26 MEI 2020 UITSLAG VERKIEZINGEN 25 MEI

OAS KIJKT UIT NAAR SOEPELE MACHTSWISSELING IN SURINAME

Jun 29, 2020

De organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft kennisgenomen van de verkiezingsuitslag in Suriname en het bindend verklaren door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

In een officiële verklaring reageert het secretariaat-generaal verheugd op de bereidheid van president Desi Bouterse om de uitslag te erkennen en zijn medewerking te verlenen aan de machtswisseling. De OAS verwacht een soepele overdracht en een pad van stabiliteit en democratie in Suriname.

“Het secretariaat-generaal van de OAS brengt hulde uit aan de winnende coalitie, en wenst haar het allerbeste toe met de toekomstige uitdagingen. Het is ook belangrijk om de erkenning van de verkiezingsresultaten door president Bouterse op te merken”, schrijft de OAS in de verklaring. De regionale landenorganisatie kijkt uit naar een goede samenwerking met alle stakeholders in Suriname. “Het secretariaat-generaal van de OAS blijft zich committeren aan het versterken van democratie en democratische regeringen op het westelijk halfrond.”

Opvallend is dat er ook hulde wordt uitgebracht aan het stembuspersoneel, de verkiezingsautoriteiten en zelfs de turvers die zich hebben ingezet om de verkiezingen tot een goed einde te brengen.

Dit vanwege de extra uitdagingen rond COVID-19. Het op tijd bindend verklaren van de verkiezingen wordt toegejuicht door de OAS. De organisatie kijkt uit naar een officieel verslag van het OKB over de verkiezingsuitslag.

https://unitednews.sr/oas-kijkt-uit-naar-soepele-machtswisseling-in-suriname/

NIEUW KABINET NEEMT FINANCIELE CHAOS OVER

Jun 30, 2020

Dit blijkt uit de informatie die tot zover uit de bus is gekomen tijdens de gesprekken tussen de aftredende en aankomende regering. De enorme schuldenlast en deadlines voor aflossingen drukken zwaar op de reeks sterk teruggevallen staatsinkomsten.

De nieuwe regering krijgt het niet makkelijk en zal zeker voor de eerste jaren van haar zittingstermijn het land niet helemaal uit de financiële problemen kunnen halen.

Het aanpakken van de financieel-economische crisis geniet de hoogste prioriteit volgens Asiskumar Gajadien. Hij is de nieuwe fractieleider van aantredende regeringspartij VHP, in De Nationale Assemblee (DNA). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het regeerprogramma dat in overleg met de overige coalitiepartners ABOP, NPS en PL wordt opgesteld. Crisisbeleid is de rode draad in het beleidsdocument. “Ons regeerprogramma wordt nu afgerond. Dat zullen we heel binnenkort presenteren aan die samenleving, zodat het team dat gekozen en benoemd wordt in de uitvoering het tot uiting zal kunnen brengen. Natuurlijk zullen wij vanuit het parlement waken over die commitments die gemaakt zijn naar die samenleving”, zegt Gajadien.

Hij is niet te spreken over de wijze waarop is omgesprongen met de staatsinkomsten de afgelopen jaren. “Al onze inkomsten zijn verpand. Ook de olieopbrengsten zijn verpand. Zelfs dat is in gevaar.

Er is veel werk te doen”, aldus de fractieleider van de VHP. Het is de zittende regering met veel kunst en vliegwerk gelukt om de overheidssalarissen voor de maand juni te kunnen uitbetalen. Die waren niet gegarandeerd. “In gevaar zijn nog de lonen en vakantiegelden voor juli. We werken met inzet van de financiële sector om dat voor mekaar te krijgen”, aldus Gajadien.

De staatsschuld is zeer proportioneel. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld was de staatsschuld per april ongeveer SRD 27 miljard. In de maand mei heeft de regering nog eens wat leningen gesloten. Wat de staatschuld precies is, zal moeten blijken wanneer het nieuw kabinet aantreedt. Het uitbetalen van de niet-gegarandeerde salarissen en vakantiegelden voor de maand juli worden op het bord van het nieuw kabinet gelegd.

https://unitednews.sr/nieuw-kabinet-neemt-financiele-chaos-over/

SURINAME OP DE VINGERS GETIKT VOOR FISCAAL BELEID

Jun 30, 2020

Suriname wordt op de vingers getikt voor de wijze waarop zij haar fiscaal beleid voert. In een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesteld dat transparantie zoek is in publieke documenten aangaande de staatsfinanciën.

In het 2020 Fiscal Transparency Report roept de US State Department de Surinaamse regering op om betrouwbare en up-to-date informatie online beschikbaar te stellen voor het publiek.

Ook de wijze waarop er inkomsten en uitgaven worden geboekt zorgen voor grote vraagtekens in het verslag.

De regering heeft leningen de afgelopen jaren steeds geboekt als staatsinkomsten, en dit geeft volgens de US State Department een vertekend beeld van de werkelijke balans.

Data over de conceptstaatbegroting zijn wel publiekelijk toegankelijk, maar de realisatie- en de jaarcijfers worden niet vrijgegeven aan het publiek. De financiële cijfers met betrekking tot de staatshuishouding zijn over het algemeen niet voldoende betrouwbaar en gedetailleerd. De betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van audits wordt in twijfel getrokken, omdat er gewerkt wordt met informatie die door de ministeries zelfs worden verstrekt. Daarbij stellen ook niet alle ministeries zich constructief op, waardoor er geen audits verricht kunnen worden. Hoewel er wetgeving van kracht is voor de mijnbouwsector en worden opgevolgd door grote maatschappijen, is bij de kleinschalige goudwinning daar helemaal geen sprake van.

De State Department geeft enkele aanbevelingen mee aan de Surinaamse regering.

De eerste is het online publiceren van jaarcijfers met betrekking tot de overheidsuitgaven. Aanbevolen wordt ook om detailinformatie te verschaffen over de bestemming van gelden die door staatsbedrijven worden overgeheveld naar de staatskas. Het zou de Surinaamse regering goed doen om additionele data beschikbaar te stellen indien reële inkomsten en uitgaven niet overeenkomen met de voorgenomen begroting. Er zijn internationale richtlijnen voor het opstellen van financiële statements. De regering van Suriname zal zich meer moeten committeren aan die richtlijnen. Ook qua wetgeving in de mijnbouwsector, met name de kleinschalige goudwinning, geeft de State Department huiswerk mee aan Suriname qua naleving van wetgeving.

https://unitednews.sr/suriname-op-de-vingers-getikt-voor-fiscaal-beleid/

Kasitii-nenge Brunswijk eerste marronvoorzitter parlement

30/06/2020 00:00 – Ivan Cairo

In zijn eerste formele toespraak gaf Kastii-nenge Ronnie Bunswijk het college een beknopt overzicht van zijn familiegeschiedenis en levensloop, die nu is bekroond met het voorzitterschap van DNA.

In zijn eerste formele toespraak gaf Kastii-nenge Ronnie Bunswijk het college een beknopt overzicht van zijn familiegeschiedenis en levensloop, die nu is bekroond met het voorzitterschap van DNA. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Ronnie Brunswijk (Abop) is maandag bij enkele kandidaatstelling gekozen als voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Hij schrijft geschiedenis door als eerste persoon uit de marrongemeenschap – één van de meest achtergestelde groepen in Suriname – te worden gekozen in deze hoge politieke functie. In 2005 werd Caprino Alendy (BEP) gekozen als vicevoorzitter van het parlement.

In zijn toespraak, direct nadat hij de voorzittershamer had overgenomen van fungerend voorzitter Soewarto Moestadja, wees Brunswijk op de Kasitii-lo, een dynastie van de stam der Aucaners die vanaf de koloniale periode een illustere lijst van strijders tegen de koloniale onderdrukkers heeft voortgebracht.

Hij memoreerde ook de overlevingstocht die de grondleggers van de stam hebben afgelegd door van het Boven-Surinamegebied te vertrekken om zich uiteindelijk te vestigen in het dorp Godo-olo aan de Tapanahonierivier. Geen van zijn voorouders kon, aldus Brunswijk, bevroeden dat eens “het hoogste college van staat” in Suriname geleid zou worden door een marron, een Kasitii-nenge. Dat één van hun nakomelingen het Surinaamse parlement zou leiden, wat nu het geval is.

Hij memoreerde ook dat zijn klassejuf uit de vierde klas van de lagere school te Abadoekondre nabij Moengo nooit had kunnen bevroeden dat één van haar “moeilijke pupillen” dit hoge ambt zou bekleden. Wat in het verleden en tot voor kort onmogelijk leek voor “de verworpenen” in de Surinaamse samenleving schijnt met zijn aanstelling als DNA-voorzitter wel mogelijk te zijn, zei de nieuwe parlementsvoorzitter.

Hij vraagt zich af of deze ontwikkeling niet wijst op een vergevorderde emancipatie van de marrongemeenschap en inherent daaraan van de Surinaamse natie. “Ik ben ervan overtuigd dat met deze daad; namelijk met het kiezen van een bosneger; van een marron tot voorzitter van De Nationale Assemblee, iets wezenlijks is veranderd in onze samenleving. Ik volhard in de overtuiging dat wij, allen kinderen van migranten een ontwikkelingsstadium hebben bereikt waarin wij geloof en vertrouwen hebben in elkaar en dat wij nu in een ontwikkelingsstadium zijn binnengestapt waarin het etnische kennelijk niet meer een dominante factor is.”

Brunswijk bedankte de samenleving en de collega’s die hem hebben voorgedragen dat die hem in de gelegenheid hebben gesteld “geschiedenis te schrijven”. Hij stelde verder niets te zullen nalaten om binnen wet en recht parlementariërs en het college als geheel in de gelegenheid te stellen het werk dat op hun schouders is gelegd uit te voeren. Het ordereglement zal worden toegepast zoals het werkelijk is bedoeld en daarbij zal Brunswijk, zoals hij aangaf, geen onderscheid maken tussen coalitie en oppositie. Ook zal hij alles in het werk stellen dat het parlement de regering daadwerkelijk controleert.

Tegen het bestendig gebruik in De Nationale Assemblee bij felicitaties stelde Brunswijk niet eerst de leden van het parlement, maar de president van het land in de gelegenheid om felicitaties uit te brengen, nadat hij de voorzittersstoel had bestegen. President Desi Bouterse dankte Moestadja voor de vlotte wijze waarop hij de vergadering heeft geleid en feliciteerde de geïnstalleerde leden.

Namens de vicepresident en de ministers dankte Bouterse ook de teruggetreden DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en ex-vicevoorzitter Melvin Bouva. Volgens Bouterse is de lat door hen heel hoog gelegd” en verwacht hij van Brunswijk dat deze de lat verder omhoog brengt. Tegenover verslaggevers stelde Brunswijk, dat hij een zodanig beleid zal voeren, waarbij hij de “goede dingen” die Geerlings-Simons heeft geïnitieerd zal continueren.

Met de installatie van vijftig van de 51 gekozen leden heeft De Nationale Assemblee (DNA) maandag een aanvang gemaakt met haar zittingstermijn 2020-2025. Ashwin Adhin, nu nog vicepresident, is nog niet toegelaten omdat de functie van vicepresident en die van volksvertegenwoordiger niet tegelijkertijd bekleed mogen worden. Brunswijk (Abop) en Dew Sharman (VHP) werden bij enkele kandidaatstelling, respectievelijk als voorzitter en vicevoorzitter van het parlement gekozen. Zij werden voorgedragen door de 33 parlementariërs van de VHP, Abop, NPS en PL.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/30/kasitii-nenge-brunswijk-eerste-marronvoorzitter-parlement/
'Vervroegde bestuursoverdracht niet bij wet geregeld'

29/06/2020 07:54 – Naomi Hoever

Staatsrechtgeleerde Sam Polanen.

Staatsrechtgeleerde Sam Polanen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Het eerder overdragen van het bestuur van het land vormt bestuursrechtelijk geen probleem zegt staatsrechtgeleerde Sam Polanen in gesprek met de Ware Tijd. De regering-Bouterse/Adhin wil midden juli de macht overdragen. Officieel zou Desi Bouterse op 12 augustus afstand moeten doen van het ambt van president en zou zijn opvolger worden ingezworen. Dat dit eerder gebeurt, heeft volgens Polanen geen (grond)wettelijke consequenties, omdat de Grondwet geen dag noemt maar een periode van vijf jaar als ambtstermijn voor beide hoogwaardigheidsbekleders.

Polanen legt uit dat de bestuursperiode begint vanaf het moment waarop de president de eed heeft afgelegd en is geïnstalleerd. “De datum is nergens vastgelegd. Er wordt alleen een periode van vijf jaar genoemd. Dat geldt ook voor De Nationale Assemblee.” Op de dag van aftreden gaat de periode van vijf jaar in. “Als het niet lukt, moet men een oplossing vinden.” Polanen zegt dat er niets verandert als de president en/of vicepresident eerder terugtreedt. “Er is niets aan de hand. Als zaken maar goed worden afgewikkeld.”

Maandag treedt De Nationale Assemblee in nieuwe samenstelling aan. De vergadering zal worden geleid door Soewarto Moestadja, het oudste, gekozen lid in jaren. Hij zal vooraf door president Bouterse worden beëdigd. Nadat onder leiding van Moestadja de overige leden zijn toegelaten, kiest het nieuwe parlement een voorzitter en ondervoorzitter. Dat gebeurt bij gewone meerderheid. Binnen dertig dagen na deze datum worden de vicepresident en president gekozen; de vp bij gewone meerderheid en de president bij tweederde. Als dat aantal niet wordt gehaald in DNA dan doet de Verenigde Volksvergadering uitspraak bij gewone meerderheid.

De coalitie wordt gevormd door de VHP (twintig zetels), Abop (acht), NPS (drie) en Pertjajah Luhur (twee). Afgesproken is dat de VHP de president en ondervoorzitter van het parlement levert en dat Abop de positie van vp en voorzitter DNA (Ronnie Brunswijk) invult. Chandrikapersad Santokhi werd zondagavond unaniem voorgedragen voor het presidentschap tijdens een vergadering van het hoofdbestuur van de VHP. Dew Sharman zal is de kandidaat voor het vicevoorzitterschap van het parlement, terwijl Asiskumar Gajadien de fractieleider van de coalitie wordt.

Intussen circuleren verschillende namen van personen die kans maken als minister benoemd te worden. Voor het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alleen al zijn circa tien namen van kandidaten gedropt door diverse segmenten van de partij. Ook wordt de naam van zeker vier als DNA-lid gekozen VHP’ers genoemd die mogelijk een plek in het nieuwe kabinet krijgen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/29/vervroegde-bestuursoverdracht-niet-bij-wet-geregeld/

 

Nieuwe president Suriname werd in Nederland opgeleid tot agent: ‘Zwemmen kon hij niet’

Chan Santokhi (VHP) spreekt de pers toe tijdens een bloemenhulde bij het Monument van Baba en Mai ter herdenking van 147 jaar Hindoestaanse Immigratie.

28-06-2020
PREMIUM

Chan Santokhi (VHP) spreekt de pers toe tijdens een bloemenhulde bij het Monument van Baba en Mai ter herdenking van 147 jaar Hindoestaanse Immigratie. © ANP/Ranu Abhelakh

PROFIELChan Santokhi (61) won de Surinaamse verkiezingen en volgt Desi Bouterse op als president. Bijna een leven lang streed hij tegen corruptie, vaak tegen die van rivaal Bouterse. Een gevaarlijke missie, die in Apeldoorn begon. ,,Zwemmen? Dat kon Channie niet. Het was altijd afwachten of hij wel kwam bovendrijven.’’

 
Suriname, 1990. Chan Santokhi pakt zijn pistool. Moet hij straks doen wat hij op de Apeldoornse politieacademie leerde bij noodweer? Trekker overhalen en boem: schieten. Voor dit gevecht met militairen kon geen Nederlander hem twaalf jaar geleden tips geven. Zal hij deze nacht overleven? Kraait de haan morgenvroeg nog voor hem?
 

Apeldoorn, 1978. Chan Santokhi is een winter niet in Suriname, voor het eerst. Daar is het 25 graden, in Apeldoorn glimmen beken als glas. Het is één van de koudste winters ooit, min 10 overdag. Huisgenoten vertrekken, het is weekend. In zijn kamer – 2 bij 3, met kast, bureau en bed – blijft hij over, snotverkouden. Santokhi’s biograaf Ashwin Ramcharan in zijn boek Chan: ‘Een tropische knul, alleen op het ijskoude politie-internaat. Spierpijn van het rennen door iets onbestaanbaars: sneeuw.’ Zal hij ooit de crimefighter worden die hij wil zijn? ,,Tough times Apeldoorn’’, zegt Santokhi er later eens over. Hij verlangt naar moeder in Lelydorp.

 
© ANP

Buitenlandse studie

Lelydorp, Suriname, 1975. Santokhi is die familie van de kippen en de eenden, moeder verkoopt ze als bijverdienste. Voor knuffels moet Chan, de jongste, bij haar zijn. Vader is havenwerker, als-ie al thuis is, drinkt hij vaak met collega’s. Ramcharan: ,,Hij moet druk gevoeld hebben: negen kindermonden voeden. De uitvlucht werd soms drank.’’

Chan droomt van een buitenlandse studie. Zijn verzoek econometrist te worden, wordt afgewezen. ,,Die heeft Suriname niet nodig’’, herhaalt de ambtenaar. Santokhi wacht, zittend op de stenen omheining van school, op zijn kameraad. ,,Jongoe a dey foe mi porie (slechte dag)’’, schreeuwt deze. Hij is ook afgewezen, te klein bevonden voor agent. Santokhi is lang, misschien laten ze mij wel toe, denkt hij. Misschien lonkt er alsnog die buitenlandse studie, op een politieacademie.

Hij voltooit alle testen. Wekenlang loopt hij elke dag richting het ministerie van Onderwijs. Zijn biograaf: ,,De samenleving was verdeeld. Het boterde niet tussen creolen en Hindoestanen, in buurland Brits-Guyana was zelfs oorlog tussen die groepen. Santokhi is Hindoestaan en creolen waren dominant aanwezig bij de overheid.’’

Chan Santokhi ontvangt zijn diploma aan de politie-academie.

 
Chan Santokhi ontvangt zijn diploma aan de politie-academie. © Eigen foto

Zwemmen of verzuipen

Zijn aanvraag? In behandeling, hoort hij telkens. Hij is het zat: ,,Kan ik de minister niet spreken’’, zegt hij brutaal. De biograaf: ,,Ambtenaar Ramkhelawan was erbij. ‘Geen Hindoestaan gaat hier naar de politieacademie’, zouden ambtenaren over Chan gezegd hebben.’’ Maar de minister ziet de slungel en eist dat de ambtenaren het regelen. ,,Blijdschap, hij mocht naar de Politieacademie Apeldoorn. Ook een schok, hij ontdekte door zijn aanvraag dat er Surinaamse corruptie was.’’

Henk van Zwam, zijn academiegenoot: ,,Zwemmen? Dat kon Channie nog niet.’’ De start is daardoor loodzwaar, zwemmen is de hoofdmoot de eerste weken. Klasgenoot Alje Kuiper: ,,Je moest 25 meter onder water kunnen.’’ Van Zwam: ,,Zwemdocent Visser was ex-judoka, meedogenloos.’’ Altijd is het wachten op Channie. Kwam-ie wel bovendrijven?

Academiegenoot Roy Kogeldans, uit Lelystad. ,,Wij Surinamers wilden Surinaams eten. In Apeldoorn? Geen kans. In Arnhem, wel, in het Spijkerkwartier. Dat we daarheen gingen, hielden we geheim, ha ha. Het Spijkerkwartier was een prostitutiebuurt. Straks dacht men dat we ander voedsel wilden.’’

Van links naar rechts: de voorzitters Gregory Rusland (NPS), Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Paul Somohardjo (PL) ondertekenen een samenwerkingsprotocol in het Lallarookhgebouw. De vier Surinaamse partijen spraken met elkaar af de armoede aan te pakken, de crisis te bestrijden en een basis te leggen voor de komende tijd zodat het volk vertrouwen krijgt in de nieuwe regering.

 
Van links naar rechts: de voorzitters Gregory Rusland (NPS), Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Paul Somohardjo (PL) ondertekenen een samenwerkingsprotocol in het Lallarookhgebouw. De vier Surinaamse partijen spraken met elkaar af de armoede aan te pakken, de crisis te bestrijden en een basis te leggen voor de komende tijd zodat het volk vertrouwen krijgt in de nieuwe regering. © ANP/Ranu Abhelakh

In de politiebieb leert Chan alle wetten. En hij haalt steeds meer sporttesten. Van Zwam: ,,Hij wilde terug naar Suriname. We kregen ongekend respect voor hem.’’ Desi Bouterse heeft dan net zijn coup gepleegd. Vliegtuigen vol Surinamers vliegen juist naar Nederland. Ze veroordelen de staatsgreep en zijn bang om vroeg of laat opgepakt of gedood te worden.

Santokhi moet kiezen. Optie één: een baan in Nederland, maar zich later wellicht een lafaard voelen. Wél bij ministers om een studiebeurs bedelen, zonder Suriname iets terug te geven. Optie twee: teruggaan, strijden voor veiligheid en je leven riskeren. Militairen beschieten soms politiebureaus. Biograaf Ramcharan: ,,De studiebeursbehandeling raakte zijn ziel, dé brandstof om tegen corruptie te strijden.” Santokhi wil daarom snel terug en stagelopen in Suriname. Zijn docenten zeggen nee. Suriname is sinds 1975 geen Nederlands grondgebied meer. Na smeekbedes gaan ze toch overstag.

 
© Eigen foto

Machteloos

Politiestagiairs krijgen doorgaans een schouderster van de korpschef. Santokhi niet. Ramcharan: ,,Waarschijnlijk om te benadrukken dat zijn Nederlandse opleiding hen koud liet.’’ De corruptie is toegenomen, ziet Santokhi.

In december 1982 worden zestien Surinamers, die de legerregering kritisch benaderen, van hun bed gelicht, gemarteld en doodgeschoten. Santokhi, in zijn biografie: ‘Mijn vader zei: ga weg uit dit land. Anders schieten ze jou ook dood. Militairen pleegden berovingen. Machteloos was je.’

 
© Eigen foto

Santokhi kan commissaris bij Bureau Geyersvlijt in Paramaribo worden. Niemand durft daar criminele militairen aan te houden. Zijn biograaf: ,,Santokhi deed het ineens wel.’’ Na jaren strijd voelen de straten veiliger, ziet hij in 1990. Het angstigste uur in zijn leven breekt echter aan. Santokhi’s bureau heeft weer een militair opgesloten. Een agent wordt doodgeschoten, al wordt nooit bewezen dat de militairen erachter zitten. ,,Ze willen u ook doden’’, zegt een agent tegen Santokhi.

Santokhi pakt thuis zijn pistool, karabijn, jachtgeweer. Zijn vrouw gaat met de kinderen slapen in een tussenkamer. Biograaf Ramcharan: ,,Een jeep stoof zijn inrit op. Santokhi moest vertrekken uit Suriname, anders zouden ze hem doden. Het verhaal is dat Bouterse deze man stuurde.’’

Bekende naam

Santokhi belooft, met getrokken wapen, te vertrekken. Maar hij blijft. In zijn biografie: ‘Wat een opluchting als de haan dan kraait.’ Santokhi overleeft het etmaal van militaire charges. Hij spreekt met zijn vrouw. Misschien toch naar Nederland verhuizen? Zoals familie en kennissen doen. Nee, de patriot kan zijn land niet zo achterlaten. Hij wordt bovendien gevraagd als Surinaams recherchehoofd.

Hij zet zijn Apeldoornse kennis in. Inlichtingendiensten, gespecialiseerde opsporingsdiensten, forensische diensten. Hij richt ze allemaal op. Haalt de banden met Nederlandse justitie en politie aan, voor drugsopsporing. Surinaamse dealers lopen soms in het buitenland tegen de lamp. Ze kunnen ineens straf verwachten.

Er komt een bekende naam voorbij in 1994. Dino Bouterse, zoon van Desi. Santokhi in zijn bio: ‘Hij had op twee Brazilianen geschoten. Sindsdien is de spanning ontstaan tussen ons (Santokhi en Desi Bouterse, red.). Omdat ik zijn zoon opsloot.’ Santokhi krijgt die jaren meer kogelbrieven dan kerstkaarten. Zijn biograaf: ,,Hij bad voor de goede afloop, het hindoeïsme gaf vertrouwen.’’

 
© Eigen foto

Corruptie

In 2005 vertrekt zijn gezin naar Nederland, de kinderen gaan er studeren. Santokhi hoort dan dat hij misschien minister van Justitie wordt. In zijn biografie: ‘‘Blijf je? Wanneer ga je voor je eigen gezin kiezen’, zei mijn vrouw.’ Eindelijk kon hij iets doen aan de corruptie. Zijn biograaf: ,,De jarenlange strijd tegen corruptie kostte hem vermoedelijk zijn huwelijk.’’

,,Eenmaal minister keerde hij terug naar de Politieacademie in Apeldoorn, voor een werkbezoek’’, herinnert Hendrik Gankema, jarenlang bibliothecaris. ,,Hij kwam als eerste naar mij, ondanks alle bobo’s. Typerend.’’ Kennis Etienne Premdani uit Olst: ,,Hij werd daarna presidentskandidaat. Ik heb een zaal en daar hield de VHP, partijcongressen voor Surinaamse Nederlanders.’’

Desi Bouterse

 
Desi Bouterse © ANP

Decembermoorden

Santokhi’s tegenstrever wordt niemand minder dan Desi Bouterse. Die laatste wint. Premdani: ,,Chan was later weer in Olst en oogde verslagen. Om te ontspannen gingen we naar een Hindoestaanse tempel. Daar zei hij dat hij het toch nog een keer ging opnemen tegen Bouterse.’’

Santokhi zal het nooit hardop zeggen, vertellen bekenden. Maar zijn hart huilde toen Suriname koos voor Bouterse: de man achter de Decembermoorden, veroordeeld voor drugshandel in Nederland.

Santokhi’s biograaf: ,,Hoe dat kon? Veel jonge Surinamers maakten de Decembermoorden niet mee. Bouterse sprak alle groepen aan, had bekendheid. Santokhi’s nadeel: hij afficheerde zich in eerdere verkiezingen met zijn bijnaam, de Sheriff. Ik raadde dat af. Sheriff geeft een politiestaatgevoel. Het stond diametraal op wat hij wilde: een veilige samenleving.’’ Premdani. ,,De VHP positioneerde zich daarbij nog té veel als enkel voor Hindoestanen, maar is nu een volkspartij.’’

Dit jaar, in mei, was het raak voor Santokhi, al duurde het tenenkrommend lang voordat hij de overwinning echt kon opeisen. De oppositie stelt dat Bouterse probeerde te frauderen. Bij stembureaus zou geprobeerd zijn stembiljetten te stelen. In Paramaribo worden alle stembussen in een sporthal opgeslagen. Honderden burgers houden toezicht. Zodat winnaar Santokhi echt de president van Suriname kan worden. De symboliek kan niet groter zijn: Santokhi strijdt vandaag niet alleen, het volk staat naast de sheriff in de strijd tegen corruptie. En Santokhi wint. ,,Hij is de man van de hoop, Suriname snakt naar rechtvaardigheid’’, zegt Ramcharan. Premdani: ,,En met Santokhi zou ik wel weer in Suriname willen sterven.’’

[Archiefvideo] Bekijk hieronder de overwinning van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi.

Roep om rechtvaardiger kiesstelsel

25/06/2020 18:42 – Naomi Hoever

Volgens Gregory Rusland van de NPS hebben verschillende partijen laten blijken niet tevreden te zijn over het huidige kiesstelsel.

Volgens Gregory Rusland van de NPS hebben verschillende partijen laten blijken niet tevreden te zijn over het huidige kiesstelsel. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Bij veel politieke partijen leeft het gevoel dat het huidige kiesstel­sel niet voldoet. Ze hebben zich dan ook uitgesproken voor een rechtvaardig kiessysteem. Uit een mededeling van NPS-voorzitter Gregory Rusland kan worden herleid dat dit is gebleken tijdens de hoorzittingen van de nieuwe coalitie.

De Ware Tijd vroeg staatsrechtgeleerde Sam Polanen wat de beste manier is om te komen tot een rechtvaardig kiesstelsel. Dat het geen overnightbeslissing wordt blijkt uit zijn mededeling dat een passend kiesstelsel voor Surinam­e grondige studie vereist. Het huidige stelsel vindt zijn wortels in 1865 en is sinds toen tien keer ingrijpend gewijzigd, maar komt toch nog niet tegemoet aan de wens van sommige partijen.

Polanen stelt dat verschillende systemen naast elkaar geplaatst en bestudeerd moeten worden. Dit kan volgens hem het beste gedaan door een commissie met personen die kennis hebben van het kiesstelsel. “We gaan er op korte termijn niet uitkomen. In de Grondwet staat dat wijziging op belangrijke punten niet bij de eerstkomende verkiezingen mogen gelden, maar bij de verkiezingen daarop.”

Het huidige systeem van de kiesdeler per district vertoont grote verschillen, terwijl bij evenredige vertegenwoordiging alle uitgebrachte stemmen landelijk meetellen voor de bepaling van de zetelverdeling. De kiesdeler wordt bepaald door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal zetels per district. Voor de verkiezing van de DNAleden geldt het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij het grootste gemiddelde en bij voorkeurstemmen. Vóór 1980 heeft geen enkele partij of politieke combinatie het aangedurfd om de Kiesregeling aan te passen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/25/roep-om-rechtvaardiger-kiesstelsel/
Regering Bouterse draagt de macht een maand eerder over

De nieuwe Surinaamse regering zal rond half juli aantreden. Dit is ongeveer een maand eerder dan volgens de wet zou moeten gebeuren. 

President Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij.BEELD ANP
 

De vervroegde overdracht is een gezamenlijk besluit van de huidige president Desi Bouterse en de toekomstige regering onder leiding van Chan Santokhi. Dat heeft Santokhi donderdag tijdens een persconferentie gezegd. 

Volgens de wet zou Bouterse pas op 12 augustus zijn functie overdragen. Maar in verband met de grote financiële en andere problemen, waaronder Covid-19, waar Suriname mee te kampen heeft, is de overdracht vervroegd. De reden dat Bouterse eerder zijn macht wil afstaan heeft volgens Santokhi te maken met een ‘vacuüm’ waarin de regering is beland, waardoor noodzakelijke zware beslissingen niet meer worden genomen. 

Ook de ‘the good understanding’ die er is met de vertrekkende regering speelt mee. De afgelopen dagen zijn er al vele gesprekken gevoerd over de overdracht. Abop-leider Ronnie Brunswijk heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zo bleek tijdens de persconferentie.

Belangrijke rol voor de diaspora

Brunswijk en Santokhi kregen vragen over eventuele gratie of amnestie voor Bouterse in verband met zijn vonnis van 20 jaar cel in het proces over de Decembermoorden. Beide voormannen waren daar duidelijk over en zeiden dat de rechterlijke macht daarover gaat en niet zij als politici.

Santokhi herhaalde eerdere uitspraken dat zijn nieuwe regering veel energie gaat steken in het aantrekken van buitenlands kapitaal. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland, de zogenaamde diaspora. Volgens hem is daar veel kapitaal aanwezig, zo rond de 2 miljard euro.

https://www.parool.nl/wereld/regering-bouterse-draagt-de-macht-een-maand-eerder-over~ba18ca10/

Geen gratie besproken met Bouterse

26/06/2020 00:00 – Ivan Cairo

De leiders van de VHP, Abop, NPS en PL donderdag tijdens de persconferentie in 'De Olifant'.

De leiders van de VHP, Abop, NPS en PL donderdag tijdens de persconferentie in ‘De Olifant’. Foto: Ivan Cairo  

PARAMARIBO – Het verlenen van gratie aan toenmalig legerleider Desi Bouterse mocht hij definitief worden veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de Decembermoorden is nimmer aan de orde geweest tijdens de recente contacten tussen de nieuwe coalitieleiders en president Bouterse. Dat hebben Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP-leider Chandrikapersad Santokhi gisteren gezegd.

Met Bouterse is gesproken over een aantal zaken om zonder schokgolven te veroorzaken de politieke macht over te dragen. Er wordt zeer behoedzaam te werk gegaan liet Brunswijk doorschemeren donderdag tijdens een persconferentie. Want, zegt hij, “een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen”. De Abop-leider gaf aan dat de afspraken met het volk zullen worden nagekomen. “Er is nooit over gratie gesproken”, aldus Brunswijk.

Santokhi voegde eraan toe dat indien een gratieverzoek van Bouterse komt na een eventueel onherroepelijke veroordeling, dit bestudeerd zal worden.Nagegaan zal worden wat de wettelijke regelingen in de Grondwet op dat stuk in de zeggen. “We zullen ons laten leiden door de inzichten die er zijn bij de rechterlijke macht. Als het komt dan gaan wij dat besissen”, aldus de VHP-voorman. Aangevoerd werd dat ook de rechter die een vonnis heeft uitgesproken gehoord dient te worden in dit soort gevallen.

Tijdens de hearings heeft mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 expliciet geëist dat de nieuwe regering op geen enkele wijze de rechtsgang in het decembermoordenstrafproces frustreert. Ook zal bij een definitieve veroordeling geen gratie moeten worden verleend aan hoofdverdachte Bouterse en medeverdachten. De stichting wenste van de voorzitters van de VHP, Abop, NPS en PL de zekerheid te krijgen dat de nieuwe coalitie en regering “volledige medewerking zullen verlenen bij de uitvoer van het vonnis, wat de uitslag ook mag zijn, in het 8 decembermoordproces in hoger beroep”.

Geen enkele belemmering door inzet van welk instrumentarium zal het lopend proces en of de uitvoer van het uiteindelijk vonnis mogen tegengegaan. Ook niet via onder andere gratie. “Iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Wij rekenen op de eerbiediging van de Trias Politica”, aldus stichtingsvoorzitter Sunil Oemrawsingh. De vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisatie zijn aangehoord, maar de politieke leiders hebben geen enkele toezegging gedaan. Zij hebben slechts aangegeven de inzichten van de stichting te hebben aangehoord en aangegeven dat “de periode van onrecht goed afgesloten moet worden”.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/26/geen-gratie-besproken-met-bouterse/
SANTOKHI KRIJGT GOOD-TO-GO VAN INTERNATIONALE KAPITAALMARKT

Jun 25, 2020

De internationale kapitaalmarkt heeft hoge verwachtingen van Chandrikapersad Santokhi die zich opmaakt om de nieuwe president van Suriname te worden.

De waarde van de staatsobligatie van USD 550 miljoen is binnen een week met 5% versterkt. Dit is de hoogste stijging voor dit jaar. De staatsobligatie kwam sinds de maand maart in een neerwaartse spiraal terecht en had tot aan de verkiezingen van 25 mei een waarde van ruim 40% waard. Sinds 27 mei is er een lichte stijging te merken. Per 16 juni had de staatsobligatie 42% van haar formele waarde bereikt en twee dagen later was dit 46,3%. Op 24 juni werd de staatsobligatie op de Luxembourg Stock exchange voor 47,8% genoteerd. Binnen een maand steeg de staatsobligatie dus met meer dan 7%.

Marktanalisten leggen een direct verband met de verkiezingsuitslag. Volgens hen is er vertrouwen in de nieuwe regering die medio jullie zal moeten aantreden. Investeerders verwachten dat de nieuwe regering een prudent en streng financieel beleid voert om verdere verslechtering van de economische situatie in het land een haalt toe te roepen.

Santokhi is blij met het vertrouwen vanuit de internationale kapitaalmarkt, maar als het van hem afhangt zal Suriname de bond moeten afkopen. De renteaflossingen drukken te zwaar op de reeds beperkte middelen. Er zijn enkele opties die momenteel bekeken worden waaronder het vermogen dat er ligt bij Surinamers in diaspora. Van deze groep zitten de meesten in Nederland en die hebben een vermogen van minimaal Euro 2 miljard. Indien er een deal met hen beklonken kan worden om tegen een lage rente van 1%-2% een bedrag van USD 500 miljoen te lenen, dan zal hij er niet voor schromen om de staatsobligatie af te kopen. Dit is veel rendabeler dan de 9,25% die momenteel betaald moet worden aan de huidige bondholders. “Dat is een voorbeeld”, legt de VHP-voorzitter uit over de opties die Suriname heeft. Er zijn nog een aantal oplossingen om aan ‘goedkoop’ kapitaal te komen, maar die worden verder uitgewerkt door deskundigen van de nieuwe coalitie waarin ook de ABOP, NPS en PL zitting hebben.

https://unitednews.sr/santokhi-krijgt-good-to-go-van-internationale-kapitaalmarkt/

Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

25/06/2020 17:03 – Ivan Cairo

Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

Oud-legerleider sprak zijn gehoor gepassioneerd toe nadat hij voor de Krijgsraad was verschenen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De nieuwe regering zal op geen enkele wijze de rechtsgang in het Decembermoordenstrafproces moeten frustreren en geen gratie moeten verlenen aan hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten. Deze eis heeft de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 gesteld tijdens een hoorzitting met de leiders van de aankomende coalitie.

De stichting wilde van de voorzitters van VHP, Abop, NPS en PL de zekerheid dat de nieuwe coalitie en regering “volledige medewerking zullen verlenen bij de uitvoering van het vonnis, wat de uiteindelijke uitslag ook mag zijn”. “Iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Wij rekenen op de eerbiediging van de trias politica”, zegt stichtingsvoor­zitter Sunil Oemrawsing­h.

De politieke leiders hebben geen enkele toezegging gedaan. Zij hebben slechts gezegd de inzichten van de stichting te hebben aangehoord en dat “de periode van onrecht goed afgesloten moet worden”. De stichting wil ook dat de gewijzigde Amnestiewet van april 2012 snel wordt ingetrokken waarmee zou worden voldaan aan de wettelijke verplichting van de republiek Suriname om de internationale rechtsor­de te bevorderen. Volgen­s de organisatie is het strafproces ook internationa­al gevolgd en heeft de aannam­e van de gewijzig­d­e Amnestiewet de diplomatie­ke en multilatera­le betrekkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van Suriname negatief beïnvloed.

Ook wil de mensenrechtenorganisatie dat het Staatsbesluit van 30 maart 2015, over het ontstaan van het recht op weduwenpensioen opnieuw wordt bekeken, omdat het tegen de Grondwet is. Suriname heeft zich via internationale verdragen verbonden tot bescherming en verdediging van mensenrechten. De landen worden actief aangespoord om zich te verzetten tegen discriminatie op alle gronden, waaronder gender, ras, leeftijd, seksuele geaardheid en godsdienst of levensovertuiging. Het steekt de mensenrechtenorganisatie dat in het Staatsbesluit de voorwaarde staat dat “partners van verschillende sekse” moeten zijn, om aangemerkt te worden als een duurzaam samenlevingsverband te hebben. Dit betekent volgens de stichting dat die groep van mensen die niet aan deze omschrijving voldoet uitgesloten is om weduwenpensioen te krijgen, terwijl iedereen wel de volledige premie betaalt.

Over vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens die gaan over schending van mensenrechten in Suriname wordt voorgesteld om snel met slachtoffers, nabestaanden en belangenorganisaties te praten. Onder meer wordt de uitvoering van de Kaliña en Lokono-, Saamaka- en Moiwanavonnissen aangevoerd. Ook wordt voorgesteld onderwijsprogramma’s te ontwikkelen om op de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december op alle scholen in het land aandacht aan mensenrechten te besteden. De stichting wil 25 februari als nationale vrije dag afgeschaft hebben en pleit voor het instellen van een nationale ombudsman voor klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van de overheid.

Politie-inspecteur Herma­n Gooding die in augustus 1990 bij de uit­­-oe­fen­ing van zijn taak is vermoor­d zal ook geëerd dienen te worden, door het nieuwe hoofdbureau van politie naar hem te vernoemen. De politieke leiders werden aangespoord de bouw van het hoofdbureau van politie onverkort voort te zetten, wat als symbool voor eerherstel van het korps zou kunnen dienen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/25/mensenrechtenorganisatie-wil-geen-gratie-voor-bouterse/
Bouterse bewilligt en krabbelt daarna terug

25 Jun, 2020, 00:00

foto
 Nu Desi Bouterse en Jennifer Geerlings-Simons hun verkiezing niet aanvaarden, schuiven Stephan Tsang en Soewarto Moestadja op. 

NDP-lijsttrekker in Paramaribo, president Desi Bouterse, heeft in eerste instantie wel bewilligd dat hij zijn verkiezing voor De Nationale Assemblee zal aanvaarden. Hij heeft daarna te kennen gegeven dat hij niet zal  toetreden tot De Nationale Assemblee. Nadat Starnieuws dit bericht had gepubliceerd – dat Bouterse heeft bewilligd – leek de hel te zijn losgebarsten. Verschillende NDP-bestuursleden hebben tegenover journalisten ontkend dat Bouterse heeft bewilligd. Er is echter geen officiële verklaring gekomen dat de NDP-topman daadwerkelijk niet heeft bewilligd. 
 
Verschillende media, waaronder de Ware TijdTimes of Suriname en zelfs staatsmedium STVS hebben ook gemeld dat Bouterse heeft bewilligd. Geprobeerd is Starnieuws door het slijk te halen over een eenvoudige mededeling dat iemand die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing als Assembleelid, zijn kandidatuur daadwerkelijk aanvaardt. Er is tot publicatie overgegaan van de bewilliging door de politicus, nadat minstens vijf bronnen zijn geraadpleegd, onder wie twee heel dichtbij de president.
 
Diverse functionarissen bij het hoofdstembureau Paramaribo zijn op de hoogte van de bewilliging van de gekozen kandidaat, Bouterse. Ook zij hebben dit aan meerdere personen verteld. Van de aanvaarding van de verkiezing wordt door het hoofdstembureau een kennisgeving opgemaakt voor de president, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau. Deze kennisgeving was al voorbereid, nadat de gekozen kandidaat zijn bewilliging naar het hoofdstembureau stuurde. Het gaat om een standaard bewilliging Model XII, met kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene op basis van artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling. 
 
Starnieuws zal geen personen noemen bij wie de informatie is geverifieerd, omdat bescherming van bronnen onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd. Zelfs in dit geval waar bronnen zijn teruggekomen op hun verklaring, zullen wij de namen niet noemen. Bepaalde figuren zullen nooit meer als bron worden gebruikt, omdat hun ruggengraat niet stevig genoeg blijkt te zijn. 
 
Indien er een fout gemaakt zou zijn door dit medium, zou dat per ommegaande gecorrigeerd worden, zoals dat gebruik is. Maar waar er geen fouten gemaakt zijn, zal niet ertoe overgegaan worden om een correctie te plegen, ongeacht hoeveel mensen de waarheid om zeep willen helpen. Nita Ramcharan, hoofdredacteur van Starnieuws, is bereid haar functie neer te leggen als het niet waar is dat Bouterse eerst heeft bewilligd, en daarna een brief heeft geschreven dat hij zijn verkiezing niet aanvaardt. 

Regeringsoverdracht vindt vóór 12 augustus plaats

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft tijdens een persconferentie meegedeeld, dat de regeringsoverdracht vóór 12 augustus plaatsvindt. Foto: Suriname Herald

De huidige regering is bereid om de overdracht eerder te doen aan de nieuwe coalitieregering. Het streven is om midden juli de regeermacht over te nemen. Dit gaf Chan Santokhi vandaag te kennen tijdens een persconferentie van de leiders van de nieuwe regering gevormd door de VHP, ABOP, NPS en PL. De presidentskandidaat gaf aan dat men momenteel bezig is met het proces om te bewilligen.

Hij zei verder dat de strijd al is gestreden en het volk heeft gesproken. Het traject om de coalitie te vormen is ingezet.

Verder hebben de coalitieleiders het proces van hearings gestart. Er worden ongeveer honderd organisaties gehoord. Santokhi gaf aan dat de hearings bedoeld zijn om de bijdragen en inzichten van de organisaties mee te nemen in het nieuwe beleid. Het gaat om de betrokkenheid van deze organisaties in dit proces. De hearings gaan door en zullen nu niet meer door de leiders worden gedaan, maar door vertegenwoordigers van de coalitiepartners.

De coalitieleiders gaan zich nu bezighouden met het kiezen van de voorzitter en ondervoorzitter in De Nationale Assemblee. De presidentskandidaat gaf verder aan dat dit in place moet zijn, zodat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot het kiezen van een president en vicepresident.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/25/regeringsoverdracht-vindt-voor-12-augustus-plaats/

Devaluatie van de militaire rang generaal-majoor

Foto: NII

Waar de lagere rangen in het leger heel lang moeten wachten op hun welverdiende bevordering, wordt de minister van Defensie uit het niets bevorderd tot generaal-majoor. Dit, terwijl die beste man de nationale veiligheid niet heeft kunnen waarborgen. Enkele illegaal overstekende mensen bij de grens, gaven hem al heel veel kopzorgen, laat staan een echt buitenlands binnenstormend legerbataljon. Het resultaat van die illegaal overstekende mensen was er: Lockdown!

Dit lijkt op hetzelfde verschijnsel als bij zijn baas president Desi Bouterse: Van sergeant naar luitenant-kolonel. Direct zeven rangen omhoog, zonder daartoe gevolgde opleidingen. Bouterse had zelf een functievereiste daarvoor opgesteld: couppleger. Pleeg je een coup, dan kun je direct een bevordering krijgen van sergeant naar luitenant-kolonel. Bliksemcarrière heet dat.

Wat is er zo mis met de bevordering van minister Benschop?
Hij is minister van Defensie, maar krijgt een bevordering binnen het leger; de hoogste bevordering ook nog. Indien je bevorderd wordt binnen het leger, wil dat zeggen dat je dus al die tijd ook in dienst was bij het leger. Indien je minister wordt, is het gebruikelijk dat je afstand doet van je vorige functie. Het is uiterst ongebruikelijk dat je naast het ministerschap, ook nog een andere functie bekleedt bij de organisatie die onder jouw ministerie valt. Dit komt erop neer dat de heer Ronni Benschop minister was met betrekking tot de organisatie waar de militair Benschop in dienst was. Het gaat dus in beide gevallen nog steeds om één en dezelfde persoon. Dit noemt men “conflict of interest”.

Eventuele bevorderingen van de militair Benschop, kon minister Benschop zelf regelen. De slager keurde zijn eigen vlees dus. Mooi is dat. Je bent minister en je laat jezelf bevorderen in het leger, door je positie als minister daarvoor aan te wenden. Misbruik van positie heet dat.

Wij vragen ons af waarom alleen minister Benschop de bevordering op dit moment gekregen heeft. Hij kan toch niet de enige persoon zijn binnen het leger die een bevordering op dit moment verdient? Het is wel tegenstrijdig dat de man die verantwoordelijk is voor de lockdown, de hoogste bevordering krijgt. Hij kan verantwoordelijk gehouden worden voor de lockdown, omdat de bewaking van de grenzen onder zijn verantwoordelijkheid viel. Hij kon de situatie met betrekking tot enkele illegaal overstekende mensen niet managen, met als gevolg veel coronabesmettingen.

Deze bevordering heeft direct een devaluatie van de betreffende bevordering als gevolg; het heeft geen waarde. Er is geen dekking voor de bevordering (net zoals bij de waarde van geld, moet er een dekking voor zijn). Die dekking krijg je in dit geval middels opleidingen, competenties en prestaties. Door de gebrekkige dekking van zijn bevordering, wordt er weinig waarde gehecht aan zijn bevorderde rang. Weinigen zullen de selfmade generaal-majoor serieus nemen. De andere rangen binnen het leger, behouden onverkort hun waarde, want die hebben een dekking middels opleiding en competenties.

Gelet op het bovenstaande, kunnen wij de bevordering niet echt begrijpen. Zijn er familiebanden tussen de president en minister Benschop? Is er sprake van nepotisme? De reden waarom wij ons dit afvragen, is het feit dat president Bouterse bewezen heeft zijn familie te accommoderen in cruciale posities.

Er is meer respect op te brengen voor een soldaat 1, die zijn rang verdiend heeft, dan voor een generaal-majoor die het op oneigenlijke wijze verkregen heeft. Alle soldaten van de lagere rangen: van ons krijgen jullie een saluut! Jullie hebben hard moeten werken voor de rangen die jullie hebben en die hebben jullie niet cadeau gekregen. Nogmaals, saluut!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/25/devaluatie-van-de-militaire-rang-generaal-majoor/

Valutatransacties in het openbaar

June 22, 2020

De informele sector is bij het wisselen van vreemde valuta, weer helemaal actief en wel in het openbaar. “Wissele, wissele, mammie”, is herboren. Op de foto die in de binnenstad werd vastgelegd, wordt vreemd geld voor een hogere koers door wisselaars aan de man gebracht. Taferelen uit de ‘revo’ zijn nu officieel terug.
 

Verklaring van de OAS over het verkiezingsproces in Guyana

Publicatie datum: 24 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart in Guyana in al haar fasen begeleid, met inbegrip van de nationale hertelling in Georgetown van 6 mei tot 8 juni 2020. De waarnemers van de OAS waren aanwezig om het totale aantal geldige stemmen in elke regio vast te stellen en in tabelvorm te brengen – totalen die vervolgens door de Chief Elections Officer werden bevestigd en aan de verkiezingscommissie van Guyana (GECOM) werden voorgelegd.

De GECOM is dus al in het bezit van een resultaat op basis van de geldige stemmen die op 2 maart 2020 zijn uitgebracht, door middel van een hertelling die door alle belanghebbenden is goedgekeurd. Onder deze omstandigheden verwacht het secretariaat-generaal van de OAS dat iedereen die de geldigheid van een van deze stemmen wil aanvechten, dit moet doen door middel van een bij het Hooggerechtshof ingediend verzoekschrift, nadat GECOM de verkiezingsuitslag op basis van de hertellingsgegevens heeft bekendgemaakt.

De verkiezingen van Guyana voor 2020 zijn herhaaldelijk en uitgebreid geëvalueerd door zowel de nationale als de regionale rechtbanken. Hoewel het secretariaat-generaal van de OAS pleit voor het recht van alle burgers op toegang tot de verkiezingsrechtspraak, is er een dunne lijn tussen het recht op verhaal en het gebruik van de rechtbanken om het verkiezingsproces te vertragen.

Het valt niet te ontkennen dat deze verkiezingen lang genoeg hebben geduurd. Het proces in Guyana moet worden beëindigd, op basis van de resultaten van de nationale hertelling en met respect voor de wil van de meerderheid van de kiezers. De OAS blijft zich inzetten voor de versterking van de democratie in Guyana, in de hoop op een rechtvaardige en eerlijke afronding van het huidige proces.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/verklaring-van-de-oas-over-het-verkiezingsproces-guyana

Verzetzaak Bouterse in 8 december proces weer uitgesteld

Publicatie datum: 23 jun 2020 | Bron: Waterkant

In Suriname is de verzetzaak van Desiré Bouterse, met betrekking tot het 8 decemberstrafproces en het uitgesproken vonnis van 20 jaar gevangenisstraf, wederom verschoven door de Krijgsraad. De verzetzaak zou dienen op 30 juni a.s. maar is nu voor de vierde keer uitgesteld en dit keer naar 30 juli 2020.

Bouterse werd op 29 november 2019 door de Surinaamse krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Surinaamse Decembermoorden in 1982. Enkele dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan.

Hij verscheen hiervoor op 22 januari dit jaar in persoon en gekleed in militair tenue voor de rechter, maar stond na enkele minuten weer buiten omdat de Krijgsraad niet voltallig was. De zaak werd verdaagd naar maart, maar toen brak de corona pandemie uit.

Nadat de verzetzaak op 22 januari reeds was verschoven naar 31 maart, was de krijgsraad genoodzaakt om die wederom te verschuiven vanwege de ontstane situatie inzake COVID-19. De zaak stond daarna voor 29 april op de rol bij de krijgsraad, maar dat ging ook niet door en werd verschoven naar dinsdag 30 juni.

Nu is bekend dat ook 30 juni niet doorgaat en dat die zitting een maand is uitgesteld naar 30 juli 2020.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/verzetzaak-bouterse-8-december-proces-weer-uitgesteld

Nieuwe regering kan miljarden USD terughalen

Publicatie datum: 23 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

June 23, 2020 | De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), heeft haar kiezers en achterban beloofd, zich in te spannen ten behoeve van het terugvorderen van crimineel verkregen middelen. In dat kader heeft de PRO gisteren, maandag 22 juni, een memorandum aangeboden aan de samenwerkende coalitie VHP, ABOP, NPS en PL, waarin zij enkele voorstellen puntsgewijs heeft uitgewerkt die geen nieuwe regelgeving vereisen, geen financiële investering, maar slechts politieke wil, toewijding en communicatie.

Het voorstel van de PRO houdt in, dat de nieuwe regering door middel van een route naar budgetneutraal USD 2 miljard aan inkomsten voor de Staat Suriname binnen 36 maanden tijd kan binnenhalen. Hieronder de punten die de PRO heeft aanbevolen:

 1. Onder het presidentschap van Desi Bouterse is meer dan USD 3 miljard uit de staatskas verdwenen en meer dan USD 200 miljoen van spaarders verduisterd door de regering.

De partij die een kruistocht tegen corruptie beloofde, werd de partij van verdwenen kasreserves, het Carifesta-schandaal, naschoolse njang patu en keer op keer ‘Zand erover’. Niet één politieke functionaris werd in 10 jaar tijd vervolgd en niet één SRD werd teruggehaald voor de staatskas.

 1. Leningen van iedere rechtspersoon waar de overheid zeggenschap over heeft, zullen qua doelmatigheid en rechtmatigheid volgens artikel 24 en 25 Comptabiliteitswet, ‘at arms length’ beoordeeld dienen te worden aan de hand van de voorwaarden, gestelde zekerheden en nakoming. Direct wanneer blijkt dat hierin tekortgeschoten is, zoals in de gevallen bij de overheidsbanken aan politieke functionarissen, zal onmiddellijk ingevorderd, geveild en volledig terugbetaald moeten worden. Als de corrupte profiteurs niet daartoe in staat zijn, volgen direct gevangenisstraffen, beslagen en veiling van alle bezittingen.  De aantredende regering kan daar in augustus 2020 mee beginnen en naar schatting vanaf november 2020 gemiddeld maandelijks USD 20 miljoen mee incasseren voor tenminste 24 maanden.
 2. Iedere uitgave boven de SRD 1.500.000,- in de periode van september 2009 tot en met september 2019, zal aan de hand van artikel 18 en 19 Comptabiliteitswet 1952 en artikel 40 Wet Regionale Organen ex tunc beoordeeld dienen te worden op basis van de aanbestedingsplicht. Alle gevallen van onderhandse gunning dienen onderwerp te zijn van kritisch civiel en strafvorderlijk onderzoek en er zal onmiddellijk loonbeslag kunnen volgen onder de ministers die daaraan meegewerkt hebben. De aantredende regering kan vanaf januari 2021 actief onderzoek starten en vanaf april 2021 de salaris- en pensioenbetalingen van minstens 65 ministers opschorten en 2 miljarden SRD terugvorderen, dan wel achterstanden opschorten en verrekenen.
 3. Een diepgaand verhaalonderzoek kan nationaal, maar vooral internationaal, tot aan de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) ingericht worden, aan de hand van United Nations Convention against Corruption en bilaterale rechtshulpverzoeken.

De aantredende regering kan in april 2021 daarmee van start en zal vanaf maart 2022 tussen 800 miljoen en 1,5 miljard aan vreemde valuta terugvorderen

 1. Suriname zijn diplomatieke relaties op bilateraal, multilateraal en supranationaal niveau, zijn in te zetten voor rechtshulpverzoeken, nadere financiering, know how en data-uitwisseling vanwege het internationaal gevaar van straffeloosheid terzake drugs-/narcotica aspect en verbanden, financiering van terrorisme en witwassen.

Het aantrekken van internationale onderzoekers die buiten het stelsel van lokale invloeden staan en het aanbieden van eigen deskundigen ter uitwisseling voor verbanden met die overheden en organisaties die voor dezelfde doeleinden objectieve, buitenlandse onderzoekers kunnen inzetten.

 1. De dubbele nationaliteit van corruptie verdachten en het nationaliteitsbeginsel zijn in te zetten voor rechtsingang en toegang tot beslag voorwerpen in het buitenland, aangiftes tegen de corrupte ambtsdragers in die jurisdicties. Artikel 5 Wetboek van Strafrecht (Nederland).
 2. Pentitiregelingen voor kroongetuigen en spijtoptanten, met waar gepast gedeeltelijke immuniteit en strafverminderingen, wanneer veroordeling van aanzienlijk hoger gerangeerde mede daders rechtstreeks daartoe te herleiden zijn.
 3. Het benoemen van de Anti-corruptie Commissie (artikel 2 Anti-corruptiewet 2017) op 1 oktober 2020 kan naar schatting 20 procent van de begrotingsuitgaven verminderen.
 4. Vrienden, familie en overige profiteurs dienen in de onderzoeken betrokken. Dit is meestal de vindplaats van kapitaal en deze stro-mensen zijn vaak minder rigide en bedreven in opsporing en verhoor ontsnappen.
 5. Het herinvesteren van minimaal 10 procent van de teruggevorderde bedragen in een gezamenlijke taskforce voor wijder onderzoek, garandeert duurzame spin offs en gecontinueerd succes en geloof in de daadkracht en integriteit van de aantredende regering.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/nieuwe-regering-kan-miljarden-usd-terughalen

NDP aanwezig bij hearings toekomstige coalitie in Marriot Hotel.

KWAAD BLOED

June 22, 2020

De verkiezingen zijn voorbij en de huidige regering onder leiding van de NDP, is weggestemd. Het kabinet Bouterse is momenteel demissionair en moet tot de officiële overdracht van de staatsmacht in de maand augustus, zich bezighouden met het afhandelen van lopende zaken. Het moet zaken in alle rust verder begeleiden en daarbij geen exceptionele handelingen plegen. Althans, dat is de normale gang van zaken. Bijvoorbeeld moeten de sociale uitkeringen normaal en op tijd plaatsvinden en de komende maand dient het vakantiegeld aan werkers binnen de publieke sector, uitgekeerd te worden. Het zal geen verbazing tot gevolg hebben, dat de regering deze uitgaven grotendeels monetair zal financieren, gezien haar zeer penibele solvabiliteitspositie. Het gaat steeds moeilijker en dat hebben de seniorenburgers ook deze maand weer geconstateerd, omdat op vrijdag 19 juni, de AOV tot grote teleurstelling van velen, niet was gestort. Velen zijn zwaar verarmd geraakt en nu zelfs genoodzaakt in zon en regen veel te dicht op elkaar te staan om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket, dit geeft aan hoe ernstig de situatie in het land wel is. En terwijl grote delen in de samenleving  door slecht economisch en financieel beleid in de afgelopen tien jaar, nu afhankelijk  zijn  geraakt van pakketten, heeft de regering gemeend haar leden, ex-leden en adviseurs, met terugwerkende kracht, zwaar financieel te bevoordelen. Hooggeplaatste loyalisten van het regiem Bouterse, worden op de valreep bevorderd en happen geld (lees: miljoenen) in de schoot geworpen. De laatste restjes worden verdeeld en geld dat hoognodig is en kan worden ingezet ten faveure van de gemeenschap na de machtsoverdracht in augustus, wordt nu onder politieke loyalisten verdeeld. Heeft veel weg van een ordinaire laatste kaalslag c.q. plundering van het volksvermogen. Kwaadwilliger kan het nog maar nauwelijks. Ook de benoemingen en bevorderingen zijn heel opvallend. Aan deze bevorderingen zijn natuurlijk verschillende emolumenten verbonden, die de komende regering zal moeten nakomen, terwijl die tegen een vrijwel lege staatskas aankijkt. Allemaal opzettelijke handelingen om het komende kabinet nu reeds te destabiliseren en dat in een  periode dat we ook nog te maken hebben met de bestrijding van de COVID-19 pandemie, die ook in ons land  dodelijke slachtoffers maakt.  Uit de handelingen van de demissionaire regering Bouterse blijkt, dat ze lak heeft aan wat men van haar handelen denkt. Haar verkwistend beleid en wel tegen beter weten in, voert zij tot het laatste moment uit en laat het oplossen van al de huidige vraagstukken, over aan het aankomende kabinet. Maar ze vergeet één ding en dat is, dat het volk al haar handelingen de afgelopen jaren heeft gevolgd en door zijn stemgedrag, haar heeft afgewezen. De benoemingen, bevorderingen, en grove financiële bevoordelingen van loyalisten en ex-leden van de ministerraad, zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben zeker meer kwaad bloed bij de samenleving gezet. Zal zeker meer nadeel voor de NDP en haar leiding opleveren.

NDP niet verschenen op consultatie 'nieuwe coalitie' (update)

22 Jun, 2020,  10:28

foto

De NDP is niet ingegaan op de uitnodiging van de ‘nieuwe coalitie’. De NDP stond als eerste op de lijst van de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL. Vandaag worden de gesprekken gestart met politieke partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen. 
 
De ‘hearings’ met de politieke partijen worden gevoerd in hotel Marriot. Er was drie kwartier uitgetrokken voor de NDP, terwijl anderen partijen een half uur de tijd hebben. Er zijn voor de hele dag meetings gepland. Als tweede op de lijst staat de BEP. Starnieuws verneemt dat BEP-voorzitter Ronny Asabina heeft bevestigd dat hij ingaat op de uitnodiging.
 
In de eerste ronde hebben de politieke leiders bijkans zestig maatschappelijke organisaties gesproken. Het ligt in de bedoeling dat de visies van het ‘maatschappelijke middenveld’ verwerkt worden in het regeerprogramma. De ‘nieuwe coalitie’ heeft beloofd de organisaties nauw te betrekken bij het regeerbeleid en de dialoog open te houden. 
 
Albert Ramdin, die de hearings coördineert, zegt aan Starnieuws dat de brief die in het weekend gestuurd was naar de NDP, niet terechtgekomen was bij de leiding van de partij. Er is sinds gisteravond overleg geweest. Vanmorgen is afgesproken dat met de NDP dinsdag een onderhoud is. Dit gesprek is bevestigd, er is niks aan de hand, zegt Ramdin. 
 
Clairy Linger van de NDP, zegt aan Starnieuws dat het geen onwil is van de zijde van de NDP. De brief is niet op het juiste adres bezorgd, waardoor er geen actie kon worden ondernomen. Pas vanmorgen wist de NDP van de uitnodiging. Er is een afspraak gemaakt voor dinsdag 10.00 uur. 

Verregaande afspraken met Guyana van eminent belang

June 22, 2020

De politieke situatie in Guyana dreigt zwaar uit de hand te lopen als gevolg van perikelen na de gehouden verkiezingen. Ongeacht de uitdrukkelijke wil van de kiezers in Guyana bij de verkiezingen, is het zo dat de huidige president David Granger, zich niet gewonnen wil geven en de beslissing van het volk naast zich neerlegt. Naar aanleiding hiervan wordt geconstateerd dat de etnische snaren die zich al decennialang spelen onder de Guyaneze bevolking, worden aangewakkerd. In Suriname kan gevreesd worden, dat indien de situatie uit de hand loopt in Guyana, wij straks ook nog te kampen zullen hebben met vluchtelingen uit het buurland. DA’91- voorzitter, Angelique Del Castilho om een reactie gevraagd, zegt dat wij ons inderdaad zorgen moeten maken, omdat Guyana ons buurland is. Volgens haar is het daarom van eminent belang, dat de nieuwe coalitie nu al besluiten neemt en verregaande afspraken maakt met Guyana. “Van de zittende regering verwacht ik het niet meer, omdat zij nu demissionair is en eigenlijk nu al moet overdragen aan de nieuwe regering”, aldus Del Castilho. “Het kan sowieso leiden tot een massale toestroom van Guyanezen naar ons land, omdat men bevreesd is voor calamiteiten en zoveel mogelijk een veilige plek probeert te zoeken”, stelt Del Castilho. Volgens haar ligt het nu aan de nieuwe regering, om goed op te treden en ook de Guyanese autoriteiten te herinneren aan de democratie en de veiligheid van land en volk. Ook met het oog op de COVID-19 pandemie is de kans groot, dat deze eventuele vluchtelingen ook positief kunnen zijn en dan hierheen vluchten. “Dan zitten wij hier met een nog groter probleem en krijgen de poppen aan het dansen”, aldus Del Castilho. Del Castilho zegt dat deze kwestie sowieso een discussiepunt moet worden, omdat het om twee buurlanden gaat. “We moeten nu vooruit kijken en acties ondernemen.” Del Castilho is van mening, dat wij niet zomaar toegang moeten verlenen aan mensen, maar dat het een must is voor de nieuwe regering, deze zaken goed te blijven volgen. De Surinaamse autoriteiten zullen volgens haar scherper moeten optreden. “Deze situatie in Guyana zal bij calamiteiten aldaar ons als land niet goed doen, omdat we op dit moment andere uitdagingen hebben”, aldus Del Castilho.

OAS kijkt uit naar soepele regeringsovergang

22 Jun, 2020, 06:36

foto

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft de officiële afkondiging van de stembusgang door het Onafhankelijk Kiesbureau verwelkomd. “Dit is een belangrijke stap in het verkiezingsproces van Suriname en maakt de weg vrij voor de installatie van de nieuw gekozen leden van De Nationale Assemblee vóór eind juni, evenals voor de uiteindelijke verkiezing van de volgende president en vicepresident.”

In een verklaring uitgegeven door het secretariaat van de secretaris-generaal van de OAS, wordt de winnende coalitie gefeliciteerd en het beste toegewenst voor de toekomstige inspanning. Het is belangrijk dat president Desi Bouterse de resultaten heeft erkend, zegt de OAS die uitkijkt naar een soepele overgang en een pad van stabiliteit voor de democratie in Suriname.

De OAS blijft zich inzetten voor het versterken van de democratie en het democratische bestuur op het halfrond, en ziet ernaar uit met dit doel samen te werken met alle belanghebbenden in Suriname. De organisatie is vol lof over de ijver en het doorzettingsvermogen van de verkiezingsautoriteiten en de opiniepeilers die gedurende het hele telproces op hun post bleven, “ook al werd het land geconfronteerd met een heropleving van Covid-19 in de periode na de verkiezingsfase.”

De OAS kijkt ook uit naar de afronding en certificering van de verkiezingsresultaten voor de regionale en districtsraden die nog open staan.

Santokhi blij met het bindend verklaren van de verkiezingsuitslag

 
VHP-leider Chan Santokhi zegt blij te zijn met het besluit genomen door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), om de verkiezingsuitslag bindend te verklaren. Het is nu onveranderlijk: de VHP is de grote winnaar van de verkiezingen.
Santokhi zegt geen moment getwijfeld te hebben in de deskundigheid van de voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos. Zij heeft het niet makkelijk gehad tijdens het proces.
Santokhi kijkt uit naar de volgende stap; het toelaten van de nieuwe parlementariërs tot DNA op 29 juni 2020.
Santokhi blij met het bindend verklaren van de verkiezingsuitslag - ABC Online Nieuws
 
YOUTUBE.COM
Santokhi blij met het bindend verklaren van de verkiezingsuitslag – ABC Online Nieuws

Nieuwe regering wil default voorkomen

June 21, 2020

Suriname bekijkt momenteel opties om de aflossing van USD 23 miljoen, dat bestaat uit de afschrijvingsbetaling van USD 15 miljoen en de rentebetaling van USD 8 miljoen, te kunnen voldoen. Deze aflossing is op basis van de lening van USD 125 miljoen, die de staat Suriname heeft afgesloten bij Oppenheimer om de overname van de Afobakkadam te financieren. Deze betaling moet worden voldaan op 30 juni en heeft respectievelijk een respijtperiode van 10 tot 30 dagen. Het belangrijkste doel voor de nieuwe regering is om te voorkomen, dat Suriname de status van default kan krijgen, omdat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de bankensector en de staatsoliemaatschappij. Dit komt vanwege de verslechterde naam van Suriname op de internationale kapitaalmarkt en na de recente downgrade van Fitch en Standard & Poor’s, die gezorgd heeft voor een behoorlijke deuk in onze financiële reputatie. De regering Bouterse had in april dit jaar in een verklaring bevestigd, dat zij in gebreke was gebleven om te voldoen aan de voorwaarden van de lening die via Oppenheimer op de internationale kapitaalmarkt is genomen. Deze verklaring betrof de USD 125 miljoen obligatie die nodig was voor de Stuwdam (betalen van de energierekening aan Alcoa). Doordat niet aan deze voorwaarde is voldaan in maart, is de rente met 3 procent additioneel gestegen. Hierdoor is de rente van 9,875 procent naar 12,875 procent gegaan. Op 30 juni is het weer zover, dat Suriname USD 23 miljoen en couponbetalingen op zijn obligaties van USD 125 miljoen USD tegen 12,875 procent moet kunnen voldoen. Naar de redactie verneemt, hebben formele gesprekken tussen obligatiehouders en de overheid tot op heden niet plaatsgevonden. Suriname bespreekt mogelijkheden met verschillende lokale belanghebbenden en ten slotte zou de regering de toestemming van obligatiehouders kunnen vragen om de betalingen uit te stellen of het afschrijvings- en renteschema opnieuw te profileren, maar er zijn geen formele discussies en dat zou duur kunnen zijn, zegt een bron dicht bij de regering. Er worden momenteel ten minste twee opties besproken. De eerste zijn fondsen van de grootste commerciële banken van het land en mogelijk andere spelers op de markt, zoals pensioenfondsen, hoewel het niet duidelijk is of iedereen met dat plan meedoet. De tweede optie is het herprofileren van de afschrijvingen en rentebetalingen. ‘’Zoals bekend, zullen volgens de IFRS-regels, als het land in gebreke blijft, lokale banken – die allemaal posities hebben in de overheid – hun reserveverplichtingen aanzienlijk moeten verhogen. Dat zal de sector in problemen brengen, aangezien het eigen vermogen zal worden ‘weggevaagd’’’, aldus een betrouwbare bron. ‘’De eerste optie is om gebruik te maken van de bestaande deviezenreserves’’, zei een tweede bron. Maar een groot deel van de deviezenreserves van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bestemd voor andere doeleinden of afgeschermd ten behoeve van commerciële banken, zoals gerapporteerd. De overheid kan de toestemming van de banken vragen om de tegoeden te gebruiken voor het maken van de coupon. Een andere optie is financiering door de grootste commerciële banken van het land en mogelijk ook andere spelers met ‘diepe zakken’, zoals lokale verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, waarschijnlijk gestructureerd in de vorm van een lening. De Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) zijn betrokken bij deze gesprekken, echter is het niet duidelijk of alle banken akkoord zijn, die de kans op het sluiten van een deal op ‘50% -50%’ schatte. ‘’De inspanningen om de betaling aan te pakken volgen op de recente verkiezingen en zijn onderdeel van een bredere inspanning om de schuldenlast van het land op een ‘productieve’ manier aan te pakken’’, zei een bron. Zowel de huidige als de inkomende regering- onder leiding van de oppositiepartij VHP – is bij de gesprekken betrokken. Als onderdeel van de herstructurering en het aanpakkingsprogramma van de nieuwe regering, zal naar verwachting het begrotingstekort een van de zaken zijn die gelijk aandacht zal krijgen. Ook is het bekend, dat later dit jaar, er plannen zijn in het kader van het verminderen van energiesubsidies en het optimaliseren van het energieverbruik. Nieuwe minister van Financiën Het is niet duidelijk wie de nieuwe minister van Financiën wordt. Maar volgens betrouwbare bronnen binnen de aankomende regering, is een mogelijke kandidaat de Chief Executive Officer (CEO) van de grootste verzekeringsmaatschappij van Suriname, Assuria N.V., Armand Achaibersingh. Hij heeft volgens het jaarverslag van Assuria 2017, meer dan 40 jaar ervaring in de financiële sector.  Naar de redactie verneemt, zal de nieuwe minister een enorme taak voor ogen (de schuldherstructurering) krijgen. “Hij moet zowel diplomatieke als technische vaardigheden hebben. Niemand weet zeker hoeveel schulden er zijn”, zei de bron. (Bron: REDD, by Aleksandra Snesareva, Mexico City)

KLM-toestel brengt medische hulpgoederen

June 21, 2020

De KLM-boeing met medische hulpgoederen gedoneerd door de Nederlandse overheid, is vrijdagavond tegen 17.00 uur aangekomen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij. Nederland heeft op verzoek van de Surinaamse regering en andere instanties, een zending medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Het gaat om een zending ter waarde van ongeveer 600.000 euro. Deze aanvragen zijn gedaan door de overheid, medisch specialisten, ziekenhuizen, individuele artsen en medici verbonden aan het Su4Su Covid-support Fonds. “Het gaat om spullen die Suriname nu heel hard nodig heeft”, zegt Hennah Draaibaar van Su4Su tegenover een lokaal medium. Nederland geeft de hulp op humanitaire gronden en vanwege de bijzondere relatie tussen beide landen, laat een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De lading bestaat vooral uit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten, handschoenen, beschermende pakken, brillen en mondkapjes tegen het coronavirus. De Surinaamse artsen hebben specifiek aangegeven, aan welke spullen de grootste behoefte bestond. “Naast deze donaties, volgt er op korte termijn nog een zending van tien mobiele beademingsapparaten, die ik in Amerika bestel. Ook komen 50.000 coronatesten,” aldus Draaibaar.  Er kunnen dan veel meer personen worden getest en geïsoleerd, indien zij positief bevonden worden. Nederland heeft zelf ondervonden, hoe ontwrichtend Covid-19 kan zijn voor de economie. De infecties in Suriname vertonen een explosieve groei. Draaibaar laat optekenen, dat met deze hulp beoogd wordt dat de economie weer op gang kan komen en de gezondheid van mensen zo goed mogelijk wordt beschermd. .”Wij van Su4sur zijn heel blij met de donatie van Nederland”, aldus Draaibaar. De stichting Su4Su, die door het Surinaamse bedrijfsleven is opgericht, is al begin dit jaar begonnen met geld inzamelen om voorbereid te zijn op een uitbraak. In de eerste fase is al 1,3 miljoen euro opgehaald. Dit geld is besteed aan IC-bedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen. Of er later meer geld en/of spullen nodig zijn, hangt af van hoe de corona-uitbraak zich de komende weken ontwikkelt in Suriname. Er is hard gewerkt om alles te realiseren”, zegt Draaibaar. De acties gaan onverkort door. “De vrachtkosten van de medische spullen zijn betaald door de Nederlandse overheid,” stelt Draaibaar. Zij voegt eraan toe, dat de KLM ook een korting heeft gegeven. Op dit moment zijn in Suriname 293 mensen besmet met het coronavirus, 213 van hen vertonen nog ziekteverschijnselen. 72 mensen zijn genezen, terwijl er acht zijn overleden. 329 mensen zitten nu in quarantaine.

Nederland doneert euro 600.000 aan hulpgoederen

20-06-2020

Vrijdag is de KLM aangekomen met hulpmiddelen geschonken door de Nederlandse overheid ter waarde van €600.000.

“En als klap op de vuurpijl ontvingen wij van Newmont US$130.000 aan PPE-materiaal en US$120.000 voor equipment voor het Sint Vincentius Ziekenhuis,” aldus het SU4SU Covid Support Fonds, dat belast is met de coördinatie en distributie van de Nederlandse hulpgoederen in Suriname.

Het gaat om spullen die Suriname nu heel hard nodig heeft. De lijst van goederen is afgestemd op datgene dat de frontliniewerkers het hardst nodig hebben.

Tien beademingsapparaten en 50.000 testkist die in de Verenigde Staten van Amerika zijn besteld, moeten nog komen.

https://www.gfcnieuws.com/nederland-doneert-euro-600-000-aan-hulpgoederen/

Jennifer Simons neemt na 24 jaar afscheid van DNA

21 Jun, 2020, 06:37

foto
 De lijstvolgorde van de NDP bij de verkiezing van 25 mei 2020. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons neemt na 24 jaar afscheid van De Nationale Assemblee (DNA). Hoewel zij gekozen is en nummer 2 op de NDP-lijst stond, heeft zij niet bewilligd. Kandidaten die gekozen zijn, hebben veertien dagen de tijd om hun verkiezing te accepteren. De bewilliging maakt deel uit van de geloofsbrieven om toegelaten te kunnen worden tot het college. 
 
“Neen ik heb niet bewilligd. Dit besluit had ik eerder al genomen, dat ik ongeacht de verkiezingsuitslag niet terug zou keren naar De Nationale Assemblee. Ik heb naar mijn vermogen vanuit allerlei functies in DNA gediend en mijn best gedaan op basis van mijn inzichten een bijdrage te leveren aan de samenleving,” antwoordt Simons op een vraag van Starnieuws.  
 
“Het is tijd om na 24 jaar mijn bijdrage anders te gaan leveren. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger als voorzitter zal voortbouwen op het fundament dat ik samen met de leden tijdens mijn voorzitterschap heb mogen helpen leggen,” zegt de scheidende Assembleevoorzitter. Zij heeft tien jaar het college geleid en diverse innovaties gerealiseerd. 
 
De NDP heeft vijf zetels in Paramaribo. Op de zesde plaats is gekandideerd, Stephen Tsang. Hij is de volgende gekozene die in aanmerking komt om toe te treden tot DNA. De eerste vergadering is gepland op 29 juni. Nadat de leden toegelaten zijn, wordt gelijk de voorzitter en vicevoorzitter gekozen. 

Van der San ziet af van kort geding verkiezingsautoriteiten

21 Jun, 2020, 02:48

foto
 Eugène van der San tijdens de zitting van het
Centraal Hoofdstembureau. (Foto: Ranu Abhelakh)
 

De kiezer Eugène van der San had tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau aangekondigd dat hij zich het recht behoud om naar de kortgedingrechter te stappen. Hij vindt het onjuist dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) mondeling de stemmingsduur op 25 mei heeft verruimd van 19.00 uur naar 21.00 uur. Dit had volgens hem via een bestuursbesluit moeten plaatsvinden. 
 
Van der San stelde dat het OKB eerst de omissie oplost voordat tot bindend verklaring van de verkiezing wordt overgegaan. Er moest volgens hem alsnog een bestuursbesluit komen. “Inderdaad heb ik tijdens het indienen van mijn bezwaar er gewag van gemaakt dat als deze misstap niet wordt opgelost, ik mij het recht voorbehoud om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten,” reageert Van der San op een vraag van Starnieuws. 
 
“Uw vraag of ik alsnog van plan ben om naar de rechter te stappen kan ik ontkennend beantwoorden. Hoewel ik mij dat recht had voorbehouden zie ik er vanaf om geen schaduw te werpen op de voortreffelijke wijze waarop het OKB zich van haar taak heeft gekweten. Wij hebben gezien dat alle andere betrokken autoriteiten er een potje van hebben gemaakt en een veeg uit de pan hebben gekregen. Voor mij is het niet meer van belang hoe rechtsstatelijk het bindend verklaren van de uitslag van de verkiezingen is. Het is toch allemaal een zootje en ik kan mijn tijd en energie beter besteden,” zegt Van der San. 

Een reactie op kapitalisatie verlof directeur Kabinet President aangehouden

Het is bedroevend dat over een eenvoudige beschikking allerlei verhalen worden verteld, met de bedoeling stemmingmakerij te kweken.

Een leugenverhaal wordt nu weer geproduceerd in een plaatselijk dagblad namelijk dat van der San in de media deze bevoorrechte positie verdedigde.

Wat voor bevoorrechte positie ik dank God dat het over een paar weken ophoudt. Ik heb duidelijk in mijn schrijven van 24 januari 2020 aan de president te kennen gegeven, dat ik nog verlof tegoeden heb over de maanden februari, maart, april, mei en juni 2020 en in die brief heb ik aangegeven dat het in totaal 100 werkdagen betreft. Die brief is gepubliceerd.

Toch wordt een verhaal opgedist dat de president geen toestemming heeft verleend. Onbegrijpelijk hoe amateuristisch te werk wordt gegaan.

Als je geen kennis hebt over een materie ga lezen of stel vragen aan de betrokkene, maar schrijf geen koeterwaals omdat jouw boevenverstand je dat ingeeft. De goedkeuring van de president is op 19 mei 2020 bij schrijven gegeven (staat in de beschikking).

Die beschikking waarover uitleg wordt gegeven, is niet op het Kabinet van de President gemaakt. Ik heb geen moer mee te maken gehad. Het is door de deskundigen op dat gebied op Binnenlandse Zaken geproduceerd, door de minister bekrachtigd en voor afschrift door dhr. Drs. Danny Amatngalim getekend. Bij navraag hebben de deskundigen mij ervan overtuigd dat de uitbetaling uit 3 componenten bestaat en dat de beschikking correct is.

Over de hoogte van het bedrag: het zal mij worst wezen als rekenaars van Financiën struikelen over het bedrag omdat ze oneffenheden constateren. Jammer dat men eerder niet zo alert geweest is om uitbetalingen te doen waaraan daadwerkelijk een luchtje hing.

Ik kan allemaal voor ze opsturen, trouwens ik heb dat al op verschillende momenten gedaan. Recentelijk werd wederom op een geval gewezen waarbij de betrokkene langer dan een jaar werd uitbetaald terwijl die met ontslag was (eveneens na zijn overlijden). Komt nog bij dat deze persoon een topper was in de samenleving.

Financiën is onbevoegd om de uitbetaling aan te houden zonder een beschikking waarin wordt gecorrigeerd
wat men onder bedenkingen verstaat. Door middelmatigheid en ondeskundig optreden kan een heleboel in dit land.

Ik zal zien wat de nieuwe machthebbers ervan zullen bakken met hun anti- corruptie verhaal. Ik ken die gasten.

Eugène van der San

https://www.gfcnieuws.com/een-reactie-op-kapitalisatie-verlof-directeur-kabinet-president-aangehouden/

Eugene van der San: “Lothar, houd je bij je leest”

Publicatie datum: 20 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Eugene van der San, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden op het kabinet van de president, stelt ‘met verbazing’ de ‘onzinnige opmerkingen’ van de deskundigen Lothar Boksteen en Sam Polanen met betrekking tot het door hem ingediende bezwaarschrift te hebben gelezen in Dagblad Suriname van donderdag 18 juni. “De man wil commentaar leveren, maar is niet eens in staat om goed te formuleren waarop het bezwaar betrekking heeft. Ik ben geen burger, die een bezwaar heeft ingediend, maar een kiezer die ingevolge artikel 132 lid 6 dat recht bezit. Bovendien heb ik uitdrukkelijk erop gewezen dat ik niet als directeur van het kabinet van de president optrad. Er is in strijd gehandeld met artikel 89 van de Kiesregeling. Dat staat onomstotelijk vast. Dat verwarrende verhaal van Sam Polanen geeft mij geen aanleiding om verder te reageren, omdat naar de man zijn oordeel het OKB de wettelijke bevoegdheid bezit om een wettelijke bepaling na overleg met wie dan ook mondeling of middels een app-bericht te wijzigen. Die bevoegdheid wordt door het OKB ontleend aan de bepaling in artikel 2 lid 4 sub d van de Kiesregeling luidende: “Bij klachten omtrent een niet-behoorlijke functionering van enig hoofdstembureau of stembureau treft het Kiesbureau onverwijld die maatregelen, welke naar zijn oordeel noodzakelijk zijn.” Die klachten kunnen nooit betrekking hebben op een vooraf vastgestelde duur van de stemmingsperiode, waardoor de verkiezing een onrechtmatig voorval in zich herbergt. Dat is precies waarop OKB moet letten”, zegt Van der San aan Dagblad Suriname.

“Boksteen snapt het niet helemaal”

Boksteen komt volgens Van der San in de buurt van het probleem, maar snapt het niet helemaal. “Mijn hoedanigheid als directeur van het kabinet van de president heeft er niks mee te maken. Tijdens de stemming op 25 mei heeft deze handeling plaatsgevonden. Niet als administrateur, maar in de hoedanigheid als directeur heb ik wel geanticipeerd op de omstandigheden, die zich zouden kunnen voordoen op de dag van de verkiezingen (25 mei). Bij resolutie van 15 mei 2020, met betrekking tot de te nemen maatregelen bij de verkiezingen in het kader van de Wet Covid-19, werd uitdrukkelijk naar de omstandigheden die hun weerslag zouden kunnen vinden binnen de stembureaus gewezen en dat was voldoende reden om in te spelen op deze reële verwachtingen en beleid in te zetten om daar passend op te reageren.  Dat was op basis van inzicht en geen kortzichtigheid. Ook werd gewezen op verruiming van de duur van 7.00 uur naar 9.00 uur.”

“Ga op het dak zitten”

Daarbij werd volgens Van der San gewezen op de artikelen 106 en volgende van de Kiesregeling. “Het was deze zelfde voorzitter, die publiekelijk tekeerging dat die voorziening van nul en generlei waarde is en dat het in strijd met de Kiesregeling was, terwijl die resolutie geen buitenwettelijke bepaling creëerde. De betreffende resolutie verwees gewoon naar een wettelijke bepaling in de Kiesregeling om eventuele onvoorziene omstandigheden te kunnen aanpakken. Uitgesproken deze persoon handelt wel als OKB-voorzitter in strijd met de wet, dan mogen wij er niet op wijzen. Ga op het dak zitten. Ook door de waarnemers werd zij op die misstap gewezen. Die mevrouw werd boos en vond dat de waarnemers zich daar niet mee moeten bemoeien. Dus Lothar, houd je bij je leest. Je bent een genie op waterkrachtwerken. Het verschil tussen ons is dat ik nooit een functie heb geambieerd, waarbij anderen mij moeten zeggen wat ik moet doen”, aldus Van der San.

FR

https://surinamenieuwscentrale.com/content/eugene-van-der-san-%E2%80%9Clothar-houd-je-bij-je-leest%E2%80%9D

Polanen: ‘Wat beoogt Van der San met dit bezwaar?’

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

De burger Eugene van der San moet volgens staatsrechtdeskundige en hoogleraar Sam Polanen verder uitleggen wat hij beoogt en welk gevolg hij verwacht van het bezwaar dat hij afgelopen dinsdag heeft ingediend tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Volgens Van der San is er in strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 van de Kiesregeling.

De stemming begint om 07.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Door de autoriteiten is in strijd met deze bepaling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het OKB te verruimen naar 21.00 uur. Volgens Van der San kan het OKB de verkiezingen niet bindend verklaren voordat de omissie is opgelost.

En dat moet volgens hem alsnog bij bestuursbesluit plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, zal hij de gang naar de kortgedingrechter inzetten tegen de verkiezingsautoriteiten. “Een bestuursbesluit is een besluit of het nu mondeling of schriftelijk wordt genomen door de bevoegde organen”, zegt Polanen aan Dagblad Suriname.

Hij benadrukt dat Van der San, die in het dagelijks leven directeur is van het Kabinet van de President, zijn argumenten voor dit bezwaar beter moet uitleggen.

FR

https://surinamenieuwscentrale.com/content/polanen-%E2%80%98wat-beoogt-van-der-san-met-dit-bezwaar%E2%80%99

LVV TRANSFORMEERT ONDER HUIDIGE REGERING NOG NAAR VIER DEARTEMENTEN

Jun 19, 2020

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zal met een nieuwe organisatiestructuur worden opgedeeld in vier directoraten.

Dit gebeurt in een periode waar de huidige regering demissionair is en over twee maanden er een nieuwe regering zal moeten aantreden als gevolg van de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Minister Rabin Parmessar van dit ministerie zegt dat het niet waar is dat hij nu plotseling vier nieuwe directeuren gaat benoemen en met een nieuw organogram zou komen. Hij reageert hiermee op een persbericht van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) die de benoemingen en het nieuwe organogram vreemd vinden, juist op het moment dat over enkele weken er een nieuwe regering moet aantreden.

In een persbericht zegt het ministerie dat het nieuwe organogram al sinds oktober van het vorig is goedgekeurd middels een resolutie.

Vanaf de goedkeuring van het nieuwe organogram is er een begin gemaakt met het identificeren van geschikte kandidaten voor de invulling van de functies en zijn de deskundigen hiervoor ook in beeld gebracht en ingezet. Het ministerie is erop voorbereid dat bij de voortgang van de implementatie van het nieuw organogram zaken aan de orde zullen komen, waarvoor kleine aanpassingen aan het organogram gepleegd moeten worden. Op 31 januari 2020 heeft minister Rabin Parmessar tijdens zijn opo yari toespraak ook al gezegd dat het nieuw organogram de komende maand verder ingevuld zal worden en hierdoor de directoraten meer verantwoordelijkheden krijgen. Parmessar had toen al aangegeven dat het ministerie zich nog meer moet richten op haar dienstverlening naar de samenleving.

Al in de jaren zeventig zou er bij LVV de behoefte zijn voor een herstructurering, gezien de veelheid van activiteiten en de belangen van de diverse sectoren. LVV laat weten dat Parmessar na zijn aantreden al snel tot de ontdekking kwam dat de toen geldende organisatiestructuur niet bevorderlijk is voor het ministerie. Het ministerie heeft altijd een algemeen directeur gekend en een onderdirecteur voor de sectoren landbouw, veeteelt en visserij en het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. De algemeen directeur was belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de vier onder directoraten met als gevolg dat de activiteiten binnen het ministerie vertraagd werden uitgevoerd. Volgens Parmessar heeft hij personen voorgedragen die berekend zijn voor het werk en een voortrekkersrol kunnen vervullen. Het gaat niet om externe of partijloyalisten.

https://unitednews.sr/lvv-transformeert-onder-huidige-regering-nog-naar-vier-deartementen/

‘Wurgcontracten’ regering Bouterse tegengaan met transitiewet

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

De benoeming werd echter geruime tijd aangehouden, maar ze werd deze week doorgedrukt in de Raad van Ministers. Aan deze functie is een maandelijkse bezoldiging  verbonden aan ruim SRD 45.000. Dit bedrag is gelijkgetrokken met wat een directielid van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan bezoldiging ontvangt. In een persbericht hebben de nieuwe leiders van de aankomende coalitieregering, ook hun mening gegeven over dit soort bedenkelijke zaken.

Zij hebben hun misnoegen geuit over wurgcontracten die op verschillende ministeries en parastatale bedrijven worden doorgedrukt. Volgens de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL worden stappen ondernomen om ‘last minute’ benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan. “De kritiek op de chaotische en dictatoriale wij-ze waarop omgegaan wordt met de overdracht van regeerverantwoordelijkheid, is terecht.

De kritiek op gedragingen in strijd met het demissionair karakter en gewoonterecht rond overdracht, waaronder, politieke benoemingen, last minute sweetheart deals, toekenning van allerlei uitkeringen met terugwerkende kracht; is deels terecht”, zegt advocaat Antoon Karg. Volgens de jurist kan de inkomende coalitie meer doen dan zich hierover beklagen. Zij kan een transitiewet maken, met daarin minimaal: Een bepaling dat alle contracten en benoemingen vanaf februari, voorwaardelijk zijn aan bekrachtiging door de inkomende regering; Beperking van bevoegdheden die het demissionair karakter wettelijk vastleggen, net als de datum van ingang; Bindende data voor het afronden van een transitie tijdlijn; Beveiliging en kantoorruimte voor de inkomende coalitie partijen.

“De tijd om dit in te voeren, is in de eerste 100 dagen na aantreden. Want de inkomende coalitie van morgen, is op een dag zelf een uittredende regering. En de consistentie van wetgeving, blijkt vaak een betere garantie dan nostalgie of een selectief geheugen”, zegt Karg tegenover De West..

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%98wurgcontracten%E2%80%99-regering-bouterse-tegengaan-met-transitiewet

‘Last minute’ benoemingen zullen nieuwe regering de das omdoen

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

Dave Abeleven

 

June 18, 2020 | 

De wurgcontracten die de regering Bouterse II heeft afgesloten, zullen de nieuwe regering de das omdoen. De re-dactie heeft vernomen, dat de regering ‘last minute’ initiatieven heeft genomen, waarbij er contracten zijn getekend, zodat ministers en overheidsdirecteuren alsnog bevoordeeld kunnen worden.

De directeur van Natuurlijke Hulp-bronnen (NH), Dave Abeleven, is op de valreep benoemd tot directeur Energie Autoriteit en zal maandelijks een salaris toucheren van bijkans SRD 45.000. Uit betrouwbare bron vernemen wij dat deze voordracht van Abeleven, reeds was gedaan toen Regilio Dodson nog minister van NH was. De benoeming was een hele tijd aangehouden.

Vanwege de goedkeuring die de Raad van Ministers deze week heeft gegeven aan de benoeming, stelden de nieuwe coalitieleiders in een persbriefing, dat het om wurgcontracten gaat. VHP-parlementariër en lid van de commissie SoZaVo in De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat het niet verstandig is om mensen ‘last minute’ te benoemen. ‘’We weten allemaal dat het zwaarder voor de komende regering en het volk zal worden, om de troep op te ruimen’’, zegt hij.

“Ik had echt niet van de heer Sergio Akiemboto verwacht, dat hij als minister goedkeuring zou geven, terwijl hij in zijn achterhoofd weet dat het niet kan. Waarschijnlijk is hij besmet door de ‘NDP-cultuur’. Deze ‘last-minute’ benoeming kan gewoon niet, het land is al in grote problemen. Dat geld dat ze in directeuren gaan investeren, kon men aan andere sectoren doneren. Op deze manier dragen ze geld gewoon op een oneerlijke manier weg”, aldus Jogi. Volgens hem zal de nieuwe regering de knoop doorhakken zodat benoemingen op de juiste en eerlijke wijze geschieden. “In wezen zou een overheidsdirecteur op arbeidsovereenkomst moeten werken.

Dat wil zeggen dat zij na die vijf jaren regeringstermijn, ook vertrekken net als hoe ze zijn gekomen. Wat niet gangbaar is, moet gecorrigeerd worden. De kwaliteit van onze benoemingen moet er zijn, vooral in landsbelang. Maar dit gedrag om op het laatste moment mensen te benoemen, is gewoon onkan”, zegt Jogi.

De nieuwe regeerleiders VHP, ABOP, NPS en PL, vinden dat het niet kan dat er zo vlak voor de overdracht van de macht, nog benoemingen plaatsvinden. Volgens hen zullen al deze benoemingen en contracten individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid, en als het noodzakelijk is, zullen ze aangevochten worden. Zij stellen dat men erop moet rekenen, dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%98last-minute%E2%80%99-benoemingen-zullen-nieuwe-regering-de-das-omdoen

De West: ‘Ambtenaren dragen overheidskantoren leeg na verkiezingen’

19 juni 2020

De West: 'Ambtenaren dragen overheidskantoren leeg na verkiezingen'
 

Volgens de Surinaamse krant De West wordt er na de uitslag van de verkiezingen in Suriname al enkele weken van alles en nog wat weggedragen uit overheidsgebouwen. Volgens de krant zou de reden hiervoor zijn dat met het aantreden van de nieuwe regering, functies van bepaalde mensen uit de publieke sector niet gegarandeerd zijn op de plekken waar zij momenteel werkzaam zijn.

 

Kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en ander apparatuur op de verschillende ministeries, worden gewoon naar huis meegenomen, schrijft de krant.

“Ook bij het Nationaal Informatie Instituut (NII), zou er naar verluidt, sprake zijn van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur enz., die gewoon weg wordt gedragen. Deze mensen zouden naar verluidt, van huis uit diensten verlenen aan derden” beweert De West.

De krant zegt ook te hebben vernomen dat splinternieuwe voertuigen die de overheid in de afgelopen jaren heeft aangeschaft, overgeschreven zouden worden op naam. Dit zodat bepaalde ambtenaren die ook kunnen behouden in afwachting van de nieuwe leiding op de verschillende ministeries.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/19/de-west-ambtenaren-dragen-overheidskantoren-leeg-na-verkiezingen/

Minister Benschop bevorderd tot generaal-majoor

Minister Benschop is bevorderd tot generaal-majoor. Foto NII

Minister Ronnie Benschop van Defensie heeft door president Desi Bouterse een bijzondere erkenning gekregen. De bewindsman die brigade-generaal was is bevorderd tot generaal-majoor. Deze is de hoogste rang binnen het leger. Deze formaliteit heeft zich vandaag voltrokken op het presidentieel paleis.

De bewindsman is door zijn opmerkelijke diensten, discipline en nationale opstelling, door het staatshoofd bevorderd in de naast hoogste rang binnen het militaire apparaat. Minister Benschop is met deze bevordering de eerste en enige Surinamer met de hoogste militaire rang, die gedragen kan worden in de Republiek Suriname.

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/19/minister-benschop-bevorderd-tot-generaal-majoor/

OKB: ‘Slechtst georganiseerde verkiezingen ooit’

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

Uitslag verkiezingen DNA bindend verklaard

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mr. Jennifer van Dijk-Silos, heeft vrijdag in de Ballroom van Hotel Torarica, de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020 bindend verklaard voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten.  In haar presentatie benadrukte Van Dijk-Silos, dat de verkiezingen van 25 mei 2020 vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en de laatste volksraadpleging, getypeerd kunnen worden als ‘’de slechtst georganiseerde verkiezingen ooit’’.

De verkiezingen van 2005 waren volgens Van Dijk-Silos, de best georganiseerde in deze reeks. ‘Resort Tammenga en Pontbuiten nader bekeken’ De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving.

Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten, wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. Van Dijk-Silos stelde, dat bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga, binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. Het is volgens het OKB noodzakelijk, deze vijf stembureaus nader te bekijken, omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten, die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo, nog niet bindend kan worden verklaard.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/okb-%E2%80%98slechtst-georganiseerde-verkiezingen-ooit%E2%80%99

'OKB geschoffeerd door hoofdstembureau Paramaribo'

19 Jun, 2020, 16:01

foto

 Vicepresident Ashwin Adhin en vicevoorzitter van DNA, Melvin Bouva, in gesprek met OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. (Foto: Ranu Abhelakh) 

 

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) rapporteert in zijn proces-verbaal dat met negen hoofdstembureaus een goede samenwerking was, in tegenstelling tot kieskring 1 in Paramaribo. 
 
Gedurende de 7 dagen van onderzoek is de vijandigheid jegens het OKB van diverse leden van het hoofdstembureau van Paramaribo zeer manifest geworden. Zo zijn toezichthouders  en OKB-leden weer ernstig geschoffeerd geworden en bedreigd geworden met uitzetting uit het Anthony Nesty Sporthal gebouw. Op 31 mei was zelfs de opdracht gegeven om de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en de toezichthouders te verbieden om het gebouw te betreden totdat het voltallig Hoofdstembureau aanwezig was: Het publiek mocht echter wel naar binnen.
 
Dit gebeuren noemt het OKB een dieptepunt zonder weerga en een dergelijk incident is voor het eerst in zijn veertigjarig bestaan voorgekomen. De wijze van het onderzoek van het hoofdstembureau Paramaribo was een manifestatie van gebrek aan organisatie skills en deskundigheid. 
 
Het is opvallend dat in vergelijking met het hoofdstembureau van Paramaribo de hoofdstembureaus van de 9 andere kiesdistricten redelijk tot zeer goed hun werk hebben gedaan. Opvallend is ook dat de samenwerking en communicatie tussen het OKB en de negen andere hoofdstembureaus zeer goed te noemen is, staat in het proces-verbaal. 

OKB: Verkiezing DNA bindend; 2 ressorten nog niet

19 Jun, 2020, 11:52

foto
 De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, tijdens de openbare zitting in de Royall Ballroom van Hotel Torarica. (Foto: Ranu Abhelakh) 

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft de uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen bindend vastgesteld voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten. Dit geldt ook voor de uitslag van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de leden voor de ressortsraden en de districtsraden in de kiesdistricten II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. 
 
De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. Bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. 
 
Het is volgens het OKB noodzakelijk de vijf stembureaus nader te bekijken omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo nog niet bindend kan worden verklaard. 
 
Het OKB vindt dat de verkiezingen van 25 mei 2020 vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en 25 mei 2015, getypeerd kunnen worden als de slechtst georganiseerde verkiezingen. Die van 2005 was in deze reeks volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos de best georganiseerde verkiezingen. 

WINNAARS VAN DE VERKIEZINGEN HEBBEN HET MANDAAT VAN HET VOLK NIET BEGREPEN

18-06-2020
25 mei tot 12 augustus is de gevaarlijke machtspolitieke blessuretijd
De demissionaire president Bouterse -verliezer van de verkiezingen- is bewust bezig de beoogde nieuwe machthebbers in Suriname te intimideren. De bevolking heeft overduidelijk de NDP regering naar huis gestuurd. Surinaamse wetenschappers, journalisten, politiek analisten hebben door juiste analyses de val van Bouterse zien aankomen. De verkiezingsuitslag is alleen voor de zieke geesten in de NDP een verassing. De Surinaamse bevolking, het buitenland USA, Europese Unie, en enkele supranationale instellingen e.a. bondgenoten wachten nu vol ongeduld op het spoedige vertrek van de vernietigers van Suriname. De president Desi Bouterse heeft tegen de werkelijkheid in met misplaatste arrogantie jarenlang de rechtstaat Suriname ontkend en daar waar hij de kans kreeg de rechterlijke macht beledigd en ondermijnd. De persoon die het presidentiële ambt bekleedt heeft alle krediet bij de bevolking, die hem eens op handen droeg, verspeeld. Desi Bouterse heeft niets meer te vertellen in Suriname, zo luidt de volkswil. Het liefst zou men de NDP geheel willen opruimen en verbieden in Suriname. De verliezers zijn bezig de blessuretijd – de “grijze” ruimte van de machtsoverdracht van 25 mei tot 12 augustus – te gebruiken om de nieuwe machthebbers te beschadigen. Voor de harde kern van de NDP is de verkiezingsstrijd nog niet voorbij. De onsportieve verliezers hopen op onverwachte gebeurtenissen om het overwinningsfeest van de VHP, NPS, ABOP, en PL alsnog te verstoren. Bouterse toont zich kampioen in gestook, en populistische manipulatie van de publieke opinie en bespeelt constant de onderbuikgevoelens van de Surinaamse bevolking. Tante Dini Blokland heeft hem gewaarschuwd dat als hij niet begrijpt dat het voor hem afgelopen is, zichzelf maakt tot gehaat persoon. Er valt niets over te dragen. Alles is kapot en niets werkt meer in Suriname door toedoen van onkunde, corruptie en wanbeleid van de kale opscheppers van de NDP. De grootste politieke blunder, bewust uitgelokt door de valse demissionaire president, is een zogenaamde overdrachtsvergadering te houden op 15 juni bij hem thuis, terwijl hij bewust de officiële einduitslag aan het saboteren was. De officiële einduitslag zou op 16 juni bekend worden gemaakt. Men kan niet iets overdragen dat men nog niet officieel heeft geconstateerd. Bouterse heeft de psychologische ruimte in de publieke opinie dwingend opgeëist; met succes. De aandacht werd afgeleid. De winnaars, beoogde machthebbers, zijn in de val gelokt en hebben hun politieke zwakte getoond aan hun teleurgestelde aanhang. De VHP heeft geen politieke leiding gegeven en wordt omringd door geheime hondsbrutale NDP gelukszoekers. De NPS is totaal onzichtbaar op alle terreinen, door een traag en zwak leiderschap, tot ergernis van velen. De ABOP is tegen haar eigen standpunten in met de rug naar de publieke opinie, luidkeels bezig met poppetjes in te vullen en posities te verdelen. De PL –leider beging reeds kiezersbedrog door een ministerspost te ambiëren terwijl hij al jaren aankondigt uit de actieve politiek te zullen stappen. Anansi Bouterse is druk bezig met het leger, zogenaamd het COVID-19 bedrog te bespelen door de bevolking angst in te boezemen en de armen op straf te zetten door huisarrest. Alles wijst erop dat de NDP geen genoegen neemt met de overwinning van de 4 politieke partijen. Bouterse zal er alles aan doen het feestje van 12 augustus a.s. alsnog te bederven. Santokhi (VHP) doet er goed aan strak en feilloos op te treden tegen machinaties van onsportiviteit zoals op de valreep benoemen van functionarissen, en wegdragen en vernietigen van evident mogelijk frauduleus bestuursmateriaal. Tot 12 augustus is de beoogde nieuwe regering aan een tactische lakmoesproef onderworpen; “realpolitik” noemen de Duitsers dat. Praktische machtscontrole, en slim gebruik maken van het volkskrediet. Elke misser van de nieuwkomers kan fataal zijn. Bouterse is een gewiekste valsspeler, oneerlijk lijp en meedogenloos. Hij heeft het verbruid, verdient geen respect, is het vertrouwen van het volk niet waard. Voor compassie is het te laat. De winnaars hoeven niet de confrontatie op te zoeken waartoe zij worden uitgelokt maar dienen hun draagvlak te vergroten door actie. Dit kan door politieke interim-managers, voorlichters, per direct aan het werk te zetten, de NDP te ontmantelen en sabotage te beteugelen. Het volk is alert en wil nieuw leiderschap, kordaat effectief handelen en geen achterhaalde zogenaamde tijd verliezende en afmattende oriëntatiegesprekken die in de huidige crisis niets opleveren. Stopzetten van ondeugdelijke ontwikkelingen, fouten benoemen en schuldigen aanwijzen om correctie mogelijk te maken. Eenheid komt door strijd; tree de fu stree wi no sa frede. Leiders moeten hun politieke verantwoordelijkheid nemen, transparant en zo snel mogelijk met hun nieuwe mandaat de overgang zelf realiseren. Het initiatief bij zichzelf houden; COVID-19 maatregelen opheffen en zelf een nieuw beleid maken naar het spoedige nieuwe normaal in democratisch Suriname.
ANS persbureau, 18 juni 2020. Nijmegen/Paramaribo.

Leiders nieuwe coalitie ontstemd over handelingen uitgaande regering

De leiders van de nieuw te vormen coalitie. Foto: Suriname Herald

De leiders van de nieuwe coalitie (VHP, ABOP, NPS, PL) vinden de recente handelingen van individuen in de regering niet passen binnen de gemaakte afspraken met de hoogste leiding van het land om naar een ordelijke, verantwoorde en respectvolle transitie te streven, schrijven de vier partijen in een persbericht.

De leiders constateren dat op verschillende ministeries en parastatale bedrijven initiatieven worden ondernomen om “last minute” benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan, soms met terugwerkende kracht. Deze verplichtingen betekenen dat op een oneigenlijke manier de reeds bestaande precaire staat van overheidsfinanciën extra wordt belast.

De coalitieleiders zijn zeer verontrust en behoorlijk ontstemd over dit gedrag om op het laatste moment, weken voor de overdracht van de macht, dit soort handelingen te plegen. Het past niet in wat is afgesproken en het siert een uitgaande regering niet.
Individuen wordt ten sterkste ontraden op deze aanbiedingen in te gaan. Al deze benoemingen en contracten zullen individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid en indien noodzakelijk van rechtswege aangevochten worden. Men moet erop rekenen dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden.

In het kader van de goede afspraken, die zijn gemaakt tussen de zittende regering en de aankomende coalitie, doen de VHP, ABOP, NPS en PL een beroep op alle functionarissen zich te onthouden van deze praktijken. Ze passen niet in ons bestel en ons denken over integer en transparant bestuur.

De toekomstige coalitie stelt zich op het standpunt dat zij momenteel op basis van goed vertrouwen overleg pleegt over een ordelijke, verantwoorde en respectvolle overdracht van de regeermacht. De recente berichten over oneigenlijke besluiten van verschillende ministers, overheidsinstanties en parastatale bedrijven legt een ongewenste schaduw of deze afspraken.

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/17/leiders-nieuwe-coalitie-ontstemd-over-handelingen-uitgaande-regering/

VHP heeft meeste zetels in DNA, dr en rr

 

17 Jun, 2020, 00:00

 

foto

 De VHP heeft 400 van de 772 zetels op ressortraadsniveau in de wacht gesleept. Op alle niveaus heeft de oranjepartij een overwicht behaald. (Illustraties & animatie: René Gompers) 

 

 

De VHP heeft landelijk 480 zetels behaald in De Nationale Assemblee, districtsraad en ressortraad. Op alle drie niveaus heeft de VHP de meeste zetels in de wacht gesleept. Op ressortraadsniveau (rr) heeft de oranjepartij 400 zetels binnengehaald. Dit is meer dan de NDP, ABOP, PL en NPS samen. De partij heeft 60 van de 118 districtsraadzetels (dr) en 20 van de 51 Assembleezetels. Op alle drie niveaus zijn er 941 zetels. De VHP heeft ook de meerderheid in de Verenigde Volksvergadering. 

 
Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft de uitslag van de verkiezingen dinsdag vastgesteld. De personen die zijn gekozen en de zetelverdeling is bekend. In De Nationale Assemblee is de verdeling gebleven op 20 voor de VHP, 16 voor de NDP, 8 ABOP, 3 NPS, 2 BEP en 2 PL. In de praktijk heeft ABOP 9 zetels omdat haar kandidaat is gekozen op de PL-lijst in Wanica. De partijen hadden onderling afgesproken dat de gekozene behoort bij de fractie van de ABOP. 
 
 
De bezwaren van de NDP die waren ingediend bij het hoofdstembureau Paramaribo, hebben geen gevolgen gehad bij de vaststelling van de uitslag door het CHS. Het hoofdstembureau had het CHS geadviseerd om op drie stembureaus, 185, 168 en 188, opnieuw te stemmen op ressortraads-niveau. Het CHS onder leiding van Eugene Merkus heeft deze kwestie naast zich neergelegd omdat het besluit door het hoofdstembureau zelf genomen moest worden. De uitslag van de verkiezingen is op alle niveaus vastgesteld. Er is verder geen bezwaar gemaakt tegen de uitslag door de NDP. 
 
De processen-verbaal zijn op de zitting getekend door de voorzitter en leden van het CHS. Deze zijn doorgestuurd naar president Desi Bouterse en het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit instituut komt vrijdag in openbare vergadering bijeen om de uitslag van de verkiezingen al dan niet bindend te verklaring. De nieuwe Nationale Assemblee komt volgens planning op 29 juni voor de eerste keer bijeen. Na de toelating en beëdiging van de leden zal als eerste daad de voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen. 
 
 

Einde tijdperk Granger; Guyana krijgt nieuwe president

President Granger van Guyana

Na ruim 3,5 maand na de algemene verkiezingen in Guyana, die op 2 maart werden gehouden, is de weg nu vrijgemaakt voor de presidentskandidaat van de People’s Progressive Party / Civic (PPP / C), Irfaan Ali, om te worden uitgeroepen tot de volgende president van Guyana. Hiermee komt een einde aan het tijdperk van president David Granger van de APNU / AFC-coalitie. Granger is sinds 2015 president van Guyana.

In een verklaring van de Guyana Election Commission (GECOM) waren er aanzienlijke beraadslagingen door GECOM over een rapport van Chief Election Officer Keith Lowenfield over de nationale hertelling van stemmen bij de verkiezingen.

Irfaan Ali. Foto: Guyana Chronicle

Na die besprekingen zei GECOM dat commissievoorzitter Claudette Singh Lowenfield verzocht een rapport op te stellen om de resultaten van de verkiezingen vast te stellen op grond van artikel 96 van de Guyanese Kieswet. In haar besluit van dinsdag zei Singh dat de commissie niet “de bevoegdheid van een rechtbank heeft om getuigen te horen en opnieuw te onderzoeken, noch om officiële documenten te verkrijgen om de waarheid van de beschuldigingen daarin vast te stellen”.

Singh zei dat sommige van de beschuldigingen van ernstige aard zijn en moeten worden aangepakt. Ze merkte op dat artikel 163 van de Grondwet van Guyana de High Court de exclusieve bevoegdheid geeft om de geldigheid van een verkiezing te bepalen.

Ze legde uit dat GECOM, om zichzelf de bevoegdheid te geven om de nationale hertelling uit te voeren, zijn toevlucht nam tot artikel 162 van de Grondwet “om de maatregelen te nemen die nodig of opportuun zijn om onpartijdigheid en eerlijkheid te waarborgen”.

In een verklaring verwelkomde de PPP / C het besluit van GECOM om Lowenfield te verzoeken om een rapport op te stellen op basis van de nationale hertelling. De PPP / C prees Singh, feliciteerde Ali als verkozen president en wacht op zijn beëdiging.

Volgens de Guyanese media heeft Singh, zodra Lowenfield zijn rapport heeft gepresenteerd, drie dagen de tijd om de officiële verklaring af te leggen.

Er is binnen en buiten Guyana bezorgdheid geuit over het feit dat er geen winnaar is uitgeroepen bij de verkiezingen die drie maanden geleden zijn gehouden.

Er werd bezorgdheid geuit nadat de stemmen in de regio Demerara-Mahaica de resultaten van de verkiezingen ten gunste van de APNU / AFC leken te vernietigen.

Volgens het Amerikaanse persbureau Associated Press beschuldige APNU / AFC de PPP / C op 1 juni van verkiezingsfraude en zei dat het naar de rechtbank zou gaan om te voorkomen dat GECOM een winnaar zou verklaren. De PPP / C heeft de beschuldigingen van fraude afgewezen en zei dat Ali als president moet worden beëdigd, terwijl de rechtbank vermeende onregelmatigheden oplost.

https://www.srherald.com/buitenland/2020/06/17/einde-tijdperk-granger-guyana-krijgt-nieuwe-president/

Bezwaren kunnen bindend verklaren verkiezingsuitslag niet beïnvloeden

Eugène Merkus, voorzitter Centraal Hoofdstembureau. Beeld: YouTube

De bezwaren die door de kiezers zijn aangetekend tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), gisteren, kunnen het bindend verklaren van de verkiezingsuitslag niet beïnvloeden. Dit zegt CHS-voorzitter Eugène Merkus. Hij geeft aan dat de bezwaren meegenomen zullen worden als aantekeningen, maar niet van invloed zijn op het al dan niet bindend verklaren van de verkiezingsuitslag.

“Er zijn autoriteiten die gewerkt hebben en wij werken met de processen-verbaal. We hebben binnen de wet afgebakende taken en gaan alleen in op het bezwaar van de VHP over de ressortraadszetel die eerst van de VHP was, maar nu naar een kandidaat van de NDP is. Wij zullen kijken wat is misgegaan, maar op de twee andere bezwaren gaan wij niet in. Wat de NDP adviseert is voor de NDP. Ik kijk naar CHS-zaken en niet naar NDP-zaken”, aldus Merkus.

Eugène van der San heeft in de hoedanigheid van kiezer een bezwaar ingebracht. Volgens hem is er in strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 van de Kiesregeling en dat is de reden voor hem om bezwaar aan te tekenen over de stemming. Artikel 89 van de Kiesregeling geeft de duur van de stemming aan, zegt Van der San. De stemming begint om 07.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Door de autoriteiten is in strijd met deze bepaling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) te verruimen naar 21.00 uur. De Kiesregeling geeft aan hoe het probleem opgelost moet worden als de tijd verstreken is.

Volgens Van der San heeft het bezwaar voor de uitslag geen enkel gevolg, maar het OKB kan de verkiezingen niet bindend verklaren voordat de omissie is opgelost. En dat moet volgens hem alsnog bij bestuursbesluit plaatsvinden. Als dit niet gebeurt zal hij de gang naar de kortgedingrechter inzetten tegen de verkiezingsautoriteiten.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/17/bezwaren-kunnen-bindend-verklaren-verkiezingsuitslag-niet-beinvloeden/

“Desi Bouterse blijft veroordeelde persoon na presidentschap”

Hugo Essed. Foto: Suriname Herald

Niet de president, maar de persoon Desi Bouterse staat terecht in de rechtszaak betreffende het 8-decemberstrafproces, legt de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, uit. Wanneer hij straks geen president meer is blijft hij gewoon de veroordeelde persoon Bouterse, die tegen zijn veroordeling in verzet is gegaan, zegt Essed aan Suriname Herald.

De advocaat begrijpt dat er binnen de gemeenschap nogal wat vragen rijzen als Bouterse berecht mag worden wanneer hij geen president meer is. De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, heeft na de uitspraak van het vonnis in het 8-decemberstrafproces, waar Bouterse veroordeeld is tot twintig jaar gevangenisstraf, verzet aangetekend. Deze verzetszaak is al enkele keren verschoven en wel van 22 januari naar 31 maart. Tijdens de behandeling van de verzetszaak door de Krijgsraad, is het proces wel opgang gebracht. Inhoudelijk kon de zaak echter niet behandeld worden, omdat de samenstelling van de Krijgsraad niet hetzelfde was als toen er in november 2019 vonnis werd gewezen in het 8-decemberproces.

Vanwege COVID-19 werd de zaak weer verschoven naar 29 april. Deze zitting is ook niet doorgegaan en de zaak staat voor 30 juni op de rol. Dan kan Bouterse zijn bezwaren aan de Krijgsraad voorleggen, legt Essed verder uit. Er doen nu al de geruchten de ronde, dat de zaak weer verschoven zal worden vanwege COVID-19 gezien er sprake is van community spreading. Essed geeft aan niet bekend te zijn met een verschuiving, maar hij kan zich wel voorstellen dat het gebeurt.

Hij geeft verder aan dat aanhouding of gevangenneming van Bouterse als hij president af is, een aangelegenheid is van de rechter of de procureur-generaal. Alleen die kunnen bepalen of er aanhouding moet plaatsvinden. De nabestaanden hopen ten zeerste dat de verzetsprocedure zo spoedig mogelijk wordt afgerond.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/17/desi-bouterse-blijft-veroordeelde-persoon-na-presidentschap/

 

 

OKB heeft geen boodschap aan bezwaar Van der San

16 Jun, 2020, 14:06

foto
 Eugene van der San dient als kiezer bezwaar in tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau vandaag in Sana Budaya. (Foto: Ranu Abhelakh) 

Eugène van der San heeft als kiezer bezwaar ingediend tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau over de wijze waarop het besluit is genomen om de duur van de stemming op 25 mei te verlengen. Hij voerde aan dat in strijd is gehandeld met artikel 89 van de Kiesregeling. 
 
Van der San benadrukte dat artikel 89 de duur aangeeft van de stemming. Deze begint om 7.00 uur en eindigt om 19.00 uur. “Door de autoriteiten is in strijd met deze regeling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het Onafhankelijk Kiesbureau te verruimen naar 9.00 uur”, voerde hij aan. 
 
“Bovendien geeft artikel 109 aan hoe het probleem moet worden opgelost tijdens de stemming, als de tijd verstreken is. Niet zoals door het Onafhankelijk Kiesbureau, ten onrechte gebruik is gemaakt van artikel 2 lid 4 sub d van de Kiesregeling”, stelde Van der San. 
 
De kiezer voerde aan dat voor de uitslag van de verkiezingen dit bezwaar geen gevolgen heeft. Maar het Onafhankelijk Kiesbureau kan volgens hem niet tot bindend verklaring overgaan, voordat deze omissie is opgelost. Er moet volgens hem dit alsnog bij een bestuursbesluit plaatsvinden. “Als dat niet gebeurd hou ik mij het recht om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten”, deelde Van der San mee. 
 
De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat zij geen boodschap heeft tegen het bezwaar van Van der San. “Hij doet maar wat hij niet laten kan”, houdt Van Dijk-Silos het kort. 

VHP-voorzitter: We betreden een nieuw tijdperk

16 Jun, 2020, 15:07

foto

 VHP-voorzitter Chan Santokhi. 
“We zullen het vertrouwen dat ons is geschonken niet beschamen. Door eenheid van beleid en eenheid van bestuur gaan we zaken stap voor stap rechtzetten. Samen zullen we ons volk weer perspectief bieden. We betreden een nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe toekomst voor Suriname”. Dit zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi in een verklaring, nu het Centraal Hoofdstembureau vandaag in een openbare zitting de definitieve uitslag heeft bekendgemaakt van de verkiezingen van 25 mei. 
 
De uitslag die al geruime tijd duidelijk was, geeft de VHP een stevig mandaat voor nieuw beleid ten dienste van alle burgers van ons mooie land. Een mandaat om Suriname te redden van de gevolgen van het gevoerde beleid tot nu toe. Met 20 zetels heeft de VHP historie geschreven en een breuk gemaakt met een aantal oude tradities, stelt de VHP-voorzitter. De partij realiseert zich als geen ander dat er een zware taak op haar schouders rust om het land weer op orde te krijgen en welvaart te brengen.
 
“We zijn er trots op dat de kiezer ons heeft beloond voor de gedurfde stappen om als VHP zelfstandig de verkiezingen in te gaan en deel te nemen in alle tien districten. Onze oproep om over etnische scheidslijnen heen te stappen en te komen tot een brede nationale partij hebben gehoor gevonden met deze nieuwe VHP. Op dit moment past het ons als partij de bevolking van harte te bedanken voor deze hartverwarmende ondersteuning”, zegt Santokhi.

President, de kwaliteit van samenleven wordt bepaald door waarden en normen

 

President Bouterse. Beeld: GOV TV

President, heeft u enig idee in wat voor land u woont? In Suriname feliciteren wij als er iemand in je nabijheid jarig is, bij overlijden condoleren wij, bij een heuglijk feit van bijvoorbeeld slagen bij examen feliciteren wij, bij de nederlaag in verband met de verkiezingen feliciteren wij ook de winnaars. Het zijn de ongeschreven gedragsregels.

Een dag na de gehouden verkiezingen van 25 mei jongstleden werd het meteen duidelijk wie de winnaar was. De VHP is overduidelijk de winnaar.

Indien het overduidelijk is wie de winnaar is, is het goed fatsoen en bestendig gebruik in de wereld, dat de winnaar publiekelijk gefeliciteerd wordt door de overige deelnemers van de verkiezingen. Indien de zittende regering de verliezer is, geldt dit fatsoen en bestendig gebruik ook voor de zittende regering. Wij hebben niet van alle partijen kunnen achterhalen of zij dat wel of niet gedaan hebben. Wat iedereen wel zeker weet, is dat u als zittende president de winnaar nog steeds niet publiekelijk gefeliciteerd heeft.

Integendeel, u als zittende president trok de voorlopige verkiezingsuitslag in twijfel. Na de verkiezing vroeg u zich af of een cijfer 6 niet tot cijfer 9 gemaakt zou kunnen zijn. U kondigde een protest aan en wilde een hertelling. Publieke felicitatie betekent publieke erkenning van verlies en precies deze erkenning heeft u uitgesteld. Het was duidelijk dat na welke correctie dan ook, de winnaar niet zou veranderen. Zou men de VHP als winnaar veranderd willen hebben, dan zouden vele duizenden stemmen verkeerd geteld moeten zijn, iets wat ondenkbaar is. Dit alles duidt erop dat u uw verlies niet wilde erkennen.

Het feit dat u aanhaalt dat u wacht op de officiële bevestiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), alvorens u tot felicitaties overgaat, dient daarom als flauwekul van de hoogste orde bestempeld te worden. De officiële bevestiging van het OKB is het moment waarop u het proces in gang zet om de macht over te dragen. Dat is niet het moment om te feliciteren, want dat moment dient zich aan op het moment dat het overduidelijk is wie de winnaar is. Een dag na de verkiezing was het al duidelijk wie de winnaar was (herhaling).

De naïevelingen en de moraalridders zijn in een hoerastemming, nadat zij gehoord hebben dat u op de officiële bevestiging van het OKB wacht, om uw verlies te erkennen en dus over te gaan tot felicitaties. Het gevaar van dit gedrag van u wordt daarbij helemaal over het hoofd gezien, alsof men verblind raakt door uitspraken van u. Hoe apathisch kan men zijn.

Dit gedrag van u als president zou een precedent kunnen scheppen, want bij de verkiezing van 2025 zou Chan Santokhi, in de lijn van uw gedrag, ditzelfde gedrag kunnen etaleren. Dit is niet wat wij moeten willen, indien wij de status van goed fatsoen willen bewaren als natie. Dit druist ook in tegen het internationaal gebruik en daarmee worden wij als natie internationaal te kijk gezet. Dat is moreel ethisch zeer verwerpelijk. Reden waarom wij dit gedrag van u absoluut afkeuren.

President! Goed fatsoen is iets wat wij elkaar niet kunnen bijbrengen. U heeft het, of u heeft het niet.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/16/president-de-kwaliteit-van-samenleven-wordt-bepaald-door-waarden-en-normen/

Santokhi: “Verkiezingsuitslag stevig mandaat voor nieuw beleid”

Chan Santokhi brengt zijn stem uit. Foto: Reuters

De VHP is verheugd dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) vandaag in een openbare zitting de definitieve uitslag heeft bekendgemaakt van de verkiezingen van 25 mei. De uitslag die al geruime tijd duidelijk was, geeft de VHP een stevig mandaat voor nieuw beleid ten dienste van alle burgers van ons mooi land. Een mandaat om Suriname te redden van de gevolgen van het gevoerde beleid tot nu toe, schrijft de VHP in een persbericht.

Met twintig zetels heeft de VHP historie geschreven en een breuk gemaakt met een aantal oude tradities. “We zijn er trots op dat de kiezer ons heeft beloond voor de gedurfde stappen om als VHP zelfstandig de verkiezingen in te gaan en deel te nemen in alle tien districten. Onze oproep om over etnische scheidslijnen heen te stappen en te komen tot een brede nationale partij hebben gehoor gevonden met deze nieuwe VHP. Op dit moment past het ons als partij de bevolking van harte te bedanken voor deze hartverwarmende ondersteuning”, aldus VHP-voorzitter Chan Santokhi.

De VHP realiseert zich als geen ander dat er een zware taak op haar schouders rust om het land weer op orde te krijgen en welvaart te brengen. “We zullen het vertrouwen dat ons is geschonken niet beschamen. Door eenheid van beleid en eenheid van bestuur gaan we zaken stap voor stap rechtzetten. Samen zullen we ons volk weer perspectief bieden. We betreden een nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe toekomst voor Suriname”.

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/16/santokhi-verkiezingsuitslag-stevig-mandaat-voor-nieuw-beleid/

Openbare zitting CHS: Geen verandering DNA-zetels

16 Jun, 2020, 11:59

foto
 De landelijke resultaten van de verkiezing op DNA-niveau per partij. De uitslag is vandaag vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau. 

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft op een drukbezochte openbare zitting in Sana Budaya, zojuist de uitslag van de verkiezingen in de tien districten vastgesteld. De zetelverdeling is vastgesteld en de 51 Assembleeleden zijn officieel als gekozen verklaard. Ook is aangegeven wie bij voorkeur zijn gekozen en hoeveel geldige stemmen per partij zijn uitgebracht. 
 
Er is geen verandering gekomen in de zetelverdeling. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3, BEP 2 en PL.  2. In  twee weken tijden moeten de gekozen verklaarde kandidaten aangegeven of ze hun verkiezing zullen aanvaarden. Dit maakt deel uit van de geloofsbrieven die nodig zijn bij de toelating. De eerste vergadering is gepland op 29 juni. 
 
De laatste fase in het verkiezingsproces is het oordeel van het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit instituut komt vrijdag in openbare vergadering bijeen. Dan zal worden bekendgemaakt of de verkiezingen in alle districten op DNA- en ressortniveau al dan niet verbindend wordt verklaard. 
 
De behandeling van de resultaten op ressortraadsniveau is nu gaande. 
 

BREAKING: OKB houdt openbare vergadering op vrijdag 19 juni

BREAKING: OKB houdt openbare vergadering op vrijdag 19 juni
Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal op vrijdag 19 juni 2020 bekendmaken wat het besluit is met betrekking tot de verkiezingsuitslag, gepresenteerd door het Centraal Hoofdstembureau.
Indien alle resultaten goed bevonden zijn, zal het OKB de verkiezingsuitslag bindend verklaren.
Deze vergadering wordt gehouden op grond van artikel 1 lid 1 van de Kiesregeling. Vanwege de COVID-19 situatie zal maar 1 persoon per organisatie toegelaten worden. De zitting wordt gehouden in de Royal Ballroom van Torarica.
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'ONAFHANKELIJK KIESBUREAU SURINAME'
 
 

Bouterse, Santokhi en Brunswijk hadden overleg met elkaar

16 Jun, 2020, 11:00

foto

De politieke leiders van de VHP en ABOP hebben gisteren een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Nationale Democratische Partij. Het doel van het gesprek was elementen van een ordelijke en verantwoorde transitie van het bestuur te bespreken. Hierover is informatie uitgewisseld en zijn de politieke leiders van de toekomstige coalitie op de hoogte gesteld van de meest dringende ontwikkelingen. 
 
Dit staat in een verklaring namens de voorzitters Desi Bouterse (NDP), Chan Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (ABOP). Het persbericht is gedistribueerd door de VHP Mediacommissie. 
 
Partijen geloven dat in deze bijzondere omstandigheid van Covid-19 constructief overleg op het hoogste politieke niveau noodzakelijk en nuttig is en ertoe zal bijdragen dat het bestuur van het land op een effectieve manier overgedragen kan worden. Partijen zijn ervan overtuigd dat door goede wil en door het landsbelang voorop te stellen een tevens aantal dringende financiële, administratieve en bestuurlijke zaken in goede banen geleid kunnen worden en zo snel als mogelijk aangepakt kunnen worden in het kader van continuïteit van bestuur.
 
Het gesprek heeft in een openhartige, constructieve en vriendschappelijk sfeer plaatsgevonden. Afgesproken is dat, indien nodig, deze gesprekken voortgezet zullen worden om een bestuurlijke overdracht zo goed mogelijk, en conform de voorgeschreven tijdslijnen  te realiseren. 

Chaotische mensenmassa voor steunpakket en uitkering

16/06/2020 05:52 – Wilfred Leeuwin

De menigte bij Stibula heeft maandag gewacht van 's morgens vroeg tot zeker na negen uur 's avonds om het Covid-19-steunpakket in ontvangst te nemen.

De menigte bij Stibula heeft maandag gewacht van ‘s morgens vroeg tot zeker na negen uur ‘s avonds om het Covid-19-steunpakket in ontvangst te nemen. Foto: Regillio Derby  

PARAMARIBO – Het verstrekken van steunpakketten en onderstand en het uitbetalen van kinderbijslag door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft maandag geleid tot chaotische taferelen. De mensenmassa bij de registratiekantoren en buurtcentra, zoals Stibula te Latour, te Flora en het hoofdkantoor van het ministerie aan Waterkant, waren mensonterend. Coronamaatregelen werden nauwelijks nageleefd.

Veel mensen droegen een mondkap, maar lang niet iedereen. De mensen dramden en stootten om zo dicht mogelijk bij de deur te komen waar afgifte zou plaastsvinden. De op- en aanmerkingen waren niet van de lucht. Zo concludeerde iemand dat de vernedering een afstraffing door de regering is omdat de NDP de verkiezing heeft verloren.

Het ministerie had mensen, die zich hebben geregistreerd en wiens familienaam begint met A tot en met E opgeroepen, om tussen één en vier uur ‘s middags op één van de aangegeven locaties aanwezig te zijn om een Covid-19- steunpakket of financiële tegemoetkoming af te halen. De opkomst was massaal maar rond half vier in de middag waren er nog geen steunpakketten verstrekt.

Op straat bij Stibula hadden zich’s morgens vroeg al twee rijen gevormd die alsmaar langer werden. “Vanaf half zes ben ik hier”, zegt een vrouw die vooraan in de rij heeft postgevat en er niet aan denkt haar positie te verlaten. Tegen de tijd dat de Ware Tijd met haar sprak was het half drie. Door de zon raakten mensen steeds meer geïrriteerd en werd het klagen steeds luider.

Vrijwel niemand durft met naam commentaar te geven, kennelijk bang om bij herkenning niet meer in aanmerking te komen voor ondersteuning.”Efu mi no ben abi na pakket fanodu, mi no ben go teki na syen disi yere,” zegt een jonge vrouw met een kind op de arm veelbetekenend.

Op het terrein van Stibula zitten aan een rij tafels vrouwelijke ambtenaren van het ministerie met documenten voor zich. Van de steunpakketten waar de massa buiten op staat te wachten is niets te merken. “Wij geven geen interview; daarvoor moet u de directeur, mevrouw Salmo, bellen”, zegt de leidster van de groep ambtenaren. Wel betwijfelt ze of alle mensen buiten behoren tot degenen die voor de maandag zijn opgeroepen.

Buiten worden de beide rijen langer en de mensen geven vaak ongezouten hun mening terwijl het warmer wordt. “Efu unu ben stem NDP, unu ben go abi na pakket keba”, zegt iemand en een ander rerageert: “Na a sem regering de ete yere, ma den e strafu unu dat den lasi a verkiezing”.

Een vrouw die haar moeder heeft begeleid naar het hoofdkantoor van Sociale Zaken zegt dat toen zij rond half één daar aankwam ze totaal verrast was door de chaotische situatie. “Ik had gerekend op een goede organisatie, bijvoorbeeld dat de weg zou zijn afgesloten en er begeleiding zou zijn. Er waren geen stoelen dus stond iedereen in de zon. Ik heb begrepen dat sommige mensen zich al vroeg in de ochtend aangemeld hebben. De meeste mensen hadden wel een mondkapje om, maar van social distancing was niets te merken. Ik ben tegen twee uur maar weggegaan. Tot dat moment had niemand de mensen toegesproken en we hebben niets ontvangen.”

Rond negen uur gisteravond was er nog een rij bij Stibula voor ontvangst van pakketten. Op dat tijdstip was er alleen nog kip verkrijgbaar en moesten mensen zich registreren voor ontvangst van de pakketten vandaag. Directeur Angela Salmo die is ge-appt en gebeld, was niet bereikbaar voor de Ware Tijd. Om half tien gaf het NII een persbericht uit dat minister André Misiekaba de distributie voor maximaal drie dagen heeft stilgelegd om te “evalueren”.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/16/chaotische-mensenmassa-voor-steunpakket-en-uitkering/
Nog geen officiële reactie Den Haag op hulpverzoek

15/06/2020 08:01 – Ivan Cairo

Volgens minister Antoine Elias (Volksgezondheid) was de enige concrete donatie uit Nederland afkomstig van de Surinaamse diaspora.

Volgens minister Antoine Elias (Volksgezondheid) was de enige concrete donatie uit Nederland afkomstig van de Surinaamse diaspora. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De Nederlandse regering heeft “nog niet concreet” gereageerd op een verzoek van Paramaribo om assistentie in de strijd tegen Covid-19. Dat zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid tegen de Ware Tijd.

De afgelopen dagen werd bekend dat Suriname formeel bij Nederland heeft aangeklopt voor hulp. Het gaat om een gezamenlijk verzoek van de regering en particulieren, met name het Su4Su Fonds. “Er zijn ook andere landen benaderd. Brazilië heeft bijvoorbeeld via de Paho honderdduizend US dollar gegeven, maar ook Frankrijk, India en China hebben grote donaties gedaan, evenals de IDB en de Wereldbank”, stelt de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat tot nog toe vanuit Nederland de enige concrete donatie is gekomen van de Surinaamse diaspora in dat land. De schenking, een partij medische goederen, is gegaan naar het Mungra Medisch Centrum in Nickerie.

Uit de Nederlandse media wordt vernomen dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat inventariseren welke hulp er precies nodig is. Surinames gezondheidszorgsysteem is met de enorme toename van het aantal coronagevallen de afgelopen twee weken onder grote druk gekomen. In rap tempo steeg het aantal besmettingen van tien naar 208. Momenteel zijn er 196 actieve gevallen, terwijl 257 personen in quarantaine zijn. Tot nu toe zijn drie personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Vanaf het begin van de besmettingen in Suriname op 13 maart hebben de autoriteiten aangegeven dat vanwege het fragiele gezondheidszorgsysteem Suriname een grote uitbraak van de ziekte niet zou aankunnen. Er is een beperkt aantal plekken op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen en ook onvoldoende beademingsapparatuur. Intussen worden positief geteste personen niet meer in het ziekenhuis opgenomen indien ze geen symptomen of ernstige klachten hebben. Deze mensen zijn in groepsisolatie in het voormalige Residence Inn Hotel. Additioneel wordt in de hallen van het KKF een veldhospitaal ingericht dat een capaciteit van ongeveer 170 bedden zal hebben.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/15/nog-geen-offici%C3%ABle-reactie-den-haag-op-hulpverzoek/
Reactie OKB-voorzitter: Foto's pv's zijn voor intern gebruik

15 Jun, 2020, 01:51

foto
 Briefschrijvers aan OKB vallen erover dat er geen handtekeningen van de leden van het stembureau staan op het proces-verbaal 

Enkele burgers hebben de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, een brief geschreven met de vraag hoe het komt dat bij 537 van de 650 processen-verbaal (pv’s) de vereiste handtekeningen van het stembureau ontbreken. Dat is ruim 82.6% stellen de briefschrijvers S. Basier, I.Kemp en S.Westzaan. De pv’s zijn door het OKB gepubliceerd. Zij wijzen naar de wettelijke bepalingen.
 
“Het ondertekenen van het proces-verbaal met de totaaltellingen fungeert toch juist logischerwijs als middel om de juiste, volledige en integere telling van stemformulieren op de datum 25 mei 2020 zelf en ook achteraf te kunnen vaststellen en hercontroleren? Het ontbreken nu is toch al weken een fundamentele zwakte in het verkiezingsproces en strijdig met de onderhavige wetgeving?”, stellen de briefschrijvers. Zij vragen de OKB-voorzitter om liefst uiterlijk maandag 17.00 uur te antwoorden met het oog op de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau dinsdag. 
 
De OKB-voorzitter om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het fotograferen en publiceren van de pv’s helemaal niet behoort tot de wettelijke taken van het instituut. Er wordt ook niet gewerkt met cijfers van pv’s om te bepalen of de verkiezingen al dan niet bindend worden verklaard. Het OKB heeft besloten om de cijfers beschikbaar te stellen voor het publiek, omdat Binnenlandse Zaken niet alle pv’s had. Hierdoor was er veel ruis in de samenleving over de officieuze uitslag van de verkiezingen. 
 
Van Dijk-Silos legt uit dat het pv, model 7 A verschillende pagina’s telt. De toezichthouders van het OKB hadden de opdracht om de pagina met de resultaten van het stembureau te fotograferen voor intern gebruik. Sommigen hebben dat gedaan nog voordat deze opgeplakt waren. Het controleren van de pv’s is niet het werk van het OKB, maar van het hoofdstembureau. Waar gegevens ontbreken, wordt er contact gemaakt met de voorzitters van het stembureau. De uiteindelijke resultaten voor verdere controle en vaststelling van het verkiezingsresultaat worden doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau. Geen enkel instituut wacht op cijfers van het OKB om zijn werk te doen. OKB gaat helemaal niet over cijfers, benadrukt Van Dijk-Silos. 
 

Chan Santokhi: “We komen spoedig bij u met een prachtig regeerteam”

Publicatie datum: 15 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

“Totdat u van ons geen namen hoort, gelooft u niks’

In een boodschap aan het volk zegt VHP-topman en politieke leider van de beoogde coalitie bestaande uit de Abop, NPS, PL en VHP dat de afgelopen week een zware is geweest. Hij geeft aan dat de te vormen coalitie gesprekken heeft gevoerd met diverse groepen. Ook de onderhandelingen zijn vervolgd. “Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een goed realistisch en uitvoerbaar regeerprogramma.

Uiteraard komt er ook een crisisprogramma.  Naast overleg met deskundigen zijn er ook gesprekken met sociaal-maatschappelijke organisaties. In de huidige tijd gaat dat via Zoom en het gaat goed. Er komen meer en meer aanvragen van groepen die ook gehoord willen worden. Bijkans 90 organisaties hebben wij al gesproken. Het is ook een indicatie dat eenieder ons wil helpen. Het geeft aan dat organisaties mee willen denken en meebeslissen. Er zijn gesprekken geweest met de bankiersvereniging, met de vakbonden, sociaalmaatschappelijk organisaties en productie- en agrarische bedrijven. We willen een breed gedragen programma hebben.” 

Covid situatie uit de hand gelopen 

We worden geconfronteerd met een uit de hand gelopen Covid-situatie stelt de voorman van de VHP, die de meeste zetels heeft behaald bij de verkiezingen van de afgelopen maand. “We betreuren de doden en de zieken. Het is een zeer ernstige situatie. Laten we elkaar beschermen. Laten we alle protocollen in acht nemen.

Het is geen prettige situatie en we moeten zoveel mogelijk hand sanitizers en social distancing gaan toepassen De maatregelen zijn noodzakelijk maar de regering moet tegelijk erg kijken naar oplossingen. Voedselvoorziening en het dienstverlening moeten mogelijk verbeterd worden. We hebben gevraagd dat de  DNA-commissie nagaat met de regering wat de mogelijkheden zijn. Laten we samen meedenken.” 

Blij met ondersteuning BEP

“We zijn blij met de ondersteuning van de BEP”, geeft Santokhi aan. “We kunnen rekenen op een grote meerderheid in het parlement bij het kiezen van de topfuncties. We wachten nu op de officiële uitslag van het Centraal Hoofdstembureau die gepland staat voor morgen. We hopen dat het OKB dan de verkiezingen spoedig bindend verklaart en dat het parlement op 29 juni kan bijeenkomen. Dan kunnen de leden beëdigd worden en de leiding van het parlement kan gekozen worden.

Dan kan er traject ingezet worden. Wij zullen een regering presenteren die breed gedragen wordt. We bereiden alle zaken heel goed voor. We willen de juiste personen op de juiste plaatsen hebben. Een heleboel namen doen de ronde in de samenleving. U moet niks geloven, totdat u van ons geen namen hoort, gelooft u niks. We wachten nu op het juridische natraject van de verkiezingen. Dan komt er een politiek traject. We komen binnenkort bij u met een prachtig regeerteam. We zullen samen reageren, samen Suriname uit de crisis halen en naar grotere hoogten brengen”, besluit de voorzitter van de VHP, die volgens het regeerakkoord in aanmerking komt voor de presidentsfunctie van ons land. 

SAM

https://surinamenieuwscentrale.com/content/chan-santokhi-%E2%80%9Cwe-komen-spoedig-bij-u-met-een-prachtig-regeerteam%E2%80%9D

VERKAPTE BEDREIGINGEN

June 13, 2020

Een kop in een lokaal dagblad schreeuwt: ‘Bouterse gebelgd na beluisteren bandjes Santokhi’, en dat wel in verband met een interview dat de VHP-leider heeft gehad met een Nederlandse journalist en waarbij Bouterse werd besproken. Zoals we in een eerdere editie aangaven, was de journalist erop uit  de VHP-voorzitter uit te lokken en hem uitspraken te laten doen, die nu reeds voor politieke spanningen in dit land zouden zorgen nog voor dat de machtsoverdracht heeft plaatsgevonden. De Nederlandse journalist wilde weten of Santokhi, eenmaal president van dit land, Bouterse zou uitleveren aan Nederland om daar zijn straf te gaan uitzitten. Zoals bekend, heeft Bouterse een verstekvonnis op naam voor grootschalige drugssmokkel naar Nederland (de zogeheten Stellendam-affaire) en is op verzoek van Nederland bij de Internationale Politie Organisatie, Interpol, gesignaleerd ter opsporing en uitlevering. Santokhi heeft de Nederlandse journalist te woord gestaan, maar heeft geen moment laten doorschemeren, dat hij de bereid is de nog aanzittende president na de overdracht, aan Nederland uit te leveren. Bovendien is het zo, dat Suriname zijn eigen staatsburgers niet uitlevert en dat weet Bouterse evengoed. Ook Bouterse heeft geluidsopnamen van het interview beluisterd en is van mening, dat het niet mis was. Bouterse moet goed luisteren en zal dan als hij eerlijk is, moeten toegeven dat de VHP-leider nimmer heeft gezegd, dat hij hem zou uitleveren aan de Nederlandse justitie om op Nederlandse bodem een langdurige gevangenisstraf te gaan uitzitten. Het is bekend dat Bouterse een gruwelijke hekel heeft aan Nederland en dan wel in het bijzonder aan de politici en de justitie en dat hij het schijnbaar toepasselijk acht, achter elke toenadering van niet-NDP-politici naar het voormalige moederland, een complot tegen hem te zien. En juist omdat hij naar onze mening al geruime tijd paranoia is wanneer het om Nederland en andere westerse staten gaat, begint hij nu reeds ‘schoten voor de boeg’ van de aankomende coalitieregering te lossen.  Al heeft Santokhi uren met Bouterse gesproken en wel in gezelschap van andere VHP’ers, dan nog is Santokhi vrij te praten met Nederlandse journalisten en andere autoriteiten uit dat land, of dat nu wel met de huidige president te maken heeft of niet. Maar Bouterse kennende, heeft de argwaan hem vanaf de periode van de zogeheten revolutie nimmer verlaten en zoekt hij overall iets negatiefs achter. Maar dat komt ook, omdat de huidige eerste burger zich niet kan beroepen op een vlekkeloos blazoen. Bouterse en zijn NDP hebben er alles aan gedaan om de verkiezingen te winnen, omdat het vonnis van de Krijgsraad van 20 jaar, hem als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Volkomen terecht maakt de man zich momenteel ernstige zorgen over wat hem te wachten staat en heeft het interview dat Santokhi heeft gehad met de Nederlandse journalist, meteen aangegrepen om met verkapte bedreigingen in de richting van Santokhi en natuurlijk ook de aankomende regering te komen. Op cryptische wijze  kwamen  de bedreigingen bij Bouterse eruit en wel als volgt: “Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik doe een beroep op hem om te proberen een gewone man te worden. Daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat Santokhi en zij die volgen, precies begrijpen wat ik bedoel, omdat niemand er enige baat bij heeft dat we hier weer turbulente situaties en hier weer rommel krijgen in het land. De koers die men nu opgaat, ik hoop dat men echt heel snel erop terugkomt, want dat zou ons brengen in een situatie die niet goed en bevorderlijk is voor het land Suriname en daar wil niemand, ik in elk geval niet, aan meewerken.’’ Tot zover de verkapte bedreigingen van Bouterse aan het adres van Santokhi en natuurlijk ook de komende regering. Bouterse maakt zich zorgen om een betere en hernieuwde relatie met Nederland en betere betrekkingen met andere westerse staten. Hij weet heel goed dat de hulp om de economie weer op spoor te krijgen, uit die hoek zal moeten komen en dat er wel degelijk verlichting voor het volk zal komen, indien de nieuwe regering snel en bekwaam, de juiste maatregelen zal nemen. Bouterse weet ook dat het afgelopen zal zijn met de intensieve vrijages met Venezuela, Cuba, Rusland en China, en dat zint hem totaal niet. Hij weet ook dat de lokale en externe investeringen onder een ander, westers vriendelijk gezinde regering, veel sneller op gang zullen komen en dat beangstigt hem. Het vraaggesprek dat Santokhi heeft gehad met de Nederlandse journalist, was voor Bouterse het juiste vehikel om uit te komen met zijn stereotype bedreigingen. ‘Tapu skriki’, noemen ze dat in het Sranangtongo. Alleen is het nu nog de vraag, hoe bang men is geworden in het kamp van Santokhi na zo een overtuigende verkiezingswinst en het signaal uit de Surinaamse gemeenschap, dat men nu echt verandering, verbetering en de juiste ontwikkeling voor ogen heeft.

Geachte Desi Bouterse: stop de grootspraak, ga brommen

Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan de president van Suriname Desi Bouterse: stop met uw mistige grootspraak en aanvaard uw straf.

13-06-2020

Zo kennen we u weer: stoere taal, grote woorden – juist als u onder vuur ligt. ‘Ik ga nooit de confrontatie opzoeken, maar geloof me: ik schuw geen enkele confrontatie,’ hintte u gisteren in een vraaggesprek.

Daarbij doelde u overduidelijk op eerdere uitspraken van Chan Santokhi, die met zijn Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) de verkiezingen in uw land heeft gewonnen. Santokhi zei voor de microfoon van de Nederlandse nieuwszender BNR nogal stoer ‘uit te kijken’ naar een rechtshulpverzoek van Nederland.

 

Onno Aerden

Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd communicatie-advies aan iemand (m/v) die de publiciteit haalde.

Als de nieuwe machthebbers van Suriname aan zo’n verzoek tot uitlevering voldoen, blijft dat in uw geval niet zonder gevolgen. De Nederlandse rechter veroordeelde u in 1999 bij verstek tot elf jaar cel wegens bewezen grootschalige drugssmokkel en eind vorig jaar legde de Krijgsraad in uw eigen land u twintig jaar gevangenisstraf op voor de bewezen verantwoordelijkheid voor de Decembermoorden in 1982, toen vijftien politieke tegenstanders koelbloedig werden gemarteld en geëxecuteerd.

Terugkomen op een uitspraak is een teken van zwakte

Santokhi kan kiezen: of rechtsgang in eigen land – met het nodige tumult – of voldoen aan een eventueel rechtshulpverzoek ‘uit Holland’ voor de eerdere veroordeling. Die druk is groot, kennelijk, want de nieuwe man slikte zijn hoopgevende woorden snel weer in: ‘Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president.’

Lees ook het opiniestuk van Gerlof Leistra nog eens terug: Beoogd leider Santokhi moet in zee met drugsbaas Brunswijk

In de communicatiearena is het terugkomen op een stellige, politiek belangrijke uitspraak een teken van zwakte. U rook dat en maakte daarvan dankbaar gebruik – in de Surinaamse traditie dat politiek ook een strijd van stoere woorden is. U liet zich interviewen, door uw eigen woordvoerder. Zo hield u de complete regie over uw formuleringen. Die waren dreigend genoeg om de politici die na de verkiezingen samen een alternatief moeten vormen voor uw leiderschap bevreesd te maken voor een eventuele ‘list’ van uw kant, en vriendelijk genoeg om die verdenking vervolgens weer van u af te werpen. Dat klinkt dan zo: ‘We hebben gezien dat er boze tongen constant bezig zijn om roet in het eten te gooien en verwarring te scheppen. We hebben verkiezingen gehad en het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen om te erkennen wat ons volk wil.’ En dan: het onverholen dreigement over de confrontatie.

Het wordt tijd voor klare taal van de nieuwe politieke leiding

In Nederland weten we wel hoe u denkt over de Nederlandse rechtsstaat. In 1997 zei u in tv-programma Buitenhof dat u de Nederlandse beschuldigingen van drugssmokkel ‘aan de bekende laars’ zou lappen.

Het was in de jaren dat u geen legerleider meer was en ook nog geen president. Maar daags na uw tv-optreden werd u benoemd tot Adviseur van Staat, een positie die u immuniteit opleverde. Een lange neus naar het Nederlandse Openbaar Ministerie – zo ver reikte uw macht een kwart eeuw geleden al.

Of u zich opnieuw tot dergelijke vondsten zult wenden, is nu een stuk minder zeker. Al klonk uw beschrijving van de gesprekken met uw beoogde opvolger als staatshoofd omineus. U zei te hebben gesproken over een ‘soepele afhandeling van zaken en het geven van ondersteuning aan de regering, zodat die zonder ruis en turbulentie zijn werk kan doen’. Dat ruikt naar een dealtje: ontslag van rechtsvervolging in eigen land, een nieuwe functie met immuniteit in ruil voor uw steun aan uw opvolgers?

Lees ook deze reportage: Het ware gezicht van Suriname

En zo voegde u weer een scheutje mist toe aan de woordenbrij die de politiek in uw land kenschetst.

Het wordt tijd voor klare taal van de nieuwe politieke leiding: het recht moet zijn beloop krijgen, u hoort ondanks alle grootspraak achter slot en grendel. Zo duidelijk kan het zijn.

Stemmingmakerij van president Bouterse

President Bouterse. Beeld: NII

Inmiddels zult u vernomen hebben over de tirade die president Desi Bouterse gaf, naar aanleiding van het vraaggesprek tussen Chan Santokhi en BNR Nieuwsradio, waarin gesproken werd over mogelijke uitlevering van Bouterse aan Nederland. De hele heisa van Bouterse is stemmingmakerij en bermpolitiek.

President Bouterse heeft alleen een beetje geruchten over uitlevering gehoord en hij begint al te janken. Ook het vraaggesprek tussen Santokhi en BNR Nieuwsradio, dat Bouterse meerdere malen heeft beluisterd, heeft hem niet tot rust en kalmte kunnen brengen, hoewel er helemaal niets verontrustend gezegd werd. Hij lijkt helemaal paranoia te worden, als hij maar even iets over uitlevering of gevangenis hoort.

In het vraaggesprek zegt Santokhi niks anders dan wat iedereen al weet of hoort te weten. Santokhi zei dat hij uitkijkt naar het rechtshulpverzoek van Nederland (uitleveringsverzoek bedoelde hij). In het interstatelijk verkeer tussen landen, dient men elk verzoek van een bevriende natie serieus te nemen. Vervolgens dien je dat verzoek te toetsen aan de wetten en regels van je eigen land. Zo hoort dat, dat zijn de procedures.

Santokhi heeft het toen ook gezegd dat hij, na ontvangst van het uitleveringsverzoek, gaat handelen op basis van het advies van de justitiële autoriteiten. Dit is de gangbare procedure. En iedere koe weet wat het advies van de justitiële autoriteiten zal of zou zijn: “Eigen onderdanen, waaronder Bouterse, mogen op basis van de Surinaamse wetgeving niet uitgeleverd worden aan een vreemde natie (Nederland)”. Ook Bouterse weet dit, maar hij laat zich graag opgaan in stemmingmakerij en wil de zaak opblazen. Het was een moment voor hem om zijn frustraties van de politieke en electorale afranseling te uiten.

De justitiële autoriteiten en de Surinaamse wetten bepalen wie wel of niet uitgeleverd worden, niet een regering en ook niet Chan Santokhi. Dat had Bouterse toch ook moeten kunnen weten na zoveel jaren presidentschap? Hier kun je zien dat Bouterse nog steeds in de waan leeft dat een zittende regering alles kan bepalen zonder rekening te houden met bestaande wetten, regels en procedures. Tijdens zijn regeertermijn probeerde hij dat wel, vooral met de gelegenheidswetgevingen. Iets wat strafbaar was, werd gewoon niet strafbaar gemaakt met de Abdoel/Simons-gelegenheidswetgevingen.

Bouterse zei in zijn frustratie dat hij geen enkele confrontatie uit de weg gaat en daarmee wilde hij provoceren en intimideren. Hoezo gaat Bouterse geen enkele confrontatie uit de weg?

Hij vreesde het parlement en de rechtszaal als de pest. De plek waar hij weerwoord en kritische vragen kan krijgen, vermijd hij. Het verbaast ons niet dat hij zijn gal gespuugd heeft via Bakana Tori, de plek waar hij geen kritische vragen krijgt, de plek waar naar zijn mond gepraat wordt. Een persconferentie waar journalisten vragen kunnen stellen, durft hij niet aan. En als hij die aandurft, moet hij eerst wat moed indrinken. Hij komt dan in een zichtbaar beschonken toestand, zoals bijvoorbeeld tijdens de persconferentie inzake de gestolen kasreserves. Toen hij de vragen niet kon beantwoorden en met een mond vol tanden zat, ontketende hij een nieuw fenomeen: “Tralala”.

Tijdens regering-Venetiaan heeft Bouterse zoveel tamtam gemaakt over het Tigri-gebied, het Surinaams grondgebied dat in de jaren zestig door Guyana werd veroverd op Suriname. Toen Bouterse zelf aan de macht kwam, zweeg hij als het graf. Met de staart tussen de benen, vertrok hij tijdens gesprekken met de Guyanese autoriteiten en tot nu toe is het nog steeds stil.

Bouterse deed een beroep op Santokhi om een gewone man te worden. Kijk nou wie praat over ‘gewoon’ zijn. Bouterse is in ieder geval geen gewone man, want hij heeft zich ongewoon gedragen.

President! Om een land te regeren hebben wij niet alleen een “gewone man” nodig, maar ook een moedige, wijze en eerlijke. U behoort tot geen van deze!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/13/stemmingmakerij-van-president-bouterse/

Reyme: “We zijn dankbaar voor de stemmen”

Steven Reyme. Foto: Facebook/Steven Reyme

Twee weken na de verkiezingen van 25 mei 2020 blikt de voorzitter van de politieke partij Alternatief 2020 (A20), Steven Reyme, positief terug op de uitslag. De partij die heeft meegedaan in alle districten wist geen zetels te behalen. Toch is de partijvoorzitter niet ontevreden over het behaalde resultaat. “Het doel van A20 was natuurlijk om zetels te kunnen behalen. Het volk heeft de keuze gemaakt en die respecteren wij. Wij zijn dankbaar voor de stemmen die wij wel behaald hebben”, zegt hij in gesprek met Suriname Herald.

Ook de uitslag was voor de kerkleider van Logos International niet verrassend. Hij had verwacht dat de partijen die nu zetels behaald hebben, die zouden behalen. “Wij hadden ook verwacht dat wij binnen zouden komen om zaken die verandering behoeven binnen het parlement te kunnen bepleiten,” voegt hij eraan toe.

Stem Slim
De campagne Stem Slim die vlak voor de verkiezingen geïntroduceerd is, heeft volgens de politieke leider impact gehad op de verkiezingsuitslag. Personen zijn gaan geloven dat als je NDP wil verslaan, je op een grote politieke partij moet stemmen. Reyme zegt dat deze campagne de keuze van de kiezers sterk heeft beïnvloed.

Ondanks de campagnevoering van A20 uniek was, heeft die niet geresulteerd in zetelwinst. “Onze campagnevoering was anders dan wat gebruik is in Suriname. Wij hebben niet alleen de voorzitter op de voorgrond laten treden, maar zoveel mogelijk alle kandidaten omdat wij in teamwerk geloven. We geloven dat kiezers moeten stemmen voor ideologie en een verkiezingsprogramma in plaats van op individuen. Het wordt ook tijd dat men de morele waarden en normen hoog houdt. Hoe is het mogelijk dat stemmen letterlijk worden gekocht in sommige districten. Wij denken dat er wetgeving hiertegen gemaakt moet worden,” benadrukt Reyme.

De partij zal verder gaan met het realiseren van de doelen die gesteld zijn. De boodschap van dienstbare politiek als gevolg van dienstbaar leiderschap en strijden tegen fundamenteel onrecht, zal nog altijd verkondigd worden in Suriname, gaf Reyme aan. “Wij zullen zo gauw de situatie rond het coronavirus enigszins genormaliseerd is, evalueren met alle structuren en actoren en gezamenlijk nagaan welke strategieën wij zullen volgen om de gestelde doelen van de partij te verwezenlijken,” meent de voorzitter van A20.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/13/reyme-we-zijn-dankbaar-voor-de-stemmen/

Presidentieel besluit uitgevaardigd

13/06/2020 05:50 – Van onze redactie

De politie dinsdag tijdens de id-check in de binnenstad. Toen kon er slechts vermanend worden opgetreden. Nu het Presidentieel Besluit is uitgevaardigd, kunnen overtreders van de lockdown wel strafrechtelijk worden vervolgd.

De politie dinsdag tijdens de id-check in de binnenstad. Toen kon er slechts vermanend worden opgetreden. Nu het Presidentieel Besluit is uitgevaardigd, kunnen overtreders van de lockdown wel strafrechtelijk worden vervolgd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Nu er een Presidentieel Besluit is uitgevaardigd rond de wet ‘Uitzonderingstoestand Covid-19’ liggen zaken in de praktijk direct anders. Overtreders van deze wet bijvoorbeeld kunnen nu wel strafrechtelijk worden vervolgd.

Bij de afsluiting van de reguliere persconferentie van het Covid-19-managementteam maakte Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), vrijdagavond bekend dat het ‘President Besluit van 12 juni 2020 PB 07-2020 inzake uitvoering van artikel 4 lid 2 van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19’ die dag was uitgevaardigd. “Daarin treft u dus alle maatregelen die zijn getroffen in het kader van de beheersing van Covid-19. Die zijn allemaal daarin opgenomen”, aldus Babel.

Donderdag liet het Korps Politie Suriname (KPS) in een officiële bekendmaking weten dat overtreders van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 niet strafrechtelijk konden worden vervolgd omdat het Presidentieel Besluit nog niet was geëffectueerd. Dat werd vrijdagavond opnieuw beaamd door hoofdinspecteur Humphrey Naarden tijdens de reguliere persconferentie.

Hij verwees naar eerdere uitspraken van hem in een andere krant dat mensen die zich niet houden aan de lockdown zes maanden hechtenis of een boete van SRD 25.000 tegemoet konden zien. “Er is een wet Uitzonderingstoestand Covid-19 die te maken heeft met het Covid-19-gebeuren in Suriname. Maar die kan nog niet worden gebruikt, omdat er een Presidentieel Besluit moet worden uitgevaardigd waarin moet worden aangegeven regelgeving met betrekking tot hoe die wet moet worden toegepast”, legde Naarden simpel uit.

Omdat dat er vooralsnog niet was, werkte de politie daarom volgens hem nog niet met deze wet. “Wat wij doen – en dat is ook de instructie vanuit de korpsleiding – is zoveel mogelijk vermanend optreden tegen mensen die zich niet houden aan de maatregelen die geldig zijn.” Een klein halfuur daarna deelde Babel, kort vóór het afsluiten van het persmoment, mee dat het Presidentieel Besluit vrijdag dus eindelijk was uitgevaardigd.

Het ontbreken van dit besluit was al enkele dagen onderwerp van gesprek binnen de samenleving. Hooggeplaatste politieambtenaren maakten eigenlijk duidelijk dat de omgekeerde weg was bewandeld. Advocaat Gaetano Best, gespecialiseerd in mensenrechten, wees in gesprek met de Ware Tijd ook op het ontbreken van het Presidentieel Besluit. Daarnaast zat de zaak volgens hem “wetgevingstechnisch volkomen onjuist”.

De volgende dag counterde Eugène van der San eveneens in de Ware Tijd door te stellen dat de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 de basis vormt voor de maatregelen die zijn uitgevaardigd om burgers in hun bewegingsvrijheid te beperken in een poging de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te kunnen indammen. Wel zei hij dat Best eigenlijk geen ongelijk heeft, “maar we leven in een uitzonderingssituatie. Dit is crisis. Tegen de tijd dat we het met elkaar eens zijn over deze issue en de maatregelen zijn we twintig jaar verder en dan is bijna iedereen al doodgegaan aan Covid-19”, aldus Van der San.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/13/presidentieel-besluit-uitgevaardigd/
VIDEO: Santokhi accepteert verontschuldigingen van man in dreigvideo

13 juni 2020

VIDEO: Santokhi accepteert verontschuldigingen van man in dreigvideo
 

De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, heeft de verontschuldigingen geaccepteerd van de man, die hem en Ronnie Brunswijk vorige week met de dood bedreigde in een video. De man genaamd Marciano H. alias ‘Ingi Pe’, was dronken toen hij de dreigende woorden uitsprak. Een dag nadat het filmpje werd verspreidt door zijn broertje werden beide mannen aangehouden.

 

In een nieuw filmpje bood Marciano zijn verontschuldigingen aan de politici en de Surinaamse samenleving. Daarbij gaf hij toe dat hij onder invloed van alcohol verkeerde en het niet meende. Hij heeft een fout gemaakt en de fout zal niet meer gebeuren.

Als reactie zegt Santokhi in onderstaand filmpje dat hij de verontschuldigingen accepteert, ook namens de andere politici. “Laten wij lering trekken uit wat er gebeurt is en vreedzaam met, naast en onder elkaar leven” aldus de VHP-voorman.

Hij roept een ieder in Suriname op om goed te leven en samen dit land op te bouwen en noemt de huidige situatie een nieuwe kans om te werken aan een nieuw Suriname.

Filmpje van Santokhi:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/13/video-santokhi-accepteert-verontschuldigingen-van-man-in-dreigvideo/

 

VIDEO: Man die Santokhi met de dood bedreigde in vrijheid gesteld; betuigt spijt

12 juni 2020

VIDEO: Man die Santokhi met de dood bedreigde in vrijheid gesteld; betuigt spijt
 

Marciano H. alias “Ingi Pe” die vorige week door de politie in Suriname was aangehouden voor het bedreigen van VHP leider Santokhi met de dood is in vrijheid gesteld. In een filmpje op social media bedreigde hij Santokhi met de dood en tegelijkertijd beledigde hij Hindoestanen, Marrons en ABOP voormannen Brunswijk en Bordo zwaar.

 

In een nieuw filmpje biedt Marciano zijn verontschuldigingen aan de drie politici en de Surinaamse samenleving. Daarbij geeft hij aan dat hij onder invloed van alcohol verkeerde en het niet meende. “Tanga now a sang de in mi ede en mi abi spijt feng”. Naar zijn zeggen heeft hij de uitlatingen niet gedaan om de mannen te vernederen of te beledigen. Hij heeft een fout gemaakt en de fout zal niet meer gebeuren.

Een veiligheidsman van Santokhi deed vorig week vrijdag aangifte op bureau Lelydorp tegen Marciano. De recherche van Regio Midden zat meteen strak op de zaak en wist de verdachte na goed speurwerk enkele uren later aan te houden.

Hieronder het filmpje waarin Marciano zijn spijt betuigt:

KLM brengt eerste lading COVID-19 medische aankopen naar Suriname

13 juni 2020

KLM brengt eerste lading COVID-19 medische aankopen naar Suriname
Voor het eerst landde een Boeing 787-10 Dreamliner van de KLM in Suriname op vrijdag 12 juni 2020.
 

Deze Boeing 787-10 Dreamliner van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) kwam vrijdagmiddag aan in Suriname. Het toestel nam medische aankopen vanuit Nederland mee, die de stichting Su4Su met donaties heeft verricht in de strijd tegen COVID-19.

 

Het zou gaan om 3.500 Corona testkits en een nieuwe PCR machine. Met deze spullen kunnen medici in Suriname het aantal testen uitbreiden en de epidemie beter in kaart krijgen. En dat is belangrijk aangezien er sprake is van een enorme toename van het aantal actieve cases.

Het Surinaamse bedrijfsleven is de trekker van de doneer actie die wordt uitgevoerd door de stichting Su4Su. Sinds vrijdag heeft Su4Su ook in Nederland een campagne gelanceerd om donaties te verzamelen. De verwachting is dat in Nederland ook een miljoen euro kan worden opgehaald.

De meeste spullen die nodig zijn in de strijd tegen COVID-19 in Suriname, zullen in Nederland gekocht worden en met de KLM naar Paramaribo gaan. Een eerste vracht is zoals gezegd vrijdag vertrokken.

De Nederlandse regering had vorige week ook al tien beademingsapparaten toegezegd. Deze zullen naar verwachting volgende week naar Suriname gaan.

Het KLM toestel zal zaterdag terug vliegen naar Amsterdam en neemt weer in Suriname gestrande passagiers mee naar Schiphol. Vorige week maakte de KLM bekend dat zij elke zaterdag vanuit Suriname naar Nederland zal vliegen.

Lees ook:

Suriname vraagt Nederland officieel om hulp bij bestrijding corona-uitbraak

13 juni 2020

Mensen die illegaal naar Paramaribo zijn gebracht opgehaald en naar quarantaine
Archieffoto – autoriteiten halen mensen op die illegaal in Suriname zijn.
 

De NOS meldt zojuist dat Suriname Nederland officieel om hulp heeft gevraagd, bij de bestrijding van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gaat inventariseren welke hulp er precies nodig is. Dat heeft een woordvoerder van BuZa vrijdag aan het ANP bevestigd.

 

Suriname noteerde vrijdag de derde corona dode tot nu toe. Het gaat om een man die niet in het ziekenhuis lag, maar thuis is overleden. Na zijn overlijden bleek uit een alsnog gemaakte swab, dat de man COVID-19 positief is.

Het aantal actieve corona gevallen in het land is de afgelopen week snel gestegen. Momenteel zijn er 175 positieve gevallen. Donderdag nam het aantal met 24 toe en vrijdag met 19.

De vrees bestaat dat als de situatie verslechtert, de medische sector in Suriname het niet aan kan. Sinds vrijdag heeft Su4Su ook in Nederland een campagne gelanceerd om donaties voor de medische sector in te zamelen:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/13/suriname-vraagt-nederland-officieel-om-hulp-bij-bestrijding-corona-uitbraak/

 

CHS maakt verkiezingsuitslag dinsdag formeel bekend

13 Jun, 2020, 00:39

foto

 De uitslag van de verkiezingen die gehouden zijn op 25 mei worden de komende dinsdag formeel bekendgemaakt door het CHS. 

 

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal dinsdag de uitslag van de verkiezingen formeel bekendmaken. De openbare zitting wordt gehouden in Sana Budaya om 10.00 uur. Nadat dit orgaan de uitslag heeft bekendgemaakt, is het de beurt van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om een oordeel te vellen over de verkiezingen. Het OKB verklaart de verkiezingen al dan niet bindend. 
 
Nadat de uitslag formeel is vastgesteld door het CHS, hebben de gekozen leden twee weken de tijd om hun verkiezing te aanvaarden. Dit document maakt deel uit van de geloofsbrieven. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is bezig met de voorbereidingen opdat de nieuwe leden op 29 juni kunnen worden toegelaten. De huidige Nationale Assemblee is op 30 juni 2015 aangetreden. Vóór die datum moeten de nieuwe leden worden toegelaten. 
 
President Desi Bouterse heeft reeds aangegeven dat hij bezig is met de voorbereidingen van de machtsoverdracht. Hij heeft opnieuw aangegeven dat het volk zijn stem heeft uitgebracht en dat de verkiezingsuitslag gerespecteerd wordt. Hij zal de nieuwe leiders feliciteren zodra het OKB de verkiezingen bindend heeft verklaard. 
 
De nieuwe coalitie, bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL, is al begonnen met het horen van ruim negentig maatschappelijke groepen. De inbreng van het maatschappelijk middenveld wordt meegenomen in het te voeren regeerbeleid. Samen met deze vier partijen 33 zetels in De Nationale Assemblee. Om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kunnen kiezen, zijn er minstens 34 van de 51 stemmen (2/3 meerderheid) nodig. De BEP, die twee zetels bezit, heeft intussen aangegeven mee te zullen werken aan het kiezen van deze twee functionarissen in De Nationale Assemblee. 

Geen reden voor BEP om verkiezing nieuwe president en vicepresident in DNA te dwarsbomen

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zegt vandaag in een verklaring dat de partij geen reden heeft om niet mee te werken aan de verkiezing van de nieuwe president en vicepresident in De Nationale Assemblee (DNA).

BEP: “In de afgelopen 2 weken maken wij een schrikbarende toename mee van het aantal COVID-19-geïnfecteerden, -overledenen en -ziekenhuisopnames. Deze ontwikkelingen kunnen ook resulteren in ongekende en ongecontroleerde sociale en economische implicaties. Wij moeten als samenleving dus alles eraan doen om een grotere uitbraak van deze ziekte te voorkomen.”

“Voor de partij staat buiten kijf dat ons verantwoordelijkheidsgevoel de boventoon moet voeren om de hedendaagse gemeenschappelijke vijanden, z.a. corona-uitbraak en de precaire financieel-economische situatie, het hoofd te kunnen bieden. De partij realiseert zich dan ook terdege dat wij ons primair moeten focussen op wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren.”

“Gezamenlijk hebben wij de plicht om alles eraan te doen ter verbetering van de leefbaarheid en benutting van de economische kansen. Mede in dit kader zijn wij van mening dat de nieuwe regering zo snel mogelijk in het zadel moet komen. Het is ons immers niet ontgaan dat de samenleving ook uitkijkt naar een corona-debat in het parlement, zulks als onderdeel van de steeds uitdagende situatie en veranderende maatregelen.”

“In alle openheid en eerlijkheid blijven wij desondanks een beroep doen op de totale samenleving om deze maatregelen stringent in acht te nemen en op te volgen. In dit kader moeten wij waarden en idealen zoals veiligheid, gezondheid en solidariteit niet alleen zien als condities voor, maar ook als een gevolg van het indammen en onder controle krijgen van deze gezondheidscrisis. Derhalve zijn voorzorgsprincipes zoals vermijding van drukte en dus thuis blijven, sociale afstand houden, mond- en neusmaskers opzetten en zoveel mogelijk thuis werken, de minst ingrijpende en logische oplossingen.”

“Tenslotte wensen wij als een van de zetelwinnaars van de afgelopen verkiezingen, de samenleving een groot compliment te maken voor de wijze waarop de naam van ons geliefd land op het gebied van het organiseren van ordelijke, vreedzame en waardige verkiezingen is uitgedragen.”

“De strijd is op een democratische wijze gestreden met als resultaat een overtuigende overwinning door partijen die geen deel uitmaken van de huidige regeercoalitie. Met deze uitslag is de soevereine wil en aspiratie van het Surinaams volk tot uiting gebracht.”

“Indachtig het voorgaande wenst de BEP te benadrukken dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat de partij niet zal meewerken aan het kiezen van de president en de vicepresident in het parlement.”

“Nogmaals ziet de BEP, gegeven de realiteit van alle dag een eventuele stap naar de Verenigde Volks Vergadering als een heilloze weg. Hiermee hopen wij een einde te hebben gebracht aan de talrijke zinloze speculaties over onze houding in het nieuw parlement.”

https://www.gfcnieuws.com/geen-reden-voor-bep-om-verkiezing-nieuwe-president-en-vicepresident-in-dna-te-dwarsbomen/

BEP zal meewerken aan kiezen president en vp in DNA

12 Jun, 2020, 16:25

foto

 

De nieuwe regering moet zo snel mogelijk in het zadel komen. Dit is de mening van de BEP. De partij zal dan ook mee werken aan het kiezen van de president en vicepresident (VP) in het parlement. In een persbericht benadrukt de BEP ook, dat zij bezorgd is over de schrikbarende toename mee van het aantal Covid-19 geïnfecteerden, -overledenen en -ziekenhuisopnames. “Wij moeten als samenleving alles eraan doen om een grotere uitbraak van deze ziekte te voorkomen.”

Volgens de partij kan Covid-19 resulteren in ongekende en ongecontroleerde sociale en economische implicaties. “Voor de partij staat buiten kijf dat ons verantwoordelijkheidsgevoel de boventoon moet voeren om de hedendaagse gemeenschappelijke vijanden, z.a. corona-uitbraak en de precaire financieel-economische situatie, het hoofd te kunnen bieden.”

De partij stelt dat de nieuwe regering snel moet aantreden, omdat de samenleving uitkijkt naar een zgn. corona-debat in het parlement, zulks als onderdeel van de steeds uitdagende situatie en veranderende maatregelen. De samenleving adviseert zij om deze maatregelen stringent in acht te nemen en op te volgen. “In dit kader moeten wij waarden en idealen zoals veiligheid, gezondheid en solidariteit niet alleen zien als condities voor, maar ook als een gevolg van het indammen en onder controle krijgen van deze gezondheidscrisis. Derhalve zijn voorzorgsprincipes zoals vermijding van drukte en dus thuisblijven, sociale afstand houden, mond- en neusmaskers opzetten en zoveel mogelijk thuis werken, de minst ingrijpende en logische oplossingen”, staat in het persbericht. 

Het mediateam van de partij schrijft dat de verkiezingen ordelijk, vreedzaam en waardig zijn verlopen. “De strijd is op een democratische wijze gestreden met als resultaat een overtuigende overwinning door partijen die geen deel uitmaken van de huidige regeercoalitie. Met deze uitslag is de soevereine wil en aspiratie van het Surinaams volk tot uiting gebracht.”

Horror-president laat weer van zich horen

President Bouterse. Beeld: NII

“De Amerikanen hebben zo’n mooie uitdrukking: ‘three strikes you’re out’.

Kries Mahabier en ik spreken vaak over allerlei onderwerpen, Surinaamse politiek en de Surinaamse economie zijn onze favoriete onderwerpen. Zo had Kries een fantastische anekdote: “Ik heb wel eens liggen dromen hoe ik de NDP en haar voorzitter zou straffen als ik de Heere was; voor het feit dat die voorzitter zo zelfingenomen en hysterisch kan reageren bij verlies en uit is op wraak, behoorlijk kan provoceren en intimideren”.

“Als één van de eerste dingen zou ik dan bijvoorbeeld iedereen die deelgenoot was van de macht in de afgelopen tien jaar en die naast de pot heeft gepist, laten oppakken en vervolgens voor het gerecht slepen”.

Bij nader inzien blijkt dat geheel onnodig, want Desi Bouterse en aanhang zijn nog vindingrijker dan de duivel, als het gaat om op grond van moralistische argumenten gericht aan een ander, zichzelf in het nest te werken. Zij zitten zichzelf behoorlijk dwars en zijn “zelf ondermijnend” bezig. Neem nou de dreigementen van Bouterse aan het adres van Chan Santokhi; zelfreiniging heet dat, Bouterse zorgt zelf voor zijn ondergang.

Wij zouden meteen een advies geven aan de leiders Santokhi en Ronnie Brunswijk. Wees niet geïntimideerd door een brullende, doch jankende oud-politicus. Wel vinden wij het alarmerend en absurd dat aan de ene kant een land met zóveel evenwichtige mensen, zóveel potentie voor welvaart, een bijna zó geoliede samenleving kan worden. Dit, terwijl aan de andere kant zoveel burgers die welwillend staan tegenover hun medeburgers, nu in de ban zijn geraakt van een sensatie president en doemprofeet. Dat een land als Suriname zich laat intimideren door hen die woede en een grote bek instrumenteel en institutioneel inzetten.

Gaan wij weer een brede civil society opbouwen of laten wij ons gijzelen door een spectaculaire xenofobie en horror-president als doemprofeet van gisteren, die zich de leider van morgen waant? Het is tijd voor een brede coalitie, met het volk voorop.

Nu is de tijd aangebroken dat er nieuwe politieke, maatschappelijke leiders en bestuurders zijn opgestaan, met de durf en met de vergezichten die een politiek-maatschappelijke brede dialoog over de toekomst van onze samenleving waardig gestalte kunnen geven. Zij verdienen alle steun. De tijd van intimidatie, macht en geweld ligt ver achter ons. Internationale gemeenschappen zijn Suriname en haar bevolking zeer goed gezind. Het ferme statement van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, Mike Pompeo, is er bewijs voor en spreekt boekdelen.

De algemene, geheime en eerlijke verkiezing is net achter de rug. Het Surinaamse volk heeft in meerderheid de huidige machthebbers massaal afgewezen. Dat was onze eerste beproeving. Wij hebben de wedstrijd gewonnen, maar de strijd nog niet. De mens kan het tij keren, maar dan moeten wij het wel samen doen.

Bij een scheidende president praat men meestal over “his famous last words”. De tirade van Bouterse kunt u zien als “his infamous last words”. De geboorte van herinneringen heeft Bouterse zelf al ingezet.

Waar anderen in hun laatste optredens verzoenend bezig zijn en zich verontschuldigen, zoekt Bouterse juist de schuldigen.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/12/horror-president-laat-weer-van-zich-horen/

Amerika waarschuwt Bouterse democratie te respecteren

Na een helder signaal van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo moet de Surinaamse president Desi Bouterse zijn verkiezingsnederlaag respecteren. Intussen doet beoogd presidentskandidaat Chan Santokhi een verregaande concessie om op 12 augustus president te kunnen worden.

Desi Bouterse moet zich neerleggen bij zijn nederlaag. Die boodschap gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag 10 juni de Amerikaanse media mee tijdens een briefing. Hij riep op tot ‘een democratische overgang’ na de recente verkiezingen in Suriname. Zijn land volgt de ontwikkelingen in de regio op de voet.

Bij de verkiezingen van 25 mei verloor de Nationale Democratische Partij van Bouterse 10 van haar 26 zetels in de Nationale Assemblee, het parlement van Suriname. Grote winnaar is de Vooruitstrevende Hervormings Partij van oud-minister van Justitie Chan Santokhi met 20 van de 51 zetels.

 

Coalitie

Dankzij een coalitie met in elk geval drie andere partijen hoopt Santokhi op 12 augustus rechtstreeks gekozen te worden tot president. Mocht dat niet met de vereiste tweederde meerderheid lukken, dan beslist de Verenigde Volksvergadering met een gewone meerderheid.

De uitspraak van Pompeo is een helder signaal aan Bouterse. Die weigert nog steeds de uitslag te erkennen en dringt aan op hertelling van de stemmen in Paramaribo. Zolang hij president is, vrezen zijn tegenstanders dat Bouterse zijn opvolging boycot. Maar hij zal zich niet de toorn van de Amerikanen op de hals willen halen.

Uitleveren

Santokhi weersprak dinsdag het door Nederlandse media gebrachte nieuws dat hij Bouterse wil uitleveren aan Nederland. De president is in Nederland voor grootschalige drugshandel onherroepelijk veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Santokhi benadrukt dat niet hij maar het Openbaar Ministerie daarover beslist na een eventueel verzoek tot uitlevering.

De kans op uitlevering is klein. Eind 2019 is Bouterse in Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Als Bouterse opnieuw wordt veroordeeld, zal hij worden opgepakt om die straf uit te zitten. Dat vonnis gaat voor een eventuele detentie in Nederland.

Schrikbewind

Bouterse kwam op 25 februari 1980 door een staatsgreep aan de macht. Als legerleider voerde hij jarenlang een schrikbewind. Van 2000 tot 2010 was Ronald Venetiaan van de Nationale Partij Suriname president, maar in 2010 en 2015 won Bouterse de verkiezingen. Onder zijn leiding leek het even redelijk te gaan, maar Suriname verkeert sinds enkele jaren in een diepe economische crisis. Die wordt nog eens verergerd door de coronacrisis. In Suriname geldt momenteel een complete lockdown.

In zijn tijd als politiechef was Santokhi de drijvende kracht achter de vervolging van Bouterse wegens drugshandel. Als minister maakte hij de vervolging van Bouterse mogelijk voor de Decembermoorden. Vergeefs probeerde Bouterse als president amnestie te regelen voor de moorden.

Brunswijk

Santokhi heeft een coalitie gevormd met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij van Ronnie Brunswijk. In ruil voor zijn steun mag Brunswijk de nieuwe voorzitter worden van het parlement. Pikant is dat hij in Nederland bij verstek tot zes jaar celstraf is veroordeeld wegens drugshandel. Om president te kunnen worden, heeft Santokhi weinig meer keus dan in zee te gaan met een veroordeelde drugscrimineel.

Santokhi: Wij zijn geen sensatieland

11-06-2020

“Wij zijn niet uit op sensatie. Wij zijn geen sensatieland. Natuurlijk als er een dergelijk bericht uitkomt, ontstaat er hier en daar beroering, maar wij zijn als leiders hier om ervoor te zorgen dat die beroering wordt weggewerkt,” aldus de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Sanokhi vandaag op een spoed persconferentie.

De persconferentie werd gehouden naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse media dat Santokhi openstaat voor uitlevering van Desi Bouterse aan Nederland.

De VHP heeft om een rectificatie gevraagd en is het bericht door de Nederlandse pers intussen aangepast.

“Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden”, liet zijn partij eerder in een verklaring weten.

Het bericht komt nadat BNR woensdag meldde dat Santokhi tijdens een interview met de zender zou hebben gezegd daar wel open voor te staan. Volgens Santokhi heeft de journalist van BNR “oneigenlijke conclusies” getrokken uit hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem.

De verslaggever van BNR vroeg tot twee keer toe of de VHP’er bereid is om Bouterse uit te leveren. Santokhi zei daarop zich te willen vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: “We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal.”

De VHP-voorman zegt slechts te hebben aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en welke rol het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht hierin hebben.

Santokhi: “Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

“De nieuwe coalitie is er om het land weer op het juiste spoor te zetten. Om de verschillende vraagstukken die er spelen, aan te pakken.”

https://www.gfcnieuws.com/santokhi-wij-zijn-geen-sensatieland/

Bouterse werkt niet mee aan verkoop van Suriname

12 Jun, 2020, 00:00

foto

 President Desi Bouterse heeft met Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, en ABOP-topper Ronnie Brunswijk aparte gesprekken gevoerd. Deze gingen over de transitiefase van de regering en een soepele overdracht van de macht. (Beeld: NII) 

President Desi Bouterse heeft het druk met de voorbereiding van de overdracht aan de nieuwe regering. Hij zegt in gesprek met Clifton Limburg dat het absoluut niet waar is dat hij de regeermacht niet wil overdragen. Hij wacht op het moment waarop het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de verkiezingen bindend verklaard heeft om de winnaars van de verkiezingen te bellen en te feliciteren. “Ik weet dat ik hard heb gewerkt, ik weet dat ik dit land niet heb verkocht en ik ga ook niet meewerken aan verkoop van dit land.” Als er zaken zijn waar men denkt het land te verkopen “dan hebben we een probleem”, stelt Bouterse. 

 
Intussen heeft Bouterse onlangs wel een urenlang gesprek gehad met VHP-voorzitter Chan Santokhi en ABOP-leider Ronnie Brunswijk. Er is niet gesproken over samenwerking met de NDP, maar over de transitieperiode en ondersteuning aan de regering. 
 
Brunswijk had eerder meegedeeld aan Radio ABC dat hem presidentschap is aangeboden door de NDP. Hij noemde onder andere de naam van minister Gillmore Hoefdraad. Hij zei dat ook de president hem hetzelfde had aangeboden. Bouterse zegt echter dat er helemaal niet gesproken is over samenwerking, niet met Santokhi en ook niet met Brunswijk. Volgens Bouterse had Brunswijk hem ook een keer gebeld om te praten over zijn kleinzoon Walter Bouterse die in de Anthony Nesty Sporthal zou zijn gesignaleerd door Brunswijk. Walter had een klacht ingediend bij de politie. De president deelt mee dat Walter bij hem was die avond. Er werd gekaart en er zijn meer getuigen. 
 
Bouterse merkt op dat hij gezegd heeft dat wanneer het volk gesproken heeft, iedereen zich erbij neer moet leggen. Hij wacht op het officiële uitslag van OKB om de mensen te feliciteren. Er zijn zoveel dingen gebeurd, merkt Bouterse op. Op het moment dat OKB zegt ‘dit is finale’ feliciteert hij de winnaars. Wat het volk beslist heeft, dat zal gebeuren. 

MATHOERA NUCHTER OVER VERSLAAN BOUTERSE IN PARAMARIBO

Jun 11, 2020

Chandrikapersad Santokhi en Krishna Mathoera, beiden van de VHP, hebben landelijk de meeste stemmen kunnen halen bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei.

In Wanica wist Santokhi 29.440 mensen achter zich te krijgen. Hij is hiermee landelijk ook de koploper en heeft bijna twee keer zoveel stemmen behaald dan NDP-voorzitter Desi Bouterse. In Paramaribo werd Bouterse ook verslagen door Mathoera die met 20.379 stemmen over de brug kwam.

Bouterse viel met 50% terug naar 15.545 stemmen, goed voor de derde plek qua aantal behaalde stemmen. Mathoera voelt zich gevleid met het resultaat en het succes tegen de man die als onverslaanbaar werd geacht in Paramaribo, maar eist het resultaat niet persoonlijk op. Het was volgens haar een gezamenlijke inspanning van de kandidaten in Paramaribo om het onderste uit de kan te halen.

“Ik ben niet in de campagne geweest om iemand te verslaan. Zo interpreteer ik het”, zegt de herkozen VHP-parlementariër.

De strekking van de campagne was volgens Mathoera om de kiezers over de streep te trekken en als lijstrekker was het bijna vanzelfsprekend dat de aanhang op haar zou stemmen. “Wij hebben mensen kunnen overtuigen om op de VHP te stemmen. Als lijstrekker krijg je natuurlijk die stemmen, maar het is teamwerk geweest. We hebben samen campagne gevoerd”, zegt zij.

https://unitednews.sr/mathoera-nuchter-over-verslaan-bouterse-in-paramaribo/

ICT Associatie roept op voor spoedige uitslag verkiezingen

11 Jun, 2020, 22:38

foto

 
De ICT Associatie (ICT-As) feliciteert alle politieke partijen die zetels hebben behaald bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Ook feliciteren we de samenleving met het democratisch proces dat ook bij deze verkiezingen is gewaarborgd. Het is in het belang van land en volk dat de definitieve uitslag van de verkiezingen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wordt, zodat we ons kunnen concentreren op het herstellen van de economie.
 
Wij doen derhalve een dringend beroep op de autoriteiten en verantwoordelijken om het verkiezingsproces zo snel mogelijk af te ronden en de verkiezingsuitslag bindend te verklaren, zodat aansluitend de nieuw gekozen assembleeleden kunnen worden geïnstalleerd en de regering kan worden gevormd. 
 
De ICT-As wil met haar leden, in samenwerking met alle stakeholders, de kern van de digitale economie zijn in Suriname. Derhalve richt zij zich op het ondersteunen van de Surinaamse samenleving & economie om met- en door- Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) de ontwikkeling van Suriname te versnellen en te faciliteren. 
 
De afgelopen 10 jaren is er hard gewerkt aan de bewustwording rondom de potentie van de digitale economie, en de komende 10 jaren willen we ons vooral gaan focussen op de diversificatie van onze economie door middel van ICT. 
 
Namens het bestuur van de ICT Associatie
De Voorzitter, Anushka Sonai 

'Caricom tolereert geen diefstal van verkiezingen'

11 Jun, 2020, 20:43

foto

 Premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent en de Grenadines neemt in juli de voorzittershamer van de Caricom over. 
De Caribische Gemeenschap (Caricom) zal waarschijnlijk een hard standpunt innemen tegen elk van haar lidstaten die proberen verkiezingsfraude te plegen, zei de inkomende voorzitter van de groep. Hij dringt erop aan dat de Verkiezingscommissie van Guyana (Gecom) de winnaar van de op 2 maart gehouden verkiezingen verklaart. Uit een landelijke hertelling van de stemmen blijkt dat de oppositionele People’s Progressive Party (PPP) de verkiezingen met meer dan 15.000 stemmen heeft gewonnen.

“… ongezouten en duidelijk, Caricom is niet van plan te tolereren dat iemand een verkiezing steelt,” zei Ralph Gonsalves, de premier van Saint Vincent en de Grenadines woensdag in een radioprogramma. Hij zal volgende maand het voorzitterschap van het regionale handels- en integratieblok van 15 landen overnemen.

“Als je deelneemt aan een verkiezing, is er altijd een kans dat je verliest, en als je verliest, zoals Sir Arthur Lewis zei ‘neem je verlies als een man’,” verklaarde hij tijdens een interview op NCB-radio in St Vincent.

Met het Caricom-team dat de verkiezingen heeft onderzocht en dat naar verwachting de komende dagen zijn verslag over de hertelling zal uitbrengen, heeft de inkomende voorzitter er bij Gecom op aangedrongen om die resultaten te gebruiken om een winnaar te uit te roepen, aangezien ze geacht worden geloofwaardig geproduceerd te zijn.

“We verwachten dat de Caricom-waarnemersmissie haar rapport zal afleveren en we verwachten dat wat de hertelling heeft uitgewezen, zal worden gehonoreerd.” En dat de Verkiezingscommissie van Guyana die hertelling zal waarborgen en de winnaar zal uitroepen in overeenstemming met deze hertelling.” Gonsalves voegde eraan toe dat iedereen die daarna iets tegenin wil brengen, naar de rechter kan gaan.

De regerende APNU + AFC wordt ervan beschuldigd samen te zweren met functionarissen van de Guyana Elections Commission om de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart te manipuleren.

In een recent afgesloten hertelling waaruit blijkt dat de PPP met meer dan 15.000 stemmen wint. Uit de hertelling is ook naar voren gekomen dat de voorzitter van het hoofdstembureau van Regio 4, meer dan 19.000 stemmen voor de APNU + AFC erbij heeft ‘geplakt’ en het aantal stemmen voor de PPP met meer dan 3.000 heeft verminderd in zijn poging om de coalitie een kleine overwinning te bezorgen.

Clairmont Mingo deed dit twee keer, op 4 maart en opnieuw op 13 maart, en de APNU + AFC hadden feest gevierd. Maar nadat de verklaringen van Mingo voor de rechtbank waren aangevochten en een overeenkomst voor een hertelling was bemiddeld, ging een APNU + AFC-kandidaat naar de rechtbank om deze te laten blokkeren. De vordering werd niet gehonoreerd.

Gonsalves maakte deel uit van een vierkoppig Caricom-delegatie van regeringsleiders die naar Guyana reisde om de deal voor de hertelling te bemiddelen. Nadat de APNU + AFC-kandidaat probeerde de hertelling te blokkeren, betoogde Caricom-voorzitter en premier van Barbados, Mia Mottley dat “… er krachten waren die niet willen dat de stemmen om welke reden dan ook opnieuw worden geteld”. De Caricom was vervolgens gedwongen om het top team die het had gestuurd om die hertelling te begeleiden, terug te roepen.

Namens het regionale blok had premier Mottley ook gezegd dat “elke regering die wordt beëdigd zonder een geloofwaardig en volledig transparant stemproces, legitimiteit zou missen”. De Caricom stuurde vervolgens een tweede team en toen de hertelling begon, begon de APNU + AFC aan een campagne om de verkiezingen in diskrediet te brengen door te beweren dat mensen die overleden waren en personen die het land uit waren op de dag van de verkiezingen hadden gestemd. Op basis daarvan wil de APNU + AFC de verkiezingen ongeldig maken.

Maar Gonsalves, een doorgewinterde politicus die in zijn vierde termijn als premier zit, kent deze aantijgingen maar al te goed.

 

Winnaar Surinaamse verkiezingen wil snel banden met Nederland herstellen

 

 

Winnaar Surinaamse verkiezingen wil snel banden met Nederland ...

Chan Santokhi, die vorige week met zijn VHP-partij de Surinaamse parlementsverkiezingen heeft gewonnen, wil zo snel mogelijk de banden met Nederland herstellen. Zo moeten er, als hij wordt verkozen tot president, binnen zes maanden weer ambassadeurs in beide landen gepositioneerd zijn, zegt hij in gesprek met BNR.

Sinds 2017 heeft Suriname geen Nederlandse ambassadeur meer. Volgens de huidige president Desi Bouterse zou Nederland zich te veel bemoeien met Surinaamse binnenlandse zaken.

Santokhi ziet daarentegen een samenwerking met Nederland als belangrijk onderdeel van het herstel van Suriname. “De afgelopen jaren ben ik regelmatig in Nederland geweest. Ik heb goede samenwerkingsrelaties opgebouwd met partijen in de Tweede Kamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken”, aldus Santokhi in gesprek met BNR.

 

Volgens Santhoki liggen er nog ontwikkelingsverdragen waaruit miljoenen kunnen worden vrijgemaakt voor de wederopbouw van Suriname. Daarnaast zou Nederland het land toegang kunnen geven tot de internationale kapitaalmarkt.

“Maar ik denk niet dat we terug moeten naar een samenwerkingsrelatie alleen maar op basis van financiële input.”

Verder richt Santokhi zich vooral ook op de honderdduizenden Surinamers in Nederland. Volgens hem is er veel bereidheid onder Surinamers in Nederland om in het land te investeren. “Ik vraag Surinamers niet om terug te komen, maar om betrokken te raken.”

Santokhi voorzichtig over uitlevering Bouterse

In hetzelfde interview met BNR werd Santokhi gevraagd wat er volgens hem met president Bouterse moet gebeuren. In november vorig jaar werd hij door de krijgsraad van Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden.

“Dat ligt bij de rechterlijke macht”, aldus Santokhi. “De zaak is nog steeds in behandeling, we moeten het hoger beroep afwachten.”

Ook over het uitleveren van Bouterse aan Nederland vanwege zijn veroordeling voor drugshandel is Santhoki voorzichtig. “Het uitleveringsverzoek Bouterse is een zaak van de gerechtelijke autoriteiten, niet van die van de politiek.”

https://www.nu.nl/buitenland/6057273/winnaar-surinaamse-verkiezingen-wil-snel-banden-met-nederland-herstellen.html?fbclid=IwAR2-bwAYsaEmC2Bg8Xh9TPvOk7rNoAOK-C278s_LMhT2QSKW02Wnz2a1zhk

VS waarschuwt zijn burgers in Guyana voor onrust

11 Jun, 2020, 13:23

foto
 De Amerikaanse ambassade in Georgetown. 

De Amerikaanse ambassade in Georgetown heeft haar burgers een veiligheidswaarschuwing gegeven voorafgaand aan de verklaring van de algemene en regionale verkiezingen van maart 2020. “De veiligheid en wetshandhaving van het gastland zullen waarschijnlijk de komende weken vóór en na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten toenemen,” zegt de ambassade op haar website.

“Het is mogelijk dat grote menigten zich op overheidslocaties kunnen verzamelen. Het Amerikaanse overheidspersoneel is geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen om zich voor te bereiden op onverwachte onderbrekingen van hun normale routine”, aldus de Amerikaanse waarschuwing aan zijn burgers.

Amerikaanse burgers worden aangemoedigd om grote bijeenkomsten en demonstraties te vermijden, aangezien zelfs vreedzame demonstraties snel gewelddadig kunnen worden. “Bekijk lokale radio- of televisieberichten voor actuele informatie. Wees voorzichtig als u onverwacht in de buurt bent van grote bijeenkomsten of protesten.”

Een nationale hertelling van de uitgebrachte stemmen onthulde dat de oppositionele People’s Progressieve Party de verkiezingen met meer dan 15.000 stemmen heeft gewonnen, maar de zittende APNU + AFC heeft wilde beweringen gedaan dat er sprake was van wijdverbreide verkiezingsfraude waardoor de resultaten ongeloofwaardig zijn.

De natie wacht nu op de Guyana Elections Commission (GECOM) om de winnaar van de stembusgang die op 2 maart 2020 is gehouden, te verklaren. Een landelijke hertelling van de stemmen is in 35 dagen afgerond. De hertelling begon op 6 mei.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft gisteren laten weten dat de VS uitkijkt naar een snelle en geloofwaardige stemming in Guyana. Hij voegde eraan toe dat Washington ook transparante en geloofwaardige resultaten van de parlementsverkiezingen in Suriname verwacht.
Marcus Apinsa

 heeft een bericht gedeeld.

2 uur Gedeeld met Iedereen
Heden heeft de President in Bakana Tori wederom subtiele bedreigingen geuit richting de Chan Santoki. Bouterse is vergeten dat de Mike Pompeo hem in de
gaten houdt.
+++++++++++++++
ALS ER IEMAND IS DIE SURINAME VERKOCHT HEEFT DAN IS HET DEZE DIDIBRI…
ALLES VERPAND AAN DE CHINEZEN..
++++++++++
SURINAME PAS OP!!!!😡 DIT GEBEURT NU IN GUYANA. DE APNU/AFC VAN DAVID GRANGER HEEFT DE VERKIEZINGEN VERLOREN. MEN ACCEPTEERDE HET NIET EN EISTE EEN HERTELLING. DE HERTELLING GEBEURDE ONDER TOEZICHT VAN AMERIKA, CANADA, DE EU EN DE OAS (ORGANISATIE VAN AMERIKAANSE STATEN). DE PPP WERD MET 15.000 STEMMEN WINNAAR, MAAR APNU/AFC WEIGERT AF TE TREDEN EN HET LAND KOERST AF OP EEN BURGEROORLOG!! TOEN DE PPP WERD WEGGESTEMD, WAS ER 13 MILJARD USD IN DE KAS. NU SLECHTS 1 MILJARD! ZIET U DE PARALLELLEN MET SURINAME???
Afbeelding kan het volgende bevatten: staande mensen, lucht en buiten
 
 
 
VS waarschuwt zijn burgers in Guyana voor onrust
De Amerikaanse ambassade in Georgetown heeft haar burgers een veiligheidswaarschuwing gegeven voorafgaand aan de verklaring van de algemene en regionale verkiezingen van maart 2020. “De veiligheid en wetshandhaving van het gastland zullen waarschijnlijk de komende weken vóór en na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten toenemen,” zegt de ambassade op haar website. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59089
+++++++++++
Onderschat de combinatie van stupiditeit narcisme en angst niet! Kande ow de wan don-don feti…ma ow de wan feti😎 als je 10 jaar lang een soort VIP-achtig leven heb kunnen leiden waarbij je echt ervan overtuigd was dat je een prins(ses) was en dat Suriname- (MAMA SRANANG) van jou was, dan Kan ik me voorstellen dat het echt schrikken is als je onverwachts, in 1 keer zo bammm naar beneden dondert en beseft dat je weer met beide benen op de grond staat. Niks voetstuk, niks privileges, niks mensen verbaal kunnen beledigen, bedreigen, vernederen. Al die macht is plotseling foetsie!! Ai…da na soso flip yu kan flip. Ie ton-ton ey mek overuren. Ik heb trouwens nog niemand dood zien gaan voor Pres. We wachten en wachten…maar not no e happen! En het is ons nog zo beloofd. Nou…dat vind ik niet eerlijk hoor! Beloofd is beloofd🤭😜🤣
+++++++++++
 
 

Bouterse: 'Ik schuw geen enkele confrontatie'

11/06/2020 15:31 – Van onze redactie

Bouterse in Bakana Tori: 'Don't test me!'

Bouterse in Bakana Tori: ‘Don’t test me!’ Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – “Ik ga nooit de confrontatie opzoeken, maar geloof me ik schuw ook geen enkele confrontatie.” Klare taal van president Desi Bouterse donderdagmiddag in ‘Bakana Tori’ op staatsradio SRS. Hij ging in op het nieuws dat VHP-leider Chandrikapersad Santokhi zou hebben gezegd tegen de Nederlandse radiozender BNR dat hij bereid is Bouterse uit te leveren aan Nederland. Uren daarna zei Santokhi ten zeerste te betreuren dat BNR “oneigenlijke conclusies” heeft verbonden aan wat was gezegd in het interview.

Bouterse beaamde dat het hem heeft “gestoord”. “Het was in schril contrast met wat we uren en uren hebben besproken.” Het staatshoofd verwees naar een urenlang gesprek (volgens zijn zeggen van over acht ‘s avonds tot half zes de volgende ochtend) dat hij heeft gehad met de VHP-voorzitter. “We hadden veel te bespreken, maar geen woord over enige vorm van samenwerking.”

Volgens hem ging het meer over de “soepele afhandeling” van zaken en “voornamelijk de regering ondersteunen zonder al te veel ruis en turbulentie”. “Maar als men het zo wil spelen, is het hun verantwoordelijkheid. Niemand heeft er baat bij dat we turbulentie en rommel krijgen in dit land. We moeten samen aan de opbouw van het land werken.” Aan de “gespierde taal” heeft hij niets. “Geloof me Santokhi gaat het niet kunnen houden”, zei hij veelbetekenend. “Ik hoop dat hij dat wel beseft.”

Verkiezingen

Over de verkiezingsuitslag – VHP kreeg twintig zetels, NDP viel terug van 26 naar zestien volgens de officieuze resultaten – zei Bouterse: “Het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen te erkennen, te bekennen en toe te geven wat ons volk wil. Het volk heeft gesproken en we moeten ons hoofd buigen. In dat standpunt is geen verandering gekomen.”

Dat hij de VHP nog niet heeft gefeliciteerd, heeft ook zijn reden. “Ik wacht op de officiële uitslag van OKB om de mensen te feliciteren. Op het moment dat het OKB zegt ‘het is final’ dan neem ik mijn telefoon, ik bel en feliciteer. Laat de mensen ons met rust laten. Laat OKB zijn werk doen. Laat het volk met hun leiding doorgaan.” Bouterse vindt dat hij hard heeft gewerkt en nooit het land heeft verkocht. “Ik ga niet meewerken aan verkoop van dit land; nooit, never, nooit, nunca.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/11/bouterse-ik-schuw-geen-enkele-confrontatie/

 

Bouterse: Santokhi moet geen confrontatie zoeken

11 Jun, 2020, 15:07

foto
 President Desi Bouterse 

President Desi Bouterse onthult dat hij onlangs van 20.00 uur tot half zes in de ochtend heeft gesproken met VHP-voorzitter Chan Santokhi. Ook met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, heeft hij gesproken. Tot eer van beiden zegt Bouterse aan Clifton ‘Limbo’ Limburg in Bakana Tori vanmiddag, hebben geen van hen over samenwerking gesproken. Er is gesproken over een soepele afhandeling van zaken en ondersteuning van de regering. Verder is er gesproken over zaken, waar juist nu turbulentie over is. 
 
In de Nederlandse media is melding gemaakt over dat Santokhi bereid zou zijn Bouterse uit te leveren aan Nederland. Santokhi heeft dit intussen ontkend en er is correctie gekomen. Ook is er in de Olifant op een ‘spoed persconferentie’ door de voorzitters Ronnie Brunswijk (ABOP), Gregory Rusland (NPS) en Santokhi aangegeven dat Surinamers niet worden uitgeleverd. 
 
“U kunt zich voorstellen dat het mij gestoord heeft, dat juist een van de onderwerpen waarover wij spraken, toen de heer Santokhi met zijn vrienden uit Holland belde, of zij belden naar hem. Dat een dergelijk interview werd afgelegd. De mensen moeten weten en de mensen kennen me. Ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken, maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie. Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat. En dan moeten zij aan het werk,” benadrukt Bouterse. 
 
“Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen een gewone man te worden. En daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat hij, en zij die volgen, precies begrijpen wat ik bedoel omdat niemand heeft er enig baat bij dat we hier weer turbulente situatie krijgen en dat wij hier weer rommel krijgen in het land. We zijn een voorbeeld in de wereld. Wij leven vredig naast elkaar,” betoogt Bouterse. Hij roept op om verder samen aan de opbouw van het land te werken. 
 
“De gespierde taal en denk ik confrontatie met mij, geloof mij, Santokhi gaat het niet kunnen houden. Dus ik hoop dat hij daadwerkelijk zegt dat de mensen hem verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ik heb de bandjes over en weer beluisterd en het was niet mis. Het was in schril contrast met wat wij uren, uren en uren hebben besproken”, laat Bouterse optekenen. Er is niet gesproken over samenwerking, niet met Santokhi of Brunswijk. Er is juist gesproken over deze zaken die in goede transitie moesten worden geplaatst. 

VRAAGGESPREK PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE OVER INTERVIEW SANTHOKI MET RADIO BNR

Spoed persconferentie: Santokhi noemt berichtgeving buitenlandse media ‘sensatie’

11 juni 2020

Spoed persconferentie: Santokhi noemt berichtgeving buitenlandse media 'sensatie'
 

Zojuist was er een live spoed persconferentie vanuit de Olifant door drie van de vier samenwerkende politieke leiders in Suriname, te weten de VHP, ABOP EN NPS. Daarbij is ingegaan op het bericht dat gisteravond door de Nederlandse zender BNR Nieuwsradio is verspreidt, als zou VHP-voorzitter Santokhi in een interview gezegd hebben dat hij Bouterse zou uitleveren aan Nederland.

 

Santokhi gaf nogmaals aan dat hij niets over uitleveren heeft gezegd. De audiobestanden van het interview zijn inmiddels ook vrijgegeven en daaruit blijkt inderdaad dat de berichtgeving van BNR onjuist was. De VHP-leider gaf op de persconferentie aan dat er mediahuizen in het buitenland zijn, die uit zijn op sensatie.

Het bericht over Bouterse werd woensdag eerst verspreidt door BNR. Het grootste persbureau van Nederland, het ANP, nam dit bericht vervolgens over en stuurde het naar diverse mediahuizen waardoor het bericht overal werd overgenomen en voor waar werd aangenomen.

 

Inmiddels hebben sommige media waaronder BNR het bericht aangepast:

 

Bouterse heeft niet over formatie regering met Brunswijk en Santokhi gesproken

11-06-2020

“Wij hebben onlangs verkiezingen gehad. Het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen om te erkennen en toe te geven wat het volk wil. Ik heb daarbij nog gezegd dat er winnaars en verliezers zullen zijn, maar uiteindelijk wanneer het volk heeft gesproken, moeten we het hoofd buigen. Er is geen wijziging in het standpunt gekomen. De verhalen die men rondstrooit, kloppen niet.”

Woorden van president Desi Bouterse tevens voorzitter van de NDP over de laatste politieke ontwikkelingen in het land.

De president zegt in een interview aan Clifton Limburg dat hij in een gesprek met ABOP-leider Ronnie Brunswijk en VHP-leider Chandrikapersad Santokhi nooit heeft gesproken over formatie van een regering.

Bouterse vond het nodig om uit te komen, vanwege een bericht in de Nederlandse media dat ‘Santokhi openstaat voor het uitleveren Bouterse’.

Bouterse: “Ik heb een keer gesproken met een kader van de NPS die me nadrukkelijk zei dat die niet namens de partij sprak. Ik heb een keer gesproken met de heer Brunswijk. Er is met geen woord over de formatie van een regering of een samenwerking gesproken.”

“Ik heb een keer gesproken met Santokhi vanaf over acht in de avond tot half zes de volgende ochtend, waarbij we naar de geschiedenis hebben gekeken. Ik moet ook tot zijn eer zeggen dat hij geen woord heeft gerept over een samenwerking. Het was niet de aard van de bespreking, maar meer om een soepele afhandeling van zaken en voornamelijk de nieuwe regering de ondersteuning te geven, waardoor zonder al te veel ruis en turbulentie de nieuwe regering haar werk zou kunnen doen voor het volk.”

“U begrijpt dat het mij heeft gestoord dat juist een van de onderwerpen waarover we zo lang hebben gesproken dat er een dergelijk interview werd afgelegd. De mensen kennen me: ik ben een gewoon mens en ga geen confrontatie opzoeken, maar geloof me ik schuw geen confrontatie. Als ze het zo willen spelen, is het hun verantwoordelijkheid.”

“Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man en ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen om een gewone man te worden.”

“Ik heb geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaak, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat men begrijp wat ik bedoel. Niemand heeft er enig baat bij dat wij turbulentie krijgen in het land. We leven vredig naast elkaar en men moet niet proberen om onrust te creëren. Ik heb een aantal bandjes beluisterd waar diverse bevolkingsgroepen al onvoorstelbare dingen zeiden aan elkaar; het is niet mooi.”

“Terwijl we juist propageren dat wij samen willen werken aan de opbouw van het land. Wij wilden eraan meewerken, maar de confrontatie en gespierde taal nu: geloof me, Santokhi zal mij niet kunnen houden. Het was in schril contrast met hetgeen waarover wij urenlang hebben besproken.”

“Ik wacht op de officiële uitspraken van het OKB af om de mensen te feliciteren. Er zijn zoveel dingen geduurd. Als OKB zegt, dit is finale, neem ik mijn telefoon en ik bel en feliciteer meteen eenieder.”

“Meneer Brunswijk heeft mij gebeld. Ik was in een bespreking. Fatsoen wijze heb ik teruggebeld en we hebben gesproken over de zaak van Walter. Ik belde dus terug om te zeggen dat het verhaal niet kan niet kloppen, omdat ik met een aantal mensen, waaronder Walter die avond zat te kaarten.”

“Hij heeft geen moment gesproken over een samenwerking. Laat de mensen ons met rust laten. Laat het OKB haar werk doen. Laat het volk met haar leiding doorgaan. Ik weet ik heb hard gewerkt en zal nooit meewerken aan verkoop van het land. Zijn er zaken waarvan men denk het land te verkopen, dan hebben we een probleem ja,” aldus Bouterse.

De president benadrukte aan het einde van het gesprek dat er absoluut niet over een samenwerking is gesproken met Brunswijk en Santokhi. “Alleen de koers waarop men nu opgaat. Ik hoop dat ze ervan afgaan,” aldus Bouterse.

https://www.gfcnieuws.com/bouterse-heeft-niet-over-formatie-regering-met-brunswijk-en-santokhi-gesproken/

Primaat uitslag verkiezing: CHS of OKB?

 

11 Jun, 2020, 09:51

foto

Op welk moment is een kandidaat gekozen tot lid van De Nationale Assemblee (DNA)? Is het op de dag waarop de kiezer zijn stem heeft uitgebracht? Of de dag waarop het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld? Er zijn nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld de dag waarop het OKB de uitslag van de verkiezingen bindend heeft vastgesteld. Het antwoord op deze vraag is relevant, omdat volgens de grondwet uiterlijk 30 dagen nadat de leden zijn gekozen de DNA bijeen moet komen om het verkiezingsproces geheel af te ronden.
 
Enkele auteurs hebben al reeds hun visie gegeven op dit vraagstuk. Een debat als dit is van betekenis. De kiezer heeft zich de afgelopen verkiezingen ontpopt als een schildwacht voor een democratisch verkiezingsproces en wordt geïnformeerd over hoe op correcte wijze de verkiezingsuitslag zich moet vertalen in een nieuw samengestelde DNA. 
 
Dat deze discussie nodig is voor dit elementair proces bewijst hoe broos de fundamenten zijn van het staatsbestel. De constitutionele onderdelen van de grondwet, het kiesstelsel en de kiesregeling zijn aan een forse revisie toe. In 1987 was hiervoor weinig tijd. Zelfs niet voor een toelichting van de wetsteksten. Hierdoor is vaak niet duidelijk welke keus er is gemaakt en waarom. Volgens de grondwet moet DNA op grond van evenredigheid worden gekozen en de volkswil vertegenwoordigen. Ook de recente verkiezingen illustreren wederom dat de uitslag verre van evenredig is.  
 
In Paramaribo en Wanica woont een kleine 68% van de kiezers, goed voor 34 zetels. Deze 2 districten hebben recht op 24 zetels dat rond 33% van de zetels. De overige 8 districten hebben 27 zetels, terwijl ze rond 33% van de kiezers vertegenwoordigen. Dit is erg krom. In Coronie is er met rond 1000 stemmen aanspraak op een zetel, in Wanica moet er ruim 13000 stemmen worden verkregen voor 1 zetel. Is er een grotere vertekening van de volkswil denkbaar? Nota bene een stelsel dat een evenredige uitkomst hoort te geven. De legitimiteit van de DNA komt ook door de voortgaande trek van kiezers naar de steden, steeds verder onder druk. Het is te hopen dat de nieuwe regering nog dit jaar een brede maatschappelijke en politieke discussie initieert ter voorbereiding van een stevig constitutioneel fundament.  Functionele groepen als de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, vereniging van notarissen, en de SJSSN  hebben ter voorbereiding een constitutionele agenda voorbereid. 
 
Terug naar de vraag wanneer is sprake van een gekozen lid, en wanneer moet de DNA uiterlijk bijeenkomen. Sewcharan en Boksteen concluderen dat de kandidaten zijn gekozen op de dag der stemming, de kiezer heeft dan gekozen is kennelijk de onderliggende gedachte. Derhalve moet volgens hen DNA uiterlijk op 24 juni bijeenkomen voor het aanbieden van de geloofsbrieven. Als ik goed geïnformeerd ben is de DNA in elk geval vanaf 1991 nooit eerder dan op 30 juni bijeengekomen. Bissessur betoogt dat pas van een gekozen lid kan worden gesproken op het moment dat het CHS de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en gepubliceerd. Artikel 66 van de grondwet bepaalt dat uiterlijk 30 dagen nadat de leden zijn gekozen de DNA in vergadering bijeenkomt om de geloofsbrieven te bespreken. De grondwet spreekt over gekozen leden. Uit het systeem van de kiesregeling, de samenhang tussen de artikelen 129 en 131, kan worden afgeleid dat slechts het CHS bevoegd is een kandidaat als gekozen te verklaren. Deze bevoegdheid is niet toegekend aan bijvoorbeeld het hoofdstembureau. Uit de wetssystematiek vloeit derhalve voort dat een kandidaat is gekozen op het moment dat het CHS daartoe besluit. 
 
Waar evenwel genoemde auteurs niet op ingaan is de betekenis van het OKB. In de kiesregeling staat dat het OKB de uitslag van de verkiezing ‘bindend’ vaststelt. Betekent bindend vaststellen niet dat er geen volkomen vaststelling van het resultaat van de verkiezing mogelijk is tot het moment waarop het resultaat door het OKB als het ware is bekrachtigd? Dit is geen vreemde figuur, in het wetgevingsproces treft men een vergelijkbare analogie. De DNA kan een wetsvoorstel goedkeuren, maar zonder bekrachtiging door de President blijft de goedkeuring van het parlement een onvolkomen wetgevingsproduct. De vaststelling van het CHS behoeft zo geredeneerd een stempel van het OKB.  
 
Staatsrechtelijk is interessant wat te doen als het OKB passief blijft of de bindende vaststelling weigert. Ontstaat er dan een patstelling? Dat hoeft niet want het wettelijk systeem impliceert waarschijnlijk onbedoeld gescheiden en parallel lopende bevoegdheidspaden. De kiesregeling geeft niet aan dat het CHS moet wachten op het oordeel van het OKB voordat verdere handelingen worden gepleegd. Het proces-verbaal wordt gelijkelijk verzonden aan het OKB, de President, de DNA en de gekozene. De laatste heeft 14 dagen de tijd om zijn status als gekozene al dan niet te aanvaarden. Waarna het parlement de in de grondwet omschreven procedure kan inzetten voor de behandeling van de geloofsbrieven. Dit is vanuit het OKB minstens merkwaardig. Maar wel het gevolg van de kiesregeling die zwijgt over hoe, wanneer en met welk gevolg met de bevoegdheid van het OKB moet worden omgegaan.
 
Hugo Fernandes Mendes

Santokhi: “Samenleving mag niet de dupe worden van verscherpte lockdownmaatregelen”

VHP-voorzitter Chan Santokhi

VHP-voorzitter Chan Santokhi roept de regering-Bouterse op om betere voorbereidingen te treffen met betrekking tot de verscherpte lockdownmaatregelen. Er moet ook betere voorlichting gegeven worden over de maatregelen. De samenleving mag niet de dupe worden van de maatregelen. Met een goede voorbereiding en betere voorlichting zal de gemeenschap beter geïnformeerd worden, zegt Santokhi in gesprek met Suriname Herald.

“We hebben de regering altijd ondersteunt en ook de getroffen COVID-19-maatregelen ondersteund. Het coronavirus is nu niet meer onder controle en men weet ook niet wie allemaal besmet is. Iedereen moet de maatregelen naleven, dat is wat wij zeggen”, merkt hij op.

De VHP-voorzitter stelt ook dat de maatregelen die nu getroffen worden zoals het op straat gaan volgens de eerste letter van de achternaam van personen, beter georganiseerd moeten worden. Deze maatregelen zijn in het buitenland ook getroffen maar op basis van goede voorbereidingen. Met een goede voorbereiding zal het lukken de gemeenschap beter te bereiken en te informeren.

Het werkt frustrerend wanneer mensen geen geld hebben om van tevoren inkopen te doen. Een nog ergere frustratie is wanneer de pinautomaten leeg zijn en niet op tijd worden aangevuld. Er wordt aangegeven dat er met de pinpas betaald moet worden, terwijl er geen geld is in de pinautomaten. De mensen hebben geen contant geld. Dit is geen goede voorbereiding, vindt Santokhi.

“We bedrijven geen politiek met COVID-19. Wat wij zeggen is dat de regering geen misbruik moet maken van COVID-19 om de verkiezingsuitslag onder druk te zetten. Het democratisch proces mag niet onder druk gezet worden”, benadrukt Santokhi.

Tot nu toe is er nog geen officiële verkiezingsuitslag. Het is de bedoeling dat het Centraal Hoofdstembureau deze week een openbare zitting houdt om de verkiezingsuitslag en het aantal DNA-, dr- en rr-zetels van de politieke partijen bekend te maken. Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau aan zet en moet de verkiezingsuitslag bindend worden verklaard. De eerste zitting van het nieuwe parlement is op 29 juni. De zittingstermijn van de leden van De Nationale Assemblee is vijf jaar.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/11/santokhi-samenleving-mag-niet-de-dupe-worden-van-verscherpte-lockdownmaatregelen/

Simons: 29 juni laatste dag toelating Assembleeleden

11 Jun, 2020, 00:00

foto
 Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. 

De Nationale Assemblee mag niet  langer dan 5 jaar aanzitten. Dus 29 juni is de laatste dag waarop de nieuwe leden kunnen worden toegelaten. Daarom worden de voorbereidingen getroffen voor deze dag.  Daarover is overleg geweest met alle partijen in De Nationale Assemblee. Dit antwoordt Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op een vraag van Starnieuws. 
 
Door de Covid-19 gaat de voorbereiding wat anders dan normaal, legt Simons uit. “De besprekingen die ik met de staf moet hebben gebeuren via zoom en andere digitale middelen. Er is dispensatie voor mensen die op de werkplek moeten zijn,” zegt de Assembleevoorzitter. 
 
Na het overleg met de fracties is besloten de vergadering van 29 juni in het gebouw van De Nationale Assemblee te houden en het draaiboek aan de Covid-19 situatie aan te passen. Vijf jaar geleden is De Nationale Assemblee voor de eerste keer op 30 juni 2015 bijeengekomen. Nadat de leden toegelaten en beëdigd waren, zijn de voorzitter en vicevoorzitter gekozen. 
 
President Desi Bouterse die toen ook gekozen was als Assembleelid, had afgezien van het lidmaatschap van het college. In zijn plaats was opgeschoven, Ronald Hooghart. Hij heeft opgetreden als fungerend voorzitter. 

 

Gasten in BNR’s Big Five van Suriname

 

Aanbevolen podcasts

 

– Prem Radhakishun, programmamaker

– Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank

– Xaviera Jessurun, activist van The Next Generation Movement

– Chan Santokhi, beoogd nieuw president

– Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid, zet zich nu wereldwijd in voor democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid.

 

Chan Santhoki: https://www.bnr.nl/player/audio/10157044/10412552

Chan Santokhi: Bouterse kan niet uitgeleverd worden

11-06-2020

DEN HAAG/PARAMARIBO – De beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi van de VHP, ontkent bereid te zijn Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daartoe een verzoek indient. „Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden”, laat zijn partij in een verklaring weten.

Chan Santokhi: Bouterse kan niet uitgeleverd worden | Buitenland ...

Oppositieleider Chan Santokhi van de VHP viert de zetelwinst in het partijcentrum met een dansje.

Oppositieleider Chan Santokhi van de VHP viert de zetelwinst in het partijcentrum met een dansje.Ⓒ ANP

 

Het bericht komt nadat BNR woensdag meldde dat Santokhi tijdens een interview met de zender zou hebben gezegd daar wel open voor te staan. Volgens Santokhi heeft de journalist van BNR „oneigenlijke conclusies” getrokken uit „hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem.”

 

De verslaggever van BNR vroeg tot twee keer toe of de VHP’er bereid is om Bouterse uit te leveren. Santokhi zei daarop zich te willen vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: „We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal.”

De VHP-voorman zegt in de latere verklaring slechts te hebben aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en welke rol het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht hierin hebben. Santokhi: „Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

In Nederland moet Bouterse nog elf jaar uitzitten voor drugssmokkel. Vorige jaar werd hij vanwege zijn rol bij de Decembermoorden in Suriname veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Tegen die veroordeling is beroep ingesteld.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/742375087/chan-santokhi-bouterse-kan-niet-uitgeleverd-worden?fbclid=IwAR3ksjfZANsLpBTj4lf-CAiY9mtJY0NKs8IXhqsZN3Ccm07jPij-hw2LE30

SANTOKHI: HOUDEN AAN 'WETTELIJKE BEPALINGEN' UITLEVERING BOUTERSE

 

De beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi, wil zich aan de wet houden als het gaat om eventuele uitlevering van Bouterse aan Nederland. In een interview met BNR zegt Santokhi: ‘We kijken uit naar het rechtshulpverzoek en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur generaal. Het uitleveringsverzoek Bouterse is een zaak van de gerechtelijke autoriteiten, niet aan de politiek’.

De beoogd president wil zich daarvoor vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: ‘Ja, in feite als we een rechthulp verzoek gaan krijgen dan zijn er wettelijke regelingen en bepalingen die duidelijk aangeven hoe met rechtshulpverzoeken om te gaan. En we zullen dat voorleggen aan de procureur generaal. Dat is het systeem zoals dat werkt in Suriname’, zegt Santhoki in het interview dat woensdag is opgenomen.

LIVE

10:00 | Interview Chan Santokhi

Uitlevering

Later zegt Santhoki dat hij daarmee niet heeft willen zeggen dat Bouterse zal worden uitgeleverd. ‘Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden’, laat zijn partij in een verklaring weten. ‘Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren’, aldus Santokhi tegen het ANP.

Volgens strafrechtenadvocaat Gerard Spong is de uitspraak van Santhoki opmerkelijk. ‘In de geldende uitleveringswetten van Suriname staat dat het uitleveren van staatsburgers niet mogelijk is.’ Een uitlevering van Bouterse zou volgens Spong wel voordelen hebben voor Suriname. Een gevangenisstraf in Nederland zou voor minder politieke onrust in het land zorgen. ‘Het onderwerp wordt, door opsluiting van Bouterse in een Nederlandse cel, buiten de Surinaamse politiek gehaald.’

Lees ook | Hoe de VHP transformeerde naar een volkspartij

Begin deze maand won zijn partij, de VHP, de verkiezingen. De partij haalde 4 zetels meer dan de NDP van president Bouterse. Daarmee is Santokhi de topkandidaat om president van het land te worden.

Dossier | Suriname

Wat Santokhi betreft bepaalt de rechterlijke macht wat er na het presidentschap van Bouterse met hem gaat gebeuren. ‘We kijken uit naar het rechtshulpverzoek en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur generaal. Nogmaals, het zijn zaken die volstrekt helder zijn binnen het rechtssysteem. Er zijn interstatelijke handelingen die verricht moeten worden tussen twee staten. Maar áls het rechtshulpverzoek komt, zullen we ons houden aan de wettelijke bepalingen. We kijken uit naar wat het advies van de procureur generaal zal zijn.’

Beluister ook | Alles over de verkiezingen in Suriname

Daarmee doelt Santokhi ook op de veroordeling in het proces rond de Decembermoorden. Daar kreeg Bouterse vorig jaar 20 jaar cel voor opgelegd. In Nederland moet Bouterse nog 11 jaar uitzitten voor drugssmokkel.

Handelsrelatie

Santokhi gaat in het gesprek ook in op de slechte economische situatie in Suriname en de relatie met Nederland. Volgens Santokhi moeten beide landen als volwaardige landen die naast elkaar staan gaan samenwerken op economisch gebied. ‘Ik denk dat we niet meer terug moeten naar een samenwerkingsrelatie alleen maar op basis van financiële input.’

Luister ook | Het hele gesprek met Chan Santokhi is donderdag tussen 10:00 en 11:00 uur te beluisteren op BNR.

Beoogde nieuwe president Suriname ontkent open te staan voor uitlevering Bouterse

 

Chan Santokhi, de beoogde nieuwe president van Suriname, zou bereid zijn om Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daarom vraagt, meldde radiozender BNR na een interview met Santokhi. Enkele uren later ontkende de politicus zijn uitspraken via een officiële verklaring van zijn partij VHP.

Chan Santokhi (VHP) tijdens een herdenking van 147 jaar Hindostaanse Immigratie.BEELD ANP
 

“We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal,” zei Santokhi volgens BNR in het interview. Hij houdt zich daarbij vast aan de wet, zegt de beoogde president. “Dat is zoals het systeem werkt in Suriname.”

Via een verklaring van zijn partij laat Santokhi nu weten dat hij dit niet zo bedoeld heeft. “Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.” De journalist van BNR heeft ‘oneigenlijke conclusies’ getrokken, aldus de verklaring.

Santhoki heeft met zijn partij VHP bij de verkiezingen een recordwinst van 20 zetels behaald, en hij staat te popelen om aan de slag te gaan met drie beoogde coalitiepartijen. De hoop is dat Bouterse zich neerlegt bij de verkiezingsnederlaag.

Celstraf

Bouterse hangt in Suriname een celstraf van 20 jaar boven het hoofd vanwege zijn aandeel in de Decembermoorden in 1982. Als president heeft hij de rechtsgang steeds kunnen vertragen, maar als burger zal hij, bij verlies van het hoger beroep, mogelijk alsnog zijn straf moeten uitzitten.

Daarnaast moet Bouterse in Nederland nog 11 jaar uitzitten voor drugssmokkel. Hij werd in 2000 door het hof in Den Haag bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne.

De veroordeling had grote gevolgen voor Bouterse: Europol vaardigde na het vonnis een arrestatiebevel tegen hem uit, waardoor hij niet vrij kon reizen. Nadat hij in 2010 tot president van Suriname werd verkozen, genoot hij diplomatieke onschendbaarheid.

https://www.parool.nl/wereld/beoogde-nieuwe-president-suriname-ontkent-open-te-staan-voor-uitlevering-bouterse~b2268cbf/

Santokhi: houden aan 'wettelijke bepalingen' uitlevering Bouterse

11 juni 2020 00:41Aangepast: 11 juni 2020 04:59
 

Santokhi (links) en Desi Bouterse.Beeld © ANP

 

Chan Santokhi, de beoogde nieuwe president van Suriname, zegt zich zullen te houden aan bestaande wetgeving als het gaat om eventuele uitlevering van Desi Bouterse aan Nederland. In ons land moet de zittende president nog 11 jaar uitzitten voor drugssmokkel.

 

Santokhi doet zijn uitspraak bij BNR. “We zullen ons houden aan de wettelijke bepalingen.”

Drugssmokkel

“We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, vervolgt de man wiens partij VHP op 25 mei de verkiezingen won. De NDP van Bouterse leed daarbij een flinke nederlaag. 

Bouterse werd in 2000 veroordeeld voor drugssmokkel. De president was betrokken bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne.

Met zijn uitspraak over de rechterlijke macht verwijst Santokhi ook naar de Decembermoorden waarvoor Bouterse 20 jaar cel kreeg opgelegd. Als hij geen president meer is, raakt hij zijn immuniteit kwijt. 

Celstraf

Of hij voor de moorden daadwerkelijk in de cel belandt, is de vraag. “Veel Surinamers lijken daar niet in te geloven”, sprak Zuid-Amerika-correspondent Sandra Korstjens daarover op de dag na de verkiezingen. “Aan de andere kant: velen hadden al niet verwacht dat hij überhaupt veroordeeld zou worden. Dus het is de vraag of iemand dan het vonnis durft uit te voeren.”

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5149356/santokhi-bouterse-surinaamse-verkiezingen-uitlevering

Reactie Santokhi op interview: ‘Surinamers kunnen niet uitgeleverd worden’

In verschillende Nederlandse media werd vermeld dat Santokhi zou openstaan voor uitlevering van Bouterse aan Nederland. In een verklaring meldt zijn partij VHP dat daar geen sprake van is. “Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.”

De VHP-voorman zegt in de latere verklaring alleen te hebben aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en welke rol het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht hierin hebben. Santokhi: “Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5149356/santokhi-bouterse-surinaamse-verkiezingen-uitlevering

Presidentskandidaat Suriname is niet bereid om Bouterse aan Nederland uit te leveren

Desi Bouterse, voorzitter van de NDP-partij.

Desi Bouterse, voorzitter van de NDP-partij. © ANP

 

Chan Santokhi, de beoogde nieuwe president van Suriname, zou bereid zijn om Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daarom vraagt, meldde radiozender BNR na een interview met Santokhi. Enkele uren later ontkende de politicus zijn uitspraken via een officiële verklaring van zijn partij VHP.

 
,,We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, zei Santokhi volgens BNR in het interview. Hij houdt zich daarbij vast aan de wet, zegt de beoogde president. ,,Dat is zoals het systeem werkt in Suriname.”
 

Via een verklaring van zijn partij laat Santokhi nu weten dat hij dit niet zo bedoeld heeft. ,,Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.” De journalist van BNR heeft ‘oneigenlijke conclusies’ getrokken, aldus de verklaring.

Santhoki heeft met zijn partij VHP bij de verkiezingen een recordwinst van 20 zetels behaald, en hij staat te popelen om aan de slag te gaan met drie beoogde coalitiepartijen. De hoop is dat Bouterse zich neerlegt bij de verkiezingsnederlaag.

Decembermoorden en drugssmokkel

Die hoorde in Suriname in november vorig jaar twintig jaar celstraf eisen vanwege zijn rol bij de Decembermoorden. In Nederland is hij veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugssmokkel. Ondanks zijn niet brandschone reputatie is Bouterse in Suriname nog altijd een factor van belang

Chan Santokhi.

 
Chan Santokhi. © ANP

https://www.ad.nl/politiek/presidentskandidaat-suriname-is-niet-bereid-om-bouterse-aan-nederland-uit-te-leveren~a311dc15/

 

BNR past onjuist bericht over uitspraak Santokhi aan

11 juni 2020

BNR: 'Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland'
 

De Nederlandse radiozender BNR Nieuwsradio heeft vanmorgen een bericht, waarin ten onrechte een uitspraak werd toegeschreven aan Chan Santokhi, aangepast. De zender plaatste een bericht met de kop ‘Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland‘, maar dat zou de VHP-leider nooit gezegd hebben. BNR heeft de kop en de strekking van het artikel inmiddels aangepast.

 

Op woensdag 10 juni werd Santohki geïnterviewd door Rudolf Hemming voor het programma The Big Five. Tijdens dat interview werden hem vragen gesteld inzake de positie van de Surinaamse president Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering. Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland.

“De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem in Suriname. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging” aldus een woordvoerder van zijn partij.

De kop is volgens hem tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi. De partij eiste rectificatie en vroeg BNR ervoor te zorgen dat het artikel een correcte weergave is van de woorden van de heer Santokhi.

Dat deed de zender ook en de titel van het artikel luidt nu: ‘Santokhi: houden aan ‘wettelijke bepalingen’ uitlevering Bouterse‘. Hieronder de oude en de nieuwe kop:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/11/bnr-past-onjuist-bericht-over-uitspraak-santokhi-aan/

 
Aan de hoofdredactie van BNR
 
Paramaribo, 10 juni 2020
 
Geachte hoofdredactie,
 
Op woensdag 10 juni werd de heer Santohki geïnterviewd door Rudolf Hemming voor het programma The Big Five.
Tijdens dat interview werden hem vragen gesteld inzake de positie van de heer Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering. Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland. De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging.
Wij tekenen protest aan en achten onmiddellijke publieke rectificatie noodzakelijk van het artikel dat BNR heeft geplaatst met als kop “SANTOKHI STAAT OPEN VOOR UITLEVERING BOUTERSE AAN NEDERLAND”. De kopt is tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi.
Namens de heer Santokhi verzoeken we u daarom dit artikel nog vóór de uitzending van donderdag 11 juni 10 uur Nederlandse tijd te rectificeren en er voor te zorgen dat het een correcte weergave is van de woorden van de heer Santokhi.
 
Hoogachtend,
Rajendre Khargi
woordvoerder van de heer Santokhi

Santokhi eist rectificatie van Nederlandse zender

11/06/2020 01:16 – Ivan Cairo

Santokhi eist rectificatie van Nederlandse zender

Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi eist rectificatie van de Nederlandse radiozender BNR omtrent de weergave van een interview, dat hij zondag aan verslaggever Roelof Hemmen van de voornoemde zender heeft afgestaan. Volgens BNR zou Santokhi niet onwelwillend staan tegen uitlevering van NDP-voorzitter Desi Bouterse aan Nederland waar hij een gevangenisstraf moet uitzitten wegens cocaïnehandel.

Het nieuwsbericht van BNR is door een aantal andere Nederlandse media zoals De TelegraafHet Parool en Algemeen Dagblad overgenomen. “Wij tekenen protest aan en achten onmiddellijke publieke rectificatie noodzakelijk van het artikel dat BNR heeft geplaatst met als kop ‘Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland’. De kop is tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi”, staat in een brief van de VHP aan BNR.

De rectificatie moet voor de nieuwuitzending van 10.00 uur Nederlandse tijd donderdag worden gepleegd en gezorgd word voor een correcte weergave van de woorden van de politicus. De VHP stelt dat tijdens het interview aan Santokhi vragen zijn gesteld over de positie van Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering.

“Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland. De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging”.

Woensdagavond had de VHP reeds een persbericht uitgegeven waarin de publicatie van BNR wordt betreurd. Op de vraag over Bouterse antwoordde Santokhi dat een eventuele rechtshulpverzoek van Nederland om uitlevering zal worden afgewacht. Indien een dergelijk verzoek komt zal dat volgens de geldende procedure worden doorgestuurd voor afhandeling door de procureur-generaal, zei hij.

De partij stelt dat Hemmen onjuiste conclusies heeeft verbonden aan het interview dat gericht was op het aangeven van de noodzaak tot herstel van de betrekkingen met Nederland. Volgens de VHP is het ook bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/11/santokhi-eist-rectificatie-van-nederlandse-zender/
Santokhi betreurt verkeerde berichtgeving Nederlandse media

10 Jun, 2020, 20:39

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi 

VHP-voorzitter Chan Santokhi ontkent tegenover Starnieuws dat hij heeft gezegd dat hij bereid is president Desi Bouterse uit te leveren aan Nederland om zijn straf daar uit te zitten. Hij heeft in een interview aan de Nederlandse radio op een vraag geantwoord dat “als er een rechtshulpverzoek komt, er wettelijke regelingen zijn die bepalen hoe met rechtshulpverzoeken om te gaan. Wij zullen dat voorleggen aan de procureur-generaal. Dat is het systeem zoals dat werkt in Suriname”. Op basis van dit interview hebben De TelegraafAlgemeen Dagblad en andere Nederlandse media hun bericht gebaseerd. 
 
“Dus wat u betreft moet Desi Bouterse zijn straf in Nederland uitzitten”, vraagt de verslaggever van BNR Radio. Hierop antwoordt Santokhi: “Wij kijken uit naar het rechtshulpverzoek. Wij kijken ook uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal. Nogmaals het zijn zaken die zich voltrekken binnen het rechtssysteem. Tuurlijk zijn er interstatelijke handelingen die verricht moeten worden tussen twee staten. Maar nogmaals als het rechtshulpverzoek komt, zullen wij ons houden aan de wettelijke bepalingen en dat doorgeleiden naar de procureur-generaal en we kijken uit wat het advies van de procureur-generaal kan zijn,” zei de VHP-voorzitter in het radio-interview.  
 
Reactie VHP-voorzitter
VHP-voorziter Santokhi betreurt het ten zeerste dat de journalist Roelof Hemmen van BNR oneigenlijke conclusies heeft verbonden aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem hedenochtend. Gevraagd naar de uitlevering van een Surinamer, heeft de VHP-voorzitter slechts aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en de rol van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht in deze. Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de persoon van de zittende president.
 
Het is bekend dat Surinamers, volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden. De VHP betreurt dat deze Nederlandse journalist gemeend heeft onjuiste conclusies te verbinden aan een interview welke gericht was op het aangeven van de noodzaak tot verbetering van de relaties. VHP voorzitter: ‘Ons land kampt met zoveel andere problemen van financieel-economische en maatschappelijke aard en de aandacht van de VHP gaat daar naar toe. Op basis van de stembus uitslag wordt thans eensgezind gewerkt aan een sterke coalitie, welke in de afgelopen dagen maatschappelijke organisaties heeft geconsulteerd in voorbereiding van het regeerprogramma. Ik doe een beroep op elke Surinamer om niet afgeleid te worden door deze verkeerde berichtgeving van het doel om een beter Suriname te creëren’.

BNR: ‘Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland’

11 juni 2020

BNR: 'Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland'
 

Volgens de Nederlandse zender BNR Nieuwsradio is Chan Santokhi bereid om Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren, als Nederland daartoe een verzoek indient. Volgens de zender zou VHP-voorzitter Santokhi dit gezegd hebben in een gesprek met BNR verslaggever Roelof Hemmen.

 

In een eigen verklaring ontkent Santokhi echter dat hij heeft gezegd dat hij bereid is Bouterse uit te leveren. “We zullen ons houden aan de wettelijke bepalingen. We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, is het enige dat Santhoki hierover zei tegen BNR.

Die woorden van de beoogde nieuwe president van Suriname zijn ook hier te terug te luisteren bij BNR en daar is duidelijk te horen dat Santokhi niets over uitlevering zegt. In de verklaring zegt Santokhi dat hij het ten zeerste betreurt, dat journalist Roelof Hemmen oneigenlijke conclusies heeft verbonden aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem woensdagochtend.

Op basis van dit interview hebben De TelegraafAlgemeen Dagblad en andere Nederlandse media hun bericht gebaseerd. Het hele gesprek met Hemmen wordt donderdag uitgezonden.

UPDATE donderdag 11 juni – De Nederlandse radiozender BNR Nieuwsradio heeft vanmorgen een bericht, waarin ten onrechte een uitspraak werd toegeschreven aan Chan Santokhi, aangepast. De zender plaatste een bericht met de kop ‘Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland‘, maar dat zou de VHP-leider nooit gezegd hebben. BNR heeft de kop en de strekking van het artikel inmiddels aangepast.

De volledige reactie van de VHP voorzitter naar aanleiding van berichtgeving BNR:

VHP voorziter, Chan Santokhi, betreurt het ten zeerste dat de journalist Roelof Hemmen van BNR oneigenlijke conclusies heeft verbonden aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem hedenochtend. Gevraagd naar de uitlevering van een Surinamer, heeft de VHP voorzitter slechts aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en de rol van het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in deze. 

Op geen enkel moment heeft de VHP voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de persoon van de zittende President. Het is bekend dat Surinamers, volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.

De VHP betreurt dat deze Nederlandse journalist gemeend heeft onjuiste conclusies te verbinden aan een interview welke gericht was op het aangeven van de noodzaak tot verbetering van de relaties. 

VHP voorzitter: “Ons land kampt met zoveel andere problemen van financieel-economische en maatschappelijke aard en de aandacht van de VHP gaat daar naar toe. Op basis van de stembus uitslag wordt thans eensgezind gewerkt aan een sterke coalitie, welke in de afgelopen dagen maatschappelijke organisaties heeft geconsulteerd in voorbereiding van het regeerprogramma.

Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

https://www.waterkant.net/suriname/2020/06/11/bnr-santokhi-staat-open-voor-uitlevering-bouterse-aan-nederland/

Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland

10-06-2020

De beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi, is bereid om Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daartoe een verzoek indient.

Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland ...
 

Dat meldt BNR op basis van een gesprek met Santokhi.

 

De beoogd president wil zich daarvoor vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: „We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, zegt Santhoki. Begin deze maand won zijn partij, de VHP, de verkiezingen. De partij haalde vier zetels meer dan de NDP van president Bouterse. Daarmee is Santokhi de topkandidaat om president van het land te worden.

Wat Santokhi betreft bepaalt de rechterlijke macht wat er na het presidentschap van Bouterse met hem gaat gebeuren. „We zullen ons houden aan de wettelijke bepalingen.” Daarmee doelt Santokhi ook op de veroordeling in het proces rond de Decembermoorden. Daar kreeg Bouterse vorig jaar twintig jaar cel voor opgelegd. In Nederland moet Bouterse nog elf jaar uitzitten voor drugssmokkel.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/566253992/santokhi-staat-open-voor-uitlevering-bouterse-aan-nederland

 

Column: The game is over

10 Jun, 2020, 00:59

foto

 
In de afgelopen dagen werd mij enkele malen een app toegezonden waarin wordt aangegeven dat de NDP een behoorlijke terugval heeft gehad in zetels, maar niet verloren heeft. De schrijfster, drs. Saskia Woelkens stelt dat de VHP 20 zetels heeft behaald in slechts 5 van de 10 districten namelijk Wanica, Nickerie, Commewijne, Saramacca en Paramaribo, maar niet in Sipaliwini, Marowijne, Brokopondo, Para en Coronie. De districten waar de VHP zetels heeft behaald – aldus Woelkens – brengen ons terug naar de etnische basis van de partij.
 
De NDP heeft als enige partij landelijk zetels behaald in alle 10 districten. Conclusie: de VHP heeft meer zetels behaald o.b.v. etnisch stemgedrag, terwijl de NDP een landelijke vertegenwoordiging heeft. Woelkens heeft er problemen mee dat de NDP als ‘2e grootste partij qua behaalde zetels’ niet bij de regeringsformatie wordt betrokken. Ze geeft aan dat een samenwerking NDP – VHP samen 36 zetels oplevert, dus meer dan de 2/3 meerderheid van 34 zetels (in DNA HB).
 
Woelkens is het oneens dat de partij met de meeste zetels het voorrecht heeft om te komen tot een regeercoalitie, omdat het nergens is vastgelegd. Dit is volgens haar alleen het geval wanneer een partij zetels boven het gemiddelde heeft behaald, in deze meer dan 25.
 
Wij hebben als NDP – aldus Woelkens – nog andere mogelijkheden:
1. De mogelijkheid voor een referendum bekijken.
2. Een nationaal kabinet: Alle partijen die zetels hebben behaald nemen zitting in de regering. Dus geen oppositie.
Wie geeft de VHP met slechts 4 zetels meer dan de NDP de bevoegdheid om te beslissen en het volk in een bepaalde richting te duwen? 
 
Inhakend op de laatste opmerking van de schrijfster is het de vraag wie aan de NDP in 1996 – toen de partij 16 zetels en het Nieuw Front 24 zetels verwierf – de bevoegdheid gaf om te gaan formeren? Het voortvarend handelen van de 4 partijen lijkt mij een goed begrepen reactie op wat toen – al dan niet legaal – gebeurde.
Maar we kunnen ook teruggaan naar de verkiezingen van 1969. Bij die verkiezingen behaalde het VHP-blok, bestaande uit de VHP, Actiegroep en SRI, 19 van de 39 zetels. De NPS onder leiding van de legendarische Johan Adolf Pengel viel terug van 17 zetels (in 1967) naar 11 zetels. Net zoals bij de verkiezingen dit jaar – voorafgaand aan die verkiezingen de meeste politieke partijen hadden aangegeven niet met de NDP te zullen samenwerken na de verkiezing – was er in 1969 een front gevormd tegen de NPS.
 
De NPS accepteerde haar nederlaag pleegde geen obstructie, geen vertragingstactieken wat de machtsoverdracht betrof. Wij mogen verwachten dat dit nu ook zal plaatsvinden. Het was toch president Bouterse die in zijn jaarrede partijen opriep de uitslag van de verkiezingen te respecteren. Maar nu zijn er boze tongen die beweren dat de president van gedachte is veranderd. De totale lockdown – zeggen zij – is niets anders dan een verkapte vorm van een noodtoestand. Op een woensdag of zondag verwachten zij een autocoup. Dat kan toch niet waar zijn?
 
Maar laat mij nog een voorbeeld noemen waar wij van kunnen leren. Bij de verkiezingen van 1977 in Nederland maakte de Partij van de Arbeid (PvdA), de partij van de zittende premier Joop den Uyl een sprong van 43 naar 53, van de 150 parlementszetels; een ongekende verkiezingswinst van 10 zetels. Deze partij werd daardoor de grootste partij van Nederland. De PvdA mocht formeren. Mede door de opstelling van de partijraad van deze partij belandde de PvdA ondanks haar grote zetelwinst in de oppositie. Als goed democraat was de machtsoverdracht geen enkel probleem. 
 
Na verkiezingen heb ik niet de geneigdheid om te vragen welke partijen gewonnen of verloren hebben. Ik ben slechts geïnteresseerd in het feit of het gevoerde beleid ons na 5 jaar reden zal geven om te zeggen dat het volk van Suriname gewonnen heeft. Ik heb gemeend nader in te gaan op het schrijven van mevrouw Woelkens die, dat ondertekende als lid van de Purple Movement. 
 
Blind voor de transformatie die de VHP o.l.v. Chan Santokhi heeft meegemaakt bouwt Woelkens een redenering op die haaks staat op de geëvolueerde Surinaamse realiteit. Gemakshalve gaat ze voorbij aan de fikse nederlaag die de ooit zo populaire Desi Bouterse in Paramaribo leed tegenover mevrouw Krishna Mathoera.
 
Middels een cirkelredenering, zinsneden die verduidelijking behoeven en staatsrechtelijk onware en/of discutabele spitsvondigheden –  zoals het houden van een referendum – probeert drs. Woelkens haar partijgenoten hoop te geven. Helaas valse hoop, game is over. 
 
Hans Breeveld
DNA-voorzitter Simons werkt aan installatie nieuw parlement op 29 juni
VHP-voorzitter Chan Santokhi bevestigt dat de eerstvolgende DNA-vergadering is gepland voor 29 juni. Parlementsvoorzitter Jenny Simons heeft hierover gesproken met Santokhi en de drie andere leiders van de nieuwe coalitie.
Volgens Santokhi werkt Simons aan de voorbereidingen van deze vergadering. …
Meer weergeven
DNA-voorzitter Simons bevestigt aan Santokhi installatie nieuw parlement op 29 juni
 
YOUTUBE.COM
DNA-voorzitter Simons bevestigt aan Santokhi installatie nieuw parlement op 29 juni
ABC Online Nieuws – 10 juni 2020
 

Minister van Buitenlandse Zaken VS verwacht democratische machtsoverdracht in Suriname

10-06-2020

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, heeft vandaag tijdens een persconferentie aangehaald dat hij niets anders dan een democratische machtsoverdracht verwacht in Suriname.

Hetzelfde verwacht de VS ook van de Guyanese regering.

Hij zegt dat de VS democratische processen wereldwijd zal blijven ondersteunen. Pompeo zegt te hopen dat het verkiezingsproces verder transparant en eerlijk zal worden afgewikkeld.

Pompeo sprak in het kader van de publicatie van het International Religious Freedom Report 2019.

Hier de link naar de persconferentie: op 7:36: Suriname genoemd! https://www.facebook.com/watch/live/?v=1436823389851900&ref=watch_permalink

 

BRON: https://www.gfcnieuws.com/minister-van-buitenlandse-zaken-vs-verwacht-democratische-machtsoverdracht-in-suriname/

Amerikaanse minister van BuZa spreekt zich uit over verkiezingen in Suriname. Video (c) FOX News

 

 
Raoul Hellings (voorzitter politiebond)
 
Een total Lockdown uitvoeren heeft minimaal twee facetten:
1. De mensen binnen zetten
2. Tegemoetkomen aan diezelfde mensen die je binnen hebt gezet
In Suriname lijkt vooralsnog het eerste alleen belangrijk te zijn.
No civilian is to be blamed for what is happening right now. GOVERNMENT has failed to protect us!
 
WEER MAAKT DE NDP ZICH VERSCHRIKKELIJK
BELACHELIJK ! WAAR BLIJVEN AL DIE DIKBETAALDE ADVISEURS VAN BOUTERSE ??
 
Het advies van DC Nerkust aan het CHS doet vreemd aan.
Ten eerste is het niet gebruikelijk dat een Hoofdstembureau (HSB) ‘adviseert’ aan het CHS
Ten tweede is dit in strijd met de Kiesregeling. Het HSB moet een beslissing op bezwaar nemen (BOB).
Deze beslissing is een besluit volgens het administratief recht. Dergelijke besluiten moeten deugdelijk gemotiveerd worden. D.w.z. dat ze de rechtmatigheid en doelmatigheidstoets moeten kunnen doorstaan.
Een advies is geen besluit.
De NDP heeft haar bezwaar niet bij het CHS gedeponeerd maar bij het HSB. Dat betekent dat het CHS geen besluit kan nemen op het advies van het HSB.
De jure hoort het CHS dit advies te negeren en over te gaan tot vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.
Nerkut denkt op slimme wijze het ‘probleem’ van de NDP van zich af te schuiven. Wat Een doorzichtige Rat.
Marcus Apinsa

Partijen verwachten afwijzing herstemming Paramaribo

09/06/2020 08:01 – Ivan Cairo

Krishna Mathoera van de VHP (zittend) wordt geïnterviewd na de eerste openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo.

Krishna Mathoera van de VHP (zittend) wordt geïnterviewd na de eerste openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De VHP vindt het advies van hoofdstembureau Paramaribo om in ressort Pontbuiten herstemming te houden bij de stembureaus 185 en 188 onnodig. Op de eerste plaats is dat niet wat de NDP heeft gevraagd in haar bezwaarschrift. Ook zou herstemming geen wezenlijk verschil brengen in de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Dat zegt Krishna Mathoera die namens haar partij gisteren aanwezig was bij de openbare zitting van hoofdstembureau Paramaribo.

Dit orgaan zal bij proces-verbaal het Centraal Hoofdstembureau (CHS) adviseren dat er een herstemming plaatsvindt omdat er zich op de verkiezingsdag onregelmatigheden hebben voorgedaan op voornoemde stembureaus. Er is op verkeerde stembiljetten gestemd, wat later is gecorrigeerd. Echter, het is niet duidelijk hoeveel kiezers die hun stem al hadden uitgebracht terug zijn gekomen om opnieuw te stemmen.

Ook Abop ziet geen heil in een herstemming. Abop-vertegenwoordiger Stanley Betterson zegt desgevraagd dat de Kiesregeling duidelijk voorschrijft dat wanneer een politieke partij het niet eens is met de gang van zaken bij een stembureau die ter plekke, protest of bezwaar moet aantekenen. “Dit bezwaar is gemaakt nadat daar alles in feite al was vastgelegd bij de stembureaus. Het bezwaar moest dus niet gegrond worden verklaard“, meent de politicus. “Het advies zal, denk ik, niet gehonoreerd worden. Men was te laat met het verzoek tot hertelling of herstemming.”

Mathoera vond dat het hoofstembureau zijn besluit om tot herstemming te adviseren niet heeft onderbouwd. Ze ziet deze manoeuvre als verschuiving van het probleem en verantwoordelijkheden naar het CHS. “Tijdens de openbare zitting heeft hoofdstembureauvoorzitter Mike Nerkust aangegeven dat het besluit is genomen na afstemming met het CHS, Binnenlandse Zaken en OKB. Dat vind ik niet kloppen. Dat is in conflict met elkaar, want als je vooraf afstemt kan je niet het advies geven, want dan beïnvloed je eigenlijk het besluit”, zegt Mathoera.

Voorts merkt ze op dat het bezwaar van de NDP tijdens de eerste openbare zitting had moeten zijn behandeld. Die bijeenkomst was afgesloten meent ze en nu is een speciale zitting gehouden om deze kwestie te behandelen, wat zij niet in de haak vindt. Mathoera wijst er verder op dat de NDP om hertelling heeft gevraagd, maar dat het hoofdstembureau herstemming aanbeveelt. “Dan moet je daarop beslissen en niet komen met herstemming, want dat is niet wat gevraagd is.”

De VHP zal wanneer het CHS zitting houdt om de landelijke uitslag van de verkiezingen vast te stellen en aan te wijzen wie de gekozen kandidaten zijn, bezwaar aantekenen tegen de gang van zaken bij het hoofdstembureau. Palu-voorzitter Jim Hok die ook aanwezig was, kan vooralsnog niet inschatten welke consequenties een herstemming zou kunnen hebben op de verkiezingsuitslag zoals die er nu ligt. Hij vindt dat het CHS allereerst moet kijken in hoeverre een herstemming zou kunnen leiden tot “dramatische verschuivingen” en wat daarvan het gevolg zou kunnen zijn.

Als de inschatting is dat er geen of nauwelijks veranderingen mogelijk zijn in het totale resultaat, kan het CHS besluiten geen herstemming te doen houden. Hij is niet van oordeel dat wanneer besloten wordt om niet opnieuw te stemmen, de kiezers van Pontbuiten in hun stemrecht zijn tekortgedaan. Hok merkt op dat als de Kiesregeling het indienen van bezwaren toestaat, niemand daar tegen mag zijn. Daarom heeft de Palu geen protest aangetekend tegen de indiening van het bezwaarschrift van de NDP, maar wat Palu betreft “zijn de kaarten geschud”: de kiezers hebben de NDP afgewezen en andere politieke partijen mandaat gegeven om het land te leiden.

Met de zitting van gisteren heeft hoofdstembureau Paramaribo zijn verkiezingswerkzaamheden afgesloten. Het proces-verbaal waarin het advies is vastgelegd zal evenals de uitslag naar het CHS worden doorgestuurd dat erover zal beslissen. Niet alle bezwaren van de NDP zijn meegenomen door het hoofdstembureau. Sommige moesten ter plekke op de desbetreffende stembureaus worden geopperd. Over de gang van zaken bij de vaststelling van de uitslag gaf het hoofdstembureau ook commentaar. Volgens hem heeft de aanwezigheid van het publiek voor stagnatie en vertraging gezorgd bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Ook werden leden van het stembureau in diskrediet gebracht. Geadviseerd wordt om bij de eerstvolgende verkiezingen geen publiek meer toe te laten bij de vaststelling van de uitslag. Volstaan kan worden met geaccrediteerde waarnemers van politieke partijen, meent het hoofdstembureau.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/09/partijen-verwachten-afwijzing-herstemming-paramaribo/
Herstemming op 3 stembureaus zal uitkomst niet veranderen

09 Jun, 2020, 09:47

foto

Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft het proces-verbaal (pv) afgerond en gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het hoofdstembureau heeft alle bezwaren afgewogen en zaken afgerond en vastgelegd. Er wordt geen algehele hertelling van Paramaribo aanbevolen, maar wel een herverkiezing voor de ressortraden op de stembureaus 168, 185 en 188. De reden voor de herverkiezing is dat een aantal personen verkeerde stembiljetten had gekregen. Dat is op zich inderdaad moeilijk te corrigeren zonder een herverkiezing, maar toch lijkt opnieuw stemmen weinig zinvol, omdat het de uitslag van het ressort waarin deze stembureaus zijn gelegen niet zal beïnvloeden. Beide ressorten zijn door de ABOP gewonnen, terwijl de NDP daarna volgde en de VHP als derde grootste partij uit de bus kwam. Ik geef aan wat er bij een herverkiezing kan gaan spelen en hoe de uitslag eruit zou kunnen zien.
 
De uitslag op DNA niveau op de 3 stembureaus
De uitslagen van stembureau 168 (Openbare School 2 Latourproject), 185 (Recreatiezaal Ubeco te Pontbuiten) en 188 (Openbare School Pontbuiten) zijn in tabel 1 aangegeven. De ABOP heeft op stembureau 168 en 188 de meeste stemmen gehaald, terwijl de NDP de winnaar was op stembureau 185. Op ressortraad (rr) kiest men vrijwel altijd voor dezelfde partij als voor DNA; dus we mogen veronderstellen dat dit ook de uitslag op rr-niveau zou zijn indien er niets mis was gegaan met de stembiljetten. Het verschil tussen de ABOP en NDP op stembureau 168 is 13 stemmen en op de twee andere stembureaus 54 stemmen.
 
Tabel 1: Uitslag DNA verkiezingen 25 mei 2020 op stembureaus 168, 185 en 188. 
Kunnen de stemmen nog wijzigen bij herverkiezing?
In het ressort Latour kreeg de ABOP 4345 stemmen en de NDP 4127 oftewel een verschil van 218 stemmen. Indien de NDP bij een herverkiezing 219 stemmen extra haalt zou zij de ressortraad van Latour winnen. In Pontbuiten had de ABOP 2938 stemmen en de NDP 2665 stemmen, een verschil van 273 stemmen. Met 274 stemmen extra kan de NDP Pontbuiten afpakken van ABOP. Op stembureau 168 zijn 226 personen niet gaan stemmen en zou de NDP mogelijk 219 stemmen extra daaruit kunnen halen. Op de twee andere stembureaus zijn 486 kiezers niet gaan stemmen en zou het in theorie dus ook nog kunnen omslaan. Dat is echter theorie, want de praktijk zal anders zijn zoals ik aantoon in tabel 2. 
 
Tabel 2: Mogelijke uitslag herverkiezing Ressortraad op stembureaus 168, 185 en 188
Bij een herverkiezing is de situatie anders dan op 25 mei, omdat men de uitslag al kent. Het wordt  een strijd tussen de ABOP en de NDP, waarbij de andere partijen niet meer van belang zijn. Omdat de VHP, NPS en PL met ABOP in een nieuwe coalitie zitten, zullen de kiezers van deze partijen vrijwel zeker geadviseerd worden om hun stem nu aan de ABOP te geven. De NDP zou misschien de stemmen van haar huidige coalitiepartners BEP en HVB kunnen krijgen (maar dat is niet zeker). De stemverhouding groeit dus van een verschil van 13 stemmen op stembureau 168 (tabel 1) naar 96 stemmen in het voordeel van ABOP. 
 
Op de twee stembureaus in Pontbuiten gaat het verschil van 54 stemmen naar 254 stemmen. De NDP moet dus in Latour niet meer 219 stemmen extra halen maar ook het verschil dat erbij is gekomen en hetzelfde geldt voor Pontbuiten. Zelfs indien de opkomst 90% zou worden (was op 25 mei 65%) en al die personen voor de NDP zouden stemmen (wat niet realistisch is), en ook alle personen van de overige partijen voor de NDP zouden stemmen (wat niet zal gebeuren) kan de NDP het ressort niet winnen. Kortom de herverkiezing zal geen verschil maken in de uitslag van het ressort en is derhalve niet nodig.
 
Marten Schalkwijk

VMS ondersteunt beroep samenwerkende politieke partijen

09 Jun, 2020, 04:44

foto

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) ondersteunt als beroepsgroep de verklaring van 4 politieke partijen, waarin geëist wordt dat er spoedig een definitieve uitslag van de verkiezingen komt.
 
Zoals eenieder weet, bevindt ons land zich in een ernstige financieel-economische crisis, als gevolg waarvan met name ook de gezondheidszorg in een diep dal is beland, hetgeen nog eens als extra klemmend wordt ervaren door de thans heersende Covid-19 pandemie, waarvan wij de gevolgen dagelijks letterlijk en figuurlijk aan den lijve voelen. 
 
Wij kunnen ons als land nu absoluut geen tijdverlies meer permitteren, er staat veel te veel in de zorg op het spel. Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op de desbetreffende autoriteiten/verantwoordelijken om het daarheen te leiden dat er zo snel mogelijk kan respectievelijk zal worden overgegaan tot het verbindend verklaren van de verkiezingsuitslagen en vervolgens met voortvarendheid een nieuwe regering zal worden geïnstalleerd. 
 
Zulks opdat zo snel mogelijk juist ook de ernstige problemen in de zorg kunnen worden aangepakt, hetgeen tot dusver in onvoldoende mate is gebeurd ondanks de talrijke reeds meerdere malen geuite noodkreten vanuit zorgland!
 
Paramaribo, 8 juni 2020
Namens het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname
De Voorzitter, Drs. P.Voigt
http://09 Jun, 04:44 foto De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) ondersteunt als beroepsgroep de verklaring van 4 politieke partijen, waarin geëist wordt dat er spoedig een definitieve uitslag van de verkiezingen komt. Zoals eenieder weet, bevindt ons land zich in een ernstige financieel-economische crisis, als gevolg waarvan met name ook de gezondheidszorg in een diep dal is beland, hetgeen nog eens als extra klemmend wordt ervaren door de thans heersende Covid-19 pandemie, waarvan wij de gevolgen dagelijks letterlijk en figuurlijk aan den lijve voelen. Wij kunnen ons als land nu absoluut geen tijdverlies meer permitteren, er staat veel te veel in de zorg op het spel. Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op de desbetreffende autoriteiten/verantwoordelijken om het daarheen te leiden dat er zo snel mogelijk kan respectievelijk zal worden overgegaan tot het verbindend verklaren van de verkiezingsuitslagen en vervolgens met voortvarendheid een nieuwe regering zal worden geïnstalleerd. Zulks opdat zo snel mogelijk juist ook de ernstige problemen in de zorg kunnen worden aangepakt, hetgeen tot dusver in onvoldoende mate is gebeurd ondanks de talrijke reeds meerdere malen geuite noodkreten vanuit zorgland! Paramaribo, 8 juni 2020 Namens het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname De Voorzitter, Drs. P.Voigt

Guyana: Regeringscoalitie Granger blijft been stijf houden

09 Jun, 2020, 06:36

foto

 President David Granger en leider van de Alliance For Change (AFC), Khemraj Ramjattan in gesprek. Beide leiders weigeren de resultaten van de verkiezingen in Guyana te erkennen. 
Als de tekenen niet bedriegen, zal de regeringsovergang in buurland Guyana nog even duren. De regeringspartij APNU+ AFP van president David Granger heeft maandag het resultaat van de landelijke hertelling van de stemmen van de algemene verkiezingen die op 2 maart zijn gehouden, verworpen. De regerende meerpartijencoalitie die sinds 2015 aan de macht is, heeft de belangrijkste oppositiepartij Peoples Progressive Party (PPP) van verkiezingsfraude beschuldigd. Zij heeft gezegd naar de rechter te stappen om te voorkomen dat de verkiezingscommissie een winnaar bekendmaakt.

De aankondiging komt een dag nadat de commissie de hertelling van ongeveer 400.000 stemmen had afgerond. Daarin zijn ook de betwiste stemmen van 29 dozen uit kustdorpen waarvan de regerende coalitie zegt dat ze alleen stemmen voor de oppositie bevatten. Het zijn deze stemmen die de APNU+AFP ongeldig wil laten verklaren.

De PPP, die een meerderheid van 33 zetels heeft vergaard, heeft de beschuldigingen van fraude afgewezen. Zij staat erop dat voormalig minister van Huisvesting, Irfaan Ali, wordt beëdigd tot de nieuwe president, terwijl de rechtbank vermeende onregelmatigheden oplost. De PPP was 23 jaar aan de macht in Guyana en verloor in 2015 van de regerende coalitie van Granger die een tweede termijn van vijf jaar zoekt.

De verkiezingen worden als de belangrijkste beschouwd sinds Guyana in 1966 onafhankelijk werd van Groot-Brittannie, gezien de recente ontdekking van grote olie-en gasvoorraden in de buurt van de kustlijn. Maar de impasse na de verkiezingen van 2 maart heeft het leven in het land van zo’n 750.000 mensen grotendeels verlamd. Het ministerie van Financiën waarschuwde dat het geen toegang heeft tot fondsen tijdens de coronaviruspandemie, omdat er geen functionerend parlement is. Het parlement werd in december ontbonden. Guyana heeft tot nog toe 154 Covid-19-besmettingen geregistreerd, inclusief 12 doden als gevolg van het nieuwe coronavirus.

Guyana: Oppositie wint, wacht op officiële afkondiging

09 Jun, 2020, 01:53

foto
 De nieuwe president van Guyana wordt de 40-jarige Irfaan Ali. Hij is de presidentskandidaat van de PPP, die de verkiezingen van 2 maart heeft gewonnen. 

De processen-verbaal van de hertelling van alle 2.339 stemdozen in Guyana zijn maandagochtend afgerond. Het resultaat bevestigt dat de Peoples Progressive Party (PPP) de verkiezingen van 2 maart 2020 met 15.416 stemmen heeft gewonnen. Dat betekent dat de partij 33 zetels in het parlement zal krijgen, dat is een ​​meerderheid van één zetel.

Het is de verwachting dat de veertigjarige Irfaan Ali zal worden beëdigd als president. Hij leidde tijdens de vorige regeringsperiode van de PPP een ambitieus huisvestingsprogramma om goedkoop land aan de armen te geven. APNU + AFC, dat in december 2018 instortte na een motie van wantrouwen in slechts drie en een half jaar in haar regering, behaalde voldoende stemmen om 31 zetels te nemen. De groep van drie partijen – ANUG, LJP en TNM – die overeenkwamen om hun stemmen te combineren, behaalde één zetel.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat er drie partijen in de Nationale Vergadering komen. De PPP behaalde in totaal 233.336 stemmen; APNU + AFC behaalde 217.920 stemmen. Samen behaalden ANUG, LJP en TNM 5.214 stemmen.
 

Presidentskandidaat van de PPP, Irfaan Ali geflankeerd door oppositieleider Bharrat Jagdeo (l) en kandidaat-premier Mark Phillips. (Foto: Newsroom)
 
Uit de hertelling van Regio 4 bleek dat de verkiezingsfunctionaris Clairmont Mingo cijfers uit deze grootste regio sterk had opgeblazen om APNU + AFC de overwinning te bezorgen. De hertellingsstemmen moeten nu worden gecertificeerd. De verwachting is dat dat later vandaag zal gebeuren.

Zodra alle certificaten binnen zijn, moet de Chief Elections Officer, Keith Lowenfield, een rapport indienen bij de Guyana Elections Commission (Gecom). Dit rapport bevat het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor elke partij en een samenvatting van de observatierapporten van de hertelling.

Lowenfield heeft hiervoor tot 13 juni de tijd. Vervolgens zal de Commissie, bestaande uit de voorzitter, rechter Claudette Singh en drie commissarissen van de PPP en APNU + AFC, hierover beraadslagen. Ze hebben tot 16 juni de tijd om Lowenfield te vragen een eindrapport op te stellen om de resultaten van de verkiezingen bekend te maken.

Ingezonden: HISTORISCHE OVERWINNING ALLER TIJDEN VAN DE VHP

 
 
09 June 9, 2020
 

Door de jaren heen is het vertrouwen van het kiezersvolk in politieke organisaties verminderd. Maar bij de recente verkiezingen van 25 mei 2020 is dat wel heel anders gebleken. Dat de oppositiepartijen – in het bijzonder de VHP – een nederlaag hebben bezorgd aan de regerende partijen kan toegeschreven worden aan een aantal factoren. De Oranje Partij, zoals de VHP ook wel wordt genoemd, heeft o.l.v. voorzitter Chan Santokhi een strategie uitgestippeld waarbij hij wat interne tegenstand moest incasseren, maar het heeft de nodige vruchten afgeworpen.

Als wij de historie nader bekijken, dan heeft de VHP vanaf de oprichting in januari 1949 slechts zetels behaald in bepaalde districten. Anno 2020 is dat ook het geval geweest omdat ze slechts in 5 kiesdistricten resultaten hebben geboekt, terwijl de regerende partij NDP in alle 10 districten zetels heeft behaald. Echter heeft zij in deze 5 districten 20 zetels weten te halen terwijl de NDP in alle 10 ‘slechts’ 16 heeft weten te halen

De VHP heeft enkele keren een naamsverandering ondergaan, eerst de Verenigde Hindoestaanse Partij later de Vatan Hitkarie Partij en thans de Vooruitstrevende Hervormings- Partij. Onder deze naam heeft de partij o.l.v. Chan Santokhi bewezen, die naam tot haar recht laten komen. Alhoewel de partij begonnen is als een Hindoestaanse Partij, heeft zij thans bewezen een nationale dan wel een multi-etnische partij te zijn. Dit heeft erin geresulteerd, dat de Oranje Partij als grootste winnaar uit deze laatste verkiezingsstrijd is gekomen en de regeringspartij, de NDP heeft verslagen. Het aandeel van de NDP (26 zetels) is nu tot 16 zetels gereduceerd.

Historie:

De grootste winst die de Oranje Partij ooit heeft behaald, is onder de huidige voorzitter, die daarmee geschiedenis heeft geschreven. Tijdens wijlen voorzitter, J. Lachmon boekte de VHP in 1969 het hoogste aantal zetels, nl. 19 van de 39 in de Staten van Suriname. Zelfs tijdens het voorzitterschap van R. Sardjoe is dit record nooit gebroken! Onder zijn tienjarig voorzitterschap deed de partij mee aan 2 verkiezingen. Het totaal zetel aantal van die verkiezingen samen (15 zetels) is zelfs minder dan het huidig resultaat!

Na het overlijden van de voorzitter van de Actiegroep, Mr. P. Chandie Shaw in 1967 werden de leden J. Balkaran Dihal en L.N. Pahladsingh overgehaald om zich aan te sluiten bij de VHP. Ook Jan Sariman van SRI sloot zich aan bij de Oranje Club en die samenwerking had gevolgen. Voor het eerst in de politieke historie won de VHP op eigen kracht de verkiezingen. De VHP, die in 1969 een record aantal zetels (19) behaalde, vormde samen met de PNP, die slechts 8 zetels vergaarde, de regering in 1969 en Jules Sedney (PNP) werd Premier.

 •  

 
 
 
 
J.Balkaran Dihal 
 
J.Balkaran Dihal
 
J.Balkaran Dihal
 
 
 
 
 
 

In 1973 verloor de VHP met 17 zetels de verkiezingen met bijna dezelfde samenstelling als bij de vorige verkiezing. De NPK-1 (NPS, KTPI, PSV en PNR), sleepte 22 zetels binnen. Na deze periode heeft de VHP nooit de moed opgebracht om zelfstandig de verkiezingen in te gaan, maar steeds in combinatie verband.

Verkiezingen 2020

Bij de verkiezingen van 25 mei 2020 jl. behaalde de VHP op eigen kracht de allergrootste overwinning ooit uit de historie van de Oranje Partij: 20 zetels! Het oude verkiezingsrecord (19) uit de jaren 1969 werd verbroken door de VHP 2020 van partijleider Chan Santokhi en wel op een bijzondere wijze. Waar de militairen in 1980 de macht op een gewelddadige wijze overnamen, wat gepaard ging met dodelijke slachtoffers, werden diezelfde militairen verslagen door Santokhi in 2020 zonder bloed vergieten en op een vreedzame wijze. Geheel in de stijl van Mahatma Gandhi en Dr. Martin Luther King Jr., de iconen van geweldloos verzet. Dat is heel bijzonder, geweldig, fantastisch en zeker historisch te noemen.

Tenslotte zij gesteld dat eenieder zich thans focust op een regering, waar de VHP als de grootste partij de scepter zal zwaaien. Hopelijk zal de toekomstige regering (VHP-ABOP-PL-NPS), met in het bijzonder de VHP, de tijdens de campagnes gedane beloften waarmaken en het volk conform het regeringsprogramma niet teleurstellen. Een markante aanvoerder, zoals de heer Chan Santokhi, dient zich niet alleen te laten leiden door personen of door adviseurs, maar zal trachten het uitgestippelde beleid zo goed mogelijk en met de nodige transparantie en inspiratie uit te voeren. Tenslotte eindig ik het artikel met advies aan de voorzitter tevens toekomstige president van de Republiek Suriname geïnspireerd door wijze woorden van Mahatma Gandhi:

CHAN BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN SURINAME!

https://chronostimes.com/ingezonden-historische-overwinning-aller-tijden-van-de-vhp/?fbclid=IwAR1o82HbSRVCx8zEYSQzRZk4YuXtgl4Yo62jCY5tPbZ-90Ke4KXUDLFN_jo

POLITIEKE PARTIJEN HOUDEN VINGER AAN DE POLS

Jun 8, 2020

De politieke partij VHP, winnaar van de verkiezingen van 25 mei, staat achter de verscherpte maatregelen om COVID-19 het hoofd te bieden, maar roept tegelijkertijd ook op tot alertheid.

De crisissituatie zal niet misbruikt mogen worden om te voorkomen dat er een regeringswisseling plaatsvindt. Vooralsnog is er geen reden om zich zorgen daarover te maken, maar er wordt wel een vinger aan de pols gehouden.

Samen de partners ABOP, NPS en PL is de verwachting dan ook dat nog deze maand het nieuw parlement een feit zal zijn. Volgens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi is er geen reden om hiervan af te zien indien de veiligheidsmaatregelen, zoals ontsmetting, gezichtsmaskers en social distancing in acht worden genomen. “Het mag niet zo zijn dat er nog steeds geen officiële uitslag kan komen”, zegt de VHP-voorzitter. Door de zittende coalitiepartij NDP is er een bezwaarschrift ingediend waarbij er om een hertelling wordt gevraagd, maar volgens Santokhi raakt het verzoek kant nog wal. De vier samenwerkende partijen zien geen juridische gronden on over te gaan tot een hertelling. Dit is verwerkt in een protestbrief die is ingediend bij de verkiezingsautoriteiten.

Vanuit regeringszijde mogen er geen maatregelen afgekondigd worden, in het kader van COVID-19, om te voorkomen dat er een wisseling van de wacht komt in het bestuurscentrum.

Santokhi rekent op de politieke wil van de regering om plaats te maken. “De politieke wil moet er zijn.”

De partijen willen snel overgaan tot installatie van de nieuwe leden voor De Nationale Assemblee (DNA) zodat er een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter in functie kan zijn. Op de achtergrond is er politieke diplomatie gaande met als doel om de president en de vicepresident in DNA te kiezen, aangezien de samenwerkende partijen niet over een absolute meerderheid beschikken. Die steunen nu op 32 zetels en hebben nog minimaal 2 stemmen nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. Die extra zetelsteun zal van de nieuwe oppositie, NDP en BEP, moeten komen. “Wij willen het in het parlement doen”, zegt Santokhi.

https://unitednews.sr/politieke-partijen-houden-vinger-aan-de-pols/

‘President Bouterse, wees een vrolijke verliezer, dus wees een winnaar’

MEDIAIN SURINAME

‘President Bouterse, wees een vrolijke verliezer, dus wees een winnaar’

Wat zeggen de media in Suriname, nu Bouterses partij NDP ondanks een duidelijke nederlaag een hertelling heeft aangevraagd in hoofdstad Paramaribo? 

 
1240
Chan Santokhi (VHP) legt een krans bij het Monument van Baba en Mai.Beeld Ranu Abhelakh / ANP

Lang lieten de resultaten van de 639 Surinaamse stembureaus en de uitslag van de presidentsverkiezingen van 25 mei op zich wachten. Maar ook na ruim anderhalve week zenuwachtig wachten, bleek dat de politieke partij NDP van president Desi Bouterse een flinke nederlaag niet had weten te voorkomen. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi is de grootste partij geworden met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan Bouterses NDP. Toch lijkt Bouterse, die zo lang wikte en schikte, zich maar moeilijk neer te kunnen neerleggen bij de verkiezingsnederlaag. Zijn NDP heeft een hertelling in het district Paramaribo aangevraagd en een openlijke felicitatie aan de winnaar lijkt de president en oud-legerleider maar moeilijk over de lippen te krijgen.

Volgens het commentaar van dagblad De Ware Tijd geeft de NDP de regering van Bouterse en de organisatoren van de verkiezingen die overwegend of misschien zelfs uitsluitend uit NDP’ers bestond hiermee een ‘brevet van ongeschiktheid en onvermogen’. Bovendien bewijst de verkiezingsuitslag ‘niet alleen een afwijzing van de leider door het electoraat, maar een afstraffing voor het gevoerde regeerbeleid van de afgelopen vijf jaar. Aan een dergelijke uitslag en het feit dat de organisatie met tien parlementszetels is teruggevallen en zeer waarschijnlijk naar de oppositiebanken wordt verwezen, zou elke partij- of politieke leider consequenties moeten verbinden. Dat zien we trouwens als goed gebruik in veel landen. Helaas, die cultuur van terugtreding van de leiding bij tegenvallende of slechte politieke resultaten is nog niet in Suriname gevestigd.’

Afranseling

In de Suriname Heraldzijn columnisten Sunil Sookhlall en Kries Mahabier al even kritisch op Bouterse en zijn NDP. ‘Het is niet uit te leggen dat de grote electorale afranseling van Bouterse (ook wel ‘koti go’ genoemd) met de hertelling ongedaan gemaakt kan worden of verzacht kan worden. Van de 115.658 stemmers in Paramaribo hebben het liefst 100.113 personen Bouterse afgewezen (niet op hem gestemd). Dus ongeveer 87 procent van de kiezers in Paramaribo hebben hem finaal afgewezen.’

Hoe wil de NDP dit grote verschil omzetten in winst, vragen Sookhlall en Kries Mahabier zich af. ‘Een hertelling is in de geest van de Kiesregeling (artikel 126) mogelijk indien deze ‘een merkelijk verschil in de uitslag der telling ten gevolge zou kunnen hebben’. Wij zien niet in hoe een hertelling voor duizenden extra stemmen zal kunnen zorgen voor de NDP. Een hertelling zal het verschil tussen de VHP en NDP niet noemenswaardig (‘merkelijk’) kunnen verkleinen.’

Volgens Sookhlall en Mahabier is het daarom ‘tekenend voor de triestheid en nutteloosheid van de NDP’dat de grootste verliezer ook nog een hertelling vraagt. Hun advies aan Bouterse is dan ook: ‘President, wees een vrolijke verliezer, dus wees een winnaar.’

Egotrippers

Ook Nita Ramcharan is in haar column inStarNieuws stellig over wat de gevolgen voor Bouterse zouden moeten zijn. ‘Als het volk ‘nee’ heeft gezegd tegen de paarse regering, moet het hoofd worden gebogen, zoals de NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse dat een paar keer heeft gezegd. Presidentschap aanbieden aan Ronnie Brunswijk of proberen mensen om te kopen – zoals dat meerdere keren is gebeurd – zal nu niet helpen. Brunswijk wil nu geen president worden – over vijf jaar kan men het weer proberen. De stem van het volk moet een les zijn voor machthebbers die zich oppermachtig voelen, veranderen in egotrippers en vergeten dat ze er zijn om te dienen.

‘Het is tevens ook een voorbode aan de nieuwe coalitie die met dit overweldigende mandaat niet moet beginnen om ego’s te bevredigen en toe te geven aan persoonlijke belangen van partijleiders. (…) Er is tegen iets gestemd, maar vóór een belofte op een beter leven en een toekomst voor de kinderen in Suriname.’

Die hoop spreekt ook A. Fernald uit in Dagblad Suriname: ‘Suriname schreeuwt het laatste restje angst en ellende van veertig jaren uit. Laten wij onze geestelijke bevrijding vooral eerst massaal en collectief vieren op een moment van nationale verbroedering bij het aantreden van onze nieuwe regering. Wij gaan mentaal en politiek op culturele wijze eerst schoon schip moeten maken en vervolgens met vereende kracht en liefde voor ons land verder werken aan het wegwerken van de aangerichte schade. Ik geloof meer dan ooit in ons volk.’

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/president-bouterse-wees-een-vrolijke-verliezer-dus-wees-een-winnaar~b5dd9cf5/

https://www.volkskrant.nl/tag/a-fernald

MEER OVER 

Ook Hoefdraad benaderd Brunswijk voor samenwerking tussen de NDP en ABOP

 
8 jun. 2020
 
Ook Hoefdraad benaderd Brunswijk voor samenwerking tussen de NDP en ABOP
Behalve president Desi Bouterse heeft ook minister Gillmore Hoefdraad van Financiën pogingen ondernomen om ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk te vragen voor een samenwerking tussen de ABOP en de NDP, voor het vormen van een nieuwe regering.
Hoefdraad zou helemaal naar Moengo zijn geweest om met Brunswijk te praten. De ABOP is het presidentschap aangeboden. Brunswijk heeft zowel het vezoek van Bouterse als die van Hoefdraad afgewezen

Hoofdstembureau adviseert herstemming rr 3 stembureaus

08 Jun, 2020, 13:00

foto

 Mike Nerkust, voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo. (Beeld: ATV) 
Het hoofdstembureau Paramaribo heeft het verkiezingsproces vandaag afgerond van het grootste district. Op de bezwaren van de NDP is puntsgewijs ingegaan. Voor drie stembureaus, 185, 168 en 188, wordt geadviseerd opnieuw te stemmen op ressortraads-niveau (rr). Het proces-verbaal is getekend door de leden van het hoofdstembureau en wordt doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau voor verdere afhandeling. Het werk van hoofdstembureau Paramaribo is voorlopig klaar. Wat met de adviezen gaat gebeuren, moet nog besloten worden. 
 
Het hoofdstembureau bevestigt het bezwaar van de NDP dat er verkeerde stembiljetten zijn gebruikt op twee stembureaus. Geadviseerd wordt om herstemming op die stembureaus op rr-niveau. Het is niet duidelijk of kiezers in voldoende mate in de gelegenheid zijn gesteld om de juiste kandidaat te stemmen. Om sommige stembureaus waar zaken niet helemaal goed zijn gegaan, zijn de leden in de gelegenheid gesteld zaken in orde te maken. Enkele bezwaren moesten op het stembureau kenbaar worden kenbaar gemaakt. Deze zijn dan niet behandeld. Het hoofdstembureau vindt dat de processen bij het in ontvangst nemen van de processen-verbaal correct zijn geweest. 
 
Het hoofdstembureau Paramaribo adviseert dat bij de komende verkiezing geen publiek wordt toegelaten bij het proces van vaststelling van het uitgebrachte totaal aantal stemmen. Het stagneert en vertraagt het werk en brengt leden van het hoofdstembureau in diskrediet. De goede naam en eer van de leden wordt te grabbel gegooid en wordt de veiligheid in gevaar gebracht. Er kan worden volstaan met geaccrediteerde waarnemers van politieke partijen.
 

Hoofdstembureau Paramaribo adviseert her-stemming 2 stembureau’s - ABC Online Nieuws

Districtssecretaris Acton van Hoofdstembureau Paramaribo

 

BEKENDMAKING VAN DE VHP AGRARISCHE RAAD (ZIE FLYER) DE VHP AGRARISCHE RAAD MAG NIET MEER VERKOPEN,

DAT IS AAN DE VHP MEDEGEDEELD DOOR HET COVID-19 MANAGEMENT TEAM. WIJ VAN DE VHP HOUDEN STRIKT AAN DE REGELS, VHP IS EEN PARTIJ VAN WET EN RECHT.

COLUMN: Al felicitaties?

08/06/2020 14:00 – Von Zeggen

COLUMN: Al felicitaties?

Giwani Zeggen  

Heeft de voorzitter van de NDP zijn verlies al erkend? Zijn de winnaars van 25 mei al door Desi Bouterse gefeliciteerd? En ik heb het niet over de president. Het instituut van staatshoofd stond op geen enkele kandidatenlijst en heeft aan geen enkele stembusgang meegedaan. Ik praat over de voorzitter van de NDP! Op het bindend verklaren van de uitslag door het Onafhankelijk Kiesbureau, hoeft een echte democraat niet te wachten. In principe had NDP-voorzitter Bouterse al op 26 mei tenminste de voorzitters van de VHP, ABOP en NPS, partijen die hebben gewonnen, moeten feliciteren.

Oud-president Ronald Venetiaan heeft ons er jaren geleden al voor gewaarschuwd. En ik zeg het even in mijn eigen woorden. De boodschap was: Breng geen individuen die diep van binnen ondemocratisch zijn, via democratische structuren aan de macht! En wij zien het nu. Angstvallig probeert men op allerlei slinkse manieren vast te klampen aan de macht. Onder andere door vertragingstactieken bij het tellen en verwerken van de stemmmen. Het hoofdstembureau Paramaribo is daar voor mij het perfecte voorbeeld van. En nu dreigen zelfs de termijnen voor het bijeenkomen van het nieuwe parlement in gevaar te komen. Het zal me niet verbazen als ook het Centraal Hoofdstembureau allerlei redenen bedenkt om niet snel te handelen.

Hoe anders was het in 1996 en 2010. Twee keer moest Ronald Venetiaan het stokje overgeven aan een NDP-president. Beide keren ging dat ordentelijk. Terwijl beide keren zijn combinatie en of regeercoalitie de verkiezingen niet had verloren. In 1996 werd er verraad gepleegd door de ter ziele gegane KTPI en delen van de VHP. In 2010 werd het team van Venetiaan verraden bij de verkiezing van Jennifer Geerlings-Simons door de ABOP, waarna PL zich aansloot. En tóch legde Venetiaan zijn opvolgers geen strobreed in de weg.

Tot nu toe hult Bouterse zich in een ondemocratisch stilzwijgen. Het kan dat ik het allemaal mis heb. Dan heeft de NDP-voorzitter de unieke kans dat zeer spoedig te bewijzen. Niet aan mij hoor. Wie ben ik? Aan de samenleving. Dat is hij verplicht. Beleg een persconferentie, geheel volgens de Covid-19-regels via Zoom, waarin de winnaars worden gefeliciteerd en het verlies wordt erkend. En nogmaals: garandeer de verkiezing van de president en vicepresident in De Nationale Assemblee. Een VVV is niet alleen zeer kostbaar, maar ook nog levensgevaarlijk gezien de coronacrisis waarin het land verkeert.

Het wordt echter ook tijd dat de HVB en de BEP, nog altijd lid van de regering, zich uitspreken over de huidige situatie. En als de voorzitter van coalitiepartner NDP het verlies niet wil erkennen, moeten deze twee partijen zich distantieren van de NDP. Hun ministers zouden moeten bedanken. Anders ben je straks deel van de troep die wordt gecreeërd door onsportieve verliezers. Het wordt ook tijd dat de verstandige NDP’ers het stilzwijgen doorbreken. Het volk heeft gesproken, zoals zij dat in 2015 heeft gedaan. En daar dient iedereen zich bij neer te leggen.

De wil van het volk, zoals de president het in zijn televisietoespraak zei, moet afgewikkeld worden. En in de politiek betekent een daling van 26 naar zestien zetels dat je in de oppositie plaatsneemt. Je moet niet eens willen meeregeren. Ook al zou de VHP het aanbod doen of de ABOP, dan nog moet je zeggen: ik buig voor het volk. Ze hebben ons afgewezen. Ik kijk dus reikhalzend uit naar de eerste zitting van het nieuwe parlement, zonder vertraging.

Overigens, ik zal de verleiding weerstaan om mij over de aanpak van het Covid-19-managementteam uit te laten. En dan vooral met betrekking tot de communicatie. Ik vraag mij namelijk af of hij zich iets aantrekt van opbouwende kritiek. Ik zwijg ook. Zorg goed voor uzelf!

giwani@hotmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/08/column-al-felicitaties/
Mathoera: NDP moet niet ontvankelijk worden verklaard

08 Jun, 2020, 00:01

foto
 Krishna Mathoera plaatste op de openbare zitting van het hoofdstembureau op 4 juni kanttekeningen tegen het bezwaarschrift van de NDP. (Foto: Ranu Abhelakh) 


 
Het hoofdstembureau Paramaribo zal maandag om 12.00 uur een openbare zitting houden in de Anthony Nesty Sporthal. Dan zal de brief met bezwaren ingediend door de NDP worden behandeld. De NDP heeft gevraagd om een hertelling te houden in Paramaribo. VHP-topper Krishna Mathoera, die de meeste stemmen heeft gehaald in Paramaribo, zegt aan Starnieuws dat NDP niet ontvankelijk moet worden verklaard. 
 
Mathoera voert aan dat er geen gronden zijn voor hertelling. De resultaten zijn bekend. Zij merkt op dat er nauwelijks  verschil is tussen de resultaten die bekend zijn van de turflijsten van de politieke partijen, de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het hoofdstembureau Paramaribo en het Onafhankelijk Kiesbureau. Hertellen zal geen ander resultaat met zich meebrengen. Er zal ook niks veranderen aan de zetelverdeling in Paramaribo, meent Mathoera. 
 
Het hoofdstembureau Paramaribo had aangekondigd dat er advies gevraagd zou worden aan Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau. Op de openbare zitting van 4 juni is het bezwaar van de NDP niet behandeld, omdat de voorzitter en ondervoorzitter niet aanwezig waren. Aan de politieke partijen werd meegedeeld dat het resultaat kenbaar gemaakt zou worden. 
 
Mathoera merkt op dat de NDP alleen maar met vertragingstactieken bezig is. Zij hoopt dat zaken morgen afgewikkeld worden, waardoor het Centraal Hoofdstembureau zo spoedig mogelijk de verkiezingsuitslag bekendmaakt en de gekozenen hun verkiezing kunnen aanvaarden. Zij vindt dat zo snel mogelijk de nieuwe Assemblee aan de slag moet, want de situatie vereist dat de nieuwe regering zo snel mogelijk aantreedt. 

Limburg roept partijgenoten op de moed niet te laten zakken

“Wij moeten niet doen alsof de strijd voorbij is. We zijn misschien voor een moment verslagen, maar het is nog niet het einde. Ik wil jullie moed inspreken, laten we elkaar poweren, troosten en niet verwijten. Laten we niet doen alsof het afgelopen is. De NDP bestaat nog, wij zijn er nog. Laten we staan achter die man waar we zoveel van houden, laten we niet opgeven. Hij rekent op ons.”

Woorden van perschef en NDP-topper Clifton Limburg die in een voice-bericht wordt gedeeld op social media.

Limburg zegt het nodig te vinden om de NDP’ers moed in te spreken, omdat hij merkt dat een groot deel gedemotiveerd is en doet alsof het ‘the end of the world’ is.

“Als ik let op de motivatie van ons dan lijkt het alsof het ‘the end of the world is’. Ik weet dat het heel moeilijk is te verkroppen. Het was ook heel moeilijk voor mijzelf om dit alles te verwerken, maar ik heb het intussen een plaats gegeven en geaccepteerd.”

“Ik wil zeggen ‘laat het hoofd niet hangen. Het is niet het einde van de NDP en niet het einde van de ideologie van onze leider. We moeten doorgaan, we moeten hard blijven werken,” klinkt het.

De mensen die eventueel fouten gemaakt hebben in de campagne en nu geen draagvlak hebben, moeten bereid zijn dat te onderkennen en als het nodig is, consequenties aan verbinden, vervolgt Limburg.

“Wat we wel moeten doen, is staan achter onze leider D.D Bouterse. We moeten hem te allen tijden ondersteunen, omdat ik weet dat het voor hem ook niet makkelijk is. Al die wilde verhalen – zoals wij onze voorzitter kennen – weiger ik te geloven dat hij een knieval voor wie dan ook heeft gedaan. Dat kan niet en ik hoop dat hij het heel gauw tegenspreekt.”

“Laten wij ervoor zorgen dat we langzaamaan weer al de stenen die hier en daar liggen weer bij elkaar brengen en samen opbouwen. We moeten niet wegblijven. Ik vind het jammer dat mensen niet meer naar Ocer komen. Laten wij ons weer gewoon aanmelden; u moet niet wegblijven. Misschien moeten we de berm weer nieuw leven inblazen, maar we moeten bijeen komen en de cohesie en eenheid weer herstellen.”

“Ik vind het jammer dat het is uitgekomen dat de vijand van de NDP de NDP zelf is. Het is jammer, maar zoals de voorzitter ons altijd heeft opgeroepen om een te zijn, zal dit moment ons misschien wakkerschudden en ervoor zorgen dat we zaken beter gaan begrijpen en ons anders gaan opstellen.”

Limburg wijst de NDP’ers erop dat de partij 16 zetels heeft behaald bij de verkiezingen “en dat is niet weinig. De tegenpartij heeft 20 volgens de cijfers, maar het verschil is niet groot. Laten we niet doen alsof het afgelopen is. De NDP bestaat nog. We zijn er nog.”

https://www.gfcnieuws.com/limburg-roept-partijgenoten-op-de-moed-niet-te-laten-zakken/

Het een-partijenstelsel van het sektarisme is verslagen

ARTIKEL VERSCHENEN IN DAGBLAD SURINAME

(AUTEUR: A. FERNALD)

HET EEN-PARTIJEN STELSEL VAN HET SECTARISME IS VERSLAGEN

Geen enkele partij-topper die de partijleider tot andere gedachten kan brengen of maar durft te bewegen om zijn verlies openlijk toe te geven en de winnaars te feliciteren. Bouterse wikt en schikt en Bouterse beslist! Bouterse eerst en dan Suriname, is wat ons volk zelfs na een verkiezingsnederlaag door de strot wordt gedrukt. De hele partij NDP schijnt in een psychose te verkeren. Suriname heeft voor zichzelf gekozen, voor vrijheid van de geest, tegen mentale onderdrukking, voor onafhankelijk denken en voor een eigen Surinaamse toekomst zonder vreemde overheersing door China of Rusland.

Hulde aan ons Surinaams volk die een aan haar opgelegde vreemde ideologie uit 1980 heeft verslagen. De schuldige politieke partijen die vanaf 1980 en daarna deze ideologie hebben verdedigd zijn hiervoor zwaar afgestraft evenals de overlopende figuren en ras loyalisten. Onze geschiedenis van  bevrijding door onze Marron broeders  heeft wederom de doorslag gegeven in onze bevrijdingsstrijd zonder wapens. De historische lijn van onze geschiedenis van bevrijdingsstrijd is niet 1980. Onze bevrijdingsstrijd is altijd weggedrukt en ons volk heeft nu de draad weer opgepakt en zal met onze nieuwe overwinning  de nieuwe weg markeren welke wij als Surinamers collectief opgaan: VHP-ABOP-NPS-PL, dat is de volkswil. De ons opgedrongen 40 jaren van indoctrinatie, verval op elk vlak en een valse historie heeft elke Surinamer een onschatbare levensles gebracht. Jongeren hebben begrepen wat de ouderen al die jaren hebben ervaren en hen de helpende hand toegereikt om dit tijdperk van family and friends dat niet goed is voor ons land te verslaan. Dank aan markante jongeren die allemaal een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in dit bevrijdingsproces, te beginnen met Cedric van Samson, Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider, Stefano “Pakittow” Biervliet, Maisha Neus, Serena Essed en last but not least Xaviera Jesserun. Dank ook aan onze jongeren die zeer slim hebben gestemd. Zonder deze beweging van bewustwording was Suriname m.i. verloren. Ere wie ere toekomt, de trekker van deze beweging, Xaviera Jesserun en al haar ondersteuners, weldone! Dank aan alle stille werkers, Surinamers in binnen en buitenland. Dank vooral aan de ervaren politici van de gevestigde politieke partijen voor de immens zware job dat niet voor niets is geweest, want een tijdperk is verslagen. We hebben het allemaal samen gedaan.

Suriname schreeuwt het laatste restje angst en ellende van 40 jaren uit. Laten wij onze geestelijke bevrijding vooral eerst massaal en collectief vieren op een moment van nationale verbroedering bij het aantreden van onze nieuwe regering. Wij gaan mentaal en politiek op culturele wijze eerst schoon schip moeten maken en vervolgens met vereende kracht en liefde voor ons land verder werken aan het wegwerken van de aangerichte schade. Ik geloof meer dan ooit in ons volk, het is nog nauwelijks te bevatten hoe groot onze eensgezindheid is geweest om dit sectarisme met ons helder verstand en met de juiste strategie te hebben verslagen. Dit sectarisme is m.i. in onze historie het moeilijkste opstakel geweest omdat de onderdrukking van onze eigen mensen door onze eigen mensen met allerlei drogredenen een hele generatie heeft vergiftigd. Het sectarisch leiderschap had daarom ook nooit durven dromen dat wat zij gecreeërd had zich ooit tegen haar zou keren. De psychose waarin de partijleider en zijn team verkeren is daarom begrijpelijk. Maar de wil van ons volk is een voldongen feit. Het is nu aan de weldenkende NDP-ers om nu hun verantwoordelijkheid te tonen en in de strekking van de eerdere verklaring van Andre Misiekaba hun verlies te nemen en hun partijleider te bewegen de wil van ons volk te respecteren.

Rest ons nu met zijn allen het Corona virus dat ons nu bedreigt ook te verslaan door grote verantwoordelijkheid jegens elkaar aan de dag te leggen en de regels stringent na te leven. GOD zij met ons Suriname!

Alle Surinamers, gefeliciteerd met onze overwinning.

Mevr. A. Fernald

afernald34@gmail.com

http://Geplaatst op juni 7, 2020

 

 

Sewcharan beschrijft proces na verkiezingen; tijd dringt

07 Jun, 2020, 02:51

foto
 Jurist Gerold Sewcharan 

Op 25 mei zijn de verkiezingen gehouden voor de periode 2020-2025. De jurist Gerold Sewcharan gaat in op het proces om te komen tot de nieuwe Nationale Assemblee, verkiezing van de president en vicepresident. Uiterlijk binnen 30 dagen nadat de leden zijn gekozen, wordt vergaderd onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren. De Nationale Assemblee moet verplicht uiterlijk 24 juni voor het eerst bijeenkomen. 
 
Op de eerste bijeenkomst worden de geloofsbrieven van de gekozen DNA-leden onderzocht. Het oudste lid in jaren wordt eerst door de president beëdigd en waarna de persoon als fungerend voorzitter van DNA, de overige vijftig leden zal beëdigen. Hierna gaat de nieuwe DNA ertoe overgaan om haar voorzitter en vicevoorzitter te kiezen. President Desi Bouterse is het oudste gekozen lid in jaren, gevolgd door Rabin Parmessar. Alle kandidaten hebben veertien dagen de tijd om te beslissen of zij hun verkiezing aanvaarden. Er kan dus een situatie ontstaan dat mocht Bouterse zijn verkiezing aanvaarden, hij totdat de nieuwe president is gekozen, tegelijk staatshoofd en DNA-lid is. Grondwettelijk is Bouterse formeel de president tot en met 13 juli 2020.
 
Gelet op de datum van 24 juni moet het hoofdstembureau Paramaribo er ook werk van maken om het proces-verbaal zo spoedig mogelijk te versturen naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het CHS heeft nu nog maar 4 dagen, dus tot uiterlijk 10 juni 2020, om het proces-verbaal te versturen naar de president, het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), DNA en al de gekozen DNA-leden zodat de kandidaten de termijn van 14 dagen in acht kunnen nemen om hun verkiezing tot DNA-lid te aanvaarden of niet. 
 
Nu Bouterse het oudste gekozen DNA-lid in jaren en tevens de president is, zal hij de eed of verklaring en belofte niet kunnen afleggen in handen van de president. Want een persoon kan niet in zijn eigen handen de eed of verklaring en belofte afleggen. Dit betekent dat het oudste gekozen DNA-lid in jaren dus verhinderd is en zal Parmessar als het één na oudste gekozen DNA-lid, tenzij hij zijn verkiezing niet aanvaardt, de eed of verklaring en belofte moeten afleggen.
 
CHS en OKB
Volgens de Kiesregeling bepaalt het CHS welke kandidaten gekozen zijn en hoeveel zetels elke politieke partij heeft behaald. Het CHS legt dit vast in een proces-verbaal en bied dit aan de president, het OKB en DNA aan en ook de gekozen kandidaten ontvangen van het CHS gelijk een afschrift ervan. Dit proces-verbaal is het stuk dat als de geloofsbrief dient.
 
Nu de nieuwe DNA uiterlijk woensdag 24 juni, dus over precies 17 dagen, bij elkaar moet komen, is het zaak dat de organen belast met de verkiezingen hun taken zo slagvaardig mogelijk uitvoeren. Het OKB heeft primair tot taak het houden van toezicht op de verkiezingen en al dan niet het bindend vaststellen ervan voor de samenleving. Het OKB kan hiertoe echter pas overgaan nadat het CHS hem het voormelde proces-verbaal heeft doen toekomen. 
 
Verkiezing president en vicepresident
De president en de vicepresident worden in DNA gekozen. President Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zijn op 14 juli 2015 gekozen. Nu de grondwet in artikel 91 lid 1 bepaalt dat zij voor vijf jaren zijn gekozen, zullen hun opvolgers uiterlijk op 13 juli 2020 gekozen moeten zijn. Bij wet is bepaald dat de kandidaatstellingen voor deze functies uiterlijk drie dagen voor de dag der verkiezing moeten zijn ingediend bij de voorzitter van DNA. Dit moet dus uiterlijk 10 juli  gebeurd zijn. 
 
Een kandidaat dient door ten minste 7 DNA-leden te worden voorgedragen. In artikel 83 lid 3 van de grondwet staat dat een meerderheid van ten minste 2/3 deel van het grondwettelijk aantal leden van DNA is vereist. Dit betekent dat 34 leden dus hun stem op een kandidaat moeten hebben uitgebracht, wil die in DNA gekozen zijn. Indien de president noch de vicepresident in DNA, zelfs na twee stemmingsronden, niet het vereiste aantal stemmen (34) hebben behaald, komt de Verenigde Volksvergadering (VVV) daartoe bijeenkomt. In de VVV worden deze functionarissen bij gewone meerderheid van stemmen gekozen. 
 
De regering
Wanneer de president eenmaal is gekozen, zullen de ministers worden benoemd. De ministers vormen tezamen de Raad van Ministers. De vicepresident geeft leiding aan de Raad van Ministers. De president, de vicepresident en de Raad van ministers vormen vervolgens tezamen de regering. 
 
Blijkens de grondwet komen de president vergaande bevoegdheden toe. Zo berust de uitvoerende macht bij de president, die onder meer staatshoofd is van de Republiek, hoofd van de regering, voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad. Maar de president is verantwoording verschuldigd aan DNA, dat het hoogste orgaan van de Staat is. Hieruit volgt dat de president ook onderworpen is aan de wil van het volk en in het staatsbestel dus niet boven DNA staat. Bij de verkiezing legt de president daarom een eed of verklaring en belofte af in handen van de Assembleevoorzitter. 
 
U kunt het gehele artikel hier downloaden. 

OKB publiceert ook landelijke resultaten verkiezingen

07 Jun, 2020,  00:57

foto
 Het Onafhankelijk Kiesbureau heeft de resultaten van de stembusgang gepubliceerd op zijn website. Het verschil tussen de hoofdstembureaus en Binnenlandse Zaken is minimaal. 

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft besloten om de processen-verbaal (pv’s) en informatie van de turflijsten te publiceren. Dit besluit is genomen nadat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de officieuze cijfers bekendmaakt na de stembusgang, stagneerde. Het ministerie bleek ook niet over alle informatie te beschikken. 
 
Hoewel OKB niet de instantie is die cijfers publiceert, zijn de gegevens vrijgegeven opdat de samenleving niet verstoken bleef van informatie. Op alle stembureaus en hoofdstembureaus waren waarnemers van het OKB. Zij moesten de zelf ook turven en de pv’s fotograferen. Niet overal konden de foto’s gemaakt worden, omdat de pv’s niet werden opgehangen, zoals in de Kiesregeling staat. 
 
Intussen zijn de uitslagen van alle hoofdstembureaus binnen. Het Centraal Hoofdstembureau moet officieel de uitslag vaststellen. Dit gebeurt in een openbare zitting. Het hoofdstembureau Paramaribo moet nog een oordeel vellen over het bezwaarschrift van de NDP. Deze partij vindt dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en heeft gevraagd om een hertelling te houden in Paramaribo. 
 
De officieuze resultaten gepubliceerd door Binnenlandse Zaken

Het meisje met kraaltjes in het haar Suriname na de verkiezingen

 
June 6, 2020
 

 

Niet iedereen geloofde in een goede afloop. Ik had er vertrouwen in dat Suriname definitief de periode van de staatsgreep, de militaire dictatuur en de hegemonie van de NDP en haar voorman, achter zich zou laten. De peilingen wezen het al uit, al waren er twijfels over de betrouwbaarheid ervan, maar de overwinning van de oppositie kon niet uitblijven. De meeste Surinamers begrepen dat het zo niet langer kon en dat een nieuwe regering nodig is om uit de crisis te geraken. Het electoraat heeft op 25 mei gekozen voor een democratisch en rechtvaardig Suriname waarin men woont, naar school gaat en werkt in welvaart en welzijn. Waarin het meisje met kraaltjes in het haar, een opleiding afrondt en een goede baan vindt. Om dat te realiseren, moet enorm veel werk verzet worden. Er was veel rumoer en ruis rond de organisatie van de verkiezingen. De afronding duurde lang. Onder het toeziend oog van veel belanghebbenden werden de laatste gegevens verwerkt en tellingen opnieuw gedaan in het Nationaal Indoor Stadion, voorheen de Anthony Nesty Sporthal. Het proces was bijna dag en nacht te volgen op televisie en sociale media. Om begrijpelijke redenen zijn Surinamers wantrouwend geworden, bijna paranoïde, door de regering die nu moet opstappen. Dikwijls onschuldige handelingen leidden tot bange vermoedens en complottheorieën over fraude bij de verkiezingen. “De doos is niet goed dichtgeplakt … Ze brengen dozen naar buiten … Hij gaat mensen omkopen … Er komt een noodtoestand … Hij laat zich niet zomaar wegzetten …” Er werd opgewonden verslag van gedaan. Gekibbel tussen het Onafhankelijk Kiesbureau, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Hoofdstembureau, werd breed uitgemeten in de media. Terugkijkend mag evenwel worden geconcludeerd, dat de verkiezingen redelijk geordend en in goede sfeer zijn verlopen. Die mening waren ook de onafhankelijke waarnemers toegedaan, hoewel de afronding ook volgens hen veel te lang duurde. COVID-19 werd ten onrechte als excuus gebruikt. Het was mooi om te zien hoe de Surinaamse bevolking, die hunkert naar betere tijden, de uitslag van de verkiezingen beschouwt als een bevrijding. Met de verkiezingsoverwinning van de oppositie, straks de regeringscoalitie, wordt een donkere periode in de geschiedenis van Suriname afgesloten en wordt de deur opengezet naar een betere toekomst. De vier oppositiepartijen hebben zich snel verenigd, de plannen in grote lijnen uitgestippeld en deze tijdens een persconferentie met de pers en het Surinaamse volk gedeeld. Het is te hopen dat De Nationale Assemblee de president zal benoemen, ook al heeft de nieuwe coalitie geen twee derde meerderheid in het parlement. VHP-voorzitter Chan Santokhi – de beoogde nieuwe president – verwacht terecht dat de NDP zal meewerken aan benoeming van de president door De Nationale Assemblée, zoals de VHP dat in 2015 deed. Dan is geen tijdrovende en kostbare bijeenroeping van de Verenigde Volks Vergadering nodig. De nieuwe regering zal ingrijpende en dikwijls pijnlijke maatregelen moeten nemen om de omstandigheden te creëren voor een weer opgaande lijn. Er zal hard gewerkt moeten worden door alle Surinamers om dat te bewerkstelligen. De zorgen zijn groot. Sommige structurele problemen bestaan al tientallen jaren en worden door iedereen onderkend, maar geen enkele regering durfde de vingers eraan te branden. Men speelde liever voor Sinterklaas, waardoor alle spaarpotten werden geleegd en alle reserves werden opgemaakt. Het vraagt veel moed van de nieuwe regering om niet langer om de hete brei heen te draaien en hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Wat is ten minste vereist? Corruptie en nepotisme moeten hard worden bestreden. Personen met een strafblad mogen niet meer werken voor de overheid of op een hoge positie bij een bedrijf. De overheid hanteert voortaan realistische begrotingen zonder grote tekorten. Burgers betalen in de toekomst reële tarieven voor brandstof, energie en water, zonder overheidssubsidie. De belastingwetgeving wordt gemoderniseerd, omzetbelasting wordt ingevoerd en de heffing en inning van belasting worden verbeterd, met name bij personen en bedrijven die nu illegaal en zwart werken. Om de productiviteit te verhogen zal het grote aantal nationale feestdagen waarop niet gewerkt wordt, moeten worden verminderd. De staatsschuld moet worden gesaneerd en geherstructureerd. Baten uit olie en goud worden zo mogelijk in een fonds voor investering en ontwikkeling belegd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het overheidsapparaat en de parastatale bedrijven moeten worden gereorganiseerd. De nieuwe coalitie had kunnen besluiten om het aantal ministeries te reduceren, maar voegt twee ministeries en twee onderministerposten toe. De media schamperen over de ‘stoelendans’. Het is jammer dat de toewijzing van posities voorafgaat aan het formuleren van het regeringsbeleid en het uitwerken van het crisismanagement voor de komende maanden. Dat is een gemiste kans. Naar schatting kunnen zeker 20.000 ambtenaren en parastatalen afvloeien en na een omscholing in het bedrijfsleven aan de slag gaan. Staatsbelangen moeten worden afgestoten, tenzij deze – bij hoge uitzondering – van strategisch belang voor de Surinaamse overheid zijn. De twee kleine onrendabele staatsbanken kunnen worden ontmanteld. Er zijn voldoende andere banken in Suriname, die het beste functioneren zonder overheidsbemoeienis, maar wel onder deugdelijk toezicht van een adequaat werkende en betrouwbare centrale bank. Er zal flink gesneden moeten worden in de stroperige klantonvriendelijke bureaucratie, zodat burgers en ondernemers de ruimte krijgen om te werken en te ondernemen. De controle-instituten worden in hun functioneren hersteld zodat zij de overheid en de bedrijven kunnen controleren. Wanneer de nieuwe regering integriteit en bestrijding van witwassen en crimineel geld serieus neemt, stimuleert zij onderzoek naar de wijze waarop vermogende Surinamers hun kapitaal hebben vergaard. Met deze noodzakelijke doelstellingen in gedachten, wordt de nieuwe regering geconfronteerd met een lastig dilemma. Het spreekt voor zich dat een regering die corruptie wil bestrijden en voorvechter is van een integere en transparante overheid, geen bewindslieden kan aanstellen met een strafblad of een ernstig beschadigde reputatie. In deze fase van de ontwikkeling van Suriname, is het van groot belang om voldoende tegenwicht te bieden aan de oude regeringspartij. Daarvoor moeten helaas concessies worden gedaan, en is samenwerking met partijen die worden geleid door personen met een kras op het blazoen, onvermijdelijk. Laten we hopen dat dit van tijdelijke aard is en dat in de toekomst personen die niet voldoen aan integriteitsnormen, uitgesloten worden van functies in de politiek en het openbaar bestuur. Suriname is te lang een risee van de internationale gemeenschap geweest. Het lijkt mij evenmin gewenst dat personen op hoge leeftijd nog een positie als minister ambiëren of daarvoor gevraagd worden. De initiatieven van veel jonge Surinamers in de afgelopen jaren zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de publieke opinie. Zij organiseerden de protesten, soms als eenling, en mobiliseerden brede lagen van de bevolking tot verzet tegen de regering. Helaas zijn de nieuwe jonge politieke partijen hiervoor niet beloond bij de verkiezingen met één of meer zetels in het parlement, maar het belang van hun inzet kan alleen maar worden onderschat. Aan de andere kant, veel stemmen voor een groot aantal kleine partijen zouden de VHP de overwinning kunnen hebben gekost en zouden tot versnippering van het politieke landschap hebben geleid. Terug naar de man op hoge leeftijd, de voorman van PL. Tijdens de viering van het 21-jarig bestaan van de partij in 2019, zei hij dat hij zich voorbereidde op overdracht omdat de jongeren het van de ouderen moeten overnemen. Hij zou de partij nog wel ondersteunen, maar het grote werk overlaten aan de jongeren. Het lijkt er nu op dat hij op 77-jarige leeftijd toch minister wordt. Dan is hij zijn uitspraken in 2019 waarschijnlijk vergeten, misschien door zijn hoge leeftijd. Even belangrijk als het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van alle goede beleidsinitiatieven, is duidelijke informatieverschaffing van de overheid aan het volk. We weten op dit moment niet hoe Suriname er voor staat. Ja, het gaat slecht, maar welke gegevens over de overheidsfinanciën zijn nu eigenlijk beschikbaar en betrouwbaar? Welke cijfers worden gecontroleerd door de rekenkamer of accountants? De precieze details zullen pas bekend worden nadat de nieuwe coalitie de financiële beerputten heeft geopend. Ik heb dikwijls aandacht gevraagd voor de centrale bank die al jaren geen cijfers publiceert omdat zij in feite failliet is en op de been wordt gehouden door de kasreserves van de algemene banken, waarvan een deel is gestolen door de overheid. De centrale bank zou in alle jaren na 2014 verlies hebben gemaakt. Mijn verwachtingen van de nieuwe governor waren hooggespannen, maar hij heeft mij teleurgesteld. De Centrale Bank publiceerde een verkorte balans van 22 mei, die veel vragen oproept. Deze vragen worden niet of onbevredigend beantwoord. Waarom nemen de vorderingen op de overheid in één week, net voor de verkiezingen, toe met ruim 6 miljard SRD? Waarom neemt de post gebouwen en inventaris in één week af met ruim 800 duizend SRD? Waarom worden grote bedragen geboekt als diverse rekeningen, onder activa 1,7 miljard SRD en onder passiva 2,7 miljard SRD, zonder enige toelichting? Het lijkt erop dat de transacties waarvoor de procureur-generaal de minister van Financiën voor de rechter wilde slepen, de verkoop door de overheid van goud-royalty’s en panden aan de centrale bank, halsoverkop worden teruggedraaid en dat door ‘consolidatie van de staatsschuld’ weer ruimhartig monetair wordt gefinancierd. En waarom presenteert de bank een positief eigen vermogen van ruim 100 duizend SRD, terwijl het een publiek geheim is dat de bank de afgelopen jaren grote verliezen heeft geleden en in feite failliet is? Waar verstoppen de creatieve boekhouders de verliezen in de balans? Met deze cijfers wordt het Surinaamse volk ernstig misleid. De overheid zal het volk ook goed moeten uitleggen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn om de financiële huishouding van Suriname op orde te krijgen en de economie te stimuleren. Surinamers zullen niet direct nadat de nieuwe regering aantreedt meer geld in hun portemonnee krijgen. De Surinaamse dollar zal niet onmiddellijk meer waard worden. Er zal niet meteen meer werkgelegenheid zijn. De woningnood en het achterstallige onderhoud zullen niet snel zijn weggenomen. Dat vraagt veel tijd, aandacht en verstandig beleid. Hoe beter dat uitgelegd wordt aan het volk, hoe meer begrip men ervoor kan opbrengen dat het daardoor uiteindelijk goed zal komen met het land. Omdat er zo veel onduidelijk is over de overheidsfinanciën en de mate van monetaire financiering, sluit ik niet uit dat de Surinaamse dollar in de loop van het jaar nog minder waard wordt. Dat is dan niet de schuld van de nieuwe regering maar is te wijten aan de oude regering. Begrijp mij goed, ik ben positief en optimistisch gestemd. Het was mooi om te zien hoe de partijleiders van de nieuwe coalitie bij de proclamatie over hun samenwerking, plannen en ambities, veel enthousiasme uitstraalden en de wil om samen met hun achterban te bouwen aan het Suriname van de toekomst. Vergeet ook niet dat de verkiezingen volgens het districtenstelsel, een vertekend beeld opleveren en in het voordeel werken van partijen met aanhang in het binnenland. Het kiesstelsel volgens districten is nodig aan herziening toe. Voor een zetel namens het district Coronie waren zo’n 800 stemmen nodig, voor een zetel namens het district Wanica meer dan 10.000. Beide zetels in Coronie zijn voor de NDP. De NDP behaalde landelijk minder dan een kwart van de stemmen maar krijgt daarvoor bijna een derde van de zetels in De Nationale Assemblee. Het pak slaag voor de NDP was dus nog groter dan uit het aantal zetels blijkt. Het draagvlak onder het volk voor de nieuwe coalitie, met twee derde van de stemmen, is groot. Toen ik mijn boek: ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’ schreef, vroeg ik mij af welke kansen het meisje met kraaltjes in het haar zou hebben. Vrijwel elke morgen passeerde ik haar bij aankomst op het hoofdkantoor van De Surinaamsche Bank. Ik vermoedde dat ze de dochter was van een medewerker van de bank, die met haar vader of moeder in de auto meereed naar het hoofdkantoor en daarvandaan naar school liep. Ze droeg een schooluniform, jeans en een groen-wit geruite bloes. In haar gevlochten haar had ze gekleurde kraaltjes. Ik ben nu veel optimistischer over haar kansen dan enkele jaren geleden. De nieuwe coalitie geeft mij het vertrouwen dat een mooie toekomst voor Suriname in het verschiet ligt, waarin het volk met plezier en in goede gezondheid leeft in een meer welvarende en rechtvaardige samenleving. Misschien zit het meisje inmiddels op de middelbare school. Ik hoop en wens haar toe dat zij haar opleiding afmaakt, een goede baan vindt en een gelukkig leven leidt. Laat het meisje met kraaltjes in het haar representatief zijn voor het Suriname van de toekomst. H.M.

https://dagbladdewest.com/2020/06/06/het-meisje-met-kraaltjes-in-het-haar/


 

Santokhi: ‘Total lockdown niet misbruiken om andere zaken te realiseren’

June 6, 2020

VHP-voorzitter Chan Santokhi, roept de NDP op om COVID-19 niet te misbruiken, en zo handelingen tegen de democratie te plegen. Volgens Santokhi doet de NDP er momenteel alles aan, de uitslag van de verkiezingen naar haar hand te zetten. Ook vinden de aankomende coalitieleiders, VHP, ABOP, NPS en PL, dat er juridisch gezien, geen enkele reden is het verzoek dat door de NDP is ingediend voor hertelling van de uitgebrachte stemmen in Paramaribo. Santokhi zegt desgevraagd, dat COVID-19 niet door de NDP misbruikt moet worden om andere zaken te realiseren.  “Er zijn op dit moment verschillende trajecten die wij volgen, en het zijn allemaal even belangrijke trajecten. Het eerste, is dat we van de verkiezingsorganen de officiële uitslag zo snel als mogelijk, gepresenteerd willen krijgen. Mijns inziens worden er vertragingen ingezet, maar het mag niet zo zijn, dat we nu ruim tien dagen verder van de verkiezingen zitten en er nog steeds geen officiële uitslag is. Inmiddels hebben de vier aankomende coalitiepartijen een protest aangetekend, inzake de indiening van het bezwaarschrift door de NDP”, aldus  Santokhi, gisteren bij de kranslegging in verband met 147 jaar Hindostaanse immigratie. Santokhi vraagt de NDP, om de totale lockdown en COVID-19 niet te misbruiken, waardoor er geen parlementaire zitting uitgeschreven kan worden en zo de nieuwe regering kan aantreden. “De grondwet zegt, dat het parlement bij elkaar moet komen 30 dagen na de verkiezingen en wij hebben momenteel niet eens de officiële uitslagen. Dit is in strijd met het democratisch principe”, zegt Santokhi. Het tweede traject is volgens hem, dat ze stapvoets moeten overgaan tot het overleggen van de kandidaten, die bij voorkeur zijn gekozen of niet. Santokhi hoopt, dat dit proces niet wordt gesaboteerd door het langdurig uitblijven van de resultaten en het niet wensen mee te werken door de NDP.  “Je kan niet zomaar overgaan tot een ‘total lockdown’ waardoor het parlement niet bij elkaar kan komen. Ondanks de partiële lock down die we hadden, is het parlement doorgegaan met haar vergaderingen. Met het in acht nemen van de covid-19 maatregelen, kan je gewoon een parlementair bijeenkomst hebben. Ik hoop dat die politieke wil er wel is, zodat alles normaal door kan gaan. Laat Covid-19 niet misbruikt worden om andere zaken te realiseren”, aldus Santokhi.

Bee plaatst vraagtekens bij ‘gevaar’ oostgrens

June 6, 2020

In een video die circuleert op sociale media, is te zien hoe mannen van Papatam in Marowijne, enkele onbekende mensen die met de boot zijn aangekomen in het gebied, aanmanen om terug te keren, omdat zij de gemeenschap met hun komst, in gevaar brengen. De afgelopen periode is de oostgrens veel besproken in de media. Het zou een van de ‘gevaarzones’ zijn. Mensen die besmet waren met COVID-19, zijn via die grens ons land binnengekomen en hebben anderen besmet. In de video is het niet duidelijk vanwaar de mensen komen, maar er wordt wel aan hen gezegd om terug te gaan. Abop-parlementariër Marinus Bee, zegt in gesprek met De West, dat dit een correcte benadering is. Het is volgens hem goed als mensen het gevaar dat dreigt, begrijpen en de eigen verantwoordelijkheid nemen om in te grijpen. Echter plaatst hij vraagtekens bij een aantal dingen. Bee geeft aan dat de oostgrens steeds als een gevaar wordt gezien, maar vraagt zich af hoeveel besmettingen daar zijn. “Er zijn weinig besmettingen. Hoe komt het dat die besmette personen voorbij Marowijne gaan, de mensen in Marowijne niet besmet raken, maar elders wel?” Bee is van mening dat ons land met beschuldigingen niet veel zal bereiken. ‘’Ons land is deel van de wereld en we moeten als natie samen strijden tegen het coronavirus’’, zegt hij. Volgens Bee rust de verantwoordelijkheid bij een ieder om de COVID-19 maatrgelen in acht te nemen en zichzelf en anderen te beschermen. “De voorzitter van de Abop heeft al opgeroepen dat de mensen gehoor geven aan de maatregelen. We doen wat we kunnen, maar uiteindelijk is het een regeringsverantwoordelijkheid. We staan wel voor 100 procent achter elke maatregel die de regering neemt ter bestrijding van het coronavirus”, zegt Bee. Hij geeft aan dat wij alles wat in ons vermogen ligt, moeten doen om als overwinnaars uit de bus te komen. Er zijn volgens hem genoeg voorbeelden van landen die het serieus hebben aangepakt, waardoor het nu de goede kant op gaat. “Ik heb begrepen dat Nederland bereid is te helpen. Laten we daar aankloppen. We hebben niet veel beademingsapparaten. Als we de hulp van bevriende naties kunnen inroepen, moeten we dat doen”, zegt Bee. Hij benadrukt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en thuis moet blijven. door Priscilla Kia

Nigeria traceert 9,1 miljard dollar aan gestolen eigendommen

Nigeria traceert 9,1 miljard dollar aan gestolen eigendommen

Nigeria traceert 9,1 miljard 

De Nigeriaanse overheid heeft een bedrag van 9,1 miljard dollar (8 miljard euro) aan gestolen geld en staatseigendommen weten te traceren in het laatste jaar. 

Wat voor bedrag de regering van het Afrikaanse land nog in totaal zoekt, is niet bekend, meldt Reuters op basis van het Nigeriaanse ministerie van Informatie.

Wel gaf de overheid aan een bedrag van nog in totaal 321 miljoen dollar te zoeken van Nigerianen die wonen in Zwitserland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten of die daar hun geld hebben gestald.

 

Het teruggehaalde geld was onder andere in handen van voormalige ambtenaren en particulieren. Precieze namen gaf het ministerie niet.

De vorig jaar gekozen president Muhammadu Buhari heeft van het bestrijden van corruptie één van zijn belangrijkste doelen gemaakt. Toen hij aan de macht kwam beloofde hij de enorme bedragen die zijn gestolen van de overheid terug te vinden.

Nederland levert beademingsapparaten aan ziekenhuis in Suriname

5 juni 2020

'Suriname heeft slechts 30 Intensive Care plekken, dus blijf huis!'
 

Nederland gaat binnenkort een ‘tiental’ beademingsapparaten aan een ziekenhuis in Suriname leveren. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de NOS. Zij zegt tegen de omroep dat Nederland geen hulpverzoek van de Surinaamse regering heeft ontvangen.

 

“Als we een internationaal hulpverzoek krijgen, doen we ons best om binnen de bestaande mogelijkheden te helpen” aldus de woordvoerder tegen de NOS. De KLM in Paramaribo heeft ook laten weten daarbij te willen ondersteunen.

“Als er inderdaad een dergelijk hulpverzoek komt, dan is de KLM bereid om ‘free of charge’ deze spullen naar Suriname te vervoeren als geste, zegt het bedrijf dat vandaag naar Suriname is gevlogen. Zometeen landt in Suriname een KLM vlucht met vracht. Deze gaat morgen terug naar Schiphol met repatrianten.

De hulp is hard nodig want Suriname heeft momenteel te maken met een explosieve stijging van corona besmettingen naar 72 actieve cases. De Surinaamse minister van Volksgezondheid verwacht dat het er op korte termijn honderden zijn en er zijn maar 40 Intensive Care plekken in Suriname.

Nederland stuurt beademingsapparaten naar Suriname

05-06-2020

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ( diplomatieke post) in Nederland heeft laten weten dat er binnenkort tientallen beademingsapparaten worden opgestuurd naar Suriname.

In Suriname neemt het aantal Covid-19 gevallen per dag toe. De teller staat heden vrijdag op 72 en er worden meer gevallen verwacht.

De soft-total lockdown die donderdag om 18.00 uur is ingegaan is voor 1 week. Vanaf vanmorgen behoren alle kantoren en niet essentiële winkels voor 1 week gesloten te zijn.

Elke burger behoort in huis te blijven voor een week.

Supermarkten, benzinestations en groentestands worden geacht open en beschikbaar te zijn voor het volk dat zich uitsluitend voor dringend noodzakelijke bezoeken kan en mag wenden tot deze essentiële plekken.

https://www.gfcnieuws.com/nederland-stuurt-beademingsapparaten-naar-suriname/

Acton: “Dc Nerkust heeft conform de wet zijn deel gedaan”

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost. Beeld: YouTube

De niet fysieke aanwezigheid van Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, donderdag bij de openbare zitting van het kiesdistrict Paramaribo heeft voor enige beroering gezorgd binnen de samenleving. Vooral op social media hebben personen zich afgevraagd, waarom Nerkust niet bij de zitting aanwezig was. Er wordt aangegeven dat bij zo’n belangrijke zitting de aanwezigheid van de voorzitter gewenst is. “Hij heeft zijn taken gedaan zoals de wet die voorschrijft. En er is verder niets aan de hand,” zegt secretaris Konrad Acton in gesprek met Suriname Herald.

Volgens Acton heeft Nerkust conform de wettelijke bepaling zijn deel gedaan. Via zoom heeft hij de zitting geopend en afgesloten. En dat is zijn taak volgens de wet, benadrukt hij. Na de opening van de zitting door de voorzitter moeten leden de andere zaken afhandelen. En dat is ook keurig gebeurd. Trouwens, ik heb de zitting niet voorgezeten zoals wordt beweerd. Ik was slechts de master of ceremonies,” geeft de secretaris verder aan.
Hij wilde niet ingaan op de reden waarom de voorzitter niet fysiek aanwezig was. Op de vraag als Nerkust in quarantaine is, zegt Acton dat hij niets daarvan af weet.

Voor het lid van het hoofdstembureau was het een uitdagende taak. “Terwijl er geprobeerd wordt om zo snel en goed mogelijk het werk af te ronden, kwamen er zaken bij kijken die voor vertraging zorgden. Nu is het tijd voor mij om me terug te trekken. Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan. Nu is het ergens gaan waar niemand mij kan storen,” zegt Acton.

De openbare zitting van het kiesdistrict Paramaribo heeft gisteren plaatsgevonden. De VHP heeft 7 zetels behaald, NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. De NDP is niet eens met de manier hoe bepaalde zaken zijn gegaan en afgehandeld en eist een hertelling.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/06/acton-dc-nerkust-heeft-conform-de-wet-zijn-deel-gedaan/

Hoofdstembureau Paramaribo presenteert verkiezingsresultaten; frauderen onmogelijk

 

Deze DNA-leden zijn voor de komende vijf jaar gekozen in Paramaribo. Foto: Hoofdstembureau Paramaribo

Het frauderen bij de verkiezingen is onmogelijk vanwege het kiessysteem. Dit zei inleider Shaista Nabibaks bij de presentatie van de verkiezingsresultaten van Paramaribo op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) en de ressortraden (rr). De presentatie is gisteren gehouden in de Anthony Nesty Sporthal (ANS), omdat het tijdens de openbare zitting een dag eerder niet is gelukt om cijfers te presenteren.

Volgens Nabibaks hebben internationale waarnemers ook waargenomen dat het aantal ongeldige DNA-stembiljetten 3.670 bedraagt, terwijl op rr-niveau dat 2.280 is. De VHP staat aan kop wat het aantal stemmen in kiesdistrict 1, Paramaribo, betreft. De partij behaalde 38.780 stemmen, gevolgd door de NDP met 29.495. Bij de stembusgang heeft de NPS 21.654 stemmen weten te behalen en de ABOP 11.644.

De zeventien zetels gaan naar deze vier politieke partijen. VHP is geëindigd op zeven DNA-zetels, NDP vijf, NPS drie en ABOP twee. Wat rr-zetels betreft gaan van de 200, 116 naar de VHP, NDP krijgt 53 en ABOP is goed voor 31. Alle 17 rr-zetels van het ressort Centrum en ressort Beekhuizen zijn naar de NDP gegaan. In het ressort Flora heeft de VHP een zetel weten te behalen, terwijl de overige zestien naar de NDP zijn gegaan.

In de ressorten Rainville, Blauwgrond, Livorno, Munder, Tammenga, Welgelegen en Weg naar Zee heeft de VHP alle rr-zetels in de wacht gesleept. In Latour gaan drie van de 17 rr-zetels naar de NDP, terwijl de resterende veertien van de ABOP zijn. In Pontbuiten is de ABOP aan kop. Van de 21 dr-zetels gaan twaalf naar de VHP, zes naar de NDP en ABOP drie.

http://6 juni 2020 om 01:35 Deze DNA-leden zijn voor de komende vijf jaar gekozen in Paramaribo. Foto: Hoofdstembureau Paramaribo Het frauderen bij de verkiezingen is onmogelijk vanwege het kiessysteem. Dit zei inleider Shaista Nabibaks bij de presentatie van de verkiezingsresultaten van Paramaribo op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) en de ressortraden (rr). De presentatie is gisteren gehouden in de Anthony Nesty Sporthal (ANS), omdat het tijdens de openbare zitting een dag eerder niet is gelukt om cijfers te presenteren. Volgens Nabibaks hebben internationale waarnemers ook waargenomen dat het aantal ongeldige DNA-stembiljetten 3.670 bedraagt, terwijl op rr-niveau dat 2.280 is. De VHP staat aan kop wat het aantal stemmen in kiesdistrict 1, Paramaribo, betreft. De partij behaalde 38.780 stemmen, gevolgd door de NDP met 29.495. Bij de stembusgang heeft de NPS 21.654 stemmen weten te behalen en de ABOP 11.644. De zeventien zetels gaan naar deze vier politieke partijen. VHP is geëindigd op zeven DNA-zetels, NDP vijf, NPS drie en ABOP twee. Wat rr-zetels betreft gaan van de 200, 116 naar de VHP, NDP krijgt 53 en ABOP is goed voor 31. Alle 17 rr-zetels van het ressort Centrum en ressort Beekhuizen zijn naar de NDP gegaan. In het ressort Flora heeft de VHP een zetel weten te behalen, terwijl de overige zestien naar de NDP zijn gegaan. In de ressorten Rainville, Blauwgrond, Livorno, Munder, Tammenga, Welgelegen en Weg naar Zee heeft de VHP alle rr-zetels in de wacht gesleept. In Latour gaan drie van de 17 rr-zetels naar de NDP, terwijl de resterende veertien van de ABOP zijn. In Pontbuiten is de ABOP aan kop. Van de 21 dr-zetels gaan twaalf naar de VHP, zes naar de NDP en ABOP drie.

Brunswijk wijst aanzoek Bouterse af

06/06/2020 01:00 – Van onze redactie

De leiders van de NPS, VHP, Abop en PL vorige week zaterdag bij de proclamatie van hun coalitie enkele uren nadat Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk een ontmoeting had met NDP-voorzitter Desi Bouterse.

De leiders van de NPS, VHP, Abop en PL vorige week zaterdag bij de proclamatie van hun coalitie enkele uren nadat Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk een ontmoeting had met NDP-voorzitter Desi Bouterse. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt in een interview met Radio ABC dat hij een toenadering door NDP-voorzitter Desi Bouterse voor een coalitievorming tussen Abop en NDP heeft afgewezen. Hij gaf aan door de “tweede lijn” van de NDP te zijn benaderd en ook zelf met Bouterse te hebben gesproken. Desgevraagd zegt Eugène van der San, die de NDP-voorzitter ook in politieke zaken adviseert, dat er vorige week zaterdag inderdaad een bespreking tussen Bouterse en Brunswijk heeft plaatsgevonden.

Op de vraag of hij dat gesprek heeft gearrangeerd antwoord Van der San ontkennend. “Nee, ik heb niks georganiseerd of gearrangeerd. Ik ben niet de tweede lijn die Brunswijk bedoelt. De laatste keer dat ik Brunswijk heb gesproken – hij is ook mijn buurman – is een week vóór de verkiezingen”, zegt Van der San. “Ik vind het irritant dat zoveel mensen me bellen om te vragen of ik bezig ben deze zaken te regelen tussen Brunswijk en Bouterse”, reageert hij gepikeerd.

Het gesprek tussen de twee partijleiders is door Chas Warning gearrangeerd en ook bij Warning thuis gevoerd vorige week zaterdag, weet Van der San. Brunswijk zou naar verluidt Bouterse hebben voorgehouden dat hij niet met de NDP kan samenwerking omdat het electoraat hem en zijn partij hebben afgewezen. Een paar uren na het onderhoud tussen de twee leiders tekende Brunswijk een samenwerkingsovereenkomst met de voorzitters van VHP, NPS en PL voor het vormen van de nieuwe regering.

In een persbericht hebben zij de verkiezingsautoriteiten opgeroepen vaart te zetten achter een snelle vaststelling van de officiele uitslag van de verkiezingen. “Het trage tempo van de verkiezingsautoriteiten, waaronder het hoofdstembureau Paramaribo getuigt van weinig respect voor de kiezer, die duidelijke taal heeft gesproken”, stellen ze.

Donderdag maakte Hoofdstembureau Paramaribo de resultaten van kiesdistrct Paramaribo bekend. Sipaliwini is het enige hoofdstembureau die dat nog moet doen. De bekendmaking daar stagneerde omdat twee districtscommissarissen van dat bureau besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus en de overige dc’s in quarantaine zijn geplaatst. De openbare zitting van Hoofdstembreau Sipaliwini is gepland voor zaterdagmorgen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/06/brunswijk-wijst-aanzoek-bouterse-af/
‘NDP bezwaarschrift kan voor de rechter uitgevochten worden’

June 5, 2020

Tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo, heeft de NDP een bezwaarschrift ingediend tegen de uitslag in kiesdistrict Paramaribo. Volgens het bezwaarschrift wil de NDP hertelling in Paramaribo hebben. De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. De officieuze uitslag van de verkiezingen die gisteren bekend werd gemaakt door Binnenlandse Zaken is niet veranderd, omdat de zetelverdeling hetzelfde is gebleven: de VHP 7 zetels in Paramaribo, NDP 5, NPS 3 en ABOP.  De NDP heeft in haar bezwaarschrift onvolkomenheden benoemd, maar volgens juristen is dit bezwaarschrift nonsens, maar indien de partij dat zou willen doordrukken, kan het voor de rechter uitgevochten worden. Volgens artikel 126 van de Kiesregeling (hertelling) lid 1.: ‘Ingeval de in de processen-verbaal vermelde bezwaren, als in artikel 125 lid 2 bedoeld, door het hoofdstembureau niet onaannemelijk worden geacht en van zodanige ernstige aard zijn, dat de gegrondheid daarvan naar zijn oordeel een merkelijk verschil in de uitslag der telling te gevolge zou kunnen hebben, worden de in artikel 124 bedoelde vaststellingen voorlopig geschorst en kan het hoofdstembureau besluiten tot hertelling van de uitslag der stemming van een of meer stembureaus van het kiesdistrict respectievelijk van het resort over te gaan.’ In artikel 125 van de Kiesregeling staat, dat de Voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau de uitslag bekendmaakt aan de hand van de ingekomen processen verbaal (artikel 123 Kiesregeling). Door lokaal aanwezige kiezers (dus niet door de President, tenzij hij in de zaal aanwezig is) kan bezwaar gemaakt worden (artikel 125 lid 2 kiesregeling). De Voorzitter bepaalt volgens artikel 126 Kiesregeling per stembureau of er aannemelijke bezwaren van ernstige aard zijn die een hertelling nodig maken, omdat er een verschil in uitkomst zou kunnen zijn.

Verdachte die Santokhi en Brunswijk bedreigde, opgepakt

 

 

De verdachte Marciano Hoogland (40) is door de recherche Midden Suriname op vrijdag 5 juni in verzekering gesteld. Hoogland had donderdagavond via sociale media de assembleeleden Chan Santokhi en Ronny Brunswijk, met de dood bedreigd. In het filmpje dat circuleerde op sociale media, had Hoogland een militair tenue aan en zwaaide hij met een groot mes, terwijl hij  bedreigingen uitte jegens Santokhi en Brunswijk. Men speculeerde dat hij in dienst was van het Nationaal Leger. De recherche heeft de man opgespoord en hem gearresteerd aan de Cocoboloweg. Het onderzoeksteam is drukdoende te onderzoeken waar Hoogland het ‘uniform’ vandaan heeft. In het belang van het onderzoek blijft Hoogland in politiearrest.
 

VHP, ABOP, NPS, PL leggen krans bij monument Baba en Mai

GFC NIEUWS- De leiders van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL, te weten Chan Santokhi, Ronnie Brunswijk, Gregory Rusland en Paul Somohardjo, hebben vandaag een krans gelegd bij het monument van Baba en Mai in verband met 147 jaar Hindostaanse immigratie.

Het monument van Baba en Mai staat symbool voor de Hindostaanse Immigratie.

Vandaag 5 juni is het 147 jaar geleden dat de eerste groep Brits-Indische immigranten voet aan wal zette in Suriname om als contractarbeiders te werken. “Onze Hindostaanse voorouders hebben een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van ons geliefd land Suriname. Wij zijn bijzonder trots op onze voorouders dat ze een prachtig land hebben achtergelaten voor ons allemaal.

Het gaat niet alleen om de Hindostaanse gemeenschap, maar om de hele Surinaamse bevolking. Ons volkslied is hierin heel duidelijk: “hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond zijn wij verpand”, ‘Wans’ ope tata komopo, Wi mu’ seti kondre bun’, aldus Santokhi.

https://www.gfcnieuws.com/vhp-abopnps-pl-leggen-krans-bij-monument-baba-en-mai/

WOODMAC ZEGT DAT SURINAME MOGELIJK OP WEG IS OM GUYANA OP TE VOLGEN IN EEN OLIEBOOM

Jun 5, 2020

De ontdekkingen van Maka Central-1 en Sapakara West-1, de eerste in hun soort voor de kust van Suriname, zullen de komende jaren waarschijnlijk worden ontwikkeld met behulp van een drijvend olieproductiecomplex met hoge capaciteit.

De twee ontdekkingen bevinden zich op ongeveer 20 kilometer (12 mijl) van elkaar bij Blok 58. In de putten kwamen lichte olie en gascondensaat tegen in de reservoirs van Campanian en Santonian en adviesgroep Wood Mackenzie zegt dat de intervallen voor lichte olie haalbaar zijn voor ontwikkeling.
“We verwachten dat de productie van deze volumes met een FPSO van 150.000 b / d.

Vanwege het gebrek aan duidelijkheid over de opties voor het op de markt brengen van gas, gaan we ervan uit dat de ontwikkeling van het gas- en condensaatinterval niet haalbaar is, ”zei WoodMac.

Suriname streeft ernaar om binnen 5 tot 6 jaar offshore olieproducent te worden

Blok 58 beslaat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel buiten de ontdekkingen in Sapakara West en Maka Central. Operator, Apache heeft minstens zeven verschillende speltypes en meer dan 50 prospects geïdentificeerd binnen de thermisch volwassen fairway.
Apache en Total S.A hebben beide een werkbelang van 50% in het blok. In de tweede helft van april begonnen de partners met exploratieboringen bij Kwaskwasi-1, ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Sapakara West-1. In navolging van Kwaskwasi-1 zal een vierde exploratieproject, Keskesi East-1, ongeveer 10 kilometer (6 mijl) ten zuidoosten van de Sapakara-ontdekkingsbron worden geboord.
Zowel de Keskesi als Kwaskwasi-1 exploratieputten zullen olie-gevoelige boven Krijt doelen testen in de Campanian en Santonian intervallen in reservoirs die onafhankelijk lijken te zijn van de ontdekkingen van Maka en Sapakara. Suriname moet de discussie beginnen over aankomend oliegeld zegt Staatsolie’s CEOWoodMac zegt dat Suriname mogelijk op weg is om Guyana te volgen in een olieboom met de dubbele offshore-ontdekkingen, en merkt op dat er potentieel blijft voor verdere vondsten in hetzelfde blok. ExxonMobil verwerft een belang van 50% in het blok Suriname van Petronas.

BRON|OIL-UPDATE

https://unitednews.sr/woodmac-zegt-dat-suriname-mogelijk-op-weg-is-om-guyana-op-te-volgen-in-een-olieboom/

In Guyana: OAS roept tot vreedzame regeringsovergang

05 Jun, 2020, 10:40

foto

 
Met nog een paar dagen te gaan voor de nationale hertelling en met de People’s Progressive Party (PPP) op koers om te winnen, heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) donderdag opgeroepen tot een vreedzame overgang van de regering. “De bevolking van Guyana is geduldig geweest en verdient nu een vreedzame overgang van de regering op basis van de meerderheid van stemmen, zoals weerspiegeld in de hertelling en ter ondersteuning van de democratie en de rechtsstaat, die alle OAS-lidstaten verwachten te handhaven”, staat in de verklaring van de OAS.

Het zei dat de OAS-missie, ondanks enkele inconsistenties in de verkiezingsmaterialen die tijdens de hertelling zijn herzien, zoals normaal het geval is bij elk verkiezingsproces, er geen twijfel over heeft dat de resultaten van de hertelling geloofwaardig zullen zijn. “Een verklaring op basis van deze resultaten zou leiden tot de installatie van een legitieme regering”, stelt de OAS.

De organisatie wijst erop dat haar internationale verkiezingswaarnemers elke dag van de nationale hertelling aanwezig waren in het hertellingscentrum – het Arthur Chung Conferentiecentrum. Die waarnemers hebben gemeld dat de herziening van de stembussen op een professionele, transparante en onpartijdige manier is uitgevoerd, waardoor leden van de Guyana Elections Commission (Gecom), politieke partijen en andere belanghebbenden de resultaten voor elk stembureau nauwkeurig konden bepalen.

De OAS merkte op dat, op uitnodiging van president David Granger en met instemming van oppositieleider Bharrat Jagdeo, de hertelling ook werd uitgevoerd in aanwezigheid van drie hooggewaardeerde en gerespecteerde inspecteurs uit de Caribische Gemeenschap (Caricom). “OAS herinnert eraan dat zowel president Granger als Jagdeo ermee hebben ingestemd de resultaten van de hertelling, zoals uitgevoerd door Gecom en onderzocht door Caricom, als definitief te accepteren”, verklaarde het secretariaat.

Zich bewust van de verschillende uitdagingen in het verkiezingsproces in 2020, met name bezorgdheid over de aanwezigheid van onnauwkeurige informatie, had de verkiezingswaarnemingsmissie van de OAS herhaaldelijk verzocht om kopieën van de verklaringen van de stembusgang die op elk verkiezingsstation op de verkiezingsnacht waren opgesteld, en de verklaringen van de hertelling opgesteld tijdens het huidige proces, om een ​​eigen analyse van het origineel en de hertelde resultaten te doen.

“Toegang tot deze materialen wordt gegarandeerd door de overeenkomst inzake verkiezingsprocedures die op 26 februari 2020 tussen de OAS en Gecom is ondertekend”, verklaarde de OAS, maar “helaas heeft Gecom geweigerd om de missie te voorzien van deze belangrijke documenten.”

NDP maakt bezwaar tegen uitvoering op z’n paars

President Bouterse. Beeld bewerkt door auteurs van deze column

De NDP heeft na bekendmaking van de stembusresultaten van Paramaribo een bezwaarschrift ingediend en heeft een hertelling gevraagd. Dit kwam bij ons niet als een verrassing. Direct na de verkiezingen waren bewegingen waarneembaar dat president Desi Bouterse zich niet zomaar zou neerleggen bij zijn verlies. Hij heeft zich vaker een slechte verliezer getoond.

De hele verkiezing was in handen van de NDP en de NDP bepaalde alles rondom de verkiezingen. Andere partijen werden zelfs uitgesloten, op zodanige wijze dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, hierover haar misnoegen geuit had. Kortom, de totale organisatie van de verkiezingen en uitvoering ervan, lag in handen van de NDP.

Reeds in de eerste uren op de verkiezingsdag zag je de symptomen van uitvoering op z’n paars: barslechte uitvoering dus. Voorbeelden zat, maar te veel, om ze hier te noemen.

De bezwaren die door de NDP genoemd zijn in haar bezwaarschrift, hebben allen te maken met de manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd; de bezwaren hebben allen te maken met de uitvoering … en in wiens handen lag de uitvoering? Juist, in handen van de NDP. Het vreemde is dat de NDP nu bezwaar maakt tegen haar eigen manier van uitvoering. Dit noemen wij “sabouteren” (zie tekst op de foto). Wij vragen ons dan ook af of de betreffende uitvoering op z’n paars een onderdeel was van plan B; bewust en vooraf gecreëerde redenen tot verzoek om hertelling bij een eventueel verlies.

Het is niet uit te leggen dat de grote electorale afranseling van Bouterse (ook wel “koti go” genoemd), met de hertelling ongedaan gemaakt kan worden of verzacht kan worden. Van de 115.658 stemmers in Paramaribo hebben het liefst 100.113 personen Bouterse afgewezen (niet op hem gestemd). Dus ongeveer 87 procent van de kiezers in Paramaribo hebben hem finaal afgewezen. Hoe willen zij dit grote verschil omzetten in winst?

Ook indien je 87 procent omkeert naar 78 procent, dan nog zal zijn verlies niet ongedaan gemaakt kunnen worden. De telling van de stemmen is geen uitvoering op z’n paars, want iedereen heeft meegeteld.

Eerder insinueerde Bouterse dat het cijfer zes ook verward kan zijn met cijfer negen. Wij hebben sterk het vermoeden dat hij nog steeds in de roes zit van de 9 kilometer asfalt die US$ 60 miljoen heeft gekost. De cijfers zes en negen houden hem steeds bezig.

Een hertelling is in de geest van de Kiesregeling (artikel 126) mogelijk indien deze “een merkelijk verschil in de uitslag der telling ten gevolge zou kunnen hebben”. Het woord “merkelijk” wil zeggen belangrijk, gewichtig, noemenswaardig. Anders gezegd, er moet sprake zijn van een dusdanig verschil, dat het iets uitmaakt in het aantal zetels. Wij zien niet in hoe een hertelling voor duizenden extra stemmen zal kunnen zorgen voor de NDP.

Een hertelling zal het verschil tussen de VHP en NDP niet noemenswaardig (“merkelijk”) kunnen verkleinen.

Wij hopen dat nu de stemmen geteld zijn, Suriname een streep eronder kan zetten en weer kan terugkeren naar de inhoud en idealen. Het is al duidelijk dat de idealen en inhoud van NDP niet meer aanspreken en dat de NDP tien van haar zetels en haar meerderheid in het parlement heeft verloren. Dat je als grootste verliezer ook nog een hertelling vraagt, is tekenend voor de triestheid en nutteloosheid van de NDP.

President, wees een vrolijke verliezer, dus wees een winnaar.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/05/ndp-maakt-bezwaar-tegen-uitvoering-op-zn-paars/

Samenwerkende partijen eisen spoedige definitieve uitslag verkiezingen

05-06-2020

GFC NIEUWS- De samenwerkende partijen: VHP, ABOP, NPS en PL eisen zo spoedig mogelijk een definitieve vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.

Het trage tempo van de verkiezingsautoriteiten, waaronder het hoofdstembureau Paramaribo getuigt van weinig respect voor de kiezer, die duidelijke taal heeft gesproken.

De Grondwet geeft duidelijk aan in art. 66 dat “Uiterlijk binnen dertig dagen nadat de leden van de Nationale Assemblee zijn gekozen, dit orgaan in vergadering bijeen komt…” om de nieuwe leden toe te laten en direct “…een voorzitter en vice- voorzitter van De Nationale Assemblee te kiezen, die onmiddellijk hun functies aanvaarden”.

Aangezien de verkiezingen op 25 mei gehouden zijn dient de nieuwe Nationale Assemblee dus uiterlijk 24 juni bijeen te komen. Dat betekent dat alle formele werkzaamheden nu reeds hadden moeten zijn afgehandeld. De samenwerkende partijen doen een dringend beroep op de verkiezingsautoriteiten om zaken nu zonder enige vertraging af te ronden, zodat de Grondwet, als hoogste wet, kan worden nageleefd.

De uitslag van de verkiezingen is inmiddels algemeen bekend t.w. VHP 20 zetels, ABOP/PL 10 zetels, NPS, 3 zetels, BEP 2 zetels, en NDP 16 zetels.

Tot nu toe hebben alle politieke partijen – op de NDP na – de uitslag van de verkiezingen geaccepteerd. In een democratie behoort de zittende regering het goede voorbeeld te geven door de uitslag zo spoedig mogelijk te accepteren. Delen van de NDP hebben de uitslag inmiddels wel geaccepteerd, maar de leiding van de NDP nog niet.

“In plaats hiervan zien wij dat deze partij obstructie pleegt en allerlei obstakels op de weg naar de overgang naar een nieuwe regering legt. Daarmee negeert zij de wil van het volk, die de nieuwe coalitie een duidelijk mandaat van 33 zetels heeft gegeven. De bevolking van Suriname heeft een zeer moeilijke periode achter de rug en met de COVID-19 situatie wordt de economische situatie alleen maar slechter. De nieuwe regering moet daarom snel aan de slag.”

De samenwerkende partijen hebben van 182.198 kiezers (twee derde van de kiezers) een ruim en stevig mandaat gekregen om te regeren en gaan dit ook doen in belang van land en volk. De bedrijfsleven organisaties hebben al opgeroepen tot een snelle transitie, omdat zij vele faillissementen en stijgende werkloosheid zien.

Vele gezinnen komen in grote problemen. Kortom een onnodige vertraging in de vaststelling van de uitslag door politieke spelletjes van de zittende regering gaat tegen het algemeen belang in. De samenwerkende partijen verwachten dat het verkiezingsproces in de komende week wordt afgerond en zal geen verdere vertraging accepteren, aldus de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS, PL.

https://www.gfcnieuws.com/samenwerkende-partijen-eisen-spoedige-definitieve-uitslag-verkiezingen/

‘Indiaan’ bedreigt Santokhi met de dood en beledigt hindoestanen en marrons

5 juni 2020

'Indiaan' beledigt hindoestanen en marrons en bedreigt Santokhi
 

Suriname is van indianen, niet van koelies of djoekas‘. Dat is de strekking van twee filmpjes van een man van Indiaanse afkomst die claimt een van de laatste Tucajana’s in Suriname te zijn. Hij neemt het daarbij ook op voor zijn president Bouterse die hij zal verdedigen. “Doe wan san nanga Bouta, da wo sji fa mo kier oeng mpp…” zegt hij daarbij.

 

In het filmpje haalt de man ook een groot mes te voorschijn waarmee hij dreigt en zegt VHP leider Santokhi dood te maken. In een tweede filmpje haalt hij met vreselijk krachttermen uit naar Marrons en ABOP leiders Brunswijk en Bordo.

De filmpjes, waarin verschrikkelijk gescholden wordt, werden afgelopen dag massaal gedeeld via social media. Het is niet duidelijk wie de man in kwestie is en of justitie hiertegen zal optreden.

UPDATE: De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de identiteit van de man inmiddels bekend is en dat de autoriteiten bezig zijn hem op te sporen.

Hieronder één van de filmpjes (let op; grof taalgebruik):

Onbekende man bedreigt Santokhi met de dood

GFC NIEUWS- Een clipje waarop een man van hoogstwaarschijnlijk Inheemse afkomst VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi en zijn familieleden met de dood bedreigt, gaat viraal op Facebook.

In het filmpje vraagt de man hoe er op Santokhi en Brunswijk gestemd kan worden, omdat het land van de Inheemsen is en niet van Hindoestanen en Marrons.

https://www.gfcnieuws.com/onbekende-man-bedreigt-santokhi-met-de-dood/

VoegDefinitieve uitslag verkiezingen Suriname: Bouterse lijdt flinke nederlaag

Verkiezingen Suriname

Desi Bouterse.Beeld AP

Bouterse verliest, Santokhi wint. Het is geen verrassing, maar de officieuze uitslag van de verkiezingen is bekend.

 

Het Surinaamse ministerie van binnenlandse zaken heeft donderdag met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt. De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, 4 meer dan de NDP.

NDP’s nederlaag komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Het Centraal Hoofdstembureau moet nu formeel de zetelaantallen bepalen. Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan zet. Dit orgaan zal de uitslag al of niet bindend verklaren. De verwachting is dat het OKB ook een standpunt in zal nemen over het verzoek van Bouterse, die een hertelling van de stemmen van district Paramaribo heeft gevraagd.

De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om president te worden.

Dat de officieuze verkiezingsuitslag zolang op zich heeft laten wachten, is voor een groot deel te wijten aan de gang van zaken bij het hoofdstembureau Paramaribo. Vermoeidheid bij de medewerkers, hertellingen en kwijtgeraakte processen-verbaal, hebben tot de vertraging geleid.

Partij Bouterse wil nog steeds hertelling Paramaribo
De partij NDP van de Surinaamse president Desi Bouterse blijft bij de eis dat de stemmen van de verkiezingen in het district Paramaribo herteld moeten worden. Een vertegenwoordiger van de partij heeft dit donderdagavond tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo gezegd.

De NDP heeft twaalf punten ingebracht waar volgens de partij sprake is van onregelmatigheden of mogelijk frauduleuze handelingen. Het gaat dan onder andere om zaken als verkeerde stembiljetten waardoor kiezers terug moesten komen om opnieuw te stemmen, verkeerde optellingen op de officiële documenten of een verkeerde kleur potlood dat is gebruikt. De partij heeft het hoofdstembureau gevraagd een hertelling te doen.

De grote winnaar van de verkiezingen, de VHP, heeft tijdens de vergadering bezwaar aangetekend tegen het verzoek van de NDP. Toch maakt de winnaar zich niet druk. Als er al een hertelling komt, zal de uitslag nauwelijks verschillen, aldus de partij. De NDP wil vooral tijd kopen, zegt een woordvoerder van de VHP.

Orde op zaken stellen in Suriname

Het uitblijven van de resultaten zorgde voor onrust. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau is gevestigd en alle stembiljetten liggen opgeslagen om gesjoemel te voorkomen.

Door de overwinning van de VHP en de nederlaag van de NDP van president Bouterse wordt het nu eindelijk mogelijk orde op zaken te stellen in Suriname en het land verder te ontwikkelen. Dat zegt Lachman Soedamah, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de VHP, in reactie op de uitslag. Hij stelt dat het goed is voor Suriname dat er een eind lijkt te komen aan het tijdperk-Bouterse: “Onder hem was het water naar de zee dragen. Bouterse heeft het land in een grote crisis gebracht.” Hij wijst erop dat die crisis onder meer is veroorzaakt door corruptie, wanbeleid en het verkeerd omgaan met gemeenschapsgelden.

De 51 gekozen parlementariërs zijn nu aan zet om de president te kiezen. Om te worden gekozen heeft Santokhi de steun van zeker twee derde van de parlementariërs nodig. Soedamah gaat er niet van uit dat Bouterse kan voorkomen dat Santokhi de nieuwe president wordt.

Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname is er nog niet gerust op dat er een eind komt aan het tijdperk-Bouterse. Hoost is de neef van Eddy Hoost, een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden. “Ik houd er rekening mee dat Bouterse de overdracht van het presidentschap zal proberen te verstoren. Die man heeft al zo vaak iets onverwachts uit de hoge hoed getoverd”, zegt Hoost. “Het is bij hem net als bij een voetbalwedstrijd. Je kan pas juichen na het laatste fluitsignaal.” 

Lees ook:
Grote kans dat de ooit zo populaire Desi Bouterse nu in de oppositie belandt. Wat ging er mis?

In november vorig jaar werd Desi Bouterse, als zittende president, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de Decembermoorden van 1982 als militaire dictator. Toch was het niet die veroordeling die Bouterse zijn verkiezingsnederlaag bezorgde.

https://www.trouw.nl/buitenland/definitieve-uitslag-verkiezingen-suriname-bouterse-lijdt-flinke-nederlaag~bf36131b/?fbclid=IwAR0My4CHQwG9q_owYbT4hNK1ih21BX5jYNQv8U_wwpV8psilwk7SIS01dcQ&referer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

Saamaka 12 Lo wil af van politiek benoemde granmans

De Saamaka 12 Lo feliciteert hierbij de politieke partijen VHP, Abop, NPS en PL voor de behaalde successen op de verkiezingen van 25 mei jl. Ook bedanken zij de totale Surinaamse gemeenschap, met name de binnenlandbewoners, voor hun verstandige keuze. “Zij hebben hiermee Suriname bevrijd van 10 jaar dictatuur van de NDP onder leiding van Desi Bouterse en zijn redimusu-adviseurs, Eddy Jozefzoon, Salomon Emanuels en Edgar Dikan. Desondanks willen we er ook aan herinneren dat nog niet alle delen van Suriname zijn bevrijd van de juk van de NDP.”

“Het district Brokopondo en Boven-Surinamegebied leiden nog steeds onder het gezag van de aan de NDP-gelieerde granman Albert Aboikoni. De nieuwe regering moet er rekening mee houden dat niet alleen het kustgebied, maar het hele land moet worden bevrijd van de NDP-dieven, -criminelen en politiekbenoemde granmans.”

De komende dagen zal Saamaka 12 Lo het publiek nog meer informeren over de schade die NDP-granman Albert Aboikoni heeft veroorzaakt sinds Bouterse hem onrechtmatig heeft benoemd in 2018. De Saamaka 12 Lo wil derhalve een beroep doen op de komende regering om het besluit en de keuze van de meerderheid van de Saramakaners te erkennen, zoals ze dat doen met de stemkeuze van het Surinaamse volk. “Ze moeten erop bedacht zijn dat de geestelijke wereld hem op precies dezelfde manier zal straffen als ze dezelfde fout maken als de NDP.”

https://www.dbsuriname.com/2020/06/04/saamaka-12-lo-wil-af-van-politiek-benoemde-granmans/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2Fqd-h_lz1htFdmaydWj1-JTFvz4aNM27_A3OGVX8a6w_7YzOMFjTq3NE

Mathoera krijgt meer kiezers achter zich dan Bouterse

05 Jun, 2020, 00:00

foto

 Krishna Mathoera, lijsttrekker van de VHP in Paramaribo, heeft meer stemmen getrokken dan president Desi Bouterse, lijstaanvoerder van de NDP. (Foto: Ranu Abhelakh) 

“Nee, ik had niet verwacht dat ik meer stemmen zou krijgen dan president Desi Bouterse”, antwoordt VHP-topper Krishna Mathoera op een vraag van Starnieuws. Zij heeft in Paramaribo maar liefst 20.379 stemmen gekregen, terwijl NDP-voorzitter Bouterse genoegen moet nemen met 15.545 stemmen. Vijf jaar geleden hadden 34.894 kiezers op Bouterse gestemd. Op Mathoera stemden toen 2815 in Wanica. De VHP heeft 7 zetels in Paramaribo op haar naam gekregen. Bij de vorige verkiezing had de partij in V7 verband 2 zetels in Paramaribo en de NDP 9. 

 
Mathoera vindt dat NDP haar verlies gewoon moet erkennen en geen vertragingstactieken moet toepassen. Zij heeft ook bezwaar aangetekend tegen de brief die de paarse partij heeft ingediend bij de openbare zitting van stembureau Paramaribo, donderdag. “De NDP moet gewoon sportief blijven en de democratie respecteren. Het volk heeft gesproken en daarvoor moet eenieder het hoofd buigen. Dat hebben wij ook gedaan in 2010 en 2015,” voert de VHP’er aan. 
 
“Mijn werk in De Nationale Assemblee is gewaardeerd. Ik heb vijf jaar lang mijn stem laten horen en ben niet bezweken voor intimidatie,” zegt Mathoera. Zij merkt op dat met het uitbrengen van de stemmen de kiezers duidelijk maken dat ze gaan voor nieuw leiderschap en meer vrouwen in het bestuurlijke. Zij merkt op dat zij haar job heel serieus neemt en daarom geprobeerd heeft om bij alle wetten die behandeld zijn haar bijdrage te leveren. 
 
Tijdens de verkiezingscampagne heeft Mathoera gemerkt dat zij in alle ressorten warm en hartelijk is ontvangen. De VHP heeft overal ondersteuning gekregen. Zij zal zich in de komende periode met nog meer energie inzetten, opdat Suriname uit het diepe dal kan klauteren. Mensen hebben met hun stem tot uitdrukking gebracht dat dit funeste beleid gekeerd moet worden. Zij vindt dat er geen tijd te verliezen is, want er is veel werk te doen.
Resultaat van de partijen in Paramaribo. 

NDP WEIGERT STEMBUSUITSLAG TE ACCEPTEREN

FOTO BRONNEN:DESIREE BOUTERSE EN CHAN SANTOKHI

Jun 4, 2020

De stembusuitslag in Suriname is bekend.

Alles stemmen zijn geteld, ook die van Paramaribo waar er bijna 10 dagen lang een oponthoud was. Zoals de zaken er nu voor staan is er niets veranderd aan de officieuze uitslag. De VHP, de grote winnaar van de verkiezingen, blijft steken op 20 zetels in De Nationale Assemblee (DNA). De NDP komt niet verder dan 16 zetels terwijl de ABOP 8 zetels weet veilig te stellen. BEP en PL hebben elk 2 zetels.

In Paramaribo behaalt de VHP 7 zetels en regeringspartij NDP 5 zetels. De NDP is echter niet tevreden met de uitslag in dit district en diende donderdagmiddag tijdens de Openbare Zitting van Stembureau Paramaribo een verzoek tot hertelling in. Dit zal in behandeling worden genomen.

President Desi Bouterse, tevens voorzitter van de NDP, kondigde eerder aan een landelijke hertelling te zullen vragen. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft echter geen brief ontvangen van de politieke partij waarin dit wordt gevraagd. Nu is er wel een brief die handelt over hertelling in Paramaribo. De NDP hoopt op het binnenhalen van nog minimaal 2 zetels.

Hiermee komt zij op 18 zetels en kan voorkomen worden dat de president en vicepresident in DNA gekozen wordt met een tweederde meerderheid.

De gang naar de Verenigde Volksvergadering (VVV) is dan noodzakelijk. De enorme mobilisatie van alle volksvertegenwoordigende organen zal echter veel geld en tijd kosten. Ook in de VVV hebben de samenwerkende politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL een overweldigende meerderheid. Vandaar dat zij voorstellen dat de NDP niet dwars gaat liggen, maar meewerkt aan het kiezen van een nieuwe president en vicepresident in DNA.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/ndp-weigert-stembusuitslag-te-accepteren/

Bouterse valt fors terug in stemmen bij verkiezing Lees meer: Bouterse valt fors terug in stemmen bij verkiezing

04/06/2020 19:56 – Ivan Cairo

Stephano 'Pakittow' Biervliet van PRO was donderdagmiddag ook aanwezig bij de openbare zitting van Hoofdstembureau Paramaribo.

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet van PRO was donderdagmiddag ook aanwezig bij de openbare zitting van Hoofdstembureau Paramaribo. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – President tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse is in vergelijking met de verkiezingen van 2015 fors teruggevallen bij de stembusgang van vorige week maandag. Hij werd in kiesdistrict Paramaribo verslagen door VHP-lijsttrekker Krishnakoemarie Mathoera met 20.379 stemmen. Op de lijsttrekker van de NDP stemden dit jaar maar 15.545 kiezers. In 2015 waren dat nog meer dan 34.000.

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft donderdagmiddag de resultaten van de verkiezingen tijdens een openbare zitting bekendgemaakt. Stembureauvoorzitter Mike Nerkust was niet aanwezig in de Anthony Nesty Sporthal waar het stembureau is ondergebracht, maar sprak vanaf een andere lokatie de bijeenkomst toe via Zoom. Van elke politieke partij werden maximaal twee vertegenwoordigers toegelaten vanwege de verscherpte coronamaatregelen.

Met uitzondering van de NDP hebben de overige politieke partijen de resultaten geaccepteerd. NDP-vertegenwoordiger Marcel Oostburg diende namens zijn partij een bezwaarschrift in. In het schrijven wordt om hertelling gevraagd in Paramaribo. In het bezwaar wordt aangevoerd dat zich op de verkiezingsdag onregelmatigheden hebben voorgedaan, maar ook bij de verwerking van de processen-verbaal daarna in de sporthal.

Bij hertelling van sommige stembureaus en vergelijking van de processen-verbaal met turflijsten van de politieke partijen en toezichthoudende autoriteiten zouden discrepanties zijn geconstateerd waarvan sommige in het nadeel van de NDP zouden zijn. Het hoofdstembureau stuurt het bezwaar door naar het Centraal Hoofdstembureau. Volgens het hoofdstembureau brachten 38.780 kiezers hun stem op de VHP, 29.495 op de NDP. 21.654 stemden op de NPS en 11.644 op Abop.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/04/bouterse-valt-fors-terug-in-stemmen-bij-verkiezing/
De Reflexiviteit van Suriname(rs)

05 Jun, 2020, 08:36

foto


For there comes a time, where silence means betrayal” (er komt een tijd waarbij zwijgen hetzelfde is als verraad), luidt een bekende uitspraak van Dr. Martin Luther King, Jr. Uit deze uitspraak kan men de afwijzing van het verzwijgen van of de ogen sluiten voor kwaad, zoals onrecht en dictatuur, afleiden. Contextueel bekeken, behoeft deze uitspraak wat nuancering blijkens de resultaten van de recente verkiezingen.
 
Kort gezegd, is de Surinaamse samenleving in de afgelopen jaren gebukt gegaan onder ‘kwaad’, waarbij – ondanks afkeur – enerzijds allerlei aspecten van mismanagement, corruptie, institutionele verzwakking, etc. telkenmale het nieuws haalden, en anderzijds (vaak in het verlengde van het voorgaande) belangen van personen en politieke partijen voorop werden gesteld ten koste van het algemeen belang. Nare gevolgen, zoals stijging van wisselkoersen, sluiting van bedrijven, en werkloosheidstoename, waren het gevolg hiervan en teisterden de samenleving. 
 
Het misnoegen hierover op social media en in persoonlijke gesprekken niettegenstaande, is het in de praktijk echter bij een handjevol protesten hiertegen gebleven die na een tijdje wegebden (zoals de ‘We zijn moe’ beweging en de protesten als gevolg van de kasreservediefstal), en misnoegen geuit door o.a. de Vereniging van Economisten in Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, etc. Protesten (langdurig en massaal), confrontaties, langdurige werkneerleggingen, en dergelijke – zoals in het buitenland, waaronder ook Guyana, Brazilië, en Frans-Guyana – zijn vooralsnog uitgebleven. Is dit de zogenaamde ‘no span’ onverschilligheid van de Surinamer, die geen betrokkenheid voelt bij maatschappelijke ontwikkelingen? Is dit de ‘silence’ die ‘betrayal’ is, omdat zo het kwaad gewoon zijn gang kan gaan?
 
Een mogelijke benadering die hierop antwoord kan geven is de dynamiek tussen absolutisme en reflexiviteit. Door de geschiedenis heen is te zien dat opzichtige machtsuitoefening veel aandacht krijgt, maar het uiteindelijk altijd aflegt tegen subtiele, maar in de tijd consistente, (contra)bewegingen, ook wel de reflexiviteit genoemd. Er is bijvoorbeeld enorm veel aandacht voor de atoombommen die gebruikt zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun verwoesting (het absolutisme). Veel minder aandacht krijgen de ontwikkelingen die de gebombardeerde steden Hiroshima en Nagasaki hebben meegemaakt in de decennia erna; heden ten dage zijn deze verworden tot hoog ontwikkelde urbane gebieden met uitmuntende infrastructuur, woningbouw, dienstverlening, etc. (reflexiviteit). Een ander voorbeeld van absolutisme is de verovering van werelddelen door Djengis Khan, wat veel meer aandacht krijgt dan het langzaam uiteenvallen van dit rijk door met toenemende tegenstrijdige inzichten van zijn erfgenamen (reflexiviteit). Dezelfde dynamiek kan toegepast worden op de val van de Berlijnse Muur, en de afschaffing van Apartheid.
 
Wat heeft deze dynamiek nu te maken met de relatieve stilte van het Surinaams volk te midden van allerlei kwaad dat zich jarenlang heeft afgespeeld? Welnu, te zien is dat populistische regimes in Suriname allerlei showprojecten uitvoeren en hier zoveel als mogelijk ruchtbaarheid aan geven, om zodoende de publieke opinie aan hun zijde te krijgen. De media worden overspoeld met eenzijdige informatie, tegenargumenten worden weggewuifd, tegenstanders en klokkenluiders worden in de media aangevallen, en deze boodschappen worden ettelijke malen herhaald op allerlei media. Voor de verkiezingen komt daar nog eens bovenop: pakketten verdelen, grondbeschikkingen uitdelen, vlaggen plaatsen, optochten houden, gigantische billboards opzetten, en werkzaamheden die normaal tot het werkdomein van de overheid behoren met veel bombarie omkleden met een politiek jasje. Critici worden wederom als vijand afgeschilderd en wordt tegelijkertijd alles wat krom is recht gepraat. Dit is een zekere vorm van absolutisme dat wordt losgelaten over het volk.
 
 
Zoals eerder gesteld, heeft dit nauwelijks geleid tot massaprotesten. Sterker nog, kijkend naar vlaggen op straat, deelname aan rondritten, rijen voor pakketten, etc., leek het er zelfs op dat grote delen van het volk verworden waren tot de kip van Stalin: pluk alle veren van de kip tot bloedens toe, maar het dier blijft uit je hand eten.  Paradoxaal genoeg blijkt echter uit de verkiezingsresultaten dat, ondanks alle inspanningen, spiegeltjes en kraaltjes, het volk het beleid heeft afgewezen. Het volk is relatief rustig gebleven (alhoewel men wel een virtuele uitlaatklep had op social media), heeft zich blijkbaar dwars door een steeds groter wordende nood, een grotere antipathie gecreëerd jegens de regeerders, en heeft gewoon uiteindelijk rustig gewacht tot op het moment dat het hun beurt was om hun macht uit te oefenen; zie hier de reflexiviteit. Het resultaat was schijnbaar ook nog eens tot groot ongeloof van de regeerders. En, naar ik verneem, is het bovenstaande ongeveer ook nog eens een herhaling van de verkiezingen in 1987 en 2000.  
 
Kan er gesteld worden dat confrontaties niet echt in de aard van het volk liggen, maar wanneer de tijd daar is je de rekening gepresenteerd krijgt? Het is dan dus geen ‘silence’ die gelijk is aan ‘betrayal’, maar juist de reflexiviteit van Surinamers die heeft kunnen prevaleren boven het absolutisme. Daar mogen we best op proosten.
 
Danny Lachman
(Transitionista)

'We wilden niemand onaangenaam zijn'

04/06/2020 21:41 – Merredith Bruce

Propagandisten van de NDP, Abop en Palu op de verkiezingsdag in district Coronie.

Propagandisten van de NDP, Abop en Palu op de verkiezingsdag in district Coronie. Foto: Marinio Balsemhof  

PARAMARIBO – Het is volgens Xaviera Jessurun, één van de personen achter de ‘Stem Slim’-campagne, nimmer de bedoeling geweest om partijen hiermee te benadelen. Dat sommige, voornamelijk ‘kleine’ partijen er moeite mee hadden, zegt zij “volkomen” te kunnen begrijpen. “Het is zeker niet de bedoeling geweest om wie dan ook onaangenaam te zijn, maar het vergt wel een strategie wil je van deze regering af.”

De campagne is ontstaan uit een initiatief van ‘The Next Generation’, waarvan Jessurun de trekker is, en de organisatie ‘Bondru’ van Amanda Sheombar. Kiezers werden geadviseerd om in elk district te stemmen op een grote partij die de strijd aankon met de NDP als regerende partij. Jessurun legt uit dat er een gedegen studie hieraan vooraf is gegaan. Daaruit bleek dat de Kiesregeling in haar huidige vorm een dreiging vormde om de nu nog zittende NDP-regering weer aan de macht te laten komen.

De campagnetrekkers vinde­n dat het verbod op pre-ele­ctorale combinatievorming van partijen “heel doelbewust” is doorgevoerd. “Gegeven ons kiesstelsel zou versnippering van stemmen de huidige machthebbers veel zetels opleveren”, beweert Jessurun. “Stemmen worden doorberekend naar zetels en als dat wordt verdeeld over zestien partijen tegen één zou de grootste zittende partij daar voordeel aan hebben”, beredeneert zij verder. “Dat is hoe wij zijn gekomen tot het advies. Let wel, het was een advies. We hebben nooit gezegd dat kiezers dat moéten doen.”

De campagnetrekkers zijn ervan uitgegaan dat iedereen het er unaniem mee eens is dat het huidige beleid niet mag worden voortgezet. Ze stelden zich daarom op het standpunt dat versnippering van stemmen in het nadeel van “ons allemaal” zou zijn.

Jessurun zegt dat eveneens was geadviseerd in de campagne dat kleine partijen zich bundelen voor een effectiever resultaat, maar dit is niet gebeurd. “Wij wilden erop wijzen dat de Kiesregeling altijd in het voordeel is van de grotere partij. Als zij samen hadden gewerkt, was het resultaat in hun voordeel.”

Ze is er voorzichtig over om te zeggen of met de campagne, gezien het verkiezingsresultaat, het doel is bereikt, zoals sommige politieke deskundigen stellen. “Als ik luister naar de feedback uit de samenleving, mag ik wel degelijk stellen dat het een bijdrage heeft geleverd aan de uiteindelijke keuze van de kiezers.” Volgens Jessurun is nu belangrijk dat er gesprekken worden gevoerd voor een rechtvaardiger kiesstelsel.

Politiek analist Hardeo Ramadhin om een reactie gevraagd, heeft graag dat het verbod op pre-electorale combinatievorming liever vandaag dan morgen wordt geschrapt. “Zodra de regering is gevormd, zal ik de eerste zijn die een brief zal sturen om het terug te laten draaien”, zegt hij stellig.

De analist vindt de ‘Stem Slim’-campagne op zich geen slecht idee. Op basis van cijfers stelt hij dat partijen die geen zetels hebben behaald en dit aan de campagne wijten “niet moeten huilen”. “De mensen waren moe van dit beleid. Dat heeft gemaakt dat het volk tegen iets heeft gestemd.” Hij zegt dat hij de uitslag had zien aankomen. “Ik was op het veld en voelde dat er een politieke aardverschuiving zou plaatsvinden. Ik zie achteraf dat ik gelijk heb gehad.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/04/we-wilden-niemand-onaangenaam-zijn/

 

Dikan: 'Paramaribo uitdaging voor verkiezingsdeelname'

04/06/2020 22:55 – Naomi Hoever

Dikan: 'Paramaribo uitdaging voor verkiezingsdeelname'

Edgar Dikan, lijsttrekker van de BEP in Paramaribo, bleef met lege handen achter. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – BEP zal evalueren om vast te stellen waarom ze geen zetel in Paramaribo heeft behaald, zegt Edgar Dikan, lijsttrekker van de partij in dit kiesdistrict. Hij benadrukt dat de focus van de partij niet alleen op de marrons was gericht, maar op alle etniciteiten. “We hebben ook in Paramaribo Noord campagne gevoerd en in de niet-traditionele buurten.” Dat de partij zich in het binnenland meer richt op de marrons heeft volgens Dikan met de geografische ligging te maken.

De politicus, nu nog minister van Regionale Ontwikkeling, noemt Paramaribo een uitdaging om aan de verkiezingen deel te nemen omdat er op de kandidatenlijsten de besten van de besten komen te staan. Hij zegt dat hij het tegen iets meer dan tweehonderd kandidaten van zestien partijen heeft moeten opnemen. Voorts voert hij aan dat er op een andere manier campagne moest worden gevoerd vanwege de coronacrisis.

Sinds het bestaan van BEP is het de eerste keer dat ze alleen de verkiezingen is ingegaan. Op geen enkel moment heeft Dikan het gevoel gehad dat het aan hem heeft gelegen dat zijn partij geen zetel in het grootste kiesdistrict heeft gehaald. De partij heeft wel één zetel in Brokopondo gehaald en één in Sipaliwini.

Op de vraag wat hij zal doen wanneer op 12 augustus zijn ministerschap eindigt, is hij duidelijk. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Wij hebben ons daarop voorbereid.” Hij is er nog niet uit wat te doen daarna. Dikan zegt dat hij in zijn ambtsperiode van bijna vijf jaar nauwelijks vakantie heeft gekend. Ook in zijn vrije tijd werd hij benaderd.

Nu is hij zijn werk als minister aan het afronden, zodat de overdracht zo vlot mogelijk kan geschieden. Er zijn naar zijn zeggen fundamenten gelegd waarop moet worden voortgebouwd. “Continuering van beleid moet gegarandeerd zijn. Suriname moet er beter van worden.” Hij blikt met voldoening terug op zijn periode als minister.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/04/dikan-paramaribo-uitdaging-voor-verkiezingsdeelname/

 

No time to lose in de strijd tegen SARS-CoV-2!

foto

05 Jun, 2020, 04:51

Suriname staat aan de vooravond van een gezondheidscrisis. De recente forse toename van SARS-CoV-2 besmettingen doen ons beseffen dat we de greep op de epidemie dreigen te verliezen en dat community spread op de loer ligt. Meer dan ooit is er behoefte aan slagvaardig en doeltreffend leiderschap op regeringsniveau om samen met de deskundigen in het veld beleid uit te stippelen in de hoop het tij te keren.

In de hoedanigheid van zorgverlener wil ik een beroep doen op alle instanties die betrokken zijn bij de afronding van de telling en het bindend verklaren van de onlangs gehouden verkiezingen om de meest mogelijke voortvarendheid aan de dag te leggen. In de huidige transitie fase is landsbestuur verre van optimaal, een toestand die zeer onwenselijk is gezien de aanstormende gezondheidscrisis te midden van de heersende economische crisis.

Tevens wil ik het verzoek doen aan alle nieuwgekozen leden van De Nationale Assemblee om de gang naar de VVV in het traject van de verkiezing van de president te voorkomen. Dit door voor de kandidaat te stemmen, voorgedragen door de partijen die onlangs electorale winst hebben geboekt. Onnodig tijdverlies door de gang naar de VVV af te dwingen en hiermee het eigen politieke belang zwaarder te doen wegen dan het landsbelang, zal zich mogelijk vertalen in onnodige slachtoffers gerelateerd aan de SARS-CoV-2 crisis. Mijns inziens is dat iets wat geen enkele rechtgeaarde politieke partij op haar geweten wil hebben.

Het afwenden dan wel in goede banen leiden van de op handen zijnde gezondheidscrisis zal voor alle betrokken partijen, mede gezien de zeer beperkte resources voortvloeiend uit de economische crisis, een enorme uitdaging zijn. Doorslaggevend voor succes is behalve slagvaardig en doeltreffend leiderschap de bereidheid van het volk de voorzorgsmaatregelen na te leven om zo de infectiegolf beheersbaar te houden. Er is geen tijd te verliezen in de strijd tegen SARS-CoV-2!

J.E Jessurun
Medisch specialist verbonden aan het AZP

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/58979

NDP wil hertelling in Paramaribo; dient bezwaarschrift in

04 Jun, 2020, 18:51

foto

Op de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo heeft de NDP bezwaar gemaakt over een aantal zaken rond de verkiezingen. De NDP wil hertelling in Paramaribo hebben. Het resultaat van de verkiezingen zoals officieus kenbaar gemaakt door Binnenlandse Zaken is niet noemenswaardig gewijzigd. Het hoofdstembureau Paramaribo zal zich buigen over de brief van de NDP en zijn standpunt kenbaar maken. Zoals eerder gemeld heeft de VHP 7 zetels in Paramaribo, de NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. De VHP heeft 116 ressortraadszetels, NDP 53 en de ABOP 31. De VHP heeft 12 districtraadszetels, NDP 6 en de ABOP 3. De openbare zitting is geleid door secretaris Conrad Acton. De voorzitter en ondervoorzitter waren niet aanwezig. 
 
In de brief ondertekend door ondervoorzitter Ramon Abrahams wordt aangegeven dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en vermoedelijke frauduleuze handelingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan. 
Deze zijn zoals verwoord in de brief: 
1. Op 25 mei 2020 omstreeks 12:30 uur werden wij van de NDP door onze waarnemers in het ressort Pontbuiten erop geattendeerd dat er verkeerde RR-stembiljetten aan de kiezers verstrekt waren. Als zodanig hebben alle kiezers tot dat moment, ongeveer 68 kiezers, ook hun stem uitgebracht op verkeerde biljetten. Dit betrof RR-stembiljetten van het ressort Flora instede van RR-stembiljetten van het ressort Pontbuiten. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten een vermoeden van opzet niet uit, sinds dit om een organisatorische fout ging die in het voorbereidingsproces reeds had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Bij het rapporteren van dit probleem en navraag wat de verkiezingsorganisatie met dit gegeven zou doen, bleef het antwoord uit.
 
2. In navolging van het bovenstaande is verder ook geconstateerd dat bij het stemmen op de stembureaus 185 en 188 eveneens foutieve RR-stembiljetten zijn gebruikt.  Deze waren vermoedelijk van het ressort Flora.
 
3. Enkele uren nadien werd er aangegeven dat de kiezers die reeds hun stem hadden uitgebracht op de locaties waar er verkeerde RR-stembiljetten waren verstrekt ter stemming, wederom in de gelegenheid gesteld werden om alsnog hun stem uit te brengen op een juist stembiljet. Wij hebben geen mogelijkheid gehad om na te gaan of 100% van de kiezers die reeds op een foutief biljet gestemd hadden, wederom bereid gevonden zijn om opnieuw te stemmen met alle gevolgen van dien. Bij ons is vooralsnog onbekend hoe geverifieerd is geworden door het toezichthoudend orgaan als alle kiezers die op een verkeerd stembiljet hebben gestemd, wederom zijn opgeroepen om te herstemmen en als überhaupt deze groep van kiezers wederom het stembureau heeft aangedaan.
 
4. Bij het hertellen van de stembiljetten van stembureau 168 op 27 mei 2020 is gebleken dat de aangegeven resultaten op het proces-verbaal niet overeenkwamen met de werkelijk uitgebrachte stemmen, in casu werd de NDP op het oorspronkelijke proces-verbaal benadeeld. Wij kunnen niet vaststellen bij hoeveel andere stembureau’s dit ook het geval is.
 
5. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 32 bleek dat het gepresenteerd resultaat van het aantal DNA stembiljetten, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal RR stembiljetten. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven in het gepresenteerd resultaat qua aantallen. 
 
6. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 110 is gebleken  dat de politieke partijen NDP, VHP en ABOP hetzelfde aantal aan RR stemmen hebben behaald, namelijk 2592. Dit zou dus beteken dat het aantal kiesgerechtigden bij dit stembureau gesteld was op 7776. Dit is geverifieerd onzerzijds en het berust niet op waarheid dat het aantal kiesgerechtigden in dat stembureau gebied, dit aantal bedroeg. 
 
7. Op het stembureau 197 is vermoedelijk een blauw schrijvend object gebruikt bij het aangeven van de keus van de kiezer. Dit instede van een rood schrijvend object zoals gebruikelijk en uniform is.
 
8. Naar verluidt de informatie beschikt het stembureau 249 niet over turflijsten.
 
9. Naar verluidt de informatie zijn op de stembureau’s 38 en 107 verschillen in de processen-verbaal met de turflijsten.
 
10. Naar verluidt is de informatie in de stemkit van stembureau 145 dat er vermoedelijk een onverklaard biljet was.
 
11. Naar verluidt bekomen informatie zijn op het stembureau 63, 143 stemmen uitgebracht terwijl het aantal van 168 is aangegeven op de turflijst.
  
12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het Hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat:
 
– Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd; 
– Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het Hoofdstembureau te Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders.
 
Voorts vragen wij u ook in uw overweging, zoals in het verzoek welke hieronder volgt, mee te nemen de door u geconstateerde onregelmatigheden en onvolkomenheden.
 
De NDP doet het dringende verzoek aan de voorzitter van het hoofdstembureau om een hertelling te doen in het kiesdistrict Paramaribo en de zuiverheid van de resultaten van de verkiezingen te garanderen. Er is een kopie van de brief gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau en Binnenlandse Zaken. Eerder is ook bezwaar ingediend bij OKB. De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. 

Officieuze cijfers Biza afgerond; Geen verschuivingen

04 Jun, 2020, 15:09

foto
 Behaalde zetels landelijk op basis van de officieuze uitslagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de drie ontbrekende resultaten van de stembureaus in Paramaribo bijgewerkt. Er zijn geen veranderingen gekomen in het resultaat dat vanaf het begin bekend is. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3 , BEP 2 en PL 2. (De ene zetel van PL gaat naar de ABOP omdat de kandidaat van deze partij in Wanica is gekozen). 
 
De VHP heeft 108.240 stemmen behaald en de NDP 65.660. De NPS die met 32.386 stemmen de derde grootste partij is, heeft drie zetels behaald in Paramaribo. De ABOP heeft met 24.916 stemmen 8 zetels veroverd. De getallen kunnen nog minimaal verschillen nadat de officiële uitslag wordt vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau. 
 
Het hoofdstembureau Paramaribo houdt vanmiddag om 17.00 uur een openbare zitting. Op basis van de gegevens die tot nu toe bekend zijn, worden er geen verschuivingen verwacht. 
 

Openbare zitting Paramaribo een uur vóór lockdown

04 Jun, 2020, 12:09

foto
 Het proces-verbaal van stembureau 180 is gevonden. Opnieuw tellen is dus niet nodig. (Beeld: Pakkitow) 

De openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo wordt om 17.00 uur gehouden. Dit is een uur vóór de lockdown ingaat. Vanmorgen bleek het proces-verbaal van stembureau 180 te ontbreken. Gevreesd werd dat er weer een hertelling zou plaatsvinden. 
 
In bijzijn van het Onafhankelijk Kiesbureau, de politie en vertegenwoordigers van politieke partijen is de stemkit van stembureau 180, ressort Pontbuiten, opengemaakt. 
 
Nu worden de laatste werkzaamheden in de Anthony Nesty Sporthal afgerond, waarna tien dagen na de verkiezingen eindelijk de resultaten bekendgemaakt kunnen worden door het hoofdstembureau Paramaribo. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog steeds de drie ontbrekende processen-verbaal in Paramaribo bijwerken. 
 
 
 

Nieuw hoofdstembureau voor Sipaliwini benoemd

04 Jun, 2020, 11:34

foto

President Desi Bouterse heeft op voordracht van Binnenlandse Zaken bij resolutie tijdelijk een nieuw hoofdstembureau voor Sipaliwini benoemd. De voorzitter en de leden van het hoofdstembureau van het kiesdistrict Sipaliwini zijn mogelijk besmet met het Covid-19 virus en zijn in verplichte overheidsquarantaine geplaatst. Hierdoor kon de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020 voor dit kiesdistrict geen voortgang vinden. In algemeen belang en de veiligheid in acht nemend, moet voorzien worden in een oplossing hiervoor. 
 
De president heeft besloten dat een hoofdstembureau wordt samengesteld dat tijdelijk wordt belast met de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020 voor het kiesdistrict Sipaliwini conform de Kiesregeling. 
De volgende leden van dit hoofdstembureau worden belast met de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020:
Adjaikoemar Kali (voorzitter), Sarwankoemar Ramai, waarnemend voorzitter, Audrey Hankers, Naltus Naana, Edith Moore-Tilon, leden. Dit Hoofdstembureau houdt zitting op het hoofdstembureau van het kiesdistrict Saramacca.  
 
Intussen is bekend dat de districtscommissarissen van Sipaliwini Yvonne Pinas en Humphry Jeroe positief zijn bevonden. Andere leden zijn in quarantaine. 

Uitslag Surinaamse verkiezing eindelijk bekend: nederlaag voor Bouterse

Chan Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP).

 

Chan Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). © ANP

Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanmiddag (plaatselijke tijd) met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt. De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de NDP.

 

De nederlaag van de NDP komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Alleen de gegevens van drie van de 639 stembureaus lieten nog op zich wachten, maar die zijn inmiddels ook terecht. Daarmee ligt er een officieuze uitslag. Deze moet nog bindend worden verklaard.

Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij,

Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij, © ANP

 

De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om de nieuwe president te worden.

Onrust

Het uitblijven van de resultaten zorgde de afgelopen week voor onrust. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de maatregelen tegen het coronavirus als een van de redenen dat het langer duurde voordat er een voorlopige verkiezingsuitslag lag.

Critici wijten de trage gang van zaken aan onkunde van de medewerkers van de stembureaus. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau was gevestigd en waar alle stembiljetten liggen opgeslagen. Ze wilden gesjoemel voorkomen.

https://www.ad.nl/buitenland/uitslag-surinaamse-verkiezing-eindelijk-bekend-nederlaag-voor-bouterse~a9075765/

Uitslag verkiezingen Suriname eindelijk bekend: Bouterse verliest

Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft donderdagmiddag (plaatselijke tijd) met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt. De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de NDP.

 
Desi Bouterse, voorzitter van de NDP-partij.BEELD ANP

De nederlaag van de NDP komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Alleen de gegevens van drie van de 639 stembureaus lieten nog op zich wachten, maar die zijn inmiddels ook terecht. Daarmee ligt er een officieuze uitslag. Deze moet nog bindend worden verklaard.

Chan Santokhi

De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om de nieuwe president te worden.

Het uitblijven van de resultaten zorgde de afgelopen week voor onrust. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de maatregelen tegen het coronavirus als een van de redenen dat het langer duurde voordat er een voorlopige verkiezingsuitslag lag.

Critici wijten de trage gang van zaken aan onkunde van de medewerkers van de stembureaus. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau was gevestigd en waar alle stembiljetten liggen opgeslagen. Ze wilden gesjoemel voorkomen.

Chan Santokhi is naar voren geschoven om de nieuwe president van Suriname te worden.BEELD ANP

VHP Drive Thru Fruit- en groente markt

Geplaatst op 

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Jason Bakker van de VHP agrarische raad dat in verband met de totale Lockdown de VHP de samenleving in de gelegenheid stelt om via een drive thru methode betaalbare fruit en groenten te kopen.

Dit kan elke dag in het partijgebouw van de VHP de Olifant van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bakker geeft aan dat de verkoop bijzonder goed is gegaan tot nu toe. De voorraden moesten bijgevuld worden.

Middels dit initiatief worden boeren die zonder afzetmarkt zitten geholpen. Bakker dankt de samenleving voor de goede response.

https://www.dbsuriname.com/2020/06/04/vhp-drive-thru-fruit-en-groente-markt/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR101lLPExy9-fjzOtP4bBIA5elhCQTa-yboU49_IiKzVaMfHQbPdfoCFy0

CCK, IRIS, PCL blij met vreedzaam verloop verkiezingen

04 Jun, 2020, 04:17

foto
Het Comité Christelijke Kerken (CCK), de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en het Platform van Christelijke Leiders (PCL) vragen in een oproep tot ethisch verantwoord gedrag, om de harmonie in de samenleving te bewaren ongeacht de uitslag. Volgens de groep is het verkiezingsproces, op enkele incidenten na, goed verlopen. De organisaties feliciteren daarom de Surinaamse samenleving met het ordelijk en vreedzaam verloop van de verkiezingen.

Op 4 mei 2020 hebben het Comité Christelijke Kerken, de IRIS en het Platform van Christelijke Leiders in een gezamenlijk uitgegeven oproep tot ethisch verantwoord gedrag bij de verkiezingen 25 mei 2020, de natie aangespoord om de reputatie van Suriname als een land van eerlijke verkiezingen hoog te houden. Wij feliciteren daarom het Surinaamse volk met het ordelijk en vreedzaam verloop van de verkiezingen.

De kiesregeling en de transparante wijze van stemmen en het tellen van de stemmen op de stembureaus in Suriname, heeft veel lof gekregen van de internationale waarnemers, waaronder de OAS en de CARICOM. Een zorgelijk minpunt bij deze verkiezingen is de trage verwerking van de processen-verbaal en het uitblijven van de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen door het hoofdstembureau. Wij doen een dringend beroep op de verkiezingsautoriteiten om met inachtneming van de covid-19 maatregelen, spoedig over te gaan tot de afronding van de telling en over te gaan tot de publicatie van de voorlopige resultaten opdat vlot doorgewerkt kan worden aan de definitieve vaststelling van de resultaten.
 
In de oproep tot ethisch verantwoord gedrag vragen wij om de harmonie in de samenleving te bewaren ongeacht de uitslag. En wij doen derhalve een beroep op eenieder om de uitslag van deze verkiezingen te respecteren aangezien heel het proces, op enkele incidenten na, goed is verlopen. Wij vragen dat eenieder de uitslag grootmoedig aanvaardt en zich verder onthoudt van het publiekelijk doen van onverantwoorde en ongefundeerde uitspraken over de uitslag die de harmonie van onze multi-etnische en multireligieuze samenleving in gevaar zouden kunnen brengen.
 
Wij doen vooral een beroep op de ethische verantwoordelijkheid van de politieke partijen en de gekozen assembleeleden om de aspiraties van het volk zoals tot uitdrukking gebracht in de verkiezingsuitslag te respecteren en er op een integere wijze mee om te gaan.

“Wans’ ope tata komopo, wi mu seti kondre bun!”


Het Comité Christelijke Kerken
De Interreligieuze Raad in Suriname
Het Platform van Christelijke Leiders
 

Verwerking pv's Paramaribo af; openbare zitting volgt

04 Jun, 2020, 01:43

foto
 Het verwerken en hertellen van enkele stembureaus heeft tot gisteravond geduurd. Het resultaat wordt donderdag gepresenteerd. 

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft de 274 processen-verbaal (pv’s) woensdagavond verwerkt. Het proces is moeizaam gegaan met diverse incidenten. De openbare zitting zal volgens planning later op de dag worden gehouden. Voor zover nagegaan kan worden, zijn er geen noemenswaardige veranderingen. 
 
In Paramaribo heeft de VHP 7 zetels vergaard, de NDP 5, NPS 3 en de ABOP 2. Tijdens de verwerking van de pv’s bleek dat niet alles klopte. Vooral op ressortraadsniveau bleken pv’s te ontbreken. Verschillende voorzitters van stembureaus hebben geklaagd dat zij alles ingeleverd hebben, maar toch weer naar de Anthony Nesty Sporthal moesten, omdat stukken ontbraken.
 
Politieke waarnemers ter plekke hebben kunnen zien dat enkele voorzitters hun beklag gedaan hebben tegenover het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Bij een stembureau bleken DNA-stembiljetten en die van ressortraden in één doos te zitten, terwijl de medewerkers zeker weten dat ze deze correct hebben geplaatst in de dozen. 
 
Verschillende politieke partijen zullen hun bezwaren tijdens de openbare zitting indienen. Het ziet ernaar uit dat op ressortniveau sommige ressorten opnieuw hun stem moeten uitbrengen. Op de verkiezingsdag bleken verkeerde stembiljetten van ressorten afgeleverd te zijn door de verkiezingsorganisatie. Ook zijn stembiljetten die teruggegeven werden, in verkeerde handen terechtgekomen. 
 
Een nieuw fenomeen bij de verwerking van de pv’s was dat vanaf 27 mei waarnemers van diverse politieke partijen nachten hebben doorgebracht in de Anthony Nesty Sporthal. Ook vannacht zijn mensen blijven overnachten in de sporthal, omdat er nog administratief werk wordt afgerond. Het wantrouwen dat er gefraudeerd zou worden met stembiljetten was groot. Er is zondag zelfs een rustdag ingelast, nadat OKB-leden geweerd werden uit het gebouw. Ook is aangegeven dat er een door coronavirus besmet persoon in de sporthal is geweest. Dit kon niet worden hardgemaakt. 

Alle stembureaus Paramaribo geteld

 

 

Het is eindelijk zover: officiele berichten hebben Dagblad Suriname bereikt dat alle stembureaus van Paramaribo inmiddels ook geteld zijn. Op de website van BiZa ontbreken er nog steeds 3, omdat die PV’s vermoedelijk of nog niet terecht zijn of nog niet ingevoerd zijn, maar de telling is rond.

In principe zou men vandaag al de openbare zitting voor Paramaribo houden, maar vanwege de avondklok is die verschoven naar morgen.

De telling duurde vanaf 26 mei, dus pakweg 9 dagen, maar in 2015 duurde het wel twee weken. In totaal zijn er 274 stembureaus geteld en verwerkt.

Dagblad Suriname blijft u op de hoogte houden!

https://www.dbsuriname.com/2020/06/03/alle-stembureaus-paramaribo-geteld/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2MooH2peOfxSwUgHfeGWm3oImR_pBvTc0KqZBBJ_6dpdiaWWcxKVR-778

Hoofdstembureau Paramaribo nog niet klaar met tellen

03 Jun, 12:31

foto
 Het tellen van stembiljetten van stembureau 180 is net begonnen. (Beeld: Pakkitow) 

Het hoofdstembureau Paramaribo is nog niet klaar met het hertellen van een aantal stembureaus. Ook het verwerken van de resultaten is nog niet af. Mensen die ter plaatse waren, dachten dat het hertellen afgelopen was, maar dat is niet het geval. 
 
Het hertellen en verwerken van de uitslagen is vannacht tot rond half 2 doorgegaan. Daarna zijn de leden van het hoofdstembureau vertrokken, zonder mededelingen te doen aan de politieke waarnemers die op de tribune de nacht hebben doorgebracht. Zij werden in onzekerheid gelaten. Aangezien de lijst die er toen was, werd afgewerkt, dachten waarnemers ter plekke dat alles al geteld was. 
 
Tot nu toe zijn DNA- en ressortraadsbiljetten van enkele stembureaus opnieuw geteld. De stembiljetten die in dozen zitten, worden opengemaakt in bijzijn van de voorzitter van het betreffende stembureau, het Onafhankelijk Kiesbureau, de politieke waarnemers en de politie. Er waren geen processen-verbaal van de ressortraadsverkiezing aangetroffen van een aantal stembureaus. 
 
Bij het opnieuw controleren van de stembiljetten zijn geen noemenswaardige afwijkingen van wat al geteld was in de nacht van 25 op 26 mei. Het is nog niet duidelijk hoe lang het hoofdstembureau Paramaribo bezig zal zijn met verwerking van de stembiljetten. Het proces gaat tergend langzaam. 

HVB feliciteert alle partijen die zetels hebben behaald

03 Jun, 2020, 02:42

foto

 

Het bestuur en leden van de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB) feliciteren alle partijen die zetels hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen. Het Surinaamse electoraat heeft gekozen voor ‘nieuwe’ regeerders. De partij zal de komende periode aan evaluatie doen en nieuwe strategieen bedenken om haar boodschap van hervorming en vernieuwing gebaseerd op de zelf geïnitieerde O+O=O (Onderwijs plus Ondernemerschap is Ontwikkeling) formule nog beter naar de samenleving te communiceren, zegt de HVB in een verklaring. 
 
Ondanks de partij gedurende een zeer uitdagende verkiezingscampagne heeft getracht de bevolking het belang van onder meer dit gedachtegoed bij te brengen heeft het zich niet mogen vertalen in zetels. Waar de partij zich echter zorgen om maakt is de toenemende kapitaalinflux vanuit grote partijen aan kiezers bedoeld om gedwongen te stemmen of om juist niet te stemmen. Deze verontrustende ontwikkeling leidt niet alleen tot stemvorming maar zegt ook iets over het verkiezingsmoraal in ons land, stelt de HVB. 
 
“Niet getreurd. De HVB gaat door. Als grootste buitenparlementaire partij zullen wij de nieuwe regering kritisch blijven volgen en waar nodig zeer zeker ondersteunen bij de implementatie van de door hun gestelde doelen mits deze van meerwaarde zijn voor de burgerij. De HVB hoopt dat de nieuwe coalitie zich niet laat leiden door een beleid op basis van etnische verkaveling maar uitgaat van een beleid op basis van sociale en economische doelen voor elke Surinamer, ongeacht etnische of religieuze afkomst”. 
 
De HVB spreekt haar hartgrondige dank uit aan alle 7369 burgers die landelijk hun stem hebben uitgebracht op de partij en de sympathisanten op afstand. Met uw ondersteuning zullen wij gedurende de komende periode de boodschap van hervorming en vernieuwing voortzetten op weg naar de verkiezingen van 2025.  
Echter, alle activiteiten vanuit de partij zijn tot nader orde stop gezet vanwege de drastische toename van het aantal mensen dat besmet is geraakt met het Covid-19 Corona virus. De HVB doet een beroep op alle Surinamers om in hun euforie en overwinningsroes de nodige protocollen in acht te nemen en de maatregelen zoals uitgevaardigd door de regering  cq het Covid 19 crisismanagementteam stipt op te volgen. 

OKB-voorzitter: ‘Ik heb geen masker op, ik heb niets te verliezen’

 

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), heeft gisteren in het actualiteitenprogramma To the Point, een toelichting gegeven over het gebeuren rond de verkiezingen en de situatie rond het Hoofdstembureau Paramaribo. Van Dijk-Silos heeft aangegeven, dat er geen maatregelen zijn getroffen tegen het Hoofdstembureau Paramaribo, omdat het niet behoorlijk zou hebben gefunctioneerd. ‘’Maar als het nodig is, zullen die maatregelen wel komen’’, zei Van Dijk-Silos.  Over de verschillende negatieve opmerkingen die gemaakt worden over het OKB en zijn voorzitter, zei Van Dijk-Silos, dat zij haar werk naar eer en geweten doet. “Ik heb geen masker op, ik heb niets te verliezen, ik ben wie ik ben en ik ben rationeel.” Van Dijk-Silos zei dat zij niet bang hoeft te zijn dat er na de verkiezingen rancuneuze handelingen zullen volgen. ‘’Ik ben geen ambtenaar, ik ben jurist.”

De OAS-missie in Suriname heeft in haar verslag over het verloop van de verkiezingen, melding gemaakt over de ontmoeting van de OKB-voorzitter met de president op de dag van de verkiezingen. Deze handeling zou voor enig wantrouwen hebben gezorgd bij de missie. Van Dijk-Silos zei dat ze dat besluit kon en mocht nemen. “Het was misschien een bad practice, maar met elke president heb ik geconsulteerd als er beslissingen worden genomen die gaan afwijken van het normale. Het verruimen was een afwijking. Mensen begonnen weg te lopen, omdat het proces vertragend verliep vanwege de coronamaatregelen. Ik heb de president gebeld en hij is toen op bezoek gekomen. De OAS komt als twee spionnen binnen en ik roep ze naar binnen. Ze waren de volgende dag bij mij en ik vertel ze weer wat er aan de hand is”, stelde Van Dijk-Silos. Zij gaf aan dat tijdens elke verkiezing en met elke president op gezette tijden is geconsulteerd. “Wat ik OAS kwalijk neem, is dat zij alle wetten van te voren heeft gehad, die hadden ze kunnen inkijken.

Ik moet rapporteren aan de president, dat staat in de wet. Dat was geen reden voor vrees en beïnvloeding.” Volgens Van Dijk-Silos zoekt niemand naar een functie waar men wordt uitgescholden, beledigd of waar men over en weer zaken over je zegt. “Daarom blijf ik pleiten dat de onafhankelijkheid blijft.” Zij gaf ook te kennen dat dit de laatste verkiezing is waar zij als OKB-voorzitter heeft opgetreden. “De regering moet weten dat ik niet meer open sta voor 2025, ik word ouder, ik heb meer in mijn leven dan steeds een publieke figuur te zijn waarop mensen spugen. Ik wens mezelf niet meer eraan te onderwerpen”, zei Van Dijk-Silos. Ze is wel bereid de contouren van de onafhankelijkheid van de instituten te versterken. De zwakke schakel zit volgens haar bij de hoofdstembureaus. ‘’Dat is elke keer bewezen’’, aldus Van Dijk-Silos. Er zijn volgens haar verschillende internationale modellen om het OKB en de andere instituten te versterken. Het OKB werkt bovendien volgens haar fantastisch, omdat alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, maar het kan beter. Van Dijk-Silos haalde aan dat ze landelijk klachten heeft gehad over het slechte functioneren van stembureaus. Zij was niet betrokken bij de selecties van het personeel, maar gaf aan dat het overdragen van de informatie in het handboek een belangrijke rol speelt. “Het neemt veel meer dan voorlezen uit een handboek. Je moet de stof beheersen en die kunnen uitleggen. Voorlezen is geen overdracht.” Van Dijk-Silos legde uit dat elke vijf jaar de regerende partij haar eigen mensen plaatst, met als gevolg dat de ervaren mensen soms aan de kant gelaten worden. “Als NDP Binnenlandse Zaken in handen had, zouden misschien dezelfde mensen komen, maar het ministerie zat bij HVB. En juist dit moet weg uit de overheidssfeer. Men vertrouwt alleen de eigen mensen. Er is geen professionalisme”, stelde Van Dijk-Silos.

Over de kwestie Coronie waar er volgens de bewoners en anderen, bussen met vreemdelingen kwamen om te stemmen, zegt Van Dijk-Silos dat er tot nog toe geen reden is om dingen uit te zoeken. Zij gaf aan dat zij met verschillende componenten heeft teruggekoppeld toen de geruchten binnenkwamen, maar dat niemand de bussen met Haïtianen heeft gezien. Wat er wel was gebeurd, is dat er vier NDP-busjes aanwezig waren die rondtoerden en lawaai maakten.

Onderzoek heeft wel uitgewezen dat er Haïtianen in een of ander bedrijf op Coronie wonen, maar dat ze niet zijn gaan stemmen. Over de stand van zaken met betrekking tot de status van zaken rond de telling en de verkiezingsuitslag, zei de OKB-voorzitter dat tot zondagavond nog negentien stembureaus opnieuw geteld moesten worden.

Er moet met districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost nog afgesproken worden hoeveel stembureaus nog geteld moeten worden. Over een mogelijke aanvraag van een landelijke hertelling door de president, zei Van Dijk-Silos dat zij wel een klachtenbrief heeft ontvangen van de NDP, maar dat er daarin niets over een hertelling wordt gezegd. Overigens is ze van mening dat er pas een landelijke hertelling zou kunnen komen als men iets heeft ontdekt dat van invloed kan zijn op de uitslag van de verkiezingen. “Feitelijkheden die je daartoe zouden kunnen bewegen, zijn nu dat er van een paar gevallen processen-verbaal weg zijn, maar ik zeg aan de dc dat ik ze wel heb. Ik heb foto’s van authentieke stukken, waarom zijn ze weg en waar zijn ze? Dus ik zeg: ’Gebruik mijn materiaal, het zijn foto’s van de authentieke stukken.’’

Van Dijk-Silos zei dat Nerkust de print-outs heeft gehad, waarna hij die zou bestuderen en kijken als er misschien minder bureaus herteld moesten worden. ‘’Maar toen mochten we maandag niet naar binnen, want we zouden daarover vergaderen’’, zegt Van Dijk-Silos. Ze benadrukte nogmaals dat het publiek wel naar binnen mocht, maar dat het OKB pas naar binnen mocht als het hoofdstembureau voltallig was.“Het is een ernstige belediging want je vertrouwt wel het publiek, maar OKB niet. Dit betekent ook dat er een momentum gemist is om te kijken wat het resultaat is van de vergelijking met foto’s die gegeven zijn. De kiezerslijsten waren nog binnen, dus we zijn ze gaan halen. Als ik niet naar binnen kan, ga ik mijn stukken niet daar laten waaruit ik later moet werken om te onderzoeken als er wat aan de hand is.” Van Dijk-Silos neemt het vooral het Nationaal Informatie Instituut kwalijk, dat het de verklaringen van dc Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest, heeft gepubliceerd zonder wederhoor te doen.

https://dagbladdewest.com/2020/06/02/okb-voorzitter-ik-heb-geen-masker-op-ik-heb-niets-te-verliezen/

OAS-missie: Uitkomst verkiezingen al duidelijk voor volk

03 Jun, 2020, 00:50

foto
 Waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten in de Anthony Nesty Sporthal. Zij hebben het proces van verwerking van de stemmen dagenlang meegemaakt. (Foto: Leroy Troon) 


 
Voor de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is duidelijk dat er niks meer veranderd aan de officieuze cijfers die bekendgemaakt zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ruim 99% van de uitslagen van de verkiezingen zijn bekend. De missie heeft geen reden om aan te nemen dat de officiële resultaten op dit punt in aanzienlijke mate zullen variëren, wordt in een verklaring meegedeeld. Er zijn momenteel slechts drie stembureaus in behandeling en het is vrijwel onmogelijk dat ze de resultaten van deze verkiezingen zullen wijzigen. Het is daarom het standpunt van de OAS-missie dat de uitkomst van de verkiezingen al duidelijk is voor de Surinaamse bevolking.
 
De verkiezingswaarnemingsmissie van de OAS voor de verkiezingen heeft het post-electorale proces sinds de sluiting van de stembureaus op 25 mei, meer dan een week geleden, waargenomen. Leden van de missie waren aanwezig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de hoofdstembureaus en het Centraal Hoofdstembureau. Zij hebben de ontvangst en consolidatie van de resultaten waargenomen. De missie nam ook nota van de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht, aangezien het aantal gevallen in de dagen na de verkiezingen groeide – van één actief geval op de verkiezingsdag tot 44 op 2 juni.
 
De OAS-missie heeft dinsdag postelectorale gesprekken gevoerd met de ministeries van Binnenlandse Zaken en  Buitenlandse Zaken. De missie dankt deze autoriteiten voor hun bereidheid om openlijk over het verkiezingsproces te spreken en om informatie en verduidelijking te geven over de verschillende door het team aan de orde gestelde kwesties. De missie komt virtueel op vrijdag 5 juni bijeen met de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. 
 
De missie respecteert absoluut de door de Kieswet voorgeschreven stappen. Het rigoureuze karakter van de consolidatie en verificatie van de resultaten van de verkiezingen zorgt voor een hoge mate van precisie, en dat is een goede zaak. De missie is echter van mening dat dit in evenwicht moet worden gebracht met de behoefte van de burgerij aan tijdige resultaten. Inspanningen om het proces te moderniseren en te vereenvoudigen, kunnen hierbij behulpzaam zijn.
 
Kiezers zijn de belangrijkste belanghebbenden in een democratie. Hun recht om de resultaten van hun collectieve wil te kennen, is en moet een prioriteit blijven bij deze en toekomstige verkiezingen. Zoals eerder vermeld, merkt de missie op dat geen enkele politieke partij een twee derde meerderheid behaalde bij de verkiezingen. Onder de zes politieke partijen die zetels in De Nationale Assemblee hebben gewonnen, worden momenteel inspanningen geleverd om post-electorale allianties te ontwikkelen. De missie merkt op dat vier van die partijen al zijn overeengekomen om samen te werken en een coalitie op te bouwen. De missie moedigt deze partijen en de verkiezingsautoriteiten aan om snel naar de volgende fase van het democratisch proces te gaan.
 
Meer dan 70% van de kiezers kwam op de verkiezingsdag. Het enthousiasme en de burgerzin van het Surinaamse volk moeten zeer worden geprezen. De missie maakt opnieuw van de gelegenheid gebruik om het harde werk van alle betrokkenen in de verschillende fasen van het proces te erkennen, om ervoor te zorgen dat de wil van het Surinaamse volk, zoals uitgedrukt bij de stembus, wordt gehoord en gerespecteerd. De missie is formeel beëindigd.  

Het is een volstrekte misvatting dat verkiezingen een binnenlandse aangelegenheid betreffen, die door souvereiniteit afgeschermd worden.

01-06-2020
Het betreft de uitoefening van minstens zes verschillende internationaal gewaarborgde mensenrechten. De controle daarvan, vindt plaats door al onze verdragspartners bij onder meer Inter Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Vedrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
De betrokkenheid, informatie uitwisseling, beoordeling en uiteindelijke legitimering en acceptatie van zowel het proces van verkiezingen als de uitslag, dragen een absoluut internationaal karakter en behoren tot het gebied van het internationaal recht en de internationale gemeenschap.

'Westgrens mogelijk grotere bron van gevaar'

02/06/2020 10:03 – Ivan Cairo

'Westgrens mogelijk grotere bron van gevaar'

Rachied Doekhie waarschuwt voor de toestanden bij de westgrens. Foto: Jason Pinas  

PARAMARIBO – Maandag is er een recordaantal van 21 nieuwe coronagevallen in één dag geregistreerd. In Suriname zijn er nu 34 actieve gevallen en in totaal – vanaf 13 maart – 44 besmettingen geregistreerd. Met de recente golf besmettingen waarbij de bron onbekend is, is er nu sprake van lokale verspreiding.

“Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust, tegen alle regels in, in groot gevaar gebracht. Waarbij wij nu van de dorpen in het oosten, tot in de stad, en het verre binnenland te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid. Het voorlopig veldonderzoek wijst uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van ons land”, aldus het staatshoofd.

NDP-assembleelid Rachied Doekhie stelt tegenover de Ware Tijd dat al wekenlang gebabbeld wordt, de autoriteiten zich voornamelijk richten op de oostgrens, terwijl de westgrens mogelijk een nog grotere bron van gevaar is. Hij merkt op dat dagelijks talrijke personen illegaal vanuit Guyana over de rivier worden aangevoerd of er naartoe worden gebracht. Per persoon strijken boothouders die deze transporten uitvoeren SRD 250 op.

Ook horecagelegenheden storen zich aan God noch gebod, zegt de politicus en maken mensen met avondpasjes van het NCCR er misbruik van. “Allerlei poepejantjes hebben pasjes. Die dingen moeten onmiddellijk worden ingetrokken.” Doekhie geeft aan dat onlangs enkele tieners door de politie in Nickerie zijn aangehouden nadat de avondklok was ingegaan. Zij transporteerden enkele buitenlandse hoertjes van Nieuw-Nickerie toen ze staande werden gehouden.

Het onderzoek zou hebben uitgewezen dat de jongens pasjes van NCCR hadden. Zij werden door de politie heengezonden. Volgens de parlementariër zouden tientallen personen over avondpasjes beschikken zonder dat daartoe een grondige reden voor is. Maandagavond had de leiding van het NCCR nog niet gereageerd op vragen van de Ware Tijd over deze kwestie. Doekhie zegt een aantal van de misstanden al onder de aandacht van minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, te hebben gebracht.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/02/westgrens-mogelijk-grotere-bron-van-gevaar/
Caricom-waarnemersmissie vertrekt vandaag

02 Jun, 2020, 08:32

foto

Na twee weken verlaat de Caricom-verkiezingswaarnemersmissie Suriname vandaag. De missie zegt dat zij verheugd is dat haar waarnemingen en ervaringen van de afgelopen twee weken hebben bevestigd dat Suriname tot op dit moment met succes vrije, eerlijke, transparante en geloofwaardige verkiezingen heeft gehouden.

Ook de Caricom-missie dringt er net als de OAS-waarnemersmissie op aan om het verkiezingsproces zo efficiënt en snel mogelijk af te ronden. Het gaat om het voltooien van de processen-verbaal van drie stembureaus. De missieleden hebben ook zeer zorgvuldig nota genomen van de bezorgdheid en twijfels die werden geuit – inclusief bezorgdheid over mogelijke verkiezingsfraude. De waarnemers hebben daarop het verkiezingsproces zorgvuldig onderzocht op bewijzen die dergelijk zorgen en twijfels zouden staven.

Op enkele logistieke problemen en enkele Covid-19-gerelateerde vertragingen na, heeft de missie geen bewijs van fraude gezien of ondervonden bij de verkiezingen. De Caricom-missie heeft vastgesteld dat het kiesstelsel van Suriname fundamenteel gezond is en dat er veel checks and balances in het systeem zijn ingebouwd. Zij was ook onder de indruk van de transparantie die het kiesstelsel kenmerkt en dat vertegenwoordigers van de politieke partijen in elke fase van het proces aanwezig mogen zijn om de procedure te onderzoeken.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Column: Volk heeft afgestraft; eenieder is gewaarschuwd

02 Jun, 2020, 00:59

foto

 De dozen met stembiljetten zijn open aangekomen bij het hoofdstembureau Paramaribo op 26 mei. Er was geen plakband om de dozen dicht te plakken. (Foto: Leroy Troon) 

 

Niet in Paramaribo, maar in Wanica had de NDP hertelling moeten vragen. Er moet sprake zijn van een vergissing, want het kan echt niet dat de fractieleider/econoom slechts een verkort telefoonnummer aan kiezers achter zich heeft gekregen: 117! Echt ambulance centrale. Op Facebook is al veel gezegd. De stemmen van Amzad Abdoel zijn met ruim 2000% gedevalueerd in 5 jaar tijd. In elk geval krijgt Abdoel nu de tijd om al zijn persoonlijke zaken in orde te maken, want hij heeft heel hard gewerkt voor zijn partij, maar werd op plek nummer 3 gekandideerd! Opvallend was dat Abdoel – waarschijnlijk uit teleurstelling – geen campagne heeft gevoerd. Hij had de boodschap van zijn partij helder en duidelijk begrepen.
 
Wie de boodschap van het volk nog niet begrijpt of weigert te begrijpen is de NDP-voorzitter. Hij heeft samen met zijn 16 DNA-kandidaten in Paramaribo moeizaam 29.000 plus stemmen bijeengeschraapt. VHP-lijsttrekker in Wanica, Chan Santokhi, stopt ze alle 17 met gemak in zijn zak. Hij wist 29.440 stemmen te vergaren. Ja, dan krijg je als voorzitter van de paarse partij wel koude voeten van. Dan wil je in plaats van negens, zessen zien. Ik denk niet dat iemand die goeie man kwalijk zal nemen dat allerlei getallen nu door zijn hoofd tuimelen. En hij heeft nog niet eens de tijd gevonden om zijn verlies te erkennen, zoveel valt er te verwerken. “Chan e kome, pé? Fu kon du san?”
 
Het is al meer dan een week geleden dat de verkiezingen zijn gehouden en nog steeds is zelfs de officieuze uitslag van drie stembureaus in Paramaribo niet bijgewerkt door Binnenlandse Zaken. Op de een of andere manier schijnt de  voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, er een slag van te hebben het verwerkingsproces steeds voor zich uit te schuiven. Voordat de stemmen werden verwerkt, was Nerkust de tel al kwijt. Het leek alsof hij zich had aangesloten bij ‘ik ben moe’ van Curtis, ondanks de onvermoeibare steun van Pakittow. In alle hoofdstembureaus zijn er plaatsvervangende leden. Met een betere organisatie, hoefde er niet zoveel fout te gaan. Hoe is het mogelijk dat processen-verbaal (pv’s) die wel ingeleverd zijn, ineens waren verdwenen? En waarom was er geen plakband aangeleverd waardoor alle dozen van Paramaribo open zijn aangeleverd. Of was de plakband van zo een slechte kwaliteit dat het de dozen niet dichthield?

 

Suriname heeft een geweldig goed en transparant systeem, zoals de OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, het uitlegt. Alle processen kunnen goed worden gevolgd. De wetgeving heeft elke stap glashelder beschreven, maar het leek alsof tientallen voorzitters de Kiesregeling niet kenden, of deze ondanks de training – en goede voorbereiding volgens Biza – bij de toets hebben gefaald. Er is keihard geweigerd door een deel van de voorzitters om het pv op te plakken, terwijl dat in de wet staat. Ook protesten ter plekke van waarnemers hebben niet geholpen. Hierdoor heeft zelfs het OKB niet eens overal foto’s kunnen maken. Maar gelukkig zijn de turflijsten er van OKB en van verschillende politieke partijen. 
 
Fraude is op basis van de wetgeving haast niet mogelijk, maar er zijn nog altijd mensen die het systeem moeten dragen en daar gaat het fout. Voor bij de hoofdstembureaus, zoals de OKB-voorzitter het zegt. Het is onvoorstelbaar dat zoveel stembiljetten van ressorten in verkeerde dozen waren. En dat in meerdere districten. Behalve door op veel stembureaus de Covid-preventiemaatregelen gebrekkig uit te voeren, is er veel tijd verloren gegaan door verkeerd geleverde stembiljetten. En twee uur langer stemmen – wat op veel plekken wel nodig was – heeft gemaakt dat niet alleen de dc, het personeel van de stembureaus en hoofdstembureaus, maar zelfs waarnemers, moe zijn geworden. 
 
Open dozen worden afgeleverd bij het hoofdstembureau. Voorzitters die niet langer wilden wachten, omdat met slakkengang de pv’s werden afgehandeld. Een pluimpje aan diverse districten – vooral Wanica met 139 stembureaus – waar keurig werk geleverd is. Er is veel misgegaan bij het natraject in de Anthony Nesty Sporthal. Tot een besmet Covid-geval is uit de truckendoos gehaald, zonder dat mensen in quarantaine zijn geplaatst. Op magische wijze pv’s doen verdwijnen, vertragingstactieken, ruzies, opnieuw tellen, een rustdag inlassen… dit alles zal niet helpen. Het volk heeft gesproken, en de trend van protest tegen het gevoerde beleid klinkt hard en duidelijk. Dit is op Coronie na, landelijk zichtbaar. 
 
Als het volk ‘nee’ heeft gezegd tegen de paarse regering, moet het hoofd worden gebogen, zoals de NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse dat een paar keer heeft gezegd. Presidentschap aanbieden aan Ronnie Brunswijk of proberen mensen om te kopen – zoals dat meerdere keren is gebeurd –  zal nu niet helpen. Brunswijk wil nu geen president worden – over vijf jaar kan men het weer proberen. De stem van het volk moet een les zijn voor machthebbers die zich oppermachtig voelen, veranderen in egotrippers en vergeten dat ze er zijn om te dienen. Het is tevens ook een voorbode aan de nieuwe coalitie die met dit overweldigende mandaat niet moet beginnen om ego’s te bevredigen en toe te geven aan persoonlijke belangen van partijleiders. Het volk zal de obstakels die opgeworpen worden noch brokken van de nieuwe coalitie, accepteren. Er is tegen iets gestemd, maar vóór een belofte op een beter leven en een toekomst voor de kinderen in Suriname. 
 
Nita Ramcharan
 
P.S. Covid-19 is alarmerend, explosief en het dieptepunt moet nog komen! Suriname is in gevarenzone! Ik hoop dat wij met z’n allen beseffen HOE ernstig de situatie is! 

Streven vandaag werk af te ronden in ANS; OKB terug

02 Jun, 2020, 04:40

foto

 De voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust, (rechts) in gesprek met medewerkers. Iedereen heeft een mond-neus masker op. (Foto: BIC Paramaribo Noordoost) 

 

De werkzaamheden in de Anthony Nesty Sporthal (ANS) zijn maandag hervat. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft besloten toch aanwezig te zijn in het nationaal belang. Een deel van de processen-verbaal (pv’s) is verder gesorteerd en verwerkt. Ook gisteren bleek dat enkele pv’s niet te vinden waren. Gehoopt wordt dat het werk vanavond wordt afgerond. 
 
OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zegt aan Starnieuws dat besloten is terug te keren naar de ANS, ook al zijn de beledigingen doorgegaan. Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft zijn verontschuldigingen niet aangeboden voor de valse aantijgingen en de bejegening van de OKB-voorzitter. “Het OKB heeft wil hiermee aantonen dat het te allen tijde voor het belang van de natie kiest,” zegt Van Dijk-Silos. 
 
De OKB-functionaris geeft aan dat toen de OKB-leden geweerd werden uit ANS zij ook wat emotioneel is geweest. “Maar ik ben ook geen robot, ik ben ook een mens. Daarom heb ik één dag afkoeling gevraagd aan eenieder. Het hele OKB is blij dat wij weer op rationeel niveau zijn. Ik heb besloten mijn eigen emotionele gevoelens aan de kant te schuiven en het nationale belang voorop te stellen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de vele adhesiebetuigingen. Dit heeft ons gesterkt en wij gaan onverkort door met ons werk op dezelfde manier, zoals het ons eigen is. Objectief, eerlijk en integer”, benadrukt Van Dijk-Silos. 
 
In ANS zijn er preventieve maatregelen getroffen met het oog op de explosieve toename van Covid-19. Een beperkt aantal mensen per politieke partij wordt toegelaten. Zij moeten zich houden aan de 2 meter afstand en moeten mond-neuskappen op hebben. Verder wordt ook de temperatuur gemeten van mensen die binnengaan. 
 
De extra maatregelen die getroffen zijn, waarbij samenscholing van meer dan vijf personen verboden is, geldt niet voor ANS. Er zijn meer mensen nodig om het proces te kunnen afwerken. Er is hiertoe dispensatie verleend. Waarnemers van verschillende politieke partijen hebben besloten de nacht weer door te brengen in ANS, onder wie Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet. Hij hoopt dat het de laatste avond is en dat het werk vandaag zal zijn afgerond. 
 • Video: To The Point: Perikelen rond de verkiezingen van 2020 – Jennifer van Dijk-Silos
 • Geplaatst: Ma 1 Jun 2020 / Bekeken: 2898x / Speelduur: 68:42 / Channel: TTP2020

https://www.apintie.sr/v24452

Van Dijk-Silos: ‘DC Grauwde vertelt leugens’

June 1, 2020

Districtscommissaris (dc) Eric Grauwde, zou volgens een bericht in Starnieuws, aan de politie de opdracht hebben gegeven, dat OKB-leden niet het Nationaal Indoor Stadion (NIS) mochten betreden. Grauwde, die ook ondervoorzitter is van het hoofdstembureau, ontkent dit. Hij zegt dat hij slechts aan zijn mensen zou hebben gezegd, dat ze niet naar binnen mochten vanwege de COVID-19 maatregelen die getroffen moesten worden. Grauwde zegt dat hij nooit een dergelijke opdracht heeft gegeven. De mensen die zich in het NIS bevonden, werd gesommeerd het gebouw te verlaten, omdat een van de personen die besmet is met COVID-19, enkele dagen achtereen in het NIS vertoefde. De OKB-leden verlieten eveneens het gebouw en rapporteerden gelijk aan OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Als gevolg van de missommunicatie en de werkzaamheden om het gebouw te desinfecteren, werden de werkzaamheden in het NIS gisteren uitgesteld. Grauwde vertelt volgens Van Dijk-Silos ‘’een officiële leugen vertelt’’. “Ik wil hierbij verklaren, dat ons instituut en ik nog minder, niet gewend zijn te liegen. Ik doe een beroep op de heer Grauwde, om staatsbelangen niet te misbruiken om zijn leugenachtige verklaringen rond te strooien. Het past een dc niet!”, zei Van Dijk-Silos gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Van Dijk-Silos zegt dat het verhaal van Grauwde, dat OKB-leden niet het NIS in mochten vanwege de covid-maatregelen die getroffen moesten worden, niet klopt. “Het publiek was wel binnen toegelaten. Pas later kwam de mededeling, dat het gebouw ontruimd moest worden. Toen pas was het bekend, dat iemand die positief is getest, daar rondliep. Ik betreur het dat we zo laag zijn gezonken, dat we niet eens de wet kunnen naleven. Wij zijn overgeleverd aan de gramschap van personages die denken dat ze met een powerplay verder komen”, zei Van Dijk-Silos. Ook vindt zij het spijtig dat het Nationaal Informatie Instituut (NII), zich als doorgeefluik voor een leugen heeft laten gebruiken. Volgens haar heeft het NII het OKB nimmer om wederhoor gevraagd. “Het OKB betreurt het dat ze heeft moeten reageren op een manier dat niet hoort, maar het moest. Het is goed dat het publiek weet dat wij al sedert maart beledigingen slikken van het Centraal Hoofdstembureau. Momenteel gaan we op een andere manier toezicht houden, want we hebben ons teruggetrokken.