrariërs en advocatenkantoren en burgers.

President: 50 Mennonieten families mogen naar Suriname

 

14 Jun, 2023

foto

 President Chan Santokhi dinsdag in De Nationale Assemblee 

 

 

 
President Chan Santokhi heeft in De Nationale Assemblee uitgelegd dat er een verzoek binnengekomen is van een lokale agrarische ondernemer om Mennonieten toe te laten in Suriname. De groep wil zich inzetten bij het opvoeren van de agrarische productie. De regering heeft na diverse discussies besloten een pilot project uit te voeren. Er is toestemming voor de vestiging van 50 families in Suriname. Zij moeten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan vreemdelingen.
 
De Staat zal geen grond ter beschikking stellen aan de groep. Zij komen ook niet in aanmerking voor grond dat toebehoort aan in stamverband levende gemeenschappen. Santokhi gaf gisteren in het parlement aan dat tot nu toe er geen concrete aanvragen zijn van Mennonieten die van hun vertegenwoordiger te kennen gegeven hebben zich hier te vestigen. Het gaat tot nu toe slechts om voornemens. Indien de mensen hier komen, zullen ze grondig worden gescreend. Alle wettelijke bepalingen zijn ook op hen van toepassing.
 
Deze kwestie moet volgens de president niet geïsoleerd worden bekeken. Er wordt al jaren gesproken over Suriname als voedselschuur. Binnen de Caricom is ook afgesproken om in 2025 ruim 25% minder te importeren, waardoor er deviezen worden bespaard. Er worden diverse mogelijkheden gecreëerd om de productie op te voeren. Mennonieten willen ook investeren in Suriname en de formele aanvraag is diverse keren besproken in de regeringsraad.
 
In de regeringsraad zal later op de dag een clusterteam worden benoemd die dit pilotproject verder zal monitoren en begeleiden. De spanningen moeten worden weggemaakt. Er moet ook een gedegen communicatie worden opgezet. De regering zal geen project uitvoeren dat voor spanningen zal zorgen, daarom is het volgens de president nodig om de zaak  goed te coördineren.
 

DNA bezorgd over vestiging mennonieten in Suriname

 
31 May, 2023
foto
 Assembleelid Iona Edwards: De Inheemsen laten niet met zich sollen. De tukayana slaapt niet. 


 
Diverse DNA-leden hebben dinsdag hun bezorgdheid geuit over een mogelijke vestiging van Mennonieten in Suriname. Volgens hen is de regering voornemens domeingrond uit te geven aan deze groep. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat informatie hem heeft bereikt dat Mennonieten, bijna heel Apoera hebben gekocht met als doel een nieuwe nederzetting te stichten.
 
Volgens een bericht van Die Mennonitische Post zijn afgevaardigden uit meer dan 20 koloniën in diverse landen, al maanden bezig met voorbereidingen om naar Suriname af te reizen. Parmessar vroeg de regering duidelijkheid hierover en verwees naar de grondwet die duidelijk stelt dat vervreemding van ons grondgebied verboden is. Ook VHP-fractieleider Asis Gajadien wil van de regering weten hoe de vork in de steel zit.
 
Iona Edwards (NDP) zei dat terwijl het parlement bezig is met de grondenrechten het lijkt alsof de hyena’s niet van de gebieden kunnen afblijven. “Eerst waren buitenlanders in het gebied om landbouwgebieden te prospecten. Er was geen sprake van FPIC. Nu is 90.000 hectare verkocht aan Mennonieten. Is dit waar? Er is overal sprake van grootschalige ontbossing en verkrachting met de komst van deze mensen”, stelde Edwards.
 
Volgens Edwards is het een zeer ernstige zaak en ze gaf aan dat de regering moedwillig bezig is te provoceren als de informatie klopt. “Met het polariserende beleid zijn er genoeg spanningen in het land. Nu wil men ook fanatieke groepen laten halen.” Evert Karto (ABOP/PL) wees ook erop dat de grondwet dit niet toelaat en wilde weten waarom dit besluit is genomen. Ook wilde hij weten of er goed onderzoek is gedaan naar wie de mensen zijn en wat hun achtergrond is. “In andere landen hebben ze zich schuldig gemaakt aan verkrachtingen en andere zaken. We moeten onze mensen niet blootstelen aan gevaar. Gaan we dit toestaan?”, sprak Karto.
 
Patricia Etnel (NPS) is van mening dat het migratiebeleid van de regering veel vragen oproept. Volgens haar is het beleid niet duidelijk over wie allemaal nar het land moet komen en wat we moeten bereiken met de komst van vreemdelingen. De regering moet nog ingaan op de vragen. Donderdag wordt de vergadering vervolgd. 

KOMST MENNONIETEN, VLOEK OF JUIST ZEGEN VOOR SURINAME?

Auteurs: Ruud Souverein en Bert Schreuders

Op sociale media wordt de laatste dagen aandacht besteed aan Mennonieten. Veelal met een negatieve ondertoon, het lijkt wel of Mennonieten een vloek zouden zijn.

Terra Invest Suriname & Guyana n.v. weet uit jarenlange ervaring dat het tegendeel waar is. De komst van Mennonieten zou de grootste zegen zijn die Suriname de laatste 50 jaar is overkomen. Ze zullen in staat zijn om snelle en concrete economische en sociale ontwikkeling te brengen in Suriname, het binnenland, de agrarische sector en de productie en dat zeggen wij niet vanuit een vaag geloof maar op basis wat ze in landen als Bolivia, Paraquay, Argentinië, Mexico en Belize al tientallen jaren laten zien. Ze worden op handen gedragen in deze landen vanwege hun concrete en grote bijdrage die zij elk jaar weer leveren aan de economie, productie van voedsel en aan de sociale ontwikkeling. 

Wij kunnen niet anders dan positief zijn en de bijdrage roemen van de regering en dan met name president Santokhi, vicepresident Brunswijk, en de ministers van BIBIS, LVV en RGB, respectievelijk Ramdin, Sewdien en Vorswijk. Chapeau dat u zo concreet nadenkt op welke wijze productie kan worden ontwikkeld en hoe het binnenland en de agrarische sector zich kan ontwikkelen.

Wat verifieerbare feiten

 1. Mennonieten komen oorspronkelijk uit Nederland maar wonen en werken ondertussen in 87 landen op zes verschillende continenten, onder andere in Noord- en Zuid-Amerika. Hun geloof is een belangrijke pijler in hun cultuur die verder wordt gekenmerkt door eenvoud, tolerantie, sociale openheid, hard werken en harmonie met de natuur.
 1. Groepen Mennonieten willen zich in Suriname vestigen om te wonen en Werken op hun farms en in hun productiebedrijven, 6 dagen per week van 7 tot 7. Op de zondag aandacht voor hun Christelijk geloof. Zij willen in harmonie leven met andere groepen in het binnenland of in de kuststrook en zijn bereid en staan open voor het delen van hun kennis en ervaring. Ze zijn volledig selfsupporting.
 1. Mennonieten zijn actief in de agrarische sector en de productie (voedselproductie, houtbewerking en meubelindustrie, metaalbewerking). Zij leveren in veel Zuid-Amerikaanse

landen grote bijdragen aan de economie door hun productie van onder meer soja, mais, granen, vlees en melk. Ter illustratie, In Bolivia is een groep actief op 36.000 hectare en elk jaar produceren zij 115.000 ton soja, 82.000 ton mais en granen, vlees van 35.500 koeien en 8.000.000 liter melk met een totale exportwaarde van 117 miljoen USD per jaar.

 1. Mennonieten zijn geen multinational of investeerders in driedelige pakken. Het zijn eenvoudige mensen die met hun gezinnen wonen en leven op de plek waar ze ook werken op hun farms en in hun productiebedrijven. Ze leven eenvoudig maar in hun werk gebruiken ze de meest moderne teeltmethoden en Ze hebben zeer veel kennis en ervaring van grootschalige landbouw en vlees- en melkproductie. Ze leveren ruim voldoende mankracht, werkgelegenheid en daadkracht en zijn bereid tientallen zo niet honderden miljoenen te investeren in Suriname.
 1. In andere Zuid-Amerikaanse landen staan zij bekend om hun economische bijdrage maar ook om hun sociale en praktische bijdrage. Ze zijn bijvoorbeeld gewend om bij te dragen aan onderhoud van wegen in hun omgeving of andere infrastructuur. In Bolivia hebben ze in zes maanden en uit eigen middelen een brug gebouwd net zo lang als de Coppenamebrug in Suriname.
 2. Mennonieten zijn gewend volledig te integreren in het land waar ze wonen en Om deze reden is de laatste twee jaar niet alleen geïnvesteerd in onderzoek naar land, maar ook in communicatie met de regering onder leiding van president Santokhi en vicepresident Brunswijk.
 3. Verder zijn er gesprekken geweest met ministeries als BIBIS, LVV en RGB, gesprekken met districtscommissarissen en gesprekken met traditioneel gezag en woongemeenschappen in het binnenland. Daarnaast zijn er indrukken opgedaan over de manier van leven in Suriname en zijn veel bedrijven, de havens en potentiële samenwerkingspartners bezocht. Vooral door de havens en potentiële samenwerkingspartners is men zeer positief ontvangen. Hetzelfde geldt voor de binnenlandgemeenschappen waarmee is gesproken.
  1. Mennonieten zullen zich NOOIT inlaten met het kopen van Zij weten dat gemeenschapsbos van de binnenlandgemeenschappen en ze zullen zich daar 100% niet mee inlaten. Het 1e dat zij checken als er land te koop of te huur wordt aangeboden is of er (gedeeltelijk) sprake is van gemeenschapsgrond en zo ja, dan haken de Mennonieten af.

  Mennonieten hebben tot-nu-toe altijd eerst gesproken met gemeenschappen die in de omgeving van aangeboden land wonen. Verder hebben er verschillende gesprekken met districtscommissarissen plaatsgevonden.

  1. Mennonieten zullen niet alleen een bijdrage leveren aan de productie en de export maar zullen het voor vele lokale producenten mogelijk maken om makkelijker en goedkoper hun grondstoffen en voer in en er hebben positieve gesprekken plaatsgevonden met producenten van kippen, koeien en varkens en lokale producenten van voedsel. Er zal door de productie van de Mennonieten veel vervanging kunnen plaatsvinden van import en Suriname zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren als voedselschuur aan de gewenste 25%-importbeperking in de Caricom.
  1. Mennonieten zullen zelf de benodigde investeringen in Suriname kunnen doen en zijn bereid daarvoor grote investeringen te doen in equipment en andere Ze zijn in staat om binnen twee jaar al volop te oogsten en om binnen vijf jaar grote productie te kunnen bereiken. Zij zullen hun eigen scholen en kerken bouwen.

  Samenvattend

  De regering zet zich in voor de ontwikkeling van het binnenland, de productie, de agrarische sector en verhoging van de export. De Mennonieten kunnen als geen ander een concrete bijdrage leveren hieraan. Dit initiatief van de regering verdient derhalve een eerlijke kans en waardering.

  Meer informatie?

  Binnen het team van Terra Invest Suriname & Suriname nv zijn er mensen die al 25 jaar met Mennonieten optrekken, in Suriname doet Terra dat ondertussen meer dan twee jaar. Wij zijn graag bereid positieve vragen te beantwoorden en/of extra informatie te verstrekken. Op aanvraag zijn er presentaties, foto’s en korte video’s beschikbaar die een goed beeld geven van wat de Mennonieten voor Suriname kunnen betekenen. Informatie via: info@terrainvestsurinameguyana.com, de facebookpagina (zoek naar terra invest suriname guyana) of via WhatsApp +597 811 38 39.

  INGEZONDEN

  https://unitednews.sr/komst-mennonieten-vloek-of-juist-zegen-voor-suriname/

WAT KOMEN DE LAGE DUITSE MENNONIETEN IN SURINAME DOEN?

Foto: Een groep uit Shipyard, Belize, inspecteerde in februari grond in Suriname. | Adrian Barbero  | Bronnen: Anabaptistworld.com | News.Mongabay.com 

De Mennonieten van de Lage Duitse Kolonie hebben bijna 222.395 hectare land in Suriname gekocht, met het doel een nieuwe nederzetting te stichten.

Die Mennonieten Post, meldt dat afgevaardigden van meer dan 20 kolonies in Belize, Bolivia en Mexico al maanden naar Suriname reizen. Verschillende mensen hebben belangstelling getoond om te verhuizen naar het gebied van 222.395 hectare, maar het is nog niet duidelijk wie het eerst zal verhuizen. De Post meldde dat de regering zal toestaan dat het land wordt gecultiveerd en bebouwd, maar dat zij niet wil toestaan dat er nog meer land wordt verkocht. De Mennonieten schijnen ook nog oog te hebben op meer land dat blijkbaar beschikbaar is in buurland Guyana, maar de Guyanese regering heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor Mennonieten immigratie.

Mennonieten en ontbossing

Een conservatieve religieuze groepering genaamd Laagduitse Mennonieten (traditionele, christelijke gemeenschappen die de moderne wereld schuwen en vaak in afgelegen zelfvoorzienende kolonies leven, waaronder in Peru en Bolivia, IPS) is beschuldigd van voortdurende ontbossing in Midden- en Zuid-Amerika en het binnendringen van land van inheemse gemeenschappen. Zij begonnen meer dan 100 jaar geleden vanuit Canada naar Latijns-Amerika te migreren, nadat zij weigerden te integreren in de moderniserende samenleving.

Volgens gegevens verzameld door onderzoekers van de McGill Universiteit in Canada zijn er in totaal 214 mennonietenkolonies die ongeveer 3,9 miljoen hectare bezetten in negen landen in Latijns-Amerika, een gebied dat samen bijna zo groot is als Zwitserland. Dit cijfer omvat echter niet de individuele kolonisten, die alleen al in Paraguay enkele honderdduizenden hectaren zouden beslaan.

“Ze hebben het kapitaal, ze hebben de markt, ze hebben een groeiende bevolking, ze hebben het geld om te kopen en om goodwill te kopen van overheidsfunctionarissen,” vertelde David Kaimowitz, voormalig directeur van de afdeling Bosbouw van de FAO in Rome en nu een onafhankelijke consultant, aan Mongabay. Voor Kaimowitz is de dreiging dat de groep zich blijft vestigen in gevoelige boslandschappen dreigend nu regeringen in de regio prioriteit geven aan de ontwikkeling van agro-industrie boven bosbehoud.

“Het lijkt erop dat je in het verleden racistische regeringen had die uit waren op snelle ontwikkeling van gebieden die zij als onbeschaafd beschouwden,” zei Kaimowitz. Blond, blauwogig en zichtbaar van Europese afkomst, arriveerden de Mennonieten met hun eigen kapitaal, een veelbelovende agrarische reputatie dat hun productie kan voldoen aan de nationale vraag en export kan genereren zonder politieke problemen te veroorzaken. Als groep hebben zij de neiging de meest geïsoleerde plaatsen op te zoeken waar zij kunnen leven volgens hun conservatieve religieuze overtuigingen.

Dit is, volgens Kaimowitz, ook een van de directe redenen waarom zij ontbossing toepassen. De lage Duitse Mennonieten van de Oude Kolonie, die zich de afgelopen 100 jaar overal in Latijns-Amerika hebben gevestigd, hebben dit jaar al 495 hectare regenwoud in het Peruaanse Amazonegebied gekapt.

De illegale ontbossing die door de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) is gedocumenteerd, maakt deel uit van een voortdurende uitbreiding in de regio door deze conservatieve groepering die verbonden is met de dopers-mennonieten traditie.

In een verklaring van 13 december kondigde het Peruaanse Ministerie van Milieu (MINAM) aan dat er wettelijke klachten zijn ingediend en dat er maatregelen zijn genomen om “de onregelmatige activiteiten te onderzoeken, te bestraffen en lam te leggen”. In de Boliviaanse Amazone laten satellietmetingen van het zuidoostelijke droge bosgebied van Chiquitano een versnipperd patroon van ontbossing zien. In tegenstelling tot de vochtigere delen van het bioom in Brazilië, is dit gebied zo droog dat boeren en veeboeren vaak de controle over branden verliezen, die zich vervolgens uitbreiden naar het primaire bos.

‘We zien veel van dat soort “ontsnapte” branden’, zegt Matt Finer, MAAP-directeur en onderzoeker bij Amazon Conservation. ‘Je kunt op kaarten echt zien waar de branden in het droge bosgebied zich hebben geconcentreerd.’ 

De kaart toont de ligging van de vier belangrijkste mennonietenkolonies in het Peruaanse Amazonegebied. Afbeelding via MAAP.

“We hebben nu de ontbossing van bijna 4.000 hectare [9.800 acres] gedocumenteerd over vier nieuwe kolonies die sinds 2017 in het Peruaanse Amazonegebied zijn gevestigd,” schreef Matt Finer, de MAAP-directeur bij de NGO Amazon Conservation, in een e-mail aan Mongabay. “Dit maakt de Mennonieten de nieuwe belangrijkste oorzaak van georganiseerde, grootschalige ontbossing in Peru, meer dan andere oorzaken zoals agribusiness en oliepalm.”

De grootschalige ontbossing van 366 hectare tussen januari (linkerpaneel) en november (rechterpaneel) 2021 hield verband met het belangrijkste deel van de nieuwe Padre Marquez-kolonie. De rode pijlen dienen als referentiepunten tussen de twee panelen. Afbeelding via MAAP.

De groep blijft zich echter uitbreiden. Maar voor de meest conservatieve facties, die zich zo ver mogelijk van steden en dorpen willen verwijderen, zouden de veranderende tijden wel eens een rem kunnen zetten op hun verspreiding. “Mennonieten komen steeds meer in de problemen omdat die oude wereld niet meer bestaat waarin ze geïsoleerd kunnen leven.”aldus Kaimowitz. 

De mennonieten of menisten, in Nederland meestal doopsgezinden genoemd, vormen de oudste nog bestaande “doperse” kerk. Tot het begin van de 20e eeuw bestonden de mennonieten in essentie uit twee groepen: doopsgezinden van Nederlands-Noord-Duitse afkomst en doopsgezinden van Zwitsers-Zuid-Duitse afkomst.

De mennonieten zijn rond 1540 genoemd naar de priester Menno Simons uit het Friese Witmarsum. Hij was een katholiek priester die zich bekeerde tot het anabaptisme. De Zwitserse mennonieten werden oorspronkelijk “Zwitserse broeders” (Schweizer Brüder) genoemd, maar namen later de naam mennonieten over.

Met betrekking tot de hedendaagse mennonieten wordt steeds vaker een onderscheid gemaakt tussen de eerder conservatieve, zgn. ‘etnische mennonieten’, die rechtstreeks afstammen van de oorspronkelijke (Centraal-)Europese mennonieten en anderzijds de nieuwe, bekeerde mennonieten die sinds het begin van de 20e eeuw overal ter wereld voorkomen en van verschillende etnische oorsprong zijn. Deze laatste, eerder gematigde en progressieve, groep is vooral in de ontwikkelingslanden erg in opmars. Beide groepen onderscheiden zich op vlak van taal, cultuur en leefgemeenschap maar delen hun pacifistische levenswijze.

De mennonitische sekte die wereldwijd het meeste bekendheid geniet zijn de amish.

https://unitednews.sr/wat-komen-de-lage-duitse-mennonieten-in-suriname-doen/

MENNONIETEN KOPEN LAND IN SURINAME VOOR NIEUWE NEDERZETTING

 
Mennonieten (doopsgezinden) uit de Nederduitse kolonie, hebben bijna 350 hectare land in Suriname gekocht met als doel een nieuwe nederzetting te stichten. Die Mennonitische Post berichtte dat afgevaardigden uit meer dan 20 koloniën in Belize, Bolivia en Mexico al maanden voorbereidingen treffen om naar Suriname af te reizen.

Tijdens een presentatie van wat de krant ‘Surinaamse koorts’ noemde, hebben verschillende mensen belangstelling getoond om naar het 222.395 hectare grote gebied te verhuizen, maar het is nog niet duidelijk wie daar als eerste naartoe zal verhuizen. De krant meldde dat de regering zal toestaan dat het land wordt bebouwd en gecultiveerd, maar geen extra landverkoop wil toestaan. Ander land lijkt beschikbaar te zijn in het naburige Guyana, maar de regering van dat land heeft aangegeven, niet geïnteresseerd te zijn in een immigratie van doopsgezinden.

Isolatie ten koste van bossen

Mennonieten hebben zich de afgelopen 100 jaar in Latijns-Amerika gevestigd en hebben sinds 2021 tot nu toe 495 hectare (1.223 acres) regenwoud in de Peruaanse Amazone gekapt. De illegale ontbossing die is gedocumenteerd door het Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), maakt deel uit van een voortdurende uitbreiding in de regio door deze conservatieve groep die banden heeft met de anabaptistisch-doopsgezinde traditie.

In een verklaring van 13 december kondigde het Peruaanse ministerie van Milieu  aan, dat er juridische klachten zijn ingediend en dat er maatregelen zijn genomen om “de onregelmatige activiteiten te onderzoeken, te bestraffen en lam te leggen”.

“We hebben nu de ontbossing gedocumenteerd van bijna 4.000 hectare (9.800 acres) in vier nieuwe kolonies die sinds 2017 in het Peruaanse Amazonegebied zijn gesticht”, schreef Matt Finer, MAAP-directeur van de ngo Amazon Conservation, in een e-mail aan Mongabay. “Dit maakt de doopsgezinden de nieuwe belangrijkste oorzaak van georganiseerde, grootschalige ontbossing in Peru, meer dan andere oorzaken zoals agribusiness en oliepalm.”

De nieuwe kolonie in Peru, volgens MAAP sinds 2021, is een van de twee meest opvallende incidenten van snelle ontbossing in het Peruaanse Amazonegebied. De kolonie werd gesticht nadat Peruaanse aanklagers in oktober 2020 een onderzoek hadden ingesteld naar het ongeoorloofd kappen van 2.500 hectare (6.200 acres) van bossen door mennonieten.

De grootschalige ontbossing en terugkerende conflicten met inheemse bevolkingsgroepen in Peru en andere landen hebben geleid tot publieke verontwaardiging door natuurbeschermers en lokale gemeenschappen. Maar de uitbreiding van de mennonieten in de hele regio gaat door.

Volgens gegevens verzameld door onderzoekers van McGill University, Canada, zijn er in totaal 214 doopsgezinde kolonies die ongeveer 3,9 miljoen hectare (9,6 miljoen acres) bezetten in negen landen in Latijns-Amerika, een gecombineerd gebied dat bijna zo groot is als Zwitserland. Dit cijfer is echter exclusief individuele kolonisten, van wie wordt aangenomen dat ze alleen al in Paraguay nog een paar honderdduizend hectaren beslaan.

“Ze hebben het kapitaal, ze hebben de markt, ze hebben een groeiende bevolking, ze hebben het geld om te kopen en goodwill te kopen van overheidsfunctionarissen”, zegt David Kaimowitz, voormalig directeur van de bosbouwdivisie van de FAO in Rome en nu onafhankelijk adviseur, vertelde Mongabay. Voor Kaimowitz is het een reële dreiging dat de groep doorgaat met het trekken naar gevoelige boslandschappen, aangezien regeringen in de regio prioriteit geven aan de ontwikkeling van de agribusiness boven bosbehoud. “Het lijkt erop dat je in het verleden racistische regeringen had die op zoek waren naar snelle ontwikkeling van gebieden die ze als onbeschaafd beschouwden”, zei Kaimowitz.

Blond, blauwogig en zichtbaar van Europese afkomst, arriveerden de doopsgezinden met hun eigen kapitaal en een veelbelovende agrarische reputatie dat hun productie kan voldoen aan de nationale vraag, en export kan genereren zonder enig politiek probleem te veroorzaken. Als groep hebben ze de neiging om te zoeken naar de meest geïsoleerde plekken waar ze kunnen leven volgens hun conservatieve religieuze overtuigingen. Dit is volgens Kaimowitz ook een van de directe redenen waarom ze ontbossen.

Veroordeeld voor verkrachting in Bolivia

In Manitoba, een insulaire doopsgezinde kolonie in Bolivia, werd in 2009 een groep mannen opgepakt. Later werden ze veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van 151 vrouwen en meisjes – waaronder kleine kinderen – binnen deze kleine christelijke gemeenschap.

Bron:https://news.mongabay.com/2021/12/across-latin-america-mennonites-seek-out-isolation-at-the-expense-of-forests/, https://www.bbc.com/news/stories-48265703, https://anabaptistworld.org/low-german-mennonites-purchase-land-in-suriname/

https://dagbladdewest.com/2023/05/27/mennonieten-kopen-land-in-suriname-voor-nieuwe-nederzetting/