COVID-19 ALS DEKMANTEL & WET UITZONDERINGSTOESTAND DWARSBOOMT 8 DECEMBERPROCES EN MOGELIJK DE VERKIEZINGEN

 

Auteur: Angela Fernald

 

Een bewijs wederom van een verdeeld oppositie die zich blind staart op alleen maar politieke macht en het winnen van zoveel mogelijk zetels. Niet begrijpende wat een voorhoederol de rchterlijke macht vervult zonder ondersteuning van de politieke oppositie tegen het regiem Bouterse. De vernuftige wet uitzonderingstoestand maakt dat de President persoonlijke belangen met drogredenen wist veilig te stellen. Onder het mom van covid-19 heeft de President zijn politieke macht zwaar verstevigd en verschijnt hij wekelijks op de Televisie als vader des vaderland die het volksbelang aangaande de algehele gezondheid verdedigd. Het enorm lage percentage covid besmettingen en tot op dit moment slechts 1 covid dode weegt niet op tegen de bijna draconische maatregelen die onder de wet uitzonderingstoestand zijn getroffen. Een avond klok en de vrijheidsberoving van ons volk wordt door de oppositie niet aan de kaak gesteld. Alles om de verkiezingen maar door te laten gaan, en de President niet de gelegenheid te bieden om over te gaan tot de noodtoestand. De houding van de oppositie maakt dat de President en zijn coalitie in de Nationale assemblee de wetten vertrappen en gelegenheidswetgeving erdoor heen rammen in een rap tempo wanneer zij hun snode plannen moeten uitvoeren in een scenario. De oppositie heeeft in dat soort gevallen altijd weer alleen maar een mening klaar, maar een gezamenlijke verklaring of een gezamenlijke actie blijft totaal uit. Daarom doet Bouterse wat hij wil, legt hij gewoon wetten naast zich neer en schoffeert hij de volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht keer op keer. Iedereen zit, scheldt en kijkt er gewoon naar, en zoals Bouterse altijd gezegd heeft: ” terwijl de honden blaffen trekt de caravaan rustig verder”.

Van der San: 'OKB-voorzitter praat nonsens!'

23/05/2020 10:01 – Ivan Cairo

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos wordt beticht van verraad door Eugène van der San.

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos wordt beticht van verraad door Eugène van der San. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO – OKB-voorzitter Jennifer Van Dijk-Silos “doet aan muggenzifterij, praat nonsens en is bezig met stemmingmakerij”. Zo kwalificeert Eugène van der San, directeur op het kabinet van de president, uitspraken van de OKB-voorzitter als zou de presidentiële resolutie over coronamaatregelen op de verkiezingsdag in strijd zijn met de wet.

Hij neemt het Van Dijk-Silos als toezichthouder op de verkiezingen hoogst kwalijk dat zij “de oppositie naar de mond praat” en zo bijdraagt aan ongefundeerde verdachtmakingen over de organisatie van de stembusgang. Volgens hem probeert ze met haar zogenaamde kritiek in een goed blaadje te komen bij de oppositiepartijen, omdat ze verwacht dat er mogelijk een politieke machtswisseling zal plaatsvinden na de verkiezingen van maandag.

Kritiek van de oppositiepartijen is begrijpelijk, meent Van der San, maar de OKB-chef zou zich professioneler moeten opstellen. “Hetzelfde wat ze in 2010 met president Venetiaan heeft gedaan, doet ze nu weer. Toen ze de indruk had dat de balans bij de verkiezingen zou omslaan, heeft ze Venetiaan verraden om in de gunst bij Bouterse te komen. Nu toont ze weer hetzelfde gedrag. Ze denkt dat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden”, zegt Van der San boos.

Donderdag is de gewraakte resolutie in bijzijn van Van Dijk-Silos met president Desi Bouterse besproken en daarna aangepast. Onder meer is het begrip Covid-19 uit de resolutie geschrapt en vervangen door een andere omschrijving. “Ik heb de overtuiging dat die resolutie goed was, maar uit respect voor de president heb ik de zaak gecorrigeerd en een nuanceverbetering aangebracht. Niet door die muggenzifterij”, aldus de directeur.

Hij blijft erbij dat de resolutie nimmer in strijd met de wet kan zijn omdat wat erin was opgenomen en op weerstand is gestuit slechts een verwijzing is naar een bepaling die in een wet, de Kiesregeling, is opgenomen. “Die resolutie was te goeder trouw. Het was niet bewust zo gemaakt om te willen frauderen.”

Van der San vindt dat de verkiezingen onder de huidige omstandigheden geen voortgang hadden moeten vinden. President Bouterse is volgens hem na een bespreking enkele weken met de politieke partijen meegegaan met het standpunt van de politieke organisaties dat de verkiezingen niet uitgesteld mochten worden. Toen werd bepaald dat er speciale protocollen zouden komen hoe te handelen in verband met de Covid-19-beschermingsmaatregelen.

Van der San: “Men doet alsof het een normale situatie is en dat de verkiezingen normaal kunnen plaatsvinden, terwijl dat niet zo is.” Hij verwacht een grote drukte bij de stembureaus en voorziet wanordelijke situaties vanwege de coronaregels die nageleefd dienen te worden. “We zullen kijken hoe het maandag eraan toe zal gaan.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/23/van-der-san-okb-voorzitter-praat-nonsens/

 

Muggenzifterij

21 May, 2020, 20:58

foto

In verband met de ophef en reacties van degenen die spoken zien, in de resolutie van 15 mei 2020, m.b.t. te nemen maatregelen bij de a.s. verkiezingen, wens ik voor de duidelijkheid het volgende te stellen. Dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zo nadrukkelijk stelt dat de resolutie in strijd met de wet is, is volkomen misplaatst en onvolwassen omdat de verwijzing opzicht inderdaad geen juridische waarde heeft.
 
Echter dat was ook niet de bedoeling. De strekking van de mededeling is één van beheersing en voorkoming van verdere uitbraak van de Covid-pandemie. Op basis van die wet treft de overheid bijzondere maatregelen om dit doel te bereiken. Deze maatregelen grijpen diep in het maatschappelijk leven en hebben zowel in zijn algemeenheid als in de persoonlijke levenssfeer van de burger verstrekkende gevolgen.
 
Het is precies op grond van deze gevolgen dat de Grondwetgever in artikel 56 lid 2 van de Grondwet een voorziening heeft getroffen om het houden van een verkiezing te verhinderen. Summa Summarum mochten de verkiezingen onder deze omstandigheden niet worden gehouden. 
Maar om redenen van verschillende politieke belangen hebben bijkans alle politieke partijen de regering met zachte dwang gevraagd om de verkiezingen toch door te laten gaan, in weerwil van alle risico’s.
 
Dit gegeven maakt dat deze verkiezing niet als een “normale verkiezing” kan worden beschouwd. Dit brengt met zich mee, dat het gerechtvaardigd is om aan te nemen, dat het op de dag van de stemming bijzonder druk zal zijn. Dit geldt zeker in het bijzonder voor de kiesdistricten Paramaribo, Wanica en eventueel Commewijne en/of Nickerie.
Het is daarom aannemelijk, dat in deze kiesdistricten verstoring van een behoorlijke voortgang van de stemming niet valt uit te sluiten. Te denken valt o.a. aan: Het moeten wegsturen van kiezers terwijl ze nog in de rij staan. Een onverantwoorde druk op de ordehandhavers. Tumult en onrust op en rondom het kiesbureau.
 
Het zijn o.a. deze omstandigheden die hun weerslag zouden kunnen vinden binnen de stembureaus. Voldoende reden om in te spelen op deze reële verwachtingen en beleid in te zetten om daar passend op te reageren.
Niks meer en niks minder, volkomen te goeder trouw ter voorkoming van Guyanese toestanden in Suriname. Daarom is de reactie van de voorzitter van het OKB erg merkwaardig en kennelijk bedoeld voor het voeden van het publieke sentiment. Van strijdigheid met de wet of enige wettelijke bepalingen is m.i. geen sprake.
De situatie waarvoor art. 106 van de kiesregeling een voorziening treft (wanorde) is juist vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet uit te sluiten. Er is in de kiesregeling verder geen omschrijving van wat onder wanorde moet worden verstaan noch limitatief vastgesteld wanneer daarvan sprake is.
 
De resolutie creëert geen buiten wettelijke bepaling maar verwijst naar een bestaande bepaling. Om die reden kan het nooit in strijd zijn met de wet. Het is een prerogatief van de voorzitter van het stembureau en zijn inzichten, om de wanorde vast te stellen. Daarbij heeft hij aan niemand verantwoording af te leggen.
 
Omdat het concipiëren van de resolutie onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het kabinet van de President valt, voelt hij zich verplicht om een reactie te geven op hetgeen wordt beweerd. Desondanks is een verbeterd exemplaar verschenen ter voorkoming van verdere muggenzifterij. Ook de verwerpelijke verdachtmakingen van het Anti-Fraude Platform hebben bijgedragen tot deze verbetering.
 
Eugène van der San

Essed: “Uitspraak Constitutioneel Hof heeft geen invloed op Decemberstrafproces”

Hugo Essed. Foto: Suriname Herald

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden, zegt desgevraagd aan Suriname Herald dat uitspraak die zal komen van het Constitutioneel Hof (CHof) over de Amnestiewet, geen invloed zal hebben op het 8-decemberstrafproces. “Als het CHof beslist dat die wet geldig is, dan is het leuk”, zegt Essed. Echter neemt het dan niet weg dat de rechter niet meer bevoegd is om wetten te toetsen aan de Grondwet en internationale verdragen.

Hij merkt op dat mensen een denkfout maken over het CHof. Hij legt uit dat als dit orgaan de wet onverbindend verklaart, dat niemand de wet kan toepassen, maar mocht het CHof de wet wel verbindend achten dan denken mensen volgens hem dat men deze redenering kan omdraaien. “Het is een onjuiste conclusie”, benadrukt de advocaat. Hij geeft aan dat een koe een dier is, maar niet elk dier is een koe. Hij stelt dat dezelfde fout wordt gemaakt.

Indien het CHof de Amnestiewet wel geldig toets, is de rechter volgens hem niet verplicht om de wet toe te passen. “Het CHof staat niet boven de rechter”, benadrukt Essed. Hij geeft aan dat ongeacht de beslissing van het CHof, dit geen invloed zal hebben op het 8-decemberstrafproces, “ook niet in het verleden noch in de toekomst”.

De raadsman brengt in herinnering dat de Amnestiewet reeds getoetst is door het hoogste orgaan, het Hof van Justitie en beslist heeft dat deze wet niet moeten worden toegepast. “Het CHof mag beslissen wat ze wil, het is van nul en generlei waarde. De beslissing is al genomen door het Hof van Justitie”, aldus Essed.

Zeven leden van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee, hebben namens hun fractie de Amnestiewet aangeboden voor toetsing door het CHof. Het verzoek is ingediend door Amzad Abdoel, Rossellie Cotino, Oesman Wangsabesari, Jennifer Vreedzaam, Ruchsana Ilahibaks, Grace Watamaleo en Daniella Sumter.

Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet is strijd is met de Grondwet van Suriname en andere verdragen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/13/essed-uitspraak-constitutioneel-hof-heeft-geen-invloed-op-decemberstrafproces/

NDP-fractie laat Amnestiewet toetsen door Constitutioneel Hof

13 May, 2020, 12:41

foto
 Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP 

De fractieleider van de NDP, Abdoel Amzad, heeft samen met Assembleelid Ruchsana Ilahibaks vanmorgen de Amnestiewet voor toetsing aangeboden aan het Constitutioneel Hof (CHof). Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet is strijd is met de Grondwet van Suriname en andere verdragen. 
 
Het verzoek is ingediend door zeven leden van het parlement namelijk: Amzad Abdoel, Rossellie Cotino, Oesman Wangsabesari, Jennifer Vreedzaam, Ruchsana Ilahibaks, Grace Watamaleo en Daniella Sumter. “Als fractieleider heb ik gemerkt dat de rechterlijke macht zich vaker de bevoegdheid heeft toegemeten om op de stoel van CHof te gaan zitten en grondwettelijke rechten die toegekend zijn aan dit Hof zich toe te eigenen. Ook is het recht van De Nationale Assemblee om amnestie te verlenen ter zijde gelegd,” zegt Abdoel aan Starnieuws. 
 
Recent is dit volgens Abdoel ook nog gebeurd bij de opschorting van de rechtskracht van de Wet Valutaverkeer. Ik kreeg weer het gevoel dat de rechterlijk macht op de stoel probeerde te zitten van De Nationale Assemblee en van CHof. Dit is aanleiding geweest voor ons om deze wet voor toetsing aan te bieden”, legt de politicus uit. 
 
De NDP-fractie is altijd van mening geweest dat de Amnestiewet van kracht is en dat de Krijgsraad de bevoegdheid niet heeft om de wet te toetsen. “Laat CHof zijn werk nu eindelijk doen,” stelt Abdoel. 

Rechtszaak Bouterse uitgesteld naar 30 juni

April 29, 2020

De rechtszaak tegen Desiré Bouterse met betrekking tot het 8 decemberstrafproces en het uitgesproken vonnis van 20 jaar gevangenisstraf is, wederom verschoven door de Krijgsraad. Nadat de verzetzaak op 22 januari reeds was verschoven naar maart, was de krijgsraad genoodzaakt om die wederom te verschuiven vanwege de ontstane situatie inzake Covid-19. De zaak stond voor 29 april op de rol bij de krijgsraad, maar dat gaat ook niet door. De nieuwe datum is vastgesteld op dinsdag 30 juni. Dit werd medegedeeld door de advocaat van Bouterse, Mr. Irvin Kanhai.

TRUMP HEEFT ALLE REDEN VOOR SANCTIES WEGENS WANGEDRAG WHO

Apr 17, 2020

Opinie

Trump heeft alle reden voor sancties wegens wangedrag WHO

16 april 2020 06:14

President Trump heeft dinsdag de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeschort. Het afgelopen jaar doneerden de Amerikanen 508 miljoen euro aan deze VN-afdeling. Daarmee zijn de VS de grootste sponsors van de WHO.

Het besluit van Trump valt slecht in een tijd dat de wereld gegijzeld wordt door een virus, dat voor ziekte, dood, maatschappelijke ontwrichting en een diepe recessie zorgt.

Veel critici zien het zoveelste bewijs dat er een idioot in het Witte Huis woont, die zijn eigen falen in de beteugeling van het virus wil verbloemen door de schuld van de pandemie bij de WHO te leggen.

De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt de Amerikaanse bijdrage niet, in afwachting van een evaluatie van haar optreden inzake COVID-19. Het evalueren van een VN-organisatie eindigt meestal in een zwaar bevochten diplomatiek compromis en daar lijkt Trump niet op te willen wachten.

Hij oordeelt, dat de WHO heeft gefaald in haar basisplicht: alle inspanningen leveren die nodig zijn om een pandemie als deze te voorkomen.

Dat we te maken hebben met een pandemie is evident, maar is de Wereldgezondheidsorganisatie dat aan te rekenen? Of zijn er nog andere schuldigen?

Voor het antwoord moeten we terug naar maandag 30 december vorig jaar. Op die dag ziet de bekende klokkenluider en spoedarts Ai Fen van het Wuhan Central Hospital een aantal foto’s van een patiënt met een zware longontsteking. Zij slaat alarm bij acht collega’s.

Die verspreiden het rapport van de patiënt verder. Op de cover staat in het rood omcirkeld ‘sars-achtig coronavirus’. De autoriteiten nemen het rapport in beslag en de artsen wordt het zwijgen opgelegd.

In de fascinerende zoektocht naar ‘patiënt nul’ is inmiddels gereconstrueerd dat al in november vorig jaar de eerste mensen in de Chinese provincie Hubei geïnfecteerd zijn geraakt met het coronavirus.

Op 2 januari is het virus geïdentificeerd en op 11 januari hebben de autoriteiten de bewijzen dat dit virus zich van mens op mens verspreid. Pas op 20 januari maken zij het bestaan en de aard van het virus wereldkundig.

De besmetting van mens op mens wordt door Beijing gepresenteerd als ‘een beperkt risico’. We zijn drie weken verder na het alarm van dokter Ai Fen en de doofpot waar het gevaar in moest ‘verdwijnen’ gaat voorzichtig open.

In de weken dat de Chinese bevolking en de rest van de wereld door de autoriteiten in Beijing onwetend werden gehouden kreeg het virus vrij spel om zich over de wereld te verspreiden.

En waar was de Wereldgezondheidsorganisatie?

Het is geen diplomatiek geheim dat de WHO zich de laatste jaren laat domineren door China. Oud RTL-collega Marije Vlaskamp beschreef vorige week in de Volkskrant uitgebreid hoe deze VN-organisatie aan de leiband van de Chinese regering loopt.

Zo leverde de WHO geen enkele kritiek op het muilkorven van de artsen, worden Chinese verklaringen klakkeloos overgenomen en zag de WHO af van de bevoegdheden om in China meer informatie te verzamelen dan Beijing wilde verstrekken.

Die bevoegdheden had de WHO nou juist gekregen, om te voorkomen dat Beijing – na het stil houden van de sars-epidemie in 2002 – opnieuw in de cruciale eerste weken een ontluikende epidemie kon verzwijgen.

Correspondent Vlaskamp noemt de houding van de VN-organisatie tegenover China de ‘val van volgzaamheid’. Wie mee wil profiteren van Chinese initiatieven moet niet aankomen met kritiek op de Chinese leiding.

In deze crisis wordt pijnlijk duidelijk dat de WHO liever knietje wrijft met Beijing dan zich bekommert om de gezondheid van de wereldbevolking. Daarmee heeft de WHO z’n geloofwaardigheid verloren.

Met de lessen uit het verleden, het gebruik van bevoegdheden, een alerte en kritische houding naar de Chinese autoriteiten en minder vriendjespolitiek had de WHO de wereld een pandemie kunnen besparen.

De WHO heeft ernstig verzaakt en de Amerikaanse president Trump heeft alle reden om dat aan te kaarten en sancties te verbinden aan dit wangedrag. 

Want als de aanpak van de WHO en van China niet verandert zal deze pandemie natuurlijk niet de laatste zijn.

Er moet druk op de ketel in China. Als de autoriteiten er in 10 dagen een ziekenhuis uit de grond kunnen stampen, hoeft de wereld geen 18 jaar te wachten op het sluiten van die omstreden voedselmarkten, die keer op keer de broedplaatsen blijken van dit soort alles ontwrichtende virussen.

Als de Wereldgezondheidsorganisatie haar leven betert wordt die Amerikaanse bijdrage wel weer bijgestort. Maar de hoofdsom voor al het menselijk leed en de economische catastrofe die het coronavirus in de wereld aanricht hoort in een rekening op de deurmat van de Chinese leider Xi Jinping en zijn muilkorfbrigade.

https://www.rtlz.nl/opinie/column/5092111/trump-heeft-alle-reden-voor-sancties-wegens-wangedrag-who

WET UITZONDERINGSTOESTAND VANDAAG IN BEHANDELING BIJ DNA

Apr 7, 2020

De wet uitzonderingstoestand wordt vandaag in behandeling en hoogst waarschijnlijk ook aangenomen in De Nationale Assemblee.

De assembleeleden zijn in een spoed convocatie uitgenodigd om, om 11.00 vanmorgen aanwezig te zijn voor de vergadering. De wet moet de regering in staat stellen uitzonderlijke maatregelen te kunnen nemen om zo de Coronacrises onder controle te kunnen houden. Echter wordt door vooral critici en oppositionele partijen gevreesd dat de regering met deze wet in de hand er toe zal over gaan de noodtoestand af te kondigen en daarmee de verkiezingen van 25 mei te verschuiven of uit te stellen.

De wet zal geldig zijn voor een periode van drie maanden terwijl die nog met eens drie maanden kan worden verlengd.

In de wet wordt echter niet direct gesproken van het afkondigen van de noodtoestand of het verschuiven van de verkiezingen, hoewel dat volgens de oppositie best mogelijk is als een van de maatregelen die naderhand nodig blijken te zijn voor de regering. Het verschuiven van de verkiezingen lijkt een reële optie omdat politieke partijen die hun kandidaten voor een van de volk vertegenwoordigende lichamen, DNA, RR en DR, als gevolg van het samenscholingsverbod op meer dan 10 personen, geen partijbijeenkomsten kunnen houden waar de structuren goedkeuring moeten geven aan de kandidaten. Sommige partijen hebben hun kandidaten al in een vroeg stadium bekend gemaakt, terwijl anderen dat nog moeten doen.

In de wet uitzonderingstoestand, althans het aangepast concept staat dat er een noodfonds wordt opgericht voor het bestrijden van het Corona virus. De regering zou met de wet onbewoonde terreinen en gebouwen kunnen opeisen of aanwijzen om in te zetten als een quarantaine locatie of om deze locaties tijdelijk in te richten als een ziekenhuis waar Corona patiënten behandeld kunnen worden. Daarnaast kan de regering ook extra technische en financiële steun geven aan bedrijven en personen die vanwege de Coronapandemie geen inkomen hebben. Voor een goede communicatie kan via de wet aan mediahuizen de verplichting worden opgelegd dat zij ruime zendtijd afstaan aan de regering. De wet stelt de regering ook in staat op te treden tegen personen die geen juiste of opzettelijk onjuiste informatie verspreiden over Covid – 19. Het overtreden van deze wet wordt gestraft met celstraf van zes maanden.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/wet-uitzonderingstoestand-vandaag-in-behandeling-bij-dna/

COMMENTAAR: Verkiezingen uitstellen?

07/04/2020 12:00

COMMENTAAR: Verkiezingen uitstellen?

 

HET LAND BEVINDT zich in een lastige situatie. Voor 25 mei staan verkiezingen op schema en de vraag is of die wel door kunnen gaan nu Suriname en de wereld zich in de greep bevinden van het coronavirus. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt dat het uitstellen van verkiezingen niet zo makkelijk gaat. Regering, het COVID-19-managementteam en belanghebbenden zouden hierover een beslissing moeten nemen.

Uit gesprekken met vele politieke partijen blijkt dat er geen eenduidige mening is over het wel of niet uitstellen van de verkiezingen. Een zorgpunt vinden zij wel dat door de sluiting van veel luchthavens in de wereld internationale waarnemers die helpen toezicht houden op verkiezingen, dit helaas niet zullen kunnen doen.

De bezorgdheid bij politici lijkt terecht, ook omdat instituten die betrokken zijn bij het verkiezingsproces nu al besluiten hebben genomen die anderen de wenkbrauwen doen fronsen. Zo zijn stembureaupersoneelsleden naar verluidt allen van de NDP. Verder is niet alleen Suriname, maar ook de regio flink geschrokken van de situatie die zich voordoet in Guyana.

We moeten in Suriname te allen tijde voorkomen dat partijen – en dan maakt het niet uit aan welke kant van de lijn zij staan – reden vinden om te roepen dat zaken niet volgens de procedures zijn gegaan en er geen derde onafhankelijke partij is die daar een uitspraak over kan doen.

Helemaal zenuwachtig worden veel partijen wel van het voornemen van de regering om de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand af te kondigen. Daarbij zouden de verkiezing mogelijk ook uitgesteld kunnen worden met als gevolg dat een regering die eigenlijk al demissionair zou moeten zijn, het mandaat krijgt verregaande beslissingen te nemen en dan nog zonder enig zicht op hoe het er nu voor staat met ‘s lands financiën. Immers, de begroting is nog niet behandeld en Simons schijnt juist daar totaal geen haast mee te maken.

Het feit dat er weinig of geen geld is, dat de regering allerlei verregaande maatregelen doorvoert om haar falen te verdoezelen en dat Suriname opnieuw gedowngrade is door Standard & Poors, schetst geen positief beeld voor de regering Bouterse-Adhin op weg naar de verkiezingen. Meer tijd om zaken op orde te proberen te krijgen lijkt in het voordeel van de huidige beleidsmakers te zijn, maar bouwen aan een kaartenhuis heeft zelden zin.

Aan de andere kant heeft de zittende regering heeft door haar huidige trackrecord en de manier waarop beslissingen in de afgelopen jaren zijn genomen geen vertrouwen gewonnen van de andere belanghebbenden in het veld. Een verkiezing zonder (buitenlandse) waarnemers is daardoor ook niet wenselijk. Voorwaar een lastige situatie waarin het land zich bevindt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/07/commentaar-verkiezingen-uitstellen/


AANGEBODEN: VES verwerpt wet Uitzonderingstoestand

07/04/2020 12:53

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

PARAMARIBO – De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt de regering van Suriname om de ingediende wet Uitzonderingstoestand in DNA per direct in te trekken. Aangedrongen wordt om samen met de belangrijkste belanghebbenden te praten over actieve burgersteun aan de regering in de oplossing van zowel de Covid-19- als financieel-economische crisis.

De Covid-19-uitbraak vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van Suriname en dient dan ook adequaat en nationaal te worden aangepakt. Het Covid-19-managementteam doet daarin een hele goede job. Het maatschappelijk middenveld probeert daar ook haar noodzakelijke bijdrage aan te leveren. Op enkele storende uitzonderingen na volgt de burgerij de afgekondigde beperkende maatregelen.

De VES is van mening dat er in de samenleving geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het uitvaardigen van nieuwe wetten om deze crisis te bestrijden. Gezien de huidige stand van de gezondheidszorg en de orde in het land is er voldoende ruimte om de Covid-19-crisis binnen de bestaande orde te bestrijden. De bevolking is meer dan bereid om bij te dragen aan de bestrijding hiervan. Er zijn daartoe al verschillende initiatieven genomen.

De wet Uitzonderingstoestand is naar letter en geest een middel die niet in verhouding staat met de kwaal. De VES is van mening dat de Covid-19-crisis absoluut niet gebruikt mag worden om burgerrechten te beperken en vooral om het financieel-economisch wanbeleid voort te zetten. Als vereniging hebben wij op diverse momenten aandacht gevraagd voor de structurele economische problemen die door de regering zelf werden gecreëerd door het beleid van de afgelopen jaren. De regering heeft hooghartig onze uitgestoken hand casi quo de aanbiedingen om te ondersteunen om het beleid om te buigen genegeerd.

Wij hebben op diverse podia gewaarschuwd dat we zo rechtstreeks op een vierde crisis afstevenen. Deze wet Uitzonderingstoestand is bedoeld om het verkeerde financieel-economisch beleid voort te zetten en nu zonder wettelijke beperkingen de gecreëerde begrotingstekorten ongebreideld monetair te kunnen financieren. Bovendien wil deze wet ons recht om te protesteren tegen het wanbeleid dat de gemeenschap nog verder zal verarmen, afpakken. Deze wet Uitzonderingstoestand zal het bedrijfsleven verlammen en de samenleving sociaal hard treffen en de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, in armoede dompelen.

Voor de VES is dit onverklaarbaar. We roepen alle maatschappelijke groeperingen op om zich massal uit te spreken tegen deze ‘beknottingswet’ van de regering. De vrees is dermate aanwezig dat met deze wet de regering de rijkdommen van de samenleving zal verpanden. De VES doet een dringend beroep op de regering om dit heilloos pad te verlaten en terstond samen met de belangrijkste belanghebbenden te praten over actieve burgersteun aan de regering in de oplossing van zowel de Covid-19- als de financieel-economische crisis.

Persdienst VES

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/07/aangeboden-ves-verwerpt-wet-uitzonderingstoestand/

VES vraagt regering omstreden wet in te trekken

07 Apr, 2020, 13:01

foto

 
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt de regering om de ingediende wet Uitzonderingstoestand in DNA per direct in te trekken. Samen met de belangrijkste stakeholders moet om de tafel gezeten worden over actieve burgersteun aan de regering om een oplossing te vinden voor de Covid-crisis én de financieel-economische crisis.
 
De Covid-19 uitbraak vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van Suriname en dient dan ook adequaat en nationaal te worden aangepakt. Het Covid-team doet daarin een hele goede job. Het maatschappelijke middenveld probeert daar ook de noodzakelijke bijdrage aan te leveren. Op enkele storende uitzonderingen na volgt de burgerij de afgekondigde beperkende maatregelen, stelt de VES in een verklaring. 
 
De VES is van mening dat er in de samenleving geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het uitvaardigen van nieuwe wetten om deze crisis te bestrijden. Gezien de huidige stand van de gezondheidszorg en de orde in het land is er voldoende ruimte om de Covid-19 crisis binnen de bestaande orde te bestrijden. De bevolking is meer dan bereid om bij te dragen aan de bestrijding hiervan. Er zijn daartoe al verschillende initiatieven genomen. 
 
De Wet Uitzonderingstoestand is naar letter en geest een middel die niet in verhouding staat met de kwaal. De VES is van mening dat de Covid-crisis absoluut niet gebruikt mag worden om burgerrechten te beperken en vooral om het financieel-economisch wanbeleid voort te zetten. “Als vereniging hebben wij op diverse momenten aandacht gevraagd voor de structurele economische problemen welke met het regeringsbeleid van de afgelopen jaren door haarzelf werden gecreëerd. De regering heeft hooghartig onze uitgestoken hand c.q. de aanbiedingen om te ondersteunen om het beleid om te buigen genegeerd. Wij hebben op diverse podia gewaarschuwd dat we zo rechtstreeks op een vierde crisis afstevenen”, laat de VES weten. 
 
Deze Uitzonderingstoestand is volgens de organisatie bedoeld om het verkeerde financieel-economische beleid voort te zetten en nu zonder wettelijke beperkingen de gecreëerde begrotingstekorten ongebreideld monetair te kunnen financieren. “Bovendien wil deze wet ons recht om te protesteren tegen het wanbeleid dat de gemeenschap nog verder zal verarmen, afpakken.”
 
Deze Uitzonderingstoestand zal het bedrijfsleven verlammen en de samenleving sociaal hard treffen en de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, in armoede dompelen. Voor de VES is dit onverklaarbaar en roepen we alle maatschappelijke groeperingen op die massaal uit te spreken tegen deze ‘beknottingswet’ van de regering. De vrees is dermate aanwezig dat met deze wet de regering de rijkdommen van de samenleving zal verpanden. De VES doet een dringend beroep op de regering om dit heilloze pad te verlaten. 

PRO: Uitzonderingstoestand kroonstuk uithollen rechtsstaat

07 Apr, 2020, 12:37

foto

 
De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) constateert dat de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand het kroonstuk vormt op de recente campagne tot uitholling van de rechtsstaat. Het wetsvoorstel wordt behandeld op een moment, dat de noodzaak daartoe, niet op medische gronden gebleken is. Er is geen uitbraak of besmettingsgraad gebleken van een schaal die de ernstig beperkende maatregelen rechtvaardigen, als zulks ooit al het geval zou kunnen zijn.
 
Hoewel de wettekst, ten aanzien van financiën geformuleerd is, om de indruk te wekken, dat mocht de situatie dat de noodreserve, waarvan het de wettelijke taak van de regering was, deze voor te bereiden en op te bouwen, tekort zou schieten, zij uit andere normale middelen financiering tijdens de uitzondering zou kunnen regelen.
 
Echter gaat de wet veel verder dan dat. De wet stelt de belangrijkste wetgeving op zijn, die moet zorgen voor het veiligstellen van de belangrijkste middelen van de staat, zoals onroerend goed, mijnbouwrechten, goud- en kasreserves en aandelen van staatsbedrijven, door van de Bankwet en de Comptabiliteitswet af te wijken. Er staat ook met zoveel woorden, dat extra voorschotten en externe financieringen aangetrokken mogen worden, zonder voorwaarden of restricties te noemen, voor alles wat de regering ziet als het algemeen belang.
 
De grondrechten, die Hoofdstuk V van de Grondwet garandeert, worden door de wettekst en de toelichting erbij, voorwaardelijk gemaakt en ondergeschikt gesteld aan de vermeende uitzonderingstoestand. Een van de meest schrikbarende bevindingen, is dat er heel specifiek verwezen is naar de mogelijkheid om zelfs op verdragsrechtelijk vastgelegde mensenrechten af te wijzen.
 
De Partij voor Recht en Ontwikkeling stelt zich op het standpunt, dat de Covid-pandemie, hoewel ernstig en ingrijpend, in geen enkele democratische rechtsstaat tot zulke verregaande beperkingen heeft geleid voor een dergelijk lange en onzekere periode en zonder de nodige waarborgen. Zij constateert dat vanuit het oogpunt van rechtsvergelijking. Zij constateert ook, dat door juiste toepassing van de bestaande regelgeving, alle maatregelen die tot nu toe afgekondigd zijn, uitvoerbaar en handhaafbaar zouden zijn en blijven. Zij komt tot de conclusie dat de beperking van mensenrechten en de vrijbrief tot wangedrag en verder financieel wanbeleid van de overheid, onacceptabel is en getuigt, van strijdigheid met de Grondwet in de zin van artikel 92 Grondwet.
 
Om die reden roept zij alle Assembleeleden op om zich maximaal te verzetten tegen aanname en alle Surinamers om de bescherming en naleving van de Grondwet en garantie grondrechten te eisen van een ieder, onder alle omstandigheden.
 
Tot slot wijst zij erop en waarschuwt zij allen die meewerken aan het schenden van de Grondwet, dat de parlementaire onschendbaarheid zich niet uitstrekt tot de misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten als vervat in Boek 2, Titel IV Wetboek van Strafrecht. De Partij voor Recht en Ontwikkeling zal zich in zetten voor de vervolging en berechting van iedere persoon die zich aan dergelijke misdrijven schuldig maakt, vooral onder misbruik van de huidige pandemie.

PL zal zich verzetten tegen Wet Uitzonderingstoestand

06 Apr, 2020, 22:04

foto

De Pertjajah Luhur (PL) vindt dat de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 een regelrechte aanslag is op de Rechten van de Mens. De partij zal zich verzetten tegen deze wet die de regering wil afkondigen. Deze wet is niets anders dan een verkapte coup, stelt de partij in een verklaring. 
 
Het is volgens PL nodig bijzondere maatregelen te treffen om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. De maatregelen die zijn opgenomen in de wet beperken echter op ernstige wijze het recht op vrije meningsuiting en vormen in feite niets anders dan een vrijbrief voor regeringsautoriteiten om huizen van burgers binnen te vallen, zich hun eigendommen toe te eigenen en de comptabele regels volledig opzij te zetten. Dat per decreet zal worden geregeerd – immers is het Presidentieel Besluit niets anders dan een decreet – en afgeweken zal worden van de Bankwet, met alle financiële en economische gevolgen van dien voor land en volk, baart de partij ernstig zorgen. 
 
Het opzetten van een noodfonds, beheerd door een team dat grotendeels bestaat uit regeringsfunctionarissen en geleid door de minister van Financiën, is te biecht gaan bij de duivel. In plaats daarvan zou een breed gedragen commissie moeten worden ingesteld waarin voor een groot deel ook particuliere organisaties zitting hebben. 
 
De Wet Uitzonderingstoestand is kenmerkend voor de handelwijze van de NDP, die in de jaren ’80 en ’96 ook al een coup hadden gepleegd, om dit in 2015 nog eens dunnetjes over te doen middels het omkopen van parlementariërs. De Wet Uitzonderingstoestand kan dan ook rustig worden betiteld als de Coronacoup, omdat opnieuw een coup wordt gepleegd, deze keer onder het mom van de bestrijding van het Coronavirus. De coup van de jaren ’80 kende ook een avondklok en een verbod tot samenscholing. Maar net zoals de PL toen had geweigerd de macht over te dragen aan de militaire machthebbers, zal de partij er ook niet aan meewerken dat middels de Wet Uitzonderingstoestand de Rechten van de Mens worden beperkt. Zij is vast van plan hierover met gelijkgestemde partijen en organisaties overleg te blijven voeren. Indien de regering van plan is om de verkiezingen uit te stellen, dan zou zij dat helder moeten aangeven en de Coronacrisis niet als dekmantel moeten gebruiken, meent de PL. 
 
Covid-19 heeft wereldwijd een enorme impact. Het is belangrijk dat de juiste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het virus ook in Suriname rampzalige gevolgen heeft. Van de tien positieve gevallen is helaas één persoon overleden. Drie zijn inmiddels gelukkig hersteld. Het gaat tot nu toe om geïmporteerde gevallen die zich allemaal in Paramaribo bevinden en niet in de districten. De verspreiding van het virus kan dus ingedamd worden, mits de juiste maatregelen worden getroffen, benadrukt de PL. 
 
Een totale lockdown van minimaal 14 dagen en maximaal 28 dagen werkt effectiever dan minimaal drie maanden lang – met een mogelijke verlenging met nog eens drie maanden – het recht op vrije meningsuiting en andere grondrechten van de mens, beperken. Ook het garanderen van basisgoederen voor alle burgers en een gedegen opvang van kleine en middelgrote ondernemers zal effectiever werken dan de Bankwet en comptabele regels terzijde schuiven. Voorts zou de regering afspraken kunnen maken met de SWM en EBS om kortingen te geven gedurende een periode van één tot twee maanden. Ook kan zij een verzoek richten aan de Bankiersvereniging om gedurende eenzelfde periode dispensatie te verlenen aan personen die aflossingen moeten plegen, stelt de PL. 

Regering wil uitzonderingstoestand van minstens 3 maanden

06 Apr, 2020, 00:00

foto

 
De regering wil een burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigen voor drie maanden, tenzij door De Nationale Assemblee deze termijn eenmaal voor maximaal dezelfde duur wordt verlengd. De regering heeft na kritiek op de conceptwet ‘uitzonderingstoestand’ deze aangepast en de te nemen maatregelen zijn geconcretiseerd. Deze wet heeft te maken met de aanpak van Covid-19. De conceptwet zal deze week behandeld worden in De Nationale Assemblee. Later op de dag is er een huishoudelijke vergadering. 
 
In artikel 3 wordt aangegeven dat de regering maatregelen kan nemen in verband met de afkondiging van een uitzonderingstoestand vanwege Covid-19. Dit in relatie tot de specifieke dreiging, de ernst van de dreiging of crisis alsmede in verband met de bescherming van de volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers en de directe gevolgen hiervan. 
 
De maatregelen kunnen zijn:
Het aanwijzen van gebouwen, terreinen en andere gelegenheden die niet op dat moment in gebruik zijn voor bewoning, bedrijvigheid of sociale activiteiten en niet zijnde woonhuizen, voor het scheppen van quarantaine faciliteiten, noodvoorzieningen voor isolatie van patiënten en noodziekenhuis voorzieningen; ingeval het betreft gebouwen kan de eigenaar of belanghebbende na beëindiging van de uitzonderingstoestand tegen kostprijs worden vergoed voor het gebruik van voornoemde faciliteiten, waartoe door de Regering een verklaring wordt afgegeven; 
 
Het geven van richtlijnen aan of verplichten van burgers, bedrijven, instituten en organisaties met betrekking tot hun bewegingsvrijheid en hun sociaal-maatschappelijke en economische activiteiten, welke maatregelen specifiek gericht moeten zijn op aanpak c.q. het voorkomen of minimaliseren van de verspreiding van het SARS-COV-2 virus alsmede de gevolgen hiervan.
 
De volgende voorzieningen kunnen worden getroffen:
1. het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan burgers en bedrijven die door gedwongen stopzetting van bedrijfsactiviteiten in verband met de preventie van de verspreiding van Covid-19, hun inkomen verliezen of hun inkomen sterk zien verminderen; 
2. het zorgen voor de noodzakelijke financiële middelen die de gespecialiseerde medische instituten en organisaties nodig hebben voor een optimale beheersing en bestrijding van de Covid-19 epidemie;
3. andere in het kader van de Covid-19 epidemie noodzakelijk gebleken voorzieningen in verband met de veiligheid, gezondheid, economische en financiële omstandigheden van burgers.
 
De specifieke maatregelen welke worden getroffen in het kader van deze wet worden per presidentiële resolutie vastgesteld, na schriftelijk advies of op verzoek van het Covid-19 Crisis Managementteam.
De regering informeert de in verband met de Covid-19 uitzonderingstoestand door De Nationale Assemblee ingestelde Parlementaire Crisis Commissie, al dan niet via de voorzitter van voornoemde commissie op regelmatige basis omtrent het verloop en de aanpak van de afgekondigde uitzonderingstoestand. 
 
Informatie en voorlichting gedurende de Covid-19 uitzonderingstoestand
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 treft de regering maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de informatievoorziening naar de samenleving om te garanderen dat burgers in verband met de Covid-19 epidemie, tijdig correcte informatie ontvangen.
2. Met betrekking tot het bepaalde in lid 1 zijn houders van uitzendvergunningen van welke aard dan ook, verplicht om uitzending te garanderen van de door de Regering aan de burger te geven informatie en instructie, betreffende de optimale beheersing en bestrijding van de Covid-19 epidemie op de daarvoor door de regering bepaalde tijden.
3. De regering is bevoegd maatregelen te treffen ten aanzien van degenen die over covid-19 onjuiste berichten of voor de samenleving gevaarlijke informatie verspreiden, verband houdende met de Covid-19 epidemie, mede met het doel deze berichtgeving te voorkomen, onverminderd de toepasselijkheid ter zake van het Wetboek van Strafrecht en overige wettelijke regelingen. 
 
Comptabiliteitswet
In de eerder aangepaste Comptabiliteitswet heeft de minister van Financiën heel wat mogelijkheden om aan geld te komen bij noodtoestand en/of rampen. In artikel 14 staat de noodreserve gebruikt kan worden bij rampsituaties, zwaar menselijk lijden, materiële, economische of milieuschade. In artikel 67 wordt de comptabele noodwetgeving geregeld. Bij Staatsbesluit kan worden afgeweken van de wet in geval van buitengewone omstandigheden. 
 
 U kunt de aangepaste conceptwet en de Comptabiliteitswet hier downloaden. 
       
 

Conceptwet Uitzonderingstoestand aangepast

06/04/2020 00:00 – Ivan Cairo

Conceptwet Uitzonderingstoestand aangepast

 

PARAMARIBO – De conceptwet Uitzonderingstoestand COVID-19 is de afgelopen dagen aangepast en aangevuld. De regering wil deze wet afkondigen om de coronacrisis in Suriname binnen de perken te houden.

Onder meer is erin opgenomen dat de uitzonderingstoestand voor de duur van drie maanden zal worden afgekondigd. Deze periode kan door het parlement met maximaal drie maanden verlengd worden. Overtreding of niet-naleving van de wet kan een gevangenisstraf van zes maanden opleveren.

Diverse groepen in de samenleving, waaronder politieke partijen, vinden afkondiging van een uitzonderingstoestand onder de huidige omstandigheden prematuur. Zij zijn van mening dat de autoriteiten met de maatregelen die de afgelopen periode zijn afgekondigd de situatie redelijk goed onder controle hebben en dat de verspreiding van het coronavirus in Suriname nog niet alarmerend is. Gevreesd wordt dat de regering de coronacrisis wil aangrijpen om de verkiezingen van 25 mei uit te stellen.

In de conceptwet staan maatregelen die de regering zou kunnen treffen. Zo kan zij onbewoonde of niet-gebruikte gebouwen, terreinen en andere gelegenheden aanwijzen voor voor de onderbrenging van quarantainefaciliteiten, noodvoorzieningen voor isolatie van patiënten en noodziekenhuizen. Na beëindiging van de uitzonderingstoestand kan de eigenaar tegen de kostprijs vergoed worden voor het gebruik.

Voorts kan financiële en materiële steun worden geboden aan burgers en bedrijven die als gevolg van de uitzonderingstoestand geen of minder inkomen hebben omdat zij noodgedwongen moesten stoppen met hun werk of bedrijf. Gespecialiseerde medische instituten kunnen ook noodzakelijke financiële middelen krijgen voor een optimale beheersing en bestrijding van de COVID-19-epidemie.

Om de regering in staat te stellen de samenleving te informeren zullen radio- en televisiestations verplicht zijn zendtijd aan de autoriteiten beschikbaar te stellen. Daarnaast is de regering bevoegd maatregelen te treffen tegen personen die over COVID-19 onjuiste berichten verspreiden of voor de samenleving gevaarlijke informatie.

Om de te treffen maatregelen te financieren wordt een noodfonds opgezet. De middelen in dit fonds zullen bestaan uit overheidsbijdragen, donaties en schenkingen van nationale en internationale organisaties en andere legaal verkregen inkomsten. De bestedingen vanuit het noodfonds zullen volgens de richtlijnen van de Comptabiliteitswet moeten geschieden. De Nationale Assemblee moet nog bijeenkomen om de conceptwet te behandelen en eventueel goed te keuren.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/06/conceptwet-uitzonderingstoestand-aangepast/


President onderkent impact COVID-19 op leven

06/04/2020 23:19

President Bouterse.

President Bouterse. Foto: NII  

PARAMARIBO – President Bouterse onderkent dat het COVID-19-gebeuren ook een enorme impact heeft op het leven van de Surinamers. Dit kwam maandagavond naar voren in een speciale televisieuitzending van het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het staatshoofd heeft zich in Saramacca enkele dagen teruggetrokken om zich met andere toppers te buigen over het COVID-19-vraagstuk. “U weet, COVID-19 heeft de wereld in zijn macht. Het is een enorme crisis. Elk land lijdt eronder en er zijn enorme kosten aan verbonden. Wij hebben ons teruggetrokken om na te gaan hoe wij de consequenties die voortvloeien uit het geheel binnen wettelijke regelingen moeten aanpakken. We hebben gezien wat er in het buitenland gebeurt. Fabrieken sluiten en de productie gaat achteruit. Werkgelegenheid gaat verloren met als gevolg een toename van werkloosheid. De inkomsten voor de overheid die voortvloeien uit belastingen nemen af. Tegelijkertijd dreigt jou heel privéleven in elkaar te storten”, aldus het staatshoofd.

Bouterse geeft verder aan te beseffen dat onder anderen taxichauffeurs en buschauffeurs eronder lijden, omdat zij haast geen ritten krijgen. Ook de muzikanten hebben geen inkomsten, omdat zij, vanwege het WHO-verbod op samenkomsten van groepen bestaande uit meer dan tien personen, niet kunnen optreden. “Op één of andere manier moeten deze mensen aan middelen komen. Het land zelf heeft die middelen niet en tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u moet kunnen eten. U moet kunnen bellen. U moet medicijnen hebben. Wij hebben de verantwoordelijkheid, vooral naar de kleine man toe.”

Het staatshoofd wil dat de gemeenschap weet dat hij en zijn team zich continu buigen over hoe veilig te blijven stellen dat gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De president zegt verder dat het bedrijfsleven uitbetaald moet worden voor geleverde prestaties. Hij zegt dat er afgestemd zal moeten worden hoe dit zal worden afgehandeld. Het staatshoofd is vanwege zijn verantwoording naar de burgers ook voortdurend in overleg met deskundigen hoe adequaat in te spelen op de uitdagingen die COVID-19 met zich teweegbrengt in Suriname. Hij roept in zijn toespraak de Surinaamse burger op om zich te houden aan de instructies van het nationale COVID-19-managementteam. “Indien u dat niet doet dan brengt u anderen en u zelf in gevaar.”

Een nationale opstelling, waarbij het verspreiden van fake nieuws achterwege wordt gelaten, is volgens de president in deze periode hoognodig. Ook minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolie-directeur Rudolf Elias kwamen aan het woord. Zij ontkrachtten berichten als zou er sprake zijn van de verkoop van Staatsolie of olieaandelen in Blok 58.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/06/president-onderkent-impact-covid-19-op-leven/


INGEZONDEN: Alleen nieuwe regering met vertrouwen biedt redding

02/04/2020 21:48

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Er is geen zekerheid meer dat deze regering haar schulden kan betalen. Deze keiharde conclusie door de internationale financiële wereld heeft geleid tot de downgrade naar ‘CCC+’ door het gerenommeerde ratingbureau Standard & Poor’s. Een feit dat bij de Surinaamse kiezer al bekend is, gelet op het desastreus financieel-economisch beleid van de NDP, is nu nogmaals benadrukt door het buitenland.

De economische crisis heeft een simpele oorzaak: overmatige uitgaven en corruptie. Deze worden gefinancierd met leningen. Tegenover deze leningen staat geen productie waardoor er geen geld is om deze terug te betalen. Zelfs de rente kan slechts amper worden opgebracht. Het gevolg is dat nieuwe leningen worden genomen om oude terug te betalen. Het ene gat wordt door een ander gedekt. Dit leidt tot een vicieuze leencirkel, die gepaard gaat met steeds hogere rentelasten, stijgende wisselkoersen, inflatie, en algehele verlamming van de economie. Het is duidelijk dat met de NDP wij alleen verder het moeras in zullen zinken.

De recente olie- en gasvondsten zullen met de NDP aan het roer geen soelaas bieden. Men leeft daar met het idee ze te verpanden of voor een appel en een ei te verkopen. De olieopbrengsten zullen niet kunnen worden aangewend voor financiering van sociaal-economische ontwikkeling omdat deze dus eenmalig zullen worden besteed of bestemd zullen zijn voor aflossing van buitenlandse schuldeisers. Niet wij Surinamers maar een kleine corrupte kliek zal gaan genieten van onze offshore olie. Hoe kan het anders? Bij de verjaardag van de VHP in januari is het wederopbouwplan aan voorzitter Santokhi aangeboden.

In dit plan is door deskundigen van de VHP een stappenplan ontwikkeld om uit de algehele malaise waarin Suriname verkeert te geraken. Hiermee kunnen wij op weldoordachte wijze komen tot daadwerkelijke en duurzame ontwikkeling van ons land. Het wederopbouwplan van de VHP bestaat uit twee fasen. Eerst een fase van stabilisatie. Voordat de patiënt kan worden genezen, zullen eerst de bloedingen moeten worden gestopt. Concreet zal de overheidsbegroting moeten worden hersteld. Met corruptie en wurgcontracten zal voorgoed worden afgerekend. Dit alleen al leidt tot een substantiële verlaging van de kosten.

Een realistische maar vooral stabiele koers leidt tot controleerbare inflatie en economische rust. Het vertrouwen komt hiermee terug en de basis voor herstel is daarmee gelegd. In de tweede fase zal het accent liggen op economische groei. Het bedrijfsleven speelt als motor van de economie de belangrijkste rol. Een VHP-regering geeft zowel binnenlands als internationaal vertrouwen om kapitaal en investeringen aan te trekken. De inkomsten uit de goud- en olie-industrie zullen niet langer, zoals nu, worden geconsumeerd maar geïnvesteerd. Ze zullen worden ingezet als hefboom om duurzaam andere sectoren te ontwikkelen.

Hierdoor zal de economie worden getransformeerd naar een gediversifieerde, duurzame en groeiende, met de voordelen primair voor de eigen bevolking. Samen met het economisch herstelplan heeft de VHP ook een sociaal plan. Voor bedrijven die verlies hebben geleden door de corona-epidemie komt er een stimuluspakket. Het mag niet zo zijn dat de bevolking de dupe wordt van de naschokken van het NDP-beleid. Burgers zullen van een minimum bestaansniveau worden verzekerd. Het sociaal beleid van de VHP zal erop gericht zijn om alle burgers volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Elke burger krijgt de kans haar of zijn talenten te ontwikkelen en zo mee te helpen aan de opbouw van ons land.

De VHP heeft zowel de deskundigheid als de concrete plannen in huis om het tij in Suriname duurzaam te doen keren. De focus moet nu liggen op het herstel van ons land na 25 mei. Op die dag zal elke burger voor een belangrijke keuze staan: doorzinken in het moeras, of Suriname redden. De VHP is ervan overtuigd dat u als burger de juiste keuze zult maken. Laten wij samen Suriname redden!

VHP Mediacommissie

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/02/ingezonden-alleen-nieuwe-regering-met-vertrouwen-biedt-redding/


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *